Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2237(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0157/2019

Predkladané texty :

A8-0157/2019

Rozpravy :

PV 27/03/2019 - 27
CRE 27/03/2019 - 27

Hlasovanie :

PV 28/03/2019 - 8.12
CRE 28/03/2019 - 8.12

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0330

Prijaté texty
PDF 163kWORD 56k
Štvrtok, 28. marca 2019 - Štrasburg
Rozhodnutie o zriadení Európskeho mierového nástroja
P8_TA(2019)0330A8-0157/2019

Odporúčanie Európskeho parlamentu z 28. marca 2019 Rade a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o návrhu rozhodnutia Rady o zriadení Európskeho mierového nástroja predloženého Rade vysokou predstaviteľkou Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku za podpory Komisie (2018/2237(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“) a na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“),

–  so zreteľom na ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN, najmä na ciele č. 1, 16 a 17 zamerané na presadzovanie mierových a inkluzívnych spoločností v záujme trvalo udržateľného rozvoja(1),

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanú v Cotonou 23. júna 2000,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2015/322 z 2. marca 2015 o vykonávaní 11. Európskeho rozvojového fondu(2),

–  so zreteľom na Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/528 z 27. marca 2015, ktorým sa ustanovuje mechanizmus správy financovania spoločných nákladov na operácie Európskej únie s vojenskými alebo obrannými dôsledkami (Athena) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2011/871/SZBP(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 230/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj na podporu stability a mieru(4),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2306 z 12. decembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 230/2014, ktorým sa ustanovuje nástroj na podporu stability a mieru(5),

–  so zreteľom na medziinštitucionálne vyhlásenie pripojené k nariadeniu (EÚ) 2017/2306, týkajúce sa zdrojov financovania opatrení pomoci podľa článku 3a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 230/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj na podporu stability a mieru(6),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2015/323 z 2. marca 2015 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 11. Európsky rozvojový fond(7),

–  so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu(8), a na nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím(9),

–  so zreteľom na Vnútornú dohodu medzi zástupcami vlád členských štátov Európskej únie zasadajúcimi v Rade o financovaní pomoci Európskej únie na základe viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 v súlade s Dohodou o partnerstve AKT – EÚ a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje štvrtá časť Zmluvy o fungovaní Európskej únie(10),

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o zriadení Európskeho mierového nástroja predloženého Rade vysokou predstaviteľkou Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku za podpory Komisie z 13. júna 2018 (HR(2018)94),

–  so zreteľom na závery Európskej rady z 20. decembra 2013, 26. júna 2015, 15. decembra 2016, 9. marca 2017, 22. júna 2017, 20. novembra 2017, 14. decembra 2017 a 28. júna 2018,

–  so zreteľom na dokument s názvom Spoločná vízia, spoločný postup: Silnejšia Európa – Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie, ktorý 28. júna 2016 predstavila podpredsedníčka Európskej komisie a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „PK/VP“),

–  so zreteľom na závery Rady z 13. novembra 2017, 25. júna 2018 a 19. novembra 2018 o bezpečnosti a obrane v rámci globálnej stratégie EÚ,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 7. júna 2017 s názvom Diskusný dokument o budúcnosti európskej obrany (COM(2017)0315),

–  so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a ESVČ z 5. júla 2016 s názvom Prvky celoeurópskeho strategického rámca pre podporu reformy sektora bezpečnosti,

–  so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 20 z 18. septembra 2018 s názvom Africká mierová a bezpečnostná štruktúra: potreba zmeniť zameranie podpory EÚ,

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 21. mája 2015 o financovaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky(11),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 22. novembra 2016 o Európskej obrannej únii(12),

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 13. decembra 2017(13) a z 12. decembra 2018(14) o výročnej správe o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (ďalej len „SBOP“),

–  so zreteľom na článok 113 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0157/2019),

A.  keďže EÚ má ambíciu byť globálnym aktérom v oblasti mieru a snaží sa o udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti a rešpektovanie medzinárodného humanitárneho práva a práva v oblasti ľudských práv;

B.  keďže v strategickom prostredí, ktoré sa za posledné roky výrazne zhoršilo, má Únia čoraz väčšiu zodpovednosť za zaistenie svojej vlastnej bezpečnosti;

C.  keďže problematické bezpečnostné prostredie v okolí EÚ si vyžaduje, aby mala strategickú autonómiu, ktorú v júni 2016 uznalo 28 hláv štátov a vlád v globálnej stratégii EÚ a ktorá si vyžaduje zabezpečenie nástrojov, ktoré posilnia schopnosť EÚ zachovať mier, predchádzať konfliktom, podporovať mierové, spravodlivé a inkluzívne spoločnosti a posilňovať medzinárodnú bezpečnosť; keďže sa uznáva, že zabezpečené a mierové spoločnosti sú nutným predpokladom trvalého rozvoja;

D.  keďže účelom Európskeho mierového nástroja (ďalej len „nástroj“) nie je militarizovať vonkajšiu činnosť Európskej únie, ale dosiahnuť synergie a vyššiu efektívnosť zabezpečením súhrnného prístupu k operačnému financovaniu vonkajšej činnosti, ktorá existuje už dnes a v prípade ktorej nie je možné financovanie z rozpočtu EÚ;

E.  keďže podľa zmluvy sa vyžaduje, aby EÚ a jej inštitúcie vykonávali spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku (SZBP) vrátane postupného vymedzenia spoločnej obrannej politiky, ktorá môže viesť k spoločnej obrane v súlade s ustanoveniami článku 42, čím sa posilňuje európska identita a jej nezávislosť s cieľom presadzovať mier, bezpečnosť a pokrok v Európe aj vo svete; keďže navrhovaný nástroj treba privítať ako postupný krok týmto smerom, a PK/VP sa má nabádať k tomu, aby ho ďalej rozvíjala a vykonávala;

F.  keďže EÚ je najväčším poskytovateľom rozvojovej a humanitárnej pomoci na svete a posilňuje svoje prepojenie bezpečnosti a rozvoja smerom k dosiahnutiu udržateľného mieru;

G.  keďže ďalšie využívanie finančných prostriedkov a nástrojov Únie by sa malo podporovať v záujme zlepšovania spolupráce, rozvoja spôsobilostí a vysielania misií v budúcnosti, ako aj s cieľom chrániť mier, predchádzať konfliktom, zvládať ich a riešiť ich, a riešiť hrozby ohrozujúce medzinárodnú bezpečnosť; zdôrazňuje, že z EMN by sa mali financovať najmä vojenské misie Únie, posilňovať vojenské a obranné spôsobilosti tretích štátov, regionálnych a medzinárodných organizácií, a prispievať k financovaniu operácií na podporu mieru pod vedením regionálnych alebo medzinárodných organizácií alebo tretích štátov;

H.  keďže EÚ v minulosti považovala financovanie operácií s obrannými dôsledkami za náročné; keďže Európsky parlament opakovane zdôraznil potrebu flexibilnejšieho a efektívnejšieho financovania vyjadrujúceho solidaritu a odhodlanie; keďže na to, aby EÚ mohla zohrávať svoju úlohu globálneho aktéra v oblasti bezpečnosti, treba ďalšie nástroje; keďže všetky takéto nástroje musia podliehať riadnej parlamentnej kontrole a právnym predpisom EÚ;

I.  keďže zapojenie žien do mierového procesu zostáva jedným z najmenej splnených aspektov agendy v oblasti žien, mieru a bezpečnosti, a to napriek tomu, že ženy sú prvotnými obeťami bezpečnostných a humanitárnych kríz, a napriek tomu, že keď ženy majú explicitnú úlohu v mierových procesoch, o 35 % sa zvyšuje pravdepodobnosť dohody trvajúcej aspoň 15 rokov;

J.  keďže hranice medzi vnútornou a vonkajšou bezpečnosťou sú čoraz prepojenejšie; keďže EÚ prijala významné kroky na zvýšenie spolupráce medzi svojimi členskými štátmi v oblasti obrany; keďže EÚ vždy presadzovala svoju mäkkú moc a bude v tom pokračovať; keďže vyvíjajúca sa realita, ktorá vyvoláva obavy, však vyžaduje, aby EÚ nezostala výlučne „civilnou mocnosťou“, ale aby rozvíjala a posilňovala svoje vojenské spôsobilosti, ktoré by sa mali využívať konzistentným a koherentným spôsobom so všetkými ostatnými vonkajšími činnosťami EÚ; keďže rozvoj v tretích krajinách nie je bez bezpečnosti a mieru možný; keďže armáda zohráva v tejto oblasti kľúčovú úlohu, najmä v krajinách, v ktorých civilné orgány vzhľadom na bezpečnostnú situáciu nie sú schopné plniť svoje úlohy; keďže tento nástroj má jasný potenciál viesť k silnejšej angažovanosti EÚ voči partnerským krajinám a zvýši účinnosť vonkajšej činnosti EÚ a umožní EÚ, aby sa v budúcnosti stala relevantným zabezpečovateľom stability a bezpečnosti;

K.  keďže vonkajšia činnosť EÚ sa nesmie využívať ako nástroj na riadenie migrácie a všetko úsilie o spoluprácu s tretími štátmi musí byť sprevádzané zlepšovaním situácie v oblasti ľudských práv v týchto krajinách;

L.  keďže nešírenie zbraní a odzbrojovanie bude mať významný vplyv na znižovanie podnecovania konfliktov a prispeje k väčšej stabilite v súlade so záväzkami, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o nešírení jadrových zbraní a zo súvisiaceho uznesenia Európskeho parlamentu o jadrovej bezpečnosti a nešírení zbraní(15); keďže svet bez zbraní hromadného ničenia je bezpečnejší; keďže EÚ je popredným aktérom v oblasti zákazu jadrových zbraní a mala by svoju úlohu v tomto zmysle rozširovať;

M.  keďže v zmluvách sa nestanovuje žiadna vonkajšia vojenská akcia Únie mimo rámca SBOP; keďže SZBP skutočne spoločná pre všetky členské štáty EÚ rozširuje priestor pre činnosť EÚ v oblasti vonkajšej politiky; keďže jediný možný vonkajší vojenský zásah v rámci SBOP má formu misií mimo Únie na udržiavanie mieru, predchádzanie konfliktom a posilňovanie medzinárodnej bezpečnosti v súlade so zásadami Charty OSN, ako sa uvádza v článku 42 ods. 1 Zmluvy o EÚ;

N.  keďže podpora partnerských vojenských operácií na podporu mieru sa doteraz poskytovala mimo rozpočtu EÚ prostredníctvom mierového nástroja pre Afriku, ktorý bol zriadený v súlade s Európskym rozvojovým fondom (ďalej len „ERF“) a financovaný z neho; keďže mierový nástroj pre Afriku sa v súčasnosti obmedzuje na operácie pod vedením Africkej únie (ďalej len „AÚ“) alebo afrických regionálnych organizácií;

O.  keďže sa očakáva, že Európsky mierový nástroj poskytne Únii kapacitu na priame prispievanie k financovaniu operácií na podporu mieru, ktoré vedú tretie štáty, ako aj príslušné medzinárodné organizácie na globálnom základe a nie s obmedzením na Afriku alebo AÚ;

P.  keďže navrhovaný nástroj nahradí mechanizmus Athena a mierový nástroj pre Afriku; keďže bude dopĺňať iniciatívu na budovanie kapacít na podporu bezpečnosti a rozvoja financovaním nákladov na obranné činnosti EÚ, ako sú mierové misie AÚ, spoločné náklady na vlastné vojenské operácie v rámci SBOP a budovanie vojenských kapacít partnerov, ktoré sú vylúčené z rozpočtu EÚ v súlade s článkom 41 ods. 2 Zmluvy o EÚ;

Q.  keďže operácie vykonané v rámci nástroja musia byť v súlade so zásadami a hodnotami zakotvenými v Charte základných práv a musí sa pri nich rešpektovať medzinárodné humanitárne právo a medzinárodné právo v oblasti ľudských práv; keďže operácie, ktoré nie sú vymedzené z hľadiska ľudskej bezpečnosti, zdravia a bezpečia, slobody, súkromia, integrity a dôstojnosti ako eticky prijateľné, musia byť dôkladne posúdené a prehodnotené;

R.  keďže súčasný podiel spoločných nákladov zostáva veľmi nízky (podľa odhadov približne 5 – 10 % všetkých nákladov) a veľký podiel nákladov a povinností, ktoré nesú jednotlivé štáty, vo vojenských operáciách na základe zásady úhrady nákladov z národných rozpočtov zúčastnených štátov (zásada „costs lie where they fall“) je v rozpore so zásadami solidarity a spoločného znášania bremena, čo ešte viac odrádza členské štáty od aktívnej účasti na operáciách SBOP;

S.  keďže navrhovaný priemerný ročný objem prostriedkov pre nástroj je 1 500 000 000 EUR, zatiaľ čo kombinované výdavky v rámci mechanizmu Athena a mierového nástroja pre Afriku kolísali medzi 250 000 000 EUR a 500 000 000 EUR ročne; keďže v návrhu nie sú potenciálne účely dodatočných 1 000 000 000 EUR ročne dostatočne špecifikované alebo zaručené;

T.  keďže ako mimorozpočtový mechanizmus financovaný z ročných príspevkov členských štátov podľa kľúča rozdeľovania HND sa od nástroja očakáva, že umožní EÚ financovať vyšší podiel spoločných nákladov (35 – 45 %) vojenských misií a operácií, ako je to v súčasnosti v prípade mechanizmu Athena; keďže sa od nástroja očakáva aj to, že budú finančné prostriedky EÚ dostupné trvalo, čím sa zaistia primerané programy pre pripravenosť na krízu a uľahčí sa rýchle nasadenie a zlepší sa flexibilita v prípade rýchlej reakcie; keďže ambiciózne začlenenie a rozšírenie mechanizmu Athena určeného na financovanie misií SBOP Európsky parlament už dlho požaduje; keďže navrhované rozhodnutie Rady však nemá rovnaký záväzný charakter ako vnútorná dohoda mierového nástroja pre Afriku, čo znamená, že členské štáty môžu upustiť od financovania činností nástroja;

U.  keďže zvýšením spoločných nákladov sa navrhovaným nástrojom posilní solidarita a rozdelenie záťaže medzi členské štáty, a podporí členské štáty, najmä tie, ktoré nemajú finančné alebo prevádzkové zdroje, aby prispeli k operáciám SBOP;

V.  keďže Rada vo svojich záveroch z 19. novembra 2018 vyhradzuje svoju podporu návrhu nástroja; keďže je napriek tomu dôležité pracovať na prijatí ambiciózneho návrhu obsahujúceho všetky navrhované zložky vrátane mechanizmu Athena;

W.  keďže všetky vojenské úlohy v rámci nástroja, ako sú spoločné operácie odzbrojovania, humanitárne a záchranné misie, misie vojenského poradenstva a vojenskej pomoci, misie na predchádzanie konfliktom a udržiavanie mieru, misie bojových síl v rámci krízového riadenia vrátane operácií na nastolenie mieru a stabilizácie po skončení konfliktu, boj proti terorizmu, a to aj podporou tretích krajín v boji proti terorizmu na ich územiach, ako sú uvedené v článku 43 ods. 1 Zmluvy o EÚ, pri plnom rešpektovaní ľudských práv, patria do oblasti SBOP; keďže výnimka podľa článku 41 ods. 2 Zmluvy o EÚ sa vzťahuje len na prevádzkové výdavky vyplývajúce z týchto vojenských misií; keďže všetky ostatné operačné výdavky vyplývajúce zo SBOP vrátane výdavkov vyplývajúcich z akéhokoľvek iného opatrenia uvedeného v článku 42 Zmluvy o EÚ by sa mali účtovať na ťarchu rozpočtu Únie; keďže z rozpočtu Únie by sa mali financovať len administratívne výdavky nástroja;

X.  keďže podľa článku 41 ods. 2 Zmluvy o EÚ sa všetky prevádzkové výdavky, ktoré sú predmetom SZBP, účtujú na ťarchu rozpočtu Únie, s výnimkou výdavkov, ktoré vyplývajú z operácií s vojenskými alebo obrannými dôsledkami; keďže v článku 2 písm. a) a d) návrhu rozhodnutia sa uvádza, že z nástroja by sa mali financovať tak operácie s vojenskými alebo obrannými dôsledkami, ako aj iné operačné činnosti Únie s vojenskými alebo obrannými dôsledkami;

Y.  keďže podľa článku 21 ods. 2 písm. d) Zmluvy o EÚ Únia vymedzuje a uskutočňuje spoločné politiky a činnosti a pracuje na dosahovaní vysokého stupňa spolupráce vo všetkých oblastiach medzinárodných vzťahov s cieľom podporovať trvalo udržateľný hospodársky, sociálny a environmentálny rozvoj rozvojových krajín s hlavným cieľom odstrániť chudobu;

Z.  keďže v článku 208 ods. 1 pododseku 2 ZFEÚ sa uvádza: Hlavným cieľom politiky Únie v oblasti rozvojovej spolupráce je obmedzovanie chudoby a v dlhodobom horizonte jej odstránenie. keďže podľa toho istého odseku „Únia zohľadní ciele rozvojovej spolupráce pri uskutočňovaní politík, ktoré môžu ovplyvniť rozvojové krajiny“. keďže druhá veta tvorí ustanovenie zmluvy, a teda ústavnoprávnu povinnosť pre EÚ označovanú ako „súdržnosť politík v záujme rozvoja“;

AA.  keďže vojenské a civilné misie mimo Únie musia byť od seba oddelené, aby sa zabezpečilo financovanie civilných misií len z rozpočtu Únie;

AB.  keďže EÚ by mala zamestnancom misií v rámci SBOP udeliť štatút podobný postaveniu vyslaných národných expertov a poskytnúť im jednotný štatút a najlepšiu možnú ochranu podľa služobného poriadku úradníkov Únie; keďže všetky príspevky vyplývajúce z tohto služobného poriadku a všetky cestovné výdavky, diéty a zdravotné výdavky by mali byť hradené z rozpočtu Únie ako administratívne výdavky;

AC.  keďže Európsky dvor audítorov uverejnil osobitnú správu o africkej mierovej a bezpečnostnej štruktúre financovanej z mierového nástroja pre Afriku, ktorý má byť začlenený a rozšírený v nástroji; keďže Európsky dvor audítorov zistil, že táto podpora bola nedostatočne uprednostňovaná a mala obmedzený účinok; keďže odporúčania Európskeho dvora audítorov sa musia náležite zohľadniť vzhľadom na ambiciózne zvýšenie finančných prostriedkov pre nový nástroj;

AD.  keďže k návrhu nebolo priložené žiadne posúdenie finančného vplyvu týkajúce sa administratívnych výdavkov; keďže na rozpočet Únie má financovanie administratívnych výdavkov nástroja výrazné dôsledky; keďže v rámci nástroja by nemali byť najímaní alebo delegovaní žiadni dodatoční zamestnanci, okrem zamestnancov, ktorí v súčasnosti pracujú na nástrojoch, ktoré sa nahrádzajú; keďže synergie vyplývajúce zo spojenia rôznych súčasných nástrojov v jednej administratívnej štruktúre by mali uľahčiť riadenie širšieho geografického rozsahu nástroja; keďže dodatoční zamestnanci by mali byť prijatí iba vtedy, ak sa príjmy z misie alebo opatrenia skutočne vybrali od všetkých zúčastnených členských štátov; keďže časovo obmedzený charakter príjmov si vyžaduje, aby sa v zmluvách zamestnancov prijatých v rámci nástroja alebo vyslaných pracovať pre nástroj v rámci konkrétnej misie alebo konkrétneho opatrenia stanovili zodpovedajúce lehoty; keďže v rámci nástroja by nemal byť prijatý alebo vyslaný žiadny personál z členského štátu, v ktorom podal formálne vyhlásenie podľa článku 31 ods. 1 Zmluvy o EÚ pre konkrétnu misiu alebo opatrenie;

AE.  keďže PK/VP by mala viesť pravidelné konzultácie s Európskym parlamentom o všetkých hlavných aspektoch a základných možnostiach SZBP a SBOP a o ich následnom vývoji; keďže s Európskym parlamentom by sa malo včas konzultovať a mal by byť včas informovaný, aby mohol predkladať svoje stanoviská a klásť otázky, a to aj na tému súdržnosti politík v záujme rozvoja, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie a Rade ešte pred tým, ako sa prijmú rozhodnutia alebo prijmú rozhodné opatrenia; keďže PK/VP by mala zvažovať názory Európskeho parlamentu, a to aj v oblasti súdržnosti politík v záujme rozvoja, a zahŕňať ich do svojich návrhov, mala by prehodnotiť rozhodnutia alebo časti rozhodnutí, proti ktorým má Európsky parlament námietky, alebo stiahnuť takéto návrhy, bez ohľadu na možnosť členského štátu pokračovať v takom prípade v iniciatíve, a mala by navrhnúť rozhodnutia Rady týkajúce sa SBOP, ak ju Európsky parlament vyzve; keďže Európsky parlament by mal viesť s PK/VP každoročnú diskusiu o operáciách financovaných z nástroja;

1.  predkladá Rade tieto odporúčania:

   a) neznižovať príspevok členského štátu do nástroja, ak členský štát použije článok 31 ods. 1 Zmluvy o EÚ, keďže by to ohrozilo kľúč založený na HND, z ktorého vychádza mechanizmus financovania, a celkové financovanie nástroja;
   b) zahrnúť do rozhodnutia odkaz na úlohu Európsky parlamentu ako orgánu udeľujúceho absolutórium, ako je to v súčasnosti v prípade ERF, a teda aj mierového nástroj pre Afriku, v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadení o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na ERF, s cieľom zachovať konzistentnosť vonkajšej činnosti EÚ v rámci fondu a v rámci svojich iných príslušných politík v súlade s článkom 18 Zmluvy o EÚ a článkom 21 ods. 2 písm. d) Zmluvy o EÚ v kombinácii s článkom 208 ZFEÚ;
   c) pracovať na zavedení mechanizmu v rámci Európskeho parlamentu, ktorý by poskytoval včasný prístup – v rámci presne vymedzených parametrov – k informáciám vrátane pôvodných dokumentov týkajúcich sa ročného rozpočtu nástroja, opravných rozpočtov, prevodov, akčných programov (a to aj počas prípravnej fázy), vykonávania opatrení pomoci (vrátane opatrení ad hoc), dohôd s implementačnými subjektmi a správ o plnení príjmov a výdavkov, ako aj ročnej účtovnej závierky, finančného výkazu, hodnotiacej správy a výročnej správy Európskeho dvora audítorov;
   d) súhlasiť s tým, že do rokovaní o aktualizovanej Medziinštitucionálnej dohode uzatvorenej medzi Európskym parlamentom a Radou o prístupe Európskeho parlamentu k citlivým informáciám Rady v oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky bude zahrnutý prístup ku všetkým dôverným dokumentom;
   e) zabezpečiť, aby sa operáciami, akčnými programami, opatreniami pomoci ad hoc a inými operačnými činnosťami financovanými z nástroja v žiadnom prípade neporušovali základné zásady stanovené v článku 21 Zmluvy o EÚ alebo aby neboli použité na porušovanie týchto zásad alebo aby sa nepoužívali na porušovanie medzinárodného práva, najmä medzinárodného humanitárneho práva a ľudských práv;
   f) dokončiť revíziu mechanizmu Athena podľa možností do konca tohto roka, a plynule ho začleniť do nástroja pri súčasnom zachovaní operačnej efektívnosti a flexibility tohto mechanizmu;
   g) zaistiť to, aby sa pri uskutočňovaní potrebných úprav návrhu zachovali prínosy v oblasti efektívnosti a lepšia účinnosť jediného nástroja;
   h) vložiť tieto pozmeňujúce návrhy:
   v odôvodnení (4) a článku 1 nahradiť text „spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky“ textom „spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky“;
   doplniť nové odôvodnenie (10a): „ (10a) Misie vojenského poradenstva a vojenskej pomoci uvedené v článku 43 ods. 1 Zmluvy o EÚ môžu mať formu posilňovania vojenských a obranných kapacít tretích štátov, regionálnych a medzinárodných organizácií na zachovanie mieru, na predchádzanie konfliktom, ich riadenie a riešenie, a na riešenie hrozieb pre medzinárodnú bezpečnosť, pri súčasnom striktnom dodržiavaní medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva ľudských práv a kritérií uvedených v spoločnej pozícii Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu, a v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009 , ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím.“;
   doplniť nové odôvodnenie (10b): „(10b) Misie na predchádzanie konfliktom a na udržiavanie mieru uvedené v článku 43 ods. 1 Zmluvy o EÚ môžu mať formu príspevku na financovanie operácií na podporu mieru pod vedením regionálnej alebo medzinárodnej organizácie alebo tretích štátov;
   doplniť nové odôvodnenie (10c): „(10c) Do operácií podporených z finančných prostriedkov EÚ je nutné začleniť rezolúciu OSN č. 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti.“;
   zmeniť článok 2 písm. a): „a) prispievania k financovaniu misií Únie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (ďalej len „SBOP“) s vojenskými alebo obrannými dôsledkami“;
   zmeniť článok 2 písm. b) takto: „b) posilnenia vojenských a obranných kapacít tretích krajín, regionálnych a medzinárodných organizácií s cieľom zachovávať mier, predchádzať konfliktom, riadiť a riešiť ich, ako aj riešiť hrozby pre medzinárodnú bezpečnosť a kybernetickú bezpečnosť“;
   v článku 3 doplniť nový bod 2a: „2a. Ročný rozpis administratívnych výdavkov na tento nástroj, ktoré sú hradené z rozpočtu Únie, sa pre informáciu uvádza v prílohe Ia (nová).“;
   zmeniť článok 5 písm. c) takto: „c) „operácia“ je vojenská operácia Únie zriadená v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky v súlade s článkom 42 Zmluvy o EÚ s cieľom plniť úlohy uvedené v článku 43 ods. 1 Zmluvy o EÚ s vojenskými alebo obrannými dôsledkami vrátane misií zverených skupine členských štátov v súlade s článkom 44 Zmluvy o EÚ“;
   na konci článku 6 vložiť nový pododsek: „Všetky civilné aspekty, aktíva alebo misie v rámci SZBP, a najmä v rámci SBOP, alebo ich časti sa financujú výlučne z rozpočtu Únie.“;
   zmeniť článok 7 takto: „Návrhy na činnosti Únie podľa hlavy V Zmluvy o EÚ financované z nástroja môže predkladať ktorýkoľvek členský štát, vysoký predstaviteľ alebo vysoký predstaviteľ s podporou Komisie. Vysoký predstaviteľ bezodkladne informuje Európsky parlament o každom takomto návrhu.“;
   zmeniť článok 10 odsek 1 takto: „ Súlad medzi opatreniami Únie, ktoré sa majú v rámci nástroja financovať, a inými opatreniami Únie v rámci jej ostatných príslušných politík sa zabezpečuje v súlade s článkami 21 (3) a 26 (2) Zmluvy o EÚ. Akcie Únie, ktoré sa majú financovať v rámci nástroja, musia byť takisto v súlade s cieľmi týchto iných politík Únie voči tretím krajinám a medzinárodným organizáciám;)“ ;
   v článku 10 doplniť nový odsek 3a: „3a. Vysoký predstaviteľ podáva Európskemu parlamentu dvakrát ročne správu o jednotnosti činností, ktorá sa uvádza v odseku 1.“;
   v článku 11 doplniť nový odsek 2a: „2a. Nástroj má styčného dôstojníka pre Európsky parlament. Námestník generálneho tajomníka pre SBOP a krízovú reakciu okrem toho každoročne absolvuje výmenu názorov s príslušným parlamentným orgánom s cieľom poskytovať pravidelné brífingy o nástroji.“;
   zmeniť článok 12 odsek 1 takto: „Ustanovuje sa výbor nástroja (ďalej len „výbor“), ktorý pozostáva z jedného zástupcu z každého zúčastneného členského štátu. Zástupcovia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ďalej len „ESVČ“) a Komisie sú prizvaní na zasadnutia výboru bez toho, aby sa zúčastňovali na hlasovaní. Na zasadnutia výboru možno pozvať zástupcov Európskej obrannej agentúry (ďalej len „EDA“) k bodom rokovania, ktoré sa týkajú oblasti činnosti EDA, pričom títo zástupcovia sa nezúčastňujú na hlasovaní a ani nie sú počas hlasovania prítomní. Na zasadnutia výboru možno pozvať zástupcov Európskeho parlamentu, pričom títo zástupcovia sa nezúčastňujú na hlasovaní a ani nie sú počas hlasovania prítomní.“;
   zmeniť článok 13 odsek 8 takto: „8. Správca zabezpečuje kontinuitu svojich funkcií prostredníctvom administratívnej štruktúry príslušných vojenských štruktúr ESVČ uvedených v článku 9.“;
   do článku 13 doplniť nový odsek 8a: „8a. Správca sa zúčastňuje na informovaní Európskeho parlamentu.“;
   do článku 16 doplniť nový odsek 8a: „8a. Velitelia operácií sa zúčastňujú na informovaní Európskeho parlamentu.“;
   zmeniť článok 34 odsek 1 takto: „Správca navrhne výboru vymenovanie vnútorného audítora nástroja a aspoň jedného zástupcu vnútorného audítora na obdobie štyroch rokov, ktoré možno obnoviť na celkové obdobie nepresahujúce osem rokov. Vnútorní audítori musia mať potrebnú odbornú kvalifikáciu a musia poskytovať primerané záruky bezpečnosti, objektívnosti a nezávislosti. Vnútorný audítor nesmie byť ani povoľujúci úradník, ani účtovník a nesmie sa podieľať na príprave finančných výkazov.“;
   zmeniť článok 47 odsek 4 takto: „4. „Konečné uplatnenie spoločne financovaného vybavenia a infraštruktúry schváli výbor so zreteľom na operačné potreby, ľudské práva, bezpečnosť a posúdenie rizika zneužitia, pokiaľ ide o certifikované koncové použitie a koncových používateľov, a finančné kritériá. Konečné uplatnenie môže byť:
   i) v prípade infraštruktúry jej predaj alebo prevod prostredníctvom nástroja hostiteľskej krajine, členskému štátu alebo tretej strane;
   ii) v prípade vybavenia jeho predaj prostredníctvom nástroja členskému štátu, hostiteľskej krajine alebo tretej strane alebo jeho uskladnenie a údržba nástrojom, členským štátom alebo treťou stranou na účely použitia v nasledujúcej operácii.“;
   zmeniť článok 47 odsek 6 takto: „6. „Predaj alebo prevod hostiteľskej krajine alebo tretej strane by mali byť v súlade s medzinárodným právom vrátane príslušných ustanovení v oblasti ľudských práv a zásady „neškodiť“ a s príslušnými platnými bezpečnostnými predpismi a musí byť striktne v súlade s kritériami stanovenými v spoločnej pozícii Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu, a v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím“;
   zmeniť článok 48 odsek 1 takto: „Vysoký predstaviteľ môže predložiť Rade koncepciu možného akčného programu alebo možného opatrenia pomoci ad hoc. Vysoký predstaviteľ o každej takejto koncepcii informuje Európsky parlament.“;
   zmeniť článok 49 odsek 1 takto: „Akčný program schvaľuje Rada na návrh vysokej predstaviteľky. Európsky parlament je informovaný o schválených akčných programoch po ich prijatí Radou.“;
   zmeniť článok 50 odsek 3 takto: „Ak žiadosť nespadá do rámca existujúcich akčných programov, Rada môže na návrh vysokého predstaviteľa schváliť opatrenie pomoci ad hoc. Európsky parlament je informovaný o schválených opatreniach pomoci ad ho potom, ako ich prijme Rada.“;
   v článku 52 odseku 2 doplniť nové písmeno fa): „fa) sprístupňuje sa podrobný zoznam materiálu financovaného z nástroja;“;
   zmeniť článok 53 odsek 1 písm. b) takto: „účinne poskytnuté ozbrojeným silám dotknutého tretieho štátu s tým, že je predtým nutné posúdiť súlad s kritériami stanovenými v spoločnej pozícii Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu, a v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím;“;
   zmeniť článok 53 odsek 1 písm. d) takto: „d) používané v súlade s politikami Únie s náležitým ohľadom na medzinárodné právo, najmä pokiaľ ide o ľudské práva, a osvedčenia koncových používateľov, najmä doložky o opätovných prevodoch;“;
   zmeniť článok 53 odsek 1 písm. e) takto: „e) riadené v súlade s akýmkoľvek obmedzením alebo limitovaním ich používania, predaja alebo transferu, o ktorom rozhodla Rada alebo výbor, a podľa kritérií stanovených v spoločnej pozícii Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu, a v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím;“;
   zmeniť článok 54 odsek 1 takto: „Každý vykonávajúci subjekt poverený vynakladaním výdavkov financovaných z nástroja dodržiava zásady riadneho finančného hospodárenia a transparentnosti, uskutočňuje potrebné posúdenia rizík a kontroly koncového použitia a náležite zohľadňuje základné hodnoty EÚ a medzinárodné právo, najmä pokiaľ ide o ľudské práva a zásadu „nespôsobovať žiadnu škodu““; Každý takýto vykonávajúci subjekt musí najprv podstúpiť posúdenie rizika s cieľom vyhodnotiť možné riziká v oblasti ľudských práv a správy vecí verejných.“;

2.  odporúča podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku:

   a) konzultovať s Európskym parlamentom o odporúčaných zmenách a zabezpečiť, aby sa názory Európskeho parlamentu zohľadňovali v súlade s článkom 36 Zmluvy o EÚ;
   b) v súlade s článkom 36 Zmluvy o EÚ v plnej miere implementovať názory Európskeho parlamentu pri príprave návrhov viacročných „akčných programov“ alebo opatrení pomoci ad hoc, a to aj stiahnutím návrhov, proti ktorým Európsky parlament namieta;
   c) poskytnúť úplné posúdenie finančného vplyvu rozhodnutia vzhľadom na jeho vplyv na rozpočet EÚ, pričom sa uvedie najmä potreba dodatočných personálnych potrieb;
   d) predložiť návrhy rozhodnutí Rady týkajúcich sa nástroja na konzultáciu v rovnakom čase, ako sa predkladajú Rade alebo Politickému a bezpečnostnému výboru, aby mal Európsky parlament čas na predloženie svojich stanovísk; vyzýva PK/VP, aby zmenila návrhy rozhodnutí Rady, ak o to Európsky parlament požiada;
   e) v súlade s článkom 18 Zmluvy o EÚ zabezpečiť, aby sa nástroj dopĺňal s existujúcimi fondmi, programami a nástrojmi EÚ, konzistentnosť nástroja so všetkými ostatnými aspektmi vonkajšej činnosti EÚ, najmä pokiaľ ide o budovanie kapacít na podporu bezpečnosti a rozvoja (CBSD) a navrhovaný Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI), ktoré by sa mali v každom prípade vykonávať v rámci širšieho programu reformy sektora bezpečnosti, ktorý musí mať silné zložky v oblasti dobrej správy vecí verejných, ustanovení zameraných proti rodovo motivovanému násiliu, a najmä civilného dohľadu nad bezpečnostným systémom a demokratickou kontrolou ozbrojených síl;
   f) poskytovať Európskemu parlamentu pravidelnú spätnú väzbu týkajúcu sa pokroku v oblasti vykonávania rezolúcie č. 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti, a uskutočňovať konzultácie s Európskym parlamentom týkajúce sa odporúčanej rodovej zložky s dôrazom na úlohu žien pri predchádzaní konfliktom a ich riešení, pri obnove po skončení konfliktu a pri mierových rokovaniach, ako aj pravidelné posúdenia opatrení prijatých na ochranu zraniteľných ľudí vrátane žien a dievčat pred násilím v konfliktných situáciách;
   g) v súlade s článkom 18 Zmluvy o EÚ zabezpečiť konzistentnosť nástroja so všetkými ostatnými aspektmi vonkajšej činnosti EÚ vrátane rozvojovej a humanitárnej politiky a s cieľom podporovať rozvoj dotknutých tretích krajín a znižovať a odstraňovať ich chudobu;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto odporúčanie Rade a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a pre informáciu Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a Komisii.

(1) https://sustainabledevelopment.un.org/
(2) Ú. v. EÚ L 58, 3.3.2015, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 84, 28.3.2015, s. 39.
(4) Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 335, 15.12.2017, s. 6.
(6) Ú. v. EÚ L 335, 15.12.2017, s. 6.
(7) Ú. v. EÚ L 58, 3.3.2015, s. 17.
(8) Ú. v. EÚ L 335, 13.12.2008, s. 99.
(9) Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1.
(10) Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2013, s. 1.
(11) Ú. v. EÚ C 353, 27.9.2016, s. 68.
(12) Ú. v. EÚ C 224, 27.6.2018, s. 18.
(13) Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 36.
(14) Prijaté texty, P8_TA(2018)0514.
(15) Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 202.

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia