Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2679(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0234/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0234/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0331

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 116kWORD 50k
Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 - Βρυξέλλες
Απόφαση περί μη διατύπωση αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: την ημερομηνία έως την οποία επιτρέπεται να εξακολουθήσουν οι αντισυμβαλλόμενοι να εφαρμόζουν τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου τους για ορισμένες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο
P8_TA(2019)0331B8-0234/2019

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 28ης Μαρτίου 2019 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/2251 που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ημερομηνία έως την οποία επιτρέπεται να εξακολουθήσουν οι αντισυμβαλλόμενοι να εφαρμόζουν τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου τους για ορισμένες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ((C(2019)02530 – 2019/2679(DEA))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2019)02530),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 28 Μαρτίου 2019 επιστολή της Επιτροπής δια της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 1 Απριλίου 2019 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών(1), και ιδίως τα άρθρα 11 παράγραφος 5 και 82 παράγραφος 6 αυτού,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2019/397 της 19ης Δεκεμβρίου 2018 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/2251 που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ημερομηνία έως την οποία επιτρέπεται να εξακολουθήσουν οι αντισυμβαλλόμενοι να εφαρμόζουν τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου τους για ορισμένες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο(2),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού, η οποία έληξε στις 4 Απριλίου 2019,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) 2019/397, ο κανονισμός εφαρμόζεται από την ημερομηνία που ακολουθεί εκείνη κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να εφαρμόζονται από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), εκτός εάν η συμφωνία αποχώρησης έχει τεθεί σε ισχύ έως την εν λόγω ημερομηνία ή εάν έχει παραταθεί η διετής περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Μαρτίου 2019, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση (ΕΕ) 2019/476(3) για την παράταση της περιόδου δυνάμει του άρθρο 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, δεν θα πληρούται η δεύτερη προϋπόθεση για την εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/397, δηλαδή ότι η διετής περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ δεν έχει παραταθεί·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λόγοι στους οποίους βασίζεται ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/397 θα παραμείνουν σε ισχύ, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε παράταση της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο δήλωσε στις 13 Φεβρουαρίου 2019 ότι δεν είχε καμία αντίρρηση για την εφαρμογή του του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/397·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο εξακολουθεί να συμφωνεί ως προς τη σημασία που έχουν για τις αρμόδιες αρχές και τις χρηματοπιστωτικές αγορές η απαλλαγή ορισμένων συναλλαγών που προκύπτουν από ανανέωση, για περιορισμένο χρονικό διάστημα 12 μηνών, εάν ο αντισυμβαλλόμενος που είναι εγκατεστημένος στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταβληθεί σε αντισυμβαλλόμενο εντός της ΕΕ των 27, και ότι σε αυτό το πλαίσιο χαιρετίζει τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της 28ης Μαρτίου 2019 που αντιμετωπίζει τη νέα εξέλιξη της παράτασης της περιόδου δυνάμει του άρθρο 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ με την απόφαση (ΕΕ) 2019/476 του Συμβουλίου·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 71 της 13.3.2019, σ. 15.
(3) Απόφαση (ΕΕ) 2019/476 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, της 22ας Μαρτίου 2019, για την παράταση της προθεσμίας δυνάμει του άρθρου 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ (ΕΕ L 80I της 22.3.2019, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 14 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου