Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2680(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0235/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0235/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0332

Hyväksytyt tekstit
PDF 112kWORD 39k
Torstai 4. huhtikuuta 2019 - Bryssel
Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: tietyntyyppisiä sopimuksia koskevan määritysvelvollisuuden voimaantulopäivä
P8_TA(2019)0332B8-0235/2019

Euroopan parlamentin päätös olla vastustamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä annettujen delegoidun asetuksen (EU) 2015/2205, delegoidun asetuksen (EU) 2016/592 ja delegoidun asetuksen (EU) 2016/1178 muuttamisesta tietyntyyppisiä sopimuksia koskevan määritysvelvollisuuden voimaantulopäivän osalta 28. maaliskuuta 2019 annettua komission delegoitua asetusta (C(2019)02533 – 2019/2680(DEA))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2019)02533),

–  ottaa huomioon komission 28. maaliskuuta 2019 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa delegoitua asetusta,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan 1. huhtikuuta 2019 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4. heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012(1) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan ja 82 artiklan 6 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä annettujen delegoidun asetuksen (EU) 2015/2205, delegoidun asetuksen (EU) 2016/592 ja delegoidun asetuksen (EU) 2016/1178 muuttamisesta tietyntyyppisiä sopimuksia koskevan määritysvelvollisuuden voimaantulopäivän osalta 19. joulukuuta 2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/396(2),

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan suosituksen päätökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan,

–  ottaa huomioon, että työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan kolmannen ja neljännen luetelmakohdan mukaisessa määräajassa, joka päättyi 4. huhtikuuta 2019, ei ole esitetty vastalauseita,

A.  ottaa huomioon, että komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/396 4 artiklan mukaisesti asetusta sovelletaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ellei erosopimus ole tullut voimaan kyseiseen päivään mennessä tai ellei SEU-sopimuksen 50 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua kahden vuoden määräaikaa ole pidennetty;

B.  ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto hyväksyi 22. maaliskuuta 2019 päätöksen (EU) 2019/476(3) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdan mukaisen määräajan pidentämisestä yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa ja että näin ollen jää täyttymättä toinen delegoidun asetuksen (EU) 2019/396 soveltamista koskeva edellytys eli se, että SEU-sopimuksen 50 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua kahden vuoden määräaikaa ei ole pidennetty;

C.  ottaa huomioon, että delegoidun asetuksen (EU) 2019/396 taustalla olevat syyt ovat edelleen olemassa SEU-sopimuksen 50 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun määräajan mahdollisesta pidentämisestä riippumatta ja että parlamentti ilmoitti 13. helmikuuta 2019, ettei se vastusta delegoitua asetusta (EU) 2019/396;

D.  toteaa, että parlamentti on edelleen samaa mieltä siitä, että toimivaltaisten viranomaisten ja rahoitusmarkkinoiden on tärkeää vapauttaa tietyt uudistamisesta johtuvat liiketoimet 12 kuukauden määräajaksi, jos Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautunut vastapuoli vaihdetaan toiseen vastapuoleen 27 jäsenvaltion EU:n sisällä, ja pitää tässä yhteydessä myönteisenä 28. maaliskuuta 2019 annettua delegoitua asetusta, joka koskee Eurooppa-neuvoston päätöksen (EU) 2019/476 mukaista uutta tilannetta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun määräajan pidentämisen osalta;

1.  ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.
(2) EUVL L 71, 13.3.2019, s. 11.
(3) Eurooppa-neuvoston päätös (EU) 2019/476, tehty yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2019, SEU 50 artiklan 3 kohdan mukaisen määräajan pidentämisestä (EUVL L 80I, 22.3.2019, s. 1).

Päivitetty viimeksi: 14. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö