Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2268(IMM)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0185/2019

Teksty złożone :

A8-0185/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 04/04/2019 - 6.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0333

Teksty przyjęte
PDF 127kWORD 49k
Czwartek, 4 kwietnia 2019 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Wniosek o uchylenie immunitetu Georgiosa Epitideiosa
P8_TA(2019)0333A8-0185/2019

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Georgiosa Epitideiosa (2018/2268(IMM))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek o uchylenie immunitetu Georgiosa Epitideiosa przekazany przez zastępcę prokuratora Sądu Najwyższego Grecji w dniu 12 października 2018 r. w związku z procedurą nr ABM: 2017/10839 i ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 13 listopada 2018 r.,

–  po wysłuchaniu wyjaśnień Georgiosa Epitideiosa zgodnie z art. 9 ust. 6 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 8 i 9 Protokołu (nr 7) w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, jak również art. 6 ust. 2 Aktu z dnia 20 września 1976 r. dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich,

–  uwzględniając wyroki wydane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniach 12 maja 1964 r., 10 lipca 1986 r., 15 i 21 października 2008 r., 19 marca 2010 r., 6 września 2011 r. oraz 17 stycznia 2013 r.(1),

–  uwzględniając art. 62 Konstytucji Grecji,

–  uwzględniając art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 1 oraz art. 9 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0185/2019),

A.  mając na uwadze, że zastępca prokuratora przy Sądzie Najwyższym Grecji zwrócił się o uchylenie immunitetu posła do Parlamentu Europejskiego Georgiosa Epitideiosa w związku z możliwym postawieniem zarzutu popełnienia przestępstwa;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 9 Protokołu (nr 7) w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej posłowie do Parlamentu Europejskiego korzystają na terytorium swoich państw z immunitetów przyznawanych członkom parlamentu ich państwa;

C.  mając na uwadze, że art. 62 Konstytucji Grecji przewiduje, że podczas kadencji parlamentu posłowie nie mogą być ścigani, aresztowani, więzieni ani poddani innym ograniczeniom, jeśli parlament nie wyrazi na to uprzednio zgody;

D.  mając na uwadze, że wniosek zastępcy prokuratora Sądu Najwyższego Grecji odnosi się do postępowania w sprawie domniemanego naruszenia art. 45 i art. 232A greckiego kodeksu karnego, które dotyczą połączonego naruszenia orzeczenia sądu;

E.  mając na uwadze, że Georgiosa Epitideiosa oskarżono o niezastosowanie się do wyroku tymczasowego nr 3603/2015 wydanego przez jednoosobowy sąd pierwszej instancji w Atenach nakazującego usunięcie wszystkich kamer na parterze i przy wejściu do budynku mieszczącego się przy 73 Odos Grammou w Marousi (Attyka) oraz zapłatę grzywny w wysokości 600 EUR (sześćset euro) za każde przyszłe naruszenie wyroku z dnia 25 maja 2015 r.;

F.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 9 ust. 8 Regulaminu Komisja Prawna nie może w żadnym przypadku orzekać o winie bądź braku winy posła ani o zasadności wszczęcia wobec niego postępowania karnego na podstawie zarzutów, które są mu stawiane, nawet wtedy, gdy analiza wniosku pozwala właściwej komisji na dokładne zapoznanie się ze szczegółami sprawy;

G.  mając na uwadze, że Parlament Europejski nie może także zajmować stanowiska w sprawie winy bądź braku winy posła ani tego, czy czyny przypisywane posłowi uzasadniają wszczęcie postępowania sądowego, ani też wypowiadać się w kwestii odnośnych cech krajowych systemów prawnych i sądowych;

H.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 5 ust. 2 Regulaminu Parlamentu Europejskiego immunitet parlamentarny nie jest osobistym przywilejem posła, lecz gwarancją niezależności Parlamentu jako całości oraz jego członków;

I.  mając na uwadze, że immunitet parlamentarny ma na celu ochronę Parlamentu i jego członków przed postępowaniami sądowymi w związku z działaniami podejmowanymi w ramach wykonywania obowiązków parlamentarnych, których nie można oddzielić od tych obowiązków;

J.  mając na uwadze, że postępowanie nie dotyczy opinii wyrażonych ani głosów oddanych w ramach wykonywania obowiązków danego posła do Parlamentu Europejskiego w rozumieniu art. 8 Protokołu (nr 7) w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej;

K.  mając na uwadze, że na podstawie informacji i wyjaśnień przekazanych w tej sprawie nie ma podstaw, aby podejrzewać, że postępowanie karne wszczęto z zamiarem zaszkodzenia politycznej działalności posła lub jego reputacji, a zatem niezależności Parlamentu (fumus persecutionis);

1.  podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu Georgiosa Epitideiosa;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do bezzwłocznego przekazania niniejszej decyzji i sprawozdania właściwej komisji władzom greckim i Georgiosowi Epitideiosowi.

(1) Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 maja 1964 r., Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 1986 r., Wybot/Faure i inni, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; wyrok Sądu z dnia 15 października 2008 r., Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 października 2008 r., Marra/De Gregorio i Clemente, C-200/07 i C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; wyrok Sądu z dnia 19 marca 2010 r., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 września 2011 r., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; wyrok Sądu z dnia 17 stycznia 2013 r., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Ostatnia aktualizacja: 14 kwietnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności