Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2557(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0231/2019

Předložené texty :

B8-0231/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/04/2019 - 6.6

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0338

Přijaté texty
PDF 137kWORD 50k
Čtvrtek, 4. dubna 2019 - Brusel Konečné znění
Nakládání s odpady
P8_TA(2019)0338B8-0231/2019

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2019 o nakládání s odpady (2019/2557(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 191 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech(1) (rámcová směrnice o odpadech),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/850 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů(2),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/852 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech(3),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/849 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních(4),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/842 ze dne 30. května 2018 o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 přispívajícím k opatřením v oblasti klimatu za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody a o změně nařízení (EU) č. 525/2013(5) (nařízení o opatřeních v oblasti klimatu),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie(6) a na prováděcí nařízení a dobrovolné dohody přijaté podle této směrnice,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. září 2018 o evropské strategii pro plasty v oběhovém hospodářství(7),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 17. dubna 2018 o uplatňování sedmého akčního programu pro životní prostředí(8),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2017 o úsilí EU v oblasti udržitelnosti(9),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 4. července 2017 o delší životnosti výrobků: přínosy pro spotřebitele a společnosti(10),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 31. května 2018 o provádění směrnice o ekodesignu (2009/125/ES)(11),

–  s ohledem na prozatímní politickou dohodu, které dosáhli spolunormotvůrci dne 19. prosince 2018 o návrhu směrnice o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. ledna 2017 o úloze výroby energie z odpadů v oběhovém hospodářství (COM(2017)0034),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 16. ledna 2018 o provádění balíčku opatření týkajících se oběhového hospodářství: možnosti, jak řešit otázky na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů (COM(2018)0032) a na související pracovní dokument útvarů Komise (SWD(2018)0020),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. prosince 2015 nazvané „Uzavření cyklu – akční plán EU pro oběhové hospodářství“ (COM(2015)0614),

–  s ohledem na více než 60 petic o nakládání s odpady, které Evropský parlament v posledních několika letech obdržel z Belgie, Bulharska, Řecka, Itálie, Polska, Slovenska, Španělska a Spojeného království,

–  s ohledem na zjišťovací návštěvy vykonané Petičním výborem v posledních letech v Bulharsku, Řecku a Itálii v otázkách nakládání s odpady, a zejména na závěry a konkrétní doporučení následných zpráv,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 2. února 2012 o otázkách vznesených předkladateli petic v souvislosti s uplatňováním směrnice o nakládání s odpady a souvisejících směrnic v členských státech Evropské unie(12),

–  s ohledem na čl. 216 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v EU došlo k pokroku při snižování dopadů, které má vznik odpadů na životní prostředí a lidské zdraví, přesto však přetrvávají mnohé výzvy a je třeba přijmout naléhavá opatření k zajištění udržitelného hospodaření se zdroji, zejména v souvislosti s relativně velkým množstvím nezpracovaného odpadu, který je stále v mnoha členských státech skládkován;

B.  vzhledem k tomu, že dvě klíčové výzvy pro budoucnost spočívají v omezení vzniku odpadů a sladění cílů v oblasti nakládání s odpady s cíli oběhového hospodářství, zejména zvýšením míry opětovného použití a recyklace;

C.  vzhledem k tomu, že rámcová směrnice o odpadech 2008/98/ES umístila na první místo v hierarchii způsobů nakládání s odpady předcházení vzniku odpadů;

D.  vzhledem k tomu, že nevhodné postupy nakládání s odpady mají vážný dopad na životní prostředí v podobě znečištění půdy, vody a ovzduší; vzhledem k tomu, že předkladatelé petic uváděli, že byly povoleny a zprovozněny skládky a spalovny v těsné blízkosti obytných a zemědělských ploch a v oblastech, kde příslušné orgány členských států řádně nezohlednily geologické a hydrogeologické podmínky, a představují přímé ohrožení veřejného zdraví;

E.  vzhledem k tomu, že více než 80 % dopadu výrobku na životní prostředí je určeno ve fázi návrhu, která tak hraje důležitou úlohu při podpoře předcházení vzniku odpadů a všech aspektů oběhového hospodářství, jako je trvanlivost, modernizovatelnost, opravitelnost, opětovné použití a recyklace výrobku;

F.  vzhledem k tomu, že zásady ekonomiky sdílení a ekonomiky služeb mohou kromě vytváření udržitelnějších výrobků, které účinněji využívají zdroje, také sloužit pro účely omezení vzniku odpadů v Evropě;

G.  vzhledem k tomu, že Komise zahájila řadu řízení o nesplnění povinnosti týkajících se porušení právních předpisů EU o nakládání s odpady v různých členských státech; vzhledem k tomu, že několik těchto případů bylo předloženo Soudnímu dvoru Evropské unie, některé z nich nedávno;

H.  vzhledem k tomu, že poslední zpráva Komise o provádění právních předpisů EU o odpadech, včetně zprávy včasného varování určené členským státům, jimž hrozí, že zůstanou pozadu v přípravách na dosažení cíle pro opětovné použití / recyklaci komunálního odpadu do roku 2020, ukázala, že existují závažné nedostatky, jež je nutno rychle vyřešit, má-li Evropa využívat environmentálních a hospodářských přínosů oběhového hospodářství;

I.  vzhledem k tomu, že poslední údaje doprovázející řadu petic poukazují na skutečnost, že situace v oblasti nakládání s odpady v některých členských státech a regionech stále představuje vážný problém, což je rozhodným důkazem toho, že je třeba výrazně zlepšit provádění rámcové směrnice o odpadech a ostatních právních předpisů EU týkajících se předcházení vzniku odpadů a opatření pro jejich zpracování;

J.  vzhledem k tomu, že hospodářství, které upřednostňuje opravy, opětovné použití, repasování a recyklaci materiálů, je náročnější na pracovní sílu než ekonomika založená na filosofii odstraňování odpadů, a tudíž vytváří více pracovních příležitostí; vzhledem k tomu, že řádné provádění stávajících právních předpisů o předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi by mohlo uvolnit potenciál pro vytváření pracovních míst v odvětvích opětovného použití a recyklace;

K.  vzhledem k tomu, že řádné nakládání s odpady a předcházení vzniku odpadů má zásadní význam pro zlepšení kvality života v Evropě a pro dosažení netoxického prostředí;

1.  zdůrazňuje, že četné předložené petice týkající se toho, že členské státy neprovedly právní předpisy o odpadech, poukazují na různé zdravotní a environmentální problémy spojené s nevhodnými postupy v oblasti nakládání s odpady, jako je špatná kvalita ovzduší v městských oblastech, kontaminace zdrojů podzemních vod, nadměrné hladiny hluku a pachové emise;

2.  zdůrazňuje, že v zájmu podpory přechodu k více oběhovému hospodářství by veřejné financování nakládání s odpady, ať už na vnitrostátní úrovni, nebo na úrovni EU, mělo být v souladu s cílem posunu směrem nahoru při provádění hierarchie způsobů nakládání s odpady; domnívá se proto, že finanční prostředky by měly směřovat na plány a projekty zaměřené na předcházení vzniku odpadů, jejich opětovné použití, tříděný sběr a recyklaci;

3.  vyzývá členské státy, aby učinily větší pokrok při vytyčování účinných plánů a projektů zaměřených na předcházení vzniku odpadů, jejich opětovné použití, tříděný sběr a recyklaci, neboť to jsou klíčové faktory pro snížení zátěže životního prostředí způsobené odpady, využití hospodářských přínosů oběhového hospodářství a zlepšení účinnosti využívání zdrojů; naléhavě vyzývá Komisi, aby podpořila členské státy při jejich provádění, a to i prostřednictvím technické pomoci a fondů EU; navrhuje, aby byly přijaty odpovídající ekonomické nástroje, jak jsou stanoveny v rámcové směrnici o odpadech, a zavedeny účinné a nákladově efektivní systémy rozšířené odpovědnosti výrobců s cílem podpořit přechod k oběhovému hospodářství;

4.  vyzývá členské státy, aby přijaly opatření na úklid odpadků a zlepšení nakládání s odpady (sběr, třídění a recyklace) a aby zavedly hospodářské nástroje a kampaně na zvyšování povědomí s cílem předcházení odhazování odpadků;

5.  vítá ochotu Komise uskutečnit návštěvy na vysoké úrovni týkající se oběhového hospodářství a odpadů v členských státech, u nichž existuje riziko, že nesplní cíle týkající se komunálního odpadu pro rok 2020, a spolupracovat s příslušnými zúčastněnými stranami, včetně sdružení místních a regionálních aktérů a celoevropských organizací, které jsou skutečnou podporou kultury nulového odpadu a souvisejících politik;

6.  zdůrazňuje, že je třeba, aby členské státy zmírnily dopady vzniku odpadů na životní prostředí, zejména snížením množství komunálního odpadu; vyzývá členské státy, aby za tímto účelem přijaly opatření k předcházení vzniku odpadů, jak je stanoveno v revidované rámcové směrnici o odpadech;

7.  zdůrazňuje, že vnitrostátní, regionální a místní aktéři hrají klíčovou úlohu při nakládání s odpady a při tvorbě politik v této oblasti a jejich provádění; připomíná, že soudržné politiky a rozvoje odpovídající infrastruktury v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady lze dosáhnout pouze prostřednictvím koordinace a spolupráce na všech úrovních EU; žádá Komisi, aby odměňovala osvědčené postupy na všech úrovních a usnadnila jejich výměnu a aby poskytovala konkrétní a odpovídající podporu průkopnickým projektům;

8.  vyzývá členské státy a průmyslová odvětví jako klíčové partnery v odvětví nakládání s odpady, aby zlepšily svou angažovanost v podpoře kruhových dodavatelských řetězců s cílem získat přístup k vysoce kvalitním druhotným surovinám, často za výhodné ceny, které by měly být získány zpět za účelem dalšího použití a výroby;

9.  vyzývá k poskytování odborné přípravy a k propagaci různých typů zaměstnání, včetně finanční podpory pro odbornou přípravu v oblasti vysoce odborných dovedností a sociální pracovní místa, zejména v oblasti oprav a přípravy na opětovné použití;

10.  je pevně přesvědčen, že nové obchodní modely zaměřené na předcházení vzniku odpadů, opětovné použití a recyklaci musí být náležitě propagovány a podporovány s cílem účinněji urychlit přechod k oběhovému hospodářství;

11.  zdůrazňuje, že řádné provádění balíčku opatření týkajících se oběhového hospodářství poskytuje příležitosti v celé EU, včetně investic, které pomohou zefektivnit využívání přírodních zdrojů;

12.  zdůrazňuje, že zvyšování produktivity zdrojů posílením účinnosti a omezováním plýtvání zdroji prostřednictvím opatření, jako je opětovné použití, recyklace a repasování, může výrazně snížit jak spotřebu zdrojů, tak i emise skleníkových plynů, což je cíl, který je základem oběhového hospodářství; zdůrazňuje, že v oběhovém hospodářství jsou zdroje zachovány v rámci hospodářství a zůstávají produktivně využívány, pokud se produkt dostane do konce svého života, tudíž se sníží spotřeba zdrojů; v souvislosti s právními předpisy o odpadech se domnívá, že zdokonalený návrh výrobků oběhového hospodářství pomůže uzavřít výrobní cykly a přinese změny ve způsobech výroby a spotřeby, čímž se omezí přítomnost toxických látek a celkové množství odpadu;

13.  vyzývá členské státy, aby zajistily úplnou transparentnost ohledně objemu a míst konečného určení zbytků z různých způsobů nakládání s odpady, zejména ve vztahu k společenstvím, která mohou být dotčena lokalitami a novými projekty, a aby s nimi konzultovaly při procesu rozhodování; dále naléhavě vyzývá členské státy, aby plně a důkladně provedly ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí)(13) a další příslušné právní předpisy EU zaměřené na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví;

14.  domnívá se, že tříděný sběr odpadu v jednotlivých domech je účinným způsobem, jak zvýšit informovanost obyvatelstva o strategickém významu oběhového hospodářství a účinněji dosáhnout kolektivního úsilí za tímto účelem; zdůrazňuje, že tyto systémy umožňují lepší kontrolu, pokud jde o druhy a množství odpadu vyprodukovaného v domácnostech a související potřeby zpracování, aby se maximalizovala příprava na opětovné použití a recyklaci a umožnilo zavedení spravedlivějších ekonomických pobídek či odrazujících ekonomických opatření;

15.  připomíná, že spalování je i nadále na předposledním místě v hierarchii způsobů nakládání s odpady hned po skládkování;

16.  připomíná, že nebezpečný odpad přináší specifické problémy v oblasti zpracování, které nelze přehlížet a které by měly být konkrétně řešeny; vyzývá členské státy, aby plně provedly ustanovení rámcové směrnice o odpadech týkající se nakládání s nebezpečnými odpady;

17.  podporuje Komisi v probíhajících řízeních o nesplnění povinnosti proti členským státům, které nedodržují právní předpisy o odpadech; vyzývá Komisi, aby plně využila potenciálu systému včasného varování stanoveného v revidovaných směrnicích o odpadech; navrhuje, aby pokuty vybrané Komisí byly znovu investovány do projektů, které odpovídají nejvyšším úrovním hierarchie způsobů nakládání s odpady;

18.  vyjadřuje politování nad skutečností, že podle předkladatelů petic byly povoleny a umístěny skládky v těsné blízkosti obytných a zemědělských oblastí; vyzývá příslušné orgány členských států, aby zajistily plnou ochranu lidského zdraví a přijaly strukturální opatření zaměřená na nalezení řešení kontaminace podzemních vod;

19.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 109.
(2) Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 100.
(3) Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 141.
(4) Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 93.
(5) Úř. věst. L 156, 19.6.2018, s. 26.
(6) Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 10.
(7) Přijaté texty, P8_TA(2018)0352.
(8) Přijaté texty, P8_TA(2018)0100.
(9) Úř. věst. C 334, 19.9.2018, s. 151.
(10) Úř. věst. C 334, 19.9.2018, s. 60.
(11) Přijaté texty, P8_TA(2018)0241.
(12) Úř. věst. C 239 E, 20.8.2013, s. 60.
(13) Úř. věst. L 26, 28.1.2012, s. 1.

Poslední aktualizace: 14. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí