Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2557(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0231/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0231/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/04/2019 - 6.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0338

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 132kWORD 57k
Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Διαχείριση αποβλήτων
P8_TA(2019)0338B8-0231/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων (2019/2557(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 191 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2018/851 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα(1) (οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2018/850 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/EK για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΕ) 2018/842 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, σχετικά με τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030, στο πλαίσιο της συμβολής στη δράση για το κλίμα για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013(5) (κανονισμός σχετικά με τη δράση για το κλίμα),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα(6), καθώς και τους εκτελεστικούς κανονισμούς και τις εθελοντικές συμφωνίες που έχουν θεσπιστεί δυνάμει της εν λόγω οδηγίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Απριλίου 2018, σχετικά με την εφαρμογή του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2017, σχετικά με τη δράση της ΕΕ για τη βιωσιμότητα(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την επιμήκυνση της ζωής των προϊόντων: οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 31ης Μαΐου 2018, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό (2009/125/ΕΚ)(11),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή πολιτική συμφωνία που επετεύχθη από τους συννομοθέτες στις 19 Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση οδηγίας για τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με τον ρόλο της παραγωγής ενέργειας από απόβλητα στην κυκλική οικονομία (COM(2017)0034),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με την εφαρμογή της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία: επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα (COM(2018)0032) και το σχετικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SWD(2018)0020),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Το κλείσιμο του κύκλου – Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία» (COM(2015)0614),

–  έχοντας υπόψη τις περισσότερες από 60 αναφορές σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων που έλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών,

–  έχοντας υπόψη τις διερευνητικές επισκέψεις της Επιτροπής Αναφορών στη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Ιταλία κατά τα τελευταία έτη σχετικά με θέματα διαχείρισης αποβλήτων, και ιδίως τα συμπεράσματα και τις ειδικές συστάσεις των επακόλουθων εκθέσεων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 2ας Φεβρουαρίου 2012, σχετικά με τα ζητήματα που έχουν θέσει αναφέροντες για την εφαρμογή της οδηγίας για τη διαχείριση των αποβλήτων, και σχετικών οδηγιών, στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης(12),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 216 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί πρόοδος σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά τη μείωση των επιπτώσεων της παραγωγής αποβλήτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, ενώ υπάρχουν ακόμη πολλά προβλήματα και πρέπει να ληφθούν επείγοντα μέτρα για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη διαχείριση των πόρων, ιδίως σε σχέση με τις σχετικά υψηλές ποσότητες μη επεξεργασμένων αποβλήτων που εξακολουθούν να καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής σε πολλά κράτη μέλη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο από τις βασικές προκλήσεις για το μέλλον είναι η μείωση των επιπέδων παραγωγής αποβλήτων και η ευθυγράμμιση των στόχων διαχείρισης αποβλήτων με τους στόχους της κυκλικής οικονομίας, ιδίως δε με την ενίσχυση των ποσοστών επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη έχει αποτελέσει την κορυφαία προτεραιότητα της ιεράρχησης των αποβλήτων μέσω της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα 2008/98/ΕΚ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ακατάλληλες πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων έχουν σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις όσον αφορά τη ρύπανση του εδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφέροντες έχουν επισημάνει ότι χώροι υγειονομικής ταφής και αποτεφρωτήρες έχουν εγκριθεί και τεθεί σε λειτουργία κοντά σε κατοικημένες και γεωργικές περιοχές και σε περιοχές όπου οι γεωλογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες δεν έχουν ληφθεί δεόντως υπόψη από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, και συνιστούν άμεση απειλή για τη δημόσια υγεία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 80 % του περιβαλλοντικού αντικτύπου ενός προϊόντος καθορίζεται στο στάδιο του σχεδιασμού, γεγονός που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων και σε όλες τις πτυχές της κυκλικής οικονομίας, όπως η ανθεκτικότητα, η δυνατότητα αναβάθμισης, η δυνατότητα επισκευής, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση ενός προϊόντος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από τη δημιουργία προϊόντων πιο βιώσιμων και αποδοτικών ως προς τη χρήση των πόρων, οι αρχές της οικονομίας του διαμοιρασμού και της οικονομίας των υπηρεσιών μπορούν επίσης να εξυπηρετήσουν τον σκοπό της μείωσης της παραγωγής αποβλήτων στην Ευρώπη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει χειριστεί πολυάριθμες διαδικασίες επί παραβάσει σχετικά με την παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ για τη διαχείριση αποβλήτων σε διάφορα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές από αυτές τις υποθέσεις —και ορισμένες εξ αυτών πρόσφατα— παραπέμφθηκαν στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελευταία έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης έγκαιρης προειδοποίησης για τα κράτη μέλη που κινδυνεύουν να καθυστερήσουν στην προετοιμασία τους για την επίτευξη του στόχου επαναχρησιμοποίησης/ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων για το 2020, έδειξε ότι υπάρχουν σημαντικά κενά που πρέπει να αντιμετωπιστούν γρήγορα προκειμένου η Ευρώπη να αποκομίσει τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη της κυκλικής οικονομίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα δεδομένα που συνοδεύουν πολυάριθμες αναφορές έχουν καταδείξει ότι η κατάσταση όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων σε πολλά κράτη μέλη και περιφέρειες εξακολουθεί να είναι προβληματική και παρέχουν ισχυρά πειστήρια για την ανάγκη σημαντικής βελτίωσης της εφαρμογής της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα και της υπόλοιπης νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και επεξεργασίας των αποβλήτων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια οικονομία που δίνει προτεραιότητα στην επισκευή, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακατασκευή και την ανακύκλωση υλικών χαρακτηρίζεται από ένταση εργασίας μεγαλύτερη σε σύγκριση με μια οικονομία που βασίζεται σε μια φιλοσοφία διάθεσης αποβλήτων, και δημιουργεί έτσι περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας για την πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων θα μπορούσε να οδηγήσει στην αξιοποίηση του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας των τομέων επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή διαχείριση των αποβλήτων και η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων είναι ουσιαστικής σημασίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Ευρώπη και την επίτευξη του στόχου για ένα μη τοξικό περιβάλλον·

1.  τονίζει ότι πολυάριθμες αναφορές που υποβλήθηκαν σχετικά με την αδυναμία των κρατών μελών να εφαρμόσουν τη νομοθεσία για τα απόβλητα επισημαίνουν διάφορα προβλήματα υγείας και περιβαλλοντικά προβλήματα που συνδέονται με ακατάλληλες πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων, όπως η κακή ποιότητα του αέρα στις αστικές περιοχές, η μόλυνση των υπόγειων υδατικών πόρων, τα υπερβολικά επίπεδα θορύβου και οι δύσοσμες εκπομπές·

2.  υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να στηριχθεί η μετάβαση προς μια πιο κυκλική οικονομία, η δημόσια χρηματοδότηση της διαχείρισης των αποβλήτων, είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε επίπεδο ΕΕ, θα πρέπει να συνάδει με τον στόχο της επίσπευσης όσον αφορά την υλοποίηση της ιεράρχησης των αποβλήτων· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι τα κονδύλια πρέπει να κατευθύνονται προς σχέδια και έργα πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης, χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης·

3.  καλεί τα κράτη μέλη να σημειώσουν μεγαλύτερη πρόοδο όσον αφορά τον καθορισμό αποτελεσματικών σχεδίων και έργων για την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, τη χωριστή συλλογή και την ανακύκλωση, δεδομένης της κρισιμότητάς τους για τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης λόγω των αποβλήτων, την αξιοποίηση των οικονομικών οφελών της κυκλικής οικονομίας και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων· παροτρύνει την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη στις προσπάθειες εφαρμογής, μεταξύ άλλων μέσω τεχνικής βοήθειας και κονδυλίων της ΕΕ· προτείνει τη θέσπιση κατάλληλων οικονομικών μέσων, όπως ορίζεται στην οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα, και την εφαρμογή αποτελεσματικών και οικονομικά αποδοτικών προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, ώστε να προωθηθεί η μετάβαση προς την κυκλική οικονομία·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την περισυλλογή απορριμμάτων και τη βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων (συλλογή, διαλογή και ανακύκλωση) και να εγκρίνουν οικονομικά μέσα και εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων·

5.  χαιρετίζει την προθυμία της Επιτροπής να πραγματοποιήσει επισκέψεις υψηλού επιπέδου σχετικά με την κυκλική οικονομία και τα απόβλητα στα κράτη μέλη που κινδυνεύουν να μην επιτύχουν τους στόχους για τα αστικά απόβλητα για το 2020 και να συνεργαστεί με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων ενώσεων τοπικών και περιφερειακών παραγόντων και πανευρωπαϊκών οργανώσεων που προωθούν πραγματικά μια νοοτροπία για μηδενικά απόβλητα και τις συναφείς πολιτικές·

6.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να μετριάσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής αποβλήτων, ιδίως μειώνοντας την ποσότητα των αστικών αποβλήτων· καλεί τα κράτη μέλη, για τον σκοπό αυτόν, να λάβουν μέτρα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, όπως ορίζεται στην αναθεωρημένη οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα·

7.  επισημαίνει ότι οι εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί παράγοντες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διαχείριση των αποβλήτων και στη χάραξη και εφαρμογή της πολιτικής επί του θέματος· υπενθυμίζει ότι μια συνεκτική πολιτική, σε συνδυασμό με την εξέλιξη των κατάλληλων υποδομών σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, μπορεί να καθοριστεί μόνο μέσω συντονισμού και συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα στην ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να ανταμείψει τις βέλτιστες πρακτικές σε όλα τα επίπεδα και να διευκολύνει την ανταλλαγή τους, καθώς και να στηρίξει έμπρακτα και επαρκώς τα πρωτοποριακά έργα·

8.  καλεί τα κράτη μέλη και τις βιομηχανίες, ως βασικούς εταίρους στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, να ενισχύσουν τη δέσμευσή τους για την προώθηση των κυκλικών αλυσίδων εφοδιασμού, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας δευτερογενείς πρώτες ύλες, συχνά σε ανταγωνιστικές τιμές, οι οποίες θα πρέπει να ανακτηθούν για περαιτέρω χρήση και παραγωγή·

9.  ζητεί την παροχή κατάρτισης και την προώθηση μιας σειράς μορφών απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής στήριξης της κατάρτισης για την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων και για κοινωνική εργασία, ιδίως στους τομείς της επισκευής και της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση·

10.  πιστεύει ακράδαντα ότι τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα που εστιάζουν στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση πρέπει να προωθηθούν και να υποστηριχθούν επαρκώς, με στόχο την αποτελεσματικότερη προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία·

11.  υπογραμμίζει ότι η ορθή εφαρμογή της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία παρέχει ευκαιρίες σε ολόκληρη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων, οι οποίες θα συμβάλουν στον εξορθολογισμό της χρήσης των φυσικών πόρων·

12.  επισημαίνει ότι η αύξηση της παραγωγικότητας των πόρων μέσω της ενίσχυσης της αποδοτικότητας και του περιορισμού της σπατάλης των πόρων με τη θέσπιση μέτρων, όπως η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η ανακατασκευή, μπορεί να μειώσει δραστικά τόσο την κατανάλωση πόρων όσο και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, που ως στόχοι βρίσκονται στο επίκεντρο της κυκλικής οικονομίας· υπογραμμίζει ότι σε μια κυκλική οικονομία οι πόροι διατηρούνται στο πλαίσιο της οικονομίας και παραμένουν σε παραγωγική χρήση όταν ένα προϊόν έχει ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής του, με αποτέλεσμα, ως εκ τούτου, τη μείωση της κατανάλωσης πόρων· πιστεύει ότι, στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τα απόβλητα, η βελτίωση του σχεδιασμού των προϊόντων ώστε να είναι συμβατά με την κυκλική οικονομία θα συμβάλει στο κλείσιμο των κύκλων παραγωγής και θα επιφέρει μια αλλαγή στα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης, ενώ θα μειώσει έτσι τα επίπεδα των τοξικών ουσιών και τον συνολικό όγκο των αποβλήτων·

13.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τον όγκο και τον τελικό προορισμό των υπολειμμάτων που προκύπτουν από διαφορετικούς τρόπους επεξεργασίας αποβλήτων, ιδίως όσον αφορά τις κοινότητες που ενδέχεται να επηρεαστούν από εγκαταστάσεις και νέα έργα, και να τις συμβουλεύονται κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων· καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως και διεξοδικά τις διατάξεις της οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων)(13) και άλλων συναφών νομοθετικών πράξεων της ΕΕ που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας·

14.  θεωρεί ότι η χωριστή συλλογή αποβλήτων πόρτα-πόρτα είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την ευαισθητοποίηση του συνόλου του πληθυσμού σχετικά με τη στρατηγική σημασία της κυκλικής οικονομίας, καθώς και για την αποτελεσματικότερη επίτευξη μιας συλλογικής δέσμευσης για τον σκοπό αυτόν· υπογραμμίζει ότι τα συστήματα αυτά δίνουν τη δυνατότητα για καλύτερη καταγραφή των τύπων και των ποσοτήτων των οικιακών αποβλήτων που παράγονται και των συναφών αναγκών επεξεργασίας τους, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, καθώς και τη δυνατότητα θέσπισης δικαιότερων οικονομικών μέτρων για την παροχή κινήτρων ή αντικινήτρων·

15.  υπενθυμίζει ότι η αποτέφρωση είναι προτελευταία στην ιεράρχηση των αποβλήτων, ακολουθούμενη μόνον από την υγειονομική ταφή·

16.  υπενθυμίζει ότι τα επικίνδυνα απόβλητα δημιουργούν συγκεκριμένα προβλήματα όσον αφορά την επεξεργασία, που δεν μπορούν να παραβλεφθούν και πρέπει να αντιμετωπιστούν με συγκεκριμένο τρόπο· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τις διατάξεις της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα που αφορούν τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων·

17.  στηρίζει την Επιτροπή στις εν εξελίξει διαδικασίες επί παραβάσει κατά κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία για τα απόβλητα· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, όπως ορίζεται στις αναθεωρημένες οδηγίες για τα απόβλητα· προτείνει τα πρόστιμα που εισπράττονται από την Επιτροπή να επανεπενδύονται σε έργα που συνάδουν με τα υψηλότερα επίπεδα ιεράρχησης των αποβλήτων·

18.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τους αναφέροντες, χώροι υγειονομικής ταφής έχουν εγκριθεί και βρίσκονται πολύ κοντά σε κατοικημένες και αγροτικές περιοχές· καλεί τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να εξασφαλίσουν την πλήρη προστασία της ανθρώπινης υγείας και να εγκρίνουν διαρθρωτικά μέτρα με στόχο την εξεύρεση λύσης για τη μόλυνση των υπόγειων υδάτων·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 109.
(2) ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 100.
(3) ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 141.
(4) ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 93.
(5) ΕΕ L 156 της 19.6.2018, σ. 26.
(6) ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 10.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0352.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0100.
(9) ΕΕ C 334 της 19.9.2018, σ. 151.
(10) ΕΕ C 334 της 19.9.2018, σ. 60.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0241.
(12) ΕΕ C 239 E της 20.8.2013, σ. 60.
(13) ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 14 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου