Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2557(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0231/2019

Predkladané texty :

B8-0231/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/04/2019 - 6.6

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0338

Prijaté texty
PDF 135kWORD 49k
Štvrtok, 4. apríla 2019 - Brusel
Nakladanie s odpadmi
P8_TA(2019)0338B8-0231/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 o nakladaní s odpadom (2019/2557(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 191 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade(1) (rámcová smernica o odpade),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/850 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov(2),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/852 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov(3),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/849 z 30. mája 2018, ktorou sa menia smernice 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení(4),

–  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/842 z 30. mája 2018 o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030, ktorým sa prispieva k opatreniam v oblasti klímy zameraným na splnenie záväzkov podľa Parížskej dohody, a o zmene nariadenia (EÚ) č. 525/2013(5) (nariadenie o opatreniach v oblasti klímy),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov(6) (smernica o ekodizajne) a na vykonávacie nariadenia a dobrovoľné dohody prijaté v rámci tejto smernice,

–  so zreteľom na svoju správu z 13. septembra 2018 o európskej stratégii pre plasty v obehovom hospodárstve(7),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. apríla 2018 o vykonávaní 7. environmentálneho akčného programu(8),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2017 o opatreniach EÚ zameraných na udržateľnosť(9),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. júla 2017 o dlhšej životnosti výrobkov: výhody pre spotrebiteľov a spoločnosti(10),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 31. mája 2018 o vykonávaní smernice o službách (2009/125/ES)(11),

–  so zreteľom na predbežnú politickú dohodu dosiahnutú spoluzákonodarcami 19. decembra 2018 o návrhu smernice o znížení vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. januára 2017 o úlohe energetického zhodnocovania odpadu v obehovom hospodárstve (COM(2017)0034),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. januára 2018 o vykonávaní balíka predpisov o obehovom hospodárstve: možnosti riešenia pomedzia legislatívy o chemikáliách, výrobkoch a odpade (COM(2018)0032) a na súvisiaci pracovný dokument útvarov Komisie (SWD(2018)0020),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. decembra 2015 s názvom Kruh sa uzatvára – Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo (COM(2015)0614),

–  so zreteľom na viac ako 60 petícií o nakladaní s odpadom z Belgicka, Bulharska, Grécka, Poľska, zo Slovenska, Španielska a Spojeného kráľovstva zo strany Európskeho parlamentu v posledných rokoch,

–  so zreteľom na návštevy Výboru pre petície na účely zistenia potrebných skutočností v Bulharsku, Grécku a Taliansku v posledných rokoch o otázkach odpadového hospodárstva, a najmä na závery a konkrétne odporúčania následných správ,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 2. februára 2012 o otázkach, ktoré predostreli predkladatelia petícií v súvislosti s uplatňovaním smernice o nakladaní s odpadom a súvisiacich smerníc v členských štátoch Európskej únie(12),

–  so zreteľom na článok 216 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v celej EÚ sa dosiahol pokrok v znižovaní vplyvov vzniku odpadu na životné prostredie a ľudské zdravie, stále však pretrvávajú mnohé problémy a je potrebné prijať naliehavé opatrenia na zabezpečenie udržateľného riadenia zdrojov, najmä v súvislosti s relatívne vysokými množstvami nespracovaného odpadu, ktorý sa v mnohých členských štátoch stále ukladá na skládky;

B.  keďže dvomi z hlavných výziev do budúcnosti sú zníženie miery vzniku odpadu a zosúladenie cieľov nakladania s odpadom s cieľmi obehového hospodárstva, najmä prostredníctvom zvýšenia miery opätovného používania a recyklácie;

C.  keďže prevencia bola stanovená ako najvyššia priorita hierarchie odpadového hospodárstva prostredníctvom rámcovej smernice o odpade 2008/98/ES;

D.  keďže nevhodné postupy nakladania s odpadom majú závažný environmentálny vplyv, pokiaľ ide o znečistenie pôdy, vody a ovzdušia; keďže predkladatelia petícií poukázali na to, že skládky a spaľovne sú povolené a fungujú v tesnej blízkosti obytných a poľnohospodárskych lokalít a v oblastiach, v ktorých príslušné orgány členských štátov náležite nezohľadnili geologické a hydrogeologické podmienky, a predstavujú priamu hrozbu pre verejné zdravie;

E.  keďže viac ako 80 % environmentálneho vplyvu výrobku sa určuje vo fáze návrhu, ktorý tak zohráva dôležitú úlohu pri podpore predchádzania vzniku odpadu a všetkých aspektov obehového hospodárstva, ako je trvácnosť, možnosť modernizácie, opraviteľnosť, opätovné použitie a recyklácia výrobku;

F.  keďže okrem toho, že zásady spoločného hospodárstva a hospodárstva služieb vytvárajú udržateľnejšie a efektívnejšie výrobky z hľadiska využívania zdrojov, môžu slúžiť aj na zníženie tvorby odpadu v Európe;

G.  keďže Komisia riešila početné konania o porušení povinnosti týkajúce sa porušenia právnych predpisov EÚ v oblasti odpadového hospodárstva vo viacerých členských štátoch; keďže viaceré z týchto prípadov boli postúpené Súdnemu dvoru Európskej únie, niektoré z nich nedávno;

H.  keďže v najnovšej správe Komisie o vykonávaní právnych predpisov EÚ o odpadoch vrátane včasného varovania pre členské štáty, ktorým hrozí, že budú zaostávať v prípravách na dosiahnutie cieľa v oblasti opätovného využitia/recyklácie komunálneho odpadu v roku 2020, sa preukázalo, že existujú vážne nedostatky, ktoré treba urýchlene riešiť, ak má Európa využiť environmentálne a hospodárske výhody obehového hospodárstva;

I.  keďže nedávne údaje priložené k mnohým petíciám zdôraznili skutočnosť, že situácia v oblasti nakladania s odpadom vo viacerých členských štátoch a regiónoch je stále nanajvýš problematická, a poskytli presvedčivé dôkazy o tom, že treba výrazne zlepšiť vykonávanie rámcovej smernice o odpade a ostatných právnych predpisov EÚ, ktoré sa týkajú opatrení na predchádzanie vzniku odpadu a jeho spracovanie;

J.  keďže hospodárstvo, ktoré uprednostňuje opravu, opätovné používanie, repasovanie a recykláciu materiálov je náročnejšie na prácu ako hospodárstvo založené na filozofii likvidácie, a vytvára tak pracovné príležitosti; keďže riadne vykonávanie existujúcich právnych predpisov o predchádzaní vzniku odpadu a nakladaní s odpadom by mohlo uvoľniť potenciál pre tvorbu pracovných miest v odvetviach opätovného použitia a recyklácie;

K.  keďže správne nakladanie s odpadom a predchádzanie vzniku odpadu je nevyhnutné na zlepšenie kvality života v Európe a na dosiahnutie netoxického prostredia;

1.  zdôrazňuje, že mnohé petície predložené o tom, že členské štáty nevykonávajú právne predpisy v oblasti odpadu, poukazujú na rôzne zdravotné a environmentálne problémy súvisiace s nevhodnými postupmi nakladania s odpadom, ako je zlá kvalita ovzdušia v mestských oblastiach, kontaminácia podzemných vodných zdrojov, nadmerné hladiny hluku a zapáchajúce emisie;

2.  zdôrazňuje, že na podporu prechodu na intenzívnejšie obehové hospodárstvo by verejné financovanie odpadového hospodárstva, či už na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni EÚ, malo byť v súlade s cieľom urýchliť vykonávanie hierarchie odpadového hospodárstva; preto sa domnieva, že finančné prostriedky by mali smerovať do plánov a projektov zameraných na prevenciu, opätovné využívanie, separovaný zber a recykláciu;

3.  vyzýva členské štáty, aby dosiahli väčší pokrok pri stanovovaní účinných plánov a projektov na predchádzanie, opätovné používanie, separovaný zber a recykláciu, ktoré sú nevyhnutné na zníženie environmentálnej záťaže v dôsledku obehového hospodárstva a na zlepšenie efektívnosti využívania zdrojov; naliehavo vyzýva Komisiu, aby podporovala členské štáty v ich úsilí o vykonávanie, a to aj prostredníctvom technickej pomoci a fondov EÚ; navrhuje prijať primerané hospodárske nástroje, ako sa stanovuje v rámcovej smernici o odpade, a zaviesť účinné a nákladovo efektívne systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov na podporu prechodu na obehové hospodárstvo;

4.  vyzýva členské štáty, aby podnikli opatrenia na čistenie odpadu a zlepšenie odpadového hospodárstva (zber, triedenie a recykláciu) a aby prijali hospodárske nástroje a kampane na zvyšovanie informovanosti s cieľom predchádzať znečisťovaniu odpadom;

5.  víta ochotu Komisie uskutočniť návštevy na vysokej úrovni týkajúce sa obehového hospodárstva/odpadu v členských štátoch, u ktorých hrozí, že nesplnia ciele v oblasti komunálneho odpadu na rok 2020, a spolupracovať s príslušnými zainteresovanými stranami vrátane združení miestnych a regionálnych aktérov a celoeurópskych organizácií, ktoré skutočne podporujú nulovú kultúru tvorby odpadu a súvisiace politiky;

6.  zdôrazňuje, že členské štáty musia zmierniť vplyv vzniku odpadu na životné prostredie, a to najmä znižovaním množstva vzniknutého komunálneho odpadu; vyzýva členské štáty, aby na tento účel prijali opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu, ako sa stanovuje v revidovanej rámcovej smernici o odpade;

7.  zdôrazňuje, že národní, regionálni a miestni aktéri zohrávajú kľúčovú úlohu pri nakladaní s odpadom a pri tvorbe a vykonávaní politiky v tejto oblasti; pripomína, že jednotnú politiku spolu so zlepšovaním príslušnej infraštruktúry v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva možno vytvoriť len koordináciou a spoluprácou na všetkých úrovniach v EÚ; žiada Komisiu, aby odmeňovala osvedčené postupy na všetkých úrovniach a uľahčovala ich výmenu, ako aj konkrétne a primerane podporovala priekopnícke projekty;

8.  vyzýva členské štáty a priemyselné odvetvia, aby ako kľúčoví partneri v oblasti odpadového hospodárstva zlepšili svoju angažovanosť pri podpore obehových dodávateľských reťazcov s cieľom získať prístup ku kvalitným druhotným surovinám, často za konkurenčné ceny, ktoré by sa mali získať späť na ďalšie využitie a výrobu;

9.  vyzýva na poskytovanie odbornej prípravy a presadzovanie rôznych druhov zamestnania vrátane finančnej podpory pre vysoko kvalitné odborné vzdelávanie a sociálne pracovné miesta, najmä v oblasti opráv a prípravy na opätovné použitie;

10.  Je pevne presvedčený, že nové obchodné modely zamerané na predchádzanie vzniku odpadu, jeho opätovné použitie a recykláciu musia byť primerane podporované a podporované, aby sa účinnejšie podporil prechod na obehové hospodárstvo;

11.  zdôrazňuje, že riadne vykonávanie balíka predpisov o obehovom hospodárstve poskytuje príležitosti v celej EÚ vrátane investícií, čo prispeje k racionalizácii využívania prírodných zdrojov;

12.  zdôrazňuje, že zvyšovanie produktivity zdrojov prostredníctvom lepšej účinnosti a znižovania množstva odpadu zo zdrojov opatreniami, ako je opätovné použitie, recyklácia a opätovná výroba, môže výrazne znížiť tak spotrebu zdrojov, ako aj emisie skleníkových plynov, čo je ústredným cieľom obehového hospodárstva; zdôrazňuje, že v obehovom hospodárstve sa zdroje udržiavajú v rámci hospodárstva a naďalej sa produktívne používajú, keď výrobok dosiahne koniec svojej životnosti, čím sa zníži spotreba zdrojov; v súvislosti s právnymi predpismi o odpadoch sa domnieva, že zlepšenie dizajnu výrobkov v obehovom hospodárstve pomôže uzavrieť výrobné cykly a zmeniť modely výroby a spotreby, čím sa zníži úroveň toxických látok a celkové množstvo odpadu;

13.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili úplnú transparentnosť o objeme a konečnom mieste určenia rezíduí z rôznych možností spracovania odpadu, najmä v súvislosti s tými spoločenstvami, ktoré sú potenciálne ovplyvnené skládkami a miestami a novými projektmi, a aby ich konzultovali v rozhodovacom procese; okrem toho naliehavo vyzýva členské štáty, aby v plnej miere a dôsledne vykonávali ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (smernica o posudzovaní vplyvov na životné prostredie)(13) a iných príslušných právnych predpisov EÚ zameraných na ochranu životného prostredia a verejného zdravia;

14.  domnieva sa, že separovaný zber odpadu spred dverí je účinným prostriedkom zvyšovania informovanosti obyvateľstva o strategickom význame obehového hospodárstva a účinnejšieho dosahovania kolektívneho zapojenia na tento účel; zdôrazňuje, že takéto systémy umožňujú lepšie započítavanie druhov a množstva vyprodukovaného odpadu v domácnosti a jeho súvisiacich potrieb v oblasti spracovania s cieľom maximalizovať prípravu na opätovné použitie a recykláciu, ako aj umožniť zavedenie spravodlivejších hospodárskych opatrení na stimulovanie/obmedzovanie;

15.  pripomína, že spaľovanie je aj naďalej na predposlednom mieste pred skládkovaním v hierarchii odpadového hospodárstva;

16.  pripomína, že nebezpečný odpad predstavuje osobitné výzvy pri zaobchádzaní, ktoré nemožno prehliadnuť a mali by sa osobitne riešiť; vyzýva členské štáty, aby v plnej miere vykonávali ustanovenia rámcovej smernice o odpade týkajúce sa nakladania s nebezpečným odpadom;

17.  podporuje Komisiu v jej prebiehajúcich postupoch v prípade nesplnenia povinnosti proti členským štátom, ktoré nedodržiavajú právne predpisy v oblasti odpadu; vyzýva Komisiu, aby využila plný potenciál systému včasného varovania stanoveného v revidovaných smerniciach o odpade; navrhuje, aby pokuty, ktoré Komisia vyberá, boli opätovne investované do projektov, ktoré sú v súlade s najvyššími úrovňami hierarchie odpadového hospodárstva;

18.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že podľa predkladateľov petícií boli skládky povolené a umiestnené v blízkosti obytných a poľnohospodárskych lokalít; vyzýva príslušné orgány členských štátov, aby zabezpečili plnú ochranu ľudského zdravia a prijali štrukturálne opatrenia zamerané na nájdenie riešenia kontaminácie podzemnej vody;

19.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 109.
(2) Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 100.
(3) Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 141.
(4) Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 93.
(5) Ú. v. EÚ L 156, 19.6.2018, s. 26.
(6) Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10.
(7) Prijaté texty, P8_TA(2018)0352.
(8) Prijaté texty, P8_TA(2018)0100.
(9) Ú. v. EÚ C 334, 19.9.2018, s. 151.
(10) Ú. v. EÚ C 334, 19.9.2018, s. 60.
(11) Prijaté texty, P8_TA(2018)0241.
(12) Ú. v. EÚ C 239 E, 20.8.2013, s. 60.
(13) Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1.

Posledná úprava: 14. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia