Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0121(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0206/2018

Внесени текстове :

A8-0206/2018

Разисквания :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Гласувания :

PV 14/06/2018 - 7.7
CRE 14/06/2018 - 7.7
PV 04/07/2018 - 9.1
CRE 04/07/2018 - 9.1
Обяснение на вота
PV 04/04/2019 - 6.7
CRE 04/04/2019 - 6.7
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0339

Приети текстове
PDF 320kWORD 100k
Четвъртък, 4 април 2019 г. - Брюксел Окончателна версия
Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт ***I
P8_TA(2019)0339A8-0206/2018
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0278),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0170/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 януари 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 1 февруари 2018 г.(2)

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0206/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 197, 8.6.2018 г., стр. 45.
(2) OВ C 176, 23.5.2018 г., стр. 57.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 април 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) …/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) [Изм. 764]
P8_TC1-COD(2017)0121

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 91, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(-1)   Предвид голямата мобилност на работната сила в сектора на автомобилния транспорт са необходими специфични за сектора правила, за да се осигури баланс между свободното предоставяне на трансгранични услуги за превозвачите, свободното движение на стоки и социалната закрила на водачите. Поради това целта на настоящата директива е да се осигури правна сигурност и яснота, да се допринесе за хармонизирането и насърчаването на изпълнението и за борбата с незаконните практики, както и да се намали административната тежест. [Изм. 765]

(1)  За създаването на безопасен, ефикасен и социално отговорен сектор на автомобилния транспорт е необходимо да се гарантират свободното движение на стоки и свободното предоставяне на услуги, от една страна, адекватни условия на труд и социална закрила за водачите, а от друга страна — подходящи условия и да се осигури подходяща и конкурентна среда за стопанска дейност на превозвачите и за лоялна конкуренция между тях , като същевременно се зачитат основните свободи, по-конкретно свободното движение на стоки и свободното предоставяне на услуги, гарантирани от Договорите. [Изм. 766]

(1a)   Всяко национално правило, което се прилага за автомобилния транспорт, трябва да бъде пропорционално и обосновано и не трябва да възпрепятства или да прави по-малко привлекателно упражняването на основните свободи, гарантирани от Договора, като свободното движение на услуги, за да се запази или да се увеличи конкурентоспособността на Съюза, като същевременно се спазват условията на труд и се осигурява социална закрила на водачите. [Изм. 767]

(2)  Присъщата на услугите за автомобилен превоз голяма мобилност налага да се обърне особено внимание на гарантирането, че водачите се възползват от полагащите им се права и че превозвачите, повечето от които (90%) са МСП с по-малко от 10 работници, не се сблъскват с непропорционални административни пречки или с неправомерни и дискриминационни проверки, които неоправдано ограничават тяхната свобода да предоставят трансгранични услуги. [Изм. 768]

(2a)   Всяко национално правило, което се прилага за автомобилния транспорт, трябва да бъде пропорционално и обосновано и не трябва да възпрепятства или да прави по-малко привлекателно упражняването на основните свободи, гарантирани от Договора, като свободното движение на стоки и свободното предоставяне на услуги, за да се запази или дори да се увеличи конкурентоспособността на Съюза, включително разходите за продукти и услуги, като се спазват условията на труд и социална закрила за водачите, както и като се отчита специфичният характер на сектора, тъй като водачите са работници с голяма мобилност, а не командировани работници. [Изм. 769]

(3)  Балансът между подобряването на социалните условия и условията на труд за водачите и улесненото упражняване на правото на предоставяне на услуги за автомобилен превоз, основани на лоялна, пропорционална, недискриминационна конкуренция между националните и чуждестранните превозвачи, е от решаващо значение за гладкото функциониране на вътрешния пазар. Поради това всеки национален законодателен акт или политика за изпълнение на национално равнище в сектора на транспорта трябва да способстват за развитието и укрепването на единното европейско транспортно пространство и по никакъв начин да не допринасят за фрагментирането на вътрешния пазар. [Изм. 770]

(4)  В резултат от оценка на ефективността и ефикасността на действащото социално законодателство на Съюза в областта на автомобилния транспорт бяха установени някои „вратички“ в съществуващите разпоредби и недостатъци в тяхното изпълнение, както и незаконни практики, като например използването на дружества от типа „пощенска кутия“. Следва да се наблегне допълнително на борбата срещу недекларирания труд в транспортния сектор. Освен това съществуват редица несъответствия между държавите членки в тълкуването, прилагането и изпълнението на правилата, което създава голяма административна тежест за водачите и превозвачите. Това създава правна несигурност и нееднакво третиране на водачите и превозвачите, което която е вредно вредна за условията на труд, социалните условия и условията на конкуренция в сектора. [Изм. 771]

(4a)  С цел да се гарантира, че Директива 96/71/EО(4) и Директива 2014/67/EС(5) на Европейския парламент и на Съвета се прилагат правилно, следва да бъдат засилени контролът и сътрудничеството на равнището на Съюза за борба с измамите, свързани с командироването на водачи, и следва да се извършват по-строги проверки, за да се гарантира действителното плащане на социалноосигурителните вноски за командированите водачи. [Изм. 772]

(5)  Адекватното, ефективно и последователно изпълнение на разпоредбите относно работното време и почивките е от решаващо значение подобряване на пътната безопасност, за защитата на условията на труд на водачите и за предотвратяването на нарушения на конкуренцията вследствие на неспазването. Поради това е желателно съществуващите уеднаквени изисквания за изпълнение, посочени в Директива 2006/22/ЕО, да се разширят, така че да включат и контрола за спазването на разпоредбите за работното време, посочени в Директива 2002/15/ЕО. Следва също така да има възможност за съчетаване на проверките относно времето за управление на превозното средство и работното време с проверки относно правилата за командироването на водачи, без това да води до допълнителна административна тежест. Проверките за спазване на работното време следва да бъдат ограничени до проверките, извършвани в помещенията на превозвачите, докато станат достъпни технологии, позволяващи ефективното извършване на пътни проверки относно работното време. [Изм. 773]

(5a)   Като се има предвид специфичният характер на транспортните услуги и прякото въздействие върху свободното движение на стоките и като се обръща внимание по-специално на пътната безопасност и сигурност, пътните проверки следва да бъдат ограничени до минимум. Водачите не следва да носят отговорност за допълнителните административни задължения на съответните им дружества. Правилата за работното време следва да се контролират единствено в помещенията на превозвача. [Изм. 774]

(5б)   С цел да се предостави възможност за по-ефикасни, по-бързи и повече на брой пътни проверки и същевременно да се намали регулаторната тежест за водачите, контролът за съответствие с Директива 2002/15/ЕО следва да се извършва в рамките на проверките в помещенията на предприятията, а не в рамките на пътните проверки. [Изм. 775]

(6)  Административното сътрудничество между държавите членки по отношение на прилагането на социалните правила в автомобилния транспорт се оказа недостатъчно, поради което трансграничното правоприлагане е по-трудно, неефикасно и несъгласувано. Ето защо е необходимо да се установи рамка за ефективно общуване и взаимно подпомагане, включително обмен на данни относно нарушения и информация за добри практики в правоприлагането.

(6a)  За да се насърчат ефективното административно сътрудничество и ефективният обмен на информация, държавите членки следва да свържат националните си електронни регистри посредством системата на Европейския регистър на предприятията за автомобилни превози (ERRU), с правно основание – член 16, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета(6). Държавите членки следва да вземат всички необходими мерки, за да осигурят свързването на националните електронни регистри, така че компетентните органи на държавите членки, включително пътните инспектори, да имат пряк достъп в реално време до данните и информацията, съдържащи се в ERRU. [Изм. 776]

(6б)  За да се улесни по-доброто и по-единно прилагане на минималните условия за изпълнение на Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕС) № 165/2014 и Директива 2002/15/ЕО и за да се улесни спазването от страна на автомобилните превозвачи на административните изисквания при командироването на водачи, Комисията следва да разработи един или няколко модула на ИСВП за подаване на декларации при командироване и електронно приложение, което ще осигури на инспекторите пряк достъп в реално време до ERRU и ИСВП по време на пътни проверки. [Изм. 777]

(7)  За по-нататъшно подобряване на ефективността, ефикасността и съгласуваността на изпълнението е желателно да се развиват характеристиките и използването на съществуващите национални системи за класифициране на риска. Достъпът до данните, съдържащи се в системите за класифициране на риска, би дал възможност за по-целенасочени проверки на превозвачи, които не спазват правилата, а единната формула за оценка на степента на риска за дадено транспортното предприятие би допринесла за по-справедливо третиране на превозвачите при проверките.

(7a)  С цел да се гарантират справедливи и равнопоставени условия на конкуренция за работниците и бизнеса, е необходимо да се постигне напредък по отношение на интелигентното прилагане и да се осигури цялата възможна подкрепа за пълното въвеждане и използване на системите за класифициране на риска. За тази цел е необходимо на правоприлагащите органи да бъде предоставен достъп в реално време до националните електронни регистри, като се използва във възможно най-голяма степен ERRU. [Изм. 778]

(8)  За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на Директива 2006/22/ЕО, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011(7).

(8a)   Правилата за командироване на работници, които са приложими за дейностите, свързани с автомобилен транспорт, следва да бъдат балансирани, опростени и с малка административна тежест за държавите членки и за транспортните предприятия. Те не следва да имат за цел да обезсърчават извършването на дейности извън държавата на установяване на дадено предприятие. [Изм. 779]

(9)  Бяха срещнати трудности и по прилагането в силно мобилния сектор на автомобилния транспорт на правилата за командироване на работници, определени в Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(8), както и на правилата относно административните изисквания, определени в Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(9). Некоординираните национални мерки за прилагането и изпълнението на разпоредбите относно командироването на работници в сектора на автомобилния транспорт породиха правна несигурност, нарушаване на конкуренцията в транспортния сектор и големи административни тежести за чуждестранните превозвачи от Съюза. Това създаде неоправдани ограничения на свободата за предоставяне на трансгранични услуги за автомобилен превоз, което има отрицателни странични ефекти за заетостта и за конкурентоспособността на транспортните дружества. Необходима е хармонизация на административните изисквания и на мерките за контрол, за да се избегнат ненужни или произволни забавяния на превозвачите по време на път. [Изм. 780]

(9а)  С оглед да се осигури пълното спазване на правилата, държавите членки следва да обменят данни и информация, да участват в административно сътрудничество и да си предоставят взаимна помощ посредством Информационната система за вътрешния пазар ИСВП, чието правно основание е Регламент (ЕС) № 1024/2012. По подобен начин ИСВП следва да се използва за изпращането и актуализирането на декларациите за командироване между превозвачите и компетентните органи на приемащите държави членки. За постигането на последната цел ще бъде необходимо да се създаде паралелен, обществено достъпен интерфейс на ИСВП, до който превозвачите да имат достъп. [Изм. 781]

(9б)  Всички участници във веригата за доставка на стоки следва да поемат своя справедлив дял от отговорността за нарушенията на правилата, предвидени в настоящата директива. Това следва да се отнася за случаите, когато нарушенията действително са били известни на участниците или когато предвид всички относими обстоятелства, те е трябвало да бъдат запознати с тях. [Изм. 782]

(9в)  За да се гарантира правилното прилагане на мерките за контрол при командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт, както е определено в Директива 96/71/ЕО и в Директива 2014/67/ЕС, следва да бъдат засилени проверките и сътрудничеството на равнището на Съюза за борба с измамите във връзка с командироването на водачи. [Изм. 783]

(9г)  Изпълнителите следва да бъдат насърчавани да действат по социално отговорен начин, като използват превозвачи, които спазват правилата, предвидени в настоящата директива. За да бъдат улеснени изпълнителите при намирането на такива превозвачи, Комисията следва да извърши оценка на съществуващите инструменти и най-добри практики, които насърчават социално отговорното поведение на всички участници във веригата на доставка на стоки с оглед на създаването на европейска платформа от ползващи се с доверие транспортни дружества, ако е целесъобразно. [Изм. 784]

(9д)  Неспазването на правилата за установяване на дружествата, осъществяващи международни автомобилни превози, създава различия на вътрешния пазар и допринася за развитието на нелоялна конкуренция между предприятията. Поради това правилата за установяване на дружествата, осъществяващи международни автомобилни превози, следва да бъдат по-строги и по-лесни за контролиране, по-специално с цел борба с възникването на дружества „пощенски кутии“. [Изм. 785]

(10)  В предложението на Комисията от 8 март 2016 г.(10) за изменение на Директива 96/71/ЕО се отчита, че изпълнението на посочената директива поставя специфични правни въпроси и води до специфични трудности в силно мобилния сектор на автомобилния транспорт и се посочва, че тези проблеми следва да се разрешат най-добе чрез специално законодателство за сектора на автомобилния транспорт.

(10a)   Предвид факта, че съществува недостиг на водачи в Европа, условията на труд следва да се подобрят съществено, за да се повиши привлекателността на професията. [Изм. 786]

(11)  С оглед да се гарантира ефективното и пропорционално изпълнение на Директива 96/71/ЕО в сектора на автомобилния транспорт, е необходимо да се установят специфични за сектора правила, отразяващи особеностите на силно мобилната работна сила в този сектор и осигуряващи баланс между социалната закрила на водачите и свободата на превозвачите да предоставят трансгранични услуги. Разпоредбите относно командироването на работници, предвидени в Директива 96/71/ЕО, и относно прилагането на тези разпоредби, предвидени в Директива 2014/67/ЕС, следва да се прилагат за сектора на автомобилния транспорт съгласно условията на настоящата директива. [Изм. 787]

(12)  Такива балансирани критерии следва да са въз основа на концепция за достатъчна връзка на даден водач с територията на приемащата държава членка. Поради това следва да се установи времеви праг, над който за международните превози да се прилагат минималната ставка на заплащане и минималният размер на платения годишен отпуск в приемащата държава членка. Този времеви праг не следва да се прилага за Тази достатъчна връзка съществува в случая на каботажни превози, определени в регламенти (ЕО) № 1072/2009(11) и (ЕО) № 1073/2009(12) на Европейския парламент и на Съвета , тъй като превозът се извършва изцяло в една приемаща държава членка. Вследствие на това правилата на приемащата държава членка за минималната ставка на заплащане и за минималния размер на платения годишен отпуск Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС следва да се прилагат за каботажа независимо от честотата и продължителността на превозите, извършени от даден водач. [Изм. 788]

(12a)  При международни превози водачите при двустранните международни превози имат основна връзка с държавата членка на установяване на транспортното дружество, тъй като той се връща редовно в държавата членка на установяване на транспортното дружество. Водачите могат да предприемат няколко двустранни транспортни операции по време на едно пътуване. От друга страна е налице достатъчна връзка с територията на приемаща държава членка, когато водачът изпълнява други видове операции, и по-специално международни транспортни операции, различни от двустранните, в тази държава членка. [Изм. 789]

(12б)  За да се осигури ефикасно използване на транспортните ресурси, да се вземат предвид оперативните реалности и да се намали броят на празните курсове, което е важен елемент за постигането на целите на Парижкото споразумение във връзка с намаляването на емисиите на CO2, следва да бъде възможен ограничен брой допълнителни транспортни дейности, без да се задействат правилата за командироване. Тези дейности се състоят в операции, осъществявани в рамките на даден период в хода на или след двустранна международна транспортна операция от държавата членка на установяване и преди връщането в държавата членка на установяване. [Изм. 790]

(12в)  В случай че водачът извършва комбинирана транспортна операция, естеството на предоставяната услуга в рамките на началната или крайната пътна отсечка е тясно свързано с държавата членка на установяване, при условие че пътната отсечка представлява сама по себе си двустранна транспортна операция. От друга страна е налице достатъчна връзка с територията на приемаща държава членка, когато транспортната операция в рамките на пътната отсечка се изпълнява в приемащата държава членка или като международна транспортна операция, различна от двустранните, поради което в такъв случай следва да се прилагат правилата относно командироването. [Изм. 791]

(12г)   Тъй като липсва достатъчна връзка на даден водач с територията на държава членка на транзитно преминаване, транзитните превози не следва да се считат за случаи на командироване. Следва да се поясни също, че фактът, че пътниците слизат от автобуса при спирането му по хигиенни причини, не променя естеството на транспортната операция. [Изм. 792]

(12д)  Автомобилният транспорт е изключително мобилен сектор и изисква общ подход към някои аспекти на възнагражденията в сектора. Транспортните предприятия се нуждаят от правна сигурност относно правилата и изискванията, които трябва да спазват. Тези правила и условия следва да бъдат ясни, разбираеми и лесно достъпни за транспортните предприятия и следва да дават възможност за извършването на ефективни проверки. Важно е новите правила да не създават ненужна административна тежест и да вземат надлежно предвид интересите на МСП. [Изм. 793]

(12e)  Когато в съответствие с националното право, традиции и практика, включително зачитане на автономията на социалните партньори, редът и условията на работа, посочени в член 3 от Директива 96/71/ЕО, се определят в колективни трудови договори в съответствие с член 3, параграфи 1 и 8 от посочената директива, държавите членки следва да гарантират, че в съответствие с Директива 2014/67/ЕС тези ред и условия се обезпечават по достъпен и прозрачен начин за транспортните предприятия от други държави членки и за командированите водачи, и във връзка с това следва да се стремят да осигурят участието на социалните партньори. Съответната информация следва да включва по-специално различните възнаграждения и техните съставни елементи, включително елементите на възнагражденията, предвидени в приложимите на местно или регионално равнище колективни трудови договори, метода, използван за изчисляване на дължимото възнаграждение, и където е приложимо, квалификационните критерии за класифициране в различните категории на заплащане. В съответствие с Директива (ЕС) 2018/957(13) за изменение на Директива 96/71/ЕО транспортните предприятия не следва да бъдат санкционирани за неспазване на елементите на възнагражденията, метода, използван за изчисляване на дължимото възнаграждение, и където е приложимо, квалификационните критерии за класифициране в различните категории на заплащане, които не са публично оповестени. [Изм. 794]

(13)  С оглед да се осигури ефективното и ефикасно изпълнение на специфичните за сектора правила относно командироването на работници и да се избегнат непропорционални административни тежести за чуждестранните превозвачи, в сектора на автомобилния транспорт следва да бъдат установени специфични административни изисквания и изисквания за контрол с възползване в пълна степен от инструменти за контрол, като например цифровия тахограф. С цел да се сведе до минимум сложността на задълженията, установени в настоящата директива и в Директива 96/71/ЕО, държавите членки следва да могат да налагат на автомобилните превозвачи единствено административните изисквания, посочени в настоящата директива, които са приспособени към сектора на автомобилния транспорт. [Изм. 795]

(13а)   С цел да се ограничи максимално административната тежест и задачите по управление на документи, възложени на водача, при поискване от компетентните органи в държавата членка на установяване на превозвача превозвачите предоставят всички необходими документи в съответствие с разпоредбите на глава III от Директива 2014/67/ЕС относно взаимопомощта и сътрудничеството между държавите членки. [Изм. 796]

(13б)   С цел да се улесни изпълнението и прилагането на настоящата директива, установената с Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета(14) ИСВП следва да се използва в държавите членки за по-добър трансграничен обмен на информация между регионалните и местните органи. Също така би могло да бъде полезно характеристиките на ИСВП да се разширят, така че да включват подаването и изпращането на обикновени декларации. [Изм. 797]

(13в)   С цел да се намали административната тежест за превозвачите, които често са малки и средни предприятия, би било целесъобразно да се опрости процесът на изпращане на декларации за командироване от страна на превозвачите посредством стандартизирани формуляри, като някои предварително определени елементи бъдат преведени на всички официални езици на Съюза. [Изм. 798]

(13г)   Едно общо изпълнение и прилагане на правилата за командироването на работници в автомобилния транспорт би могло да повлияе на структурата на сектора на автомобилния товарен транспорт в Съюза. Поради това държавите членки и Комисията следва да наблюдават внимателно въздействието на този процес. [Изм. 799]

(13д)   Изпълнението следва да се съсредоточи върху проверките в помещенията на предприятията. Пътните проверки не следва да се изключват, но те следва да се извършват по недискриминационен начин единствено за товарителници или техния електронен вариант, потвърждения за предварителна регистрация и атестация за връщане в държавата на установяване на превозвача или на пребиваване на водача. При пътните проверки следва да се контролират на първо място данните от тахографите, които са важни за определяне на дейността на водача и на превозното средство за период от четири поредни седмици и географското покритие на тази дейност. Записването на кода на държавата може да бъде от полза. [Изм. 800]

(13е)   Влиянието на прилагането и изпълнението на правилата за командироването на работници в сектора на автомобилния транспорт следва да се оценява многократно от Комисията и да се докладва на Парламента и на Съвета и следва да се правят предложения за допълнителното им опростяване и за намаляване на административната тежест. [Изм. 801]

(13ж)   Признаването на необходимостта от специално третиране за сектора на транспорта, в който движението представлява същността на работата на водачите, налага прилагането на Директива 96/71/ЕО в сектора на автомобилния транспорт да съвпада с датата на влизане в сила на изменението на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и на специфичните правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт. [Изм. 802]

(13з)   За да се адаптират приложенията към настоящата директива към развитието на най-добрите практики, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменението на тези приложения. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, които да бъдат съобразени с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество(15). По-специално с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове. [Изм. 803]

(-14a)  Обменът на информация в условията на ефективно административно сътрудничество и взаимопомощ между държавите членки следва да е в съответствие с правилата относно защитата на личните данни, установени в Регламент (ЕС) 2016/679. [Изм. 804]

(-14б)   Правилата за гарантиране на добри социални условия на целия европейски пазар на автомобилни превози следва да се спазват от всички партньори по веригата на доставки. С цел създаване на икономически и социално устойчив европейски вътрешен пазар следва да се установи и да се прилага верига на отговорност, която да обхваща всички участници във веригата на доставки. Прилагането на прозрачност и отговорност и увеличаването на социалното и икономическото равенство ще повишат привлекателността на професията „водач на превозно средство“ и ще насърчат здравословна конкуренция. [Изм. 805]

(14)  Поради това Директива 2006/22/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 2006/22/ЕО се изменя, както следва:

1)  Заглавието се заменя със следното:"

„Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година относно минималните условия за изпълнение на Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕС) № 165/2014 и Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/599/ЕИО на Съвета“;

"

2)  Член 1 се заменя със следното:"

„Настоящата директива установява минималните условия за изпълнение на Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕС) № 165/2014* и Директива 2002/15/ЕО**.“

______________________

* Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 1).

** Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт (ОВ L 80, 23.3.2002 г., стр. 35).“;

"

3)  Член 2 се изменя, както следва:

а)  в параграф 1 втората алинея се заменя със следното:"

„Тези проверки включват ежегодно голяма и представителна извадка от мобилни работници, водачи на превозни средства, предприятия и превозни средства, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕС) № 165/2014, както и а в случай на проверки в помещенията – на мобилни работници и водачи на превозни средства, попадащи в обхвата на Директива 2002/15/ЕО. Държавите членки организират пътни проверки относно прилагането на Директива 2002/15/ЕО едва след като бъде въведена технология, позволяваща ефективното извършване на тези проверки. Дотогава тези проверки се извършват единствено в помещенията на транспортните предприятия.“; [Изм. 806]

"

б)  в параграф 3 първата алинея се заменя със следното:"

„Всяка държава членка организира проверки по такъв начин, че да се проверяват най-малко 3% от изработените дни от водачите на превозни средства, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕС) № 165/2014 и Директива 2002/15/ЕО. След пътни проверки, по време на които водачът не може да представи един или повече от исканите документи, водачите се освобождават да продължат своя превоз, а превозвачът в държавата членка на установяване се задължава да представи исканите документи чрез компетентните органи.“; [Изм. 807]

"

в)  параграф 4 се заменя със следното:"

„4. Информацията, представена на Комисията в съответствие с член 17 от Регламент (ЕО) № 561/2006, включва броя на водачите на превозни средства, проверени на пътя, броя на проверките в помещенията на предприятията, броя на проверените в помещенията работни дни и броя и вида на докладваните нарушения, заедно с отметка дали са били превозвани хора или товари.“; [Изм. 808]

"

3a)  Член 5 се заменя със следното:"

„Член 5

Съгласувани проверки

Най-малко шест пъти годишно държавите-членки държавите членки предприемат съгласувани пътни проверки и проверки в помещенията на водачи на превозни средства и на превозни средства, попадащи в обхвата на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 Регламент (ЕО) № 561/2006 или Регламент (ЕС) № 165/2014. Тези проверки се предприемат по едно и също време от изпълнителните власти на две или повече държави-членки, като всяка работи на собствената си територия. Обобщените резултати от извършените съгласувани проверки се оповестяват публично в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.“; [Изм. 809]

"

4)  В член 6 параграф 1 се заменя със следния текст:"

„1. Проверките в помещенията се планират в светлината на минал опит във връзка с различните видове транспорт и предприятия. Те се извършват също така, ако се установят сериозни нарушения на Регламент (ЕО) № 561/2006 или и Регламент (ЕС) № 165/2014, или Директива 2002/15/ЕО по пътищата.“;

"

4a)  В член 7, параграф 1 буква б) се заменя със следното:"

„б) да предава статистическите доклади, изготвяни на всеки две години, на Комисията според член 16, параграф 2 17 от Регламент (ЕИО) № 3820/85 (ЕО) № 561/2006;“; [Изм. 811]

"

5)  В член 7, параграф 1 се добавя следната буква:"

„г) да осигурява обмена на информация с другите държави членки по отношение на прилагането на националните разпоредби за транспониране на настоящата директива и на Директива 2002/15/ЕО.“;

"

6)  Член 8 се изменя, както следва:

-a)  в член 8, параграф 1 уводната част се заменя със следното:"

„1. Информацията, която е налична двустранно по член 17 22, параграф 3 2 от Регламент (ЕИО) № 3820/85 (ЕО) № 561/2006 или член 19 40, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 3821/85 (ЕС) № 165/2014, се обменя между определените органи, съобщени на Комисията в съответствие с член 7:“; [Изм. 812]

"

а)  в параграф 1 буква б) се заменя със следното:"

„б) при мотивирано по конкретно искане от държава членка в индивидуални случаи, при условие че необходимата информация не е достъпна чрез преки търсения в националните електронни регистри, посочени в член 16, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009.“; [Изм. 813]

"

б)  вмъква се следният параграф:"

„1а. Държавите членки представят информацията, поискана от други държави членки съгласно параграф 1, буква б) от настоящия член, в срок от 25 10 работни дни от получаването на искането. В надлежно обосновани случаи, в които се изисква задълбочено проучване или проверки в помещенията на съответните предприятия, срокът е 20 работни дни. Държавите членки могат да договорят взаимно помежду си по-кратък срок. В спешни случаи или в случаи, в които е необходима само справка от регистри — например от система за класифициране на риска, исканата информация се представя в срок от три работни дни. [Изм. 814]

Когато запитаната държава членка счита, че искането не е достатъчно обосновано, тя информира за това запитващата държава членка в срок от 10 пет работни дни. Държавата членка, отправила искането, посочва допълнителни основания за него. Ако това не е възможно, искането може да бъде отхвърлено от държавата членка. [Изм. 815]

Когато е трудно или невъзможно да се изпълни искане за информация или да се извършат проверки, инспекции или разследвания, въпросната запитаната държава членка информира за това запитващата държава членка в срок от 10 пет работни дни, като посочва причините обосновава и мотивира надлежно затруднението или невъзможността да предостави съответната информация. Съответните държави членки обсъждат помежду си всяко възникнало затруднение, за да намерят решение. [Изм. 816]

Когато Комисията бъде уведомена за трайни проблеми при обмена на информация или постоянен отказ за предоставяне на информация, тя може да предприеме всички необходими мерки за отстраняване на проблема, включително, ако е необходимо, да започне разследване на случая, и в крайна сметка, да наложи санкции на държавата членка.“; [Изм. 817]

"

ба)  параграф 2 се заменя със следното:"

„2. Държавите-членки се стремят да създадат системи за електронен обмен на информация. В съответствие с процедурата, посочена в член 12, параграф 2, Комисията дефинира обща методология за ефективен обмен на информация Чрез дерогация от член 21 от Директива 2014/67/ЕС обменът на информация между компетентните органи на държавите членки, предвиден в параграфи 1 и 1а от настоящия член, се изпълнява посредством Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), създадена с Регламент (ЕС) № 1024/2012. Компетентните органи на държавите членки разполагат с пряк достъп в реално време до данните в националните електронни регистри чрез Европейския регистър на предприятията за автомобилни превози (ERRU), както е посочено в член 16 от Регламент (ЕО) № 1071/2009.“; [Изм. 818]

"

бб)  в член 8 се добавя следният параграф:"

„2a. Комисията разработва общо за всички държави – членки на ЕС електронно приложение, което ще осигури на инспекторите пряк достъп в реално време до ERRU и ИСВП по време на пътни проверки и проверки в помещенията до 2020 г. Това приложение се разработва чрез пилотен проект.“; [Изм. 819]

"

7)  Член 9 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Държавите членки въвеждат система за класифициране на риска за предприятията на базата на относителния брой и степента на сериозност на всички нарушения на Регламент (ЕО) № 561/2006 или Регламент (ЕС) № 165/2014, или на националните разпоредби за транспониране на Директива 2002/15/ЕО, извършени от отделно предприятие.

На Комисията установява чрез се предоставя правомощието да приема делегирани актове за изпълнение в съответствие с член 15а за установяване на обща формула за изчисляване на степента на риска за предприятията, в която се отчитат броят, степента на сериозност и честотата на възникване на нарушения, както и резултатите от проверки, при които не е установено нарушение, и дали дадено предприятие за автомобилни превози използва интелигентен тахограф съгласно глава ІІ от Регламент (ЕС) № 165/2014 на всички свои своите превозни средства. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 12, параграф 2 от настоящата директива.“; [Изм. 820]

"

б)  в параграф 2 се заличава второто изречение;

ба)  в параграф 3 първата алинея се заменя със следното:"

„3. Първоначален списък с нарушения на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 Регламент (ЕО) № 561/2006 и Регламент (ЕС) № 165/2014 е даден в приложение III.“; [Изм. 21]

"

бб)  в параграф 3 втората алинея се заменя със следното:"

„С цел осигуряване на насоки за тежестта на нарушенията на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3820/85 Регламент (ЕО) № 561/2006 или Регламент (ЕС) № 165/2014 на Комисията може, ако е подходящо, в съответствие с процедурата, посочена в се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 12, параграф 2, да адаптира 15а за изменение на приложение III, за да разработи насоки за общия обхват на нарушенията, разделени в категории според тежестта им.“; [Изм. 822]

"

бв)  в параграф 3 третата алинея се заменя със следното:"

„Категорията на най-сериозните нарушения трябва да включва тези, при които неизпълнението на съответните разпоредби от Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 Регламент (ЕО) № 561/2006 или Регламент (ЕС) № 165/2014 създава сериозен риск от смърт или тежки телесни повреди.“; [Изм. 823]

"

в)  добавят се следните параграфи:"

„4. За да се улесни извършването на целенасочени пътни проверки, към момента на проверката всички компетентни контролни органи на съответната държава членка трябва да имат достъп до данните, съдържащи се в националните системи за класифициране на риска и националните регистри на транспортните предприятия и дейности, най-малко чрез електронно приложение, общо за всички държави – членки, което им предоставя пряк достъп до ERRU в реално време.; [Изм. 824]

5.  Държавите членки предоставят пряк достъп до информацията, съдържаща се в националната система за класифициране на риска, на всички компетентни органи на други държави членки при поискване или чрез осигуряване на пряк достъп до нея в съответствие със сроковете, посочени в член 8 чрез оперативно съвместимите национални електронни регистри, посочени в член 16 от Регламент (ЕО) № 1071/2009. В това отношение обменът на информация и данни относно нарушенията на превозвачите и класификацията на риска е съсредоточен във и се извършва посредством осигуряваната от ERRU взаимовръзка между различните национални регистри в държавите членки.“; [Изм. 825]

"

8)  В член 11 параграф 3 се заменя със следния текст:"

„3. Комисията установява чрез На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а актове в съответствие с член 15а за изпълнение общ подход за регистриране регистрирането и контрол контрола на периоди периодите на друга работа, определена в член 4, буква д) от Регламент (ЕО) № 561/2006, включително формата на регистриране и конкретните случаи, в които се извършва, и за регистрирането и контрола на и периоди от поне една седмица, през които водачът отсъства от превозното средство и не е в състояние да извършва каквито и да било дейности с посоченото превозно средство. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 12, параграф 2.“; [Изм. 826]

"

8а)  Член 12 се заменя със следното:"

„Член 12

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от комитета, създаден по член 42, параграф 1, от Регламент (ЕС) № 165/2014. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011. “;[Изм. 827]

"

8б)  В член 13 буква б) се заменя със следното:"

„б) да окуражи съгласуван подход между изпълнителните власти и хармонизирано интерпретиране на Регламент (ЕО) № 561/2006 между изпълнителните власти;“ [Изм. 828]

"

8в)  Член 14 се заменя със следното:"

Член 14

Преговори с трети страни

След като настоящата директива влезе в сила, Съюзът започва преговори със съответните трети страни с цел прилагане на правила, еквивалентни на тези, които са посочени в настоящата директива.

Докато се очакват заключенията от тези преговори, държавите членки включват данни от проверките, извършени на превозни средства от трети страни, в своите доклади до Комисията, както е указано в член 17 от Регламент (ЕО) № 561/2006.“; [Изм. 829]

"

8г)  Член 15 се заменя със следния текст:"

„Член 15

Актуализиране на приложенията

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а за изменение на приложения I и II с цел адаптирането им към развитието на най-добрите практики.“; [Изм. 830]

"

8д)  Вмъква се следният член:"

„Член 15a

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 9, параграф 3 и член 15, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящата директива]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 9, параграф 3 и член 15, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 9, параграф 3 и член 15, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“; [Изм. 831]

"

9)  Приложение I се изменя, както следва:

-a)  в част А параграф 1 се заменя със следното:"

„(1) дневни и седмични часове на шофиране, почивки и дневни и седмични периоди на почивка; също така хартиени записи за предишните дни, които трябва да са налични в превозното средство в съответствие с член 15 36, параграфи 7 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 3821/85 165/2014 и/или данните за същия период, съхранени върху картата на водача и/или в паметта на записващото оборудване в съответствие с приложение II към настоящата директива и/или на разпечатки;“; [Изм. 832]

"

-aа)  в част А параграф 2 се заменя със следното:"

(2) за периода, посочен в член 15, параграф 7 36, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕИО) № 3821/85 (ЕС) № 165/2014, да бъдат дефинирани всички случаи, когато разрешената скорост на превозното средство е била надвишавана, като се отчитат всички периоди от повече от една минута, през които скоростта е надвишавала 90 км/ч за превозно средство категория N3 или 105 км/ч за категория M3 (категории N3 и M3, са дефинирани в част А от приложение II към Директива 70/156/ЕИО 2007/46/ЕО на Съвета от 6 февруари 1970 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с одобренията на вида на моторните превозни средства и техните ремаркета(16);; [Изм. 833]

"

-аб)  в част А точка 4 се заменя със следното:"

4) правилното функциониране на записващото устройство (определяне на възможна неправилна употреба на оборудването и/или на картата на водача и/или на хартиените записи) или, когато е подходящо, наличието на документите, посочени в член 14 16, параграф 5 2 от Регламент (ЕИО) № 3820/85.(ЕО) № 561/2006;“; [Изм. 834]

"

а)  в част А се добавя следната точка:"

„6. седмичните работни времена, посочени в членове 4 и 5 от Директива 2002/15/ЕО, при условие че технологията позволява извършването на ефективни проверки.“; [Изм. 835]

"

б)  в част Б се добавя следната точка:"

„4. седмичните работни времена, почивките по време на работа и нощния труд, посочени в членове 4, 5 и 7 от Директива 2002/15/ЕО.“;

"

ба)  в част Б параграф 2 се заменя със следното:"

Държавите-членки Държавите членки могат, ако е подходящо, да проверят съвместната отговорност и на други участници в транспортната верига, като търговци, вносители, износители, изпълнители, ако се установи нарушение, включително проверка, че договорите за предоставяне на транспортни услуги позволяват съответствие с Регламент (ЕИО) № 3820/85 (ЕО) № 561/2006 и Регламент (ЕИО) № 3821/85 (ЕС) № 165/2014.“. [Изм. 836]

"

Член 2

1.  С настоящия член се установяват специфични правила по отношение на някои аспекти от Директива 96/71/ЕО във връзка с командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и от Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета във връзка с административните изисквания и мерките за контрол относно командироването на тези водачи.

1а.  Тези специфични правила се прилагат спрямо водачи, чиито работодатели са предприятия, установени в държава членка, която предприема една от мерките, посочени в член 1, параграф 3, буква а) от Директива 96/71/ЕО.

2.  Държавите членки не прилагат член 3, параграф 1, първа алинея, букви б) и в) от Директива 96/71/ЕО към водачи в сектора на автомобилния транспорт, наети от предприятия, посочени в член 1, параграф 3, буква а) от въпросната директива, когато водачите извършват международни превози, определени в Регламент (ЕО) № 1072/2009 и Регламент (ЕО) № 1073/2009, и периодът на командироване на тяхната територия за извършването на тези превози е равен на 3 дни или по-малко през период от един календарен месец.

2.   Даден водач не се счита за командирован за целите на Директива 96/71/ЕО, когато извършва двустранни транспортни операции.

За целите на настоящата директива двустранна транспортна операция на стоки е движението на стоки въз основа на договор за превоз от държавата членка на установяване, съгласно определението в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1071/2009, до друга държава членка или трета държава или от друга държава членка или трета държава до държавата членка на установяване.

2а.  От датата, на която водачите записват ръчно данните за преминаване на граници съгласно изискванията на член 34, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 165/2014, държавите членки прилагат и освобождаването, посочено в параграф 2 по отношение на превоза на стоки, когато:

—  водачът, изпълняващ двустранна транспортна операция, в допълнение към нея осъществява една дейност по товарене и/или разтоварване в държавите членки или третите държави, които пресича, при условие че не товари и разтоварва стоки в една и съща държава членка.

Ако двустранна транспортна операция, която започва от държавата членка на установяване и по време на която не е извършена допълнителна дейност, е последвана от двустранна транспортна операция до държавата членка на установяване, изключението се прилага за най-много две допълнителни дейности по товарене и/или разтоварване, при посочените по-горе условия.

Освобождаването се прилага само до датата, на която интелигентният тахограф, способен да регистрира преминаването на границите и допълнителните дейности, посочени в член 8, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 165/2014, се монтира на превозните средства, регистрирани за първи път в държава членка, както е посочено в член 8, параграф 1 от посочения регламент. От тази дата освобождаването, посочено в първата алинея, се прилага единствено за водачи, които управляват превозни средства, оборудвани с интелигентен тахограф съгласно членове 8, 9 и 10 от посочения регламент.

2б.  Водач, който изпълнява случаен или редовен международен превоз на пътници, съгласно определенията в Регламент (ЕО) № 1073/2009, не се счита за командирован за целите на Директива 96/71/ЕО, когато:

—  взема пътници в държавата членка на установяване и ги оставя в друга държава членка или трета държава; или

—  взема пътници в държава членка или трета държава и ги оставя в държавата членка на установяване; или

—  взема и оставя пътници в държавата членка на установяване за целите на местни екскурзии съгласно определението в Регламент (ЕО) № 1073/2009.

2в.  Водач, който извършва каботажен превоз съгласно определението в Регламент (ЕО) № 1072/2009 и Регламент (ЕО) № 1073/2009, се счита за командирован съгласно Директива 96/71/ЕО.

2г.  Независимо от член 2, параграф 1 от Директива 96/71/ЕО, водачът не се счита за командирован на територията на държава членка, през която водачът преминава без товарене или разтоварване на товари и без да взема или да сваля пътници.

2д.  В случай че водачът осъществява началната или крайната отсечка с автомобилен превоз от операция по комбиниран транспорт съгласно определението в Директива 92/106/ЕИО, той не се счита за командирован за целите на Директива 96/71/ЕО, ако отсечката с автомобилен превоз сама по себе си се състои от двустранни транспортни операции по смисъла на параграф 2.

2е.  Държавите членки гарантират, че в съответствие с Директива 2014/67/ЕС редът и условията на заетост, посочени в член 3 от Директива 96/71/ЕО, които са определени в колективни трудови договори в съответствие с член 3, параграфи 1 и 8 от посочената директива, се предоставят по достъпен и прозрачен начин на транспортните предприятия от други държави членки и на командированите водачи. Съответната информация по-специално обхваща различните възнаграждения и съставните им елементи, включително елементи на възнагражденията, предвидени в колективните трудови договори, приложими на местно или регионално равнище, използвания метод за изчисляване на дължимото възнаграждение и, когато е приложимо, квалифициращите критерии за класифициране в различните категории заплати. В съответствие с Директива (ЕС) 2018/957 за изменение на Директива 96/71/ЕО транспортните предприятия не се санкционират за неспазване на елементите на възнагражденията, метода, използван за изчисляване на дължимото възнаграждение, и където е приложимо, квалификационните критерии за класифициране в различните категории на заплащане, които не са публично оповестени.

2ж.  Транспортните предприятия, установени в трети държави, не трябва да бъдат третирани по-благоприятно отколкото предприятия, установени в държава членка.

Държавите членки прилагат еквивалентни мерки към Директива 96/71/ЕО и настоящата директива [XX/XX] (lex specialis) в двустранните си споразумения с трети страни, когато предоставят достъп до пазара на ЕС на предприятия за автомобилни превози, установени в такива трети страни. Държавите членки също така се стремят да прилагат подобни еквивалентни мерки в контекста на многостранни споразумения с трети държави. Държавите членки уведомяват Комисията за съответните разпоредби на своите двустранни и многостранни споразумения с трети държави.

С цел да се гарантира адекватен контрол на тези еквивалентни мерки относно командироването от страна на превозвачите от трети държави, държавите членки гарантират, че преразгледаните правила в Регламент (ЕС) XXX/XXX относно установяването на местоположението чрез тахографи [Регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 165/2014] се прилагат в рамките на Европейска спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR)]. [Изм. 37]

Когато периодът на командироване е по-дълъг от 3 дни, държавите членки прилагат член 3, параграф 1, първа алинея, букви б) и в) от Директива 96/71/ЕО за целия период на командироване на тяхната територия през периода от един календарен месец, посочен в първа алинея. [Изм. 838]

3.  За целите на изчислението на периодите на командироване, посочени в параграф 2: [Изм. 839]

а)  по-къс от шест часа период на дневното работно време, прекаран на територията на приемаща държава членка, се счита за половин ден; [Изм. 840]

б)  шестчасов или по-дълъг период на дневното работно време, прекаран на територията на приемаща държава членка, се счита за пълен ден; [Изм. 841]

в)  почивките по време на работа и периодите на почивка, както и периодите на разположение, прекарани на територията на приемаща държава членка, се считат за период на работа; [Изм. 842]

4.  Чрез дерогация от разпоредбите на член 9 от Директива 2014/67/ЕС държавите членки могат да налагат единствено следните административни изисквания и мерки за контрол: [Изм. 43]

а)  задължение за автомобилния превозвач, установен в друга държава членка, да изпрати на националните компетентни органи на държавата членка, в която е командирован водачът, най-късно при започването на командировката декларация върху и всякакви актуализации към нея в електронен носител формат чрез Информационната система за командироването на един от официалните езици на приемащата държава членка или вътрешния пазар (ИСВП), създадена с Регламент (ЕС) № 1024/2012, на английски език един от официалните езици на Европейския съюз, съдържаща само следната информация: [Изм. 844]

i)  самоличността на автомобилния превозвач чрез неговия данъчен идентификационен номер, валиден в рамките на Общността, или номера на лиценза на Общността; [Изм. 845]

ii)  координатите за връзка с ръководител на транспортната дейност или с друго(и) лице(а) за контакт в държавата членка на установяване с оглед на връзка с компетентните органи на приемащата държава членка, в която се предоставят услугите, и за изпращане и получаване на документи или съобщения;

iii)  планираните брой и информация относно командирования водач, включително следното: самоличност, държава на пребиваване, държава на плащане на социални осигуровки, социалноосигурителен номер и номер на командированите работници свидетелството за управление; [Изм. 846]

iv)  планираните продължителност, планираната начална дата, очакваната продължителност и крайна крайната дата на командировката, както и правото, приложимо към трудовия договор; [Изм. 847]

ivа)  за автомобилните превозвачи на товари: самоличност и координати за връзка на получателите, при условие че превозвачът не използва електронна товарителница (e-CMR); [Изм. 848]

v)  регистрационните номера на превозните средства, използвани при командировката;

vi)  вида на транспортните услуги, т.е. превоз на товари, превоз на пътници, международен превоз, каботажен превоз;

viа)  за автомобилните превозвачи на товари: адресите на товарене и разтоварване, при условие че превозвачът не използва e-CMR; [Изм. 849]

б)  задължение за водача автомобилния превозвач да съхранява върху хартиен или електронен носител и предоставя гарантира, че при поискване по време на пътна проверка водачът разполага, върху хартиен или електронен носител, с копие от декларацията за командироване и доказателство за транспортна операция, извършвана в приемащата държава членка, като например електронна товарителница (e-CMR) или доказателство, посочено в член 8 от Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета; [Изм. 850]

в)  задължение за водача автомобилния превозвач да съхранява и предоставя гарантира, че при поискване по време на пътна проверка водачът разполага с тахографските записи, и по-специално кодовете на държавите членки, посетени от водача при извършването на международен автомобилен превоз или каботажен превоз; [Изм. 851]

ва)  по време на пътните проверки, посочени в букви б) и в) от настоящия член, на водача се позволява да се свърже с главното управление, ръководителя на транспортната дейност или с друго лице или субект, което може да предостави поисканите документи; [Изм. 852]

г)  задължение за водача да съхранява върху хартиен или електронен носител и да предоставя при поискване по време на пътна проверка копие от трудовия договор или от равностоен документ по смисъла на член 3 от Директива 91/533/ЕИО на Съвета(17), преведен на един от официалните езици на приемащата държава членка или на английски език; [Изм. 854]

д)  задължение за водача да съхранява върху хартиен или електронен носител и предоставя при поискване по време на пътна проверка копие от фишовете за заплати за последните два месеца; по време на пътната проверка на водача се позволява да се свърже с главното управление, ръководителя на транспортната дейност или с друго лице или субект, което може да предостави това копие; [Изм. 855]

е)  задължение за автомобилния превозвач да представи чрез публичния интерфейс на ИСВП при поискване от органите на приемащата държава членка, в разумен срок която е командирован даден водач, след изтичане на командировката, [...] копия върху хартиен или електронен носител на документите, посочени в букви б), и в), както и д); документация относно възнаграждението на командированите водачи, отнасяща се за периода на командироване, и техния договор за трудово правоотношение или еквивалентен документ по смисъла на член 3 от Директива 91/533/ЕИО(18), документите, удостоверяващи отработеното време, свързани с положения от водача труд, и доказателства за извършено плащане.

Автомобилният превозвач предоставя изискваната документация, като използва публичния интерфейс на ИСВП, в срок от два месеца от датата на искането.

Когато автомобилният превозвач не предостави цялата изискуема документация чрез публичния интерфейс на ИСВП в рамките на определения срок, компетентните органи на държавата членка, в която е било извършено командироването, могат, в съответствие с членове 6 и 7 от Директива 2014/67/ЕС, да поискат съдействие от компетентните органи на държавата членка на установяване на превозвача. Когато бъде отправено подобно искане чрез ИСВП, компетентните органи на държавата членка на установяване на превозвача имат достъп до декларацията за командироване и до други относими документи, представени от превозвача чрез публичния интерфейс на ИСВП.

Компетентните органи на държавата членка на установяване на превозвача гарантират, че документите, поискани от компетентните органи на държавата членка, в която е било извършено командироването, се предоставят чрез ИСВП в срок от 25 работни дни от датата на искането. [Изм. 853]

5.  За целите на буква а) от параграф 4 автомобилният превозвач може да представи декларация за командироване, обхващаща период от максимум шест месеца. [Изм. 856]

5a.  Информацията от декларациите се съхранява в архива на ИСВП с цел проверка за срок от 18 месеца и е достъпна пряко и в реално време за всички компетентни органи на други държави членки, определени в съответствие с член 3 от Директива 2014/67/ЕС, член 18 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 и член 7 от Директива 2006/22/ЕО.

Националният компетентен орган може да разреши на социалните партньори в съответствие с националното право и националните практики достъп до информацията, при условие че информацията:

—  е свързана с командироване на територията на съответната държава членка;

—  се използва за целите на прилагането на правилата относно командироването; както и

—  данните се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. [Изм. 857]

5б.  Комисията приема актове за изпълнение с цел разработване на стандартизирани формуляри на всички официални езици на Съюза, които да се използват за подаване на декларации чрез публичния интерфейс на ИСВП, уточнява функционалните елементи на декларацията в ИСВП и начина, по който трябва да бъде представена в декларацията информацията по параграф 4, буква а), точки i) – via), и гарантира, че информацията от тези декларации се превежда автоматично на езика на приемащата държава членка. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 2а, параграф 2. [Изм. 858]

5в.   Държавите членки избягват ненужни забавяния при осъществяването на мерките за контрол, които може да засегнат продължителността и планираните дати на командировката. [Изм. 859]

5г.   Компетентните органи в държавите членки си сътрудничат тясно и си предоставят един на друг взаимна помощ и всякаква относима информация при спазване на условията, предвидени в Директива 2014/67/ЕС и в Регламент (ЕО) № 1071/2009. [Изм. 860]

Член 2а

1.  Комисията се подпомага от комитета, създаден съгласно член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 165/2014. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011. [Изм. 861]

Член 2б

Държавите членки предвиждат санкции срещу изпращачи, спедитори, изпълнители и подизпълнители за неспазване на член 2 от настоящата директива, когато им е известно или когато предвид относимите обстоятелства трябва да им е известно, че възлаганите от тях транспортни услуги са в нарушение на настоящата директива.

Държавите членки установяват система от санкции за нарушаване на разпоредбите на настоящата директива и вземат всички необходими мерки, за да гарантират прилагането им. Тези санкции са ефективни, пропорционални, възпиращи и недискриминационни. [Изм. 862]

Член 2в

Комисията извършва оценка на съществуващите инструменти и най-добри практики, насърчаващи социално отговорното поведение на всички участници във веригата за доставка на стоки, и представя законодателно предложение за създаване на Европейска платформа на ползващи се с доверие дружества, ако е целесъобразно, в срок до ... [две години след влизане в сила на настоящата директива]. [Изм. 863]

Член 2г

Интелигентно осигуряване на изпълнението

1.  Без да се засягат разпоредбите на Директива 2014/67/ЕС и с цел по-нататъшно осигуряване на изпълнението на задълженията, предвидени в член 2 от настоящата директива, държавите членки гарантират, че се прилага съгласувана национална стратегия за осигуряване на изпълнението на тяхна територия. Посочената стратегия се съсредоточава върху предприятията с висока степен на риск, посочени в член 9 от Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

2.  Всяка държава членка гарантира, че контролът, предвиден в член 2 от Директива 2006/22/ЕО, ще включва, ако е приложимо, проверка на командироването и че тези проверки се извършват без дискриминация, по-специално без дискриминация въз основа на регистрационните номера на превозните средства, използвани при командировката.

3.  Държавите членки се насочват към онези предприятия, за които се преценява, че представляват повишен риск за нарушаване на приложимите към тях разпоредби на член 2 от настоящата директива. За тази цел държавите членки третират риска от такива нарушения като самостоятелен риск в рамките на системата за класифициране на риска, създадена от тях съгласно член 9 от Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и разширена в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета.

4.  За целите на параграф 3 държавите членки имат достъп до съответните информация и данни, които се записват, обработват или съхраняват от интелигентните тахографи, посочени в глава II от Регламент (ЕС) № 165/2014, в декларациите за командироване, посочени в член 2, параграф 4 от настоящата директива, и в електронните транспортни документи, като електронните товарителници съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (еCMR).

5.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове, определящи характеристиките на данните, до които държавите членки имат достъп, условията за тяхното използване и техническите спецификации за тяхното предаване или за достъпа до тях, като се посочва по-специално:

a)  подробен списък с информацията и данните, до които националните компетентни органи имат достъп, което включва най-малко датата и мястото на преминаване на границата, операциите по товарене или разтоварване, регистрационния номер на превозното средство и данните на водача;

б)  правата за достъп на компетентните органи, диференцирани, когато е целесъобразно, в зависимост от вида на компетентните органи, вида на достъпа и целта, за която се използват данните;

в)  техническите спецификации за предаване на или достъп до данните, посочени в буква а), включително, когато е приложимо, максималния срок, за който се пазят данните, диференцирани, когато е целесъобразно, в зависимост от вида на данните.

6.  Всички лични данни, посочени в настоящия член, са предмет на достъп или се съхраняват за срок, не по-дълъг от строго необходимия за целите, за които са били събрани данните или за които те се обработват допълнително. Когато тези данни вече не са необходими за съответните цели, те се унищожават.

7.  Държавите членки извършват съгласувани пътни проверки относно командироването най-малко три пъти в годината, като те може да съвпадат с проверките, извършвани в съответствие с член 5 от Директива 2006/22/ЕО. Тези проверки се извършват по едно и също време от националните органи, отговарящи за прилагането на правилата в областта на командироването, на две или повече държави членки, като всеки от тях действа на своя територия. Държавите членки обменят информация относно броя и вида на установените нарушения след провеждане на съгласуваните пътни проверки.

Обобщените резултати от извършените съгласувани проверки се оповестяват публично в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. [Изм. 64]

Член 2д

Изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012

В приложението към Регламент (ЕС) № 1024/2012 се добавят следните точки:"

„12а. Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно минималните условия за изпълнение на регламенти (ЕО) № 561/2006 и (ЕС) № 165/2014 и Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/599/ЕИО на Съвета: Член 8.

12б.  Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО относно изискванията за прилагане и за определяне на специфични правила по отношение на Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт: член 2, параграф 5.“. [Изм. 865]

"

Член 3

Докладване и преглед

1.   Комисията оценява изпълнението на настоящата директива, и по-специално въздействието на член 2, в срок от [3 години след датата на транспониране на настоящата директива] и представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно нейното прилагане. Когато е целесъобразно, докладът на Комисията се придружава от законодателно предложение. Държавите членки докладват ежегодно на Комисията относно прилагането на настоящата директива, и по-специално относно резултатите от интелигентното прилагане, посочено в член 2г, и относно възможните трудности при прилагането.

С цел оценка на ефективността на информацията относно прилагането докладът следва да включва информация относно ефективността на:

—  интелигентния тахограф, посочен в глава II от Регламент (ЕС) № 165/2014;

—  използването на ИСВП, посочено в член 2, параграфи 5а и 5б от настоящата директива;

—  използването на електронни транспортни документи, като електронни товарителници съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки;

—  обмена на информация между компетентните органи чрез ERRU и ИСВП, както и информацията относно ефективността на прекия достъп и достъпа в реално време на органите до ERRU и ИСВП чрез приложението на ЕС по време на пътни проверки, както е посочено в членове 8 и 9 от Директива 2006/22/ЕО; както и

—  изпълнението на програмата за обучение, чиято цел е да помогне на водачите и на другите участници в процедурата, включително предприятията, администрациите, инспекторите, да се приспособят към новите правила и изисквания, които ги засягат.

2.   След посочения в параграф 1 доклад Комисията редовно оценява настоящата директива и представя резултатите от оценката на Европейския парламент и на Съвета. Комисията може да приема актове за изпълнение, с които се определя форматът на докладването, посочено в параграф 1, и се предоставят насоки за него.

Актовете за изпълнение могат да включват правила, съгласно които от държавите членки се изисква да предоставят на Комисията данни относно транспортните потоци и данни относно държавите членки на регистрация на превозните средства, събрани от системите за пътно таксуване в държавите членки, когато има такива данни, за целите на оценката на ефективността на прилагането на настоящата директива.

3.   Когато е целесъобразно, докладите, посочени в параграфи 1 и 2, се придружават от съответните предложения. Не по-късно от 31 декември 2025 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането и въздействието на настоящата директива, по-специално по отношение на ефективността на прилагането, включително анализ на разходите и ползите от използването на сензорите за претегляне за целите на автоматичното регистриране на местата на товарене/разтоварване. Когато е целесъобразно, докладът на Комисията се придружава от законодателно предложение. Докладът се оповестява публично. [Изм. 866]

Член 3а

Обучение

За целите на изпълнението на разпоредбите на настоящата директива Комисията и държавите членки установяват цялостна и интегрирана програма за обучение и приспособяване към новите правила и изисквания както за водачите, така и за всички участници в процедурата, предприятия, администрации, инспектори. [Изм. 867]

Член 4

1.  Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от […] [срокът за транспониране ще бъде възможно най-кратък и по правило няма да превишава две години] до 30 юли 2020 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби. [Изм. 868]

Поради признатото си изключително мобилно естество транспортният сектор е освободен от мерките, произтичащи от законодателния акт за изменение на Директива 96/71/ЕО, докато започне да се прилага настоящата директива. [Изм. 869]

Транспортният сектор се освобождава от мерките, произтичащи от законодателния акт за изменение на Директива 96/71/ЕО, до влизането в сила на изискванията за изпълнение, определящи специфични правила по отношение на транспонирането на настоящата директива. [Изм. 870]

Те прилагат тези разпоредби от […] г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.  Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 5

Настоящата директива влиза в сила на деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 6

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1)ОВ C 197, 8.6.2018 г., стр. 45.
(2)ОВ C 176, 23.5.2018 г., стр. 57.
(3) Позиция на Европейския парламент от 4 април 2019 г.
(4) Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (OВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).
(5) Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) (ОВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 11).
(6) Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 51).
(7)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(8)Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (OВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).
(9)Директива 2014/67/ЕС на Европейският парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) (ОВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 11).
(10)COM(2016)0128.
(11)Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 72).
(12)Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 88).
(13) Директива (ЕС) 2018/957 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 г. за изменение на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (OB L 173, 9.7.2018 г., стр. 16).
(14) Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Комисията („Регламент за IMI“) (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 1).
(15) ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(16) OВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/28/ЕО на Комисията (ОВ L 65, 23.12.2006 г., стр. 27). Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива).
(17)Директива 91/533/ЕИО на Съвета от 14 октомври 1991 г. относно задължението на работодателя да информира работниците или служителите за условията на трудовия договор или на трудовото правоотношение (ОВ L 288, 18.10.1991 г., стр. 32).
(18) Директива 91/533/ЕИО на Съвета от 14 октомври 1991 г. относно задължението на работодателя да информира работниците или служителите за условията на трудовия договор или на трудовото правоотношение (ОВ L 288, 18.10.1991 г., стр. 32).

Последно осъвременяване: 6 октомври 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност