Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0121(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0206/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0206/2018

Συζήτηση :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2018 - 7.7
CRE 14/06/2018 - 7.7
PV 04/07/2018 - 9.1
CRE 04/07/2018 - 9.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 04/04/2019 - 6.7
CRE 04/04/2019 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0339

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 307kWORD 78k
Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών ***I
P8_TA(2019)0339A8-0206/2018
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής και τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0278),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0170/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Ιανουαρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 1ης Φεβρουαρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0206/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 197 της 8.6.2018, σ. 45.
(2) ΕΕ C 176 της 23.5.2018, σ. 57.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 4 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής και τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») [Τροπολογία 764]
P8_TC1-COD(2017)0121

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 91 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(-1)   Δεδομένου του υψηλού βαθμού κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στον τομέα των οδικών μεταφορών, απαιτούνται ειδικοί τομεακοί κανόνες για να διασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ της ελευθερίας των μεταφορέων για παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών, της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και της κοινωνικής προστασίας των οδηγών. Κατά συνέπεια, σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να προσφέρει ασφάλεια δικαίου και σαφήνεια, να συμβάλει στην εναρμόνιση και την προώθηση της επιβολής, καθώς και στην καταπολέμηση παράνομων πρακτικών και να οδηγήσει στη μείωση του διοικητικού φόρτου. [Τροπολογία 765]

(1)  Προκειμένου να δημιουργηθεί ασφαλής, αποδοτικός και κοινωνικά υπεύθυνος τομέας οδικών μεταφορών, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστούν, αφενός, η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και η ελευθερία παροχής υπηρεσιών, κατάλληλες συνθήκες εργασίας και κοινωνική προστασία για τους οδηγούς και, αφετέρου, κατάλληλοι επιχειρηματικοί όροι και δίκαιοι όροι ανταγωνισμού να παρέχεται κατάλληλο επιχειρηματικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον για τους μεταφορείς, με παράλληλο σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών, της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών όπως ειδικότερα κατοχυρώνονται στις Συνθήκες. [Τροπολογία 766]

(1α)   Οι εθνικοί κανόνες που εφαρμόζονται στις οδικές μεταφορές πρέπει να είναι αναλογικοί και αιτιολογημένοι και δεν πρέπει να παρεμποδίζουν την άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, όπως η ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών, ή να την κάνουν λιγότερο ελκυστική, προκειμένου να διατηρηθεί ή να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, με ταυτόχρονο σεβασμό των συνθηκών εργασίας και της κοινωνικής προστασίας των οδηγών. [Τροπολογία 767]

(2)  Η εγγενής υψηλή κινητικότητα των υπηρεσιών οδικών μεταφορών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί ότι οι οδηγοί επωφελούνται από τα δικαιώματα τα οποία διαθέτουν και ότι οι μεταφορείς, οι οποίοι στην πλειονότητά τους (90 %) είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 εργαζομένους, δεν αντιμετωπίζουν δυσανάλογους διοικητικούς φραγμούς ή καταχρηστικούς και μεροληπτικούς ελέγχους που περιορίζουν αδικαιολόγητα την ελευθερία τους να παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες. [Τροπολογία 768]

(2α)   Οι εθνικοί κανόνες που εφαρμόζονται στις οδικές μεταφορές πρέπει να είναι αναλογικοί και αιτιολογημένοι και δεν πρέπει να παρεμποδίζουν ούτε να καθιστούν λιγότερο ελκυστική την άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών που κατοχυρώνονται στη Συνθήκη, όπως η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και η ελευθερία παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να διατηρηθεί ή και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, μεταξύ άλλων και όσον αφορά το κόστος των προϊόντων και των υπηρεσιών, μέσω του σεβασμού των συνθηκών εργασίας και της κοινωνικής προστασίας των οδηγών, καθώς και της ιδιαιτερότητας του κλάδου, εφόσον οι οδηγοί είναι εξαιρετικά κινητικοί, και όχι αποσπασμένοι, εργαζόμενοι. [Τροπολογία 769]

(3)  Η ισορροπία ανάμεσα στην ενίσχυση των κοινωνικών και εργασιακών συνθηκών για τους οδηγούς και στη διευκόλυνση άσκησης της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών οδικών μεταφορών με θεμιτό και αναλογικό ανταγωνισμό χωρίς μεροληψία ανάμεσα στους εθνικούς και ξένους μεταφορείς είναι ουσιαστικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Συνεπώς, όποια εθνική νομοθεσία ή πολιτική εφαρμόζεται στον τομέα των μεταφορών σε εθνική εμβέλεια, οφείλει να ενισχύει την ανάπτυξη και την εδραίωση του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών και να μην συμβάλλει κατά κανέναν τρόπο στον κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς. [Τροπολογία 770]

(4)  Από την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της υφιστάμενης κοινωνικής νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα των οδικών μεταφορών, εντοπίστηκαν ορισμένα κενά στις υφιστάμενες διατάξεις και ελλείψεις στην επιβολή τους, καθώς και παράνομες πρακτικές, όπως η χρήση εταιρειών-βιτρινών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας στον τομέα των μεταφορών. Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών στην ερμηνεία και την εφαρμογή των κανόνων, γεγονός που δημιουργούν μεγάλο διοικητικό φόρτο για τους οδηγούς και τους μεταφορείς. Αυτό δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου και άνιση μεταχείριση των οδηγών και μεταφορέων, με επιζήμιες συνέπειες στις εργασιακές και κοινωνικές συνθήκες και στους όρους του ανταγωνισμού στον τομέα. [Τροπολογία 771]

(4α)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται σωστά οι οδηγίες 96/71/ΕΚ(4) και 2014/67/ΕΕ(5) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θα πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι και η συνεργασία σε επίπεδο Ένωσης για την καταπολέμηση της απάτης σχετικά με την απόσπαση οδηγών και να διεξάγονται αυστηρότεροι έλεγχοι για να εξασφαλιστεί ότι καταβάλλονται όντως οι κοινωνικές εισφορές για τους αποσπασμένους οδηγούς. [Τροπολογία 772]

(5)  Η κατάλληλη, αποτελεσματική και συνεπής επιβολή των διατάξεων για τον χρόνο εργασίας και ανάπαυσης είναι ουσιαστικής σημασίας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, την προστασία των συνθηκών εργασίας των οδηγών και την πρόληψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού λόγω μη συμμόρφωσης. Ως εκ τούτου, είναι επιθυμητό να επεκταθούν οι υφιστάμενες ομοιόμορφες απαιτήσεις επιβολής που ορίζονται στην οδηγία 2006/22/ΕΚ στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις διατάξεις για τον χρόνο εργασίας που ορίζονται στην οδηγία 2002/15/ΕΕEK. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού των ελέγχων σχετικά με τον χρόνο οδήγησης και τον χρόνο εργασίας με τους ελέγχους για την τήρηση των κανόνων σχετικά με την απόσπαση οδηγών, χωρίς πρόσθετο διοικητικό φόρτο. Οι έλεγχοι της συμμόρφωσης με τις διατάξεις για τον χρόνο εργασίας πρέπει να περιορίζονται σε ελέγχους στις εγκαταστάσεις των μεταφορέων, μέχρις ότου γίνει διαθέσιμη η τεχνολογία που θα καθιστά δυνατή τη διεξαγωγή αποτελεσματικών καθ’ οδόν ελέγχων για τον χρόνο εργασίας. [Τροπολογία 773]

(5α)   Έχοντας υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των υπηρεσιών μεταφορών και τον άμεσο αντίκτυπο στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην οδική ασφάλεια και προστασία, θα πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο οι καθ’ οδόν έλεγχοι. Οι οδηγοί δεν θα πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνοι για πρόσθετες διοικητικές υποχρεώσεις των αντίστοιχων εταιρειών τους. Οι κανόνες που αφορούν τον χρόνο εργασίας θα πρέπει να ελέγχονται μόνο στις εγκαταστάσεις του μεταφορέα. [Τροπολογία 774]

(5β)   Για να είναι εφικτοί αποτελεσματικότεροι, ταχύτεροι και περισσότεροι καθ’ οδόν έλεγχοι και ταυτόχρονα να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους οδηγούς, η τήρηση της οδηγίας 2002/15/ΕΚ θα πρέπει να ελέγχεται στο πλαίσιο ελέγχων στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων και όχι στο πλαίσιο καθ’ οδόν ελέγχων. [Τροπολογία 775]

(6)  Η διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή των κοινωνικών κανόνων στον τομέα των οδικών μεταφορών έχει αποδειχθεί ανεπαρκής, ενώ καθιστά τη διασυνοριακή επιβολή δυσχερέστερη, μη αποδοτική και ασυνεπή. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να θεσπιστεί πλαίσιο αποτελεσματικής επικοινωνίας και αμοιβαίας συνδρομής, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής δεδομένων για παραβάσεις και πληροφοριών για καλές πρακτικές επιβολής.

(6α)  Για να υλοποιήσουν τον στόχο της αποτελεσματικής διοικητικής συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασυνδέσουν τα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα τους διαμέσου του συστήματος ERRU (Ευρωπαϊκό μητρώο επιχειρήσεων οδικών μεταφορών), με νομική βάση το άρθρο 16 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6). Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών εθνικών μητρώων, ώστε οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των οδικών ελεγκτών, να έχουν άμεση πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στα δεδομένα και τις πληροφορίες που περιέχονται στο ERRU. [Τροπολογία 776]

(6β)  Για να γίνει δυνατή η καλύτερη και πιο ομοιόμορφη εφαρμογή των ελάχιστων απαιτήσεων για την υλοποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και της οδηγίας 2002/15/ΕΚ, και για να διευκολυνθούν οι οδικοί μεταφορείς στη συμμόρφωση προς τις διοικητικές απαιτήσεις κατά την απόσπαση οδηγών, η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει μία ή περισσότερες ενότητες του συστήματος ΙΜΙ για την υποβολή των δηλώσεων απόσπασης και μια ηλεκτρονική εφαρμογή που θα παρέχει στους ελεγκτές άμεση πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στο ERRU και το IMI, κατά τη διάρκεια καθ’ οδόν ελέγχων. [Τροπολογία 777]

(7)  Προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και η συνέπεια της επιβολής, είναι επιθυμητό να αναπτυχθούν τα χαρακτηριστικά και η χρήση των υφιστάμενων συστημάτων αποτίμησης επικινδυνότητας. Η πρόσβαση στα δεδομένα που περιέχονται στα συστήματα αποτίμησης επικινδυνότητας θα επέτρεπε την καλύτερη στόχευση των ελέγχων σε μη συμμορφούμενους μεταφορείς και η ύπαρξη ενιαίου τύπου για την αξιολόγηση της αποτίμησης επικινδυνότητας των επιχειρήσεων μεταφορών αναμένεται να συμβάλει στην πιο δίκαιη μεταχείριση των μεταφορέων κατά τους ελέγχους.

(7α)  Προκειμένου να διασφαλιστούν δίκαιοι και ίσοι όροι ανταγωνισμού για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, είναι αναγκαίο να σημειωθεί πρόοδος στην ευφυή επιβολή της νομοθεσίας και να παρέχεται κάθε δυνατή στήριξη για την πλήρη εφαρμογή και χρήση συστημάτων αποτίμησης επικινδυνότητας. Προς τούτο, θα πρέπει να δοθεί στις αρχές επιβολής του νόμου πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα, με πλήρη αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Μητρώου Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (ERRU). [Τροπολογία 778]

(8)  Προκειμένου να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/22/ΕΚ, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7).

(8α)   Οι κανόνες για την απόσπαση εργαζομένων που εφαρμόζονται σε δραστηριότητες οδικών μεταφορών θα πρέπει να είναι ισορροπημένοι, απλοί και με μικρό διοικητικό φόρτο για τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις μεταφορών. Δεν θα πρέπει να έχουν ως στόχο να αποθαρρύνουν μεταφορείς να δραστηριοποιούνται εκτός της χώρας εγκατάστασής τους. [Τροπολογία 779]

(9)  Δυσκολίες αντιμετωπίστηκαν επίσης στην εφαρμογή των κανόνων για την απόσπαση εργαζομένων που ορίζονται στην οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8) και των κανόνων για τις διοικητικές απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9) στον υψηλού βαθμού κινητικότητας τομέα των οδικών μεταφορών. Τα ασυντόνιστα εθνικά μέτρα για την εφαρμογή και επιβολή των διατάξεων για την απόσπαση εργαζομένων στον τομέα των οδικών μεταφορών έχουν επιφέρει ανασφάλεια δικαίου, στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στον τομέα των μεταφορών και υψηλό διοικητικό φόρτο για τους μεταφορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση. Ως αποτέλεσμα, δημιουργήθηκαν αδικαιολόγητοι περιορισμοί στην ελευθερία παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών οδικών μεταφορών με αρνητικά παράπλευρα αποτελέσματα στις θέσεις εργασίας και την ανταγωνιστικότητα των μεταφορικών εταιρειών. Είναι λοιπόν απαραίτητη η εναρμόνιση των διοικητικών απαιτήσεων και των μέτρων ελέγχου ώστε οι μεταφορείς να μην υφίστανται άσκοπες ή αυθαίρετες καθυστερήσεις. [Τροπολογία 780]

(9α)  Τα κράτη μέλη, αποσκοπώντας στην εξασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης προς τους κανόνες, θα πρέπει να ανταλλάσσουν στοιχεία και πληροφορίες, να συνεργάζονται σε διοικητικό επίπεδο και να προσφέρουν αμοιβαία συνδρομή μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ), τη νομική βάση του οποίου αποτελεί ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10). Το ΙΜΙ θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται για την υποβολή και την επικαιροποίηση των δηλώσεων απόσπασης που διαβιβάζονται μεταξύ των μεταφορέων και στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών προορισμού. Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου απαιτείται η ανάπτυξη παράλληλης δημόσιας διασύνδεσης εντός του συστήματος ΙΜΙ, όπου θα έχουν πρόσβαση οι μεταφορείς. [Τροπολογία 781]

(9β)  Όλοι οι παράγοντες στην αλυσίδα παράδοσης αγαθών θα πρέπει να αναλαμβάνουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί για τις παραβάσεις των κανόνων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Αυτό θα πρέπει να ισχύει όταν ο παράγων έχει όντως γνώση των παραβάσεων ή όταν, λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών περιστάσεων, όφειλε να τις γνωρίζει. [Τροπολογία 782]

(9γ)  Για να εξασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται σωστά τα μέτρα ελέγχου για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών, όπως ορίζουν οι οδηγίες 96/71/ΕΚ και 2014/67/ΕΕ, θα πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι και η συνεργασία σε επίπεδο Ένωσης για την καταπολέμηση της απάτης σε σχέση με την απόσπαση οδηγών. [Τροπολογία 783]

(9δ)  Οι συμβαλλόμενοι θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να ενεργούν με κοινωνική ευθύνη, χρησιμοποιώντας μεταφορείς οι οποίοι συμμορφώνονται με τους κανόνες που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία. Προκειμένου να είναι πιο εύκολο για τους συμβαλλόμενους να βρουν τέτοιους μεταφορείς, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τα υφιστάμενα μέσα και τις βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς όλων των παραγόντων στην αλυσίδα παράδοσης αγαθών, με σκοπό τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας αξιόπιστων μεταφορικών εταιρειών, αν χρειαστεί. [Τροπολογία 784]

(9ε)  Η μη συμμόρφωση με τους κανόνες σχετικά με την ίδρυση επιχειρήσεων διεθνών οδικών μεταφορών δημιουργεί αποκλίσεις στην εσωτερική αγορά και ενισχύει τις άδικες συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων. Συνεπώς, οι προϋποθέσεις ίδρυσης επιχειρήσεων διεθνών οδικών μεταφορών θα πρέπει να γίνουν αυστηρότερες και η εποπτεία τους να γίνει ευχερέστερη, με σκοπό ιδίως να καταπολεμηθεί η σύσταση «εταιρειών-γραμματοκιβωτίων». [Τροπολογία 785]

(10)  Η Επιτροπή, στην πρόταση που υπέβαλε στις 8 Μαρτίου 2016(11) για την αναθεώρηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ, αναγνώρισε ότι η εφαρμογή αυτής της οδηγίας εγείρει ιδιαίτερα νομικά ζητήματα και δυσχέρειες στον υψηλού βαθμού κινητικότητας τομέα οδικών μεταφορών και ανέφερε ότι αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν καλύτερα με ειδική για τον τομέα των οδικών μεταφορών νομοθεσία.

(10α)   Δεδομένου ότι στην Ευρώπη υπάρχει έλλειψη οδηγών, θα πρέπει να βελτιωθούν σημαντικά οι συνθήκες εργασίας προκειμένου το επάγγελμα αυτό να γίνει πιο ελκυστικό. [Τροπολογία 786]

(11)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και αναλογική εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ στον τομέα των οδικών μεταφορών, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν ειδικοί τομεακοί κανόνες που να αντικατοπτρίζουν την ιδιαιτερότητα του υψηλού βαθμού κινητικότητας εργατικού δυναμικού στον τομέα των οδικών μεταφορών και να παρέχουν ισορροπία ανάμεσα στην κοινωνική προστασία των οδηγών και στην ελευθερία των μεταφορέων για παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών. Οι διατάξεις σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων, που περιέχονται στην οδηγία 96/71/ΕΚ, και σχετικά με την επιβολή των διατάξεων αυτών, που περιέχονται στην οδηγία 2014/67/ΕΕ, θα πρέπει να ισχύουν για τον τομέα των οδικών μεταφορών υπό τους όρους της παρούσας οδηγίας. [Τροπολογία 787]

(12)  Αυτά τα ισόρροπα κριτήρια θα πρέπει να βασίζονται στην έννοια του επαρκούς δεσμού του οδηγού με το έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστεί χρονικό όριο πέρα από το οποίο θα ισχύει η ελάχιστη αμοιβή και η ελάχιστη ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών του κράτους μέλους υποδοχής σε περίπτωση διεθνών μεταφορών. Αυτό το χρονικό όριο δεν θα πρέπει να ισχύει για τις Αυτός ο επαρκής δεσμός υπάρχει στις ενδομεταφορές, όπως ορίζονται με τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EK) αριθ. 1072/2009(12) και (ΕΚ) αριθ. 1073/2009(13) εφόσον το σύνολο της μεταφοράς λαμβάνει χώρα σε κράτος μέλος υποδοχής. Κατά συνέπεια, η ελάχιστη αμοιβή και η ελάχιστη ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών του κράτους μέλους υποδοχής η οδηγία 96/71/ΕΚ και η οδηγία 2014/67/ΕΕ θα πρέπει να ισχύουν για τις ενδομεταφορές ανεξάρτητα από τη συχνότητα και διάρκεια των μεταφορών που εκτελούνται από τον οδηγό. [Τροπολογία 788]

(12α)   Στην περίπτωση των διεθνών μεταφορών, ως κύριος δεσμός ενός οδηγού όσον αφορά τις διμερείς διεθνείς μεταφορές θεωρείται το κράτος μέλος εγκατάστασης της εταιρείας μεταφορών, καθώς ο οδηγός επιστρέφει τακτικά στο κράτος μέλος εγκατάστασης της εταιρείας μεταφορών. Ένας οδηγός δύναται να εκτελέσει σειρά διμερών μεταφορών κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει επαρκής δεσμός με το έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής, όταν ο οδηγός εκτελεί άλλους τύπους μεταφορών, ιδίως μη διμερείς διεθνείς μεταφορές, στο εν λόγω κράτος μέλος. [Τροπολογία 789]

(12β)   Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση των μεταφορικών πόρων, να ληφθούν υπόψη οι επιχειρησιακές συνθήκες και να μειωθεί ο αριθμός των διαδρομών χωρίς φορτίο, κάτι που αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών CO2, θα πρέπει να είναι δυνατή η πραγματοποίηση ενός περιορισμένου αριθμού πρόσθετων μεταφορικών δραστηριοτήτων χωρίς να ενεργοποιούνται οι κανόνες περί απόσπασης. Οι δραστηριότητες αυτές συνίστανται σε εργασίες που εκτελούνται κατά τη διάρκεια, ή μετά την ολοκλήρωση, μιας διμερούς διεθνούς μεταφοράς από το κράτος μέλος εγκατάστασης και πριν από το ταξίδι επιστροφής στο κράτος μέλος εγκατάστασης. [Τροπολογία 790]

(12γ)  Σε περίπτωση που ο οδηγός εκτελεί συνδυασμένη μεταφορά, η φύση της παρεχόμενης υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της αρχικής ή της τελικής οδικής διαδρομής συνδέεται στενά με το κράτος μέλος εγκατάστασης, υπό την προϋπόθεση ότι η οδική διαδρομή από μόνη της είναι διμερής μεταφορά. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει επαρκής δεσμός με το έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής, όταν η μεταφορά κατά την οδική διαδρομή πραγματοποιείται εντός του κράτους μέλους υποδοχής ή ως μη διμερής διεθνής μεταφορά και, ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες για τις αποσπάσεις. [Τροπολογία 791]

(12δ)   Εφόσον δεν υπάρχει επαρκής δεσμός ενός οδηγού με το έδαφος κράτους μέλους διαμετακόμισης, οι διαμετακομιστικές μεταφορές δεν θα πρέπει να θεωρούνται περιπτώσεις απόσπασης. Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι το γεγονός ότι οι επιβάτες αποβιβάζονται από το λεωφορείο κατά τη διάρκεια μιας στάσης για λόγους υγιεινής, δεν αλλάζει τον χαρακτηρισμό της μεταφοράς. [Τροπολογία 792]

(12ε)  Οι οδικές μεταφορές αποτελούν τομέα υψηλής κινητικότητας που απαιτεί κοινή προσέγγιση σε ορισμένες πτυχές σχετικές με τις αμοιβές στον τομέα. Οι επιχειρήσεις μεταφορών χρειάζονται ασφάλεια δικαίου σχετικά με τους κανόνες και τις απαιτήσεις που καλούνται να τηρήσουν. Οι εν λόγω κανόνες και απαιτήσεις θα πρέπει να είναι σαφείς, κατανοητές και ευπρόσιτες για τις επιχειρήσεις μεταφορών και θα πρέπει να επιτρέπουν τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων. Είναι σημαντικό οι νέοι κανόνες να μην εισάγουν περιττό διοικητικό φόρτο και να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα συμφέροντα των ΜΜΕ. [Τροπολογία 793]

(12στ)  Αν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τις εθνικές παραδόσεις και τις εθνικές πρακτικές, αλλά και με πλήρη σεβασμό στην αυτονομία των κοινωνικών εταίρων, οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης που αναφέρονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ καθορίζονται σε συλλογικές συμβάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 8 της εν λόγω οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι, σύμφωνα με την οδηγία 2014/67/ΕΕ, οι εν λόγω όροι και συνθήκες διατίθενται με προσιτό και διαφανή τρόπο στις επιχειρήσεις μεταφορών από άλλα κράτη μέλη και στους αποσπασμένους οδηγούς, και θα πρέπει να ζητούν προς τον σκοπό αυτό τη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων. Οι σχετικές πληροφορίες θα πρέπει συγκεκριμένα να καλύπτουν τις διάφορες αμοιβές και τα συστατικά στοιχεία τους, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων αμοιβής που προβλέπονται από τις συλλογικές συμβάσεις που ισχύουν σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της καταβλητέας αμοιβής και, όπου αρμόζει, τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για την κατάταξη στις διάφορες μισθολογικές κατηγορίες. Σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2018/957 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14) για την τροποποίηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ, οι επιχειρήσεις μεταφορών δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε κυρώσεις λόγω μη συμμόρφωσης με στοιχεία αμοιβής, τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της καταβλητέας αμοιβής και, κατά περίπτωση, τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για την κατάταξη στις διάφορες μισθολογικές κατηγορίες, εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό. [Τροπολογία 794]

(13)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική επιβολή των ειδικών τομεακών κανόνων για την απόσπαση εργαζομένων και να αποφευχθεί ο δυσανάλογος διοικητικός φόρτος για τους μεταφορείς που δεν είναι εγκαταστημένοι στην ΕΕ, θα πρέπει να καθοριστούν ειδικές διοικητικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών, με πλήρη αξιοποίηση εργαλείων ελέγχου όπως ο ψηφιακός ταχογράφος. Για να ελαχιστοποιηθεί η πολυπλοκότητα των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την παρούσα οδηγία και την οδηγία 96/71/ΕΚ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν στους οδικούς μεταφορείς μόνο τις διοικητικές απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στον τομέα οδικών μεταφορών. [Τροπολογία 795]

(13α)   Για να ελαχιστοποιηθούν ο διοικητικός φόρτος και η διαχείριση εγγράφων που βαρύνει τους οδηγούς, οι μεταφορείς διαθέτουν, κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους εγκατάστασης του μεταφορέα, όλα τα αναγκαία έγγραφα, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ της οδηγίας 2014/67/ΕΕ όσον αφορά την αμοιβαία συνδρομή και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. [Τροπολογία 796]

(13β)   Για τη διευκόλυνση της υλοποίησης, της εφαρμογής και της επιβολής της παρούσας οδηγίας, το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ) που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 θα πρέπει να χρησιμοποιείται στα κράτη μέλη για την ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ περιφερειακών και τοπικών αρχών σε διασυνοριακό επίπεδο. Επίσης, θα αποτελούσε πλεονέκτημα η αναβάθμιση των δυνατοτήτων του ΙΜΙ ώστε να περιλαμβάνουν την υποβολή και τη μετάδοση απλών δηλώσεων. [Τροπολογία 797]

(13γ)   Προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των μεταφορέων, που είναι συχνά μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, θα ήταν σκόπιμο να απλουστευθεί η διαδικασία αποστολής δηλώσεων απόσπασης από μεταφορείς, με τη χρήση τυποποιημένων εντύπων με ορισμένα προκαθορισμένα στοιχεία μεταφρασμένα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. [Τροπολογία 798]

(13δ)   Η γενική εφαρμογή και υλοποίηση των κανόνων για την απόσπαση εργαζομένων στον τομέα των οδικών μεταφορών θα μπορούσε να επηρεάσει τη δομή του κλάδου των οδικών εμπορευματικών μεταφορών της Ένωσης. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τον αντίκτυπο της εν λόγω διαδικασίας. [Τροπολογία 799]

(13ε)   Η επιβολή της νομοθεσίας θα πρέπει να εστιάζει σε επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων. Οι καθ’ οδόν έλεγχοι δεν θα πρέπει να αποκλείονται αλλά θα πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τρόπο αμερόληπτο, μόνο για τις φορτωτικές ή την ηλεκτρονική έκδοσή τους, τις επιβεβαιώσεις προεγγραφής και τη βεβαίωση επιστροφής στη χώρα εγκατάστασης του μεταφορέα ή κατοικίας του οδηγού. Στους καθ’ οδόν ελέγχους θα πρέπει να ελέγχονται καταρχήν τα δεδομένα των ταχογράφων, τα οποία είναι σημαντικά για τον προσδιορισμό της δραστηριότητας του οδηγού και του οχήματος κατά τη διάρκεια μιας κυλιόμενης περιόδου τεσσάρων εβδομάδων και της γεωγραφικής κάλυψης της δραστηριότητας αυτής. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να είναι χρήσιμη η καταγραφή του κωδικού χώρας. [Τροπολογία 800]

(13στ)   Ο αντίκτυπος της εφαρμογής και της επιβολής των κανόνων για την απόσπαση εργαζομένων στον κλάδο των οδικών μεταφορών θα πρέπει να αξιολογείται επανειλημμένα από την Επιτροπή και να κοινοποιείται στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και θα πρέπει να κατατίθενται προτάσεις για την περαιτέρω απλούστευση των κανόνων αυτών και τη μείωση του διοικητικού φόρτου. [Τροπολογία 801]

(13ζ)   Αναγνωρίζοντας την ανάγκη ειδικής μεταχείρισης του τομέα των μεταφορών, όπου η μετακίνηση αποτελεί την ίδια την ουσία της εργασίας των οδηγών, η εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ στον τομέα των οδικών μεταφορών θα πρέπει να συμπέσει με την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποιητικής πράξης της οδηγίας 2006/22/ΕΚ σχετικά με τις απαιτήσεις επιβολής και συγκεκριμένων κανόνων σε σχέση με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/EΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών. [Τροπολογία 802]

(13η)   Για να προσαρμόζονται τα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας στις εξελίξεις όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την τροποποίηση των εν λόγω παραρτημάτων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(15). Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με τη σύνταξη των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. [Τροπολογία 803]

(-14α)  Η ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο αποτελεσματικής διοικητικής συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των κρατών μελών θα πρέπει να συμμορφώνεται προς τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θεσπίζει ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679. [Τροπολογία 804]

(-14β)   Οι κανόνες για τη διασφάλιση των καλών κοινωνικών συνθηκών σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά οδικών μεταφορών θα πρέπει να τηρούνται από όλους τους εταίρους στην αλυσίδα εφοδιασμού. Για να δημιουργηθεί μια οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμη ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά, θα πρέπει να θεσπιστεί και να εφαρμοστεί μια αλυσίδα ευθύνης που να καλύπτει όλους τους φορείς στην υλικοτεχνική αλυσίδα. Η ενίσχυση της διαφάνειας και της ευθύνης και η αύξηση της κοινωνικής και οικονομικής ισότητας θα κάνει πιο ελκυστικό το επάγγελμα του οδηγού και θα προωθήσει τον υγιή ανταγωνισμό. [Τροπολογία 805]

(14)  Επομένως, η οδηγία 2006/22/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 2006/22/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)  Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Οδηγία 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και της οδηγίας 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του Συμβουλίου».

"

2)  Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και (ΕΕ) αριθ. 165/2014* και της οδηγίας 2002/15/ΕΚ**.

______________________

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών, ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών (ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 1).

** Οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών (ΕΕ L 80 της 23.3.2002, σ. 35).».

"

3)  Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Οι έλεγχοι αυτοί καλύπτουν ετησίως ευρεία και αντιπροσωπευτική διατομή μετακινούμενων εργαζομένων, οδηγών, επιχειρήσεων και οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και, στην περίπτωση των ελέγχων στις εγκαταστάσεις, μετακινούμενων εργαζομένων και οδηγών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/15/ΕΚ. Τα κράτη μέλη οργανώνουν καθ’ οδόν ελέγχους για την τήρηση της οδηγίας 2002/15/ΕΚ μόνο μετά την εφαρμογή τεχνολογίας που επιτρέπει οι έλεγχοι αυτοί να είναι αποτελεσματικοί. Μέχρι τότε, οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις των εταιρειών μεταφορών.»· [Τροπολογία 806]

"

β)  στην παράγραφο 3, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Κάθε κράτος μέλος οργανώνει τους ελέγχους κατά τρόπο ώστε να ελέγχεται τουλάχιστον το 3 % των ημερών που εργάσθηκαν οι οδηγοί οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και της οδηγίας 2002/15/ΕΚ. Έπειτα από καθ’ οδόν ελέγχους και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο οδηγός δεν είναι σε θέση να παρουσιάσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα, επιτρέπεται στον οδηγό να συνεχίσει τη μεταφορά και ο μεταφορέας στο κράτος μέλος εγκατάστασης υποχρεούται να υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα μέσω των αρμόδιων αρχών.»· [Τροπολογία 807]

"

γ)  η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Οι πληροφορίες οι οποίες υποβάλλονται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, περιλαμβάνουν τον αριθμό των οδηγών που ελέγχθηκαν καθ’ οδόν, τον αριθμό των ελέγχων σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων, τον αριθμό των εργάσιμων ημερών που ελέγχθηκαν σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και τον αριθμό καθώς και τη φύση των παραβάσεων που αναφέρθηκαν, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα εάν πρόκειται για μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων.». [Τροπολογία 808]

"

3α)  Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 5

Συντονισμένοι έλεγχοι

Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν, τουλάχιστον έξι φορές τον χρόνο, καθ’ οδόν και σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων, συντονισμένους ελέγχους οδηγών και οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 ή (ΕΕ) αριθ. 165/2014. Αυτοί οι έλεγχοι πραγματοποιούνται ταυτόχρονα από τις αρχές επιβολής του νόμου δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών, καθεμία από τις οποίες ενεργεί εντός της επικρατείας της. Τα συνοπτικά αποτελέσματα των συντονισμένων ελέγχων δημοσιεύονται σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.». [Τροπολογία 809]

"

4)  Στο άρθρο 6, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Οι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις επιχειρήσεων προγραμματίζονται λαμβανομένης υπόψη της προηγούμενης εμπειρίας όσον αφορά τις διάφορες κατηγορίες μεταφορών και επιχειρήσεων. Έλεγχοι διενεργούνται επίσης σε περιπτώσεις που έχουν εντοπιστεί καθ’ οδόν σοβαρές παραβάσεις των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 ή και (ΕΕ) αριθ. 165/2014 ή της οδηγίας 2002/15/ΕΚ.». [Τροπολογία 810]

"

4α)  Στο άρθρο 7 παράγραφος 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«β) να διαβιβάζει στην Επιτροπή τα ανά διετία στατιστικά στοιχεία δυνάμει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006·». [Τροπολογία 811]

"

5)  Στο άρθρο 7 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο δ):"

«δ) να διασφαλίζει την ανταλλαγή πληροφοριών με τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων μεταφοράς της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 2002/15/ΕΚ.».

"

6)  Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

-α)  στην παράγραφος 1, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Πληροφορίες που έχουν ανταλλαγεί διμερώς δυνάμει του άρθρου 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 ή του άρθρου 40 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, ανταλλάσσονται μεταξύ των καθορισμένων φορέων που έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 7:»· [Τροπολογία 812]

"

α)  η παράγραφος 1 στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«β) μετά από αιτιολογημένη συγκεκριμένη αίτηση κράτους μέλους σε συγκεκριμένες μεμονωμένες περιπτώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η ζητούμενη πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη μέσω άμεσης αναζήτησης στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009.»· [Τροπολογία 813]

"

β)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«1α. Το κράτος μέλος υποβάλλει τις πληροφορίες που ζητούν τα άλλα κράτη μέλη δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου εντός 25 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Σε δεόντως αιτιολογημένες σε περιπτώσεις που απαιτούν λεπτομερή εξέταση ή περιλαμβάνουν ελέγχους στις εγκαταστάσεις των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, η προθεσμία είναι 20 εργάσιμες ημέρες. Τα κράτη μέλη μπορούν να συμφωνήσουν αμοιβαία μικρότερο χρονικό όριο. Σε επείγουσες περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις που απαιτούν απλή εξέταση μητρώων, όπως στο σύστημα αποτίμησης επικινδυνότητας, οι ζητούμενες πληροφορίες υποβάλλονται εντός τριών εργάσιμων ημερών. [Τροπολογία 814]

Όταν το κράτος μέλος που έχει λάβει την αίτηση θεωρεί ότι η αίτηση αυτή είναι ανεπαρκώς αιτιολογημένη, ενημερώνει αναλόγως το κράτος μέλος που υπέβαλε την αίτηση εντός 10 πέντε εργάσιμων ημερών. Το κράτος μέλος που υπέβαλε την αίτηση τεκμηριώνει περαιτέρω την αίτηση. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό, το κράτος μέλος μπορεί να απορρίψει την αίτηση. [Τροπολογία 815]

Όταν η συμμόρφωση με αίτηση παροχής πληροφοριών ή η διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων ή ερευνών είναι δύσκολη ή αδύνατη, το συγκεκριμένο κράτος μέλος που έχει λάβει την αίτηση ενημερώνει αναλόγως και αιτιολογημένα το κράτος μέλος που υπέβαλε την αίτηση εντός 10 πέντε εργάσιμων ημερών, τεκμηριώνοντας και αιτιολογώντας δεόντως τη δυσκολία ή την αδυναμία παροχής των σχετικών πληροφοριών. Τα εν λόγω κράτη μέλη συζητούν μεταξύ τους για να βρουν λύση για οποιαδήποτε δυσκολία προκύπτει. [Τροπολογία 816]

Όταν η Επιτροπή ενημερώνεται για επίμονο πρόβλημα στην ανταλλαγή πληροφοριών ή για πάγια άρνηση διαβίβασης πληροφοριών, μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης, στα οποία περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, η διερεύνηση του θέματος και, ενδεχομένως, η επιβολή κυρώσεων στο κράτος μέλος.»· [Τροπολογία 817]

"

βα)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 21 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ, η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 1α του παρόντος άρθρου υλοποιείται μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI) που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2012. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών έχουν άμεση πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, στα δεδομένα των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων, μέσω του Ευρωπαϊκού Μητρώου Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (ERRU), όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009.»· [Τροπολογία 818]

"

ββ)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«2α. Η Επιτροπή αναπτύσσει μια ηλεκτρονική εφαρμογή, κοινή για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, που θα παρέχει στους επιθεωρητές, το αργότερο από το 2020, άμεση πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στο ERRU και στο IMI, κατά τη διάρκεια των καθ’ οδόν ελέγχων και των ελέγχων στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων. Η εν λόγω εφαρμογή αναπτύσσεται μέσω ενός δοκιμαστικού σχεδίου.». [Τροπολογία 819]

"

7)  Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Τα κράτη μέλη εισάγουν σύστημα αποτίμησης επικινδυνότητας για τις επιχειρήσεις ανάλογα με τον σχετικό αριθμό και τη σοβαρότητα οποιασδήποτε παράβασης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 ή των εθνικών διατάξεων για τη μεταφορά της οδηγίας 2002/15/ΕΚ, την οποία διαπράττει μια συγκεκριμένη επιχείρηση.

Η Ανατίθεται στην Επιτροπή θα καθορίσει με εκτελεστικές πράξεις κοινό τύπο η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15α όσον αφορά τη θέσπιση κοινού τύπου υπολογισμού της αποτίμησης επικινδυνότητας των επιχειρήσεων, για τον οποίο θα λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός, η σοβαρότητα και η συχνότητα των παραβάσεων, καθώς και τα αποτελέσματα των ελέγχων όπου δεν εντοπίστηκε παράβαση και το κατά πόσον η επιχείρηση οδικών μεταφορών χρησιμοποιούσε ευφυή ταχογράφο, δυνάμει του κεφαλαίου II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, σε όλα τα στα οχήματά της. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 12 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας.»· [Τροπολογία 820]

"

β)  στην παράγραφο 2, η δεύτερη περίοδος απαλείφεται·

βα)  Στην παράγραφο 3 το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Ένας αρχικός κατάλογος παραβάσεων των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και (ΕΕ) αριθ. 165/2014 ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ.»· [Τροπολογία 821]

"

ββ)  στην παράγραφο 3, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Για να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αξιολόγηση των παραβάσεων των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και (ΕΕ) αριθ. 165/2014, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15α όσον αφορά την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ, για τη θέσπιση κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με την κοινή κλίμακα παραβάσεων, οι οποίες θα χωρίζονται ανά κατηγορίες, ανάλογα με τη βαρύτητά τους.»· [Τροπολογία 822]

"

βγ)  στην παράγραφο 3, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Η κατηγορία που αφορά τις πιο σοβαρές παραβάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνει και περιπτώσεις όπου η παράβαση των αντίστοιχων διατάξεων των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και (ΕΕ) αριθ. 165/2014 δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο θανάτου ή σοβαρού προσωπικού τραυματισμού.»· [Τροπολογία 823]

"

γ)  προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:"

«4. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι στοχευμένοι έλεγχοι καθ’ οδόν, τα δεδομένα που περιέχονται στο εθνικό σύστημα αποτίμησης επικινδυνότητας και στα εθνικά μητρώα επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων μεταφορών είναι προσβάσιμα κατά τη στιγμή του ελέγχου από όλες τις αρμόδιες αρχές ελέγχου του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους διαμέσου τουλάχιστον μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής κοινής για όλα τα κράτη μέλη, μέσω της οποίας θα διαθέτουν άμεση πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, στο ERRU. [Τροπολογία 824]

5.  Τα κράτη μέλη θέτουν, κατόπιν αίτησης ή άμεσα, τις πληροφορίες που περιέχονται στο εθνικό σύστημα αποτίμησης επικινδυνότητας στη διάθεση όλων των αρμόδιων αρχών άλλων κρατών μελών, σύμφωνα με τα χρονικά όρια που ορίζονται στο άρθρο 8 μέσω διαλειτουργικών εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009. Η εν λόγω ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με παραβάσεις μεταφορέων και εκτιμήσεις επικινδυνότητας θα συγκεντρώνεται και θα εκτελείται μέσω της προσφερόμενης από το ERRU διασύνδεσης μεταξύ των διαφόρων εθνικών μητρώων των κρατών μελών.». [Τροπολογία 825]

"

8)  Στο άρθρο 11, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Η Ανατίθεται στην Επιτροπή καθορίζει με εκτελεστικές πράξεις η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15α, με τις οποίες θεσπίζεται κοινή προσέγγιση για την καταγραφή και τον έλεγχο των χρονικών περιόδων που αφορούν άλλη εργασία, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, περιλαμβανομένου του είδους της καταγραφής και των ειδικών περιπτώσεων στις οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθεί, καθώς και για την καταγραφή και τον έλεγχο των περιόδων τουλάχιστον μίας εβδομάδας κατά τις οποίες ο οδηγός βρίσκεται μακριά από το όχημα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 12 παράγραφος 2 και δεν είναι σε θέση να ασκεί δραστηριότητες με το όχημα αυτό.». [Τροπολογία 826]

"

8α)  Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 12

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.». [Τροπολογία 827]

"

8β)  Στο άρθρο 13, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«β) την ενθάρρυνση συνεκτικής προσέγγισης και εναρμονισμένης ερμηνείας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 από τις αρχές επιβολής του νόμου·». [Τροπολογία 828]

"

8γ)  Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 14

Διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες

Μόλις αρχίσει να ισχύει η παρούσα οδηγία, η Ένωση προσέρχεται σε διαπραγματεύσεις με τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες ενόψει της εφαρμογής κανόνων ισοδύναμων προς τους κανόνες που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία.

Έως την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων αυτών τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, όπως καθορίζεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, στοιχεία για τους ελέγχους που διενεργήθηκαν σε οχήματα από τρίτες χώρες.». [Τροπολογία 829]

"

8δ)  Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 15

Ενημέρωση των Παραρτημάτων

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15α για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και ΙΙ με στόχο την εφαρμογή των αναγκαίων προσαρμογών σε παρακολούθηση των εξελίξεων της βέλτιστης πρακτικής.». [Τροπολογία 830]

"

8ε)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 15α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 9 παράγραφος 3 και στο άρθρο 15 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο 5 ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 και στο άρθρο 15 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.   Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.   Μόλις εκδώσει μία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.   Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 3 και του άρθρου 15 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.». [Τροπολογία 831]

"

9)  Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής:

-α)  Στο Μέρος Α, το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1) ημερήσιες και εβδομαδιαίες περίοδοι οδήγησης, διαλείμματα και ημερήσιες και εβδομαδιαίες περίοδοι ανάπαυσης· επίσης τα φύλλα καταγραφής των προηγούμενων ημερών που πρέπει να φέρονται επί του οχήματος σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 ή/και τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί για το αυτό χρονικό διάστημα στην κάρτα οδηγού ή/και στη μνήμη της συσκευής ελέγχου σύμφωνα με το παράρτημα II της παρούσας οδηγίας ή/και στις εκτυπώσεις·»· [Τροπολογία 832]

"

-αα)  στο μέρος Α, το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2) για την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, περιπτώσεις κατά τις οποίες σημειώνεται υπέρβαση της επιτρεπόμενης ταχύτητας του οχήματος, η οποία ορίζεται ως κάθε περίοδος διάρκειας άνω του 1 λεπτού κατά την οποία η ταχύτητα του οχήματος υπερβαίνει τα 90 km/h για οχήματα κατηγορίας N3 ή τα 105 km/h για οχήματα κατηγορίας M3 (οι κατηγορίες N3 και M3 ορίζονται στην οδηγία 2007/46/ΕΚ

–––––––––––––––––

Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (οδηγία-πλαίσιο).»· [Τροπολογία 833]

"

-αβ)  στο μέρος Α, το σημείο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4) η ορθή λειτουργία της συσκευής ελέγχου (εντοπισμός ενδεχόμενης αντικανονικής χρησιμοποίησης της συσκευής ή/και της κάρτας οδηγού ή/και των φύλλων καταγραφής) ή, ανάλογα με την περίπτωση, η παρουσία των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006·»· [Τροπολογία 834]

"

α)  στο μέρος Α προστίθεται το ακόλουθο σημείο:"

«6) εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας όπως ορίζεται στα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας 2002/15/ΕΚ, υπό την προϋπόθεση ότι η τεχνολογία επιτρέπει τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων.»· [Τροπολογία 835]

"

β)  στο μέρος Β προστίθεται το ακόλουθο σημείο:"

«4) εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας, διαλείμματα και απαιτήσεις νυκτερινής εργασίας όπως ορίζονται στα άρθρα 4, 5 και 7 της οδηγίας 2002/15/ΕΚ.»·

"

βα)  στο Μέρος B, το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Τα κράτη μέλη μπορούν, εάν το κρίνουν σκόπιμο, να ελέγχουν τη συνυπευθυνότητα άλλων ηθικών αυτουργών ή συνεργών στην αλυσίδα μεταφοράς, όπως φορτωτές, μεταφορείς ή συμβαλλόμενοι, σε περίπτωση εντοπισμού παράβασης, συμπεριλαμβανόμενης της επαλήθευσης ότι οι συμβάσεις για την παροχή της υπηρεσίας μεταφοράς επιτρέπουν τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και (ΕΕ) αριθ. 165/2014.». [Τροπολογία 836]

"

Άρθρο 2

1.  Το παρόν άρθρο θεσπίζει ειδικούς κανόνες σχετικά με ορισμένες πτυχές της οδηγίας 96/71/ΕΚ αναφορικά με την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών και της οδηγίας 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αναφορικά με τις διοικητικές απαιτήσεις και τα μέτρα ελέγχου για την απόσπαση αυτών των οδηγών.

1α.  Οι ως άνω ειδικοί κανόνες ισχύουν για τους οδηγούς που απασχολούνται από τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε ένα κράτος μέλος που λαμβάνει ένα από τα διακρατικά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 96/71/EΚ.

2.  Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ στους οδηγούς του τομέα των οδικών μεταφορών που απασχολούνται από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας, όταν εκτελούν διεθνείς μεταφορές, όπως ορίζονται με τους κανονισμούς 1072/2009 και 1073/2009, και εφόσον η περίοδος απόσπασης στο έδαφός τους για την εκτέλεση των εν λόγω μεταφορών είναι μικρότερη ή ίση με 3 ημέρες κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα. Δεν θεωρείται αποσπασμένος ένας οδηγός για τον σκοπό της οδηγίας 96/71/ΕΚ όταν εκτελεί διμερείς μεταφορές.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως διμερής μεταφορά εμπορευμάτων νοείται η μεταφορά εμπορευμάτων, με βάση σύμβαση μεταφοράς, από το κράτος μέλος εγκατάστασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, ή από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα στο κράτος μέλος εγκατάστασης.

2α.  Από την ημερομηνία κατά την οποία οι οδηγοί καταγράφουν τα δεδομένα διέλευσης συνόρων με το χέρι, όπως προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν επίσης την εξαίρεση της παραγράφου 2 σε ό,τι αφορά τη μεταφορά εμπορευμάτων όταν:

–  ο οδηγός που εκτελεί διμερή μεταφορά εκτελεί, επιπλέον, μία δραστηριότητα φόρτωσης και/ή εκφόρτωσης στα κράτη μέλη ή τις τρίτες χώρες από τις οποίες διέρχεται, υπό την προϋπόθεση ότι ο οδηγός δεν φορτώνει εμπορεύματα και τα εκφορτώνει στο ίδιο κράτος μέλος.

Όταν μια διμερής μεταφορά που ξεκινά από το κράτος μέλος εγκατάστασης, στη διάρκεια της οποίας δεν εκτελείται επιπλέον δραστηριότητα, ακολουθείται από διμερή μεταφορά στο κράτος μέλος εγκατάστασης, η εξαίρεση ισχύει για μέχρι δύο επιπλέον δραστηριότητες φόρτωσης και/ή εκφόρτωσης, υπό τους όρους που αναφέρονται παραπάνω.

Η εξαίρεση αυτή εφαρμόζεται μόνο μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία ο ευφυής ταχογράφος που είναι συμβατός με την καταγραφή της διέλευσης των συνόρων και συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, τοποθετείται στα οχήματα για τα οποία εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας για πρώτη φορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού. Από την ημερομηνία αυτή και έπειτα, η εξαίρεση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο ισχύει αποκλειστικά για τους οδηγούς που χρησιμοποιούν οχήματα με ευφυή ταχογράφο, όπως προβλέπεται στα άρθρα 8, 9 και 10 του εν λόγω κανονισμού.

2β.  Ο οδηγός που εκτελεί διεθνείς έκτακτες ή τακτικές μεταφορές επιβατών, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/2009, δεν θεωρείται αποσπασμένος για τους σκοπούς της οδηγίας 96/71/ΕΚ όταν:

–  οι επιβάτες επιβιβάζονται στο κράτος μέλος εγκατάστασης και αποβιβάζονται σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα· ή

–  οι επιβάτες επιβιβάζονται σε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα και αποβιβάζονται στο κράτος μέλος εγκατάστασης· ή

–  οι επιβάτες επιβιβάζονται και αποβιβάζονται στο κράτος μέλος εγκατάστασης για τοπικές εκδρομές, όπως αυτές ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/2009.

2γ.  Ο οδηγός που εκτελεί ενδομεταφορές, όπως ορίζεται βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 θεωρείται αποσπασμένος βάσει της οδηγίας 96/71/ΕΚ.

2δ.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, ένας οδηγός δεν θεωρείται αποσπασμένος στο έδαφος κράτους μέλους από το οποίο ο οδηγός διέρχεται υπό καθεστώς διαμετακόμισης χωρίς φόρτωση ή εκφόρτωση και χωρίς επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών.

2ε.  Σε περίπτωση που ο οδηγός εκτελεί την αρχική ή τελική οδική διαδρομή μιας συνδυασμένης μεταφοράς όπως ορίζεται στην οδηγία 92/106/ΕΟΚ, ο οδηγός δεν θεωρείται αποσπασμένος για τους σκοπούς της οδηγίας 96/71/ΕΚ εάν η οδική διαδρομή από μόνη της συνίσταται σε διμερείς μεταφορές όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.

2στ.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σύμφωνα με την οδηγία 2014/67/ΕΕ, οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης που αναφέρονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, οι οποίοι καθορίζονται σε συλλογικές συμβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 8 της εν λόγω οδηγίας, διατίθενται με προσιτό και διαφανή τρόπο στις επιχειρήσεις μεταφορών από άλλα κράτη μέλη και στους αποσπασμένους οδηγούς. Οι σχετικές πληροφορίες καλύπτουν, συγκεκριμένα, τις διάφορες αμοιβές και τα συστατικά στοιχεία τους, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων αμοιβής που προβλέπονται από τις συλλογικές συμβάσεις που ισχύουν σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της καταβλητέας αμοιβής και, όπου αρμόζει, τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για την κατάταξη στις διάφορες μισθολογικές κατηγορίες. Σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2018/957 για την τροποποίηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ, οι επιχειρήσεις μεταφορών δεν υπόκεινται σε κυρώσεις λόγω μη συμμόρφωσης με στοιχεία αμοιβής, τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της καταβλητέας αμοιβής και, κατά περίπτωση, τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για την κατάταξη στις διάφορες μισθολογικές κατηγορίες, εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό.

2ζ.  Οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε κράτος που δεν αποτελεί μέλος της ΕΕ, δεν επιτρέπεται να τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης από τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος.

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν μέτρα ισοδύναμα με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την παρούσα οδηγία [XX/XX] (lex specialis) στις διμερείς συμφωνίες τους με τρίτες χώρες κατά τη χορήγηση πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ σε επιχειρήσεις οδικών μεταφορών που είναι εγκατεστημένες σε αυτές τις τρίτες χώρες. Τα κράτη μέλη καταβάλλουν επίσης προσπάθειες για την εφαρμογή τέτοιων ισοδύναμων μέτρων στο πλαίσιο πολυμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις σχετικές διατάξεις των διμερών και πολυμερών συμφωνιών τους με τρίτες χώρες.

Για να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος έλεγχος των εν λόγω ισοδύναμων μέτρων όσον αφορά την απόσπαση εργαζομένων από μεταφορείς τρίτων χωρών, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αναθεωρημένοι κανόνες του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων [κανονισμός που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 165/2014] εφαρμόζονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για την εργασία των πληρωμάτων των οχημάτων που εκτελούν διεθνείς οδικές μεταφορές (AETR). [Τροπολογία 837]

Όταν η περίοδος απόσπασης είναι μεγαλύτερη από 3 ημέρες, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ για ολόκληρη την περίοδο απόσπασης στο έδαφός τους κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. [Τροπολογία 838]

3.  Για τους σκοπούς του υπολογισμού των περιόδων απόσπασης που αναφέρονται στην παράγραφο 2: [Τροπολογία 839]

α)  ημερήσιος χρόνος εργασίας μικρότερος των έξι ωρών στο έδαφος κράτους μέλους υποδοχής θεωρείται μισή ημέρα· [Τροπολογία 840]

β)  ημερήσιος χρόνος εργασίας έξι ωρών ή περισσότερο στο έδαφος κράτους μέλους υποδοχής θεωρείται ολόκληρη ημέρα· [Τροπολογία 841]

γ)  τα διαλείμματα και οι περίοδοι ανάπαυσης, καθώς και οι περίοδοι διαθεσιμότητας στο έδαφος κράτους μέλους υποδοχής θεωρούνται χρόνος εργασίας. [Τροπολογία 842]

4.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ, τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλουν μόνο τις παρακάτω διοικητικές απαιτήσεις και μέτρα ελέγχου: [Τροπολογία 843]

α)  υποχρέωση του μεταφορέα που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος να αποστείλει υποβάλει και/ή να επικαιροποιήσει δήλωση απόσπασης σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ), το οποίο θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2012, στις εθνικές αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι αποσπασμένος ο οδηγός, το αργότερο κατά την έναρξη της απόσπασης, σε ηλεκτρονική μορφή, σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους υποδοχής ή στα αγγλικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία να περιέχει μόνο τις παρακάτω πληροφορίες: [Τροπολογία 844]

i)  την ταυτότητα του οδικού μεταφορέα με τη χρήση του ενδοκοινοτικού αριθμού φορολογικού μητρώου του ή του αριθμού της κοινοτικής άδειας· [Τροπολογία 845]

ii)  τα στοιχεία επικοινωνίας του διαχειριστή μεταφορών ή άλλου/ων αρμόδιου/ων επικοινωνίας στο κράτος μέλος εγκατάστασης που λειτουργεί/ούν ως σύνδεσμος/οι με τις αρμόδιες αρχές στο κράτος μέλος υποδοχής όπου παρέχονται οι υπηρεσίες και αποστέλλει/ουν και λαμβάνει/ουν έγγραφα ή ειδοποιήσεις·

iii)  τον αναμενόμενο αριθμό και την ταυτότητα των αποσπασμένων οδηγών· πληροφορίες σχετικά με τον αποσπασμένο οδηγό, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων: ταυτότητα, χώρα κατοικίας, χώρα καταβολής των κοινωνικών εισφορών, αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης και αριθμός άδειας οδήγησης· [Τροπολογία 846]

iv)  την αναμενόμενη διάρκεια και την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης, και την εκτιμώμενη διάρκεια, την ημερομηνία λήξης της απόσπασης, και το δίκαιο που διέπει τη σύμβαση εργασίας· [Τροπολογία 847]

iva)  για τους οδικούς μεταφορείς εμπορευμάτων: την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας των παραληπτών, εάν ο μεταφορέας δεν χρησιμοποιεί ηλεκτρονική φορτωτική (e-CMR)· [Τροπολογία 848]

v)  τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στην απόσπαση·

vi)  το είδος των υπηρεσιών μεταφοράς, ήτοι μεταφορά εμπορευμάτων, μεταφορά επιβατών, διεθνείς μεταφορές, ενδομεταφορές (καμποτάζ)·

via)  για τους οδικούς μεταφορείς εμπορευμάτων: τις διευθύνσεις φορτώσεων και εκφορτώσεων, εάν ο μεταφορέας δεν χρησιμοποιεί ηλεκτρονική φορτωτική (e-CMR)· [Τροπολογία 849]

β)  υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί και να διαθέτει του οδικού μεταφορέα να εξασφαλίζει ότι ο οδηγός έχει στη διάθεσή του, όταν του ζητείται σε έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο της δήλωσης απόσπασης και αποδεικτικά στοιχεία της δραστηριότητας μεταφοράς που λαμβάνει χώρα στο κράτος μέλος υποδοχής, όπως ηλεκτρονική φορτωτική (e-CMR), ή τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· [Τροπολογία 850]

γ)  υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί και να διαθέτει του οδικού μεταφορέα να διασφαλίζει ότι ο οδηγός έχει στη διάθεσή του, όταν του ζητείται σε έλεγχο καθ’ οδόν, τις καταγραφές του ταχογράφου, και ιδίως τους κωδικούς χώρας των κρατών μελών από όπου πέρασε ο οδηγός κατά την εκτέλεση διεθνών οδικών μεταφορών ή ενδομεταφορών· [Τροπολογία 851]

γα)  κατά τους ελέγχους καθ’ οδόν στους οποίους αναφέρονται τα στοιχεία β) και γ) του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται στον οδηγό να επικοινωνεί με τα κεντρικά γραφεία, τον διαχειριστή μεταφορών ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα που μπορεί να παράσχει τα αιτούμενα έγγραφα· [Τροπολογία 852]

δ)  υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο της σύμβασης εργασίας ή ισοδύναμου εγγράφου κατά την έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου(16), μεταφρασμένο σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους υποδοχής ή στα αγγλικά· [Τροπολογία 854]

ε)  υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο των δελτίων μισθοδοσίας των τελευταίων δύο μηνών· κατά τον έλεγχο καθ’ οδόν, ο οδηγός επιτρέπεται να επικοινωνεί με τα κεντρικά γραφεία, τον διαχειριστή μεταφορών ή οποιοδήποτε άλλο άτομο ή οντότητα μπορεί να παράσχει αυτό το αντίγραφο· [Τροπολογία 855]

στ)  υποχρέωση για τον οδικό μεταφορέα να παραδώσει, αποστείλει μέσω της δημόσιας διεπαφής του συστήματος IMI, μετά την περίοδο της απόσπασης, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, [...] αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) και ε), κατόπιν αίτησης των αρχών του κράτους μέλους υποδοχής εντός εύλογου χρονικού διαστήματος στο οποίο είναι αποσπασμένος ο οδηγός, καθώς και τεκμηρίωση της αμοιβής των αποσπασμένων οδηγών που σχετίζεται με την περίοδο απόσπασης και τη σύμβαση εργασίας ή ισοδύναμο έγγραφο κατά την έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου(17), τα δελτία χρόνου παρουσίας που αφορούν την εργασία του οδηγού και αποδείξεις πληρωμών.

Ο οδικός μεταφορέας παρέχει τα απαιτούμενα έγγραφα χρησιμοποιώντας τη δημόσια διεπαφή του συστήματος ΙΜΙ εντός 2 μηνών από την ημερομηνία της αίτησης.

Όταν ο οδικός μεταφορέας δεν παρέχει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα μέσω της δημόσιας διεπαφής του συστήματος ΙΜΙ εντός της καθορισμένης προθεσμίας, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου πραγματοποιήθηκε η απόσπαση μπορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ, να ζητήσουν τη συνδρομή των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους εγκατάστασης του μεταφορέα. Όταν πραγματοποιείται ένα τέτοιο αίτημα μέσω του συστήματος ΙΜΙ, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης του μεταφορέα έχουν πρόσβαση στη δήλωση απόσπασης και σε άλλες σχετικές πληροφορίες που έχουν υποβληθεί από τον μεταφορέα μέσω της δημόσιας διεπαφής του συστήματος ΙΜΙ.

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης του μεταφορέα εξασφαλίζουν ότι τα έγγραφα που ζητούν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η απόσπαση παρέχονται μέσω του συστήματος ΙΜΙ εντός 25 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία του αιτήματος. [Τροπολογία 853]

5.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 4 στοιχείο α), ο οδικός μεταφορέας μπορεί να παράσχει δήλωση απόσπασης που να καλύπτει περίοδο έξι μηνών το μέγιστο. [Τροπολογία 856]

5α.  Τα στοιχεία από τις δηλώσεις αποθηκεύονται στο αποθετήριο του ΙΜΙ για τους σκοπούς των ελέγχων, για περίοδο 18 μηνών, και είναι άμεσα και σε πραγματικό χρόνο προσβάσιμα σε όλες τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ, το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και το άρθρο 7 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ.

Η αρμόδια εθνική αρχή μπορεί να επιτρέπει στους κοινωνικούς εταίρους, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις εθνικές πρακτικές, να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά:

–  αφορούν απόσπαση εργαζομένων στο έδαφος του οικείου κράτους μέλους·

–  χρησιμοποιούνται για την επιβολή των κανόνων σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων· και

–  υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. [Τροπολογία 857]

5β.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την ανάπτυξη τυποποιημένων εντύπων σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται για την υποβολή δηλώσεων μέσω της δημόσιας διεπαφής του συστήματος IMI, προσδιορίζει τις λειτουργίες της δήλωσης στο ΙΜΙ και τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία i) έως vi a) της παραγράφου 4 στοιχείο α) πρέπει να εμφανίζονται στη δήλωση και διασφαλίζει ότι οι εν λόγω πληροφορίες από τις δηλώσεις μεταφράζονται αυτομάτως σε γλώσσα του κράτους μέλους υποδοχής. Οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 2. [Τροπολογία 858]

5γ.   Τα κράτη μέλη αποφεύγουν άσκοπες καθυστερήσεις κατά την υλοποίηση των μέτρων ελέγχου, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στη διάρκεια και τις ημερομηνίες απόσπασης. [Τροπολογία 859]

5δ.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών συνεργάζονται στενά μεταξύ τους και παρέχουν αμοιβαία βοήθεια και όλες τις συναφείς πληροφορίες, στο πλαίσιο των όρων που προβλέπονται στην οδηγία 2014/67/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009. [Τροπολογία 860]

Άρθρο 2α

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. [Τροπολογία 861]

Άρθρο 2β

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ποινές κατά των αποστολέων, των μεταφορέων φορτίων, των εργολάβων και των υπεργολάβων για μη συμμόρφωση με το άρθρο 2 της παρούσας οδηγίας, όταν αυτοί γνωρίζουν ή, στη βάση όλων των σχετικών περιστάσεων, θα έπρεπε να γνωρίζουν, ότι οι ανατεθείσες υπηρεσίες μεταφοράς παραβιάζουν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες σχετικά με τις ποινές που επιβάλλονται για παραβιάσεις των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι ποινές αυτές είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές, και δεν εισάγουν διακρίσεις. [Τροπολογία 862]

Άρθρο 2γ

Η Επιτροπή αξιολογεί τα υφιστάμενα μέσα και τις βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς όλων των παραγόντων στην αλυσίδα παράδοσης αγαθών και υποβάλλει νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας αξιόπιστων επιχειρήσεων, αν κριθεί σκόπιμο, έως τις [δύο έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας]. [Τροπολογία 863]

Άρθρο 2δ

Ευφυής επιβολή

1.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 2014/67/ΕΕ και για την περαιτέρω επιβολή των υποχρεώσεων που ορίζονται στο κεφάλαιο 2 της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζεται συνεκτική εθνική στρατηγική επιβολής στην επικράτειά τους. Η στρατηγική αυτή εστιάζεται στις επιχειρήσεις υψηλής επικινδυνότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

2.   Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι οι έλεγχοι που προβλέπονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ θα περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση, έλεγχο για την απόσπαση, και ότι αυτοί οι έλεγχοι θα διενεργούνται χωρίς διακρίσεις, και ιδίως χωρίς διακρίσεις με βάση τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων που χρησιμοποιούνται κατά την απόσπαση.

3.   Τα κράτη μέλη εστιάζουν στις επιχειρήσεις που αξιολογούνται ως αυξημένου κινδύνου για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 2 της παρούσας οδηγίας οι οποίες έχουν εφαρμογή στην περίπτωσή τους. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο του συστήματος ταξινόμησης κινδύνων το οποίο θέσπισαν δυνάμει του άρθρου 9 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και διεύρυναν σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο τέτοιου είδος παραβάσεων ως αυτοτελή κίνδυνο.

4.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 3, τα κράτη μέλη έχουν πρόσβαση στις συναφείς πληροφορίες και τα δεδομένα που καταγράφει, επεξεργάζεται ή αποθηκεύει ο ευφυής ταχογράφος που αναφέρεται στο κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, στις δηλώσεις απόσπασης που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 της παρούσας οδηγίας και στα ηλεκτρονικά έγγραφα μεταφοράς, όπως οι ηλεκτρονικές φορτωτικές βάσει της Συμβάσεως περί του συμβολαίου για τη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων (eCMR).

5.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών των δεδομένων στα οποία έχουν πρόσβαση τα κράτη μέλη, των όρων χρήσης τους και των τεχνικών προδιαγραφών για τη διαβίβασή τους ή την πρόσβαση σε αυτά, προσδιορίζοντας ιδίως:

α)   λεπτομερή κατάλογο πληροφοριών και δεδομένων στα οποία έχουν πρόσβαση οι αρμόδιες εθνικές αρχές και στα οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον ο χρόνος και το σημείο διέλευσης συνόρων, οι δραστηριότητες φόρτωσης και εκφόρτωσής τους, η πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος και τα στοιχεία του οδηγού·

β)   τα δικαιώματα πρόσβασης των αρμόδιων αρχών, διαφοροποιημένα κατά περίπτωση σύμφωνα με τον τύπο αρμόδιων αρχών, τον τύπο πρόσβασης και τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα·

γ)   τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση ή πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρονται στο στοιχείο α), συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, της μέγιστης διάρκειας διατήρησης των δεδομένων, διαφοροποιημένης ανάλογα με το είδος των δεδομένων.

6.   Η διάρκεια της πρόσβασης ή αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων στα οποία αναφέρεται το παρόν άρθρο, δεν υπερβαίνει το απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν τα δεδομένα ή για τους οποίους τα δεδομένα υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία. Όταν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι πλέον απαραίτητες για τους σκοπούς αυτούς, καταστρέφονται.

7.   Τα κράτη μέλη διενεργούν, τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως, συντονισμένους καθ’ οδόν ελέγχους σε σχέση με τις αποσπάσεις, που μπορούν να συμπίπτουν με τους ελέγχους που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται ταυτόχρονα από τις εθνικές αρχές δύο ή περισσότερων κρατών μελών οι οποίες είναι αρμόδιες για την επιβολή των κανόνων στο πεδίο των αποσπάσεων, με την κάθε μία να διενεργεί τον έλεγχο στην επικράτειά της. Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και τον τύπο των παραβάσεων που εντοπίζονται μετά τη διενέργεια των συντονισμένων καθ’ οδόν ελέγχων.

Τα συνοπτικά αποτελέσματα των συντονισμένων ελέγχων δημοσιεύονται σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. [Τροπολογία 864]

Άρθρο 2ε

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012

Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:"

«12α. Οδηγία 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και της οδηγίας 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του Συμβουλίου: Άρθρο 8

12β.   Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής και τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών: Άρθρο 2 παράγραφος 5.». [Τροπολογία 865]

"

Άρθρο 3

Σύνταξη εκθέσεων και επανεξέταση

1.  Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως τις επιπτώσεις του άρθρου 2, έως [3 έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας], και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η έκθεση της Επιτροπής συνοδεύεται, ενδεχομένως, από νομοθετική πρόταση. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετησίως έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή της ευφυούς επιβολής που αναφέρεται στο άρθρο 2δ και τις ενδεχόμενες δυσκολίες κατά την επιβολή.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση των στοιχείων σχετικά με την αποτελεσματικότητα της επιβολής, η έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα:

–  του ευφυούς ταχογράφου που αναφέρεται στο κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014·

–  της χρήσης του συστήματος IMI που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφοι 5α και 5β της παρούσας οδηγίας·

–  της χρήσης των ηλεκτρονικών εγγράφων μεταφοράς, όπως των ηλεκτρονικών φορτωτικών βάσει της Σύμβασης περί του συμβολαίου για τη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων (eCMR)·

–  της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών μέσω του ERRU και του IMI, καθώς και στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα της άμεσης και σε πραγματικό χρόνο πρόσβασης των αρχών τόσο στο ERRU όσο και στο IMI μέσω της εφαρμογής της ΕΕ κατά τη διάρκεια καθ’ οδόν ελέγχων, όπως αναφέρεται στα άρθρα 8 και 9 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ· και

—  της εφαρμογής του προγράμματος κατάρτισης που έχει ως στόχο να βοηθήσει τους οδηγούς και όλους τους άλλους παράγοντες που εμπλέκονται στη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, των διοικήσεων και των ελεγκτών, να προσαρμοστούν στους νέους κανόνες και τις απαιτήσεις που τους αφορούν.

2.  Μετά την υποβολή της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή αξιολογεί τακτικά την παρούσα οδηγία και υποβάλλει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό της μορφής και κατευθυντήριων γραμμών για τις εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις μπορούν να περιλαμβάνουν κανόνες που υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να παρέχουν στην Επιτροπή δεδομένα σχετικά με τις ροές κυκλοφορίας και δεδομένα σχετικά με τα κράτη μέλη ταξινόμησης των οχημάτων τα οποία συλλέγονται από συστήματα διοδίων στα κράτη μέλη, όταν υπάρχουν τέτοια δεδομένα, με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της επιβολής της παρούσας οδηγίας.

3.  Ανάλογα με την περίπτωση, οι εκθέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 συνοδεύονται από σχετικές προτάσεις. Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της επιβολής, συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης κόστους-οφέλους όσον αφορά τη χρήση αισθητήρων βάρους για τον σκοπό της αυτόματης καταγραφής των σημείων φόρτωσης/εκφόρτωσης. Η έκθεση της Επιτροπής συνοδεύεται, εάν κριθεί σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση. Η έκθεση δημοσιοποιείται. [Τροπολογία 866]

Άρθρο 3α

Κατάρτιση

Προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θεσπίζουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης και προσαρμογής στους νέους κανόνες και τις απαιτήσεις που τίθενται για τους οδηγούς και για όλους τους άλλους παράγοντες που εμπλέκονται στην εν λόγω διαδικασία, τις επιχειρήσεις, τις διοικήσεις και τους ελεγκτές. [Τροπολογία 867]

Άρθρο 4

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο την/στις […] [Η προθεσμία για τη μεταφορά θα είναι η μικρότερη δυνατή και, γενικά, δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη] έως την 30ή Ιουλίου 2020, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων. [Τροπολογία 868]

Ο τομέας των μεταφορών, λόγω της αναγνωρισμένης υψηλής κινητικότητάς του, εξαιρείται από τα μέτρα που απορρέουν από τη νομοθετική πράξη με την οποία τροποποιείται η οδηγία 96/71/ΕΚ, έως ότου η παρούσα οδηγία τεθεί σε ισχύ. [Τροπολογία 869]

Ο τομέας των μεταφορών εξαιρείται από τα μέτρα που απορρέουν από τη νομοθετική πράξη με την οποία τροποποιείται η οδηγία 96/71/ΕΚ μέχρι να τεθούν σε ισχύ οι απαιτήσεις επιβολής με τις οποίες θεσπίζονται οι ειδικοί κανόνες σχετικά με τις μεταφορές που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. [Τροπολογία 870]

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από […].

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 6

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 197 της 8.6.2018, σ. 45
(2) ΕΕ C 176 της 23.5.2018, σ. 57.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019.
(4) Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1).
(5) Οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 11).
(6) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 51).
(7) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(8) Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1).
(9) Οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 11).
(10) Κανονισμός (EE) αριθ. 1024/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά και την κατάργηση της απόφασης 2008/49/ΕΚ («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 1).
(11) COM(2016)0128.
(12) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 72).
(13) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 88).
(14) Οδηγία (ΕΕ) 2018/957 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 173 της 9.7.2018, σ. 16).
(15) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(16) Οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 1991, σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας (ΕΕ L 288 της 18.10.1991, σ. 32).
(17) Οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 1991, σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας του (ΕΕ L 288 της 18.10.1991, σ. 32).

Τελευταία ενημέρωση: 6 Οκτωβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου