Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2017/0121(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0206/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0206/2018

Díospóireachtaí :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Vótaí :

PV 14/06/2018 - 7.7
CRE 14/06/2018 - 7.7
PV 04/07/2018 - 9.1
CRE 04/07/2018 - 9.1
Mínithe ar vótaí
PV 04/04/2019 - 6.7
CRE 04/04/2019 - 6.7
Mínithe ar vótaí
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0339

Téacsanna atá glactha
PDF 255kWORD 81k
Déardaoin, 4 Aibreán 2019 - Brussels
Ceanglais forfheidhmiúcháin agus rialacha sonracha maidir le tiománaithe a phostú san earnáil iompair de bhóthar***I
P8_TA(2019)0339A8-0206/2018
Rún
 Téacs comhdhlúite

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 4 Aibreán 2019 maidir le togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2006/22/CE maidir le ceanglais forfheidhmiúcháin agus lena leagtar síos rialacha sonracha i dtaca le Treoir 96/71/CE agus Treoir 2014/67/AE maidir le hoibrithe a phostú san earnáil iompair de bhóthar(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  Ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2017)0278);

–  Ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 91(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0170/2017),

–  Ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 18 Eanáir 2018(1),

–  Ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún an 1 Feabhra 2018(2),

–  Ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  Ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht agus don tuairim ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta (A8-0206/2018),

1.  Ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  Á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  Á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na Parlaimintí Náisiúnta.

(1) IO C 197, 8.6.2018, lch. 45.
(2) IO C 176, 23.5.2018, lch. 57.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 4 Aibreán 2019 chun go nglacfaí Treoir (AE) …/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2006/22/CE maidir le ceanglais forfheidhmiúcháin agus lena leagtar síos rialacha sonracha i dtaca le Treoir 96/71/CE agus Treoir 2014/67/AE maidir le hoibrithe a phostú san earnáil iompair de bhóthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 maidir le comhar riaracháin trí Chóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh (‘Rialachán IMI’) [Leasú 764]
P8_TC1-COD(2017)0121

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 9 1(1) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa(1),

Ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún(2),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach(3),

De bharr an mhéid seo a leanas:

(-1)   I bhfianaise shoghluaisteacht ard an lucht saothair san earnáil iompair de bhóthar, tá gá le rialacha earnáilsonracha chun a áirithiú go mbaintear amach an chothromaíocht idir an tsaoirse chun seirbhísí trasteorann a sholáthar d’oibreoirí, saorghluaiseacht earraí agus cosaint shóisialta do thiománaithe. Dá bhrí sin, is é aidhm na Treorach seo cinnteacht agus soiléireacht dhlíthiúil a sholáthar, rannchuidiú le comhchuibhiú agus cothú an fhorfheidhmiúcháin agus comhrac in aghaidh cleachtais neamhdhleathacha agus an t-ualach riaracháin a laghdú. [Leasú 765]

(1)  Chun earnáil iompair de bhóthar a chruthú atá sábháilte, éifeachtúil agus freagrach go sóisialta is gá saorghluaiseacht earraí agus an tsaoirse chun seirbhísí a sholáthar, dálaí leormhaithe oibre agus cosaint shóisialta do thiománaithe a áirithiú, agus is gá timpeallacht iomaíoch oiriúnach ghnó a sholáthar d’oibreoirí, ar an taobh eile fad is a urramaítear na cearta bunúsacha, saorghluaiseacht earraí agus an tsaoirse chun seirbhísí a sholáthar, go háirithe amhail dá ráthaítear leis na Conarthaí. [Leasú 766]

(1a)   Ní mór aon rialacha náisiúnta a chuirfear i bhfeidhm maidir le hiompar de bhóthar a bheith comhréireach agus údar cuí a bheith leo agus níor cheart dóibh bac a chur ar fheidhmiú na saoirsí bunúsacha atá ráthaithe leis an gConradh ná baint de tharraingteacht fheidhmiú na saoirsí sin, saoirsí amhail saorghluaiseacht earraí agus an tsaoirse maidir le seirbhísí a sholáthar chun iomaíochas an Aontais Eorpaigh a choinneáil ar bun nó a mhéadú fiú, fad is a urramaítear dálaí oibre agus cosaint shóisialta do thiománaithe. [Leasú 767]

(2)  Ní mór aird ar leith a thabhairt ar an tsoghluaisteacht ard a bhaineann le seirbhísí iompair de bhóthar lena áirithiú go mbainfidh tiománaithe leas as na cearta a bhfuil siad ina dteideal, agus nach mbeidh ar oibreoirí, ar Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide iad a bhformhór (90%) a bhfuil níos lú ná deichniúr fostaithe acu, déileáil le bacainní riaracháin díréireacha nó le rialuithe mí-úsáideacha agus idirdhealaitheacha, a chuirfeadh bac míchuí ar an tsaoirse atá acu seirbhísí trasteorann a sholáthar. [Leasú 768]

(2a)   Ní mór aon rialacha náisiúnta a chuirfear i bhfeidhm maidir le hiompar de bhóthar a bheith comhréireach agus údar cuí a bheith leo agus níor cheart dóibh bac a chur ar fheidhmiú na saoirsí bunúsacha atá ráthaithe leis an gConradh ná baint de tharraingteacht fheidhmiú na saoirsí sin, saoirsí amhail saorghluaiseacht earraí agus an tsaoirse maidir le seirbhísí a sholáthar chun iomaíochas an Aontais Eorpaigh a choinneáil ar bun nó a mhéadú fiú, lena n-áirítear costais na dtáirgí agus na seirbhísí trí dhálaí oibre agus cosaint shóisialta do thiománaithe a urramú chomh maith le sainiúlacht na hearnála ós rud é gurb oibrithe thar a bheith soghluaiste iad tiománaithe, agus nach oibrithe arna bpostú iad. [Leasú 769]

(3)  An chothromaíocht idir dálaí sóisialta agus oibre do thiománaithe a fheabhsú agus rannchuidiú le feidhmiú na saoirse seirbhísí iompair de bhóthar a sholáthar atá bunaithe ar iomaíocht chóir, chomhréireach, neamh-idirdhealaitheach idir oibreoirí náisiúnta agus oibreoirí ón gcoigríoch, tá an chothromaíocht sin ríthábhachtach d’fheidhmiú rianúil an mhargaidh inmheánaigh. Dá bhrí sin, ní mór d’aon reachtaíocht nó beartas náisiúnta atá le cur chun feidhme ar an leibhéal náisiúnta san earnáil iompair a bheith fabhrach d’fhorbairt agus do dhaingniú an limistéir iompair Eorpaigh aonair agus níor cheart go rannchuideodh sé ar bhealach ar bith le hilroinnt an mhargaidh inmheánaigh. [Leasú 770]

(4)  Tar éis meastóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht agus éifeachtúlacht reachtaíocht shóisialta an Aontais mar atá faoi láthair, sainaithníodh lúba ar lár áirithe sna forálacha atá ann cheana agus easnaimh áirithe ina bhforfheidhmiú, chomh maith le cleachtais neamhdhleathacha, amhail úsáid a bhaint as cuideachtaí caocha. Ba cheart béim níos mó a leagan ar an gcomhrac in aghaidh obair neamhdhearbhaithe in earnáil an iompair. Ina theannta sin tá roinnt neamhréireachtaí i léirmhíniú, cur i bhfeidhm agus cur chun feidhme na rialacha idir na Ballstáit, rud a chruthaíonn ualach trom riaracháin le haghaidh tiománaithe agus oibreoirí. Cruthaíonn sin éiginnteacht dhlíthiúil do thiománaithe agus d'oibreoirí, rud atá díobhálach do dhálaí oibre, sóisialta agus iomaíochta san earnáil. [Leasú 771]

(4a)  Chun a áirithiú go ndéanfar Treoracha 96/71/CE(4) agus 2014/67/AE(5) ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a chur i bhfeidhm mar is ceart, ní mór rialuithe agus an comhar ar leibhéal an Aontais a dhaingniú chun comhrac in aghaidh na calaoise i ndáil le tiománaithe a phostú, agus seiceálacha níos déine a dhéanamh chun a áirithiú go n-íoctar ranníocaíochtaí sóisialta le haghaidh tiománaithe arna bpostú. [Leasú 772]

(5)  Tá sé bunriachtanach na forálacha ama oibre agus ama scíthe a fhorfheidhmiú go hiomchuí, go héifeachtach agus go comhsheasmhach chun feabhas a chur ar shábháilteacht ar bhóithre, chun dálaí oibre tiománaithe a chosaint agus chun saobhadh iomaíochta de thoradh neamhchomhlíontachta a chosc. Dá bhrí sin tá sé inmhianaithe na ceanglais forfheidhmiúcháin aonfhoirmeacha atá ann cheana a leagtar amach i dTreoir 2006/22/CE a leathnú chun comhlíontacht leis na forálacha ama oibre a leagtar amach i dTreoir 2002/15/CE a rialú. Ba cheart go mbeadh an deis ar fáil freisin seiceálacha ar am tiomána agus ar am oibre a chumasc le seiceálacha ar na rialacha a bhaineann le tiománaithe a phostú gan aon ualach breise riaracháin a chruthú. Ba cheart seiceálacha ar chomhlíontacht le ham oibre a theorannú do sheiceálacha a dhéantar in áitreabh na n-oibreoirí iompair go dtí go mbeidh teicneolaíocht ar fáil a chumasóidh seiceálacha ar am oibre a dhéanamh go héifeachtach cois bóthair. [Leasú 773]

(5a)   I bhfianaise shainchineál na seirbhísí iompair agus a tionchair dhírigh ar shaorghluaiseacht earraí, ag díriú go háirithe ar shábháilteacht agus ar shlándáil ar bhóithre, ba cheart go ndéanfaí seiceálacha cois bóthair a íosteorannú. Níor cheart go mbeadh tiománaithe freagrach as oibleagáidí riaracháin breise a gcuideachtaí féin. Níor cheart rialacha maidir le ham oibre a rialú ach amháin in áitreabh an oibreora iompair. [Leasú 774]

(5b)   Ionas go bhféadfaí seiceálacha níos éifeachtúla, níos tapúla agus níos líonmhaire cois bóthair a dhéanamh, fad is a laghdófaí an t-ualach riaracháin ar thiománaithe, ba cheart comhlíonadh Threoir 2002/15/CE a fhíorú i gcomhthéacs cigireachtaí ar áitreabh na gcuideachtaí seachas i gcomhthéacs seiceálacha cois bóthair. [Leasú 775]

(6)  An comhar riaracháin idir na Ballstáit maidir le cur chun feidhme na rialacha sóisialta a bhaineann le hiompar de bhóthar, tá sé léirithe go bhfuil sé neamhleordhóthanach, rud a fhágann go bhfuil an forfheidhmiúchán trasteorann níos deacra, níos neamhéifeachtúla agus níos neamh-chomhsheasmhaí. Dá bhrí sin is gá creat a bhunú le haghaidh cumarsáid éifeachtach agus cúnamh frithpháirteach, lena n‑áirítear sonraí a mhalartú maidir le sáruithe agus faisnéis maidir le dea-chleachtais forfheidhmiúcháin.

(6a)  D’fhonn comhar éifeachtach riaracháin agus malartú éifeachtach faisnéise a chothú, ba cheart do na Ballstáit a gcláir leictreonacha náisiúnta (NER) a idirnascadh trí chóras Chlár Eorpach na nGnóthas Iompair de Bhóthar (ERRU), a bhfuil a bhunús dlí in Airteagal 16(5) de Rialachán (CE) Uimh. 1071/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(6). Ba cheart do na Ballstáit na bearta uile is gá a dhéanamh chun a áirithiú go mbeidh na cláir leictreonacha náisiúnta idirnasctha lena chéile, ionas go mbeidh údaráis inniúla na mBallstát, lena n-áirítear cigirí bóthair, in ann rochtain fíorama dhíreach a fháil ar na sonraí agus ar an bhfaisnéis in ERRU. [Leasú 776]

(6b)  Chun éascú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm níos fearr agus níos aonfhoirmí na n-íoschoinníollacha do chur chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 561/2006, Rialachán (AE) Uimh. 165/2014 agus Threoir 2002/15/CE, agus chun éascú a dhéanamh ar a mhéid atá oibreoirí iompair de bhóthar ag comhlíonadh na gceanglas riaracháin agus iad ag postú tiománaithe, ba cheart don Choimisiún modúl IMI amháin nó níos mó a fhorbairt do thíolacadh dearbhuithe maidir le postú chomh maith le hiarratas leictreonach a chuirfeadh rochtain fíorama dhíreach ar fáil do chigirí ar ERRU agus IMI le linn seiceálacha cois bóthair. [Leasú 777]

(7)  Chun éifeachtacht, éifeachtúlacht agus comhsheasmhacht an fhorfheidhmiúcháin a fheabhsú a thuilleadh, is inmhianaithe gnéithe agus úsáid na gcóras rátála riosca náisiúnta atá ann cheana a fhorbairt. Chumasódh rochtain ar na sonraí atá sna córais rátála riosca spriocdhíriú níos fearr ar rialú ar oibreoirí neamhchomhlíontacha agus rannchuideodh foirmle aonfhoirmeach do rátáil riosca níos fearr ar ghnóthas iompair le cóir níos cothroime d'oibreoirí le linn rialaithe.

(7a)  Chun iomaíocht chóir agus cothrom iomaíochta a áirithiú d’oibrithe agus do chuideachtaí, is gá dul chun cinn a dhéanamh i dtreo forfheidhmiú cliste agus an tacaíocht go léir is gá a sholáthar do thabhairt isteach iomlán agus d’úsáid córas rátála riosca. Chuige sin, is gá rochtain fíorama ar chláir leictreonacha náisiúnta (NERanna) a thabhairt d’údaráis forfheidhmiúcháin, fad is a bhaintear úsáid uasta as Clár Eorpach na nGnóthas Iompair de Bhóthar (ERRU). [Leasú 778]

(8)  Ar mhaithe le coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú le haghaidh chur chun feidhme Threoir 2006/22/CE, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011(7).

(8a)   Maidir le rialacha chun oibrithe a phostú, ar rialacha iad is infheidhme i leith gníomhaíochtaí iompair de bhóthar, ba cheart dóibh a bheith cothromaithe, simplí agus ualach íseal riaracháin a bheith ag gabháil leo do na Ballstáit agus do ghnóthais iompair. Níor cheart go mbeadh mar aidhm leo oibríochtaí lasmuigh de thír bhunaíochta an gnóthais a dhíspreagadh. [Leasú 779]

(9)  Chonacthas go raibh deacrachtaí i gcur i bhfeidhm na rialacha maidir le hoibrithe a phostú san earnáil iompair de bhóthar an-soghluaiste a shonraítear i dTreoir 96/71/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(8) agus na rialacha maidir leis na ceanglais riaracháin a leagtar síos i dTreoir 2014/67/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(9). Is é a tháinig as na beartais náisiúnta neamhchomhordaithe maidir leis na forálacha i dtaca le postú oibrithe in earnáil an iompair de bhóthar a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú, éiginnteacht dhlíthiúil, saobhadh ar iomaíocht in earnáil an iompair agus ualaí riaracháin arda d'oibreoirí neamhchónaitheacha an Aontais. Tháinig as sin srianta míchuí a raibh fo-éifeachtaí diúltacha acu ar an tsaoirse seirbhísí iompair trasteorann a sholáthar a raibh fo-éifeachtaí diúltacha acu ar phoist agus ar iomaíochas na gcuideachtaí iompair.  Is gá ceanglais riaracháin agus bearta rialaithe a chomhchuibhiú chun nach dtarlódh moilleanna neamhriachtanacha nó treallacha d’iompróirí. [Leasú 780]

(9a)  Ba cheart do na Ballstáit sonraí agus faisnéis a mhalartú, tabhairt faoin gcomhar riaracháin agus cúnamh frithpháirteach a sholáthar trí Chóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh (IMI), a bhforáiltear dá bhunús dlí le Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012, d’fhonn lánchomhlíontacht leis na rialacha a áirithiú. Ar an gcaoi chéanna, ba cheart IMI a úsáid chun dearbhuithe maidir le postú a chur isteach agus a nuashonrú, ar dearbhuithe iad idir oibreoirí iompair agus údaráis inniúla na mBallstát is faighteoir. Chun an cuspóir deireanach sin a bhaint amach, is gá comhéadan poiblí comhthreomhar a fhorbairt laistigh den chóras IMI a mbeadh rochtain ag oibreoirí iompair air. [Leasú 781]

(9b)  Ba cheart cothromaíocht freagrachta a bheith ann idir gach gníomhaithe sa slabhra earraí as sáruithe ar na rialacha dá bhforáiltear sa Treoir seo. Ba cheart don chás a bheith amhlaidh i gcás ina raibh a fhios ag na gníomhaithe gur tharla sáruithe nó, i bhfianaise na gcúinsí ábhartha uile, i gcás inar cheart go raibh a fhios acu gur tharla siad. [Leasú 782]

(9c)  Chun a áirithiú go ndéantar bearta rialaithe do phostú tiománaithe in earnáil an iompair de bhóthar a chur i bhfeidhm i gceart mar a shainítear i dTreoracha 96/71/CE agus 2014/67/AE, ba cheart rialuithe agus comhar ar leibhéal an Aontais a neartú chun dul i ngleic le calaois a bhaineann le tiománaithe a phostú. [Leasú 783]

(9d)  Ba cheart conraitheoirí a spreagadh chun a bheith freagrach go sóisialta trí oibreoirí iompair a úsáid ar oibreoirí iad a chomhlíonann na rialacha dá bhforáiltear leis an Treoir seo. Ionas go mbeadh sé níos éasca do chonraitheoirí oibreoirí iompair den sórt sin a aimsiú, ba cheart don Choimisiún measúnú a dhéanamh ar na hionstraimí agus na dea-chleachtais atá ann cheana féin chun cur chun cinn a dhéanamh ar iompraíocht a bhfuil freagracht shóisialta ag baint léi i measc na ngníomhaithe uile, chun ardán Eorpach a bhunú de chuideachtaí iompair iontaofa, i gcás inarb iomchuí. [Leasú 784]

(9e)  I gcás ina mainnítear na rialacha a chomhlíonadh maidir le bunú cuideachtaí idirnáisiúnta iompair de bhóthar cruthaítear difríochtaí ar fud an mhargaidh inmheánaigh agus cuireann sé sin le héagothroime san iomaíocht inchuideachta. Maidir leis na coinníollacha lena rialaítear bunú cuideachtaí idirnáisiúnta iompair de bhóthar ba cheart na coinníollacha sin a dhaingniú agus é a bheith níos éasca faireachán a dhéanamh orthu, go háirithe d’fhonn comhrac in aghaidh cruthú cuideachtaí caocha. [Leasú 785]

(10)  D'aithin an Coimisiún, sa togra uaidh an 8 Márta 2016(10) le haghaidh athbhreithniú ar Threoir 96/71/CE, go dtiocfaidh ceisteanna áirithe dlíthiúla agus deacrachtaí san earnáil iompair de bhóthar atá an-soghluaiste as cur chun feidhme na Treorach sin agus léirigh sé gur cheart aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna sin trí bhíthin reachtaíocht iompair de bhóthar earnáilsonrach.

(10a)   I bhfianaise go bhfuil easpa tiománaithe ann san Eoraip, ba cheart na dálaí oibre a fheabhsú go suntasach ionas go mbeidh an ghairm níos tarraingtí. [Leasú 786]

(11)  Chun cur chun feidhme éifeachtach comhréireach Threoir 96/71/CE ar an earnáil iompair de bhóthar a áirithiú, ní mór rialacha earnáilsonracha a bhunú lena léireofar leithleachas an lucht saothair an-soghluaiste san earnáil iompair de bhóthar agus lena gcruthófar cothromaíocht idir cosaint shóisialta na dtiománaithe agus an tsaoirse seirbhísí iompair trasteorann d'oibreoirí. Ba cheart feidhm a bheith ag forálacha i dTreoir 96/71/CE maidir le hoibrithe arna bpostú, agus ag forálacha maidir le forfheidhmiú na bhforálacha sin, i dTreoir 2014/67/AE, i leith earnáil an iompair de bhóthar faoi théarmaí na Treorach seo. [Leasú 787]

(12)  Ba cheart critéir chothromaithe a bheith bunaithe ar choincheap go mbeadh ceangal leordhóthanach idir tiománaí agus críoch i mBallstát is óstach. Dá bhrí sin, ba cheart tairseach ama a bhunú, agus thairsti sin bheadh feidhm ag an ráta íosta pá agus ag an líon laethanta saoire íosta sa Bhallstát is óstach. Níor cheart go mbeadh feidhm ag an tairseach ama maidir le Is ann don cheangal leordhóthanach sin i gcás oibríochtaí cabatáiste mar a shainítear i Rialachán (CE) Uimh. 1072/2009(11) ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009(12) ós rud é go bhfuil an oibríocht iompair ina hiomláine á déanamh i mBallstát is óstach. Dá bharr sin ba cheart go mbeadh feidhm ag an ráta íosta pá agus ag an líon laethanta saoire íosta sa Bhallstát is óstach maidir le Treoir 96/71/CE agus ag Treoir 2014/67/AE i leithe cabatáiste gan beann ar mhinicíocht agus fad na n‑oibríochtaí a bhíonn á ndéanamh ag tiománaí. [Leasú 788]

(12a)  I gcás iompar idirnáisiúnta, is leis an mBallstát inar bunaíodh an chuideachta iompair atá an ceangal príomha ag tiománaí san iompar idirnáisiúnta déthaobhach, ós rud é go bhfilleann an tiománaí go rialta ar an mBallstát inar bunaíodh an chuideachta iompair. Féadfaidh tiománaí tabhairt faoi roinnt oibríochtaí éagsúla déthaobhacha iompair le linn aistear amháin. Ar an taobh eile, tá ceangal leordhóthanach ann le críoch an Bhallstáit is óstach i gcás ina ndéanann tiománaí cineálacha eile oibríochtaí, go háirithe oibríochtaí iompair idirnáisiúnta nach bhfuil déthaobhach, sa Bhallstát sin. [Leasú 789]

(12b)  Chun úsáid éifeachtúil a bhaint as acmhainní iompair, chun réaltachtaí oibríochtúla a chur san áireamh agus chun aistir gan lasta a laghdú, atá tábhachtach ó thaobh bhaint amach chuspóirí chomhaontú Pháras i ndáil le hastaíochtaí CO2 a laghdú, ba cheart é a bheith indéanta tabhairt faoi líon teoranta de ghníomhaíochtaí breise iompair gan na rialacha maidir le postú a thionscnamh. Áirítear ar na gníomhaíochtaí sin oibríochtaí a dhéantar le linn tréimhse i gcaitheamh oibríocht iompair idirnáisiúnta dhéthaobhach nó i ndiaidh na hoibríochta sin ag imeacht ó Bhallstát na bunaíochta agus roimh an aistear fillte chuig Ballstát na bunaíochta. [Leasú 790]

(12c)  I gcás ina bhfuil tiománaí i mbun oibríocht iompair chomhcheangailte, tá dlúthnasc ag cineál na seirbhíse arna soláthar le linn chéim dheiridh nó chéim thosaigh an aistir bóthair le Ballstát na bunaíochta, ar choinníoll go bhfuil an t-aistear bóthair ina oibríocht iompair dhéthaobhach ann féin. Ar an taobh eile, tá ceangal leordhóthanach ann le críoch an Bhallstáit is óstach i gcás ina ndéantar an oibríocht iompair le linn an aistir bóthair laistigh den Bhallstát nó, mar oibríocht iompair idirnáisiúnta nach bhfuil déthaobhach, agus dá bhrí sin ba cheart feidhm a bheith ag rialacha maidir le postú sa chás sin. [Leasú 791]

(12d)   Ós rud é nach bhfuil ceangal leordhóthanach ag tiománaí le críoch Bhallstát an idirthurais, níor cheart go measfaí oibríochtaí idirthurais a bheith ina bpostuithe. Ba cheart a shoiléiriú freisin, nach n-athraítear cáilíocht na hoibríochta iompair toisc go dtuirlingíonn paisinéirí den bhus i gcás ina stadann sé chun críocha sláinteachais. [Leasú 792]

(12e)  Is earnáil fíor-shoghluaiste í earnáil an iompair de bhóthar agus éilíonn sí cur chuige comhchoiteann i ndáil le gnéithe áirithe den luach saothair san earnáil. Bíonn gá ag gnóthais iompair le cinnteacht dhlíthiúil maidir leis na rialacha agus na ceanglais nach mór dóibh iad a chomhlíonadh. Ní mór do na rialacha agus na ceanglais sin a bheith soiléir, intuigthe agus inrochtana go héasca ag gnóthais iompair, agus ba cheart seiceálacha éifeachtacha a bheith cumasaithe leo. Tá sé tábhachtach nach dtabharfadh rialacha nua isteach ualach riaracháin nach bhfuil gá leis agus go gcuirfidís san áireamh leasanna Fiontar Beag agus Meánmhéide. [Leasú 793]

(12f)  I gcás, i gcomhréir leis an dlí, na traidisiúin agus an cleachtas náisiúnta, lena n-áirítear neamhspleáchas na gcomhpháirtithe sóisialta a urramú, leagtar síos na téarmaí agus coinníollacha fostaíochta dá dtagraítear in Airteagal 3 de Threoir 96/71/CE i gcomhaontuithe comhchoiteanna i gcomhréir le hAirteagal 3(1) agus (8) den Treoir sin, ba cheart do na Ballstáit a áirithiú, i gcomhréir le Treoir 2014/67/AE, go gcuirtear na téarmaí agus na coinníollacha sin ar fáil ar bhealach inrochtana agus trédhearcach do ghnóthais iompair ó Bhallstáit eile agus do thiománaithe arna bpostú, agus ba cheart go lorgófaí rannpháirtíocht na gcomhpháirtithe sóisialta ina leith sin. Ba cheart go gcumhdófaí leis an bhfaisnéis ábhartha, go háirithe na luachanna saothair éagsúla agus na heilimintí a chomhdhéanann iad, lena n-áirítear eilimintí den luach saothair dá bhforáiltear i gcomhaontuithe comhchoiteanna áitiúla nó réigiúnacha is infheidhme, an modh a úsáideadh chun an luach saothair atá dlite a ríomh agus, i gcás inarb iomchuí, na critéir incháilitheachta d’aicmiú na gcatagóirí éagsúla pá. I gcomhréir le Treoir (AE) 2018/957 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(13) lena leasaítear Treoir 96/71/CE níor cheart go ngearrfaí pionós ar ghnóthais iompair as neamhchomhlíonadh eilimintí den luach saothair, as an modh a úsáideadh chun an luach saothair atá dlite a ríomh agus, i gcás inarb iomchuí, as na critéir incháilitheachta d’aicmiú na gcatagóirí éagsúla pá nach bhfuil ar fáil go poiblí. [Leasú 794]

(13)  Chun forfheidhmiú éifeachtach éifeachtúil na rialacha earnáilsonracha maidir le hoibrithe a phostú a áirithiú agus chun ualaí riaracháin míréireacha ar an earnáil oibreoirí neamhchónaitheacha a sheachaint, ba cheart ceanglais riaracháin agus rialúcháin a bhunú in earnáil an iompair de bhóthar, agus leas iomlán a bhaint as uirlisí rialaithe amhail an tacagraf digiteach. D’fhonn íoslaghdú a dhéanamh ar chastacht na n-oibleagáidí a leagtar síos leis an Treoir seo agus le Treoir 96/71/CE, ba cheart an tsaoirse a bheith ag na Ballstáit gan ach na ceanglais riaracháin atá sonraithe sa Treoir seo a fhorchur – ar ceanglais iad a cuireadh in oiriúint d’earnáil an iompair de bhóthar – ar oibreoirí iompair de bhóthar. [Leasú 795]

(13a)   D’fhonn íoslaghdú a dhéanamh ar an ualach riaracháin agus ar chúraimí bainistithe doiciméad atá ar thiománaithe, soláthróidh oibreoirí iompair, arna iarraidh sin do na húdaráis inniúla sa Bhallstát ina bhfuil an t-oibreoir bunaithe, na doiciméid riachtanacha go léir, mar a leagtar amach i bhforálacha Chaibidil III de Threoir 2014/67/AE maidir le cúnamh agus comhar frithpháirteach idir na Ballstáit. [Leasú 796]

(13b)   Chun cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus forfheidhmiú na Treorach seo a éascú, ba cheart úsáid a bhaint as Córas Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh (IMI) a bunaíodh le Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(14) sna Ballstáit do mhalartú feabhsaithe faisnéise idir údaráis réigiúnacha agus áitiúla thar theorainneacha. D’fhéadfadh sé a bheith ina bhuntáiste freisin síneadh a chur le gnéithe IMI le go n-áireofaí cur isteach agus tarchur dearbhuithe simplí. [Leasú 797]

(13c)   Maidir le hoibreoirí iompair ar fiontair bheaga agus mheánmhéide iad, chun a n-ualach riaracháin a laghdú bheadh sé iomchuí simpliú a dhéanamh ar an bpróiseas trína seoltar dearbhuithe maidir le postú ag oibreoirí iompair trí fhoirmeacha caighdeánaithe le roinnt eilimintí réamhshainithe agus iad aistrithe i ngach teanga oifigiúil de chuid an Aontais. [Leasú 798]

(13d)   D'fhéadfadh tionchar a bheith ag cur chun feidhme agus cur i bhfeidhm ginearálta na rialacha maidir le postú oibrithe in earnáil an iompair de bhóthar ar struchtúr thionscal iompair lasta de bhóthar an Aontais. Dá bhrí sin, ba cheart do na Ballstáit agus don Choimisiún faireachán géar a dhéanamh ar thionchar an phróisis sin. [Leasú 799]

(13e)   Ba cheart go ndíreofaí, san fhorfheidhmiú, ar chigireachtaí in áitreabh na ngnóthas. Níor cheart seiceálacha cois bóthair a chur as an áireamh ach níor cheart iad a dhéanamh ar bhealach neamh-idirdhealaitheach ach amháin le haghaidh nótaí coinsíneachta nó a leaganacha leictreonacha, dearbhuithe de réamhchlárú agus fianú d’fhilleadh ar thír bhunaíochta an oibreora nó ar áitreabh an tiománaí. Ba cheart go ndéanfaí leis na seiceálacha cois bóthair rialú, ar an gcéad dul síos, ar shonraí tacagraif a bhfuil tábhacht ag baint leo chun gníomhaíocht an tiománaí agus na feithicle thar thréimhse ceithre seachtaine agus an cumhdach geografach don ghníomhaíocht sin a chinneadh. Féadfaidh sé a bheith cabhrach an cód tíre a thaifeadadh. [Leasú 800]

(13f)   Ba cheart don Choimisiún meastóireacht a dhéanamh arís agus arís eile ar thionchar chur i bhfeidhm agus fhorfheidhmiú na rialacha maidir le postú oibrithe i dtionscal an iompair de bhóthar agus tuairisc a thabhairt don Pharlaimint agus don Chomhairle ina leith, agus ba cheart tograí a dhéanamh chun iad a shimpliú tuilleadh agus chun an t-ualach riaracháin a laghdú. [Leasú 801]

(13g)   Mar aitheantas ar an ngá atá le cóireáil ar leith don earnáil iompair, inarb í an ghluaiseacht croílár na hoibre a bhíonn ar bun ag tiománaithe, ba cheart do chur i bhfeidhm Threoir 96/71/CE maidir leis an earnáil iompair tarlú ag an am céanna le dáta theacht i bhfeidhm an leasaithe ar Threoir 2006/22/CE i ndáil le ceanglais forfheidhmiúcháin, agus rialacha sonracha i ndáil le Treoir 96/71/CE agus Treoir 2014/67/AE maidir le tiománaithe a phostú in earnáil an iompair de bhóthar. [Leasú 802]

(13h)   Chun Iarscríbhinní na Treorach seo a chur in oiriúint d’fhorbairtí ó thaobh an dea-chleachtais de, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún i ndáil leis na hIarscríbhinní sin a leasú. Tá sé tábhachtach go háirithe go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfadh sé na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos sa Chomhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr(15). Go háirithe, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe. [Leasú 803]

(-14a)  Ba cheart do mhalartú faisnéise i gcomhthéacs an chomhair riaracháin éifeachtaigh agus an chúnaimh fhrithpháiritigh idir na Ballstáit a bheith i gcomhréir leis an rialacha maidir le cosaint sonraí pearsanta a leagtar síos i Rialachán (AE) 2016/679. [Leasú 804]

(-14b)   Ba cheart do na comhpháirtithe go léir sa slabhra soláthair na rialacha a urramú maidir le dálaí sóisialta maithe a chosaint ar fud an mhargaidh Eorpaigh tarlaithe de bhóthair. Chun margadh inmheánach Eorpach a chruthú atá inbhuanaithe go heacnamaíoch agus go sóisialta, ba cheart slabhra freagrachta bhunú agus a chur chun feidhme, ar slabhra é a chumhdaíonn gach gníomhaí sa slabhra lóistíochta. Cuirfear le tarraingteacht ghairm an tiománaí agus spreagfar iomaíocht shláintiúil má fhorfheidhmítear trédhearcacht agus dliteanas agus má mhéadaítear an comhionannas sóisialta agus eacnamaíoch, [Leasú 805]

(14)  Ba cheart Treoir 2006/22/CE a leasú dá réir.

TAR ÉIS AN TREOIR SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Treoir 2006/22/CE mar a leanas:

(1)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad an teidil:"

"Treoir 2006/22/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2006 maidir le coinníollacha íosta le haghaidh chur chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 agus Rialachán (AE) Uimh. 165/2014 agus Treoir 2002/15/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le reachtaíocht shóisialta a bhaineann le gníomhaíochtaí iompair de bhóthar agus lena n‑aisghairtear Treoir 88/599/CEE";

"

(2)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 1 :"

"Leagtar síos leis an Treoir seo dálaí íosta maidir le cur chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 agus Rialachán(AE) Uimh 165/2014* agus Treoir 2002/15/CE**."

______________________

* Rialachán (AE) Uimh. 165/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Feabhra 2014 maidir le tacagraif in iompar de bhóthar, lena n‑aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 3821/85 ón gComhairle maidir le trealamh taifeadta in iompar de bhóthar agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le comhchuibhiú reachtaíochta sóisialta áirithe a bhaineann le hiompar de bhóthar (IO L 60, 28.2.2014, lch. 1).

** Treoir 2002/15/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2002 maidir le heagrú ama oibre daoine atá i mbun gníomhaíochtaí soghluaiste iompair de bhóthar (IO L 80, 23.3.2002, lch. 35).";

"

(3)  Leasaítear Airteagal 2 mar a leanas:

(a)  i mír 1 , cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fomhír:"

"Cumhdófar leis na seiceálacha gach bliain trasghearradh mór ionadaíoch d'oibrithe, de thiománaithe, de ghnóthais agus d'fheithiclí soghluaiste atá faoi raon feidhme Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 agus Rialachán (AE) Uimh. 165/2014 agus, i gcás seiceálacha san áitreabh, d'oibrithe agus tiománaithe soghluaiste atá faoi raon feidhme Threoir 2002/15/CE. Ní eagróidh na Ballstáit seiceálacha cois bóthair maidir le cur chun feidhme Threoir 2002/15/CE go dtí tar éis thabhairt isteach na teicneolaíochta a chumasóidh seiceálacha éifeachtacha a dhéanamh. Go dtí sin déanfar na seiceálacha go heisiach in áitreabh na ngnóthas iompair."; [Leasú 806]

"

(b)  i mír 3 , cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhomhíre:"

"Déanfaidh gach Ballstát seiceálacha a eagrú ar chaoi ina ndéanfar seiceáil ar 3 % de na laethanta arna n-oibriú ag tiománaithe feithiclí a thagann faoi raon feidhme Rialachán (CE) Uimh. 561/2006, Rialachán (AE) Uimh. 165/2014 agus Treoir 2002/15/CE. Tar éis na seiceálacha cois bóthair agus i gcás nach bhfuil ar chumas an tiománaí ceann amháin nó níos mó de na doiciméid a chur isteach, scaoilfear leis an tiománaí chun leanúint lena oibríocht iompair agus beidh sé de dhualgas ar an oibreoir iompair i mBallstát na bunaíochta na doiciméid riachtanacha a chur isteach trí mheán na n-údarás inniúil."; [Leasú 807]

"

(c)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4 :"

"4. Ar an bhfaisnéis a chuirfear chuig an gCoimisiún i gcomhréir le hAirteagal 17 de Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 beidh an líon tiománaithe arna sheiceáil cois bóthair, an líon seiceálacha a dhéanfar ar áitreabh gnóthas, an líon laethanta oibre arna seiceáil san áitreabh, agus líon agus cineál na sáruithe arna dtuairisciú, mar aon le taifead arbh iad paisinéirí nó lasta a bhí á n-iompar."; [Leasú 808]

"

(3a)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 5:"

“Airteagal 5

Seiceálacha comhbheartaithe

Déanfaidh na Ballstáit seiceálacha comhbheartaithe cois bóthair agus san áitreabh ar thiománaithe agus ar fheithiclí a thagann faoi raon feidhme Rialacháin (CE) Uimh. 561/2006 nó (AE) Uimh. 165/2014 sé huaire sa bhliain ar a laghad. Déanfaidh údaráis forfheidhmiúcháin dhá Bhallstát nó níos mó ag feidhmiú ina gcríoch féin na seiceálacha sin ag an am céanna. Cuirfear ar fáil go poiblí torthaí achoimre na seiceálacha comhbheartaithe i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin.; [Leasú 809]

"

(4)  in Airteagal 6 , cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1 :"

"1. Déanfar seiceálacha a phleanáil i bhfianaise na taithí a bhí ann cheana i dtaca leis na cineálacha éagsúla iompair agus gnóthais. Déanfar na seiceálacha sin freisin má bhraitear sáruithe ar Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 agus Rialachán (AE) Uimh. 165/2014 nó Treoir 2002/15/CE cois bóthar."; [Leasú 810]

"

(4a)  in Airteagal 7(1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (b):"

“(b) na tuairisceáin staitistiúla dhébhliantúla a chur ar aghaidh chun an Choimisiúin faoi Airteagal 17 de Rialachán (CE) Uimh. 561/2006;”; [Leasú 811]

"

(5)  in Airteagal 7 (1) cuirtear isteach an pointe seo a leanas:"

"(d) malartú faisnéise leis na Ballstát eile a áirithiú i ndáil le cur i bhfeidhm forálacha náisiúnta lena dtrasuitear an Treoir seo agus Treoir 2002/15/CE.";

"

(6)  Leasaítear Airteagal 8 mar a leanas:

(-a)  in Airteagal 8(1) , cuirtear an méid seo a leanas in ionad na coda réamhráití:"

"1. Déanfar faisnéis a chuirfear ar fáil go déthaobhach faoi Airteagal 22(2) de Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 nó faoi Airteagal 40 de Rialachán (AE) Uimh. 165/2014 a mhalartú idir na comhlachtaí ainmnithe a dtugtar fógra don Choimisiún ina leith i gcomhréir le hAirteagal 7:"; [Leasú 812]

"

(a)  i mír 1 , cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (b):"

"(b) arna iarraidh sin go réasúnaithe ag go sonrach ag Ballstát i gcásanna ar leith, ar choinníoll nach bhfuil an fhaisnéis atá á lorg ar fáil trí dhul i gcomhairle go díreach le cláir leictreonacha náisiúnta amhail dá dtagraítear in Airteagal 16 (5) de Rialachán (CE) Uimh. 1071/2009." [Leasú 813]

"

(b)  cuirtear isteach an mhír seo a leanas:"

"1a. Déanfaidh an Ballstát an fhaisnéis a thíolacadh arna iarraidh sin ag na Ballstáit eile de bhun mhír 1 (b) den Airteagal seo laistigh de 25 lá oibre 10 lá oibre ón uair a gheobhaidh sé an iarraidh. I gcásanna cuí-réasúnaithe inar gá grinnscrúdú a dhéanamh a bhaineann le seiceálacha in áitreabh na ngnóthas i gceist, is é 20 lá oibre a bheidh sa teorainn ama sin. Féadfar teorainn ama níos giorra a chomhaontú idir na Ballstáit. I gcásanna práinneacha nó i gcásanna nach gá ach cláir a cheadú, amhail cláir córas rátála riosca, déanfar an fhaisnéis arna iarraidh a thíolacadh laistigh de thrí lá oibre. [Leasú 814]

I gcás ina measfaidh an Ballstát iarrtha nach bhfuil an iarraidh réasúnaithe go leor, cuirfidh sé an Ballstát is iarrthóir ar an eolas faoi sin faoi cheann 10 cúig lá oibre. Cuirfidh an Ballstát is iarrthóir go mór leis an iarraidh. I gcás nach féidir é sin a dhéanamh, féadfaidh an Ballstát an iarraidh a dhiúltú. [Leasú 815]

I gcás ina bhfuil sé deacair nó dodhéanta glacadh le hiarraidh ar fhaisnéis nó le seiceálacha, cigireachtaí nó imscrúduithe a dhéanamh, cuirfidh an Ballstát iarrtha an Ballstát is iarrthóir ar an eolas faoi sin faoi cheann deich cúig lá oibre, agus tabharfaidh sé cúiseanna leis sin chun cuí-réasúnú a dhéanamh ar dheacracht nó ar dhodhéantacht an fhaisnéis ábhartha a sholáthar. Beidh plé ag na Ballstáit lena mbaineann d'fhonn réiteach a fháil maidir le haon deacracht a thagann chun cinn.". [Leasú 816]

I gcás ina bhfaighidh an Coimisiún amach go bhfuil fadhb fós ann sa mhalartú faisnéise nó go bhfuiltear ag diúltú go leanúnach faisnéis a sholáthar, féadfaidh sé na bearta is gá a ghlacadh chun an scéal a leigheas, lena n-áirítear, i gcás inar ghá, féadfaidh sé imscrúdú a thionscnamh agus ar deireadh smachtbhannaí a fhorchur ar an mBallstát."; [Leasú 817]

"

(ba)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:"

2. De mhaolú ar Airteagal 21 de Threoir 2014/67/AE, déanfar an malartú faisnéise idir údaráis inniúla na mBallstát dá bhforáiltear i míreanna 1 agus 1a den Airteagal seo a chur chun feidhme trí Chóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh (IMI), arna bhunú le Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012. Beidh rochtain dhíreach ag údaráis inniúla na mBallstát ar shonraí fíorama i gcláir leictreonacha náisiúnta trí Chlár Eorpach na nGnóthas Iompair de Bhóthar (ERRU) amhail dá dtagraítear in Airteagal 16 de Rialachán (CE) Uimh. 1071/2009..; [Leasú 818]

"

(bb)  in Airteagal 8, cuirtear isteach an mhír seo a leanas:"

“2a. Déanfaidh an Coimisiún feidhmchlár leictreonach a fhorbairt, faoi 2020, ar feidhmchlár é is coiteann do Bhallstáit uile AE agus a chuirfidh rochtain dhíreach fíorama ar fáil do chigirí ar ERRU agus ar IMI agus iad i mbun seiceálacha cois bóthair agus san áitreabh. Déanfar an feidhmchlár sin a fhorbairt trí thionscadal píolótach.”, [Leasú 819]

"

(7)  Leasaítear Airteagal 9 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1 :"

"1. Tabharfaidh na Ballstáit córas rátála riosca isteach do ghnóthais agus beidh sin bunaithe ar líon coibhneasta agus ar dhéine choibhneasta aon sáraithe atá déanta ag gnóthas ar Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 nó Rialachán (AE) Uimh. 165/2014 nó ar fhorálacha lena dtrasuitear Treoir 2002/15/CE.

Déanfaidh an Tugtar de chumhacht don Choimisiún, trí bhíthin gníomhartha tarmligean gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 15a lena mbunaítear foirmle chomhchoiteann a bhunú chun rátáil riosca gnóthas a ríomh ina gcuirfear san áireamh líon, déine agus minicíocht na sáruithe mar aon le torthaí na rialuithe i gcás nár braitheadh aon sárú nó nár braitheadh an raibh tacagraf cliste á úsáid ag gnóthas iompair de bhóthar, de bhun Chaibidil II de Rialachán (AE) Uimh. 165/2014, ar a fheithiclí go léir. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 1 2(2) den Treoir seo."; [Leasú 820]

"

(b)  i mír 2, scriostar an dara habairt;

(ba)  i mír 3 , cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhomhíre:"

3. Leagtar liosta tosaigh de sháruithe ar Rialacháin (CE) Uimh. 561/2006 agus (AE) Uimh. 165/2014 amach in Iarscríbhinn III.” ; [Leasú 821]

"

(bb)  i mír 3, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fomhír:"

“D’fhonn treoirlínte a thabhairt maidir le hualú sáruithe ar Rialacháin (CE) Uimh. 561/2006 nó (AE) 165/2014 nó (AE) Uimh. 165/2014 tugtar de chumhacht don Choimisiún, gníomhartha tarmligthe a ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 15a lena leasaítear Iarscríbhinn III d’fhonn treoirlínte a bhunú maidir le raon comhchoiteann sáruithe, arna roinnt i gcatagóirí de réir a dtromchúise.”; [Leasú 822]

"

(bc)  i mír 3, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tríú fomhír:"

Ba cheart a áireamh sa chatagóir le haghaidh na sáruithe is tromchúisí iad siúd ina gcruthóidh mainneachtain forálacha ábhartha Rialacháin (CEE) Uimh. 3820/85 nó (CEE) 3821/85 Rialacháin (CE) Uimh. 561/2006 nó (AE) Uimh. 165/2014 a chomhlíonadh riosca tromchúiseach báis nó díobháil thromchúiseach phearsanta. ”; [Leasú 823]

"

(c)  cuirtear isteach na hAirteagail 4 seo a leanas:"

"4. Chun seiceálacha spriocdhírithe cois bóthair a éascú, beidh rochtain, tráth an rialaithe, ar na sonraí atá sa chóras rátála riosca agus ar chláir náisiúnta na ngnóthas iompair agus na ngníomhaíochtaí iompair ag údaráis rialúcháin inniúla an Bhallstáit lena mbaineann ar a laghad trí fheidhmchlár leictreonach atá i gcoiteann ag an Ballstáit go léir, trína mbeidh rochtain dhíreach fíorama acu ar ERRU; [Leasú 824]

5.  Cuirfidh na Ballstáit an fhaisnéis atá sa chóras rátála riosca ar fáil go díreach trí chláir leictreonacha idir-inoibritheacha náisiúnta amhail dá dtagraítear in Airteagal 16 de Rialachán (CE) Uimh. 1071/2009 do gach údaráis inniúil sna Ballstáit eile. I ndáil leis sin, déanfar an malartú faisnéise agus sonraí maidir le sáruithe de chuid na n-oibreoirí iompair agus le rátáil riosca a chomhthiomsú agus a dhéanamh trí idirnascadh a sholáthróidh ERRU idir na cláir náisiúnta éagsúla sna Ballstáit."; [Leasú 825]

"

(8)  in Airteagal 1 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3 :"

"3. Déanfaidh an Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 15a lena mbunaítear cur chuige comhchoiteann a bhunú maidir le tréimhsí oibre eile a thaifeadadh agus a rialú, mar a shainmhínítear i bpointe (e) d'Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 561/2006, agus lena n-áirítear foirm an taifeadta agus na cúiseanna sonracha ina bhfuil sé sin le tarlú agus taifeadadh agus rialú tréimhsí seachtaine ar a laghad ina mbíonn an tiománaí ar shiúl ón bhfeithicil, trí ghníomhartha tarmligthe. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 1 2(2) agus neamhábalta tabhairt faoi aon ghníomhaíochtaí leis an bhfeithicil sin."; [Leasú 826]

"

(8a)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 12:"

Airteagal 12

An nós imeachta coiste

1.  Tabharfaidh an Coiste arna bhunú le hAirteagal  42(1) de Rialachán (AE) Uimh. 165/2014 cúnamh don Choimisiún. Beidh an coiste sin ina choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

2.  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.”; [Leasú 827]

"

(8b)  in Airteagal 13, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (b):"

“(b) chun comhleanúnachas sa chur chuige idir údaráis forfheidhmiúcháin agus léirmhíniú comhchuibhithe ar Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 idir údaráis forfheidhmiúcháin a spreagadh;” [Leasú 828]

"

(8c)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 14:"

“Airteagal 14

Caibidlíocht le tríú tíortha

Nuair a bheidh an Treoir seo i bhfeidhm, tosóidh an tAontas caibidlíocht leis na tríú tíortha ábhartha d’fhonn na rialacha atá comhionann leo siúd a leagtar síos sa Treoir seo a chur i bhfeidhm.

Go dtí go gcuirfear an chaibidlíocht sin i gcrích, áireoidh na Ballstáit sonraí ar sheiceálacha a dhéantar ar fheithiclí ó thríú tíortha ina dtuairisceáin chun an Choimisiúin mar a leagtar amach in Airteagal 17 de Rialachán (CE) Uimh. 561/2006.”; [Leasú 829]

"

(8d)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 15:"

“Airteagal 15

Na hIarscríbhinní a thabhairt cothrom le dáta

Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 15a lena leasaítear Iarscríbhinn I agus Iarscríbhinn II chun oiriúnuithe riachtanacha a dhéanamh ar an dul chun cinn sa dea-chleachtas.”; [Leasú 830]

"

(8e)  Cuirtear isteach an tAirteagal seo a leanas:"

“Airteagal 15a

An tarmligean a fheidhmiú

1.   Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.   Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 9(3) agus in Airteagal 15 a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse 5 bliana amhail ón [dáta a dtiocfaidh an Treoir seo i bhfeidhm]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná 9 mí roimh dheireadh na tréimhse 5 bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná 3 mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3.   Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 9(3) agus Airteagal 15 a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.   Sula nglacfaidh sé gníomh tarmligthe rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

5.   A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.   Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 9(3) agus Airteagal 15 i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Cuirfear síneadh dhá mhí leis an tréimhse sin ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.”; [Leasú 831]

"

(9)  Leasaítear Iarscríbhinn I mar a leanas:

(-a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe 1 de Chuid A:"

“(1) amanna tiomána laethúla agus seachtainiúla, sosanna agus tréimhsí sosa laethúla agus seachtainiúla; agus bileoga taifead na laethanta roimhe sin a chaithfear a iompar ar bord na feithicle i gcomhréir le hAirteagal 36(1) agus (2) de Rialachán (AE) Uimh. 165/2014 agus/nó na sonraí a stóráiltear don tréimhse chéanna ar an gcárta tiománaí agus/nó i gcuimhne an trealaimh thaifeadta de réir Iarscríbhinn ΙΙ a ghabhann leis an Treoir seo agus/nó ar asphriontaí;”; [Leasú 832]

"

(-aa)  i gCuid A , cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (2):"

“(2) don tréimhse dá dtagraítear in Airteagal 36 de mhíreanna (1) agus (2) de Rialachán (AE) Uimh, 165/2014 aon chás ina sárófear luas údaraithe na feithicle, arna shainiú mar aon tréimhsí is mó ná nóiméad amháin ar lena linn is mó luas na feithicle mó ná 90 km/h le haghaidh feithiclí chatagóir N 3 nó 105 km/h le haghaidh feithiclí chatagóir M 3 (catagóirí N 3 agus M 3 mar a shainítear i dTreoir 2007/46/CE(16); [Leasú 833]

"

(-ab)  i gCuid A, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (4):"

“(4) feidhmiú ceart an trealaimh taifeadta (cinneadh ar mhí-úsáid féideartha an trealaimh agus/nó chárta an tiománaí agus/nó na leathán taifid) nó, i gcás inarb iomchuí, láithreacht na ndoiciméad dá dtagraítear in Airteagal 16(2) de Rialachán (CE) Uimh. 561/2006;”; [Leasú 834]

"

(a)  i gCuid A, cuirtear isteach an pointe seo a leanas:"

"(6) tréimhsí oibre seachtainiúla mar a leagtar amach in Airteagal 4 agus Airteagal 5 de Threoir 2002/15/CE, ar choinníoll go gcumasaíonn an teicneolaíocht sin seiceálacha éifeachtacha a dhéanamh."; [Leasú 835]

"

(b)  i gCuid B, cuirtear isteach an pointe seo a leanas:"

"(4) ceanglais maidir le tréimhsí oibre seachtainiúla, sosanna agus obair oíche mar a leagtar amach in Airteagal 4 , 5 agus Airteagal 7 de |Threoir 2002/15/CE.";

"

(ba)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe 2 de Chuid B:"

“Féadfaidh na Ballstáit, más iomchuí, dliteanas comhchéimeoirí nó gabhálais eile a sheiceáil sa slabhra iompair, amhail seoltóirí, seoltóirí lasta nó conraitheoirí, má bhraitear sárú, lena n-áirítear fíorú go gceadaíonn conarthaí chun iompar a sholáthar comhlíonadh Rialacháin (CE) Uimh. 561/2006 agus (AE) Uimh. 165/2014.”.[Leasú 836]

"

Airteagal 2

1.  Bunaítear leis an Airteagal seo rialacha mionsonraithe maidir le gnéithe áirithe de Threoir 96/71/CE maidir le tiománaithe a phostú san earnáil iompair de bhóthar agus de Threoir 2014/67/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ceanglais riaracháin agus bearta rialúcháin i dtaca le tiománaithe a phostú.

1a.  Bainfidh na rialacha ar leith seo le tiománaithe atá fostaithe ag gnóthais atá lonnaithe i mBallstát a ghlacann ceann amháin de na bearta trasnáisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 1(3) (a) de Threoir 96/71/EC.

2.  Ní chuirfidh na Ballstáit pointe (b) agus pointe (c) den chéad fhomhír d'Airteagal 3 (1) de Threoir 96/71/CE i bhfeidhm maidir le tiománaithe san earnáil iompair de bhóthar arna bhfostú ag gnóthais dá dtagraítear in Airteagal 1 (3)(a) den Treoir sin, nuair a bheidh oibríochtaí iompair idirnáisiúnta á ndéanamh acu mar a shainítear i Rialachán 1072/2009 agus Rialachán 1073/2009 i gcás inar giorra an tréimhse postúcháin ina gcríoch nó inar cothrom í le 3 lá le linn aon mhí féilire amháin.

2.  Ní mheasfar gur tiománaí ar postú é tiománaí chun críocha Threoir 96/71/CE agus oibríochtaí iompair déthaobhacha á bhfeidhmiú aige.

Chun críocha na Treorach seo, is é atá in oibríocht iompair dhéthaobhach maidir le hearraí ná gluaiseacht earraí, bunaithe ar chonradh iompair ón mBallstát bunaíochta, mar a shainítear in Airteagal 2(8) de Rialachán (CE) Uimh. 1071/2009, go dtí Ballstát nó tríú tír, nó ó Bhallstát eile nó tríú tír go dtí an Ballstát bunaíochta.

2a.  Ón dáta a dhéanfaidh tiománaithe taifeadadh de láimh ar shonraí trasnaithe teorann, mar a cheanglaítear le hAirteagal 34(7) de Rialachán (AE) Uimh. 165/2014, cuirfidh na Ballstáit an díolúine a leagtar amach i mír 2 i bhfeidhm i dtaca le hiompar earraí nuair:

–   a dhéanann an tiománaí, de bhreis ar oibríocht iompair dhéthaobhach a fheidhmiú, gníomhaíocht amháin lódála agus/nó dílódála a fheidhmiú sna Ballstáit nó sna tríú tíortha a thrasnaíonn an tiománaí, ar choinníoll nach ndéanann an tiománaí earraí a lódáil agus ansin iad a dhílódáil sa Bhallstát céanna.

I gcás oibríocht iompair dhéthaobhach a thosaíonn sa Bhallstát bunaíochta nach ndéantar gníomhaíocht bhreise lena linn agus leantar uirthi sin le hoibríocht iompair dhéthaobhach go dtí an Ballstát bunaíochta, beidh feidhm ag an eisceacht maidir le suas le dhá ghníomhaíocht bhreise lódála agus/nó dílódála, faoi na coinníollacha a leagtar amach thuas.

Ní bheidh feidhm ag an díolúine sin ach amháin go dtí an dáta ar a ndéanfar an tacagraf cliste a dhéanann taifeadadh ar ghníomhaíochtaí trasnaithe teorann agus gníomhaíochta breise dá dtagraítear in Airteagal 8(1) d’fhomhír 1 de Rialachán (AE) Uimh. 165/2014 a shuiteáil sna feithiclí atá cláraithe i mBallstát den chéad uair, mar a shonraítear in Airteagal 8(1)(2) den Rialachán sin. Ón dáta sin amach ní bheidh feidhm ag an díolúine dá dtagraítear sa chéad fhomhír ach amháin i leith tiománaithe a úsáideann feithiclí ina bhfuil tacagraf cliste suiteáilte amhail dá bhforáiltear in Airteagail 8, 9 agus 10 den Rialachán sin.

2b.  Maidir le tiománaí a bhíonn i mbun iompar idirnáisiúnta ócáideach nó rialta paisinéirí, mar a shainítear i Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009, ní mheasfar é nó í a bheith ar postú chun críocha Threoir 96/71/CE sna cásanna seo a leanas:

–   chun paisinéirí a bhailiú i mBallstát na bunaíochta agus iad a ligean amach i mBallstát eile nó i dtríú tír; nó

–   chun paisinéirí a bhailiú i mBallstát nó tríú tír agus iad a ligean amach i mBallstát na bunaíochta; nó

–   chun paisinéirí a bhailiú nó a ligean amach sa Bhallstát bunaíochta le haghaidh turais áitiúla, mar a shainítear i Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009.

2c.  Measfar tiománaí atá i mbun cabatáistíe mar a shainítear le Rialacháin (CE) Uimh. 1072/2009 agus (CE) Uimh. 1073/2009 a bheith ar postú faoi Threoir 96/71/CE.

2d.  D’ainneoin Airteagal 2(1) de Threoir 96/71/CE, ní mheasfar tiománaí a bheith ar postú i gcríoch Bhallstáit a ndéanann tiománaí idirthuras tríd gan lasta a lódáil nó a dhílódáil agus gan paisinéirí a bhailiú nó a ligean amach.

2e.  I gcás ina bhfuil tiománaí i mbun na chéad chéime nó na céime deiridh d’aistear bóthair d’oibríocht iompair chomhcheangailte mar a shainítear i dTreoir 92/106/CEE, ní mheastar an tiománaí a bheith ar postú ach amháin chun críocha Threoir 96/71/CE i gcás ina bhfuil an t-aistear bóthair sin ina oibríocht iompair dhéthaobhach ann féin mar a shainítear i mír 2.

2f.  Áiritheoidh na Ballstáit, i gcomhréir le Treoir 2014/67/AE, go ndéanfar téarmaí agus coinníollacha na fostaíochta dá dtagraítear in Airteagal 3 de Threoir 96/71/CE, a leagtar síos i gcomhaontuithe comhchoiteanna i gcomhréir le hAirteagail 3(1) agus (8), a chur ar fáil ar bhealach inrochtana agus trédhearcach do ghnóthais iompair ó Bhallstáit eile agus do thiománaithe arna bpostú. Maidir leis an bhfaisnéis ábhartha, cumhdóidh sí, go háirithe, na luachanna saothair éagsúla agus a gcomhchodanna, lena n-áirítear gnéithe a bhaineann le luachanna saothair dá bhforáiltear le comhaontuithe comhchoiteanna is infheidhme go háitiúil, an modh a úsáideadh chun an luach saothair a bhí dlite a ríomh agus, i gcás inarb iomchuí, na critéir incháilitheachta d’aicmiú na gcatagóirí éagsúla pá. I gcomhréir le Treoir (AE) 2018/957 lena leasaítear Treoir 96/71/CE ní ghearrfar pionós ar ghnóthais iompair as neamhchomhlíontacht le heilimintí den luach saothair, leis an modh a úsáideadh chun an luach saothair a bhí dlite a ríomh agus, i gcás inarb ábhartha, leis na critéir incháilitheachta d’aicmiú na gcatagóirí éagsúla pá nach bhfuil ar fáil go poiblí.

2g.  Níor cheart cóir níos fabhraí a thabhairt do ghnóthais iompair arna mbunú i stát nach Ballstát é nach mar a thugtar do ghnóthais atá bunaithe i mBallstát.

Déanfaidh na Ballstáit bearta coibhéiseacha le Treoir 96/71/CE agus leis an Treoir seo XX/XX] (lex specialis) a chur chun feidhme ina gcomhaontuithe déthaobhacha le tríú tíortha agus rochtain á tabhairt acu ar mhargadh AE do ghnóthais iompair de bhóthar arna mbunú sna tríú tíortha sin. Déanfaidh na Ballstáit a ndícheall freisin na bearta coibhéiseacha sin a chur chun feidhme i gcomhthéacs comhaontuithe iltaobhacha le tríú tíortha. Tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún maidir le forálacha ábhartha a gcomhaontuithe déthaobhacha le tríú tíortha.

Chun a áirithiú go ndéantar rialú leormhaith ar na bearta coibhéiseacha sin maidir le postú ag oibreoirí tríú tír, déanfaidh na Ballstáit a áirithiú maidir leis na rialacha leasaithe i Rialachán (AE) XXX/XXX a mhéid a bhaineann le suíomh trí bhíthin tacagraif [Rialachán lena modhnaítear Rialachán (AE) Uimh. 165/2014] go gcuirfear iad chun feidhme faoi chuimsiú an Chomhaontaithe Eorpaigh maidir le hObair Criúnna Feithiclí a Bhíonn ag Gabháil d’Iompar Idirnáisiúnta de Bhóthar (AETR). [Leasú 837]

Nuair is faide an postúchán ná 3 lá, cuirfidh na Ballstáit pointe (b) agus pointe (c) den chéad fhomhír d'Airteagal 3 (1) de Threoir 96/71/CE i bhfeidhm do thréimhse iomlán an phostúcháin ina gcríoch le linn na tréimhse aon mhíosa féilire amháin dá dtagraítear sa chéad fhomhír. [Leasú 838]

3.  Chun na tréimhsí postúcháin a ríomh dá dtagraítear i mír 2 : [Leasú 839]

(a)  measfar gur leathlá í tréimhse oibre laethúil is giorra ná sé uair an chloig a chaithfear i gcríoch Ballstáit is óstach; [Leasú 840]

(b)  measfar gur lá iomlán í tréimhse oibre laethúil sé uair an chloig nó níos mó a chaithfear i gcríoch Ballstáit is óstach; [Leasú 841]

(c)  measfar gur tréimhse oibre iad sosanna agus tréimhsí scíthe a chaithfear i gcríoch Ballstáit is óstach. [Leasú 842]

4.  De mhaolú ar Airteagal 9 de Threoir 2014/67/AE ní fhéadfaidh na Ballstáit ach na ceanglais riaracháin agus na bearta rialúcháin seo a leanas a fhorchur: [Leasú 843]

(a)  oibleagáid ar an oibreoir iompair de bhóthar atá lonnaithe i mBallstát eile dearbhú postúcháin a thíolacadh chomh maith le haon nuashonrúchán air i bhfoirm leictreonach trí Chóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh (IMI) a bhunaítear le Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012chuig na húdaráis náisiúnta inniúla den Bhallstát ina bhfuil an tiománaí ar postú ag tús an phostúcháin ar a dhéanaí, i gceann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh, ina mbeidh an fhaisnéis seo a leanas agus an méid sin amháin: [Leasú 844]

(i)  céannacht an oibreora iompair de bhóthar trína uimhir aitheantais chánach Chomhphobail nó trí uimhir an Cheadúnais Comhphobail; [Leasú 845]

(ii)  sonraí teagmhála an bhainisteora iompair nó an duine/na ndaoine teagmhála eile i mBallstát an lonnaithe a dhéanfaidh idirchaidreamh le húdaráis inniúla an Bhallstáit is óstach ina gcuirtear na seirbhísí ar fáil agus a dhéanfaidh doiciméid agus fógraí a chur amach agus glacadh leo;

(iii)  faisnéis maidir leis an tiománaí arna phostú lena n-áirítear na nithe seo a leanas: an chéannacht, tír chónaithe, an tír ina n-íoctar ranníocaíochtaí sóisialta, an uimhir slándála sóisialta agus uimhir an cheadúnais tiomána; [Leasú 846]

(iv)  tréimhse ionchais dáta tosaithe beartaithe dáta tosaithe agus tréimhse ionchais beartaithe agus dáta críochnaithe beartaithe an phostúcháin agus an dlí is infheidhme i leith an chonartha fostaíochta; [Leasú 847]

(iva)  le haghaidh na n-oibreoirí tarlaithe bóthair: céannacht agus sonraí conartha na gcoinsínithe, ar choinníoll nach n-úsáideann an t-oibreoir iompair e-CMR; [Leasú 848]

(v)  uimhirphlátaí na bhfeithiclí arna n‑úsáid don phostú;

(vi)  cineál na seirbhísí iompair, is é sin le rá, iompar earraí, iompar paisinéirí, iompar idirnáisiúnta, oibríocht chabatáiste;

(via)  le haghaidh na n-oibreoirí tarlaithe bóthair: seoltaí ina ndéantar lódáil/lódálacha agus dílódáil/dílódálacha, ar choinníoll nach n-úsáideann an t-oibreoir iompair e-CMR; [Leasú 849]

(b)  oibleagáid ar an oibreoir iompair de bhóthar a áirithiú go bhfuil ag an tiománaí cóip den dearbhú postúcháin a choinneáil agus a chur ar fáil, arna iarraidh sin tráth an rialaithe cois bóthair, agus fianaise i bhfoirm páipéir nó leictreonach maidir leis an oibríocht iompair arna déanamh sa Bhallstát is óstach, amhail nóta coinsíneachta leictreonach (e-CMR) nó fianaise dá dtagraítear in Airteagal 8 de Rialachán (CE) Uimh. 1072/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle; [Leasú 850]

(c)  oibleagáid ar an oibreoir iompair de bhóthar a áirithiú go mbeidh ag an tiománaí na taifid tacagraif a choinneáil agus a chur ar fáil, arna iarraidh sin tráth an rialaithe cois bóthair, agus cóid tíre na mBallstát ina raibh an tiománaí i láthair chun oibríochtaí iompair idirnáisiúnta de bhóthar nó oibríochtaí cabatáiste a dhéanamh; [Leasú 851]

(ca)  le linn seiceálacha cois bóthair dá dtagraítear i bpointí (b) agus (c) den Airteagal seo, beidh cead ag an tiománaí dul i dteagmháil leis an gceannoifig, leis an mbainisteoir iompair nó le haon duine nó eintiteas eile a d’fhéadfadh na doiciméid arna n-iarraidh a sholáthar; [Leasú 852]

(d)  oibleagáid ar an tiománaí, i bhfoirm páipéir nó leictreonach, cóip den chonradh fostaíochta nó doiciméad coibhéiseach de réir bhrí Airteagal 3 de Threoir 91/533/CEE ón gComhairle(17) arna aistriú go ceann de theangacha oifigiúla an Bhallstáit is óstach nó go Béarla, a choinneáil agus a chur ar fáil, arna iarraidh sin tráth an rialaithe cois bóthair; [Leasú 854]

(e)  oibleagáid ar an tiománaí cóip de dhuillíní pá don dá mhí dheireanacha a chur ar fáil, i bhfoirm páipéir nó leictreonach, arna iarraidh sin, tráth an rialaithe cois bóthair; le linn na seiceála cois bóthair, ceadófar don tiománaí dul i dteagmháil leis an gceannoifig, leis an mbainisteoir iompair nó le haon duine nó eintiteas eile a fhéadfaidh an chóip sin a sholáthar; [Leasú 855]

(f)  oibleagáid ar an oibreoir iompair de bhóthar cóipeanna de na doiciméid dá dtagraítear i bpointe (b), pointe agus (c) agus pointe (e) a sheachadadh trí chomhéadan poiblí IMI, tar éis thréimhse an phostúcháin [...], i bhfoirm páipéir nó leictreonach, arna iarraidh sin ag údaráis an Bhallstáit is óstach laistigh de thréimhse réasúnach ina bhfuil an tiománaí ar postú mar aon le doiciméadacht de luach saothair tiománaithe arna bpostú a bhaineann le tréimhse an phostúcháin agus lena gconradh fostaíochta nó le doiciméad coibhéiseach laistigh de bhrí Airteagal 3 de Threoir 91/533/CEE ón gComhairle(18), bileoga ama a bhaineann le hobair an tiománaí agus cruthúnas ar íocaíochtaí;

Cuirfidh an t-oibreoir iompair de bhóthar an doiciméadacht arna hiarraidh ar fáil trí úsáid a bhaint as comhéadan poiblí IMI laistigh de thréimhse 2 mhí ó dháta na hiarrata.

I gcás ina mainníonn an t-oibreoir iompair de bhóthar an doiciméadacht go léir a iarradh a sholáthar trí chomhéadan poiblí IMI laistigh de spriocam a socraíodh, féadfaidh údaráis inniúla an Bhallstáit inar tharla an postú, i gcomhréir le hAirteagail 6 agus 7 de Threoir 2014/67/AE, iarraidh a dhéanamh ar chúnamh ó údaráis inniúla Bhallstát bunaíochta an oibreora. I gcás ina ndéantar iarraidh den sórt sin trí IMI, beidh rochtain ag údaráis inniúla Bhallstát bunaíochta an oibreora ar an dearbhú postúcháin agus ar fhaisnéis eile arna tíolacadh ag an oibreoir trí chomhéadan poiblí IMI.

Áiritheoidh údaráis inniúla Bhallstát bunaíochta an oibreora go gcuirfear ar fáil na doiciméid arna n-iarraidh ag údaráis inniúla an Bhallstáit inar tharla an postú trí mheán IMI laistigh de 25 lá oibre ó dháta na hiarrata. [Leasú 853]

5.  Chun críocha phointe (a) de mhír 4 féadfaidh an t‑oibreoir iompair de bhóthar dearbhú postúcháin a sholáthar lena gcumhdófar tréimhse sé mhí ar a mhéid. [Leasú 856]

5a.  Déanfar an fhaisnéis ó na dearbhuithe a shábháil i stór IMI chun críocha seiceálacha don tréimhse 18 mí agus beidh rochtain dhíreach fíorama uirthi ag gach údaráis inniúla uile na mBallstát eile arna n-ainmniú i gcomhréir le hAirteagal 3 de Threoir 2014/67/AE, le hAirteagal 18 de Rialachán (CE) Uimh. 1071/2009, agus le hAirteagal 7 de Threoir 2006/22/CE.

Féadfaidh an t-údarás inniúil náisiúnta cead a thabhairt do chomhpháirtithe sóisialta i gcomhréir lena ndlí agus a gcleachtais náisiúnta rochtain a fháil ar an bhfaisnéis ar choinníoll, maidir leis an bhfaisnéis sin:

–   go mbaineann sí le postú i gcríoch an Bhallstáit lena mbaineann;

–   go n-úsáidtear í chun críocha fhorfheidhmiú na rialacha maidir le postú; agus

–   go bhfuil próiseáil sonraí i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin. [Leasú 857]

5b.  Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme ag forbairt foirmeacha caighdeánacha i ngach teanga oifigiúil de chuid an Aontais a bheidh le húsáid chun dearbhuithe a thíolacadh trí chomhéadan poiblí IMI, sonróidh sé feidhmiúlachtaí an dearbhaithe in IMI agus conas is ceart an fhaisnéis dá dtagraítear i bpointe (a)(i) go (trí) mhír 4 a chur i láthair sa dearbhú agus áiritheoidh sé go ndéanfar an fhaisnéis ó na dearbhuithe a aistriú go huathoibríoch i dteanga an Bhallstáit is óstach. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 2a(2). [Leasú 858]

5c.   Seachnóidh na Ballstáit aon mhoilleanna gan ghá i gcur chun feidhme na mbeart rialaithe a bhféadfaidh tionchar a bheith acu ar fhad agus ar dhátaí an phostúcháin. [Leasú 859]

5d.   Oibreoidh údaráis inniúla sna Ballstáit i ndlúthchomhar lena chéile agus cuirfidh siad cúnamh frithpháirteach agus gach faisnéis ábhartha ar fáil dá chéile, faoi chuimsiú na gcoinníollacha a leagtar síos i dTreoir 2014/67/AE agus i Rialachán (CE) Uimh. 1071/2009. [Leasú 860]

Airteagal 2a

1.   Tabharfaidh an Coiste a bunaíodh faoi Airteagal 42(1) de Rialachán (AE) Uimh. 165/2014 cúnamh don Choimisiún. Beidh an coiste sin ina choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

2.   I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011. [Leasú 861]

Airteagal 2b

Forálfaidh na Ballstáit maidir le pionóis i gcoinne coinsínithe, seoltóirí lasta, conraitheoirí agus fochonraitheoirí maidir le neamhchomhlíontacht le hAirteagal 2 den Treoir seo, i gcás ina bhfuil siad ar an eolas go bhfuil na seirbhísí a dhéanann siad a choimisiúnú ag sárú na Treorach seo, nó i gcás, i bhfianaise na gcúinsí ábhartha go léir, gur cheart go mbeadh a fhios acu bhfuil siad dá sárú.

Leagfaidh na Ballstáit síos rialacha maidir le pionóis is infheidhme i ndáil le sáruithe ar fhorálacha na Treorach seo agus glacfaidh siad na bearta uile is gá chun a áirithiú go ndéanfar iad a chur chun feidhme. Beidh na pionóis sin éifeachtach, comhréireach, achomhairleach agus neamh-idirdhealaitheach. [Leasú 862]

Airteagal 2c

Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar na hionstraimí agus na dea-chleachtais atá ann cheana féin chun iompraíocht a bhfuil freagracht shóisialta ag baint léi a chur chun cinn i measc na ngníomhaithe go léir i soláthar slabhra earraí agus déanfaidh sé togra reachtach chun Ardán Eorpach Iontaoibhe a bhunú, faoi ...[dhá bhliain tar éis theacht i bhfeidhm na Treorach seo]. [Leasú 863]

Airteagal 2d

Forfheidhmiú cliste

1.   Gan dochar do Threoir 2014/67/AE agus chun forfheidhmiú sa bhreis a dhéanamh ar na hoibleagáidí atá sonraithe faoi Airteagal 2 den Treoir seo, áiritheoidh na Ballstáit go ndeanfar straitéis chomhréireach forfheidhmiúcháin náisiúnta a chur i bhfeidhm ina gcríoch. Díreoidh an straitéis sin ar ghnóthais a bhfuil rátáil ard riosca ag baint leo, dá dtagraítear in Airteagal 9 de Threoir 2006/22/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

2.   Áiritheoidh gach Ballstát go n-áireoidh na seiceálacha dá bhforáiltear in Airteagal 2 de Threoir 2006/22/CE, i gcás inarb ábhartha, seiceáil ar phostú agus go ndéanfar an tseiceáil sin gan idirdhealú, go háirithe gan idirdhealú bunaithe ar uimhirphlátaí na bhfeithiclí a úsáidtear sa phostú.

3.   Spriocdhíreoidh na Ballstáit ar na gnóthais sin atá aicmithe ina ngnóthais ar mó an riosca a bhaineann leo ó thaobh sárú fhorálacha Airteagal 2 den Treoir seo, ar forálacha iad is infheidhme ina leith. Chun na críche sin, déanfaidh na Ballstáit, laistigh den chóras aicmithe riosca arna bhunú acu féin faoi Airteagal 9 de Threoir 2006/22/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus ar cuireadh síneadh leis i gcomhréir le hAirteagal 12 de Rialachán (CE) Uimh. 1071/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, caitheamh le riosca na sáruithe sin mar riosca ann féin.

4.   Chun críocha mhír 3, beidh rochtain ag na Ballstáit ar fhaisnéis agus ar shonraí ábhartha arna dtaifeadadh, arna bpróiseáil nó arna stóráil ag tacagraf cliste dá dtagraítear i gCaibidil II de Rialachán (AE) Uimh. 165/2014, ar dhearbhuithe maidir le postú dá dtagraítear in Airteagal 2(4) sa Treoir seo agus i ndoiciméid leictreonacha iompair, amhail nótaí coinsíneachta leictreonacha faoin gCoinbhinsiún maidir leis an gConradh maidir le hIompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar.

5.   Tá sé de chumhacht ag an gCoimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh ina leagtar amach sainghnéithe na sonraí a bhfuil rochtain ag na Ballstáit orthu, na coinníollacha a ghabhann lena n-úsáid agus sonraíochtaí teicniúla le haghaidh tharchur nó rochtain na sonraí sin, a shonródh go háirithe:

(a)   liosta mionsonraithe na faisnéise agus na sonraí a mbeadh rochtain ag na húdaráis inniúla náisiúnta orthu, a áireoidh ar a laghad am agus suíomh na dtrasnuithe teorann, oibríochtaí lódála agus dílódála, uimhirphláta na feithicle agus sonraí an tiománaí;

(b)   cearta rochtana na n-údarás inniúil, imhdhealaithe i gcás inarb iomchuí de réir chineál na n-údarás inniúil, chineál na rochtana agus chuspóir úsáide na sonraí;

(c)   na sonraíochtaí teicniúla do tharchur sonraí nó do rochtain ar shonraí dá dtagraítear i bpointe (a), lena n-áirítear, i gcás inarb iomchuí, an fad uasta a mbeadh cead na sonraí sin a choinneáil, imdhealaithe, de réir mar is iomchuí, de réir chineál na sonraí.

6.   Maidir le haon sonraí pearsanta dá dtagraítear san Airteagal seo, ní bheidh rochtain orthu nó ní dhéanfar iad a stóráil ar feadh tréimhse nach faide ná mar is gá chun na gcríoch sin ar bailíodh iad agus a ndearnadh próiseáil bhreise orthu lena n-aghaidh. A luaithe nach mbeidh gá leis na sonraí sin a thuilleadh chun na gcríoch sin, deanfar iad a scriosadh.

7.   Déanfaidh na Ballstáit, ar a laghad trí huaire sa bhliain, seiceálacha comhbheartaithe cois bóthair ar phostú, agus féadfaidh siad tarlú ag an am céanna le seiceálacha a dhéanfar i gcomhréir le hAirteagal 5 de Threoir 2006/22/CE. Deanfaidh na húdaráis náisiúnta atá freagrach as rialacha a fhorfheidhmiú i réimse an phostúcháin na seiceálacha sin ag an am céanna in dhá Bhallstát nó níos mó, agus gach ceann de na húdaráis sin ag feidhmiú ina chríoch féin. Déanfaidh na Ballstáit faisnéis a mhalartú maidir le líon agus cineál na sáruithe a braitheadh tar éis dóibh na seiceálacha comhbheartaithe cois bóthair a chur i gcrích.

Déanfar torthaí achoimre na seiceálacha comhbheartaithe sin a chur ar fáil go poiblí i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin. [Leasú 864]

Airteagal 2e

Leasú ar Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012

San Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012, cuirtear isteach na pointí seo a leanas:"

“12a. Treoir 2006/22/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2006 maidir le coinníollacha íosta chun Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 agus Rialachán (AE) Uimh. 165/2014 agus Treoir 2002/15/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le reachtaíocht shóisialta a bhaineann le gníomhaíochtaí iompair de bhóthar a chur chun feidhme agus lena n-aisghairtear Treoir 88/599/CEE: Airteagal 8.

12b.   Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2006/22/CE maidir le ceanglais forfheidhmiúcháin agus lena leagtar síos rialacha sonracha i dtaca le Treoir 96/71/CE agus Treoir 2014/67/AE maidir le hoibrithe a phostú san earnáil iompair de bhóthar: Airteagal 2(5). [Leasú 865]

"

Airteagal 3

Tuairisciú agus athbhreithniú

1.  Déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar chur chun feidhme na Treorach seo, ar thionchar Airteagal 2 go háirithe, faoi [3 bliana i ndiaidh dháta thrasuí na Treorach seo] agus tuairisceoidh sé do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir le cur i bhfeidhm na Treorach seo. I gcás inarb iomchuí, beidh togra reachtach ag gabháil leis an tuarascáil ón gCoimisiún.

1.  Cuirfidh na Ballstáit tuarascáil ar fáil gach bliain don Choimisiún maidir le cur chun feidhme na Treorach seo, go háirithe cur chun feidhme an fhorfheidhmiúcháin chliste dá dtagraítear in Airteagal 2d agus maidir leis na deacrachtaí a d’fhéadfadh a bheith ag baint leis an bhforfheidhmiú.

Ionas gur féidir éifeachtacht fhorfheidhmiú na faisnéise a mheasúnú, áireofar sa tuarascáil faisnéis maidir le héifeachtacht na nithe seo a leanas:

–   an tacagraf cliste, dá dtagraítear i gCaibidil II de Rialachán (AE) Uimh. 165/2014;

–   úsáid IMIanna, dá dtagraítear in Airteagal 2 (5a) agus (5b) den Treoir seo;

–   úsáid doiciméad iompair leictreonach, amhail nótaí coinsíneachta leictreonacha faoin gCoinbhinsiún maidir leis an gConradh le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar (eCMR);

–   an malartú faisnéise idir na húdaráis inniúla trí ERRU agus IMI, chomh maith le faisnéis maidir le héifeachtacht na rochtana dírí fíorama atá ag na húdaráis ar ERRU agus IMI araon tríd an bhfeidhmchlár AE le linn seiceálacha cois bóthair, dá dtagraítear in Airteagail 8 agus 9 de Threoir 2006/22/CE; agus

–   cur chun feidhme an chláir oiliúna a bhfuil mar aidhm leis cuidiú le tiománaithe agus le gníomhaithe eile atá i mbun an nós imeachta, lena n-áirítear gnóthais, riaracháin agus cigirí, dul i gcleachtadh ar na rialacha nua agus ar na ceanglais a bheidh orthu.

2.  Mar thoradh ar an tuarascáil dá dtagraítear in mír 1, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht rialta ar an Treoir seo agus na torthaí meastóireachta a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus  na Comhairle. Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh ina sonrófar formáid an tuairiscithe dá dtagraítear i mír 1, agus socrófar ann freisin na treoirlínte don tuairisciú sin.

Féadtar a áireamh sna gníomhartha cur chun feidhme sin rialacha a cheanglóidh ar na Ballstáit sonraí a sholáthar don Choimisiún maidir le sreafaí tráchta agus sonraí maidir leis na Ballstáit ina bhfuil na feithiclí cláraithe ar sonraí iad a bhailítear ag córais dola na mBallstát, i gcás ina bhfuil na sonraí sin ar fáil, chun measúnú a dhéanamh ar éifeachtacht fhorfheidhmiú na Treorach seo.

3.  I gcás inarb iomchuí, beidh tograí ábhartha ag gabháil leis na tuarascálacha dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2. Ar dháta nach déanaí ná an 31 Nollaig 2025, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir le cur chun feidhme augs éifeachtaí na Treorach seo, go háirithe i ndáil le héifeachtacht an fhorfheidhmiúcháin, lena n-áirítear anailís costais is tairbhí a bhaineann le húsáid braiteoirí meáite chun taifeadadh uathoibríoch a dhéanamh ar phointí lódála/dílódála. Beidh togra reachta ag gabháil leis an tuarascáil don Choimisiún, i gcás inarb iomchuí. Cuirfear an tuarascáil sin ar fáil go poiblí. [Leasú 866]

Airteagal 3a

Oiliúint

Ar mhaithe lena áirithiú go gcomhlíontar forálacha na Treorach seo, bunóidh an Coimisiún agus na Ballstáit araon clár cuimsitheach comhtháite oiliúna agus oiriúnaithe le haghaidh na rialacha agus na gceanglas nua do thiománaithe agus do gach gníomhaí eile atá i mbun an nós imeachta, gnóthais, riaracháin agus cigirí. [Leasú 867]

Airteagal 4

1.  Glacfaidh agus foilseoidh na Ballstáit, faoin 30 Iúil 2020, pé dlíthe, rialúcháin agus forálacha riaracháin is gá chun an Treoir seo a chomhlíonadh. […] [Beidh an teorainn ama don trasuí chomh gearr agus is féidir agus go ginearálta, ní rachaidh sé thar dhá bhliain]. Cuirfidh siad téacs na bhforálacha sin in iúl don Choimisiún láithreach. [Leasú 868]

Tá an earnáil iompair díolmhaithe ó bheartaithe de bhun an ghnímh reachtaigh lena leasaítear Treoir 96/71/CE go dtí go dtiocfaidh na ceanglais forfheidhmiúcháin i bhfeidhm ar ceanglais iad lena leagtar síos rialacha sonracha i ndáil le hiompar sa Treoir seo. [Leasú 869]

Tá an earnáil iompair díolmhaithe ó bheartaithe de bhun an ghnímh reachtaigh lena leasaítear Treoir 96/71/CE go dtí go dtiocfaidh na ceanglais forfheidhmiúcháin i bhfeidhm ar ceanglais iad lena leagtar síos rialacha sonracha i ndáil le hiompar sa Treoir seo. [Leasú 870]

Nuair a ghlacfaidh na Ballstáit na forálacha sin, beidh tagairt iontu don Treoir seo nó beidh tagairt den sórt sin ag gabháil leo tráth a bhfoilsithe oifigiúil. Is iad na Ballstáit a chinnfidh an tslí le tagairt den sórt sin a dhéanamh.

2.  Déanfaidh na Ballstáit téacs phríomhfhorálacha an dlí náisiúnta a ghlacfaidh siad sa réimse a chumhdaítear leis an Treoir seo a chur in iúl don Choimisiún.

Airteagal 5

Tiocfaidh an Treoir seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a foilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Airteagal 6

Dírítear an Treoir seo chuig na Ballstáit.

Arna déanamh in/sa …,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán

(1)IO C 197, 8.6.2018, lch. 45.
(2)IO C 176, 23.5.2018, lch. 57.
(3) Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 4 Aibreán 2019.
(4)Treoir 96/71/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 1996 maidir le hoibrithe a phostú faoi chuimsiú seirbhísí a sholáthar (IO L 18, 21.1.1997, lch. 1).
(5)Treoir 2014/67/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le forfheidhmiú Threoir 96/71/CE maidir le hoibrithe a phostú faoi chuimsiú soláthar seirbhísí agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 maidir le comhar riaracháin trí Chóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh (‘Rialachán IMI’) (IO L 159, 28.5.2014, lch. 11).
(6) Rialachán (CE) Uimh. 1071/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna maidir leis na coinníollacha a bheidh le comhlíonadh chun gairm an oibreora iompair de bhóthar a chleachtadh agus lena n-aisghairtear Treoir 96/26/CE ón gComhairle (IO L 300, 14.11.2009, lch. 51).
(7)Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).
(8)Treoir 96/71/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 1996 maidir le hoibrithe a phostú faoi chuimsiú seirbhísí a sholáthar (IO L 18, 21.1.1997, lch. 1)
(9)Treoir 2014/67/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le forfheidhmiú Threoir 9 6/71/CE maidir le hoibrithe a phostú faoi chuimsiú soláthar seirbhísí agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 maidir le comhar riaracháin trí Chóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh (‘Rialachán IMI’) (IO L 159, 28.5.2014, lch. 11).
(10)COM(2016)0128
(11)Rialachán (CE) Uimh. 1072/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta tarlaithe de bhóthar (IO L 300, 14.11.2009, lch. 72).
(12)Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta do sheirbhísí cóiste agus bus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 (IO L 300, 14.11.2009, lch. 88).
(13) Treoir (AE) 2018/957 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Meitheamh 2018 lena leasaítear Treoir 96/71/CE maidir le hoibrithe a phostú faoi chuimsiú seirbhísí a sholáthar (IO L 173, 9.7.2018, lch. 16).
(14) Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le comhar riaracháin trí Chóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2008/49/CE ón gCoimisiún (‘an Rialachán IMI’) (IO L 316, 14.11.2012, lch. 1).
(15) IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.
(16)Treoir 2007/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meán Fómhair 2007 lena mbunaítear creat chun mótarfheithiclí agus a leantóirí a cheadú, mar aon le córais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh a ceapadh do na feithiclí sin (Treoir Réime) (IO L 263, 9.10.2007, lch. 1).
(17)Treoir 91/533/CEE ón gComhairle an 14 Deireadh Fómhair 1991 maidir le hoibleagáid ar fhostóir a chuid fostaithe a chur ar an eolas faoi na coinníollacha is infheidhme maidir leis an gconradh nó leis an gcaidreamh (IO L 288, 18.10.1991, lch. 32)
(18) Treoir 91/533/CEE ón gComhairle an 14 Deireadh Fómhair 1991 maidir le hoibleagáid ar fhostóir a chuid fostaithe a chur ar an eolas faoi na coinníollacha is infheidhme maidir leis an gconradh nó leis an gcaidreamh fostaíochta (IO L 288, 18.10.1991, lch. 32).

An nuashonrú is déanaí: 6 Deireadh Fómhair 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais