Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/0121(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0206/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0206/2018

Viták :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Szavazatok :

PV 14/06/2018 - 7.7
CRE 14/06/2018 - 7.7
PV 04/07/2018 - 9.1
CRE 04/07/2018 - 9.1
A szavazatok indokolása
PV 04/04/2019 - 6.7
CRE 04/04/2019 - 6.7
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0339

Elfogadott szövegek
PDF 279kWORD 81k
2019. április 4., Csütörtök - Brüsszel Végleges kiadás
A közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó végrehajtási követelmények és különös szabályok ***I
P8_TA(2019)0339A8-0206/2018
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2019. április 4-i jogalkotási állásfoglalása a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU irányelvhez kapcsolódóan a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0278),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 91. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0170/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. január 18-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2018. február 1-jei véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0206/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 197., 2018.6.8., 45. o.
(2) HL C 176., 2018.5.23., 57. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. április 4-én került elfogadásra a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU irányelvhez kapcsolódóan a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok meghatározásáról, továbbá a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló (EU) …/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel [Mód. 764]
P8_TC1-COD(2017)0121

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 91. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére(2),

rendes jogalkotási eljárás keretében(3),

mivel:

(-1)   Tekintettel a közúti szállítási ágazat munkaerejének rendkívül mobil jellegére, ágazatspecifikus szabályokra van szükség a vállalkozásoknak a határon átnyúló szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szabadsága, az áruk szabad mozgása és a járművezetők szociális védelme közötti egyensúly biztosítása érdekében. Ezen irányelv célja ezért az, hogy jogbiztonságot és egyértelműséget biztosítson, hozzájáruljon a végrehajtás harmonizációjához és előmozdításához, továbbá az illegális gyakorlatok elleni küzdelemhez és az adminisztratív terhek csökkentéséhez. [Mód. 765]

(1)  A biztonságos, hatékony és társadalmilag felelős közúti szállítási ágazat megteremtése érdekében az áruk szabad mozgását, a szolgáltatásnyújtás szabadságát, a járművezetők számára megfelelő munkakörülményeket és szociális védelmet, a gazdasági szereplők számára pedig megfelelő üzleti környezetet és tisztességes versenyfeltételeket és versenykörnyezetet kell biztosítani, ugyanakkor tiszteletben kell tartani az alapvető szabadságokat, különösen az áruk szabad mozgását és a szolgáltatásnyújtás szabadságát, amelyeket a Szerződések garantálnak. [Mód. 766]

(1a)   A közúti szállításra alkalmazott minden nemzeti szabálynak arányosnak és indokoltnak kell lennie, és nem szabad akadályoznia vagy kevésbé vonzóvá tennie a Szerződésben biztosított alapvető szabadságok gyakorlását, például a szolgáltatások szabad mozgását az Unió versenyképességének fenntartása vagy növelése érdekében, tiszteletben tartva a gépjárművezetők munkakörülményeit és szociális védelmét. [Mód. 767]

(2)  A közúti szállítási szolgáltatások rendkívül mobil jellege miatt különös figyelmet kell fordítani annak biztosítására, hogy a járművezetők élhessenek az őket megillető jogokkal, és a gazdasági szereplők ‒ legnagyobbrészt (90%-ban) 10 munkavállalónál kevesebbet foglalkoztató kkv-k ‒ elé ne gördüljenek aránytalan adminisztratív akadályok vagy visszaélésszerű és diszkriminatív ellenőrzések, indokolatlanul korlátozva ezzel a határon átnyúló szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szabadságukat. [Mód. 768]

(2a)   A közúti szállításra alkalmazott minden nemzeti szabálynak arányosnak és indokoltnak kell lennie, és nem szabad akadályoznia vagy kevésbé vonzóvá tennie a Szerződésben biztosított alapvető szabadságok gyakorlását, például az áruk szabad mozgását és a szolgáltatásnyújtás szabadságát az Unió versenyképességének fenntartása vagy növelése érdekében, beleértve a termékek és szolgáltatások költségeit is, tiszteletben tartva a járművezetők munkakörülményeit és szociális védelmét, valamint az ágazat sajátosságait is, mivel a járművezetők rendkívül mobilis munkavállalók, nem pedig kiküldött munkavállalók. [Mód. 769]

(3)  A járművezetők szociális és munkafeltételeinek javítása, valamint a közúti szállítási szolgáltatások nyújtásához fűződő szabadság nemzeti és a külföldi gazdasági szereplők közötti tisztességes, arányos és megkülönböztetésmentes versenyen alapuló gyakorlásának elősegítése közötti egyensúly kulcsfontosságú a belső piac zavartalan működése szempontjából. A szállítási ágazaton belül ezért minden nemzeti jogszabálynak vagy nemzeti szintű végrehajtási stratégiának az egységes európai közlekedési térség fejlesztését és megerősítését kell előmozdítania, és semmiképpen nem járulhat hozzá a belső piac széttagoltságához. [Mód. 770]

(4)  A közúti szállításra vonatkozó jelenlegi uniós szociális jogszabályok hatékonyságának és eredményességének értékelése alapján azonosítani lehetett a meglévő intézkedések és végrehajtásuk egyes hiányosságait, valamint az illegális gyakorlatokat, például a postafiókcégek alkalmazását. További hangsúlyt kell fektetni a közlekedési ágazatban a be nem jelentett munkavégzés elleni küzdelemre. Ezenkívül a szabályok értelmezése, alkalmazása és végrehajtása terén eltérések figyelhetők meg a tagállamok között, amelyek súlyos adminisztratív terhet rónak a gépjárművezetőkre és a gazdasági szereplőkre. Ez jogbizonytalansághoz vezet, ami káros az ágazaton belüli szociális viszonyokra, munka- és versenyfeltételekre. [Mód. 771]

(4a)  A 96/71/EK(4) és a 2014/67/EU(5) európai parlamenti és tanácsi irányelv helyes alkalmazásának biztosításához meg kell erősíteni az ellenőrzést és az uniós szintű együttműködést a járművezetők kiküldetésével kapcsolatos csalás elleni küzdelem érdekében, és szigorúbb ellenőrzéseket kell végezni annak biztosításához, hogy a kiküldött járművezetőknek járó társadalombiztosítási járulékokat ténylegesen megfizessék. [Mód. 772]

(5)  A munkaidőre és a pihenőidőre vonatkozó rendelkezések megfelelő, hatékony és következetes érvényesítése kulcsfontosságú az útbiztonság fejlesztése, a járművezetők munkafeltételeinek védelme, valamint a meg nem felelésből eredő versenytorzulás megelőzése szempontjából. Így kívánatos kiterjeszteni a 2006/22/EK irányelvben szabályozott meglévő egységes végrehajtási követelményeket a 2002/15/EK irányelvben a munkaidőre vonatkozóan meghatározott rendelkezéseknek való megfelelés ellenőrzésére. További adminisztratív terhek nélkül lehetővé kell tenni továbbá a vezetési idő és a munkaidő ellenőrzésének és a járművezetők kiküldetési ellenőrzéseinek kombinálását. A munkaidővel kapcsolatos szabályok betartásának ellenőrzését a fuvarozók telephelyein végzett ellenőrzésekre kell korlátozni mindaddig, amíg a technológia lehetővé nem teszi a munkaidő közúti ellenőrzés során történő hatékony ellenőrzését. [Mód. 773]

(5a)   Szem előtt tartva a szállítási szolgáltatások sajátos jellegét és az áruk szabad mozgására gyakorolt közvetlen hatást, különös tekintettel a közúti közlekedésbiztonságra és óvintézkedésekre, a közúti ellenőrzéseket a szükséges minimumra kell korlátozni. A járművezetők nem tehetők felelőssé az adott vállalkozás további adminisztratív kötelezettségeiért. A munkaidőre vonatkozó szabályok betartását csak a fuvarozó telephelyein kell ellenőrizni. [Mód. 774]

(5b)   A közúti ellenőrzések hatékonyabbá tételének, felgyorsításának és fokozásának lehetővé tétele, ugyanakkor a járművezetőkre háruló adminisztratív terhek csökkentése érdekében a 2002/15/EK irányelvnek való megfelelést a vállalkozások telephelyein végzett ellenőrzések keretében, nem pedig a közúti ellenőrzések keretében fogják ellenőrizni. [Mód. 775]

(6)  A közúti szállítás területére vonatkozó szociális szabályok végrehajtása tekintetében bebizonyosodott, hogy a tagállamok közötti igazgatási együttműködés nem elégséges, s ez nehézkes, alacsony hatékonyságú és összehangolatlan határon átnyúló végrehajtáshoz vezet. Ebből következően meg kell határozni a hatékony kommunikáció és a kölcsönös segítségnyújtás, beleértve a jogsértésekre vonatkozó adat- és a bevált gyakorlatokkal kapcsolatos információcsere kereteit.

(6a)  Az igazgatási együttműködés és a hatékony információcsere elősegítése érdekében az 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(6) 16. cikke (5) bekezdésének alapján a tagállamoknak a közúti fuvarozási vállalkozások európai nyilvántartási (ERRU) rendszerén keresztül össze kell kapcsolniuk nemzeti elektronikus nyilvántartásaikat (NER). A tagállamoknak minden szükséges intézkedést meg kell tenniük a nemzeti elektronikus nyilvántartások összekapcsolásának biztosítására, hogy a tagállamok illetékes hatóságai, többek között a közúti ellenőrök közvetlen, valós idejű hozzáféréssel rendelkezhessenek a közúti fuvarozási vállalkozások európai nyilvántartásában szereplő adatokhoz és információkhoz. [Mód. 776]

(6b)  Az 561/2006/EK rendeletben, a 165/2014/EU rendeletben és a 2002/15/EK irányelvben foglalt minimumfeltételek megfelelőbb és egységesebb alkalmazásának elősegítése céljából, valamint annak érdekében, hogy a közúti fuvarozók a járművezetők kiküldése esetén könnyebben meg tudjanak felelni az adminisztratív követelményeknek, a Bizottságnak ki kell fejlesztenie az IMI egy vagy több modulját a kiküldetések és elektronikus nyilatkozatok megküldésére, amely lehetővé teszi az ellenőrök számára az ERRU-hoz és az IMI-hez való közvetlen, valós idejű hozzáférést. [Mód. 777]

(7)  A még hatékonyabb, eredményesebb és következetesebb végrehajtás érdekében bővíteni kell a meglévő nemzeti kockázatértékelő rendszerek funkcióit és használatát. A kockázatértékelő rendszerekben tárolt adatokhoz való hozzáférés lehetővé tenné a nem szabályszerűen működő gazdasági szereplőkre irányuló ellenőrzések célzottabbá tételét, a szállítási vállalkozások kockázatértékelésekor alkalmazandó egységes képlet pedig a vállalkozásokkal szembeni igazságosabb bánásmódot eredményezne az ellenőrzésekkor.

(7a)  Annak érdekében, hogy tisztességes verseny és egyenlő versenyfeltételek legyenek biztosítottak a munkavállalók és a vállalkozások számára, előrehaladást kell elérni az intelligens jogérvényesítés terén és minden lehetséges támogatást meg kell adni a kockázatértékelő rendszerek teljes körű bevezetéséhez és alkalmazásához. E célból a végrehajtó hatóságok számára valós idejű hozzáférést kell biztosítani a nemzeti elektronikus nyilvántartásokhoz, a közúti fuvarozási vállalkozások európai nyilvántartásának (ERRU) maximális felhasználása mellett. [Mód. 778]

(8)  A 2006/22/EK irányelv egységes feltételek mellett történő végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek(7) megfelelően kell gyakorolni.

(8a)   A munkavállalók kiküldetésére vonatkozó, a közúti szállítási tevékenységekre alkalmazandó szabályoknak kiegyensúlyozottnak, egyszerűnek kell lenniük, amelyek kevés adminisztratív terhet jelentenek a tagállamok és a szállítási vállalkozások számára. Céljuk nem lehet az, hogy gátolják a vállalkozások letelepedési helye szerinti országon kívüli műveleteket. [Mód. 779]

(9)  Nehézségek merültek fel a munkavállalók kiküldetésére vonatkozóan a 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben(8), valamint az adminisztratív követelményekre vonatkozóan a 2014/67/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben(9) meghatározott szabályoknak a rendkívül mobil közúti szállítási ágazatban történő alkalmazásakor. A közúti szállítási ágazat munkavállalóinak kiküldetésére vonatkozó rendelkezések alkalmazásához és végrehajtásához kapcsolódó összehangolatlan nemzeti intézkedések jogbizonytalanságot és a közlekedési ágazaton belül versenytorzulást eredményeztek, valamint magas adminisztratív terheket róttak a külföldi illetőségű uniós gazdasági szereplőkre. Ez indokolatlanul korlátozza a határon átnyúló közúti szállítási szolgáltatások nyújtására vonatkozó szabadságot, és mellékhatásként kedvezőtlen hatást gyakorol a munkahelyteremtésre és a fuvarozási vállalkozások versenyképességére. Össze kell hangolni az adminisztratív követelményeket és az ellenőrzési intézkedéseket, hogy a fuvarozókat ne akadályozzák szükségtelen vagy önkényes késedelmek. [Mód. 780]

(9a)  A tagállamoknak a szabályok maradéktalan betartásának biztosítása céljából adatokat és információkat kell cserélniük, igazgatási együttműködést kell folytatniuk és kölcsönösen segítséget kell nyújtaniuk a belső piaci információs rendszeren (IMI) keresztül, amelynek jogalapját az 1024/2012/EU rendelet biztosítja. Az IMI-rendszert kell használniuk a fuvarozók és a fogadó tagállamok illetékes hatóságai között a kiküldési nyilatkozatok elküldésére és frissítésére is. Ez utóbbi célkitűzés eléréséhez nélkülözhetetlen az IMI-rendszeren belül kialakítani egy párhuzamos nyilvános felületet, amelyhez hozzáférhetnek a fuvarozók. [Mód. 781]

(9b)  Az e rendeletben meghatározott jogsértések felelősségének méltányos részét az áruszállítási láncban részt vevő valamennyi szereplőnek viselnie kell. Ez arra az esetre is vonatkozik, ha a szereplők tudtak, vagy a körülményeket figyelembe véve tudniuk kellett a jogsértésekről. [Mód. 782]

(9c)  Annak biztosítása érdekében, hogy a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó ellenőrzési intézkedéseket a 96/71/EK és a 2014/67/EU irányelvnek megfelelően helyesen alkalmazzák, meg kell erősíteni az uniós szintű ellenőrzéseket és együttműködést a járművezetők kiküldetésével kapcsolatos csalások elleni küzdelemhez. [Mód. 783]

(9d)  A vállalkozókat arra kell ösztönözni, hogy vállalják a társadalmi felelősséget és olyan közúti fuvarozókat alkalmazzanak, akik betartják az ezen irányelvben foglalt szabályokat. A Bizottságnak annak érdekében, hogy a vállalkozók számára megkönnyítse az ilyen közúti fuvarozók megtalálását, értékelnie kellene a meglévő eszközöket és a bevált gyakorlatokat, támogatva az áruszállítási láncban részt vevő valamennyi szereplő társadalmilag felelősségteljes magatartását, adott esetben azzal a céllal, hogy létrehozza a megbízható fuvarozási vállalatok európai platformját. [Mód. 784]

(9e)  A nemzetközi közúti fuvarozási társaságok alapítására vonatkozó szabályok be nem tartása eltéréseket idéz elő a belső piacon és hozzájárul a vállalkozások közötti tisztességtelen verseny kialakulásához. Ezért szigorúbbá és könnyebben ellenőrizhetőbbé kell tenni a nemzetközi fuvarozási társaságok alapítására irányadó feltételeket, különösen a „postafiókcégek” létrehozása elleni küzdelem érdekében. [Mód. 785]

(10)  A 96/71/EK irányelv módosításról szóló 2016. március 8-i javaslatában(10) a Bizottság elismerte, hogy az irányelv végrehajtása sajátos jogi kérdéseket és nehézségeket vet fel a rendkívül mobil közúti szállítási szektorban, és jelezte, hogy a kérdéseket leginkább a közúti szállítási területre vonatkozó ágazatspecifikus jogalkotás tudná rendezni.

(10a)   Tekintettel arra, hogy Európában hiány van a járművezetőkből, a szakma vonzerejének növelése érdekében jelentősen javítani kell a munkakörülményeket. [Mód. 786]

(11)  A 96/71/EK irányelv közúti szállítási ágazatban történő eredményes és arányos végrehajtásához olyan ágazatspecifikus szabályokat kell alkotni, amelyek figyelembe veszik a közúti szállítási ágazat munkaerejének rendkívül mobil jellegéből fakadó sajátosságokat, valamint egyensúlyt teremtenek a járművezetők szociális védelme és a vállalkozásoknak a határon átnyúló szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szabadsága között. Ezen irányelv rendelkezéseivel összhangban a közúti fuvarozási ágazatra a 96/71/EK irányelv munkavállalók kiküldetéséről szóló rendelkezéseit, valamint a 2014/67/EU irányelv e rendelkezések végrehajtásáról szóló előírásait kell alkalmazni. [Mód. 787]

(12)  E kiegyensúlyozott kritériumoknak a járművezető és a fogadó tagállam területe közötti elegendő kapcsolat fogalmán kell alapulniuk. Így meg kell határozni egy időküszöböt, amelyen túl a fogadó tagállam minimális bérszintre és minimális éves fizetett szabadságra vonatkozó szabályai alkalmazandók a nemzetközi szállítási műveletek esetében. Indokolt úgy rendelkezni, hogy Ez az időküszöb ne legyen alkalmazandó elegendő kapcsolat az 1072/2009/EK(11) és az 1073/2009/EK(12) európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kabotázsműveletekre kabotázsműveletek esetében fennáll, mivel a szállítási művelet egésze valamely fogadó tagállamban valósul meg. Következésképpen a kabotázsra a fogadó tagállam minimális bérszintre 96/71/EK és éves fizetett szabadságra vonatkozó előírásait kell alkalmazni, függetlenül az adott járművezető által végrehajtott műveletek gyakoriságától és időtartamától a 2014/67/EU irányelv rendelkezései alkalmazandók. [Mód. 788]

(12a)  Nemzetközi fuvarozás esetén a kétoldalú nemzetközi fuvarozásban részt vevő járművezető meghatározó kapcsolata a fuvarozó társaság letelepedésének helye szerinti tagállammal áll fenn, mivel a járművezető rendszeresen visszatér ide. Egy járművezető több kétoldalú szállítási műveletet is végezhet egyetlen út alkalmával. Ugyanakkor elegendő mértékű kapcsolat áll fenn a fogadó tagállam területével akkor, ha a járművezető más művelettípusokat – vagyis nem kétoldalú nemzetközi szállítási műveleteket – hajt végre a szóban forgó tagállamban. [Mód. 789]

(12b)  A közlekedési erőforrások hatékony felhasználásának biztosítása, a működtetést meghatározó realitások figyelembevétele, valamint az üresen közlekedő járművek számának csökkentése érdekében – ami fontos szerepet játszik a Párizsi Megállapodás CO2-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos célkitűzéseinek elérésében – korlátozott számú további szállítási tevékenységet lehetővé kell tenni a kiküldetésre vonatkozó szabályok alkalmazásának kiváltása nélkül. Az ilyen tevékenységek olyan műveletekből állnak, amelyeket a letelepedés helye szerinti tagállamból kiinduló kétoldalú nemzetközi szállítási művelet során vagy az azt követő időszakban végeznek még a letelepedés szerinti tagállamba történő visszatérés előtt. [Mód. 790]

(12c)  Ha a járművezető kombinált szállítási műveletben vesz részt, akkor a kezdő vagy végső útszakasz során nyújtott szolgáltatás jellege abban az esetben kapcsolódik szorosan a székhely szerinti tagállamhoz, amennyiben maga az útszakasz kétoldalú szállítási műveletnek minősül. Ugyanakkor elegendő mértékű kapcsolat áll fenn a fogadó tagállam területével akkor, ha az útszakaszon végzett szállítási műveletre a fogadó tagállamban, illetve mint nem kétoldalú nemzetközi szállítási műveletre kerül sor, és így a kiküldetési szabályokat ebben az esetben alkalmazni kell. [Mód. 791]

(12d)   Mivel a járművezetőnek nincs elegendő kapcsolata a tranzittagállam területével, a tranzitműveletek nem tekinthetők kiküldetésnek. Azt is tisztázni kell, hogy az, hogy az utasok higiéniai okokból leszállnak a buszról, nem változtatja meg a szállítási művelet minősítését. [Mód. 792]

(12e)  A közúti fuvarozás ágazatát magas fokú mobilitás jellemzi, és az ágazat bérezésének bizonyos vonatkozásaiban közös megközelítésre van szükség. A fuvarozási vállalkozásoknak jogbiztonságra van szükségük a rájuk vonatkozó szabályokat és követelményeket illetően. E szabályoknak és követelményeknek világosnak, érthetőnek és a fuvarozási vállalkozások számára könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, továbbá lehetővé kell tenniük a hatékony ellenőrzéseket. Fontos, hogy az új szabályok ne vezessenek be szükségtelen adminisztratív terheket, és kellőképpen szem előtt tartsák a kkv-k érdekeit. [Mód. 793]

(12f)  Amennyiben a nemzeti jog, hagyományok és gyakorlat szerint – ideértve a szociális partnerek autonómiájának tiszteletben tartását – a 96/71/EK irányelv 3. cikkében említett foglalkoztatási szabályokat és feltételeket az említett irányelv 3. cikkének (1) és (8) bekezdésével összhangban kollektív szerződések írják elő, a tagállamoknak a 2014/67/EU irányelvvel összhangban biztosítaniuk kell, hogy e szabályok és feltételek hozzáférhető és átlátható módon rendelkezésre álljanak a másik tagállamból származó szolgáltatók és a kiküldött munkavállalók számára, és e tekintetben törekedniük kell a szociális partnerek bevonására. A vonatkozó információknak tartalmazniuk kell mindenekelőtt a különböző díjazásokat és az azokban szereplő tételeket, beleértve a helyi vagy regionális kollektív szerződések díjazási elemeit, a fizetendő járandóság kiszámítási módját, és adott esetben a különböző bérkategóriákba való besorolás kritériumait. A 96/71/EK irányelv módosításáról szóló (EU) 2018/957 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel(13) összhangban a szállítási vállalkozások nem szankcionálhatók a bérezés elemeire, a fizetendő járandóság kiszámítási módszerére és adott esetben a nyilvánosan nem hozzáférhető különböző bérkategóriákba való besorolás kritériumaira vonatkozó szabályok be nem tartása miatt. [Mód. 794]

(13)  A munkavállalók kiküldetésére vonatkozó ágazatspecifikus szabályok hatékonyabb és eredményesebb érvényesítése és a külföldi illetőségű gazdasági szereplőket sújtó aránytalan adminisztratív terhek elkerülése érdekében a digitális menetíró készülékhez hasonló ellenőrzési eszközök előnyeit teljes körűen kihasználó különös adminisztratív és ellenőrzési követelményeket kell meghatározni a közúti szállítási ágazatban. Az ezen irányelvben és a 96/71/EK irányelvben megállapított kötelezettségek összetettségének csökkentése céljából a tagállamok dönthetnek úgy, hogy csak az ezen irányelvben meghatározott, a közúti szállítási ágazathoz igazított adminisztratív kötelezettségeket írják elő a közúti fuvarozók számára. [Mód. 795]

(13a)   A járművezetőkre háruló adminisztratív terhek és iratkezelési feladatok csökkentése céljából a fuvarozók a székhelyük szerinti tagállam illetékes hatóságainak kérésére minden szükséges dokumentumot bemutatnak a 2014/67/EU irányelv III. fejezetének a tagállamok közötti kölcsönös segítségnyújtásra és együttműködésre vonatkozó rendelkezései szerint. [Mód. 796]

(13b)   Ezen irányelv végrehajtásának, alkalmazásának és érvényesítésének elősegítése érdekében a regionális és helyi hatóságok közötti fokozott, határokon átnyúló információcseréhez a tagállamokban az 1024/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel(14) létrehozott belső piaci információs rendszert (IMI) kell használni. Hasznos lenne az IMI funkcióinak az egyszerű nyilatkozatok benyújtásával és továbbításával való kibővítése is. [Mód. 797]

(13c)   A fuvarozók ‒ gyakran kis- és középvállalkozások ‒ adminisztratív terheinek csökkentése érdekében indokolt lenne bizonyos előre meghatározott elemeket tartalmazó, az Unió összes hivatalos nyelvére lefordított szabványosított formanyomtatványok segítségével egyszerűsíteni a kiküldetésre vonatkozó nyilatkozatok fuvarozók által történő elküldésének folyamatát. [Mód. 798]

(13d)   A közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó szabályok általános végrehajtása és alkalmazása az uniós közúti árufuvarozási iparág struktúrájára is kihatással lehet. Következésképpen a tagállamoknak és a Bizottságnak szorosan nyomon kell követniük e folyamat hatásait. [Mód. 799]

(13e)   A szabályok érvényesítésének a vállalkozások telephelyein történő ellenőrzésekre kell összpontosítania. Nem zárhatók ki a közúti ellenőrzések, de azokat megkülönböztetésmentesen kell végrehajtani, kizárólag a fuvarlevelek vagy azok elektronikus változatai, az előzetes regisztráció megerősítése és a gazdasági szereplő letelepedési helye vagy a járművezető lakóhelye szerinti országba való visszatérésre vonatkozó tanúsítvány tekintetében. A közúti ellenőrzések során elsősorban a menetíró készülékek adatait kell ellenőrizni, amelyek a járművezető és a jármű összefüggő négyhetes időtartam alatti tevékenységének és a tevékenység által lefedett földrajzi terület megállapításához fontosak. Ezt segítheti az országkódok rögzítése. [Mód. 800]

(13f)   A Bizottságnak több ízben kell értékelnie a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó szabályok alkalmazásának és érvényesítésének hatását, arról jelentést kell tennie a Parlamentnek és a Tanácsnak, valamint javaslatokat kell készítenie a szabályok további egyszerűsítése és az adminisztratív terhek csökkentése érdekében. [Mód. 801]

(13g)   Felismerve azt, hogy a szállítási ágazat ‒ ahol a járművezetők által vállalt munka lényegi eleme a helyváltoztatás ‒ különleges bánásmódot igényel, a 96/71/EK irányelv közúti szállítási ágazatra való alkalmazásának egybe kell esnie a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében, valamint a 96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU irányelvhez kapcsolódóan a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok meghatározása tekintetében történő módosításának hatálybalépésével. [Mód. 802]

(13h)   Ezen irányelv mellékleteinek a legjobb gyakorlat terén tapasztalt fejleményekhez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a mellékletek módosítására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak(15) megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein. [Mód. 803]

(-14a)  A tagállamok közötti hatékony igazgatási együttműködés és kölcsönös segítségnyújtás keretében történő információcserének meg kell felelnie az (EU) 2016/679 rendeletben meghatározott személyes adatok védelméről szóló szabályoknak. [Mód. 804]

(-14b)   A szállítói lánc valamennyi szereplőjének be kell tartania az arra irányuló szabályokat, hogy az európai közúti fuvarozási piacon egészében jó szociális feltételek legyenek biztosítottak. A gazdasági és társadalmi szempontból fenntartható európai belső piac létrehozása érdekében a logisztikai lánc valamennyi szereplőjére kiterjedő elszámoltathatósági rendet kell kialakítani és megvalósítani. Az átláthatóság és a felelősség érvényesítése, valamint a társadalmi és gazdasági egyenlőség erősítése növelni fogja a járművezetői szakma vonzerejét és elősegíti az egészséges versenyt. [Mód. 805]

(14)  A 2006/22/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2006/22/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A cím helyébe a következő szöveg lép:"

„Az Európai Parlament és a Tanács 2006/22/EK irányelve (2006. március 15.) az 561/2006/EK és a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint a 2002/15/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közúti szállítással kapcsolatos szociális jogszabályok tekintetében történő végrehajtására vonatkozó minimumfeltételekről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről”

"

2.  Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

„Ez az irányelv megállapítja az 561/2006/EK és a 165/2014/EU rendelet*, valamint a 2002/15/EK irányelv** végrehajtásának minimumfeltételeit.

______________________

* Az Európai Parlament és a Tanács 165/2014/EU rendelete (2014. február 4.) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 60., 2014.2.28., 1. o.).

** Az Európai Parlament és a Tanács 2002/15/EK irányelve (2002. március 11.) a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről (HL L 80., 2002.3.23., 35. o.).”

"

3.  A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)  az (1) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

„Az említett ellenőrzések minden évben kiterjednek az 561/2006/EK és a 165/2014/EU rendelet hatálya alá tartozó utazó munkavállalók, járművezetők, vállalkozások és járművek, valamint a 2002/15/EK irányelv hatálya alá tartozó utazó munkavállalók és járművezetők megfelelően nagy, reprezentatív mintájára. A tagállamok megszervezik a 2002/15/EK irányelv végrehajtásának ellenőrzésére irányuló közúti ellenőrzéseket a hatékony ellenőrzéseket lehetővé tevő technológia bevezetését követően. Addig az ellenőrzéseket továbbra is kizárólag a szállítási vállalkozások telephelyén kell elvégezni.”; [Mód. 806]

"

b)  a (3) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

„Minden tagállam oly módon szervezi meg az ellenőrzéseket, hogy azok az 561/2006/EK rendelet, a 165/2014/EU rendelet és a 2002/15/EK irányelv hatálya alá tartozó járművek vezetői összes munkanapjának legalább 3 %-ára kiterjedjenek. A közúti ellenőrzések elvégzése után, és amennyiben a járművezető nem képes benyújtani egy vagy több szükséges dokumentumot, a járművezetőknek engedélyezni kell, hogy folytassák szállítási műveletüket, és a letelepedés helye szerinti tagállamban lévő fuvarozó az illetékes hatóságokon keresztül köteles benyújtani a szükséges dokumentumokat.”; [Mód. 807]

"

c)  a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

„(4) Az 561/2006/EK rendelet 17. cikkének megfelelően a Bizottságnak benyújtott információknak tartalmazniuk kell a közutakon ellenőrzött járművezetők számát, a vállalkozások telephelyein végzett ellenőrzések számát, az a telephelyen ellenőrzött munkanapok számát, valamint a jelentett jogsértések számát és jellegét annak feltüntetésével, hogy utasokat vagy árut szállítottak.”. [Mód. 808]

"

3a.  Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

„5. cikk

Összehangolt ellenőrzések

A tagállamok legalább évente hat alkalommal összehangolt közúti és telephelyi ellenőrzés keretében ellenőrzik az 561/2006/EK rendelet vagy a 165/2014/EU rendelet hatálya alá tartozó járművezetőket és járműveket. Ezeket az ellenőrzéseket két vagy több tagállam végrehajtó hatóságai egy időben hajtják végre saját államuk területén. Az összehangolt ellenőrzések összefoglaló eredményeit a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban közzéteszik. [Mód. 809]

"

4.  A 6. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"

„(1) A telephelyi ellenőrzéseket a különféle fuvarozási és vállalkozásfajtákkal kapcsolatos múltbeli tapasztalatokat figyelembe véve kell megszervezni. Azokban az esetekben is ellenőrzést kell tartani a vállalkozás telephelyén, amikor közúti ellenőrzés során az 561/2006/EK és vagy a 165/2014/EU rendeletben, illetve a 2002/15/EK irányelvben foglaltak súlyos megsértését állapították meg.” [Mód. 810]

"

4a.  A 7. cikk (1) bekezdése b) pontjának helyébe a következő szöveg lép:"

„b) a kétévenkénti statisztikai adatgyűjtés továbbítása a Bizottság részére az 561/2006/EK rendelet 17. cikke értelmében;” [Mód. 811]

"

5.  A 7. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:"

„d) az információk más tagállamokkal történő megosztásának biztosítása az ezen irányelvet és a 2002/15/EK irányelvet átültető nemzeti rendelkezések alkalmazása tekintetében.”

"

6.  A 8. cikk a következőképpen módosul:

-a)  a 8. cikk (1) bekezdésének bevezető szövege helyébe a következő szöveg lép:"

„(1) Az 561/2006/EK rendelet 22. cikkének (2) bekezdése vagy a 165/2014/EU rendelet 40. cikke alapján kölcsönösen egymás rendelkezésére bocsátott információknak, a 7. cikknek megfelelően, a Bizottságnak szóló értesítés szerinti kijelölt szervek közötti átadására:”; [Mód. 812]

"

a)  az (1) bekezdés b) pontjának helyébe a következő szöveg lép:"

„b) egyedi esetekben indokolással ellátott tagállami megkeresés alapján valamely tagállam külön kérésére kerül sor, feltéve, hogy a kért információ nem érhető el az 1071/2009/EK rendelet 16. cikkének (5) bekezdésében említett nemzeti elektronikus nyilvántartásokkal történő közvetlen konzultáción keresztül.”; [Mód. 813]

"

b)  a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"

„(1a) A tagállam a valamely másik tagállam által az e cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint igényelt adatokat a megkeresés átvételétől számított 25 10 munkanapon belül átadja. azokban Megfelelően indokolt esetekben az esetekben időkorlát 20 munkanap, amikor részletes vizsgálatra vagy az érintett vállalkozások telephelyein lefolytatandó ellenőrzésre van szükség. A tagállamok kölcsönös egyetértéssel megállapodhatnak ennél rövidebb határidőben. Sürgős esetekben vagy a nyilvántartásokból, például a kockázatértékelő rendszerekből egyszerűen kinyerhető adatok igénylése esetén a tagállamok három munkanapon belül átadják a kért információt. [Mód. 814]

Abban az esetben, ha a megkeresett tagállam szerint a megkeresés indokolása nem kielégítő, erről 10 öt munkanapon belül tájékoztatja a megkereső tagállamot. A megkereső tagállam megfelelőbben megindokolja a megkeresést. Amennyiben ez nem lehetséges, a tagállam visszautasíthatja a megkeresést. [Mód. 815]

Ha nehéz vagy nem lehetséges az információkérésnek eleget tenni vagy az ellenőrzést, szemlét, illetve vizsgálatot lefolytatni, a megkeresett tagállam erről 10 öt munkanapon belül tájékoztatja a megkereső tagállamot, megadva kellőképpen megindokolva az indokokat is érintett információ szolgáltatására vonatkozó nehézségeket vagy a teljesítésképtelenség okát. Az érintett tagállamok egyeztetnek egymással a felmerült nehézségek megoldása érdekében. [Mód. 816]

Amennyiben a Bizottság tudomására jut, hogy az információcsere folyamatos problémákba ütközik, vagy az információszolgáltatás állandó elutasításra kerül, megtehet minden intézkedést a helyzet orvoslása érdekében, beleértve adott esetben nyomozás indítását, és végső soron a tagállammal szembeni szankciók alkalmazását.”; [Mód. 817]

"

ba)  a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

(2) A 2014/67/EU irányelv 21. cikkétől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai közötti információcsere, amelyről e cikk (1) és (1a) bekezdése rendelkezik, az 1024/2012/EU rendelet által létrehozott belső piaci információs rendszeren (IMI) keresztül történik. A tagállamok illetékes hatóságai valós időben hozzáférhetnek a nemzeti elektronikus nyilvántartások adataihoz az 1071/2009/EK rendelet 16. cikkében említett, a közúti fuvarozási vállalkozások európai nyilvántartásán (ERRU) keresztül.”; [Mód. 818]

"

bb)  a 8. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"

„(2a) A Bizottság az összes tagállam részére közös elektronikus alkalmazást dolgoz ki, amely 2020-tól valós idejű és közvetlen hozzáférést biztosít a közúti és telephelyi ellenőrzések során az ellenőrök számára az ERRU-hoz és az IMI-hez. Ezt az alkalmazást kísérleti projekten keresztül kell fejleszteni.”. [Mód. 819]

"

7.  A 9. cikk a következőképpen módosul:

a)  az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

„(1) A tagállamok a vállalkozásokra vonatkozó, az egyes vállalkozások által az 561/2006/EK rendelet vagy a 165/2014/EU rendelet vagy a 2002/15/EK irányelvet átültető nemzeti rendelkezések tekintetében elkövetett jogsértések relatív számán és súlyosságán alapuló kockázatértékelő rendszert vezetnek be.

A Bizottság végrehajtási felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén aktusokat fogadjon el a vállalkozásokra vonatkozó kockázatértékelés végzésekor alkalmazandó egységes képletet dolgoz ki képlet kidolgozására, amely számításba veszi a jogsértések számát, súlyosságát és előfordulásuk gyakoriságát, a jogsértések feltárása nélkül záruló ellenőrzések eredményeit, valamint azt, hogy a közúti szállítási vállalkozás használt-e mindegyik járművében a 165/2014/EU rendelet II. fejezetében foglaltaknak megfelelő intelligens menetíró készüléket. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az ezen irányelv 12. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”; [Mód. 820]

"

b)  a (2) bekezdés második mondatát el kell hagyni;

ba)  a (3) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

„(3) Az 561/2006/EK és a 165/2014/EU rendeletekkel kapcsolatos jogsértések kezdeti listáját a III. melléklet tartalmazza.”; [Mód. 821]

"

bb)  a (3) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

„Az 561/2006/EK vagy a 165/2014/EU rendeletekkel kapcsolatos jogsértések súlyozására vonatkozó iránymutatások nyújtása céljából, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a III. melléklet módosításához a súlyosságukhoz mérten kategóriákra bontott jogsértések általános körére vonatkozó iránymutatások lefektetése céljából.”; [Mód. 822]

"

bc)  a (3) bekezdés harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

A legsúlyosabb jogsértésekre vonatkozó kategóriának tartalmaznia kell azokat, ahol az 561/2006/EK vagy165/2014/EU rendeletek rendelkezéseinek való nem megfelelés halál vagy súlyos személyi sérülés nagy kockázatával jár.”; [Mód. 823]

"

c)  a cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:"

„(4) A célzott közúti ellenőrzések elősegítése érdekében a nemzeti kockázatértékelő rendszerben, valamint a szállítási vállalkozásokról és tevékenységekről vezetett nemzeti nyilvántartásokban lévő adatoknak az ellenőrzés időpontjában elérhetőknek kell lenniük az érintett tagállam összes illetékes ellenőrző hatósága számára legalább egy, az összes tagállam által közösen használt elektronikus alkalmazáson keresztül, amelynek segítségével közvetlen, valós idejű hozzáféréssel fognak rendelkezni az ERRU-hoz. [Mód. 824]

(5)  A tagállamok a 8. cikkben megállapított határidőkön belül más tagállamok valamennyi illetékes hatósága számára kérésre rendelkezésre bocsátják vagy közvetlenül hozzáférhetővé teszik a nemzeti kockázatértékelő rendszerben lévő adatokat az 1071/2009/EK rendelet 16. cikkében említett átjárható nemzeti elektronikus nyilvántartásokon keresztül. E tekintetben a fuvarozói jogsértésekkel és a kockázatértékelésekkel kapcsolatos adatok és információk cseréje a tagállamok különböző nemzeti nyilvántartásainak az ERRU által biztosított összekapcsolása révén összpontosul és valósul meg.”. [Mód. 825]

"

8.  A 11. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

„(3) A Bizottság végrehajtási felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén aktusokat fogadjon el egy közös megközelítést dolgoz ki megközelítés kidolgozására az 561/2006/EK rendelet 4. cikkének e) pontjában definiált egyéb munka időszakainak a nyilvántartására és ellenőrzésére vonatkozóan – beleértve a nyilvántartás formáját és azokat az egyedi eseteket, amikor erre sor kerül –, valamint a legalább egy hetes egyhetes olyan időszakoknak a nyilvántartására és ellenőrzésére vonatkozóan, amikor a járművezető elhagyja a járművet és a járművel nem tud semmilyen tevékenységet végezni. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 12. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. [Mód. 826]

"

8a.  A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

„12. cikk

A bizottsági eljárás

(1)  A Bizottság munkáját a 165/2014/EU rendelet 42. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság segíti. E bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.” [Mód. 827]

"

8b.  A 13. cikk b) pontjának helyébe a következő szöveg lép:"

„b) hogy ösztönözze az 561/2006/EK rendeletre vonatkozó, végrehajtó hatóságok általi megközelítések összhangját és annak összehangolt értelmezését;” [Mód. 828]

"

8c.  A 14. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

„14. cikk

Harmadik országokkal folytatott tárgyalások

Ezen irányelv hatálybalépését követően az Unió tárgyalásokat kezdeményez az érintett harmadik országokkal az ezen irányelvben szereplőkkel egyenértékű szabályok alkalmazása érdekében.

Ezen tárgyalások lezárásáig a tagállamok az 561/2006/EK rendelet 17. cikke szerinti, Bizottságnak küldött jelentésükbe a harmadik országokból származó járműveken lefolytatott ellenőrzésekről szóló adatokat is belefoglalják.” [Mód. 829]

"

8d.  A 15. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

„15. cikk

A mellékletek frissítése

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a helyes gyakorlat változásai alapján szükséges kiigazítások bevezetése érdekében módosítsa az I. és a II. mellékletet.” [Mód. 830]

"

8e.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:"

„15a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)   A Bizottságnak a 9. cikk (3) bekezdésében és a 15. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól … [ezen irányelv hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3)   Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 9. cikk (3) bekezdésében és a 15. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)   A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)   A 9. cikk (3) bekezdése és a 15. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.” [Mód. 831]

"

9.  Az I. melléklet a következőképpen módosul:

-a)  az A. rész 1. pontjának helyébe a következő szöveg lép:"

„1. napi és heti vezetési idők, szünetek és napi és heti pihenőidők; továbbá a megelőző napokra vonatkozó adatrögzítő lapok, amelyeket a 165/2014/EU rendelet 36. cikke (1) és (2) bekezdésének megfelelően a jármű fedélzetén kell tartani és/vagy ugyanerről az időszakról a járművezető kártyáján tárolt adatok és/vagy az ezen irányelv II. mellékletével összhangban a menetíró készülék memóriájában tárolt adatok és/vagy ugyanezek a kinyomaton szereplő adatok;” [Mód. 832]

"

-aa)  az A. rész 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:"

2. a 165/2014/EU rendelet 36. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett időszakra vonatkozóan minden olyan eset, amikor a jármű megengedett sebességét túllépték, amely magában foglal minden olyan, 1 percnél hosszabb időszakot, amely alatt a jármű sebessége N3 kategóriájú járművek esetében meghaladta a 90 km/órát, vagy M3 kategóriájú járművek esetében a 105 km/órát (a 2007/46/EK irányelvben(16) meghatározott N3 és M3 kategóriák);” [Mód. 833]

"

-ab)  az A. rész 4. pontja helyébe a következő szöveg lép:"

„4. a menetíró készülék helyes működése (a készülékkel és/vagy a járművezető kártyájával és/vagy az adatrögzítő lapokkal történt esetleges visszaélés megállapítása), vagy, amennyiben indokolt, az 561/2006/EK rendelet 16. cikkének (2) bekezdésében felsorolt dokumentumok megléte a járművön;” [Mód. 834]

"

a)  az A. rész a következő ponttal egészül ki:"

„6. a 2002/15/EK irányelv 4. és 5. cikkében meghatározott heti munkaidő, amennyiben a technológia lehetővé teszi ennek tényleges ellenőrzését.”; [Mód. 835]

"

b)  a B. rész a következő ponttal egészül ki:"

„4. a 2002/15/EK irányelv 4., 5. és 7. cikkében meghatározott heti munkaidőre, szünetekre és éjszakai munkavégzésre vonatkozó követelmények.”;

"

ba)  a B. rész második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

„A tagállamok indokolt esetben, amennyiben jogsértést fedeznek fel, ellenőrzik a szállítási lánc egyéb felbujtóinak vagy bűnsegédeinek – pl. a feladók, a szállítmányozók vagy megbízók – közös felelősségét, beleértve azt is, hogy a szállítási szerződés megengedi-e az 561/2006/EK és a 165/2014/EU rendeletben foglaltak betartását.”. [Mód. 836]

"

2. cikk

(1)  Ez a cikk különös szabályokat határoz meg a 96/71/EK irányelvnek a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésével, valamint a 2014/67/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az e járművezetők kiküldetésére vonatkozó adminisztratív követelményekkel és ellenőrzési intézkedésekkel kapcsolatos egyes vonatkozásai tekintetében.

(1a)  Ezek a különös szabályok valamely tagállamban székhellyel rendelkező olyan vállalkozások által foglalkoztatott járművezetőkre alkalmazandók, amelyek a 96/71/EK irányelv 1. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett transznacionális intézkedések egyikét meghozzák.

(2)  A tagállamok nem alkalmazzák a 96/71/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdése első albekezdésének b) és c) pontját a szóban forgó irányelv 1. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett vállalkozások által a közúti szállítási ágazatban alkalmazott, az 1072/2009/EK és az 1073/2009/EK rendeletben meghatározott nemzetközi szállítási műveleteket végző járművezetőkre, ha a területükre irányuló, az említett műveletek elvégzését szolgáló kiküldetés időtartama egy naptári hónapban legfeljebb 3 nap. A kétoldalú szállítási műveleteket végrehajtó járművezetők nem tekinthetők úgy, mint akik a 96/71/EK irányelv értelmében vett kiküldetésben vannak.

Ezen irányelv alkalmazásában az árukkal végzett kétoldalú szállítási művelet az áruknak egy szállítási szerződés alapján az 1071/2009/EK rendelet 2. cikkének 8. pontjában meghatározott, letelepedés helye szerinti tagállamból egy másik tagállamba vagy harmadik országba történő mozgatását, illetve egy másik tagállamból vagy harmadik országból a letelepedés helye szerinti tagállamba történő mozgatását jelenti.

(2a)  A 165/2014/EU rendelet 34. cikke (7) bekezdésében előírtaknak megfelelően, attól a naptól kezdve, hogy a járművezetőknek manuálisan kell rögzíteniük a határátlépéseik adatait, a tagállamoknak a (2) bekezdésben foglalt kivételt is alkalmazniuk kell az áruszállítás tekintetben, amennyiben:

–  a kétoldalú szállítási műveletet végző járművezető azonfelül egy be-, illetve kirakodási műveletet is végez az útja során érintett tagállamokban vagy harmadik országokban, feltéve hogy a járművezető nem ugyanazon tagállamban rakodja be és ki az árukat.

Abban az esetben, ha a letelepedés helye szerinti tagállamból kiinduló olyan kétoldalú szállítási műveletet, amely során nem került sor további tevékenységekre, a letelepedés helye szerinti tagállam területére irányuló kétoldalú szállítási művelet követ, a kivételt a fenti feltételek mellett legfeljebb két további be-, illetve kirakodási műveletre kell alkalmazni.

Ez a kivétel csak addig alkalmazandó amíg, a 165/2014/EU rendelet 8. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében említett, a határátlépés és a további tevékenységek rögzítésére vonatkozó előírásoknak megfelelő intelligens menetíró készülékkel felszerelésre nem kerülnek az adott tagállamban először nyilvántartásba vett járművek a rendelet 8. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében meghatározottak szerint. Az említett időponttól kezdve az első albekezdésben említett mentesség kizárólag azokra a járművezetőkre vonatkozik, akik a rendelet 8., 9. és 10. cikkében előírtak szerinti intelligens menetíró készülékkel felszerelt járművet vezetnek.

(2b)  Az 1073/2009/EK rendeletben meghatározottak szerint nemzetközi alkalmi vagy rendszeres személyszállítást végző járművezető nem tekinthető úgy, mint aki a 96/71/EK irányelv értelmében vett kiküldetésben van, amennyiben:

–  az utasok felvétele a letelepedés helye szerinti tagállamban, leszállásuk pedig egy másik tagállamban vagy harmadik országban történik; vagy

–  az utasok felvétele egy tagállamban vagy harmadik országban, leszállásuk pedig a letelepedés helye szerinti tagállamban történik; vagy

–  az utasok felvétele és leszállása az 1073/2009/EK rendelet szerinti helyi kirándulás céljából a letelepedés helye szerinti tagállamban történik.

(2c)  Az 1072/2009/EK és az 1073/2009/EK rendeletben meghatározott kabotázst végző járművezető a 96/71/EK irányelv szerinti kiküldött munkavállalónak minősül.

(2d)  A 96/71/EK irányelv 2. cikkének (1) bekezdése ellenére a járművezető nem minősül egy tagállam területére kiküldött munkavállalónak, ha a tagállam területén áru berakodása vagy kirakodása, illetve utasok felvétele vagy leszállítása nélkül halad át.

(2e)  Amennyiben a járművezető a 92/106/EGK irányelvben meghatározott kombinált szállítási művelet közúti szakaszának elején vagy végén halad át, nem tekinthető úgy, hogy a járművezető a 96/71/EK irányelv értelmében vett kiküldetésben van, ha maga a közúti szakasz a (2) bekezdésben meghatározott kétoldalú szállítási műveletekből áll.

(2f)  A 96/71/EK irányelv 3. cikkében említett foglalkoztatási szabályokat és feltételeket az említett irányelv 3. cikkének (1) és (8) bekezdésével összhangban kollektív szerződések írják elő, a tagállamoknak a 2014/67/EU irányelvvel összhangban biztosítaniuk kell, hogy e szabályok és feltételek hozzáférhető és átlátható módon rendelkezésre álljanak a másik tagállamból származó szolgáltatók és a kiküldött munkavállalók számára. A vonatkozó információknak tartalmazniuk kell mindenekelőtt a különböző díjazásokat és az azokban szereplő tételeket, beleértve a helyi vagy regionális kollektív szerződések díjazási elemeit, a fizetendő járandóság kiszámítási módját, és adott esetben a különböző bérkategóriákba való besorolás kritériumait. A 96/71/EK irányelv módosításáról szóló (EU) 2018/957 irányelvvel összhangban a szállítási vállalkozások nem büntethetők a bérezés elemeire, a fizetendő járandóság kiszámítási módszerére és adott esetben a nyilvánosan nem hozzáférhető különböző bérkategóriákba való besorolás kritériumaira vonatkozó szabályok be nem tartása miatt.

(2g)  A nem tagállamban letelepedett szállítási vállalkozások nem részesülhetnek kedvezőbb elbánásban, mint a tagállamban letelepedett vállalkozások.

A tagállamok a harmadik országokkal kötött kétoldalú megállapodásaikban a 96/71/EK irányelvvel és ezen [XX/XX] (lex specialis) irányelvvel egyenértékű intézkedéseket hajtanak végre az ilyen harmadik országokban székhellyel rendelkező közúti szállítási vállalkozások számára az uniós piacra történő belépésük engedélyezése során. A tagállamoknak továbbá törekedniük kell arra, hogy az ilyen egyenértékű intézkedések harmadik országokkal kötött többoldalú megállapodások keretében kerüljenek végrehajtásra. A tagállamok értesítik a Bizottságot a harmadik országokkal kötött kétoldalú és többoldalú megállapodásaik vonatkozó rendelkezéseiről.

A harmadik országbeli fuvarozók kiküldetéseivel kapcsolatos egyenértékű intézkedések megfelelő ellenőrzésének biztosítása érdekében a tagállamok biztosítják, hogy az XXX/XXX/EU rendelet, a menetíró készülékkel történő helymeghatározást illető felülvizsgált szabályainak [a 165/2014/EU rendeletet módosító rendelet] végrehajtása a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló európai megállapodás keretén belül történik. [Mód. 837]

Ha a kiküldetés időtartama 3 napnál hosszabb, a tagállamok a területükre irányuló kiküldetés egy naptári hónapon belüli teljes időtartamára alkalmazzák a 96/71/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdése első albekezdésének b) és c) pontját, az első albekezdésben foglaltaknak megfelelően. [Mód. 838]

(3)  A (2) bekezdésben említett kiküldetési időtartam kiszámítása szempontjából: [Mód. 839]

a)  a fogadó tagállam területén töltött, hat óránál rövidebb napi munkaidőt fél napnak kell számítani; [Mód. 840]

b)  a fogadó tagállam területén töltött, legalább hat óra napi munkaidőt egész napnak kell számítani; [Mód. 841]

c)  a fogadó tagállam területén töltött szüneteket és pihenőidőt, valamint a készenléti időt be kell számítani a munkaidőbe. [Mód. 842]

(4)  A 2014/67/EU irányelv 9. cikkétől eltérve a tagállamok csak az alábbi igazgatási követelményeket és ellenőrzési intézkedéseket írhatják elő: [Mód. 843]

a)  egy másik tagállamban letelepedett közúti fuvarozó kötelezése arra, hogy legkésőbb a kiküldetés kezdetekor a fogadó tagállam valamely hivatalos nyelvén vagy angolul kiküldetési az 1024/2012/EU rendelettel létrehozott belső piaci információs rendszeren (IMI) keresztül elektronikus formában nyújtson be nyilatkozatot küldjön elektronikus formában és szükség esetén frissítse azt, az Európai Unió valamely hivatalos nyelvén, azon tagállam illetékes nemzeti hatóságoknak hatóságainak, ahová a járművezetőt kirendelték, kizárólag az alábbi információkkal: [Mód. 844]

i.  a közúti fuvarozó neve kiléte, a Közösségen belüli adóazonosító számával vagy a közösségi engedélyének számával azonosítva; [Mód. 845]

ii.  a letelepedés helye szerinti tagállamban lévő szállításszervező vagy más kapcsolattartó elérhetőségei, aki a szolgáltatásnyújtás helye szerinti fogadó tagállam illetékes hatóságaival egyeztet, valamint a dokumentumokat és értesítéseket elküldi és fogadja;

iii.  a kiküldött járművezetők várható száma járművezetőkre vonatkozó információk, beleértve a következőket: személyazonosságuk, lakóhely szerinti országuk, a társadalombiztosítási járulékok fizetésének helye szerinti ország, társadalombiztosítási számuk és személyazonossága vezetői engedélyük száma; [Mód. 846]

iv.  a kiküldetés várható időtartamakezdetének tervezett dátuma, kezdetének becsült időtartama, és végének tervezett dátuma, valamint a munkaszerződésre alkalmazandó jog; [Mód. 847]

iva.  a közúti árufuvarozók számára: a címzettek személye és elérhetőségei, amennyiben a fuvarozó nem használ elektronikus fuvarlevelet (e-CMR); [Mód. 848]

v.  a kiküldetéshez használt járművek rendszáma;

vi.  a szállítási szolgáltatás típusa, azaz áruszállítás, személyszállítás, nemzetközi szállítás, kabotázsművelet;

via.  a közúti árufuvarozók számára: a berakodás(ok) és kirakodás(ok) címe, amennyiben a fuvarozó nem használ elektronikus fuvarlevelet (e-CMR); [Mód. 849]

b)  a járművezető közúti fuvarozó kötelezése arra annak biztosítására, hogy tartsa magánál és a járművezető közúti ellenőrzésnél kérésre papíralapon vagy elektronikus formában mutassa be tudja mutatni a kiküldetési nyilatkozat egy példányát és a fogadó tagállamban végzett szállítási művelet bizonyítékát, például elektronikus fuvarlevelet (e-CMR) vagy az 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke szerinti bizonyítékot; [Mód. 850]

c)  a járművezető közúti fuvarozó kötelezése arra annak biztosítására, hogy tartsa magánál és a járművezető közúti ellenőrzésnél kérésre mutassa be be tudja mutatni a menetíró készülékben rögzített adatokat, és különösen azon tagállamok országkódját, amelyekben a járművezető a nemzetközi közúti szállítási műveletek vagy kabotázsműveletek végzésekor tartózkodott; [Mód. 851]

ca)  az e cikk b) és c) pontjában említett közúti ellenőrzés során a járművezető számára lehetővé kell tenni, hogy felvegye a kapcsolatot a központi irodával, a szállításszervezővel vagy bármely más személlyel vagy szervvel, aki vagy amely a kért dokumentumokat számára elküldheti; [Mód. 852]

d)  a járművezető kötelezése arra, hogy tartsa magánál és közúti ellenőrzésnél kérésre mutassa be papíralapon vagy elektronikus formában a munkaszerződés vagy a 91/533/EGK tanácsi irányelv(17) 3. cikke értelmében azzal egyenértékű dokumentum egy, a fogadó tagállam valamely hivatalos nyelvére vagy angolra lefordított példányát; [Mód. 854]

e)  a járművezető kötelezése arra, hogy közúti ellenőrzésnél kérésre mutassa be papíralapon vagy elektronikus formában a megelőző két hónapra szóló fizetési jegyzékek példányait; a közúti ellenőrzés során a járművezető számára lehetővé kell tenni, hogy felvegye a kapcsolatot a központi irodával, a szállításszervezővel vagy bármely más személlyel vagy szervvel, aki vagy amely ezeket a dokumentumokat számára elküldheti; [Mód. 855]

f)  a közúti fuvarozó kötelezése arra, hogy a kiküldetés időtartamának végét követően a fogadó járművezető kiküldetésének helye szerinti tagállam hatóságainak megkeresésére észszerű határidőn belül papíralapon vagy elektronikus formában nyújtsa be az IMI nyilvános felületén keresztül beküldje a b), a c) és az e) a c) pontban említett dokumentumok [...] példányát, valamint a kiküldött járművezetőknek a kiküldetés időtartamára vonatkozó díjazásával kapcsolatos dokumentumokat és a munkaszerződésüket vagy a 91/533/EGK tanácsi irányelv(18) 3. cikke értelmében azokkal egyenértékű okiratokat, a járművezető munkájára vonatkozó munkaidő-nyilvántartó lapokat és a kifizetést igazoló dokumentumokat.

A közúti fuvarozó a kért dokumentációt az IMI nyilvános felületén, a megkeresés időpontjától számított 2 hónapon belül nyújtja be.

Amennyiben a közúti fuvarozó elmulasztja az összes kért dokumentáció előírt határidőn belüli megküldését az IMI nyilvános felületén, a kiküldetés helye szerinti tagállam illetékes hatóságai a fuvarozó letelepedésének helye szerinti tagállam illetékes hatóságainak segítségét kérhetik a 2014/67/EU irányelv 6. és 7. cikkével összhangban. Az ilyen IMI-n keresztül indított kérelmek esetén, a letelepedés helye szerinti tagállam illetékes hatóságai hozzáférhetnek a kiküldetési nyilatkozathoz és a fuvarozó által az IMI nyilvános felületén megküldött más releváns információkhoz.

A fuvarozó letelepedésének helye szerinti tagállam illetékes hatóságai gondoskodnak arról, hogy a kiküldetés helye szerinti tagállam illetékes hatóságai által kért dokumentumok a kérelem napjától számított 25 munkanapon belül rendelkezésre álljanak az IMI-n keresztül. [Mód. 853]

(5)  A (4) bekezdés a) pontja alkalmazásában a közúti fuvarozó legfeljebb hat hónap időtartamra szóló kiküldetési nyilatkozatot küldhet el. [Mód. 856]

(5a)  A nyilatkozatokban szereplő információkat ellenőrzés céljából 18 hónapos időtartamra elmentik az IMI adattárában és közvetlenül, valós időben hozzáférhetővé teszik a többi tagállamnak a 2014/67/EU rendelet 3. cikke, az 1071/2009/EK rendelet 18. cikke és a 2006/22/EK rendelet 7. cikke alapján kijelölt valamennyi illetékes hatósága számára.

A nemzeti illetékes hatóság a nemzeti joggal és gyakorlatokkal összhangban engedélyezheti a szociális partnerek számára az információkhoz való hozzáférést, feltéve, hogy az információ:

–  az érintett tagállam területére történő kiküldetéssel kapcsolatos;

–  a kiküldetésre vonatkozó szabályok végrehajtása céljából kerül felhasználásra; továbbá

–  az adatfeldolgozás összhangban van a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel. [Mód. 857]

(5b)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el a nyilatkozatok az IMI nyilvános felületén történő benyújtásához használandó szabványosított űrlapoknak az Európai Unió összes hivatalos nyelvén történő kidolgozására, meghatározza a nyilatkozat funkcióit az IMI-ben, továbbá azt, hogy a 4. bekezdés a) pontjának i–via. alpontjában említett információkat hogyan kell feltüntetni a nyilatkozatban, valamint biztosítja, hogy a nyilatkozatokban szereplő információkat a fogadó tagállam nyelvén automatikusan lefordítsák. A végrehajtási jogi aktust a 2a. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni. [Mód. 858]

(5c)   A tagállamoknak az ellenőrzési intézkedések végrehajtása során el kell kerülniük a kiküldetés időtartamát és időpontját esetlegesen befolyásoló felesleges késedelmeket. [Mód. 859]

(5d)   A tagállamok illetékes hatóságai a 2014/67/EU irányelvben és az 1071/2009/EK rendeletben megállapított feltételekkel összhangban szorosan együttműködnek, és kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak, valamint biztosítják egymás számára az összes vonatkozó információt. [Mód. 860]

2a. cikk

(1)   A Bizottság munkáját a 165/2014/EU rendelet 42. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság segíti. E bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni. [Mód. 861]

2b. cikk

A tagállamok szankciókat állapítanak meg a feladókkal, szállítmányozókkal, vállalkozókkal és alvállalkozókkal szemben ezen irányelv 2. cikkének megsértéséért, ha tudják, vagy – tekintettel az összes lényeges körülményre – tudniuk kellene, hogy olyan fuvarozási szolgáltatásokat rendelnek meg, amelyek sértik ezt az irányelvet.

A tagállamok megállapítják az ezen irányelv rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek a végrehajtásuk érdekében. Az említett szankcióknak hatékonynak, arányosnak, visszatartó erejűnek és megkülönböztetéstől mentesnek kell lenniük. [Mód. 862]

2c. cikk

A Bizottság értékeli az áruszállítási láncban részt vevő valamennyi szereplő társadalmilag felelősségteljes magatartását előmozdító meglévő eszközöket és bevált gyakorlatokat, és jogalkotási javaslatot nyújt be a megbízható vállalatok európai platformjának adott esetben … [az ezen irányelv hatálybalépésétől számított két év]-ig történő létrehozása érdekében. [Mód. 863]

2d. cikk

(1)   A 2014/67/EU irányelv sérelme nélkül és az ezen irányelv 2. cikkében foglalt kötelezettségek fokozottabb érvényesítése érdekében a tagállamok biztosítják, hogy területükön egységes nemzeti végrehajtási stratégiát alkalmazzanak. E stratégiának a 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkében említett, nagy kockázatot jelentő vállalkozásokra kell összpontosítania.

(2)   Minden tagállam gondoskodik arról, hogy a 2006/22/EK irányelv 2. cikkében előírt ellenőrzések szükség esetén tartalmazzák a kiküldetés ellenőrzését, és hogy ezeket az ellenőrzéseket hátrányos megkülönböztetés nélkül hajtsák végre, különösen a kiküldetéshez használt járművek rendszámán alapuló megkülönböztetés nélkül.

(3)   A tagállamok azokra a vállalkozásokra összpontosítanak, amelyek besorolásuk szerint megnövekedett kockázatot jelentenek az ezen irányelv 2. cikke rájuk vonatkozó rendelkezéseinek megsértése szempontjából. Erre a célra a tagállamok a 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikke szerint általuk létrehozott és az 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkének megfelelően kibővített kockázatértékelő rendszerben e jogsértések kockázatát önálló kockázatnak tekintik.

(4)   A (3) bekezdés alkalmazásában a tagállamok hozzáférhetnek a 165/2014/EU rendelet II. fejezetében említett intelligens menetíró készülékek által rögzített, feldolgozott és tárolt, az ezen irányelv 2. cikke (4) bekezdésében említett kiküldetési nyilatkozatokban, valamint az elektronikus fuvarokmányokban – például a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló egyezmény szerinti elektronikus fuvarlevélben (eCMR) – szereplő információkhoz és adatokhoz.

(5)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a tagállamok által hozzáférhető adatok jellegzetességei, a használati feltételek, illetve a hozzáféréshez vagy a továbbításhoz szükséges műszaki előírások meghatározására, különös tekintettel a következőkre:

a)   az illetékes nemzeti hatóságok számára hozzáférhető információk és adatok részletes listája, amely tartalmazza legalább a határátkelés, a be- és kirakodási műveletek időpontját és helyét, a jármű rendszámát és a járművezető adatait;

b)   az illetékes hatóságok hozzáférési jogai, adott esetben az illetékes hatóságok típusa, a hozzáférés típusa és az adatok felhasználásának célja szerint megkülönböztetve;

c)   az a) pontban említett adatok továbbítására vagy az azokhoz való hozzáférésre vonatkozó műszaki előírások, beleértve adott esetben az adatok megőrzésének maximális időtartamát, az egyes adattípusokat szükség szerint elkülönítve.

(6)   Az e cikkben említett személyes adatokhoz való hozzáférés és azok tárolása szigorúan csak addig lehetséges, ameddig az az adatgyűjtés, illetve a további adatfeldolgozás céljából szükséges. Amikor az ilyen adatok már nem szükségesek a fenti célokra, azokat meg kell semmisíteni.

(7)   A tagállamok legalább évente háromszor összehangolt közúti ellenőrzéseket folytatnak a kiküldetéseket illetően, amelyek egybeeshetnek a 2006/22/EK irányelv 5. cikkével összhangban elvégzett ellenőrzésekkel. Ezeket az ellenőrzéseket legalább két vagy több tagállamnak a kiküldetésre irányadó szabályok érvényesítéséért felelős nemzeti hatóságai egyidejűleg végzik, mindegyik a saját területén. A tagállamok információt cserélnek az összehangolt közúti ellenőrzések nyomán feltárt jogsértések számáról és típusairól.

Az összehangolt ellenőrzések összefoglaló eredményeit a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban közzéteszik. [Mód. 864]

2e. cikk

Az 1024/2012/EU rendelet módosítása

Az 1024/2012/EU rendelet melléklete a következő pontokkal egészül ki:"

„(12a) Az Európai Parlament és a Tanács 2006/22/EK irányelve (2006. március 15.) az 561/2006/EK és a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint a 2002/15/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közúti szállítással kapcsolatos szociális jogszabályok tekintetében történő végrehajtására vonatkozó minimumfeltételekről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről: 8 cikk.

(12b)   Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU irányelvhez kapcsolódóan a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok meghatározásáról: 2. cikk (5) bekezdése.” [Mód. 865]

"

3. cikk

Jelentéstétel és felülvizsgálat

(1)  A Bizottság … [három évvel az ezen irányelv átültetésére vonatkozóan megadott időpont után]-ig értékeli ezen irányelv végrehajtását, különös tekintettel a 2. cikk hatására, és jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az irányelv alkalmazásáról. A Bizottság a jelentését adott esetben jogalkotási javaslat kíséretében nyújtja be.

(1)   A tagállamok évente jelentést tesznek a Bizottságnak ezen irányelv végrehajtásáról, különösen a 2d. cikkben említett intelligens végrehajtás megvalósításáról és annak esetleges nehézségeiről.

A végrehajtási információk hatékonyságának értékelhetősége érdekében, a jelentés az alábbiak hatékonyságával kapcsolatban tartalmaz információkat:

–  a 165/2014/EU rendelet II. fejezetében említett intelligens menetíró készülék;

–  ezen irányelv 2. cikkének (5a) és (5b) bekezdésében említett IMI-k használata;

–  az elektronikus fuvarokmányok, például elektronikus fuvarlevél használata, a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló egyezmény szerint;

–  az ERRU és az IMI rendszerein keresztül történő, illetékes hatóságok közötti információcsere, valamint a 2006/22/EK irányelv 8. és 9. cikkében említett, a hatóságok uniós alkalmazáson keresztüli ERRU-hoz és IMI-hez közvetlen és valós idejű hozzáférésének hatékonysága a közúti ellenőrzések során; továbbá

–  a képzési program végrehajtása, amelynek célja, hogy segítse a járművezetőket és az eljárás többi szereplőjét, beleértve a vállalkozásokat, a közigazgatásokat, az ellenőröket, hogy alkalmazkodhassanak a rájuk vonatkozó új szabályokhoz és követelményekhez.

(2)  Az (1) bekezdésben említett jelentéstételt követően a Bizottság rendszeresen értékeli ezt az irányelvet, és az értékelések eredményeit benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(2)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, amelyek meghatározzák az (1) bekezdésben említett jelentések formátumát és az azokra vonatkozó iránymutatásokat.

Ezen irányelv végrehajtása hatékonyságának értékelése céljából e végrehajtási jogi aktusok magukban foglalhatnak olyan szabályokat, amelyek előírják, hogy a tagállamoknak adatokat kell szolgáltatniuk a Bizottságnak a forgalomról és – a tagállamok úthasználatidíj-rendszereiből összegyűjtve – a járművek nyilvántartásbavételi tagállamairól, amennyiben ilyen adatok léteznek.

(3)  Adott esetben az (1) és a (2) bekezdésben említett dokumentumokhoz mellékelni kell a vonatkozó javaslatokat.

(3)  A Bizottság legkésőbb 2025. december 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv végrehajtásáról és hatásairól, különös tekintettel a végrehajtás hatékonyságára, beleértve a mérőérzékelők költség-haszon elemzését, a be-, illetve kirakodási pontok automatikus rögzítése érdekében. A bizottsági jelentés adott esetben jogalkotási javaslat kíséretében kerül benyújtásra. A jelentést nyilvánosságra hozzák. [Mód. 866]

3a. cikk

Képzés

Az ezen irányelv rendelkezéseinek való megfelelés érdekében a Bizottságnak és a tagállamoknak egyaránt létre kell hozniuk egy átfogó és részletes oktatási és képzési programot, amely magában fogalja az új normákat és elvárásokat, mind a járművezetőkkel, mind pedig a szállításban érdekelt valamennyi szereplővel – például cégekkel, hatóságokkal, ellenőrökkel – szemben. [Mód. 867]

4. cikk

(1)  A tagállamok legkésőbb […]-ig [Az átültetésre rendelkezésre álló időkeret a lehető legrövidebb lesz, és főszabályként nem haladja meg a két évet] 2020. július 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára. [Mód. 868]

A szállítási ágazat elismerten nagymértékben mobil jellege miatt mentesül a 96/71/EK irányelvet módosító jogalkotási aktusból származó intézkedések hatálya alól, amíg ez az irányelv alkalmazandó nem lesz. [Mód. 869]

A közlekedési ágazat az ezen irányelvben a szállítás tekintetében egyedi szabályokat megállapító végrehajtási követelmények hatálybalépéséig mentesül a 96/71/EK irányelvet módosító jogalkotási aktusból eredő rendelkezések hatálya alól. [Mód. 870]

Ezeket a rendelkezéseket […]-tól/-től alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)  A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

5. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt …, -án/-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

(1)HL C 197., 2018.6.8., 45. o.
(2)HL C 176., 2018.5.23., 57. o.
(3)Az Európai Parlament 2019. április 4-i álláspontja.
(4) Az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve (1996. december 16.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről (HL L 18., 1997.1.21., 1. o.).
(5) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/67/EU irányelve (2014. május 15.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról (HL L 159., 2014.5.28., 11. o.).
(6) Az Európai Parlament és a Tanács 1071/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 300., 2009.11.14., 51. o.).
(7)Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).
(8)Az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve (1996. december 16.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről (HL L 18., 1997.1.21., 1. o.).
(9)Az Európai Parlament és a Tanács 2014/67/EU irányelve (2014. május 15.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról (HL L 159., 2014.5.28., 11. o.).
(10)COM(2016)0128.
(11)Az Európai Parlament és a Tanács 1072/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól (HL L 300., 2009.11.14., 72. o.).
(12)Az Európai Parlament és a Tanács 1073/2009/EK rendelete (2009. október 21.) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 300., 2009.11.14., 88. o.).
(13) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/957 irányelve (2018. június 28.) a munkavállalók szolgátatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv módosításáról (HL L 173., 2018.7.9., 16. o.).
(14) Az Európai Parlament és a Tanács 1024/2012/EU rendelete (2012. október 25.) a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (az IMI-rendelet) (HL L 316., 2012.11.14., 1. o.).
(15) HL L 123., 2016.5.12., 1. o.
(16) Az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról (keretirányelv) (HL L 263., 2007.10.9., 1. o.).
(17)A Tanács 91/533/EGK irányelve (1991. október 14.) a munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a szerződés, illetve a munkaviszony feltételeire vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről (HL L 288., 1991.10.18., 32. o.).
(18) A Tanács 91/533/EGK irányelve (1991. október 14.) a munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a szerződés, illetve a munkaviszony feltételeire vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről (HL L 288., 1991.10.18., 32. o.).

Utolsó frissítés: 2020. október 6.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat