Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/0121(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0206/2018

Pateikti tekstai :

A8-0206/2018

Debatai :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Balsavimas :

PV 14/06/2018 - 7.7
CRE 14/06/2018 - 7.7
PV 04/07/2018 - 9.1
CRE 04/07/2018 - 9.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 04/04/2019 - 6.7
CRE 04/04/2019 - 6.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0339

Priimti tekstai
PDF 286kWORD 73k
Ketvirtadienis, 2019 m. balandžio 4 d. - Briuselis
Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ***I
P8_TA(2019)0339A8-0206/2018
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2019 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0278),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 91 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0170/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 18 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 1 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą bei Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0206/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 197, 2018 6 8, p. 45.
(2) OL C 176, 2018 5 23, p. 57.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. balandžio 4 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) .../..., kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ir kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI reglamentas) [764 pakeit.]
P8_TC1-COD(2017)0121

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 91 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę(2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(3),

kadangi:

(-1)   atsižvelgiant į didelį darbo jėgos judumą kelių transporto sektoriuje, reikia nustatyti specialiai šiam sektoriui skirtas taisykles, kuriomis būtų siekiama užtikrinti veiklos vykdytojų laisvės teikti tarpvalstybines paslaugas, laisvo prekių judėjimo ir vairuotojų socialinės apsaugos pusiausvyrą. Todėl šia direktyva siekiama užtikrinti teisinį tikrumą ir aiškumą, padėti suderinti ir skatinti vykdymo užtikrinimą, kovoti su neteisėta praktika ir mažinti administracinę naštą; [765 pakeit.]

(1)  siekiant sukurti saugų, veiksmingą ir socialiai atsakingą kelių transporto sektorių, reikia užtikrinti laisvą prekių judėjimą ir laisvę teikti paslaugas, tinkamas vairuotojų darbo sąlygas ir socialinę apsaugą, o veiklos vykdytojams tinkamas tinkamą verslo ir sąžiningos konkurencijos sąlygas konkurencinę aplinką, visų pirma laikantis Sutartyse garantuojamų pagrindinių laisvių, laisvo prekių judėjimo ir laisvės teikti paslaugas; [766 pakeit.]

(1a)   visos kelių transportui taikomos nacionalinės taisyklės turi būti proporcingos ir pagrįstos ir neturi trukdyti naudotis Sutartyje garantuojamomis pagrindinėmis laisvėmis, pvz., paslaugų judėjimo laisve, ir nemažinti naudojimosi jomis patrauklumo, kad būtų išlaikytas arba padidintas Sąjungos konkurencingumas, sykiu paisant vairuotojų darbo sąlygų ir socialinės apsaugos; [767 pakeit.]

(2)  dėl kelių transporto paslaugoms būdingo didelio mobilumo itin daug dėmesio reikia skirti tam, kad būtų užtikrinta, jog vairuotojai galėtų vairuotojų galimybė pasinaudoti savo teisėmis, o veiklos vykdytojai, daugiausia MVĮ (90 proc.), kuriose dirba mažiau kaip 10 darbuotojų, nesusidurtų su neproporcingomis administracinėmis kliūtimis, kurios ar piktnaudžiavimu ir diskriminavimu vykdant kontrolę, nes tai nepagrįstai ribotų jų laisvę teikti tarpvalstybines paslaugas; [768 pakeit.]

(2a)   visos kelių transportui taikomos nacionalinės taisyklės turi būti proporcingos ir pagrįstos ir neturi trukdyti naudotis Sutartyje garantuojamomis pagrindinėmis laisvėmis, pvz., laisvu prekių judėjimu ir laisve teikti paslaugas, ir nemažinti naudojimosi jomis patrauklumo, kad laikantis vairuotojų darbo sąlygų ir socialinės apsaugos reikalavimų ir atsižvelgiant į šio sektoriaus specifiką, nes vairuotojai yra itin mobilūs darbuotojai, o ne komandiruojami darbuotojai, būtų išlaikytas arba net padidintas Sąjungos konkurencingumas, įskaitant produktų ir paslaugų kainų konkurencingumą; [769 pakeit.]

(3)  siekiant užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą, labai svarbi vairuotojų socialinių ir darbo sąlygų gerinimo ir palankesnių sąlygų šalies ir užsienio veiklos vykdytojams sudarymo sąžiningai ir laikantis proporcingumo bei nediskriminavimo principų konkuruojant naudotis laisve teikti kelių transporto paslaugas pusiausvyra. Todėl bet koks nacionaliniu lygmeniu transporto sektoriuje taikytinas nacionalinės teisės aktas arba politika turi būti palankūs bendros Europos transporto erdvės kūrimui ir stiprinimui ir jais jokiu būdu neturi būti prisidedama prie vidaus rinkos susiskaidymo; [770 pakeit.]

(4)  įvertinus galiojančių Sąjungos kelių transporto sektoriui taikomų socialinės teisės aktų veiksmingumą ir efektyvumą, nustatyta tam tikrų galiojančių nuostatų spragų ir jų vykdymo užtikrinimo trūkumų, taip pat neteisėtos praktikos, pvz., priedangos įmonių, naudojimo atvejų. Reikėtų labiau akcentuoti kovą su transporto sektoriuje nedeklaruojamu darbu. Be to, taisykles valstybės narės aiškina, taiko ir įgyvendina nevienodai, o dėl to vairuotojams ir operatoriams sukuriama didelė administracinė našta.. Tai sukuria teisinį netikrumą ir laikomasi nevienodo požiūrio į vairuotojus ir veiklos vykdytojus, o tai daro neigiamą poveikį darbo, socialinėms ir konkurencijos sąlygoms šiame sektoriuje; [771 pakeit.]

(4a)  siekiant užtikrinti, kad Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/71/EB(4) ir 2014/67/ES(5) būtų taikomos tinkamai, reikėtų sustiprinti kontrolės priemones ir bendradarbiavimą Sąjungos lygmeniu, kad būtų kovojama su sukčiavimu komandiruojant darbuotojus, taip pat reikėtų vykdyti griežtesnes patikras, kad būtų užtikrinta, jog komandiruotų vairuotojų socialinės įmokos išties būtų sumokamos; [772 pakeit.]

(5)  norint apsaugoti vairuotojų darbo sąlygas, išvengti konkurencijos iškraipymo dėl reikalavimų nesilaikymo ir padidinti saugumą keliuose, labai svarbu tinkamai, veiksmingai ir nuosekliai užtikrinti darbo ir poilsio laiko nuostatų vykdymą. Todėl pageidautina, kad galiojančių vienodų vykdymo užtikrinimo reikalavimų, nustatytų Direktyvoje 2006/22/EB, taikymas būtų išplėstas ir apimtų tikrinimą, ar laikomasi Direktyvoje 2002/15/EB nustatytų darbo laiko nuostatų. Turėtų būti galimybė vykdyti kompleksinius vairavimo trukmės ir darbo laiko patikrinimus ir tikrinimus, kaip laikomasi darbuotojų komandiravimo taisyklių, nesukeliant papildomos administracinės naštos. Patikrinimai, kaip laikomasi darbo laiko reikalavimų, turėtų apsiriboti patikrinimais, vykdomais vežėjo įmonės patalpose tol, kol nebus galima naudotis technologija, kurią taikant bus įmanoma atlikti veiksmingus darbo laiko patikrinimus keliuose; [773 pakeit.]

(5a)   atsižvelgiant į specifinį transporto paslaugų pobūdį ir tiesioginį jų poveikį laisvam prekių judėjimui ir ypatingą dėmesį skiriant kelių eismo saugai ir saugumui, patikrinimų kelyje skaičius turėtų būti kuo mažesnis. Vairuotojai neturėtų būti atsakingi už atitinkamų jų įmonių papildomas administracines pareigas. Darbo laiko taisyklių laikymasis turėtų būti kontroliuojamas tik vežėjų patalpose; [774 pakeit.]

(5b)   siekiant veiksmingesnių, greitesnių ir dažnesnių patikrinimų kelyje ir mažesnės administracinės naštos vairuotojams, patikrinimai, ar laikomasi Direktyvos 2002/15/EB, turėtų būti atliekami per patikras įmonės patalpose, o ne kelyje; [775 pakeit.]

(6)  paaiškėjo, kad valstybių narių administracinis bendradarbiavimas įgyvendinant socialines taisykles kelių transporto sektoriuje nėra pakankamai veiksmingas, todėl vykdymo užtikrinimas tarpvalstybiniu mastu yra sudėtingesnis, neveiksmingas ir nenuoseklus. Todėl reikia nustatyti veiksmingą ryšių palaikymo ir savitarpio pagalbos sistemą, įskaitant keitimosi duomenimis apie pažeidimus ir informavimo apie vykdymo užtikrinimo geriausios patirties pavyzdžius;

(6a)  siekdamos skatinti veiksmingą administracinį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija, valstybės narės, naudodamosi Europos kelių transporto įmonių registru (ERRU), kuriam taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009(6) 16 straipsnio 5 dalyje įtvirtintas teisinis pagrindas, turėtų tarpusavyje sujungti savo nacionalinius elektroninius registrus (NER). Valstybės narės turėtų imtis visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad nacionaliniai elektroniniai registrai būtų tarpusavyje sujungti, kad valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos, įskaitant kelių inspektorius, galėtų tiesiogiai ir realiuoju laiku naudotis ERRU pateiktais duomenimis ir informacija; [776 pakeit.]

(6b)  siekiant sudaryti palankesnes sąlygas geriau ir vienodžiau taikyti būtiniausias sąlygas Reglamentui (EB) Nr. 561/2006, Reglamentui (ES) Nr. 165/2014 ir Direktyvai 2002/15/EB įgyvendinti ir sudaryti palankesnes sąlygas kelių transporto vežėjams laikytis administracinių reikalavimų komandiruojant vairuotojus, Komisija turėtų parengti vieną ar kelis deklaracijų pateikimo IMI modulius ir elektroninę taikomąją programą, kad atlikdami patikrinimus keliuose inspektoriai turėtų tiesioginę prieigą prie ERRU ir IMI duomenų realiuoju laiku; [777 pakeit.]

(7)  siekiant dar labiau padidinti vykdymo užtikrinimo veiksmingumą, efektyvumą ir nuoseklumą, pageidautina išplėtoti funkcijas ir naudoti esamas nacionalines rizikos vertinimo sistemas. Prieiga prie duomenų, esančių rizikos vertinimo sistemose, leistų tikslingiau tikrinti reikalavimų nesilaikančius veiklos vykdytojus, o vienoda transporto įmonių rizikos vertinimo apskaičiavimo formulė leistų užtikrinti sąžiningesnes sąlygas, taikomas tikrinant veiklos vykdytojus;

(7a)  siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir vienodas sąlygas darbuotojams ir įmonėms, reikia siekti pažangos pažangiojo vykdymo užtikrinimo srityje ir teikti bet kokią galimą paramą visiškam rizikos vertinimo sistemų įdiegimui ir naudojimui. Tuo tikslu reikia vykdymo užtikrinimo institucijoms suteikti galimybę realiuoju laiku susipažinti su nacionalinių elektroninių registrų (NER) duomenimis ir kuo daugiau naudotis Europos kelių transporto įmonių registro (ERRU) duomenimis; [778 pakeit.]

(8)  siekiant užtikrinti vienodas Direktyvos 2006/22/EB įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011(7);

(8a)   kelių transporto veiklai taikytinos darbuotojų komandiravimo taisyklės turėtų būti subalansuotos ir paprastos, o dėl jų valstybėms narėms ir transporto įmonėms tenkanti administracinė našta – maža. Jomis neturėtų būti siekiama atgrasyti nuo veiklos už įmonės įsisteigimo šalies ribų; [779 pakeit.]

(9)  su sunkumais susidurta ir taikant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 96/71/EB(8) nurodytas darbuotojų komandiravimo taisykles bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/67/ES(9) nustatytas administracinių reikalavimų taisykles kelių transporto sektoriuje, kuriam būdingas didelis mobilumas. Kadangi nekoordinuojamos nacionalinės priemonės dėl nekoordinuojamų nacionalinių priemonių dėl darbuotojų komandiravimo kelių transporto sektoriuje nuostatų taikymo ir vykdymo užtikrinimo atsiranda teisinis netikrumas, iškreipiama konkurencija transporto sektoriuje ir veiklos vykdytojams Sąjungos nerezidentams tenka didelė administracinė našta. Todėl nepagrįstai apribojama laisvė teikti tarpvalstybines kelių transporto paslaugas, o tai daro neigiamą šalutinį poveikį darbo vietoms ir transporto įmonių konkurencingumui. Būtina suderinti administracinius reikalavimus ir kontrolės priemones, kad vežėjai būtų apsaugoti nuo be reikalo ar nepagrįstai sukeliamų vėlavimų; [780 pakeit.]

(9a)  kad būtų užtikrintas visapusiškas taisyklių laikymasis, valstybės narės turėtų keistis duomenimis ir informacija, taip pat bendradarbiauti administraciniu požiūriu ir teikti savitarpio pagalbą naudodamosi Vidaus rinkos informacine sistema (IMI), kurios teisinis pagrindas įtvirtintas Reglamente (ES) Nr. 1024/2012. Be to, komandiravimo deklaracijos turėtų būti vežėjų pateikiamos bei atnaujinamos ir perduodamos priimančiųjų valstybių narių kompetentingoms institucijoms per IMI. Siekiant šio pastarojo tikslo, reikėtų sukurti analogišką viešąją IMI sąsają, kuria galėtų naudotis vežėjai; [781 pakeit.]

(9b)  visi prekių tiekimo grandinės dalyviai turėtų prisiimti deramą atsakomybės dalį už šioje direktyvoje nustatytų taisyklių pažeidimus. Taip turėtų būti tais atvejais, kai dalyviai iš tiesų žinojo apie pažeidimus arba kai atsižvelgiant į visas atitinkamas aplinkybes nustatoma, kad turėjo apie juos žinoti; [782 pakeit.]

(9c)  siekiant užtikrinti, kad kelių transporto sektoriaus vairuotojų komandiravimo kontrolės priemonės būtų taikomos teisingai, kaip apibrėžta direktyvose 96/71/EB ir 2014/67/ES, reikėtų sustiprinti kontrolės priemones ir bendradarbiavimą Sąjungos lygmeniu, kad būtų kovojama su sukčiavimu komandiruojant vairuotojus; [783 pakeit.]

(9d)  rangovai turėtų būti skatinami veikti socialiniu požiūriu atsakingai ir naudotis šioje direktyvoje nustatytų taisyklių besilaikančių vežėjų paslaugomis. Kad rangovams būtų lengviau rasti tokius vežėjus, Komisija turėtų įvertinti esamas visų prekių tiekimo grandinės dalyvių socialiniu požiūriu atsakingą elgesį skatinančias priemones ir geriausios praktikos pavyzdžius ir, jei tikslinga, sukurti Europos patikimų transporto įmonių platformą; [784 pakeit.]

(9e)  nesilaikant tarptautinio kelių transporto įmonių steigimo taisyklių, atsiranda neatitikimų vidaus rinkoje ir prisidedama prie nesąžiningos įmonių konkurencijos. Todėl reikia sugriežtinti ir labiau kontroliuoti tarptautinio transporto įmonių įsisteigimo sąlygas, visų pirma siekiant kovoti su priedangos įmonių steigimu; [785 pakeit.]

(10)  2016 m. kovo 8 d. pasiūlyme(10) peržiūrėti Direktyvą 96/71/EB Komisija pripažino, kad įgyvendinant tą direktyvą kelių transporto sektoriuje, kuriam būdingas didelis mobilumas, kyla įvairių teisinių klausimų ir sunkumų ir nurodė, kad tas problemas būtų geriausia spręsti parengiant konkrečiai kelių transporto sektoriui skirtus teisės aktus;

(10a)   atsižvelgiant į tai, kad Europoje trūksta vairuotojų, reikėtų labai pagerinti darbo sąlygas, kad padidėtų šios profesijos patrauklumas; [786 pakeit.]

(11)  siekiant užtikrinti veiksmingą ir proporcingą Direktyvos 96/71/EB įgyvendinimą kelių transporto sektoriuje, reikia nustatyti konkrečiai šiam sektoriui skirtas taisykles, kuriomis atsižvelgiama į tai, kad kelių transporto sektoriui būdingas didelis darbo judumas, ir numatoma vairuotojų socialinės apsaugos ir veiklos vykdytojų laisvės teikti tarpvalstybines paslaugas pusiausvyra. Pagal šios direktyvos sąlygas kelių transporto sektoriui turėtų būti taikomos Direktyvos 96/71/EB nuostatos dėl darbuotojų komandiravimo ir Direktyvos 2014/67/ES nuostatos dėl tų nuostatų vykdymo užtikrinimo; [787 pakeit.]

(12)  tokie subalansuoti kriterijai turėtų būti pagrįsti pakankamos vairuotojo sąsajos su priimančiosios valstybės narės teritorija sąvoka. Todėl reikėtų nustatyti laiko ribą, kurią viršijus, tarptautinio transporto operacijų atveju taikomos priimančiosios valstybės narės minimalaus darbo užmokesčio ir minimalių kasmetinių mokamų atostogų taisyklės. Ši laiko riba neturėtų būti taikoma pakankama sąsaja egzistuoja vykstant kabotažo operacijoms, apibrėžtoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamentuose (EB) Nr. 1072/2009(11) ir (EB) Nr. 1073/2009(12), nes visa transporto operacija vykdoma priimančiojoje valstybėje narėje. Todėl Atitinkamai kabotažui turėtų būti taikomos priimančiosios valstybės narės minimalaus darbo užmokesčio ir minimalių kasmetinių mokamų atostogų taisyklės, nepriklausomai nuo vairuotojo atliekamų operacijų dažnumo ir trukmės Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES; [788 pakeit.]

(12a)  tarptautinio vežimo atveju pagrindinė vairuotojo sąsaja vykdant dvišales tarptautines transporto operacijas būtų su transporto bendrovės įsisteigimo valstybe nare, nes vairuotojas reguliariai grįžta į valstybę narę, kurioje yra įsisteigusi transporto bendrovė. Vienos kelionės metu vairuotojas gali atlikti kelias dvišales vežimo operacijas. Kita vertus, sąsaja su priimančiosios valstybės narės teritorija yra pakankama, kai vairuotojas toje valstybėje narėje vykdo kitų rūšių operacijas, visų pirma nedvišales tarptautines vežimo operacijas; [789 pakeit.]

(12b)  siekiant užtikrinti, kad transporto ištekliai būtų naudojami veiksmingai, atsižvelgiant į veiklos realijas ir norint sumažinti tuščių reisų skaičių, nes tai yra svarbus elementas siekiant Paryžiaus susitarimo tikslų, susijusių su išmetamo CO2 kiekio mažinimu, turėtų būti įmanoma vykdyti riboto masto papildomą transporto veiklą, netaikant komandiravimo taisyklių. Tokią veiklą sudaro operacijos, atliekamos vykdant dvišalę tarptautinio vežimo operaciją iš įsisteigimo valstybės narės arba ją pabaigus prieš grįžtant atgal į įsisteigimo valstybę narę; [790 pakeit.]

(12c)  kai vairuotojas dalyvauja mišriojo transporto operacijoje, pradinėje arba galutinėje kelio atkarpoje teikiamos paslaugos pobūdis yra glaudžiai susijęs su įsisteigimo valstybe nare, jeigu pats vežimas ta kelio atkarpa yra dvišalė transporto operacija. Kita vertus, kai vežimo atitinkama kelio atkarpa operacija vykdoma priimančiojoje valstybėje narėje arba kaip nedvišalė tarptautinė vežimo operacija, sąsaja su priimančiosios valstybės narės teritorija yra pakankama ir todėl tokiu atveju turėtų būti taikomos komandiravimo taisyklės; [791 pakeit.]

(12d)   kadangi nėra pakankamos vairuotojo sąsajos su tranzito valstybės narės teritorija, tranzito operacijų nereikėtų laikyti komandiravimo atvejais. Taip pat turėtų būti paaiškinta, kad tai, jog keleiviai išlipa iš autobuso jam sustojus dėl higieninių priežasčių, nekeičia transporto operacijos rūšies; [792 pakeit.]

(12e)  kelių transporto sektorius yra labai judus, tad reikia nustatyti bendrą požiūrį į tam tikrus aspektus, susijusius su darbo užmokesčiu šiame sektoriuje. Transporto įmonėms reikia teisinio tikrumo dėl taisyklių ir reikalavimų, kurių jos turi laikytis. Tos taisyklės ir tie reikalavimai turėtų būti aiškūs, suprantami ir lengvai prieinami transporto įmonėms, taip pat juos nustatant turėtų būti suteikta galimybė atlikti efektyvius patikrinimus. Svarbu, kad dėl naujų taisyklių neatsirastų nereikalingos administracinės naštos ir kad jas nustatant būtų tinkamai atsižvelgta į MVĮ interesus; [793 pakeit.]

(12f)  kai remiantis nacionalinės teisės aktais, tradicijomis ir praktika, taip pat paisant socialinių partnerių autonomijos, darbo sutarties sąlygos, nurodytos Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnyje, nustatomos kolektyvinėse sutartyse pagal tos direktyvos 3 straipsnio 1 ir 8 dalis, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad laikantis Direktyvos 2014/67/ES tos sąlygos transporto įmonėms iš kitų valstybių narių ir komandiruotiems vairuotojams būtų pateikiamos prieinamu ir skaidriu būdu, ir turėtų siekti, kad tuo klausimu taip pat būtų įtraukti ir socialiniai partneriai. Svarbi informacija visų pirma turėtų apimti įvairų darbo užmokestį ir jų sudėtinius elementus, įskaitant darbo užmokesčio elementus, numatytus taikytinuose vietos arba regiono kolektyviniuose susitarimuose, mokėtino darbo užmokesčio apskaičiavimo metodiką ir, kai taikoma, priskyrimo prie vienos ar kitos darbo užmokesčio kategorijos kriterijus. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/957(13), kuria iš dalies keičiama Direktyva 96/71/EB, transporto įmonės neturėtų būti baudžiamos už darbo užmokesčio elementų tvarkos, metodo, pagal kurį skaičiuojamas mokėtinas darbo užmokestis ir, kai taikoma, priskyrimo prie vienos ar kitos darbo užmokesčio kategorijos kriterijų nesilaikymą, jeigu jie nėra viešai prieinami; [794 pakeit.]

(13)  norint užtikrinti veiksmingą ir efektyvų šiam konkrečiam sektoriui skirtų darbuotojų komandiravimo taisyklių vykdymo užtikrinimą ir išvengti neproporcingos administracinės naštos veiklos vykdytojų nerezidentų sektoriuje, kelių transporto sektoriuje reikėtų nustatyti konkrečius administracinius ir kontrolės reikalavimus visiškai pasinaudojant kontrolės priemonėmis, pavyzdžiui, skaitmeniniais tachografais. Siekiant užtikrinti, kad šioje direktyvoje ir Direktyvoje 96/71/EB nustatyti įpareigojimai nebūtų tokie sudėtingi, valstybėms narėms turi būti suteikta galimybė kelių transporto vežėjams taikyti tik šioje direktyvoje nurodytus administracinius reikalavimus, kurie buvo pritaikyti prie kelių transporto sektoriaus; [795 pakeit.]

(13a)   siekiant kuo labiau sumažinti vairuotojui tenkančią administracinę ir dokumentų tvarkymo naštą, vežėjai valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, kompetentingų institucijų prašymu turi pateikti visus reikalingus dokumentus, kaip nustatyta Direktyvos 2014/67/ES III skyriuje dėl valstybių narių savitarpio pagalbos ir bendradarbiavimo; [796 pakeit.]

(13b)   siekiant palengvinti šios direktyvos įgyvendinimą, taikymą ir vykdymo užtikrinimą, intensyvesniam regioninių ir vietos institucijų keitimuisi informacija tarpvalstybiniu mastu valstybėse narėse turėtų būti naudojama Vidaus rinkos informacinė sistema (IMI), sukurta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2012(14). Taip pat galėtų būti naudinga praplėsti IMI funkcijas, kad būtų galima pateikti ir perduoti paprastas deklaracijas; [797 pakeit.]

(13c)   siekiant sumažinti administracinę naštą vežėjams, kurie dažnai yra mažosios ir vidutinės įmonės, būtų tikslinga supaprastinti vežėjų pateikiamų komandiravimo deklaracijų siuntimo procesą naudojant standartines formas su tam tikrais iš anksto nustatytais elementais, išverstais į visas oficialiąsias Sąjungos kalbas; [798 pakeit.]

(13d)   bendras darbuotojų komandiravimo taisyklių įgyvendinimas ir taikymas kelių transporto sektoriuje galėtų turėti poveikį Sąjungos krovinių vežimo keliais sektoriui. Todėl valstybės narės ir Komisija turėtų atidžiai stebėti šio proceso poveikį; [799 pakeit.]

(13e)   užtikrinant vykdymą daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama patikrinimams įmonių patalpose. Patikrinimų kelyje neturėtų būti atsisakyta, tačiau turėtų būti nediskriminuojant tikrinami tik važtaraščiai arba jų elektroninės versijos, išankstinės registracijos patvirtinimai ir pažymos dėl grįžimo į šalį, kurioje yra įsisteigęs vežėjas arba gyvena vairuotojas. Atliekant patikrinimus kelyje pirmiausia turėtų būti kontroliuojami tachografų duomenys, kurie yra labai svarbūs norint nustatyti vairuotojo ir transporto priemonės veiklą vežimo keturių savaičių iš eilės laikotarpiu ir geografinę šios veiklos aprėptį. Šiuo atveju galėtų padėti šalies kodo įrašai; [800 pakeit.]

(13f)   Komisija turėtų pakartotinai įvertinti darbuotojų komandiravimo taisyklių taikymo kelių transporto sektoriui ir vykdymo užtikrinimo poveikį ir pateikti ataskaitą Parlamentui ir Tarybai, taip pat pateikti pasiūlymų, kaip jas dar supaprastinti ir kaip sumažinti administracinę naštą; [801 pakeit.]

(13g)   pripažįstant tai, kad transporto sektoriui, kuriame judėjimas iš esmės laikomas vairuotojų darbu, reikia specifinio požiūrio, būtina užtikrinti, kad Direktyvos 96/71/EB taikymas kelių transporto sektoriui sutaptų su iš dalies pakeistos Direktyvos 2006/22/EB įsigaliojimo data, kalbant apie vykdymo užtikrinimo reikalavimus, ir konkrečiomis taisyklėmis, susijusiomis su Direktyvos 96/71/EB ir Direktyvos 2014/67/ES nuostatomis dėl vairuotojų komandiravimo kelių transporto sektoriuje; [802 pakeit.]

(13h)   siekiant šios direktyvos priedus pritaikyti prie geriausios praktikos pokyčių, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl tų priedų dalinio keitimo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros(15) nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose; [803 pakeit.]

(-14a)  keitimasis informacija, vykdant veiksmingą valstybių narių administracinį bendradarbiavimą ir teikiant savitarpio paramą, turėtų atitikti Reglamente (ES) 2016/679 nustatytas asmens duomenų apsaugos taisykles; [804 pakeit.]

(-14b)   visi tiekimo grandinėje dalyvaujantys partneriai turėtų laikytis taisyklių, kuriomis užtikrinamos geros socialinės sąlygos visoje Europos krovinių vežimo keliais rinkoje. Siekiant sukurti ekonominiu ir socialiniu požiūriu darnią Europos vidaus rinką, turėtų būti nustatyta ir įgyvendinta atsakomybės grandinė, kuri apimtų visus logistikos grandinėje dalyvaujančius subjektus. Užtikrinant skaidrumą ir atsakomybę ir didinant socialinę ir ekonominę lygybę bus didinamas vairuotojo profesijos patrauklumas ir skatinama sveika konkurencija; [805 pakeit.]

(14)  todėl Direktyva 2006/22/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 2006/22/EB iš dalies keičiama taip:

1)  pavadinimas pakeičiamas taip:"

„2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/22/EB dėl būtiniausių sąlygų Europos Parlamento ir Tarybos reglamentams (EB) Nr. 561/2006 ir (ES) Nr. 165/2014 ir Direktyvai 2002/15/EB dėl su kelių transporto veikla susijusių socialinių teisės aktų įgyvendinti ir kuria panaikinama Direktyvą 88/599/EEB“;

"

2)  1 straipsnis pakeičiamas taip:"

„Ši direktyva nustato būtiniausias sąlygas reglamentams (EB) Nr. 561/2006, (ES) Nr. 165/2014* ir Direktyvai 2002/15/EB** įgyvendinti.

______________________

* 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL L 60, 2014 2 28, p. 1).

** 2002 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/15/EB dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimo (OL L 80, 2002 3 23, p. 35).“;

"

3)  2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

„Šie patikrinimai kasmet apima didelę tipinę atrankinę mobilių darbuotojų, vairuotojų, įmonių bei transporto priemonių, kurioms taikomi reglamentai (EB) Nr. 561/2006 ir (ES) Nr. 165/2014, ir, patikrinimų patalpose atveju, mobilių darbuotojų ir vairuotojų, kuriems taikoma Direktyva 2002/15/EB, grupę. Valstybės narės, siekdamos nustatyti, kaip įgyvendinama Direktyva 2002/15/EB, vykdo patikrinimus keliuose tik po to, kai įdiegta technologija, suteikianti galimybę atlikti veiksmingus patikrinimus. Iki to laiko tokie patikrinimai vykdomi išskirtinai transporto įmonių patalpose.“; [806 pakeit.]

"

b)  3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:"

„Kiekviena valstybė narė patikrinimus organizuoja taip, kad būtų patikrinami bent 3 % darbo dienų, kurias dirbo transporto priemonių, kurioms taikomi Reglamentas (EB) Nr. 561/2006, Reglamentas (ES) Nr. 165/2014 ir Direktyva 2002/15/EB, vairuotojai. Atlikus patikrinimą kelyje ir vairuotojui nesugebėjus pateikti vieno ar daugiau reikalaujamų dokumentų, vairuotojams leidžiama tęsti savo transporto operaciją, o vežėjas valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigęs, privalo pateikti reikiamus dokumentus per kompetentingas institucijas.“; [807 pakeit.]

"

c)  4 dalis pakeičiama taip:"

„4. Pagal Reglamento (EB) Nr. 561/2006 17 straipsnį Komisijai pateikiamoje informacijoje nurodomas kelyje patikrintų vairuotojų, įmonėse įmonių patalpose atliktų patikrinimų, patalpose patikrintų darbo dienų ir nustatytų pažeidimų skaičius bei jų pobūdis, nurodant, ar buvo vežami keleiviai ar prekės.“; [808 pakeit.]

"

3a)  5 straipsnis pakeičiamas taip:"

„5 straipsnis

Suderinti patikrinimai

Bent šešis kartus per metus valstybės narės atlieka vairuotojų ir transporto priemonių, kurioms taikomas reglamentas (EB) Nr. 561/2006 arba (ES) Nr. 165/2014, suderintus patikrinimus keliuose ir įmonių patalpose. Tokius patikrinimus tuo pat metu vykdo dviejų ar daugiau valstybių narių vykdomosios institucijos, kiekvienai iš jų veikiant savo šalies teritorijoje. Suderintų patikrinimų rezultatų santrauka skelbiama viešai, laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.“; [809 pakeit.]

"

4)  6 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Patikrinimai įmonėse organizuojami atsižvelgiant į ankstesnę patirtį, susijusią su įvairiomis transporto ir įmonių rūšimis. Jie taip pat atliekami tais atvejais, kai tikrinant kelyje buvo nustatyti sunkūs reglamentų (EB) Nr. 561/2006, ir (ES) Nr. 165/2014 arba Direktyvos 2002/15/EB pažeidimai.“; [810 pakeit.]

"

4a)  7 straipsnio 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:"

„b) pagal Reglamento (EB) Nr. 561/2006 17 straipsnį kas dveji metai Komisijai siunčia statistines ataskaitas;“; [811 pakeit.]

"

5)  7 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:"

„d) užtikrina keitimąsi informacija su kitomis valstybėmis narėmis dėl nacionalinių nuostatų, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama ši direktyva ir Direktyva 2002/15/EB, taikymo.“;

"

6)  8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

-a)  8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:"

„1. Informacija, kuria keičiamasi dvišaliu pagrindu pagal Reglamento (EB) Nr. 561/2006 22 straipsnio 2 dalį arba Reglamento (ES) Nr. 165/2014 40 straipsnį, keičiasi paskirtosios įstaigos, apie kurias pagal 7 straipsnį pranešta Komisijai:“; [812 pakeit.]

"

a)  1 dalies b punktas pakeičiamas taip:"

„b) jei atskirais atvejais valstybė narė pateikia pagrįstą specialų prašymą, kai prašoma informacija neprieinama atlikus tiesioginę paiešką nacionaliniuose elektroniniuose registruose, nurodytuose Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 16 straipsnio 5 dalyje.“; [813 pakeit.]

"

b)  įterpiama ši dalis:"

„1a. Valstybė narė kitų valstybių narių pagal šio straipsnio 1 dalies b punktą prašomą informaciją pateikia per 25 10 darbo dienas dienų nuo prašymo gavimo dienos tais. Tinkamai pagrįstais atvejais, kai reikia išsamiai išnagrinėti arba atlikti patikrinimus atitinkamose įmonėse, terminas yra 20 darbo dienų. Valstybės narės gali susitarti dėl trumpesnio termino. Skubiais atvejais arba tais atvejais, kai reikia tik atlikti paiešką registruose, pavyzdžiui, rizikos vertinimo sistemoje, prašoma informacija pateikiama per tris darbo dienas. [814 pakeit.]

Jei prašymą gavusi valstybė narė mano, kad prašymas nėra pakankamai pagrįstas, ji apie tai per dešimt penkias darbo dienų dienas praneša prašymą pateikusiai valstybei narei. Ši turi išsamiau pagrįsti prašymą. Jei tai neįmanoma, valstybė narė prašymą gali atmesti. [815 pakeit.]

Jei patenkinti prašymą pateikti informacijos arba atlikti patikrinimus, kontrolę ar tyrimus yra sunku arba neįmanoma, atitinkama valstybė narė, kurios to prašoma, apie tai per dešimt penkias darbo dienų dienas praneša prašymą pateikusiai valstybei narei, nurodo priežastis ir tinkamai paaiškina, kodėl sunku pateikti atitinkamą informaciją arba kodėl neįmanoma to padaryti. Šį klausimą valstybės narės aptaria tarpusavyje siekdamos atrasti iškilusios problemos sprendimo būdą. [816 pakeit.]

Kai Komisija sužino apie nuolatines informacijos mainų problemas arba nuolat pasikartojantį atsisakymą pateikti informaciją, ji gali imtis visų reikiamų priemonių padėčiai ištaisyti, be kita ko, prireikus pradėti tyrimą ir galiausiai taikyti sankcijas valstybei narei.“; [817 pakeit.]

"

ba)  2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Nukrypstant nuo Direktyvos 2014/67/ES 21 straipsnio, valstybių narių kompetentingų institucijų keitimasis informacija, numatytas šio straipsnio 1 ir 1a dalyse, vykdomas per Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI), sukurtą pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2012. Valstybių narių kompetentingos institucijos turi tiesioginę prieigą realiuoju laiku prie duomenų nacionaliniuose elektroniniuose registruose per Europos kelių transporto įmonių registrą (ERRU), kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 16 straipsnyje.“; [818 pakeit.]

"

bb)  papildomas šia dalimi:"

„2a. Komisija sukuria visoms ES valstybėms narėms bendrą elektroninę prietaiką, kad atlikdami patikrinimus keliuose ir patalpose inspektoriai ne vėliau kaip 2020 m. turėtų tiesioginę prieigą prie ERRU ir IMI realiuoju laiku. Ši prietaika kuriama vykdant bandomąjį projektą.“; [819 pakeit.]

"

7)  9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Valstybės narės įdiegia įmonių rizikos vertinimo sistemą, pagrįstą atskirų įmonių padarytų reglamentų (EB) Nr. 561/2006, (ES) Nr. 165/2014 arba nacionalinių nuostatų, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva 2002/15/EB, pažeidimų skaičiumi ir šių pažeidimų sunkumu.

Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, nustato bendrą Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma bendra įmonių rizikos vertinimo apskaičiavimo formulę formulė, kurioje atsižvelgiama į pažeidimų skaičių, sunkumą ir dažnumą, taip pat ir kontrolės, per kurią jokio pažeidimo nenustatyta, rezultatus ir į tai, ar kelių transporto įmonė visose savo transporto priemonėse išmaniuosius tachografus naudojo pagal Reglamento (ES) Nr. 165/2014 II skyrių. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šios direktyvos 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“; [820 pakeit.]

"

b)  2 dalies antras sakinys išbraukiamas;

ba)  3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:"

„3. Pradinis reglamentų (EB) Nr. 561/2006 ir (ES) Nr. 165/2014 pažeidimų sąrašas pateikiamas III priede.“; [821 pakeit.]

"

bb)  3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

„Siekiant, kad būtų nustatytos gairės dėl reglamento (EB) Nr. 561/2006 arba (ES) Nr. 165/2014 pažeidimų vertinimo, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 15a straipsnį, kuriais iš dalies pakeičiamas III priedas, siekiant nustatyti gaires dėl bendro pažeidimų, suskirstytų į kategorijas pagal jų sunkumą, sąrašo.“; [822 pakeit.]

"

bc)  3 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:"

„Sunkiausių pažeidimų kategorija turėtų apimti tuos pažeidimus, kurių metu dėl atitinkamų Reglamento (EB) Nr. 561/2006 arba (ES) Nr. 165/2014 nuostatų nesilaikymo kyla didelė mirties arba rimto kūno sužalojimo grėsmė.“; [823 pakeit.]

"

c)  papildomas šiomis dalimis:"

„4. Siekiant palengvinti tikslinius patikrinimus keliuose, nacionalinėse rizikos vertinimo sistemose ir nacionaliniuose transporto įmonių ir veiklos registruose esantys duomenys kontrolės metu yra turi būti prieinami visoms atitinkamos valstybės narės kompetentingoms kontrolės institucijoms, pasinaudojant bent jau visoms valstybėms narėms bendra elektronine prietaika, kuria naudojantis galima tiesiogiai realiuoju laiku prisijungti prie ERRU. [824 pakeit.]

5.  Valstybės narės, laikydamosi 8 straipsnyje nustatytų terminų, suteikia galimybę visoms kompetentingoms kitų valstybių narių institucijoms pateikus prašymą arba tiesiogiai naudotis nacionalinėse rizikos vertinimo sistemose esančia informacija per sąveikius nacionalinius elektroninius registrus, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 16 straipsnyje. Tokiu būdu keitimasis informacija ir duomenimis apie vežėjų padarytus pažeidimus ir rizikos vertinimus sutelkiamas ir vykdomas naudojantis tarpusavio sąsaja, kurią suteikia ERRU, sujungdamas įvairius valstybių narių nacionalinius registrus.“; [825 pakeit.]

"

8)  11 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:"

„3. Komisija parengia bendrą požiūrį Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomas bendras požiūris į kitų darbų, apibrėžtų Reglamento (EB) Nr. 561/2006 4 straipsnio e punkte, laikotarpių registravimą ir kontroliavimą, įskaitant registravimo formą ir konkrečius atvejus, kuriais jis turi būti vykdomas, ir ne trumpesnių kaip vienos savaitės laikotarpių, kai vairuotojas yra ne transporto priemonėje ir negali su ja vykdyti jokios veiklos, registravimą ir kontroliavimą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“; [826 pakeit.]

"

8a)  12 straipsnis pakeičiamas taip:"

12 straipsnis

Komiteto procedūra

1.  Komisijai padeda pagal Reglamento (ES) Nr. 165/2014 42 straipsnio 1 dalį įsteigtas Komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.“; [827 pakeit.]

"

8b)  13 dalies b punktas pakeičiamas taip:"

„b) skatinti vykdomųjų institucijų nuoseklų požiūrį ir suderintą Reglamento (EB) Nr. 561/2006 nuostatų aiškinimą;“; [828 pakeit.]

"

8c)  14 straipsnis pakeičiamas taip:"

„14 straipsnis

Derybos su trečiosiomis valstybėmis

Šiai direktyvai įsigaliojus, Sąjunga pradeda derybas su atitinkamomis trečiosiomis valstybėmis, siekdama, kad būtų taikomos tokios pat taisyklės, kaip ir nustatytos šioje direktyvoje.

Iki šių derybų užbaigimo valstybės narės į Reglamento (EB) Nr. 561/2006 17 straipsnyje numatytą Komisijai pateikiamą informaciją įtraukia duomenis apie patikrinimus, atliktus transporto priemonių iš trečiųjų valstybių atžvilgiu.“; [829 pakeit.]

"

8d)  15 straipsnis pakeičiamas taip:"

„15 straipsnis

Priedų atnaujinimas

Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami I ir II priedai, siekiant juos būtinu mastu pritaikyti prie geriausios praktikos pokyčių.“; [830 pakeit.]

"

8e)  įterpiamas šis straipsnis:"

„15a straipsnis

ׅĮgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  9 straipsnio 3 dalyje ir 15 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 5 metų laikotarpiui nuo ... [šios direktyvos įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 9 straipsnio 3 dalyje ir 15 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 9 straipsnio 3 dalį ir 15 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“; [831 pakeit.]

"

9)  I priedas iš dalies keičiamas taip:

-a)  A dalies 1 punktas pakeičiamas taip: "

„1) kasdienio ir kassavaitinio vairavimo trukmė, pertraukos ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpiai; taip pat ankstesnių dienų registracijos lapai, kurie privalo būti transporto priemonėje pagal Reglamento (ES) Nr. 165/2014 36 straipsnio 1 ir 2 dalis ir (arba) to paties laikotarpio duomenys, saugomi vairuotojo kortelėje ir (arba) įrašymo įrangos atmintyje pagal šios direktyvos II priedą ir (arba) spaudiniuose;“; [832 pakeit.]

"

-aa)  A dalies 2 punktas pakeičiamas taip:"

„2) Reglamento (ES) Nr. 165/2014 36 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytam laikotarpiui, visi atvejai, kai viršijamas transporto priemonės leistinas greitis, N3 kategorijos transporto priemonėms apibrėžtini kaip bet kokie ilgesni kaip vienos minutės laikotarpiai, kurių metu transporto priemonė viršija 90 km/h greitį, arba M3 kategorijos transporto priemonėms – kai viršijamas 105 km/h greitis (N3 ir M3 kategorijos yra apibrėžtos Direktyvoje 2007/46/EB(16));“; [833 pakeit.]

"

-ab)  A dalies 4 punktas pakeičiamas taip:"

„4) geras įrašymo įrangos veikimas (nustatomi galimi įrangos ir (arba) vairuotojo kortelės, ir (arba) registracijos lapų trūkumai) arba, kai tinkama, Reglamento (EB) Nr. 561/2006 16 straipsnio 2 dalyje nurodytų dokumentų buvimas transporto priemonėje.“; [834 pakeit.]

"

a)  A dalis papildoma šiuo 6 punktu:"

„6) savaitės darbo laikas, nustatytas Direktyvos 2002/15/EB 4 ir 5 straipsniuose, jeigu technologija suteikia galimybę atlikti efektyvius patikrinimus.“; [835 pakeit.]

"

b)  B dalis papildoma šiuo punktu:"

„4) savaitės darbo laikas, pertraukos ir naktinio darbo reikalavimai, nustatyti Direktyvos 2002/15/EB 4, 5 ir 7 straipsniuose.“;

"

ba)  B dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

„Jei nustatomas pažeidimas, prireikus, valstybės narės gali tikrinti galimą bendrą kitų kurstytojų ar transporto grandinės dalyvių, pavyzdžiui, krovinio siuntėjų, ekspeditorių ar rangovų, atsakomybę, įskaitant tikrinimą, ar transporto paslaugų teikimo sutartyse laikomasi reglamentų (EB) Nr. 561/2006 ir (ES) Nr. 165/2014.“. [836 pakeit.]

"

2 straipsnis

1.  Šiame straipsnyje nustatomos konkrečios taisyklės, susijusios su tam tikrais Direktyvos 96/71/EB aspektais, susijusiais su kelių transporto vairuotojų komandiravimu, ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/67/ES aspektais, susijusiais su šių vairuotojų komandiravimui taikomais administraciniais reikalavimais ir kontrolės priemonėmis.

1a.  Šios konkrečios taisyklės taikomos vairuotojams, įdarbintiems valstybėje narėje įsisteigusių įmonių, kurios imasi vienos iš tarpvalstybinių priemonių, nurodytų Direktyvos 96/71/EB 1 straipsnio 3 dalies a punkte.

2.  Valstybės narės Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b ir c punktų netaiko kelių transporto vairuotojams, kurie dirba tos direktyvos 1 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytose įmonėse, kai jie vykdo reglamentuose 1072/2009 ir 1073/2009 apibrėžtas tarptautinio vežimo operacijas, jei komandiravimo į jų teritoriją šioms operacijoms vykdyti laikotarpis per vieno kalendorinio mėnesio laikotarpį yra trumpesnis negu 3 dienos arba joms lygus Vairuotojas, vykdantis dvišales vežimo operacijas, nelaikomas komandiruotu Direktyvos 96/71/EB tikslais.

Šioje direktyvoje dvišalė vežimo operacija prekių atžvilgiu – tai prekių judėjimas, grindžiamas vežimo sutartimi, iš įsisteigimo valstybės narės, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 2 straipsnio 8 punkte, į kitą valstybę narę arba trečiąją valstybę, arba iš kitos valstybės narės ar trečiosios valstybės į įsisteigimo valstybę narę.

2a.  Nuo dienos, kada vairuotojai privalo registruoti sienos kirtimą rankiniu būdu, kaip to reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 165/2014 34 straipsnio 7 dalį, valstybės narės 2 dalyje nurodytą išimtį taiko ir prekių vežimo atžvilgiu, kai:

–  vairuotojas, vykdydamas dvišalę vežimo operaciją, taip pat atlieka vieną pakrovimo ir (arba) iškrovimo veiksmą valstybėse narėse arba trečiosiose valstybėse, kurias jis kerta, su sąlyga, kad vairuotojas nepakrauna prekių ir jų neiškrauna toje pačioje valstybėje narėje.

Jeigu po dvišalės vežimo operacijos, kuri pradedama vykdyti iš įsisteigimo valstybės narės ir per kurią nebuvo atliekama jokia papildoma veikla, vykdoma dvišalė vežimo operacija į įsisteigimo valstybę narę, išimtis taikoma ne daugiau kaip dviem papildomiems pakrovimo ir (arba) iškrovimo veiksmams pirmiau nustatytomis sąlygomis.

Ši išimtis taikoma tik iki tos dienos, kai išmanieji tachografai, pateikiantys įrašus apie sienos kirtimą ir papildomą veiklą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 165/2014 8 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje pirmą kartą bus įrengti valstybėse narėse įregistruotose transporto priemonėse, kaip nurodyta šio reglamento 8 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje. Nuo tos dienos pirmoje pastraipoje nurodyta išimtis taikoma tik tiems vairuotojams, kurie naudoja transporto priemones su pažangiaisiais tachografais, kaip numatyta to reglamento 8, 9 ir 10 straipsniuose.

2b.  Vairuotojas, teikiantis vienkartines arba reguliarias keleivių vežimo paslaugas, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1073/2009, nelaikomas komandiruotu pagal Direktyvą 96/71/EB, jeigu:

–  vykdo keleivių įlaipinimą įsisteigimo valstybėje narėje ir jų išlaipinimą kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje valstybėje; arba

–  vykdo keleivių įlaipinimą valstybėje narėje arba trečiojoje valstybėje ir jų išlaipinimą įsisteigimo valstybėje narėje; arba

–  vykdo keleivių įlaipinimą ir išlaipinimą įsisteigimo valstybėje narėje organizuojant vietines ekskursijas, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1073/2009.

2c.  Vairuotojas, vykdydamas kabotažą, kaip apibrėžta reglamentuose (EB) Nr. 1072/2009 ir (EB) Nr. 1073/2009, laikomas komandiruotu pagal Direktyvą 96/71/EB.

2d.  Nepaisant Direktyvos 96/71/EB 2 straipsnio 1 dalies, vairuotojas nelaikomas komandiruotu į valstybės narės, kurią vairuotojas kerta tranzitu nepakraudamas ar neiškraudamas krovinių ir (arba) neįlaipindamas ar neišlaipindamas keleivių, teritoriją.

2e.  Tuo atveju, kai vairuotojas, vykdydamas kombinuotojo vežimo operaciją, kaip apibrėžta Direktyvoje 92/106/EEB, vykdo vežimą pradine arba galutine kelio atkarpa, jis nelaikomas komandiruotu Direktyvos 96/71/EB tikslais, jei patį vežimą ta kelio atkarpa sudaro dvišalės vežimo operacijos, kaip apibrėžta 2 dalyje.

2f.  Valstybės narės užtikrina, kad, laikantis Direktyvos 2014/67/ES, Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnyje nurodytos darbo sutarčių sąlygos, nustatytos kolektyvinėse sutartyse pagal tos direktyvos 3 straipsnio 1 ir 8 dalis, būtų prieinamos ir skaidrios ir su jomis galėtų susipažinti kitų valstybių narių transporto įmonės bei komandiruoti vairuotojai. Svarbi informacija visų pirma turi apimti įvairius darbo užmokesčius ir jų sudėtinius elementus, įskaitant darbo užmokesčio elementus, numatytus taikytinuose vietos arba regiono kolektyviniuose susitarimuose, mokėtino darbo užmokesčio apskaičiavimo metodiką ir, kai taikoma, priskyrimo prie vienos ar kitos darbo užmokesčio kategorijos kriterijus. Pagal Direktyvą (ES) 2018/957, kuria iš dalies keičiama Direktyva 96/71/EB, transporto įmonės negali būti baudžiamos už atlygio elementų nesilaikymą, taikomą atlyginimo apskaičiavimo metodą ir, kai svarbu, klasifikavimo kriterijus pagal skirtingas darbo užmokesčio kategorijas, kurios nėra viešai prieinamos.

2g.  Ne valstybėje narėje įsisteigusioms transporto įmonėms negali būti taikomos palankesnės sąlygos nei tos, kurios taikomos valstybės narės teritorijoje įsisteigusioms įmonėms.

Valstybės narės įgyvendina Direktyvai 96/71/EB ir šiai direktyvai [XX/XX] (lex specialis) lygiavertes priemones savo dvišaliuose susitarimuose su trečiosiomis valstybėmis, suteikdamos teisę patekti į ES rinką tokiose trečiosiose valstybėse įsisteigusioms kelių transporto įmonėms. Valstybės narės taip pat stengiasi įgyvendinti tokias lygiavertes priemones pagal daugiašalius susitarimus su trečiosiomis valstybėmis. Valstybės narės praneša Komisijai apie atitinkamas savo dvišalių ir daugiašalių susitarimų su trečiosiomis valstybėmis nuostatas.

Siekdamos užtikrinti tinkamą šių lygiaverčių priemonių, susijusių su trečiųjų valstybių vežėjų komandiravimu, kontrolę, valstybės narės užtikrina, kad peržiūrėtos taisyklės, esančios Reglamente (ES) XXX/XXX dėl padėties nustatymo naudojant tachografą [reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 165/2014], būtų įgyvendinamos pagal Europos sutartį dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais, darbo (AETR). [837 pakeit.]

Jei komandiravimo laikotarpis yra ilgesnis nei 3 dienos, valstybės narės Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b ir c punktus taiko visą komandiravimo į jų teritoriją laikotarpį per pirmoje pastraipoje nurodytą vieno kalendorinio mėnesio laikotarpį. [838 pakeit.]

3.  Apskaičiuojant 2 dalyje nurodytus komandiravimo laikotarpius: [839 pakeit.]

a)  trumpesnis nei šešių valandų kasdienio darbo laikas, praleistas priimančiojoje valstybėje narėje, laikomas puse dienos; [840 pakeit.]

b)  šešių valandų ar ilgesnis kasdienio darbo laikas, praleistas priimančiojoje valstybėje narėje, laikomas visa diena; [841 pakeit.]

c)  pertraukos ir poilsio laikas bei kitas buvimo darbo vietoje laikas, praleistas priimančiojoje valstybėje narėje, laikomas darbo laiku. [842 pakeit.]

4.  Nukrypstant nuo Direktyvos 2014/67/ES 9 straipsnio, valstybės narės gali nustatyti šiuos administracinius reikalavimus ir kontrolės priemones: [843 pakeit.]

a)  įpareigoti kitoje valstybėje narėje įsisteigusį kelių transporto vežėją tos valstybės narės, į kurią vairuotojas yra komandiruotas, nacionalinėms kompetentingoms institucijoms ne vėliau kaip prasidėjus komandiruotei naudojantis Vidaus rinkos informacine sistema (IMI), įsteigta Reglamentu (ES) Nr. 1024/2012, elektronine forma priimančiosios valstybės narės Europos Sąjungos oficialiąja arba anglų kalba pateikti komandiravimo deklaraciją, kurioje deklaraciją ir bet kokį jos atnaujinimą, kur būtų nurodyta tik ši informacija: [844 pakeit.]

i)  kelių transporto vežėjo tapatybė, nurodant jo Bendrijos vidaus mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį arba Bendrijos licencijos numerį; [845 pakeit.]

ii)  transporto vadybininko arba kito (-ų) kontaktinio (-ių) asmens (-ų) įsisteigimo valstybėje narėje, kuris palaikytų ryšius su priimančiosios valstybės narės, kurioje teikiamos paslaugos, kompetentingomis institucijomis ir kuris siųstų dokumentus arba pranešimus ir juos gautų, kontaktiniai duomenys;

iii)  numatomas komandiruojamų vairuotojų skaičius ir tapatybė informacija apie komandiruojamą vairuotoją, apimanti: tapatybę, gyvenamąją šalį, šalį, kurioje mokamos socialinės įmokos, socialinio draudimo numerį ir vairuotojo pažymėjimo numerį; [846 pakeit.]

iv)  numatoma komandiravimo trukmė, numatyta komandiravimo pradžios ir pradžios data ir trukmė bei pabaigos data, taip pat darbo sutarčiai taikytina teisė; [847 pakeit.]

iva)  krovinių vežimo kelių transportu atveju: gavėjų tapatybė ir kontaktiniai duomenys, jei transporto vežėjas nenaudoja e. CMR; [848 pakeit.]

v)  komandiruotės metu naudosimų transporto priemonių registracijos numeriai;

vi)  transporto paslaugų rūšis, t. y. krovinių vežimas, keleivių vežimas, tarptautinis vežimas, kabotažo operacijos;

via)  krovinių vežimo kelių transportu atveju: pakrovimo (-ų) ir iškrovimo (-ų) adresai, jei transporto vežėjas nenaudoja e. CMR. [849 pakeit.]

b)  įpareigoti vairuotoją kelių transporto vežėją užtikrinti, kad vairuotojas popierine ar elektronine forma turėti ir pateikti turėtų komandiravimo deklaracijos kopiją ir įrodymų, kad transporto operacija buvo vykdoma priimančiojoje valstybėje narėje, pavyzdžiui, elektroninį važtaražtį važtaraštį (e. CMR) arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1072/2009 8 straipsnyje nurodytų įrodymų, jei per patikrinimą kelyje jo to paprašoma; [850 pakeit.]

c)  įpareigoti vairuotoją turėti ir pateikti kelių transporto vežėją užtikrinti, kad vairuotojas turėtų tachografų įrašus, ypač valstybių narių, kuriose vairuotojas buvo, kai vykdė tarptautinio kelių transporto arba kabotažo operacijas, šalių kodus, jei per patikrinimą kelyje jo to paprašoma; [851 pakeit.]

ca)  per šios dalies b ir c punktuose nurodytus patikrinimus kelyje vairuotojui leidžiama susisiekti su centrine administracija, transporto vadybininku arba bet kuriuo kitu asmeniu ar subjektu, kuris gali pateikti prašomus dokumentus; [852 pakeit.]

d)  įpareigoti vairuotoją popierine ar elektronine forma turėti ir pateikti darbo sutarties arba lygiaverčio dokumento, kaip apibrėžta Tarybos direktyvoje 91/533/EEB(17) 3 straipsnyje, kopiją, išverstą į vieną iš oficialiųjų priimančiosios valstybės narės kalbų arba į anglų kalbą, jei per patikrinimą kelyje jo to paprašoma; [854 pakeit.]

e)  įpareigoti vairuotoją popierine ar elektronine forma pateikti dviejų paskutinių mėnesių darbo užmokesčio lapelių kopiją, jei per patikrinimą kelyje jo to paprašoma; per patikrinimą kelyje vairuotojas gali susisiekti su centrine administracija, transporto vadybininku arba bet kuriuo kitu asmeniu ar subjektu, kuris gali pateikti šią kopiją; [855 pakeit.]

f)  įpareigoti kelių transporto vežėją per IMI viešąją sąsają po komandiravimo laikotarpio popierine ar elektronine forma priimančiosios nusiųsti [...] b ir c punktuose nurodytų dokumentų kopijas valstybės narės, į kurią yra komandiruotas vairuotojas, institucijų prašymu per pagrįstos trukmės laikotarpį pateikti b, c ir e punktuose nurodytų ir komandiruotų vairuotojų darbo užmokesčio, susijusio su komandiravimo laikotarpiu ir su jo darbo sutartimi, dokumentų arba lygiaverčio dokumento, kaip apibrėžta Tarybos direktyvos 91/533/EEC(18) 3 straipsnyje, su vairuotojo darbu susijusių laiko lapų ir mokėjimų patvirtinimo dokumentų kopijas.

Per du mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos kelių transporto vežėjas pateikia prašomus dokumentus naudodamasis vieša IMI sąsaja.

Jei per nustatytą terminą kelių transporto vežėjas per viešą IMI sąsają nepateikia visų prašomų dokumentų, valstybės narės, į kurią buvo komandiruoti darbuotojai, kompetentingos institucijos pagal Direktyvos 2014/67/ES 6 ir 7 straipsnius gali prašyti vežėjo įsisteigimo valstybės narės kompetentingų institucijų pagalbos. Kai toks prašymas pateikiamas per IMI, vežėjo įsisteigimo valstybės narės kompetentingos institucijos turi teisę susipažinti su komandiravimo deklaracija ir kita atitinkama informacija, kurią vežėjas pateikia per IMI viešąją sąsają.

Vežėjo įsisteigimo valstybės narės kompetentingos institucijos užtikrina, kad dokumentai, kurių prašo valstybės narės, į kurią buvo komandiruota, kompetentingos institucijos, būtų pateikti per IMI per 25 darbo dienas nuo prašymo dienos. [853 pakeit.]

5.  Taikant 4 dalies a punktą, kelių transporto vežėjas gali pateikti komandiravimo deklaraciją už ne ilgesnį kaip šešių mėnesių laikotarpį. [856 pakeit.]

5a.  Deklaracijose nurodyta informacija saugoma 18 mėnesių patikrinimų tikslais IMI duomenų saugykloje ir realiuoju laiku yra tiesiogiai prieinama visoms kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, paskirtoms pagal Direktyvos 2014/67/ES 3 straipsnį, Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 18 straipsnį ir Direktyvos 2006/22/EB 7 straipsnį.

Nacionalinė kompetentinga institucija gali leisti socialiniams partneriams susipažinti su informacija pagal nacionalinę teisę ir praktiką, jei ši informacija:

–  yra susijusi su komandiravimu į atitinkamos valstybės narės teritoriją;

–  yra naudojama siekiant užtikrinti komandiravimo taisyklių laikymąsi ir

–  duomenys tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. [857 pakeit.]

5b.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos standartinės formos visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis, kurios turi būti naudojamos deklaracijoms teikti per IMI viešą sąsają, nurodo tos deklaracijos funkcijas IMI ir tai, kaip deklaracijoje turi būti pateikta informacija, nurodyta 4 dalies a punkto i–via papunkčiuose, ir užtikrina, kad ta informacija iš deklaracijų būtų automatiškai išverčiama į priimančiosios valstybės narės kalbą. Įgyvendinimo aktai priimami laikantis 2a straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. [858 pakeit.]

5c.   Valstybės narės vengia įgyvendinant kontrolės priemones be reikalo sukeliamų vėlavimų, kurie gali turėti įtakos komandiravimo trukmei ir datoms. [859 pakeit.]

5d.   Valstybių narių kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiauja ir teikia savitarpio pagalbą ir visą atitinkamą informaciją laikydamosi Direktyvoje 2014/67/ES ir Reglamente (EB) Nr. 1071/2009 nustatytų sąlygų. [860 pakeit.]

2a straipsnis

1.  Komisijai padeda pagal Reglamento (ES) Nr. 165/2014 42 straipsnio 1 dalį įsteigtas Komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis. [861 pakeit.]

2b straipsnis

Valstybės narės numato sankcijas siuntėjams, ekspeditoriams, rangovams ir subrangovams už šios direktyvos 2 straipsnio nesilaikymą, kai jie žino arba, atsižvelgiant į visas atitinkamas aplinkybes, turėjo žinoti, kad teikdami šias vežimo paslaugas jie pažeidžia šią direktyvą.

Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų pažeidus šios direktyvos nuostatas, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad šios sankcijos būtų taikomos. Šios sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos, atgrasančios ir nediskriminuojančios. [862 pakeit.]

2c straipsnis

Ne vėliau kaip ... [dveji metai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos] Komisija įvertina esamas visų prekių tiekimo grandinės dalyvių socialiniu požiūriu atsakingą elgesį skatinančias priemones ir geriausios praktikos pavyzdžius ir, jei tikslinga, pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto siekiant sukurti Europos pasitikėjimo platformą. [863 pakeit.]

2d straipsnis

Pažangus vykdymo užtikrinimas

1.  Nedarant poveikio Direktyvai 2014/67/ES ir siekiant toliau užtikrinti šios direktyvos 2 straipsnyje nustatytų įpareigojimų vykdymą, valstybės narės užtikrina, kad jų teritorijoje būtų taikoma nuosekli nacionalinė vykdymo užtikrinimo strategija. Šioje strategijoje daugiausia dėmesio skiriama įmonėms, priklausančioms didelės rizikos grupei, nurodytai Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB 9 straipsnyje.

2.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad Direktyvos 2006/22/EB 2 straipsnyje nurodyti patikrinimai apimtų, kai taikoma, komandiravimo patikrinimą ir kad šis patikrinimas būtų atliekamas nediskriminuojant, ypač nediskriminuojant dėl komandiruotės metu naudojamų transporto priemonių registracijos numerių.

3.  Valstybės narės atlieka tų įmonių, kurios laikomos keliančiomis didesnį pavojų, kad jos pažeis joms taikomas šios direktyvos 2 straipsnio nuostatas, tikslinius patikrinimus. Tuo tikslu valstybės narės pagal rizikos klasifikavimo sistemą, kurią jos įdiegė pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB 9 straipsnį ir išplėtė pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009 12 straipsnį, tokių pažeidimų riziką laiko savaimine rizika.

4.  Taikant 3 dalį, valstybės narės turi prieigą prie atitinkamos informacijos ir išmaniajame tachografe įrašytų, apdorojamų ar saugomų duomenų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 165/2014 II skyriuje, komandiravimo deklaracijų, nurodytų šios direktyvos 2 straipsnio 4 dalyje, ir elektroninių vežimo dokumentų, pavyzdžiui, elektroninių važtaraščių pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (e. CMR).

5.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi duomenų, su kuriais valstybės narės gali susipažinti, ypatumai, naudojimosi jais sąlygos ir jų perdavimo arba prieigos prie jų techninės specifikacijos, visų pirma nurodant:

a)  išsamų informacijos ir duomenų, su kuriais nacionalinės kompetentingos institucijos gali susipažinti, sąrašą, į kurį įtraukiamas bent sienos kirtimo laikas ir vieta, pakrovimo ir iškrovimo operacijos, transporto priemonės registracijos numeris ir vairuotojo duomenys;

b)  kompetentingų institucijų prieigos teises, prireikus diferencijuotas pagal kompetentingų institucijų rūšį, prieigos rūšį ir duomenų naudojimo tikslą;

c)  a punkte nurodytų duomenų perdavimo ar prieigos prie jų technines specifikacijas, įskaitant, jei taikytina, didžiausią duomenų saugojimo trukmę, prireikus diferencijuotą pagal duomenų rūšį.

6.  Su visais šiame straipsnyje nurodytais asmens duomenimis galima susipažinti arba jie saugomi ne ilgiau, nei tai yra griežtai reikalinga tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo surinkti arba po to tvarkomi. Kai tokių duomenų tais tikslais nebereikia, jie sunaikinami.

7.  Valstybės narės bent tris kartus per metus atlieka suderintus komandiravimo patikrinimus keliuose, kurie gali sutapti su patikrinimais, atliekamais pagal Direktyvos 2006/22/EB 5 straipsnį. Tokius patikrinimus tuo pačiu metu savo teritorijoje atlieka dviejų ar daugiau valstybių narių nacionalinės institucijos, atsakingos už komandiravimo srities taisyklių vykdymo užtikrinimą. Pasibaigus koordinuotiems patikrinimams keliuose, valstybės narės apsikeičia informacija apie nustatytų pažeidimų skaičių ir rūšį.

Suderintų patikrinimų rezultatų santrauka skelbiama viešai, laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. [864 pakeit.]

2e straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1024/2012 dalinis pakeitimas

Reglamento (ES) Nr. 1024/2012 priedas papildomas šiais punktais:"

„12a. 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/22/EB dėl būtiniausių sąlygų Europos Parlamento ir Tarybos reglamentams (EB) Nr. 561/2006 ir (ES) Nr. 165/2014 ir Direktyvai 2002/15/EB dėl su kelių transporto veikla susijusių socialinių teisės aktų įgyvendinti ir kuria panaikinama Tarybos direktyva 88/599/EEB: 8 straipsnis

12b.  Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės: 2 straipsnio 5 dalis.“. [865 pakeit.]

"

3 straipsnis

Ataskaitų teikimas ir peržiūra

1.   Komisija įvertina šios direktyvos įgyvendinimą, ypač 2 straipsnio poveikį, ne vėliau kaip per [3 metus po šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę datos] ir Europos Parlamentui ir Tarybai teikia šios direktyvos taikymo ataskaitą. Prireikus prie Komisijos ataskaitos pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

1.   Valstybės narės kasmet pateikia Komisijai ataskaitas apie šios direktyvos įgyvendinimą, visų pirma apie 2d straipsnyje nurodyto pažangaus vykdymo užtikrinimo įgyvendinimą ir apie galimus vykdymo užtikrinimo sunkumus.

Kad būtų galima įvertinti vykdymo užtikrinimo efektyvumo informaciją, ataskaitose pateikiama informacija apie tai, kiek efektyvus:

–  Reglamento (ES) Nr. 165/2014 II skyriuje nurodytas išmanusis tachografas;

–  šios direktyvos 2 straipsnio 5a ir 5b dalyse nurodytas IMI naudojimas;

–  elektroninių vežimo dokumentų, pvz., elektroninių važtaraščių pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (e. CMR), naudojimas;

–  kompetentingų institucijų keitimasis informacija per ERRU ir IMI, taip pat pateikiama informacija apie institucijų prieigos tiesiogiai ir realiuoju laiku tiek prie ERRU, tiek prie IMI, naudojantis ES prietaika per patikrinimus kelyje, kaip nurodyta Direktyvos 2006/22/EB 8 ir 9 straipsniuose, efektyvumą,

–  mokymo programos, kuria siekiama padėti vairuotojams ir visiems kitiems procedūros dalyviams, įskaitant įmones, administracijas ir inspektorius, prisitaikyti prie naujų jiems poveikį darančių taisyklių ir reikalavimų, įgyvendinimas.

2.   Pateikusi 1 dalyje nurodytą pranešimą Komisija reguliariai įvertina šią direktyvą ir pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai vertinimo rezultatus

2.   Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma 1 dalyje nurodytų ataskaitų teikimo forma ir gairės.

Siekiant įvertinti šios direktyvos vykdymo užtikrinimo efektyvumą, į tuos įgyvendinimo aktus gali būti įtrauktos taisyklės, kuriomis reikalaujama, kad valstybės narės pateiktų Komisijai duomenis apie transporto srautus ir duomenis apie transporto priemonių registracijos valstybes nares, kurie surenkami per rinkliavos sistemas valstybėse narėse, jei tokių duomenų yra.

3.   Tinkamais atvejais prie 1 ir 2 dalyse nurodytų ataskaitų pridedami atitinkami pasiūlymai.

3.   Ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie šios direktyvos įgyvendinimą ir poveikį, visų pirma apie vykdymo užtikrinimo efektyvumą, įskaitant svėrimo jutiklių naudojimo tam, kad būtų automatiškai registruojami pakrovimo ir (arba) iškrovimo punktai, sąnaudų ir naudos analizę. Jei tikslinga, Komisija kartu su ataskaita pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. Ataskaita skelbiama viešai. [866 pakeit.]

3a straipsnis

Mokymas

Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi šios direktyvos nuostatų, tiek Komisija, tiek valstybės narės sukuria išsamią ir integruotą mokymo ir prisitaikymo prie naujųjų taisyklių ir reikalavimų programą tiek vairuotojams, tiek visiems kitiems procedūros dalyviams, įmonėms, administracijoms, inspektoriams. [867 pakeit.]

4 straipsnis

1.  Valstybės narės ne vėliau kaip iki [...] [Perkėlimo į nacionalinę teisę terminas bus kuo trumpesnis ir paprastai neviršys dviejų metų] 2020 m. liepos 30 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą. [868 pakeit.]

Dėl pripažįstamo didelio judumo pobūdžio transporto sektoriui iki šios direktyvos taikymo datos netaikomos priemonės, nustatytos teisės akte, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 96/71/EB. [869 pakeit.]

Iki vykdymo užtikrinimo reikalavimų, kuriais šioje direktyvoje nustatomos specialios transportui taikomos taisyklės, įsigaliojimo dienos transporto sektoriui netaikomos priemonės, nustatytos teisės akte, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 96/71/EB. [870 pakeit.]

Tas nuostatas jos taiko nuo […].

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

5 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

6 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1)OL C 197, 2018 6 8, p. 45.
(2)OL C 176, 2018 5 23, p. 57.
(3) 2019 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento pozicija.
(4) 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (OL L 18, 1997 1 21, p. 1.).
(5) 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo ir kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI reglamentas) (OL L 159, 2014 5 28, p. 11).
(6) 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL L 300, 2009 11 14, p. 51).
(7)2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
(8)1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (OL L 18, 1997 1 21, p. 1.).
(9)2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo ir kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI reglamentas) (OL L 159, 2014 5 28, p. 11).
(10)COM(2016)0128.
(11)2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (OL L 300, 2009 11 14, p. 72).
(12)2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL L 300, 2009 11 14, p. 88).
(13)2018 m. birželio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/957, kuria iš dalies keičiama Direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (OL L 173, 2018 7 9, p. 16).
(14) 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2008/49/EB (IMI reglamentas) (OL L 316, 2012 11 14, p. 1).
(15)* OL L 123, 2016 5 12, p. 1
(16) 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva) (OL L 263, 2007 10 9, p. 1).
(17)1991 m. spalio 14 d. Tarybos direktyva 91/533/EEB dėl darbdavio pareigos informuoti darbuotojus apie galiojančias sutarties arba darbo santykių sąlygas (OL L 288, 1991 10 18, p. 32).
(18) 1991 m. spalio 14 d. Tarybos direktyva 91/533/EEB dėl darbdavio pareigos informuoti darbuotojus apie galiojančias sutarties arba darbo santykių sąlygas (OL L 288, 1991 10 18, p. 32).

Atnaujinta: 2020 m. spalio 6 d.Teisinė informacija - Privatumo politika