Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/0121(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0206/2018

Predložena besedila :

A8-0206/2018

Razprave :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Glasovanja :

PV 14/06/2018 - 7.7
CRE 14/06/2018 - 7.7
PV 04/07/2018 - 9.1
CRE 04/07/2018 - 9.1
Obrazložitev glasovanja
PV 04/04/2019 - 6.7
CRE 04/04/2019 - 6.7
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0339

Sprejeta besedila
PDF 256kWORD 81k
Četrtek, 4. april 2019 - Bruselj
Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa ***I
P8_TA(2019)0339A8-0206/2018
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. aprila 2019 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje ter določitve posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0278),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 91(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0170/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 18. januarja 2018(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 1. februarja 2018(2),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem ter mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0206/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 197, 8.6.2018, str. 45.
(2) UL C 176, 23.5.2018, str. 57.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 4. aprila 2019 z namenom sprejetja Direktive (EU) .../... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje ter določitve posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI) [Sprememba 764]
P8_TC1-COD(2017)0121

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, in zlasti člena 91(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij(2),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(3),

ob upoštevanju naslednjega:

(-1)   Zaradi velike mobilnosti delovne sile v sektorju cestnega prometa so potrebna sektorska pravila, ki bodo zagotovila ravnotežje med svobodo prevoznikov, da opravljajo čezmejne storitve, prostim pretokom blaga in socialno zaščito voznikov. Zato je ta direktiva namenjena zagotavljanju pravne varnosti in jasnosti, prispevanju k harmonizaciji in spodbujanju izvrševanja ter boju proti nezakonitim praksam in zmanjševanju upravnega bremena. [Sprememba 765]

(1)  Za vzpostavitev varnega, učinkovitega in družbeno odgovornega sektorja cestnega prometa je treba zagotoviti prosti pretok blaga in svobodo opravljanja storitev, ustrezne delovne pogoje in socialno zaščito za voznike, hkrati pa tudi primerne pogoje poslovanja in poštene konkurenčne pogoje za prevoznike ter omogočiti primerno poslovno in konkurenčno okolje za prevoznike ob spoštovanju temeljnih svoboščin, zlasti prostega pretoka blaga in svobode opravljanja storitev, zagotovljenih s Pogodbama. [Sprememba 766]

(1a)   Vsa nacionalna pravila, ki se uporabljajo za cestni promet, morajo biti sorazmerna in utemeljena ter ne smejo ovirati ali zmanjševati privlačnosti uveljavljanja temeljnih svoboščin, ki jih zagotavlja Pogodba, kot je prosti pretok storitev, da bi ohranili in celo povečali konkurenčnost Unije ob spoštovanju delovnih pogojev in socialne zaščite za voznike. [Sprememba 767]

(2)  Ker so storitve cestnega prevoza zelo mobilne, je treba posebno pozornost nameniti zagotavljanju, da lahko vozniki uveljavljajo pravice, ki jih imajo, ter da se prevozniki, ki so večinoma (90 %) MSP z manj kot 10 delavci, ne soočajo z nesorazmernimi upravnimi ovirami ali čezmernim in diskriminatornim nadzorom, ki neupravičeno omejujejo njihovo svobodo opravljanja čezmejnih storitev. [Sprememba 768]

(2a)   Vsa nacionalna pravila, ki se uporabljajo za cestni promet, morajo biti sorazmerna in utemeljena ter ne smejo onemogočati ali ovirati uresničevanja temeljnih svoboščin, ki jih zagotavlja Pogodba, kot sta prosti pretok blaga in svoboda opravljanja storitev, da bi ohranili in celo povečali konkurenčnost Unije, vključno s ceno proizvodov in storitev, s spoštovanjem delovnih pogojev in socialne zaščite za voznike ter posebnosti panoge, saj so vozniki zelo mobilni, napoteni delavci pa ne. [Sprememba 769]

(3)  Ravnovesje med izboljšanjem socialnih in delovnih pogojev za voznike ter lažjim uresničevanjem svobode opravljanja storitev cestnega prevoza na podlagi poštene, sorazmerne in nediskriminatorne konkurence med nacionalnimi in tujimi prevozniki je bistveno za nemoteno delovanje notranjega trga. Zato mora biti vsa nacionalna zakonodaja ali politika, ki se uporablja v prometnem sektorju na nacionalni ravni, razvojno naravnana in krepiti enotni evropski prometni prostor in nikakor ne sme prispevati k razdrobljenosti notranjega trga. [Sprememba 770]

(4)  Pri oceni učinkovitosti in uspešnosti veljavne zakonodaje v sektorju cestnega prometa so bile ugotovljene določene vrzeli v obstoječih določbah in pomanjkljivosti pri njihovem izvrševanju ter nezakonite prakse, kot je uporaba slamnatih družb. Dodatno pozornost bi bilo treba nameniti boju proti neprijavljenemu delu v prometnem sektorju. Poleg tega države članice pravila različno razlagajo, uporabljajo in izvajajo, kar povzroča veliko upravno breme za voznike in prevoznike. To ustvarja pravno negotovost in neenako obravnavo voznikov in prevoznikov, kar škoduje delovnim, socialnim in konkurenčnim pogojem v sektorju. [Sprememba 771]

(4a)  Da bi zagotovili pravilno uporabo direktiv 96/71/ES(4) in 2014/67/EU(5) Evropskega parlamenta in Sveta, bi bilo treba na ravni Unije v boju proti goljufijam v zvezi z napotitvijo delavcev okrepiti kontrole in sodelovanje, izvajati pa bi bilo treba tudi strožje preverjanje, da bodo socialni prispevki za napotene voznike dejansko plačani. [Sprememba 772]

(5)  Ustrezno, učinkovito in dosledno izvrševanje določb o delovnem času in času počitka je bistveno za izboljšanje varnosti v cestnem prometu, zaščito delovnih pogojev voznikov in preprečevanje izkrivljanja konkurence, ki je posledica neizpolnjevanja obveznosti. Zato je zaželeno, da se obstoječe enotne zahteve za izvrševanje iz Direktive 2006/22/ES razširijo na preverjanje skladnosti z določbami o delovnem času iz Direktive 2002/15/EU. Na voljo bi morala biti tudi možnost kombiniranja preverjanja časa vožnje in delovnega časa ter preverjanja pravil o napotitvi voznikov, ki ne bi ustvarjala dodatnega upravnega bremena. Preverjanje upoštevanja delovnega časa bi moralo biti omejeno na preverjanje v prostorih prevoznih podjetij, dokler ne bo na voljo tehnologija, ki bo omogočala učinkovito cestno preverjanje. [Sprememba 773]

(5a)   Ob upoštevanju posebnosti storitev prevoza in neposrednega vpliva na prosti pretok blaga bi bilo treba s posebnim poudarkom na varnosti in varovanju cest cestna preverjanja čim bolj omejiti. Vozniki ne bi smeli odgovarjati za dodatne upravne obveznosti svojih podjetij. Pravila o delovnem času bi bilo treba nadzorovati zgolj v prostorih prevoznikov. [Sprememba 774]

(5b)   Da bi omogočili učinkovitejše, hitrejše in pogostejše cestno preverjanje ter obenem zmanjšali upravno breme za voznike, bi morali skladnost z Direktivo 2002/15/ES preverjati v okviru inšpekcijskih pregledov v prostorih podjetij, in ne med cestnim preverjanjem. [Sprememba 775]

(6)  Upravno sodelovanje med državami članicami na področju izvajanja socialnih pravil v sektorju cestnega prometa se je izkazalo za nezadostno, zaradi česar je čezmejno izvrševanje težje ter bolj neučinkovito in neusklajeno. Zato je treba vzpostaviti okvir za učinkovito komunikacijo in medsebojna pomoč, vključno z izmenjavo podatkov o kršitvah in informacij o dobrih praksah pri izvrševanju.

(6a)  Da bi spodbudili učinkovito upravno sodelovanje in izmenjavo informacij, bi morale države članice nacionalne elektronske registre medsebojno povezati prek sistema evropskega registra podjetij cestnega prevoza v skladu s členom 16(5) Uredbe (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta(6). Države članice bi morale sprejeti vse potrebne ukrepe za medsebojno povezanost nacionalnih elektronskih registrov, tako da lahko pristojni organi držav članic, vključno s cestnimi inšpektorji, neposredno dostopajo do podatkov in informacij v evropskem registru podjetij cestnega prevoza v realnem času. [Sprememba 776]

(6b)  Da bi omogočili boljše in enotnejše izpolnjevanje minimalnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 561/2006, Uredbe (EU) št. 165/2014 in Direktive 2002/15/ES, cestnim prevoznikom pa, da bi pri napotitvi voznikov lažje izpolnjevali upravne zahteve, bi morala Komisija oblikovati enega ali več modulov IMI za predložitev izjav o napotitvi in elektronsko prijavo, da bodo imeli inšpektorji med cestnimi preverjanji neposreden dostop do evropskega registra podjetij cestnega prevoza v realnem času in IMI. [Sprememba 777]

(7)  Za nadaljnje izboljšanje učinkovitosti, uspešnosti in skladnosti izvrševanja je zaželeno razviti funkcije in izboljšati uporabo obstoječih nacionalnih sistemov ocenjevanja tveganja. Dostop do podatkov v sistemih ocenjevanja tveganja bi omogočil boljši ciljni nadzor podjetij, ki ne upoštevajo predpisov, enotna formula za ocenjevanje tveganja prevoznih podjetij pa bi morala prispevati k pravičnejši obravnavi nadzorovanih podjetij.

(7a)  Da bi zagotovili pravične in enake konkurenčne pogoje za delavce in podjetja, je treba doseči napredek v smeri pametnega izvrševanja ter čim bolj podpirati polno uvedbo in uporabo sistemov za ocenjevanje tveganja. Zato je treba izvršilnim organom omogočiti dostop do nacionalnih elektronskih registrov v realnem času, čim bolje pa morajo izkoriščati tudi evropski register podjetij cestnega prevoza. [Sprememba 778]

(8)  Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Direktive 2006/22/ES bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011(7).

(8a)   Pravila za napotitev delavcev, ki se uporabljajo za dejavnosti cestnega prevoza, bi morala biti uravnotežena in preprosta ter državam članicam in cestnim prevoznikom ne bi smela povzročati velikega upravnega bremena. Njihov cilj ne bi smel biti odvračati od opravljanja dejavnosti zunaj države, v kateri ima podjetje sedež. [Sprememba 779]

(9)  Težave so bile ugotovljene tudi pri uporabi pravil o napotitvi delavcev iz Direktive 96/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta(8) ter pravil o nadzornih ukrepih iz Direktive 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta(9) v zelo mobilnem sektorju cestnega prometa. Zaradi neusklajenih nacionalnih ukrepov Neusklajeni nacionalni ukrepi za uporabo in izvrševanje določb o napotitvi delavcev v sektorju cestnega prometa so nastala povzročili pravno negotovost, izkrivljanje konkurence v prometnem sektorju in velika upravna bremena za prevoznike, ki niso rezidenti Unije. To je neupravičeno omejevanje svobode opravljanja čezmejnih storitev cestnega prevoza, ki škodljivo vpliva na delovna mesta in konkurenčnost prevoznih podjetij. Upravne zahteve in nadzorne ukrepe je treba harmonizirati, da bi preprečili nepotrebno ali samovoljno zadrževanje prevoznikov. [Sprememba 780]

(9a)  Države članice bi si morale izmenjevati podatke in informacije, upravno sodelovati in si medsebojno pomagati prek informacijskega sistema za notranji trg (IMI), katerega pravna podlaga je zagotovljena z Uredbo (EU) št. 1024/2012, da se zagotovi popolna skladnost s pravili. Poleg tega bi se moral sistem IMI uporabljati za pošiljanje in posodabljanje izjav o napotitvi med prevozniki in pristojnimi organi držav članic gostiteljic. Da bi dosegli ta cilj, bi bilo treba razviti vzporeden in javni vmesnik v sistemu IMI, do katerega bi lahko dostopali prevozniki. [Sprememba 781]

(9b)  Vsi akterji v dobavni verigi blaga bi morali nositi ustrezni del odgovornosti za kršitve pravil iz te direktive. To bi moralo veljati v primeru, kadar akterji dejansko vedo za kršitev oziroma bi zanjo, glede na vse ustrezne okoliščine, morali vedeti. [Sprememba 782]

(9c)  Da bi zagotovili pravilno uporabo nadzornih ukrepov za napotitev delavcev na delo v sektorju cestnega prometa, kot je opredeljeno v direktivah 96/71/ES in 2014/67/EU, bi bilo treba na ravni Unije poostriti nadzor in okrepiti sodelovanje za boj proti goljufijam v zvezi z napotitvijo delavcev. [Sprememba 783]

(9d)  Pogodbene izvajalce bi bilo treba spodbujati, naj delujejo družbeno odgovorno in uporabljajo prevoznike, ki spoštujejo pravila iz te direktive. Da bi izvajalci lažje našli takšne prevoznike, bi morala Komisija oceniti obstoječe instrumente in najboljšo prakso za spodbujanje družbeno odgovornega ravnanja vseh akterjev v dobavni verigi blaga, da bi oblikovala evropsko platformo zanesljivih prevoznih podjetij, če je to primerno. [Sprememba 784]

(9e)  Zaradi nespoštovanja pravil o ustanavljanju podjetij za mednarodni cestni prevoz nastajajo razlike na notranjem trgu, povečuje pa se tudi nelojalna konkurenca med podjetji. Zato bi bilo treba poostriti pogoje za ustanovitev podjetij za mednarodni cestni prevoz in olajšati preverjanje, ali so pogoji res izpolnjeni, zlasti zato, da bi onemogočili ustanavljanje slamnatih družb. [Sprememba 785]

(10)  Komisija je v svojem predlogu z dne 8. marca 2016(10) za spremembo Direktive 96/71/ES priznala, da izvajanje Direktive odpira posebna pravna vprašanja in povzroča težave v zelo mobilnem sektorju cestnega prometa, ter navedla, da bi bilo ta vprašanja najprimerneje obravnavati s sektorsko zakonodajo za cestni promet.

(10a)   Glede na to, da v Evropi ni dovolj voznikov, bi bilo treba znatno izboljšati njihove delovne pogoje, da bi povečali privlačnost tega poklica. [Sprememba 786]

(11)  Da bi zagotovili učinkovito in sorazmerno izvajanje Direktive 96/71/ES v sektorju cestnega prometa, je treba določiti sektorska pravila, ki bodo odražala posebnost zelo mobilne delovne sile v tem sektorju ter zagotavljala ravnovesje med socialno zaščito delavcev in svobodo prevoznikov, da opravljajo čezmejne storitve. Določbe o napotitvi delavcev iz Direktive 96/71/ES ter o izvrševanju teh določb iz Direktive 2014/67/EU bi se morale za sektor cestnega prometa uporabljati tako, kot zahteva ta direktiva. [Sprememba 787]

(12)  Taka usklajena merila bi morala temeljiti na konceptu zadostne povezave voznika z ozemljem države članice gostiteljice. Zato bi bilo treba določiti časovno omejitev, nad katero Zadostna povezava obstaja v primeru dejavnosti mednarodnega cestnega prevoza začnejo veljati določbe o minimalnih urnih postavkah in plačanem letnem dopustu države članice gostiteljice. Ta časovna omejitev se ne bi smela uporabljati za dejavnosti kabotaže, kot je opredeljena v uredbah (ES) št. 1072/2009(11) in (ES) št. 1073/2009(12) Evropskega parlamenta in Sveta, ker se v tem primeru celotna dejavnost prevoza opravi v državi članici gostiteljici. Zato bi se ne glede na pogostost in trajanje dejavnosti, ki jih opravi voznik, morali za kabotažo morala uporabljati minimalna urna postavka Direktiva 96/71/ES in minimalni plačani letni dopust v državi članici gostiteljici Direktiva 2014/67/EU. [Sprememba 788]

(12a)  V primeru mednarodnega prevoza bi v dvostranskem mednarodnem prevozu prevladala povezava voznika z državo članico sedeža prevoznega podjetja, saj se voznik redno vrača tja. Voznik lahko v eni vožnji izvede več dvostranskih prevozov. Po drugi strani pa obstaja zadostna povezava z ozemljem države članice gostiteljice, kadar voznik tam opravlja druge vrste prevoza, zlasti mednarodni prevoz, ki ni dvostranske narave. [Sprememba 789]

(12b)  Da bi zagotovili učinkovito uporabo prevoznih sredstev, upoštevali operativne danosti in zmanjšali število praznih voženj, kar je pomemben element pri doseganju ciljev iz Pariškega sporazuma v zvezi z zmanjšanjem emisij CO2, bi moralo biti omogočeno, da se omejeno število dodatnih dejavnosti prevoza izvede brez uveljavljanja pravil o napotitvi. To zajema dejavnosti, ki se izvajajo v obdobju med izvajanjem dvostranskega mednarodnega prevoza iz države članice sedeža prevoznika in po tem ter pred vožnjo za vrnitev v državo članico, kjer ima prevoznik sedež. [Sprememba 790]

(12c)  Kadar voznik opravlja kombinirani prevoz, je narava storitev, ki se opravljajo v začetnem ali končnem cestnem delu, tesno povezana z državo članico sedeža, če cestni del sam po sebi predstavlja dvostranski prevoz. Po drugi strani pa obstaja zadostna povezava z ozemljem države članice gostiteljice, če se prevoz v cestnem delu opravi znotraj države članice gostiteljice ali kot mednarodni prevoz, ki ni dvostranske narave, zato bi bilo treba v tem primeru uporabljati pravila o napotitvi. [Sprememba 791]

(12d)   Ker pri vozniku ni zadostne povezave z ozemljem države članice tranzita, se dejavnosti tranzita ne bi smele šteti za primer napotitve. Pojasniti bi bilo tudi treba, da je dejstvo, da potniki med postankom zaradi higiene izstopijo iz avtobusa, ne spremeni kategorizacije dejavnosti prevoza. [Sprememba 792]

(12e)  Sektor cestnega prometa je zelo mobilen, zato je potreben skupen pristop k nekaterim vidikom plačila v tem sektorju. Prevozna podjetja potrebujejo pravno varnost glede pravil in zahtev, ki jih morajo izpolnjevati. Ta pravila in zahteve bi morale biti jasne, razumljive ter za prevozna podjetja zlahka dostopne, hkrati pa bi morale omogočati učinkovito preverjanje. Pomembno je, da se z novimi pravili ne nalaga nepotrebno upravno breme ter da so ustrezno upoštevani interesi malih in srednjih podjetij. [Sprememba 793]

(12f)  Kadar so v skladu z nacionalnim pravom, tradicijo in praksami, vključno s spoštovanjem neodvisnosti socialnih partnerjev, pogoji za zaposlitev iz člena 3 Direktive 96/71/ES določeni v kolektivnih pogodbah v skladu s členom 3(1) in (8) navedene direktive, bi morale države članice zagotoviti, da so v skladu z Direktivo 2014/67/EU ti pogoji, navedeni v dostopni in pregledni obliki, na voljo prevoznim podjetjem iz drugih držav članic in napotenim voznikom, ter si prizadevati za vključitev socialnih partnerjev v zvezi s tem. Zadevne informacije bi morale vsebovati zlasti različne plače in njihove sestavne elemente, vključno z elementi plače iz veljavnih kolektivnih pogodb na lokalni ali regionalni ravni, metodo za izračun plače in po potrebi merili za razvrstitev po plačnih razredih. V skladu z Direktivo (EU) 2018/957 Evropskega parlamenta in Sveta(13) o spremembi Direktive 96/71/ES prevozna podjetja ne bi smela biti kaznovana za neupoštevanje elementov plače, metode za izračun plače in po potrebi meril za razvrstitev po plačnih razredih, kadar ti niso javno dostopni. [Sprememba 794]

(13)  Za zagotovitev učinkovitega in uspešnega izvrševanja sektorskih pravil o napotitvi delavcev in za preprečitev nesorazmernih upravnih bremen za prevoznike, ki niso rezidenti, bi bilo treba v sektorju cestnega prometa določiti sektorske upravne zahteve in nadzorne ukrepe, ki bi v celoti izkoristili orodja za nadzor, kot je digitalni tahograf. Da bi bile obveznosti, določene v tej direktivi in v Direktivi 96/71/ES, čim manj zapletene, bi morale imeti države članice možnost, da cestnim prevoznikom naložijo samo upravne zahteve, določene v tej direktivi, ki so prilagojene sektorju cestnega prometa. [Sprememba 795]

(13a)   Da bi voznika razbremenili upravnega bremena in upravljanja dokumentov, morajo prevozniki na zahtevo pristojnih organov države članice, v kateri imajo sedež, predložiti dokumente, določene v tej direktivi, tj. vse potrebne dokumente v okviru medsebojne pomoči in sodelovanja med državami članicami iz poglavja III Direktive 2014/67/EU. [Sprememba 796]

(13b)   Za lažje izvajanje, uporabo in izvrševanje te direktive bi se moral v državah članicah uporabljati informacijski sistem za notranji trg (IMI), vzpostavljen z Uredbo (EU) št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(14), kar bi omogočilo boljšo čezmejno izmenjavo podatkov med regionalnimi in lokalnimi organi. Poleg tega bi bilo morda dobro razširiti značilnosti sistema IMI tako, da bi vključevale tudi predložitev in pošiljanje preprostih izjav. [Sprememba 797]

(13c)   Da bi zmanjšali upravno breme prevoznikov, ki so pogosto mala in srednja podjetja, bi bilo treba postopek pošiljanja izjav o napotitvah ustrezno poenostaviti s standardiziranimi obrazci, ki bi vsebovali nekatere vnaprej določene elemente, prevedene v vse uradne jezike Unije. [Sprememba 798]

(13d)   Splošno izvajanje in uporaba pravil za napotitev delavcev v cestnem prometu bi lahko vplivala na strukturo sektorja cestnega prevoza blaga v Uniji. Zato bi morale države članice in Komisija pozorno spremljati učinek tega procesa. [Sprememba 799]

(13e)   Izvrševanje bi moralo biti osredotočeno na inšpekcijski nadzor v prostorih podjetij. Cestno preverjanje ne bi smelo biti izključeno, temveč bi se moralo brez diskriminacije izvajati zgolj za tovorne liste ali njihove elektronske različice, potrdila o predhodni registraciji in potrdila o vrnitvi v državo sedeža prevoznika ali voznikovega prebivališča. Pri cestnem preverjanju bi bilo treba nadzorovati predvsem tahografske podatke, ki so pomembni za ugotavljanje dejavnosti voznika in vozila v nepretrganem štiritedenskem obdobju ter geografskega pokritja njegove dejavnosti. Pri tem si je mogoče pomagati z zapisom kode države. [Sprememba 800]

(13f)   Komisija bi morala stalno ocenjevati učinek uporabe in izvajanja pravil za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa, o tem poročati Parlamentu in Svetu ter predlagati nadaljnjo poenostavitev teh pravil in zmanjšanje upravnega bremena. [Sprememba 801]

(13g)   Ker prometni sektor, v katerem je gibanje bistveno za delo voznikov, zahteva posebno obravnavo, bi bilo treba Direktivo 96/71/ES za sektor cestnega prometa začeti uporabljati na datum začetka veljavnosti spremembe Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje, ki določajo posebna pravila v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotene voznike v sektorju cestnega prometa. [Sprememba 802]

(13h)   Da bi priloge k tej direktivi prilagodili razvoju najboljše prakse, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s spremembami teh prilog. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje(15). Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov. [Sprememba 803]

(-14a)  Pri izmenjavi informacij v okviru učinkovitega upravnega sodelovanja in medsebojne pomoči med državami članicami bi bilo treba spoštovati pravila o varstvu osebnih podatkov iz Uredbe (EU) 2016/679. [Sprememba 804]

(-14b)   Pravila za ohranitev dobrih socialnih pogojev na evropskem trgu cestnega prevoza blaga bi morali spoštovati vsi partnerji v dobavni verigi. Da bi lahko vzpostavili ekonomsko vzdržen in socialno trajnosten evropski notranji trg, je treba vzpostaviti in izvajati hierarhijo odgovornosti, ki bo zajemala vse akterje v logistični verigi. Z zagotavljanjem preglednosti in odgovornosti ter povečanjem socialne in ekonomske enakosti se bo povečala privlačnost poklica voznika in spodbujala zdrava konkurenca. [Sprememba 805]

(14)  Direktivo 2006/22/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 2006/22/ES se spremeni:

(1)  naslov se nadomesti z naslednjim:"

„Direktiva 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o minimalnih pogojih za izvajanje Uredbe (ES) št. 561/2006, Uredbe (EU) št. 165/2014 in Direktive 2002/15/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede socialne zakonodaje v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu ter razveljavitvi Direktive Sveta 88/599/EGS“;

"

(2)  člen 1 se nadomesti z naslednjim:"

„Ta direktiva določa minimalne pogoje za izvajanje Uredbe (ES) št. 561/2006, Uredbe (EU) št. 165/2014 (*) in Direktive 2002/15/ES (**).

______________________

* Uredba (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o tahografih v cestnem prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom (UL L 60, 28.2.2014, str. 1).

** Direktiva 2002/15/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2002 o urejanju delovnega časa oseb, ki opravljajo spremljevalne dejavnosti v cestnem prometu (UL L 80, 23.3.2002, str. 35).“;

"

(3)  člen 2 se spremeni:

(a)  drugi pododstavek odstavka 1 se nadomesti z naslednjim:"

„Ta preverjanja vsako leto zajamejo obsežen in reprezentativen delež voznega osebja, voznikov, podjetij in vozil, ki spadajo na področje uporabe Uredbe (ES) št. 561/2006 in Uredbe (EU) št. 165/2014, ter v primeru preverjanja v prostorih prevoznih podjetij pa voznega osebja in voznikov, ki spadajo na področje uporabe Direktive 2002/15/ES. Države članice cestna preverjanja zaradi izvajanja Direktive 2002/15/ES organizirajo šele po uvedbi tehnologije, ki bo omogočala učinkovito izvedbo preverjanj. Do takrat se preverjanja izvajajo samo v prostorih prevoznih podjetij.“; [Sprememba 806]

"

(b)  prvi pododstavek odstavka 3 se nadomesti z naslednjim:"

„Vsaka država članica organizira preverjanja tako, da se preverijo najmanj 3 % delovnih dni voznikov vozil, za katere veljajo Uredba (ES) št. 561/2006, Uredba (EU) št. 165/2014 in Direktiva 2002/15/ES. Če voznik pri cestnem preverjanju ne more predložiti enega ali več zahtevanih dokumentov, lahko po preverjanju nadaljuje svojo dejavnost prevoza, zahtevane dokumente pa mora prek pristojnih organov predložiti prevoznik v državi članici sedeža.“; [Sprememba 807]

"

(c)  odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:"

„4. Podatki, ki se predložijo Komisiji v skladu s členom 17 Uredbe (ES) št. 561/2006, vključujejo število preverjenih voznikov na cesti, število preverjanj v prostorih podjetij, število preverjenih delovnih dni v prostorih prevoznih podjetij ter število in vrsto prijavljenih kršitev z navedbo, ali je šlo pri tem za prevoz potnikov ali blaga.“; [Sprememba 808]

"

(3a)  člen 5 se nadomesti z naslednjim:"

„Člen 5

Usklajena preverjanja

Države članice najmanj šestkrat na leto izvedejo usklajene ukrepe cestnega preverjanja in preverjanja voznikov in vozil v prostorih prevoznih podjetij, za katere se uporablja Uredba (ES) št. 561/2006 ali (EU) št. 165/2014. Take ukrepe izvedejo nadzorni organi dveh ali več držav članic hkrati, vsak na svojem ozemlju. Povzetek rezultatov usklajenih preverjanj se objavi v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov.“; [Sprememba 809]

"

(4)  v členu 6 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:"

„1. Preverjanja v prostorih podjetij se načrtujejo ob upoštevanju predhodnih izkušenj z različnimi vrstami prevoza in podjetij. Opravijo se tudi, kadar se pri cestnem preverjanju ugotovijo hude kršitve Uredbeuredb (ES) št. 561/2006, Uredbe in (EU) št. 165/2014 ali Direktive 2002/15/ES.“; [Sprememba 810]

"

(4a)  v členu 7(1) se točka (b) nadomesti z naslednjim:"

„(b) pošiljati statistična poročila Komisiji vsaki dve leti v skladu s členom 17 Uredbe (ES) št. 561/2006.“; [Sprememba 811]

"

(5)  v členu 7(1) se doda naslednja točka:"

„(d) zagotavljati izmenjavo podatkov z drugimi državami članicami v zvezi z uporabo nacionalnih določb za prenos te direktive in Direktive 2002/15/ES.“;

"

(6)  člen 8 se spremeni:

(-a)  v členu 8(1) se uvodni del nadomesti z naslednjim:"

„1. Podatki, o katerih se države članice med seboj obveščajo na podlagi člena 22(2) Uredbe (ES) št. 561/2006 ali člena 40 Uredbe (EU) št. 165/2014, se med imenovanimi organi, o katerih je bila Komisija uradno obveščena v skladu s členom 7, izmenjujejo:“; [Sprememba 812]

"

(a)  točka (b) odstavka 1 se nadomesti z naslednjim:"

„(b) na podlagi utemeljene zahteve izrecno zahtevo države članice v posameznih primerih, če zahtevanih podatkov ni mogoče neposredno poiskati v nacionalnih elektronskih registrih iz člena 16(5) Uredbe (ES) št. 1071/2009.“; [Sprememba 813]

"

(b)  vstavi se naslednji odstavek:"

„1a. V primerih, ki zahtevajo poglobljen pregled ali zajemajo preverjanja v prostorih zadevnih podjetij, država članica Države članice podatke, ki jih druge države članice zahtevajo skladno z odstavkom 1(b) tega člena, zagotovi zagotovijo v 2510 delovnih dneh od prejema zahteve. V ustrezno utemeljenih primerih, ki zahtevajo poglobljen pregled ali zajemajo preverjanja v prostorih zadevnih podjetij, je rok 20 delovnih dni. Države članice se lahko dogovorijo o krajšem roku. V nujnih primerih ali kadar je potrebno enostavno preverjanje registrov, kot je sistem ocenjevanja tveganja, se zahtevani podatki zagotovijo v treh delovnih dneh. [Sprememba 814]

Kadar zaprošena država članica meni, da zahteva ni dovolj utemeljena, o tem v 10 petih delovnih dneh ustrezno obvesti državo članico, ki je zahtevo poslala. Slednja zahtevo nadalje utemelji. Kadar to ni mogoče, lahko država članica zahtevo zavrne. [Sprememba 815]

Kadar je težko ali nemogoče izpolniti zahtevo za podatke ali opraviti preverjanja, inšpekcijski nadzor ali preiskave, zadevna zaprošena država članica o tem v 10 petih delovnih dneh obvesti državo članico, ki je zahtevo poslala, in poda obrazložitev in ustrezno utemelji, zakaj ni mogoče zagotoviti ustreznih informacij. Zadevne države članice se posvetujejo, da bi našle rešitev za morebitne težave. [Sprememba 816]

Kadar Komisija ugotovi, da pri izmenjavi informacij stalno prihaja do težav ali da se predložitev informacij stalno zavrača, lahko sprejme vse potrebne ukrepe za odpravo težav, med drugim sproži preiskavo in izreče kazen državi članici.“; [Sprememba 817]

"

(ba)  odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:"

„2. Izmenjava informacij med pristojnimi organi držav članic iz odstavkov 1 in 1a tega člena se z odstopanjem od člena 21 Direktive 2014/67/EU izvaja prek informacijskega sistema za notranji trg (IMI), vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. 1024/2012. Pristojni organi držav članic lahko prek Evropskih registrov podjetij cestnega prevoza (ERRU) iz člena 16 Uredbe (ES) št. 1071/2009 neposredno in v realnem času dostopajo do podatkov nacionalnih elektronskih registrov.“; [Sprememba 818]

"

(bb)  v členu 8 se doda naslednji odstavek:"

„2a. Komisija do leta 2020 razvije elektronsko aplikacijo za vse države članice EU, ki bo inšpektorjem pri preverjanju na cesti in v prostorih podjetij omogočala neposreden dostop do registra ERRU in sistema IMI v realnem času. Aplikacija se razvije v okviru pilotnega projekta.“; [Sprememba 819]

"

(7)  člen 9 se spremeni:

(a)  odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:"

„1. Države članice vzpostavijo sistem ocenjevanja tveganja za podjetja na podlagi relativnega števila in teže vseh kršitev Uredbe (ES) št. 561/2006, Uredbe (EU) št. 165/2014 ali nacionalnih določb za prenos Direktive 2002/15/ES, ki jih stori posamezno podjetje.

Komisija z izvedbenimi akti Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15a, v katerih določi skupno formulo za izračun ocene tveganja podjetij, ki upošteva število, težo in pogostost kršitev, rezultate nadzora, pri katerem kršitve niso bile ugotovljene, ter dejstvo, ali prevozno podjetje v vseh svojih vozilih uporablja pametni tahograf v skladu s poglavjem II Uredbe (EU) št. 165/2014. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 12(2) te direktive.“; [Sprememba 820]

"

(b)  v odstavku 2 se drugi stavek črta;

(ba)  v odstavku 3 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:"

„3. Začetni seznam kršitev uredb (ES) št. 561/2006 in (EU) št. 165/2014 je naveden v Prilogi III.“; [Sprememba 821]

"

(bb)  v odstavku 3 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:"

„Z namenom zagotavljanja smernic o ocenjevanju kršitev uredb (ES) št. 561/2006 in (EU) št. 165/2014 se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15a, s katerimi spremeni Prilogo III, da se vzpostavijo smernice za skupni obseg kršitev, razdeljene v kategorije glede na resnost.“; [Sprememba 822]

"

(bc)  v odstavku 3 se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:"

„Kategorija za najhujše kršitve bi morala vključevati tiste, s katerimi nespoštovanje zadevnih določb Uredbe (ES) št. 561/2006 ali (EU) št. 165/2014 povzroča resno nevarnost smrti ali hudih telesnih poškodb.“; [Sprememba 823]

"

(c)  dodata se naslednja odstavka:"

„4. Za lažje izvajanje ciljnih cestnih preverjanj so podatki v nacionalnem sistemu ocenjevanja tveganja in nacionalnih registrih prevoznih podjetij in dejavnosti prek elektronske aplikacije, skupne vsem državam članicam, ki omogoča neposreden dostop v realnem času do evropskega registra podjetij cestnega prevoza, v času nadzora na voljo vsem pristojnim nadzornim organom zadevne države članice. [Sprememba 824]

5.  Države članice dajo informacije vsem pristojnim organom drugih držav omogočijo neposreden dostop do informacij v nacionalnem sistemu ocenjevanja tveganja na voljo na podlagi zahteve ali pa vsem pristojnim organom drugih držav članic omogočijo neposreden dostop do njih v skladu z rokoma iz člena 8 prek interoperabilnih nacionalnih elektronskih registrov iz člena 16 Uredbe (ES) št. 1071/2009. Tako bo izmenjava informacij in podatkov o kršitvah prevoznikov in oceni tveganja potekala na enem mestu, in sicer prek medsebojnega povezovanja, ki ga med različnimi nacionalnimi registri držav članic vzpostavlja evropski register podjetij za cestni prevoz.“; [Sprememba 825]

"

(8)  v členu 11 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:"

„3. Komisija z izvedbenimi akti Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15a, v katerih določi skupni pristop k beleženju in nadzoru obdobij drugega dela, kot je opredeljeno v točki (e) člena 4 Uredbe (ES) št. 561/2006, vključno z obliko beleženja in posebnimi primeri, ko se mora izvajati, ter beleženjem in nadzorom in obdobij najmanj enega tedna, ko je voznik odsoten od vozila in z njim ne more opravljati nobenih dejavnosti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 12(2).“; [Sprememba 826]

"

(8a)  člen 12 se nadomesti z naslednjim:"

„Člen 12

Postopek v odboru

1.  Komisiji pomaga odbor, ustanovljen v skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) št. 165/2014. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.“; [Sprememba 827]

"

(8b)  v členu 13 se točka (b) nadomesti z naslednjim:"

„(b) spodbujati skladnost pristopa nadzornih organov in harmonizirano razlago Uredbe (ES) št. 561/2006 med nadzornimi organi;“ [Sprememba 828]

"

(8c)  člen 14 se nadomesti z naslednjim:"

„Člen 14

Pogajanja s tretjimi državami

Po začetku veljavnosti te direktive začne Unija pogajanja z ustreznimi tretjimi državami za uporabo pravil, ki so enakovredna pravilom iz te direktive.

Do zaključka teh pogajanj vključijo države članice podatke o preverjanjih, opravljenih na vozilih iz tretjih držav, v okvir posredovanja podatkov Komisiji, kakor je določeno v členu 17 Uredbe (ES) št. 561/2006.“; [Sprememba 829]

"

(8d)  člen 15 se nadomesti z naslednjim:"

„Člen 15

Posodabljanje prilog

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15a v zvezi s spremembo prilog I in II, da se omogoči ustrezna prilagoditev razvoju najboljše prakse.“; [Sprememba 830]

"

(8e)  vstavi se naslednji člen:"

„Člen 15a

Izvajanje prenosa pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se prenese na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 9(3) in člena 15 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te direktive]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.  Prenos pooblastila iz člena 9(3) in člena 15 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016.

5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 9(3) in člena 15, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“; [Sprememba 831]

"

(9)  Priloga I se spremeni:

(-a)  v delu A se točka 1 nadomesti z naslednjim:"

„(1) dnevni in tedenski čas vožnje, odmore ter dnevni in tedenski čas počitka; tudi tahografske vložke za predhodne dni, ki morajo biti v vozilu v skladu s členom 36(1) in (2) Uredbe (EU) št. 165/2014, in/ali podatke, shranjene za isto obdobje na voznikovi kartici in/ali v pomnilniku tahografa v skladu s Prilogo II k tej direktivi in/ali na izpisih;“; [Sprememba 832]

"

(-aa)  v delu A se točka 2 nadomesti z naslednjim:"

„(2) za obdobje iz člena 36(1) in (2) Uredbe (EU) št. 165/2014 vse prekoračitve dovoljene hitrosti vozila, ki je opredeljena kot vsako obdobje, daljše od ene minute, med katerim hitrost vozila prekorači 90 km/h za vozila kategorije N3 ali 105 km/h za vozila kategorije M3 (kategoriji N3 in M3, kot sta opredeljeni v Direktivi 2007/46/ES(16));“; [Sprememba 833]

"

(-ab)  v delu A se točka 4 nadomesti z naslednjim:"

„(4) pravilno delovanje tahografa (ugotovitev možne zlorabe tahografa in/ali voznikove kartice in/ali tahografskih vložkov) ali po potrebi prisotnost dokumentov iz člena 16(2) Uredbe (ES) št. 561/2006;“; [Sprememba 834]

"

(a)  v delu A se doda naslednja točka:"

„(6) tedenski delovni čas, kot je določen v členih 4 in 5 Direktive 2002/15/ES, če tehnologija omogoča učinkovito preverjanje.“; [Sprememba 835]

"

(b)  v delu B se doda naslednja točka:"

„(4) izpolnjevanje pravil glede tedenskega delovnega časa, odmorov in nočnega dela iz členov 4, 5 in 7 Direktive 2002/15/ES.“;

"

(ba)  v delu B se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:"

„Če se ugotovi kršitev, lahko države članice po potrebi preverijo soodgovornost drugih pobudnikov ali soudeležencev v prevozni verigi, na primer naročnikov prevoza, špediterjev ali pogodbenih izvajalcev, ter usklajenost pogodb za dodeljevanje prevoznih dovolilnic s pravili iz uredb (ES) št. 561/2006 in (EU) št. 165/2014.“. [Sprememba 836]

"

Člen 2

1.  Ta člen določa posebna pravila v zvezi z določenimi vidiki Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v sektorju cestnega prometa ter Direktive 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta o upravnih zahtevah in nadzornih ukrepih za napotitev voznikov.

1a.  Ta posebna pravila se uporabljajo za voznike, zaposlene pri podjetjih, ki imajo sedež v eni od držav članic in uporabljajo enega od čezmejnih ukrepov iz člena 1(3)(a) Direktive 96/71/ES.

2.  Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni pri podjetjih iz člena 1(3)(a) Direktive in ko opravljajo dejavnosti mednarodnega prevoza, kot je opredeljen v Uredbi (ES) št. 1072/2009 in Uredbi (ES) št. 1073/2009, kadar je obdobje napotitve na njihovo ozemlje za namene navedenih dejavnosti dolgo 3 dni ali manj v obdobju enega koledarskega meseca.

2.  Voznik se ne šteje za napotenega za namene Direktive 96/71/ES, kadar opravlja dvostranski prevoz.

Za namene te direktive dvostranski prevoz blaga pomeni pretok blaga na podlagi prevozne pogodbe iz države članice sedeža, kot je opredeljena v členu 2(8) Uredbe (ES) št. 1071/2009, v drugo državo članico ali tretjo državo ali iz druge države članice ali tretje države v državo članico sedeža.

2a.  Od datuma, ko začenjajo vozniki ročno zapisovati prehode meja, kot zahteva člen 34(7) Uredbe (EU) št. 165/2014, države članice uporabljajo tudi izjemo, določeno v odstavku 2, v zvezi s prevozom blaga, če:

–  voznik, ki opravlja dvostranski prevoz, poleg tega opravi eno dejavnost natovarjanja in/ali raztovarjanja v državah članicah ali tretjih državah, ki jih prečka, pod pogojem, da blaga ne natovarja in raztovarja v isti državi članici.

Kadar dvostranskemu prevozu iz države članice sedeža, med katerim ni bila opravljena nobena dodatna dejavnost, sledi dvostranski prevoz v državo članico sedeža, se izjema uporablja za do dve dodatni dejavnosti natovarjanja in/ali raztovarjanja pod zgoraj navedenimi pogoji.

Ta izjema se uporablja le do datuma, ko se v vozila, ki so prvič registrirana v državi članici, kot je določeno v pododstavku 2 člena 8(1) Uredbe (EU) št. 165/2014, namestijo pametni tahografi, skladni z zapisovanjem prehodov meja in dodatnimi dejavnostmi iz pododstavka 1 člena 8(1) te uredbe. Od tega datuma se izjema iz prvega pododstavka uporablja le za voznike, ki uporabljajo vozila, opremljena s pametnimi tahografi, kot je določeno v členih 8, 9 in 10 navedene uredbe.

2b.  Za voznika, ki občasno ali redno opravlja storitve mednarodnega prevoza potnikov, kot je opredeljen v Uredbi (ES) št. 1073/2009, se ne šteje, da je napoten za namene Direktive 96/71/ES, kadar:

–  potnike pobere v državi članici sedeža prevoznika in jih odloži v drugi državi članici ali tretji državi ali

–  potnike pobere v državi članici ali tretji državi in jih odloži v državi članici sedeža prevoznika ali

–  potnike pobere in jih odloži v državi članici sedeža prevoznika v okviru lokalnih izletov, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1073/2009.

2c.  Za voznika, ki opravlja kabotažo, kot je opredeljena v Uredbi (ES) št. 1072/2009 in Uredbi (ES) št. 1073/2009, se šteje, da je bil napoten na podlagi Direktive 96/71/ES.

2d.  Ne glede na člen 2(1) Direktive 96/71/ES se za voznika ne šteje, da je bil napoten na ozemlje države članice, če prek tega ozemlja potuje, ne da bi natovarjal ali raztovarjal tovor in ne da bi pobiral ali odlagal potnike.

2e.  Če voznik opravlja začetni ali končni cestni del kombiniranega prevoza, kot je opredeljen v Direktivi 92/106/EGS, se ne šteje za napotenega za namene Direktive 96/71/ES, če cestni del sam po sebi predstavlja dvostranske prevoze, kot je opredeljeno v odstavku 2.

2f.  Države članice zagotovijo, da so v skladu z Direktivo 2014/67/EU določbe in pogoji za zaposlitev iz člena 3 Direktive 96/71/ES, ki so v skladu s členom 3(1) in (8) navedene direktive določeni v kolektivnih pogodbah, prevoznim podjetjem iz drugih držav članic in napotenim voznikom na voljo v dostopni in pregledni obliki. Zadevne informacije vsebujejo zlasti različne plače in njihove sestavne elemente, vključno z elementi plače iz veljavnih kolektivnih pogodb na lokalni ali regionalni ravni, metodo za izračun plače in po potrebi merili za razvrstitev po plačnih razredih. V skladu z Direktivo (EU) 2018/957 o spremembi Direktive 96/71/ES prevozna podjetja niso kaznovana za neupoštevanje elementov plače, metode za izračun plače in po potrebi meril za razvrstitev po plačnih razredih, kadar ti niso javno dostopni.

2g.  Prevozna podjetja s sedežem v državi, ki ni članica, ne smejo biti obravnavana ugodneje kot podjetja s sedežem v kateri od držav članic.

Države članice v dvostranskih sporazumih s tretjimi državami pri odobravanju dostopa podjetjem za cestni prevoz s sedežem v teh tretjih državah do trga EU izvajajo ukrepe, enakovredne Direktivi 96/71/ES in tej direktivi [XX/XX] (lex specialis). Države članice si tudi prizadevajo, da se v okviru večstranskih sporazumov s tretjimi državami ti enakovredni ukrepi izvajajo. Države članice Komisiji priglasijo zadevne določbe svojih dvostranskih in večstranskih sporazumov s tretjimi državami.

Države članice za namene zagotavljanja ustreznega nadzora nad temi enakovrednimi ukrepi o napotitvah s strani prevoznikov iz tretjih držav zagotovijo, da se pregledana pravila v Uredbi (EU) XXX/XXX glede določanja položaja s tahografi [uredba o spremembi Uredbe (EU) št. 165/2014] izvajajo v okviru Evropskega sporazuma o delu posadk vozil, ki opravljajo mednarodne cestne prevoze (AETR). [Sprememba 837]

Kadar je obdobje napotitve daljše kot 3 dni, države članice točki (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES uporabijo za celotno obdobje napotitve na njihovo ozemlje v obdobju enega koledarskega meseca iz prvega pododstavka. [Sprememba 838]

3.  Za izračun obdobij napotitve iz odstavka 2: [Sprememba 839]

(a)  se dnevni delovni čas, krajši od šestih ur, preživetih na ozemlju države članice gostiteljice, šteje za pol dneva; [Sprememba 840]

(b)  se dnevni delovni čas v trajanju šest ur ali več, preživetih na ozemlju države članice gostiteljice, šteje za ves dan; [Sprememba 841]

(c)  se odmori in časi počitka ter časi pripravljenosti, preživeti na ozemlju države članice gostiteljice, štejejo za delovni čas. [Sprememba 842]

4.  Države članice lahko z odstopanjem od člena 9 Direktive 2014/67/EU uvedejo samo naslednje upravne zahteve in nadzorne ukrepe: [Sprememba 843]

(a)  obveznost za cestnega prevoznika s sedežem v drugi državi članici, da mora izjavo o napotitvi ali njeno morebitno dopolnitev pristojnim nacionalnim organom poslati najpozneje ob začetku napotitve; izjava o napotitvi je države članice, v katero je voznik napoten, predložiti v elektronski obliki, v uradnem jeziku države članice gostiteljice ali v angleškem jeziku prek informacijskega sistema za notranji trg (IMI) iz Uredbe (EU) št. 1024/2012 najpozneje ob začetku napotitve; izjava je v enem od uradnih jezikov Evropske unije in vsebuje le naslednje informacije: [Sprememba 844]

(i)  naziv cestnega prevoznika, vključno z evropsko davčno identifikacijsko številko ali številko dovoljenja Skupnosti; [Sprememba 845]

(ii)  kontaktne podatke upravljavca prevoza ali druge kontaktne osebe (ali oseb) v državi članici sedeža prevoznika, določene za stike s pristojnimi organi države članice gostiteljice, v kateri se opravljajo storitve, ter za pošiljanje in sprejemanje dokumentov ali obvestil;

(iii)  predvideno število informacije o napotenih voznikov in njihovo identiteto voznikih, ki vključujejo naslednje: identiteto, državo prebivališča, državo plačila socialnih prispevkov, številko socialnega zavarovanja in številko vozniškega dovoljenja; [Sprememba 846]

(iv)  predvideno trajanje ter predviden začetni in predvideni začetni datum in ocenjeno trajanje, končni datum napotitve ter pravo, ki se uporablja za pogodbe o zaposlitvi; [Sprememba 847]

(iva)  za cestne prevoznike blaga: identiteta in kontaktni podatki prejemnika, če prevoznik ne uporablja elektronskega tovornega lista (e-CMR); [Sprememba 848]

(v)  registrske oznake vozil, uporabljenih v napotitvi;

(vi)  vrsto prevozne storitve, tj. navedba, ali gre za prevoz blaga, prevoz potnikov, mednarodni prevoz ali kabotažo;

(via)  za cestne prevoznike blaga: naslov(i) natovarjanja in raztovarjanja, če prevoznik ne uporablja elektronskega tovornega lista (e-CMR); [Sprememba 849]

(b)  obveznost za voznika cestnega prevoznika, da zagotovi, da ima voznik v tiskani ali elektronski obliki hrani ali da na razpolago, kadar se zahteva pri cestnih preverjanjih, izvod izjave o napotitvi in dokazilo o prevozu, ki se opravlja v državi članici gostiteljici, kot je elektronski tovorni list (e-CMR) ali dokazilo iz člena 8 Uredbe (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta; [Sprememba 850]

(c)  obveznost za voznika, da hrani in da na razpolago cestnega prevoznika, da zagotovi, da ima voznik, kadar se to zahteva pri cestnih preverjanjih, zapise na tahografu in zlasti kode držav članic, v katerih je bil prisoten med opravljanjem mednarodnih cestnih prevozov ali kabotaže; [Sprememba 851]

(ca)  med cestnim preverjanjem iz točk (b) in (c) tega člena lahko voznik naveže stik s sedežem podjetja, upravljavcem prevoza ali drugo osebo ali subjektom, ki lahko predloži zahtevane dokumente; [Sprememba 852]

(d)  obveznost za voznika, da v tiskani ali elektronski obliki hrani ali da na razpolago, kadar se to zahteva pri cestnih preverjanjih, izvod pogodbe o zaposlitvi ali enakovrednega dokumenta v smislu člena 3 Direktive Sveta 91/533/EGS(17), preveden v enega od uradnih jezikov države članice gostiteljice ali v angleški jezik; [Sprememba 854]

(e)  obveznost za voznika, da v tiskani ali elektronski obliki da na razpolago, kadar se to zahteva pri cestnih preverjanjih, izvod plačilnih list za zadnja dva meseca; med cestnim preverjanjem lahko voznik stopi v stik s sedežem podjetja, upravljavcem prevoza ali drugo osebo ali subjektom, ki lahko zagotovi tak izvod; [Sprememba 855]

(f)  obveznost za cestnega prevoznika, da po obdobju napotitve v razumnem časovnem roku prek javnega vmesnika IMI po obdobju napotitve [...] organom države članice gostiteljice na njihovo zahtevo v tiskani ali elektronski obliki, v katero je voznik napoten, na njihovo zahtevo zagotovi izvode dokumentov iz točk (b), in (c) in (e), pa tudi dokumentacijo o plači napotenih delavcev, ki se nanaša na obdobje napotitve in njihovo pogodbo o zaposlitvi, oziroma enakovredno dokumentacijo v smislu člena 3 Direktive Sveta št. 91/533/EGS(18), evidenco delovnega časa voznika in dokazilo o izplačilu.

Cestni prevoznik zahtevano dokumentacijo predloži z uporabo javnega vmesnika IMI v dveh mesecih od datuma zahteve.

Kadar cestni prevoznik v določenem roku prek javnega vmesnika IMI ne zagotovi vse zahtevane dokumentacije, lahko pristojni organi države članice, v kateri se je izvajala napotitev, v skladu s členoma 6 in 7 Direktive 2014/67/EU zahtevajo pomoč pristojnih organov države članice sedeža prevoznika. Ko se prek vmesnika IMI poda taka zahteva, imajo pristojni organi države članice, v kateri je sedež prevoznika, dostop do izjave o napotitvi in drugih pomembnih informacij, ki jih je prevoznik predložil prek javnega vmesnika IMI.

Pristojni organi države članice, v kateri je sedež prevoznika, poskrbijo, da se dokumenti, ki so jih zahtevali pristojni organi države članice, v kateri se je izvajala napotitev, prek vmesnika IMI posredujejo v 25 delovnih dneh od datuma zahteve. [Sprememba 853]

5.  Za namene točke (a) odstavka 4 lahko cestni prevoznik zagotovi izjavo o napotitvi, ki zajema obdobje največ šestih mesecev. [Sprememba 856]

5a.  Informacije iz izjav se 18 mesecev hranijo v sistemu IMI za namene preverjanja ter so neposredno in v realnem času dostopni za pristojne organe drugih držav članic, imenovane v skladu s členom 3 Direktive 2014/67/EU, členom 18 Uredbe (ES) št. 1071/2009 in členom 7 Direktive 2006/22/ES.

Nacionalni pristojni organ lahko v skladu z nacionalnim pravom in prakso socialnim partnerjem omogoči dostop do informacij:

–  ki se nanašajo na napotitev na ozemlje zadevne države članice;

–  ki se uporabljajo za namene izvrševanja pravil o napotitvi in

–  če obdelava podatkov poteka v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. [Sprememba 857]

5b.  Komisija sprejme izvedbene akte s standardiziranimi obrazci za oddajo izjav prek javnega vmesnika IMI v vseh uradnih jezikih Unije, določi funkcije izjav v sistemu IMI, opredeli, kako bodo podatki iz točke (a)(i) do (via) odstavka 4 predstavljeni v izjavi, in poskrbi, da bodo ti podatki iz izjav avtomatično prevedeni v jezik države članice gostiteljice. Izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 2a(2). [Sprememba 858]

5c.   Države članice se pri izvajanju nadzornih ukrepov trudijo, da ne povzročajo nepotrebnih zamud, ki bi lahko vplivale na predvideno trajanje in datume napotitve. [Sprememba 859]

5d.  Pristojni organi držav članic tesno sodelujejo ter si ponujajo medsebojno pomoč in posredujejo vse potrebne informacije v okviru pogojev iz Direktive 2014/67/EU in Uredbe (ES) št. 1071/2009. [Sprememba 860]

Člen 2a

1.  Komisiji pomaga odbor, ustanovljen na podlagi člena 42(1) Uredbe (EU) št. 165/2014. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011. [Sprememba 861]

Člen 2b

Države članice določijo kazni za pošiljatelje blaga, špediterje, izvajalce in podizvajalce zaradi nespoštovanja člena 2 te direktive, če se zavedajo ali bi se glede na vse upoštevne določbe morali zavedati, da se s prevoznimi storitvami, ki so jih naročili, kršijo določbe te direktive.

Države članice določijo pravila glede kazni, ki se uporabljajo za kršitve določb te direktive, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da bi zagotovile izvrševanje teh kazni. Te kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne, odvračalne in nediskriminatorne. [Sprememba 862]

Člen 2c

Komisija oceni obstoječe instrumente in dobro prakso, ki spodbuja družbeno odgovorno ravnanje vseh akterjev v dobavni verigi blaga, in do ... [dve leti po začetku veljavnosti te direktive] po potrebi pripravi zakonodajni predlog za ustanovitev evropske platforme zaupanja. [Sprememba 863]

Člen 2d

Pametno izvrševanje

1.  Brez poseganja v Direktivo 2014/67/EU in za nadaljnje izvrševanje obveznosti iz člena 2 te direktive države članice zagotovijo, da se na njihovem ozemlju uporablja usklajena nacionalna strategija izvrševanja. Ta strategija se osredotoča na podjetja z visoko stopnjo tveganja iz člena 9 Direktive 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

2.  Države članice poskrbijo, da bo preverjanje iz člena 2 Direktive 2006/22/ES po potrebi vključevalo pregled napotitve in da bo ta opravljen brez diskriminacije, zlasti diskriminacije na osnovi registrske tablice vozila.

3.  Države članice se osredotočijo na podjetja, za katera je bilo ocenjeno povečano tveganje za kršenje določb člena 2 te direktive, ki se uporablja zanje. Zato države članice v okviru sistema ocenjevanja tveganj, ki ga vzpostavijo v skladu s členom 9 Direktive 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razširijo v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, tveganje za take kršitve obravnavajo kot samostojno tveganje.

4.  Države članice imajo za namene odstavka 3 dostop do ustreznih informacij in podatkov, ki so zabeleženi, obdelani ali shranjeni v pametnih tahografih iz poglavja II Uredbe (EU) št. 165/2014, izjavah o napotitvi iz člena 2(4) te direktive in elektronskih prevoznih listinah, kot so elektronski tovorni listi v skladu s konvencijo o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (e-CMR).

5.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z določitvijo lastnosti podatkov, do katerih imajo države članice dostop, pogojev za njihovo uporabo in tehničnih specifikacij za njihov prenos ali dostop, v katerih je opredeljeno predvsem naslednje:

(a)  podroben seznam informacij in podatkov, do katerih imajo dostop pristojni nacionalni organi, ki vključuje vsaj čas in kraj prehodov meje, natovarjanja in raztovarjanja, registrsko tablico vozila in podatke o vozniku;

(b)  pravice pristojnih organov do dostopa, ki se po potrebi razlikujejo glede na vrsto pristojnih organov, vrsto dostopa in namen, za katerega se podatki uporabijo;

(c)  tehnične specifikacije prenosa podatkov ali dostopa do njih iz točke (a), kjer je primerno, pa tudi najdaljše obdobje za hrambo podatkov, ki se po potrebi razlikuje glede na vrsto podatkov.

6.  Vsi osebni podatki iz tega člena so dostopni in se hranijo le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za namene, za katere so bili podatki zbrani ali se nadalje obdelujejo. Ko podatki za te namene niso več potrebni, se uničijo.

7.  Države članice najmanj trikrat na leto izvedejo usklajene cestne preglede v zvezi s kabotažami, ki jih je mogoče izvesti skupaj s pregledi, opravljenimi v skladu s členom 5 Direktive 2006/22/ES. Te preglede hkrati izvedejo nacionalni organi dveh ali več držav članic, ki so pristojni za izvrševanje pravil na področju napotitve, in sicer vsak na svojem ozemlju. Države članice izmenjajo informacije o številu in vrsti kršitev, odkritih po izvedenih usklajenih cestnih pregledih.

Povzetek rezultatov usklajenega preverjanja se objavi v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. [Sprememba 864]

Člen 2e

Sprememba Uredbe (EU) št. 1024/2012

V prilogi k Uredbi (EU) št. 1024/2012 se dodata naslednji točki:"

„12a. Direktiva 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o minimalnih pogojih za izvajanje uredb (ES) št. 561/2006 in (EU) št. 165/2014 ter Direktive 2002/15/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede socialne zakonodaje v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu ter razveljavitvi Direktive Sveta 88/599/EGS: Člen 8

12b.  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje ter določitve posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa: člen 2(5). [Sprememba 865]

"

Člen 3

Poročanje in pregled

1.  Komisija oceni izvajanje te direktive, zlasti učinek člena 2, najpozneje [3 leta po roku za prenos te Direktive] ter Evropskemu parlamentu in Svetu poroča o uporabi te direktive. Poročilu Komisije se po potrebi priloži zakonodajni predlog.

1.   Države članice Komisiji vsako leto poročajo o izvajanju te direktive, zlasti o izvajanju pametnega izvrševanja iz člena 2d in morebitnih težavah pri izvrševanju.

Da bi omogočili oceno informacij o učinkovitosti izvrševanja, poročilo vključuje informacije o učinkovitosti:

–  pametnih tahografov iz poglavja II Uredbe (EU) št. 165/2014;

–  uporabe IMI iz člena 2(5a) in (5b) te direktive;

–  uporabe elektronskih prevoznih listin, kot so elektronski tovorni listi iz Konvencije o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (eCMR);

–  izmenjave informacij med pristojnimi organi prek evropskega registra podjetij cestnega prevoza in IMI ter informacij o učinkovitosti neposrednega dostopa in dostopa v realnem času organov do evropskega registra podjetij za cestni prevoz in IMI prek aplikacije EU med cestnimi preverjanji, kot je določeno v členih 8 in 9 Direktive 2006/22/ES in

–  izvajanja programov usposabljanja s ciljem voznikom in vsem drugim akterjem v procesu, vključno s podjetji, upravami in inšpektorji, pomagati, da se prilagodijo novim pravilom in zahtevam, ki nanje vplivajo.

2.  Komisija po poročilu iz odstavka 1 redno ocenjuje to direktivo ter rezultate ocene predloži Evropskemu parlamentu in Svetu.

2.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi določi obliko poročanja iz odstavka 1 in smernice zanj.

Ti izvedbeni akti lahko vključujejo pravila, ki od držav članic zahtevajo, da za namene ocene učinkovitosti izvrševanja te direktive Komisiji predložijo podatke o prometnih tokovih in podatke o državah članicah registracije vozil, zbrane s cestninskimi sistemi v državah članicah, kadar ti podatki obstajajo.

3.  Kadar je ustrezno, se poročiloma iz odstavkov (1) in (2) priložijo ustrezni predlogi.

3.  Najpozneje 31. decembra 2025 Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o izvajanju in učinkih te direktive, zlasti kar zadeva učinkovitost izvrševanja, vključno z analizo stroškov in koristi v zvezi z uporabo senzorjev za tehtanje za namen samodejnega beleženja mest natovarjanja/raztovarjanja. Poročilu Komisije se po potrebi priloži zakonodajni predlog. Poročilo se objavi. [Sprememba 866]

Člen 3a

Usposabljanje

Za izvrševanje določb te direktive morajo Komisija in države članice vzpostaviti obsežen in celovit program usposabljanja in prilagajanja novim standardom in zahtevam za voznike in vse druge subjekte v postopku, kot so podjetja, uprave, inšpektorji. [Sprememba 867]

Člen 4

1.  Države članice najpozneje do […] [rok za prenos bo čim krajši in na splošno ne daljši od dveh let] 30. julija 2020 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Besedilo navedenih predpisov nemudoma sporočijo Komisiji. [Sprememba 868]

Do začetka veljavnosti te direktive je prometni sektor ob upoštevanju izrazite mobilnosti dejavnosti izvzet iz ukrepov, ki izhajajo iz zakonodajnega akta o spremembi Direktive 96/71/ES. [Sprememba 869]

Do začetka veljavnosti zahtev za izvrševanje te direktive, ki določajo posebna pravila v zvezi s prevozom, je prometni sektor izvzet iz ukrepov, ki izhajajo iz zakonodajnega akta o spremembi Direktive 96/71/ES. [Sprememba 870]

Navedene predpise uporabljajo od […].

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.  Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 5

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1)UL C 197, 8.6.2018, str. 45.
(2)UL C 176, 23.5.2018, str. 57.
(3) Stališče Evropskega parlamenta z dne 4. aprila 2019.
(4) Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L 18, 21.1.1997, str. 1).
(5) Direktiva 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI) (UL L 159, 28.5.2014, str. 11).
(6) Uredba (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES (UL L 300, 14.11.2009, str. 51).
(7)Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).
(8)Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L 18, 21.1.1997, str. 1).
(9)Direktiva 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI), UL L 159, 28.5.2014, str. 11.
(10)COM(2016)0128.
(11)Uredba (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (UL L 300, 14.11.2009, str. 72).
(12)Uredba (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 (UL L 300, 14.11.2009, str. 88).
(13) Direktiva (EU) 2018/957 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. junija 2018 o spremembi Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L 173, 9.7.2018, str. 16).
(14) Uredba (EU) št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg in razveljavitvi Odločbe Komisije 2008/49/ES (uredba IMI) (UL L 316, 14.11.2012, str. 1).
(15) UL L 123, 12.5.2016, str. 1.
(16) Direktiva 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (Okvirna direktiva) (UL L 263, 9.10.2007, str. 1).
(17)Direktiva Sveta 91/533/EGS z dne 14. oktobra 1991 o obveznosti delodajalca, da zaposlene obvesti o pogojih, ki se nanašajo na pogodbo o zaposlitvi ali delovno razmerje (UL L 288, 18.10.1991, str. 32).
(18) Direktiva Sveta 91/533/EGS z dne 14. oktobra 1991 o obveznosti delodajalca, da zaposlene obvesti o pogojih, ki se nanašajo na pogodbo o zaposlitvi ali delovno razmerje (UL L 288, 18.10.1991, str. 32).

Zadnja posodobitev: 6. oktober 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov