Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0122(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0205/2018

Внесени текстове :

A8-0205/2018

Разисквания :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Гласувания :

PV 14/06/2018 - 7.8
CRE 14/06/2018 - 7.8
PV 04/07/2018 - 9.2
CRE 04/07/2018 - 9.2
Обяснение на вота
PV 04/04/2019 - 6.8
CRE 04/04/2019 - 6.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0340

Приети текстове
PDF 273kWORD 97k
Четвъртък, 4 април 2019 г. - Брюксел Окончателна версия
Дневното и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на почивка чрез тахографи ***I
P8_TA(2019)0340A8-0205/2018
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0277),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0167/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 януари 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 1 февруари 2018 г.(2),

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0205/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 197, 8.6.2018 г., стр. 45.
(2) OВ C 176, 23.5.2018 г., стр. 57.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) …/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка, и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи
P8_TC1-COD(2017)0122

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 91, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  Добрите условия на труд за водачите и справедливите условия за стопанска дейност на предприятията за автомобилен транспорт имат първостепенно значение за създаването на безопасен, ефикасен, и социално отговорен и недискриминационен сектор на автомобилния транспорт, който е в състояние да привлича квалифицирани работници. За улесняване на този процес е съществено социалните правила на Съюза в областта на автомобилния транспорт да бъдат ясни, пропорционални, целесъобразни, лесно приложими и прилагани и изпълнявани ефективно и съгласувано навсякъде в Съюза. [Изм. 346]

(2)  След оценката на ефективността и ефикасността на изпълнението на действащите в Съюза социални правила в автомобилния транспорт и по-специално на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета(4), бяха установени някои слабости в съществуващата правна прилагането на правната рамка. Неясните и неподходящи правила за седмичната почивка, условията за почивка и почивките по време на работа при екипно управление, както и липсата на правила за връщането на водачите у дома или на друго място по избор на водача водят до различия в тълкуването и в правоприлагащата практика в държавите членки. Неотдавна няколко държави членки приеха едностранни мерки, които още повече увеличават правната несигурност и неравнопоставеността на водачите и превозвачите. От друга страна, максималното време на управление за ден и за седмица, установено в Регламент (ЕО) № 561/2006, способства ефективно за подобряването на социалните условия на водачите, както и за безопасността по пътищата като цяло, и поради тази причина следва да се предприемат мерки, за да се гарантира неговото зачитане. [Изм. 347]

(2a)   В интерес на пътната безопасност и на правоприлагането всички водачи следва да бъдат напълно запознати както с правилата за времето на управление и периодите на почивка, така и с наличието на места за почивка. Следователно е целесъобразно държавите членки да полагат усилия да изготвят насоки, които представят настоящия регламент по ясен и прост начин, дават полезна информация относно местата за паркиране и за почивка и подчертават значението на борбата с умората. [Изм. 348]

(2б)   В интерес на пътната безопасност е транспортните предприятия да бъдат насърчавани да възприемат култура на безопасност, която включва политики и процедури на безопасност, приемани от висшето ръководство, ангажимент от страна на непосредственото ръководство за прилагане на политика на безопасност, както и готовност на работниците и служителите за спазване на правилата за безопасност. Следва да се постави ясен акцент върху въпросите на пътната безопасност, включително умора, отговорност, планиране на пътуването, спазване на дежурства, заплащане според постигнатите резултати и управление въз основа на правилото „точно навреме“. [Изм. 349]

(3)  Последващата оценка на Регламент (ЕО) № 561/2006 потвърди, че несъгласуваното и неефективно прилагане на социалните правила на Съюза се дължи главно на неяснота в правилата, неефективно и нееднакво използване на контролните уреди и недостатъчно административно сътрудничество между държавите членки, което увеличава разпокъсаността на европейския вътрешен пазар. [Изм. 350]

(4)  Ясните, подходящи и еднакво прилагани правила са решаващи също така за постигането на целите на политиката да се подобрят условията на труд за водачите и по-специално да се осигури лоялна конкуренция без нарушения между превозвачите, и да се допринесе за пътната безопасност за всички участници в движението по пътищата. [Изм. 351]

(4a)   Всички национални правила, които се прилагат за автомобилния транспорт, трябва да бъдат пропорционални, както и обосновани, и не трябва да възпрепятстват или да правят по-слабо привлекателно упражняването на основните свободи, гарантирани от Договора, като например свободното движение на стоки и свободата на предоставяне на услуги, за да се запази или дори да се увеличи конкурентоспособността на Европейския съюз. [Изм. 352]

(4б)  За да се гарантират еднакви условия на конкуренция на европейско равнище в автомобилния транспорт, настоящият регламент следва да се прилага по отношение на всички превозни средства над 2,4 тона, които осъществяват международни превози. [Изм. 53/rev]

(5)  Действащите изисквания за почивките по време на работа се оказаха неподходящи и трудно приложими за водачите при екипно управление. Ето защо е уместно изискването за регистриране на почивките по време на работа да се съобрази с особеностите на превозите, извършвани от водачи, които работят в екип.

(5a)   Превозът на товари се различава съществено от превоза на пътници. Водачите на пътнически автобуси са в тесен контакт със своите пътници и следва да могат да ползват по-гъвкаво почивки по време на работа, без да се удължава времето на управление или да се съкращават периодите на почивка и почивките по време на работа. [Изм. 354]

(6)  Водачите, които извършват международни превози на дълги разстояния, прекарват дълго време далеч от дома. Сегашните изисквания за редовната седмична почивка ненужно удължават това време. Поради това е желателно разпоредбата за редовната седмична почивка да се приспособи по такъв начин, че да улесни водачите да извършват превози в съответствие с правилата и да се връщат у дома или в избрано от тях място за редовната седмична почивка, както и да получават пълна компенсация за всички периоди на намалена седмична почивка. Необходимо е също така да се предвиди превозвачите да организират работата на водачите по такъв начин, че периодите извън дома да не бъдат прекомерно продължителни. Когато водач избере да ползва почивката у дома, транспортното предприятие следва да му предостави средства за връщане. [Изм. 355]

(6а)   В случаите, когато дейността на даден водач логично включва извършването на дейности за работодателя, които са различни от професионалните задачи на водача по управление на превозното средство, като например товарене/разтоварване, намиране на места за паркиране, поддръжка на превозното средство, подготовка на пътя и т.н., времето, от което се нуждае водачът за изпълнението на тези задачи, следва да бъде взето предвид при определянето на работното му време, на възможността за адекватна почивка и на възнаграждението. [Изм. 356]

(6б)   За да се защитят условията на труд за водачите на местата на товарене и разтоварване, собствениците и операторите на тези места следва да осигуряват достъп на водача до хигиенни съоръжения. [Изм. 357]

(6в)  Бързият технологичен напредък води до развитието на системи за автономно управление, характеризиращи се с все по-високи нива на сложност. В бъдеще тези системи биха могли да дадат възможност за диференцирано използване на превозни средства, в чието управление не участва водач. Това би могло да създаде нови оперативни възможности, като например организирането на конвои от камиони. Вследствие на това съществуващото законодателство, включително правилата относно времето на управление и периодите на почивка, ще трябва да бъдат адаптирани, като напредъкът на Работната група на ИКЕ на ООН е от съществено значение за това. Комисията представя доклад за оценка на използването на системи за автономно управление в държавите членки, придружен по целесъобразност от законодателно предложение, за да се отчитат ползите от технологиите за автономно управление. Целта на това законодателство е да се гарантират пътната безопасност, еднакви условия на конкуренция и подходящи условия на труд, като същевременно на ЕС се дава възможност да проучва нови иновативни технологии и практики. [Изм. 358]

(7)  Съществуват различия между държавите членки в тълкуването и прилагането на изискванията за седмичната почивка по отношение на мястото, където следва да се ползва седмичната почивка. Ето защо За да бъдат гарантирани добри условия на труд и за да бъде осигурена безопасността на водачите, е уместно да се поясни това изискване, за да се осигури подходящо на водачите качествено и съобразено с техния пол настаняване на водачите или друго място, избрано от водача, което се заплаща от работодателя, за периодите на нормална седмична почивка, ако тя се ползва извън дома. Държавите членки следва да гарантират наличието на достатъчно безопасни зони за паркиране, които са адаптирани към потребностите на водачите на превозни средства. [Изм. 359]

(7а)  Специалните зони за паркиране следва да разполагат с всички съоръжения, необходими за добри условия за почивка, тоест санитарни, кулинарни, свързани със сигурността и други. [Изм. 360]

(7б)  Подходящите условия за почивка са от ключово значение за подобряване на условията на труд на водачите в сектора и за поддържане на пътната безопасност. Тъй като за транспортния сектор е типично да се ползва почивка в кабината и в някои случаи тя е желателна от гледна точка на удобството и пригодността, на водачите следва да бъде разрешено да ползват почивката си в своето превозно средство, ако то е оборудвано с подходящи условия за спане. Следователно създаването на специални зони за паркиране не следва да бъде непропорционално възпрепятствано от държавите членки. [Изм. 361]

(7в)  В преразгледаните насоки относно TEN-T е предвидено изграждането на зони за паркиране по автомагистралите приблизително на всеки 100 км, за да се осигури пространство за паркиране за професионалните ползватели на пътищата с подходящо ниво на безопасност и сигурност, и следователно държавите членки следва да се насърчават да прилагат насоките относно TEN-T и в достатъчна степен да подкрепят и да инвестират в безопасни и подходящо пригодени зони за паркиране. [Изм. 362]

(7г)  За да се осигурят съоръжения за почивка на достъпни цени и с добро качество, Комисията и държавите членки следва да насърчават създаването на социални, търговски, публични и други предприятия за експлоатацията на специални зони за паркиране. [Изм. 363]

(8)  Водачите често се сблъскват с непредвидени обстоятелства, поради които е невъзможно да се достигне желаното място за ползване на седмичната почивка, без да се нарушат правилата на Съюза. Желателно е да се облекчат водачите, когато трябва да се справят с такива обстоятелства, и да им се даде възможност да стигнат до мястото за седмичната почивка без да се нарушават правилата за максималното време на управление.

(8а)  Множество автомобилни транспортни операции в Съюза включват транспорт с ферибот или влак за част от пътуването. Поради това следва да бъдат предвидени ясни подходящи разпоредби относно периодите на почивка и почивките по време на работа за такива операции. [Изм. 364]

(9)  За да се намалят и предотвратят различията в практиката по правоприлагане и да се повишат още повече ефективността и ефикасността на трансграничното правоприлагане, от решаващо значение е да се установят ясни правила за редовно административно сътрудничество между държавите членки.

(9a)  За да се гарантира ефективното изпълнение, е важно компетентните органи при извършване на пътните проверки да бъдат в състояние да установяват дали времето на управление и периодите на почивка са спазени надлежно в деня на проверката и през предходните 56 дни. [Изм. 365]

(9б)   За да се гарантира, че правилата са ясни, лесноразбираеми и приложими, информацията трябва да бъде достъпна за водачите. Това следва да се постигне чрез координиране от страна на Комисията. Водачите следва да получават също информация относно зоните за почивка и безопасно паркиране, за да могат по-добре да планират пътуванията си. Освен това чрез координация от страна на Комисията следва да бъде създадена безплатна гореща телефонна линия за уведомяване на службите за контрол, в случай че водачите са обект на неправомерен натиск, измама или незаконно поведение. [Изм. 366]

(9в)  Член 6 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 задължава държавите членки да прилагат обща класификация на нарушенията при оценката на добрата репутация. Държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че националните правила относно санкциите, приложими при нарушения на Регламент (ЕО) № 561/2006 и на Регламент (ЕС) № 165/2014, се прилагат по ефективен, пропорционален и възпиращ начин. Необходимо е да се предприемат допълнителни стъпки, за да се гарантира, че всички санкции, прилагани от държавите членки, са недискриминационни и са съразмерни на тежестта на нарушението. [Изм. 367]

(10)  За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на Регламент (ЕО) № 561/2006, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за изясняване на разпоредбите от настоящия Регламент и за установяване на общи подходи към тяхното прилагане и изпълнение. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011(5).

(11)  За повишаване на да се повиши ефективността на разходите по прилагането на социалните правила, използването следва пълноценно да се използва потенциалът на настоящите и бъдещите на интелигентните тахографски системи в международния транспорт следва да бъде задължително. Поради това следва да бъде подобрена функционалността на тахографите, за да се осигури по-точно установяване на местоположението, по-специално при международните превози. [Изм. 368]

(11a)   Бързото развитие на новите технологии и цифровизацията в икономиката на Съюза и необходимостта от еднакви условия на конкуренция между дружествата в международния автомобилен транспорт налагат съкращаване на преходния период за инсталирането на интелигентни тахографи в регистрираните превозни средства. Интелигентните тахографи ще допринесат за опростяването на проверките и по този начин ще улеснят работата на националните органи. [Изм. 369]

(11б)   Като отчита широко разпространеното използване на смартфони и непрекъснатото развитие на техните функции, и с оглед на разгръщането на системата „Галилео“, предлагаща все повече възможности за определяне на местоположението в реално време, което много мобилни устройства вече използват, Комисията следва да проучи възможността за разработване и сертифициране на мобилно приложение, което предлага същите предимства като предлаганите от интелигентните тахографи при еднакви свързани разходи. [Изм. 370]

(11в)  За да се гарантират подходящи стандарти за здраве и безопасност за водачите на превозни средства, е необходимо да бъдат създадени или модернизирани безопасни зони за паркиране, подходящи хигиенни съоръжения и качествено настаняване. В Съюза следва да има достатъчна мрежа от зони за паркиране. [Изм. 371]

(12)  Поради това Регламенти (ЕО) № 561/2006 и (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета(6) следва да бъдат съответно изменени,

(12а)  Потвърждава, че транспортирането на стоки е различно от превоза на хора. Водачите на пътнически автобуси са в тесен контакт със своите пътници и следва да им бъдат предоставени по-гъвкави условия в рамките на настоящия регламент, без да се удължава времето на управление или да се съкращават периодите на почивка и почивките по време на работа. Поради това Комисията следва да направи оценка дали могат да бъдат приети специфични правила за този сектор, особено за случайните превози по смисъла на член 2, параграф 1, точка 4 от Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози, [Изм. 372]

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 561/2006 се изменя, както следва:

-1)  В член 2, параграф 1 се вмъква следната буква:"

„-аа) на стоки при международни превози, когато максимално допустимата маса на превозното средство, включително всяко ремарке или полуремарке, надхвърля 2,4 тона; или“; [Изм. 373]

"

-1а)  В член 3 буква аа) се заменя със следното:"

„(aa) превозни средства или комбинации от превозни средства с максимално допустима маса, която не надвишава 7,5 тона, които се използват за превоз на материали, оборудване или машини за ползване от водача в хода на неговата работа или за доставка на стоки, които са произведени при занаятчийско производство в рамките на предприятието, в което водачът е нает, и които се използват само в радиус от 150 километра от базата на предприятието и при условие че управлението на превозните средства не представлява основната дейност на водача;“; [Изм. 374]

"

1)  В член 3 буква з) се заменя със следния текст:"

„з) превозни средства или комбинации от превозни средства, използвани за превоз на стоки с нетърговска цел;“

"

1a)  В член 3 се вмъква следната буква:"

„за) леки търговски превозни средства, които се използват за превоз на стоки, когато превозът не се извършва под наем или срещу възнаграждение, а за сметка на дружеството или на водача, и когато управлението не представлява основната дейност на лицето, управляващо превозното средство;“; [Изм. 375]

"

2)  В член 4 се добавя следната буква с):"

„с) „превоз с нетърговска цел“ означава всеки автомобилен превоз, различен от превоза под наем или срещу възнаграждение, или за собствена сметка, за който не се получава възнаграждение и който не поражда доходи или оборот.“ [Изм. 376]

"

2а)   В член 4 се добавя следната буква:"

„са) „дом“ означава регистрираното местопребиваване на водача в дадена държава членка.“; [Изм. 377]

"

2б)   В член 5 параграф 1 се заменя със следното:"

1. Минималната възраст за водачите е 18 години.“; [Изм. 378]

"

3)  В член 6 параграф 5 първото изречение се заменя със следния текст:"

„Водачът регистрира като друга работа всяко време, прекарано съгласно описаното в член 4, буква д), както и всяко време, прекарано за управление на превозно средство, използвано за търговски операции, които не попадат в обхвата на настоящия регламент, и регистрира всички периоди на разположение, определени в член 3, буква б) от Директива 2002/15/EО в съответствие с член 34, параграф 5, буква б), точка iii) от Регламент (ЕС) № 165/2014. Тези записи се вписват ръчно на регистрационен лист, на разпечатката или като се използват устройствата за ръчно въвеждане на данни на записващото оборудване.“

"

4)  В член 7 се добавя следната трета алинея:"

„Водач, който участва в екипно управление, може да реши да ползва 45-минутна почивка по време на работа в превозно средство, управлявано от друг водач, при условие че водачът, който ползва почивката, не участва в подпомагане на водача, който управлява превозното средство.“

"

5)  Член 8 се изменя както следва:

а)  в параграф 6 първата алинея се заменя със следния текст:"

„6. През всеки четири последователни седмици водачът ползва поне:

   a) четири нормални седмични почивки, или
   б) две нормални седмични почивки от поне 45 часа и две намалени седмични почивки от поне 24 часа.

За целите на буква б) намалените седмични почивки се компенсират с равностоен период на почивка, който се ползва без прекъсване преди края на третата седмица след въпросната седмица.“; [Изм. 379]

"

б)  параграф 7 се заменя със следния текст:"

„7. Всяка почивка, ползвана като компенсация за намалена седмична почивка, непосредствено предхожда или следва се обединява с нормална седмична почивка от поне 45 часа.“; [Изм. 381]

"

в)  добавят се следните параграфи:"

„8а. Нормалната седмична почивка и всяка седмична почивка от повече от 45 часа, ползвана като компенсация за предишни намалени седмични почивки, не се ползва в превозно средство. Тя се ползва Те се ползват при адекватно качествено и съобразено с пола настаняване, извън кабината, с подходящи хигиенни условия и условия за спане и хигиена; за водача. Такова настаняване е: [Изм. 382]

   a) осигурено от или платено от работодателя, или [Изм. 383]
   б) у в дома на водача или на друго място по избор на водача. [Изм. 384]

8б.  Транспортното предприятие организира работата на водачите по такъв начин, че водачите да могат да прекарат у дома или на друго място по избор на водача поне една нормална седмична почивка или една седмична почивка от повече от 45 часа, ползвана като компенсация за намалена седмична почивка, в рамките преди края на всеки период от три четири последователни седмици. Водачът информира писмено транспортното предприятие не по-късно от две седмици преди този период на почивка, ако тя ще бъде ползвана на място, различно от дома на водача. Когато водач избере да ползва тази почивка у дома, транспортното предприятие предоставя на водача необходимите средства да се завърне у дома. Предприятието документира как изпълнява това задължение и съхранява документацията в своите помещения, за да я представи при поискване на контролните органи. [Изм. 385]

„Водачът декларира, че нормалната седмична почивка или седмична почивка от повече от 45 часа, ползвана като компенсация за намалена седмична почивка, е ползвана на място по избор на водача. Декларацията се съхранява в помещенията на предприятието.“; [Изм. 386]

"

ва)  добавя се следният параграф:"

„9а. Комисията оценява и докладва на Парламента и на Съвета не по-късно от... [две години след влизането в сила на настоящия регламент за изменение], дали могат да бъдат приети по-подходящи правила за водачите, извършващи случаен превоз на пътници, както е определено в член 2, параграф 1, точка 4 от Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози.“; [Изм. 380]

"

5a)  Вмъква се следният член:"

„Член 8a

1.  В срок до … [шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент] държавите членки съобщават на Комисията местоположението на наличните на тяхна територия специални зони за паркиране (СЗП) и впоследствие я уведомяват за всички промени в тази информация. Комисията публикува и редовно актуализира списък на всички публично достъпни СЗП на отделен официален уебсайт.

2.  Всички зони за паркиране, които имат най-малко съоръженията и характеристиките, определени в приложение 1, и са включени в публикуван от Комисията списък в съответствие с параграф 2, могат да обявяват на входа, че са СЗП.

3.  Държавите членки гарантират, че се извършват редовно случайни проверки, за да се проверява съответствието на характеристиките за паркиране с критериите за СЗП, определени в приложение.

4.  Държавите членки разследват жалбите относно сертифицирани СЗП, които не изпълняват критериите, определени в приложение.

5.  Държавите членки насърчават създаването на специални зони за паркиране в съответствие с изискванията по член 39, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1315/2013.

Най-късно до 31 декември 2020 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно наличието на подходящи съоръжения за почивка за водачите на превозни средства и на обезопасени съоръжения за паркиране. Този доклад се придружава от проекта на регламент, уреждащ стандартите и процедурите за сертифициране на СЗП, посочени в параграф 4 от настоящия член. Този доклад се актуализира ежегодно въз основа на информацията, събрана от Комисията по реда на параграф 5, и съдържа списък на предложените мерки за увеличаване на броя и качеството на подходящи съоръжения за почивка за водачите и на обезопасени съоръжения за паркиране.“ [Изм. 387]

"

6)  В член 9 параграф 1 се заменя със следния текст:"

„1. Чрез дерогация от член 8, когато водач придружава превозно средство, което е транспортирано с ферибот или влак, и ползва нормална дневна почивка или намалена седмична почивка, тази почивка може да бъде прекъсвана не повече от два пъти с други дейности с обща продължителност не повече от един час. По време на посочената нормална дневна почивка или намалена седмична почивка водачът трябва да има достъп до спална кабина, койка или кушетка.“; [Изм. 88]

"

6a)  В член 9 се вмъква следният параграф:"

„1а. Дерогацията по параграф 1 може да бъде разширена, така че да обхване редовните седмични почивки, когато пътуването с ферибот е с продължителност от 12 или повече часа. По време на тази седмична почивка водачът има достъп до спална кабина.“; [Изм. 389]

"

6б)  В член 10 параграф 1 се заменя със следния текст:"

1. Транспортното предприятие не плаща на водачите, които са наети от него или които са предоставени на негово разположение, никакви допълнителни възнаграждения, дори под формата на премии или добавки към заплатата, свързани с пропътуваните разстояния, скоростта на доставката и/или количеството превозени стоки, ако такова възнаграждение насърчава нарушение на настоящия регламент.“; [Изм. 390]

"

7)  В член 12 се добавя следният параграф:"

„При условие че пътната безопасност не е застрашена, по изключение водачът може да се отклони от разпоредбите на член 8, параграф 2 и член 8, параграф 6, втора алинея 6, параграфи 1 и 2 след почивка от 30 минути, за да може да стигне до подходящо място за настаняване в съответствие с член 8, параграф 8а, за да ползва дневна или седмична почивка там. Не се допуска отклонението да доведе до надвишаване на дневното или седмично време на управление или съкращаване на дневната или седмичната почивка в рамките на два часа до оперативния център на работодателя, където водачът обичайно е базиран и където започва обикновената седмична почивка на водача. Водачът посочва причината за такова отклонение ръчно в регистрационния лист на на разпечатката от записващото устройство. или на разпечатката от записващото устройство, или в графика на своите дежурства най-късно при пристигането в подходящото място за настаняване Този период до два часа се компенсира с равностоен период на почивка, ползван наведнъж без прекъсване, преди края на третата седмица след въпросната седмица.“; [Изм. 391]

"

7a)  В член 13 параграф 1 буква г) се заменя със следното:"

„г) превозни средства или комбинации от превозни средства с максимално допустима маса, ненадвишаваща 7,5 тона, използвани от доставчици на универсални услуги съгласно определението в член 2, точка 13 от Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 г. относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и за подобряването на качеството на услугата за доставка на пратки като част от пощенски пратки по смисъла на член 2, параграф 6 от Директива 97/67/ЕО.“; [Изм. 392]

"

7б)   Член 13 параграф 1 буква д) се заменя със следното:"

д) превозни средства, използвани изключително на острови или региони, изолирани от останалата част на националната територия, с площ, ненадвишаваща 2 300 квадратни километра, които не са свързани с останалата част на националната територия с мост, брод или тунел, открит за използване от моторни превозни средства, и които не граничат с друга държава членка;“; [Изм. 393]

"

7в)  В член 13 параграф 1 се добавя следната буква:"

„пa) превозни средства или съчленени превозни средства с максимално допустима маса, която не надвишава 44 тона, които се използват от строително предприятие в радиус до 100 км от базата на предприятието, и при условие че управлението на превозните средства не представлява основна дейност за водача;“; [Изм. 394]

"

8)  В член 14 параграф 2 се заменя със следния текст:"

„2. При спешни случаи държавите членки могат да предоставят при извънредни обстоятелства временно изключение за срок, непревишаващ 30 дни, което надлежно се обосновава и незабавно се съобщава на Комисията.

Тази информация се публикува на специално създаден за целта публичен уебсайт, поддържан от Комисията на всички езици на ЕС. [Изм. 395]

"

9)  Член 15 се заменя със следния текст:"

Член 15

Държавите членки гарантират, че водачите на превозни средства, посочени в член 3, буква а), попадат в обхвата на националните правила, които осигуряват достатъчна защита по отношение на допустимото време на управление и задължителните почивки по време на работа и периоди на почивка. В интерес на условията на труд на водачите, както и на пътната безопасност и на правоприлагането е държавите членки информират Комисията за съответните национални правила, приложими към тези водачи да осигуряват зони за паркиране и почивка без сняг и лед през зимата, особено в най-отдалечените и/или периферните региони на Европейския съюз.“ [Изм. 396]

"

9а)  В член 17 се вмъква следният параграф:"

„3a. Докладът включва оценка на използването на системи за автономно шофиране в държавите членки и възможността за водача да записва периода, през който се задейства система за автономно шофиране, като тази оценка се придружава, ако е целесъобразно, от законодателно предложение за изменение на настоящия регламент, включително по отношение на необходимите изисквания към водача да записва данните в интелигентния тахограф.“; [Изм. 397]

"

10)  В член 19 параграф 1 се заменя със следния текст:"

„1. Държавите членки установяват система от санкции, приложими при нарушения на настоящия регламент и на Регламент (ЕС) № 165/2014, и вземат всички мерки, необходими за осигуряване наприлагането им. Тези санкции следва да бъдат трябва да бъдат ефективни, и съразмерни на тежестта на нарушението, определена нарушенията, както е посочено в приложение III към Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(7), възпиращи и недискриминационни. Нарушенията на настоящия регламент и на Регламент (ЕС) № 165/2014 не могат да бъдат подлагани предмет на повече от една санкция или процедура. Държавата членка съобщава Държавите членки нотифицират на Комисията тези разпоредби и мерки, заедно с метода и правилата относно санкциите критериите, избрани на национално равнище за оценка на тяхната пропорционалност, преди датата, посочена в член 29, втора алинея. Тя съобщава Държавите членки нотифицират незабавно и за всякакви всички последващи изменения, в тях които ги засягат. Комисията уведомява своевременно другите държави членки държавите членки за тези разпоредби и мерки, както и за всякакви техни изменения.

Тази информация се публикува на специално създаден за целта публичен уебсайт, поддържан от Комисията на всички езици на Съюза, който съдържа подробна информация за тези санкции, приложими в държавите членки на Съюза. [Изм. 398]

"

11)  Член 22 се изменя както следва:

а)  параграф 1 се заменя със следния текст:"

„1. Държавите членки работят в тясно сътрудничество и си оказват съдействие без ненужно забавяне, за да улесняват съгласуваното прилагане на настоящия регламент и ефективното му изпълнение в съответствие с изискванията по член 8 от Директива 2006/22/EО.“;

"

б)  в параграф 2 се добавя следната буква в):"

„в) друга конкретна информация, включително за степента на риска за предприятията, от която може да произтекат последици за спазването на разпоредбите на настоящия регламент.“;

"

в)  вмъкват се следните параграфи:"

„3a. За целите на обмена на информация в рамките на настоящия регламент държавите членки използват органите за взаимодействие в общността, определени съгласно член 7 от Директива 2006/22/EО.“;

„3б. Взаимното административно сътрудничество и взаимопомощ се предоставят безплатно.“

"

12)  В член 25 параграф 2 се заменя със следния текст:"

„2. В случаите, посочени в параграф 1, Комисията приема актове за изпълнение, в които се определят общи подходи за прилагането на настоящия регламент в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 24, параграф 2.“; [Изм. 399]

"

12а)  Добавя се следното приложение:"

„Минимални изисквания към зоните за паркиране

Част А: Обслужващи съоръжения

   1) Тоалетни с кранове за вода, чисти, в изправно състояние и проверявани редовно:
   до 10 паркоместа — най-малко един тоалетен блок с четири тоалетни;
   от 10 до 25 паркоместа — най-малко един тоалетен блок с осем тоалетни;
   от 25 до 50 паркоместа — най-малко два тоалетни блока с 10 тоалетни във всеки блок;
   от 50 до 75 паркоместа — най-малко два тоалетни блока с 15 тоалетни във всеки блок;
   от 75 до 125 паркоместа — най-малко четири тоалетни блока с 15 тоалетни във всеки блок;
   над 125 паркоместа — най-малко шест тоалетни блока с 15 тоалетни във всеки блок.
   2) Душове, чисти, в изправно състояние и проверявани редовно:
   до 10 паркоместа — най-малко един душ блок с два душа;
   от 25 до 50 паркоместа — най-малко два душ блока с пет душа във всеки блок;
   от 50 до 75 паркоместа — най-малко два душ блока с 10 душа във всеки блок;
   от 75 до 125 паркоместа — най-малко четири душ блока с 12 душа във всеки блок;
   над 125 паркоместа — най-малко шест душ блока с 15 душа във всеки блок.
   3) Адекватен достъп до питейна вода;
   4) Подходящи съоръжения за готвене, закусвалня или ресторант;
   5) Наличност на магазин с разнообразие от храни, напитки и т.н. на обекта или в близост до него;
   6) Кошчета за отпадъци, налични в достатъчно количество и с достатъчен капацитет;
   7) Заслон срещу дъжд или слънце в близост до зоната за паркиране;
   8) План за непредвидени ситуации/наличност на начини за справяне/номера за контакт при спешни случаи, които да са известни на персонала;
   9) Разумен брой маси за пикник със скамейки или налични алтернативи;
   10) Специална Wi-Fi услуга;
   11) Система за безкасови резервации, плащания и фактуриране;
   12) Система за указване на наличността на свободни слотове — на обекта и онлайн;
   13) Съоръженията са съобразени с особеностите на половете.

Част Б: Елементи за сигурност

   1) Постоянно отделяне на зоната за паркиране от околното пространство, например чрез огради или друг вид заграждение, които предотвратяват случайно проникване и умишлено незаконно проникване или забавят влизането;
   2) Достъп до зоната за паркиране имат единствено ползвателите на зоната за паркиране на камиони и нейният персонал;
   3) Наличие на устройства за цифров запис (поне 25 кадъра в секунда). Системата записва или в непрекъснат режим, или чрез детектор за движение;
   4) Инсталирана е система за видеонаблюдение (CCTV), която покрива цялата ограда и осигурява ясно различим запис на всички дейности в близост до оградата или по нея (видеонаблюдение със запис);
   5) Наблюдение на обекта от патрули или по друг начин;
   6) Всеки инцидент във връзка с престъпно поведение се докладва на персонала на зоната за паркиране на камиони, както и на полицията. Ако е възможно, превозното средство трябва да остане неподвижно в очакване на инструкции от полицията;
   7) Постоянно осветени пътни и пешеходни платна;
   8) Безопасност на пешеходците в специалните зони за паркиране;
   9) Наблюдение на зоната за паркиране чрез подходящи и пропорционални проверки на сигурността;
   10) Ясно указани телефонни номера на службите за спешно реагиране.“ [Изм. 400]

"

Член 2

Регламент (ЕС) № 165/2014 се изменя както следва:

-1)  В член 1 параграф 1 се заменя със следното:"

„1. В настоящия регламент се установяват задължения и изисквания във връзка с производството, монтирането, използването, изпитването и контрола на тахографи, използвани в автомобилния транспорт, за да се провери съответствието с Регламент (ЕО) № 561/2006, Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(8) и Директива 92/6/ЕИО на Съвета(9), Регламент (ЕО) № 1072/2009, Директива 92/106/ЕИО на Съвета(10), Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС относно командироването на работници в сектора на автомобилния транспорт, както и с Директивата за определяне на специални правила по отношение на Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт.“; [Изм. 401]

"

-1а)  В член 2 параграф 2 се вмъква следната буква:"

„за) „интелигентен тахограф“ означава дигитален тахограф, използващ услуга за позициониране въз основа на спътникова навигационна система, автоматично определящ позицията си в съответствие с настоящия регламент;“; [Изм. 402]

"

-1б)  В член 3 параграф 4 се заменя със следното:"

„4. Не по-късно от(11) ... [3 години след влизането в сила на настоящия регламент за изменение], следните превозни средства се оборудват с интелигентни тахографи:

   a) превозните средства, извършващи дейност в държава членка, различна от държавата членка на регистрация, които са оборудвани с аналогов тахограф;
   б) превозни средства, извършващи дейност в държава членка, различна от държавата членка на регистрация, които са оборудвани с цифров тахограф, отговарящ на спецификациите по приложение IБ към Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета, приложими до 30 септември 2011 г.; или
   в) превозни средства, извършващи дейност в държава членка, различна от държавата членка на регистрация, които са оборудвани с цифров тахограф, отговарящ на спецификациите по приложение IБ към Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета, приложими от 1 октомври 2011 г.“; [Изм. 403]

"

-1в)  В член 3 се вмъква следният параграф:"

„4а. В срок до ... [4 години след влизането в сила на настоящия регламент за изменение] превозните средства, извършващи дейност в държава членка, различна от държавата членка на регистрация, които са оборудвани с цифров тахограф, отговарящ на изискванията по приложение IБ към Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета, приложимо от 1 октомври 2012 г., се оборудват с интелигентен тахограф.“; [Изм. 404]

"

-1г)  В член 3 се вмъква следният параграф:"

„4б. В срок до ... [5 години след влизането в сила на настоящия регламент за изменение] превозните средства, извършващи дейност в държава членка, различна от държавата членка на регистрация, които са оборудвани с интелигентен тахограф, отговарящ на изискванията по приложение IВ към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/799 на Комисията(12), се оборудват с интелигентен тахограф.“; [Изм. 405]

"

-1д)  В член 4 параграф 2, след третото тире се вмъква следното тире:"

„— да разполагат с достатъчен капацитет памет за съхранение на всички данни, изисквани съгласно настоящия регламент;“; [Изм. 406]

"

-1е)  В член 7 параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Държавите членки гарантират, че обработването на лични данни в рамките на настоящия регламент се извършва единствено с цел проверка на съответствието с настоящия регламент и с Регламент (ЕО) № 561/2006, Директива 2002/15/ЕО, Директива 92/6/ЕИО на Съвета, Директива 92/106/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1072/2009, Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС, що се отнася до командироването на работници в сектора на автомобилния транспорт, както и с Директивата за определяне на специфични правила по отношение на Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива 2002/58/ЕО и под надзора на надзорния орган на съответната държава членка, посочен в член 51 от Регламент (ЕС) 2016/679.“; [Изм. 407]

"

-1ж)  В член 7 уводната част на параграф 2 се заменя със следния текст:"

„2. По-специално държавите членки гарантират, че личните данни са защитени срещу употреба, която не е строго свързана с настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 561/2006, Директива 2002/15/ЕО, Директива 92/6/ЕИО на Съвета, Директива 92/106/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1072/2009, Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС, що се отнася до командироването на работници в сектора на автомобилния транспорт, както и с Директивата за определяне на специфични правила по отношение на Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт, в съответствие с параграф 1 по отношение на:“; [Изм. 408]

"

1)  В член 8 параграф 1, второто тире се заменя със следния текст:"

„— на всеки три часа от общото време на управление и всеки път, когато превозното средство пресича граница на държава членка;“ [Изм. 09]

   всеки път, когато превозното средство извършва товарене или разтоварване;“; [Изм. 410]

"

1a)  В член 8 параграф 1 се вмъква следната алинея:"

„За да се улеснява проверката на спазването, извършвана от контролните органи, интелигентният тахограф записва също така дали превозното средство е било използвано за превоз на товари или пътници съгласно изискването по Регламент (ЕО) № 561/2006.“; [Изм. 411]

"

1б)  В член 8, параграф 1 се добавя следната алинея:"

„Превозни средства, които са регистрирани за първи път от ...[24 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение], се оборудват с тахограф в съответствие с член 8, параграф 1, първа алинея, второ тире и с член 8, параграф 1, втора алинея от настоящия регламент.“; [Изм. 412]

"

1в)  В член 9 параграф 2 се заменя със следното:"

„2. В срок до ... [1 година след влизането в сила на настоящия регламент] държавите членки снабдяват в подходяща степен своите контролни органи с необходимото оборудване за ранно откриване от разстояние, което да позволява предаването на данни, посочено в настоящия член, като вземат предвид своите конкретни изисквания и стратегии за осигуряване на съответствието. Преди това държавите членки могат да решат дали да предоставят на своите контролни органи оборудването за ранно откриване от разстояние.“; [Изм. 413/rev]

"

1г)  В член 9 параграф 3 се заменя със следното:"

"3. Посочената в параграф 1 връзка се осъществява с тахографа само когато това е поискано чрез оборудването на контролните органи. Връзката е защитена, за да се гарантира целостта на данните и удостоверяването на автентичността на контролните уреди за регистриране на данните за движението и контролното оборудване. Достъпът до съобщените данни се ограничава до контролните органи, оправомощени да проверяват за нарушенията на правните актове на Съюза, посочени в член 7, параграф 1, и на настоящия регламент, и до сервизите, доколкото това е необходимо, за да се провери правилното функциониране на тахографа.“; [Изм. 414]

"

1д)  В член 11 параграф 1 се заменя със следното:"

За да се гарантира съответствието на интелигентните тахографи с принципите и изискванията, установени в настоящия регламент, Комисията приема чрез актове за изпълнение подробните разпоредби, необходими за еднаквото прилагане на членове 8, 9 и 10, с изключение на разпоредби, които биха предвидили регистрирането на допълнителни данни от тахографа.

До ... [12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент за изменение] Комисията приема актове за изпълнение, с които определя подробни правила за записване на всяко преминаване на граница от превозното средство, посочено в член 8, параграф 1, първа алинея, второ тире и в член 8, параграф 1, втора алинея.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 42, параграф 3.“; [Изм. 415]

"

1е)  В член 34 параграф 5, буква б) подточка iv) се заменя със следното:"

„iv) обозначен със символа20190404-P8_TA(2019)0340_BG-p0000002.png: почивки по време на работа, почивка, годишен отпуск или отпуск по болест, обозначен със символа „ферибот/влак“: В допълнение към символа 20190404-P8_TA(2019)0340_BG-p0000003.png: периодът на почивка, прекаран на ферибот или влак, както се изисква съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 561/2006.“; [Изм. 416]

"

2)  В член 34 параграф 7 първата алинея се заменя със следното:"

„7. Когато тахографът не е в състояние да регистрира автоматично преминаването през граница, водачът, на първото възможно и достъпно място за спиране, въвежда в дигиталния тахограф символите на държавите, в които започва и приключва ежедневния си работен период, а също къде и кога водачът е пресякъл граница, в превозното средство при пристигане на подходящо място за спиране. След преминаване на дадена граница в нова държава, кодът на държавата се въвежда под рубриката BEGIN на тахографа. Държавите членки могат да изискват от водачите на превозни средства, осъществяващи превози на тяхна територия, да добавят по-подробни географски данни към символа на държавата, при условие че тези държави членки са уведомили Комисията за тези подробни географски данни преди 1 април 1998 г.“; [Изм. 417]

"

2a)   В член 34 се добавя следният параграф:"

„7a. На водачите се осигурява обучение относно начините за правилно използване на тахографите с цел постигане на пълноценно използване на оборудването. Разходите за обучението не трябва да бъдат за сметка на водачите, а се поемат от техния работодател.“; [Изм. 418]

"

2б)   В член 34 се добавя следният параграф:"

„7б. Максимален брой контролни органи следва да бъдат обучени относно начините за правилно отчитане и наблюдение на тахографа.“; [Изм. 419]

"

2в)  В член 36 параграф 1, подточка i) се заменя със следното:"

„i) тахографските листове за текущия ден и листовете, използвани от водача през предходните 56 дни,“; [Изм. 420]

"

2г)  В член 36, параграф 1, подточка iii) се заменя със следното:"

„iii) всички ръчни записи и разпечатки, направени през текущия ден и предходните 56 дни съгласно изискванията на настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 561/2006.“; [Изм. 421]

"

2д)  В член 36 параграф 2, подточка ii) се заменя със следното:"

„ii) всички ръчни записи и разпечатки, направени през текущия ден и предходните 56 дни съгласно изискванията на настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 561/2006;“; [Изм. 422]

"

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1)OВ C 197, 8.6.2018 г., стр. 45.
(2)OВ C 176, 23.5.2018 г., стр. 57.
(3) Позиция на Европейския парламент от 4 април 2019 г.
(4)Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1).
(5)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(6)Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 1).
(7)Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/599/ЕИО на Съвета (OВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 35).
(8) Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт (ОВ L 80, 23.3.2002 г., стр. 35).
(9) Директива 92/6/ЕИО на Съвета от 10 февруари 1992 г. относно монтирането и използването на устройства за ограничаване на скоростта за някои категории моторни превозни средства в Общността (ОВ L 57, 2.3.1992 г., стр. 27).
(10) Директива 92/106/ЕИО на Съвета от 7 декември 1992 година относно създаването на общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите-членки (OB L 368, 17.12.1992 г., стр. 38).
(11) Като се предполага влизането в сила на пакета за автомобилните превози през 2019 г. и на втората версия на акта за изпълнение на Комисията относно интелигентните тахографи до 2019/2020 г. (вж. член 11 по-долу), като след това се прилага поетапен подход към преоборудването.
(12) Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/799 на Комисията от 18 март 2016 г. за прилагане на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на изискванията за конструкцията, изпитването, монтирането, експлоатацията и ремонта на тахографите и техните компоненти (ОВ L 139, 26.5.2016 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 6 октомври 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност