Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0122(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0205/2018

Předložené texty :

A8-0205/2018

Rozpravy :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Hlasování :

PV 14/06/2018 - 7.8
CRE 14/06/2018 - 7.8
PV 04/07/2018 - 9.2
CRE 04/07/2018 - 9.2
Vysvětlení hlasování
PV 04/04/2019 - 6.8
CRE 04/04/2019 - 6.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0340

Přijaté texty
PDF 252kWORD 79k
Čtvrtek, 4. dubna 2019 - Brusel Konečné znění
Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů ***I
P8_TA(2019)0340A8-0205/2018
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a denní a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0277),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 91 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0167/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. ledna 2018(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 1. února 2018(2),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0205/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 197, 8.6.2018, s. 45.
(2) Úř. věst. C 176, 23.5.2018, s. 57.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. dubna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) .../..., kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů
P8_TC1-COD(2017)0122

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 91 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů(2),

v souladu s řádným legislativním postupem(3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Dobré pracovní podmínky pro řidiče a spravedlivé podmínky pro podnikání pro silniční dopravce mají zásadní význam při vytváření bezpečného, účinného a společensky odpovědného a nediskriminačního odvětví silniční dopravy, které bude s to přilákat kvalifikované pracovníky. Aby se tento proces usnadnil, je nezbytné, aby byly předpisy Unie v sociální oblasti v silniční dopravě jasné, vhodné pro daný účel, snadno použitelné a vymahatelné a účinně a důsledně prováděné v celé Unii. [pozm. návrh 346]

(2)  Po zhodnocení účinnosti a účelnosti provádění stávajícího souboru předpisů Unie v sociální oblasti v silniční dopravě, a zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006(4), byly ve stávajícím právním rámci v zavádění právního rámce zjištěny určité nedostatky. Nejasné a nevhodné předpisy pro týdenní odpočinek, odpočívadla, přestávky při provozu s více řidiči a absence předpisů o návratu řidičů do jejich domovů nebo na jiné místo, které si zvolí, vedou k rozdílným výkladům a způsobům prosazování v členských státech. Některé členské státy nedávno přijaly jednostranná opatření dále zvyšující právní nejistotu a nerovné zacházení s řidiči a podnikateli v silniční dopravě. Na druhou stranu jsou maximální denní a týdenní doby řízení ve smyslu nařízení (ES) č. 561/2006 účinné ve zlepšování sociálních podmínek silničních řidičů a bezpečnosti silničního provozu obecně, a měly by proto být učiněny kroky k zajištění jejich dodržování. [pozm. návrh 347]

(2a)   Je v zájmu bezpečnosti silničního provozu a vymáhání pravidel, aby si byli všichni řidiči plně vědomi pravidel upravujících dobu řízení a odpočinku a aby byli také řádně informováni o dostupnosti odpočívadel. Členské státy by proto měly usilovat o vypracování pokynů, v nichž se toto nařízení představí jasným a jednoduchým způsobem a které poskytnou užitečné informace o parkovištích a odpočívadlech a rovněž zdůrazní význam boje proti únavě. [pozm. návrh 348]

(2b)   Je v zájmu bezpečnosti silničního provozu motivovat dopravní podniky k tomu, aby zavedly takovou kulturu bezpečnosti, která bude zahrnovat bezpečnostní politiku a postupy určované vyšším vedením, odhodlání přímého vedení provádět bezpečnostní politiku a ochotu pracovníků bezpečnostní pravidla dodržovat. V této souvislosti by měl být kladen důraz na otázky bezpečnosti silničního provozu, včetně problematiky únavy, odpovědnosti, plánování cest, rozpisů služeb, odměny založené na výkonu a řízení přesně na čas („just-in-time“). [pozm. návrh 349]

(3)  Hodnocení nařízení (ES) č. 561/2006 provedené ex post potvrdilo, že nedůsledné a neúčinné prosazování předpisů Unie v sociální oblasti je zejména důsledkem nejasných předpisů, neúčinného a nerovnoměrného využívání kontrolních nástrojů a nedostatečné správní spolupráce mezi členskými státy, což prohlubuje roztříštěnost evropského vnitřního trhu. [pozm. návrh 350]

(4)  Jasné, vhodné a jednotně prosazované předpisy jsou rovněž zásadní po dosažení politických cílů týkajících se zlepšování pracovních podmínek pro řidiče, a zejména zajištění nenarušené a spravedlivé hospodářské soutěže mezi podnikateli a zvýšení bezpečnosti silničního provozu pro všechny uživatele silnic. [pozm. návrh 351]

(4a)   Veškerá vnitrostátní pravidla uplatňovaná na silniční dopravu musí být přiměřená a rovněž opodstatněná, nesmí oslabovat základní svobody zaručené Smlouvou, jako například volný pohyb zboží a svobodu v poskytování služeb, ani činit méně atraktivním jejich uplatňování, aby se udržela nebo dokonce ještě zvýšila konkurenceschopnost Evropské unie. [pozm. návrh 352]

(4b)  V zájmu zajištění rovných podmínek v silniční dopravě na celoevropské úrovni by se toto nařízení mělo vztahovat na všechna vozidla, jejichž hmotnost přesahuje 2,4 tuny a jež jsou používána v mezinárodní dopravě. [pozm. návrh 353/rev]

(5)  Vyšlo najevo, že stávající požadavek na přestávky je nevhodný a nepraktický pro řidiče v týmu. Proto je vhodné upravit požadavek na záznam přestávek podle specifičnosti dopravy prováděné řidiči jedoucími v týmu.

(5a)   Přeprava zboží se od přepravy osob zásadně liší. Řidiči autokarů jsou v úzkém kontaktu s cestujícími a měli by mít možnost větší flexibility při volbě přestávek, aniž by docházelo k prodlužování doby řízení nebo zkracování doby odpočinku a přestávek. [pozm. návrh 354]

(6)  Řidiči v mezinárodní přepravě na dlouhé vzdálenosti tráví dlouhou dobu mimo domov. Současné požadavky na běžný týdenní odpočinek tato období zbytečně prodlužují. Je proto žádoucí upravit ustanovení o běžném týdenním odpočinku tak, aby bylo pro řidiče snazší provádět přepravu v souladu s těmito předpisy a dostat se domů nebo na místo, které si zvolí, na běžný týdenní odpočinek a aby obdrželi úplnou náhradu za všechna zkrácení týdenní doby odpočinku. Je rovněž nezbytné zajistit, aby podnikatelé organizovali práci řidičů tak, aby tato doba mimo domov nebyla nadměrně dlouhá. Pokud se řidič rozhodne strávit tuto dobu odpočinku doma, měl by mu dopravní podnik poskytnout prostředky k návratu. [pozm. návrh 355]

(6a)   V případě, že práce vykonávaná řidičem bude podle očekávání zahrnovat činnost pro zaměstnavatele, která je odlišná od jeho profesních úkolů spojených s řízením, jako je nakládka/vykládka, hledání parkovacího místa, údržba vozidla, příprava na cestu atd., měl by být při určování pracovní doby řidiče, možnosti řádného odpočinku a odměny zohledněn čas potřebný k plnění těchto úkolů. [pozm. návrh 356]

(6b)   Ve snaze zabezpečit pracovní podmínky řidičů v místech nakládky a vykládky by vlastníci a provozovatelé takovýchto zařízení měli řidiči zajistit přístup k hygienickým zařízením. [pozm. návrh 357]

(6c)  Rychlý vývoj technologií vede k rozvoji systémů autonomního řízení s rostoucí mírou důmyslnosti. V budoucnu by tyto systémy mohly umožnit různé způsoby využití vozidel, k jejichž provozu není zapotřebí řidiče. Výsledkem by mohly být nové možnosti provozu, jako je jízda nákladních automobilů v konvoji. V důsledku toho bude zapotřebí aktualizovat současné právní předpisy, včetně předpisů upravujících dobu řízení a odpočinku, k čemuž je nezbytné dosáhnout pokroku na úrovni pracovní skupiny EHK OSN. Za účelem zohlednění přínosů technologií autonomního řízení vypracuje Komise zprávu, v níž bude zhodnoceno používání systémů autonomního řízení v členských státech a již bude případně doprovázet legislativní návrh. Záměrem tohoto právního předpisu je zaručit bezpečnost na silnicích, rovné podmínky, jakož i řádné pracovní podmínky a zároveň umožnit EU razit cestu novým inovativním technologiím a postupům. [pozm. návrh 358]

(7)  Existují rozdíly mezi členskými státy ve výkladu a provádění požadavků na týdenní odpočinek, pokud jde o místo, kde má být týdenní odpočinek vybírán. Je proto V zájmu zajištění dobrých pracovních podmínek a bezpečnosti řidičů je vhodné objasnit tento požadavek, aby se zajistilo, že řidiči budou mít k dispozici odpovídající ubytování pro svůj běžný týdenní odpočinek, pokud si ho vybírají mimo domov, k dispozici kvalitní a genderově přizpůsobené ubytování nebo jiné místo, které si zvolí řidič a hradí zaměstnavatel. Členské státy by měly zajistit dostupnost dostatečných a bezpečných parkovacích ploch, které jsou uzpůsobeny potřebám řidičů. [pozm. návrh 359]

(7a)  Vyhrazené parkovací plochy by měly mít veškeré vybavení potřebné k zajištění vhodných podmínek pro odpočinek, konkrétně pokud jde o hygienu, stravování, bezpečnost a další aspekty. [pozm. návrh 360]

(7b)  Odpovídající odpočívadla jsou nezbytná pro zlepšení pracovních podmínek řidičů v tomto odvětví a pro zachování bezpečnosti silničního provozu. Vzhledem k tomu, že pro odvětví dopravy je odpočinek v kabině příznačný a že je v určitých případech z hlediska pohodlí a vhodnosti žádoucí, mělo by být řidičům umožněno odpočívat v jejich vozidle za předpokladu, že je vhodně vybaveno lůžkem. Proto by členské státy neměly neúměrně bránit nebo zdržovat zřizování vyhrazených parkovacích ploch. [pozm. návrh 361]

(7c)  Revidované hlavní směry pro TEN-T předpokládají budování parkovišť na dálnicích přibližně každých 100 km s cílem zajistit pro komerční uživatele silnic parkovací plochy s odpovídající úrovní bezpečnosti a ochrany, a proto by členské státy měly být vybízeny k realizaci těchto hlavních směrů a k dostatečné podpoře a investicím do bezpečných a vhodně uzpůsobených parkovišť. [pozm. návrh 362]

(7d)  V zájmu zajištění kvalitních a cenově dostupných odpočívadel by Komise a členské státy měly podporovat zakládání sociálních, obchodních, veřejných a jiných podniků, které by provozovaly vyhrazené parkovací plochy. [pozm. návrh 363]

(8)  Řidiči často narazí na nepředvídané okolnosti, které jim znemožní dostat se do požadovaného místa, kde si mají vybírat týdenní odpočinek, aniž by porušili předpisy Unie. Je žádoucí, aby se řidiči mohli snáze vyrovnat s těmito okolnostmi a měli možnost dostat se do místa týdenního odpočinku, aniž by porušili požadavky na maximální doby řízení.

(8a)  Velký podíl silniční dopravy v Unii zahrnuje část cesty trajektem nebo po železnici. Proto by se pro takové cesty měla stanovit srozumitelná a vhodná pravidla, pokud jde o dobu odpočinku a přestávky. [pozm. návrh 364]

(9)  Aby se omezily rozdílné způsoby prosazování a zabránilo se jim a dále se zvyšovala účinnost a účelnost přeshraničního prosazování, je zásadní zavést jasná pravidla pro pravidelnou správní spolupráci mezi členskými státy.

(9a)  V zájmu zajištění účinného prosazování pravidel, je nezbytné, aby mohly příslušné orgány při silničních kontrolách ověřit, zda v den kontroly a během předcházejících 56 dnů byly řádně dodrženy doby řízení a odpočinku. [pozm. návrh 365]

(9b)   Aby bylo zajištěna jasnost, srozumitelnost a vymahatelnost pravidel, je nezbytné, aby byly informace řidičům dostupné. Toho by mělo být dosaženo prostřednictvím koordinace ze strany Komise. Řidiči by také měli dostávat informace o odpočívadlech a zabezpečeném parkování, jež jim umožní cestu lépe naplánovat. Kromě toho by měla být prostřednictvím koordinace ze strany Komise zřízena bezplatná tísňová telefonická linka k upozornění služeb dohledu v případě, že je na řidiče vyvíjen nepatřičný tlak, nebo v případě podvodu či nezákonného jednání. [pozm. návrh 366]

(9c)  Článek 6 nařízení (ES) č. 1071/2009 ukládá členským státům povinnost, aby při posuzování dobré pověsti uplatňovaly jednotnou klasifikaci porušení. Členské státy by měly přijmout veškerá nezbytná opatření, aby zajistily účinné, přiměřené a odrazující uplatňování vnitrostátních pravidel o sankcích pro případ porušení nařízení (ES) č. 561/2006 a nařízení (EU) č. 165/2014. Je nutné učinit další kroky, které zajistí, aby byly všechny sankce uplatňované členskými státy nediskriminační a přiměřené závažnosti porušení. [pozm. návrh 367]

(10)  K zajištění jednotných podmínek provádění nařízení (ES) č. 561/2006 by měla být Komisi svěřena prováděcí pravomoc k objasňování ustanovení tohoto nařízení a stanovení společných přístupů k jejich uplatňování a prosazování. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011(5).

(11)  Ke zlepšení nákladové efektivnosti prosazování předpisů v sociální oblasti je třeba plně využít možnosti stanovit v mezinárodní přepravě povinné používání současných a budoucích inteligentních systémů tachografů. Proto by se měly zlepšit funkce tachografu, aby umožňoval přesnější určování polohy, zejména během mezinárodní přepravy. [pozm. návrh 368]

(11a)   Rychlý rozvoj nových technologií a digitalizace celého hospodářství EU a potřeba zavést rovné podmínky pro všechny společnosti v mezinárodní silniční dopravě vedou k tomu, že je nezbytné zkrátit přechodné období pro instalaci inteligentního tachografu v registrovaných vozidlech. Inteligentní tachograf přispěje ke zjednodušení kontrol, a usnadní tak práci vnitrostátních orgánů. [pozm. návrh 369]

(11b)   S ohledem na široce rozšířené používání chytrých telefonů a neustálý rozvoj jejich funkcí a vzhledem k zavedení systému Galileo nabízejícího čím dál více možností lokalizace v reálném čase, které již mnoho mobilních telefonů využívá, by měla Komise prozkoumat možnosti vývoje a certifikace mobilní aplikace, která by se stejnými souvisejícími náklady přinášela tytéž výhody, jako nabízí inteligentní tachograf. [pozm. návrh 370]

(11c)  Aby byly zajištěny odpovídající zdravotní a bezpečnostní standardy pro řidiče, je třeba zřídit nebo modernizovat bezpečné parkovací plochy, vhodná hygienická zařízení a kvalitní ubytování. V Unii by měla fungovat dostatečná síť parkovacích ploch. [pozm. návrh 371]

(12)  Proto by měla být odpovídajícím způsobem změněna nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 a (EU) č. 165/2014(6),

(12a)  Uznává, že se přeprava zboží se od přepravy osob zásadně liší. Řidiči autokarů jsou v úzkém kontaktu s cestujícími a měly by jím být v rámci tohoto nařízení zajištěny vhodnější podmínky, aniž by docházelo k prodlužování doby řízení nebo zkracování doby odpočinku a přestávek. Komise by proto měla posoudit, zda lze pro toto odvětví přijmout zvláštní pravidla, zejména pro příležitostnou dopravu, jak ji definuje čl. 2 odst. 1 bod 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy. [pozm. návrh 372]

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 561/2006 se mění takto:

-1)  V čl. 2 odst. 1 se vkládá nové písmeno, které zní:"

„-aa) zboží v mezinárodní přepravě vozidly, jejichž maximální přípustná hmotnost včetně návěsu nebo přívěsu překračuje 2,4 tuny, nebo“ [pozm. návrh 373]

"

-1a)  V čl. 3 se písm. aa) nahrazuje tímto:"

„aa) vozidly nebo jejich kombinacemi s maximální přípustnou hmotností nepřekračující 7,5 tun, která jsou používána pro přepravu materiálu, zařízení nebo strojů, jež řidič při výkonu svého povolání potřebuje, nebo pro přepravu zboží, které bylo vyrobeno řemeslným způsobem v podniku zaměstnávajícím řidiče, a která jsou používána pouze na tratích v okruhu do 150 km od místa obvyklého odstavení vozidla a za podmínky, že řízení vozidla nepředstavuje řidičovu hlavní činnost;“ [pozm. návrh 374]

"

1)  v čl. 3 se písmeno h) nahrazuje tímto:"

„h) vozidly nebo jejich kombinacemi používanými pro neobchodní přepravu zboží;“

"

1a)  V článku 3 se vkládá nové písmeno, které zní:"

„ha) lehkými užitkovými vozidly používanými pro přepravu zboží, pokud se přeprava neuskutečňuje na cizí účet nebo za úplatu, ale na vlastní účet společnosti nebo řidiče, a pokud řízení vozidla nepředstavuje hlavní činnost osoby, která vozidlo řídí;“ [pozm. návrh 375]

"

2)  v článku 4 se doplňuje písmeno r), které zní:"

„r) „neobchodní přepravou“ silniční přeprava kromě přepravy na cizí účet a za úplatu nebo na vlastní účet, za kterou se nedostává žádná odměna a ze které neplynou žádné zisky, ani s ní není spojený žádný obrat." [pozm. návrh 376]

"

2a)  V článku 4 se doplňuje nové písmeno, které zní:"

„ra) „domovem“ ohlášené místo pobytu řidiče v členském státě.“ [pozm. návrh 377]

"

2b)   V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:"

„1. Minimální věk řidičů je 18 let. [pozm. návrh 378]

"

3)  v čl. 6 odst. 5 se první věta nahrazuje tímto:"

„Řidič zaznamená jako „jinou práci“ dobu strávenou podle čl. 4 písm. e) a rovněž dobu řízení vozidla používaného k obchodním účelům, na něž se nevztahuje toto nařízení, a dále zaznamená dobu „pracovní pohotovosti“, definovanou v čl. 3 písm. b) směrnice 2002/15/ES, v souladu s čl. 34 odst. 5 písm. b) bodem iii) nařízení (EU) č. 165/2014. Tento zápis provede buď ručně na záznamový list, výtisk nebo zadá ručně na záznamovém zařízení.“

"

4)  v článku 7 se doplňuje třetí pododstavec, který zní:"

„Řidič, který se zapojuje do provozu s více řidiči, se může rozhodnout, že si vybere přestávku v délce 45 minut ve vozidle řízeném jiným řidičem, pokud řidič, který si vybírá přestávku, právě nepomáhá řidiči, který řídí vozidlo.“

"

5)  článek 8 se mění takto:

a)  v odstavci 6 se první pododstavec nahrazuje tímto:"

„6. V kterýchkoli čtyřech po sobě následujících týdnech musí mít řidič nejméně:

   a) čtyři běžné týdenní doby odpočinku nebo
   b) dvě běžné týdenní doby odpočinku v délce nejméně 45 hodin a dvě zkrácené týdenní doby odpočinku v délce nejméně 24 hodin.

Pro účely písm. b) musí však být zkrácení týdenní doby odpočinku vyrovnáno odpovídající dobou odpočinku vybranou v celku před koncem třetího týdne následujícího po dotyčném týdnu.“ [pozm. návrh 379]

"

b)  odstavec 7 se nahrazuje tímto:"

„7. Každá doba odpočinku vybraná náhradou za zkrácení týdenní doby odpočinku musí bezprostředně předcházet před navazovat na jinou dobou týdenní dobu odpočinku trvající nejméně 45 hodin nebo po ní následovat.“ [pozm. návrh 381]

"

c)  vkládají se nové odstavce 8a a 8b, které znějí:"

„8a. Běžné týdenní doby odpočinku a jakýkoli týdenní odpočinek delší než 45 hodin vybraný náhradou za předchozí zkrácený týdenní odpočinek se nevybírají nevybírá ve vozidle. Vybírají Vybírá se ve vhodném v kvalitním a genderově přizpůsobeném ubytování, mimo kabinu vozidla, s odpovídajícím vybavením pro spaní hygienu hygienu spaní pro řidiče. Takové ubytování je: [pozm. návrh 382]

   a) buď zajištěném, nebo zaplaceném zaměstnavatelem, nebo [pozm. návrh 383 se netýká českého znění]
   b) doma v řidičově domově, nebo na jiném soukromém místě vybraném řidičem. [pozm. návrh 384]

8b.  Dopravní podnik organizuje práci řidičů takovým způsobem, aby řidiči mohli v průběhu před koncem každých tří čtyř po sobě následujících týdnů trávit doma nebo na jiném místě vybraném řidičem nejméně jednu běžnou týdenní dobu odpočinku nebo týdenní odpočinek delší než 45 hodin vybíraný náhradou za zkrácený týdenní odpočinek. Řidič informuje písemně dopravní podnik nejpozději dva týdny před začátkem doby odpočinku, pokud ji stráví jinde než doma. Pokud se řidič rozhodne strávit tuto dobu odpočinku doma, dopravní podnik mu zajistí prostředky nezbytné k návratu domů. Dopravce zdokumentuje, jak tuto povinnost plní, a uchovává dokumentaci ve svých prostorách, aby ji mohl na žádost kontrolních orgánů předložit. [pozm. návrh 385]

Řidič potvrdí, že běžná týdenní doba odpočinku nebo jakýkoli týdenní odpočinek delší než 45 hodin vybraný náhradou za zkrácený týdenní odpočinek byl vybrán na místě vybraném řidičem. Toto prohlášení se uchovává v prostorách podniku.“; [pozm. návrh 386]

"

ca)  doplňuje se nový odstavec, který zní:"

„9a. Komise nejpozději ... [dva roky po vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost] vyhodnotí a podá zprávu Parlamentu a Radě o tom, zda je možné přijmout vhodnější pravidla pro řidiče zapojené do příležitostné osobní přepravy, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 1 bodě 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy.“; [pozm. návrh 380]

"

5a)  Vkládá se nový článek, který zní:"

„Článek 8a

1.  Do ... [šest měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost] sdělí členské státy Komisi polohu vyhrazených parkovacích ploch, které jsou na jejich území k dispozici, a následně oznámí jakékoli změny těchto informací. Komise uvede seznam všech veřejně přístupných vyhrazených parkovacích ploch na jednotné oficiální internetové stránce, která je pravidelně aktualizována.

2.  Všechna parkoviště, která mají alespoň zařízení a prvky stanovené v příloze 1 a která Komise zveřejní podle odstavce 2, mohou u vjezdu uvádět, že jsou vyhrazenými parkovacími plochami.

3.  Členské státy zajistí, aby byly pravidelně prováděny namátkové kontroly k ověřování shody prvků parkovišť s kritérii pro vyhrazené parkovací plochy stanovenými v příloze.

4.  Členské státy prověří stížnosti na certifikované vyhrazené parkovací plochy, které nesplňují kritéria stanovená v příloze.

5.  Členské státy motivují k vytváření vyhrazených parkovacích ploch v souladu s ustanoveními čl. 39 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 1315/2013.

Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě nejpozději do 31. prosince 2020 zprávu o dostupnosti vhodných odpočívadel pro řidiče a zabezpečených parkovišť. Tato zpráva bude doplněna návrhem nařízení, které stanoví normy a postupy pro certifikaci vyhrazených parkovacích ploch uvedených v odstavci 4 tohoto článku. Tato zpráva je každoročně aktualizována na základě informací, které Komise získá podle odstavce 5, a obsahuje seznam navrhovaných opatření ke zvýšení počtu a kvality vhodných odpočívadel pro řidiče a zabezpečených parkovišť.“ [pozm. návrh 387]

"

6)  v článku 9 se odstavec 1 nahrazuje tímto:"

„9. Odchylně od článku 8 může být běžná denní doba odpočinku nebo zkrácená týdenní doba odpočinku, pokud řidič doprovází vozidlo přepravované na trajektu nebo po železnici, přerušena nanejvýš dvakrát jinými činnostmi, které nepřesahují celkem jednu hodinu. Během běžné denní doby odpočinku nebo zkrácené týdenní doby odpočinku musí mít řidič k dispozici spací kabinu, lůžko nebo lehátko.“ [pozm. návrh 388]

"

6a)  V článku 9 se vkládá nový odstavec, který zní:"

„1a. Odchylka v odstavci 1 se může vztahovat i na běžné týdenní doby odpočinku v případě, kdy cesta trajektem trvá 12 nebo více hodin. Během této týdenní doby odpočinku musí mít řidič k dispozici spací kabinu.“; [pozm. návrh 389]

"

6b)  V článku 10 se odstavec 1 nahrazuje tímto:"

1. Dopravce nesmí nijak navíc odměňovat řidiče, jež zaměstnává nebo jejichž služeb využívá, a to ani prémiovým zvýhodněním nebo příplatky, za ujetou vzdálenost, rychlost dodání nebo objem přepravovaného zboží, pokud by tyto odměny podněcovaly k porušování tohoto nařízení.“; [pozm. návrh 390]

"

7)  v článku 12 se doplňuje odstavec, který zní:"

„Pokud tím není ohrožena bezpečnost silničního provozu, řidič se může výjimečně odchýlit od čl. 8 odst. 2 a čl. 8 odst. 6 druhého pododstavce, čl. 6 odst. 1 a 2, aby mohl po nejméně třicetiminutovém odpočinku dojet ke vhodnému ubytování, jak uvádí čl. 8 odst. 8a, a vybral si tam denní nebo týdenní odpočinek. Takové odchýlení nepovede k překročení denní nebo týdenní doby řízení ani ke zkrácení denní nebo týdenní doby odpočinku během dvou hodin do provozovny zaměstnavatele, kde má řidič obvyklé stanoviště a kde začíná běžná týdenní doba odpočinku řidiče. Řidič uvede důvod odchylky ručně na záznamovém listu záznamového zařízení, na výtisku ze záznamového zařízení nebo ve svém pracovním plánu nejpozději po dojetí na vhodné místo ubytování. Tato maximálně dvouhodinová doba je kompenzována odpovídající dobou odpočinku, kterou je třeba vybrat společně s jakoukoli dobou odpočinku do konce třetího týdne následujícího po daném týdnu.“; [pozm. návrh 391]

"

7a)  V čl. 13 odst. 1 se písmeno d) nahrazuje tímto:"

„d) vozidly nebo kombinacemi vozidel, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřekračuje 7,5 tuny a která používají poskytovatelé všeobecných služeb definovaní v čl. 2 bodě 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby za účelem doručování zásilek v rámci poštovních zásilek vymezených v čl. 2 odst. 6 směrnice 97/67/ES.“; [pozm. návrh 392]

"

7b)   V čl. 13 odst. 1 se písmeno e) nahrazuje tímto:"

„e) vozidly provozovanými výlučně na ostrovech nebo v regionech izolovaných od zbytku vnitrostátního území s rozlohou do 2 300 km2, které nejsou propojeny se zbytkem území státu mostem, brodem nebo tunelem, jenž by mohl být používán motorovými vozidly, a které nehraničí s jiným členským státem;“; [pozm. návrh 393]

"

7c)  V čl. 13 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:"

„pa) vozidly nebo kombinací vozidel, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřekračuje 44 tun a která používá stavební podnik v okruhu do 100 km od základny podniku a za podmínky, že řízení vozidla nepředstavuje řidičovu hlavní činnost;“; [pozm. návrh 394]

"

8)  v článku 14 se odstavec 2 nahrazuje tímto:"

„2. V naléhavých případech mohou členské státy udělit za výjimečných okolností dočasnou výjimku na dobu nepřesahující 30 dnů a tuto výjimku řádně zdůvodní a neprodleně oznámí Komisi.

Tyto informace jsou zveřejňovány ve všech jazycích EU na vyhrazené internetové stránce spravované Komisí.“; [pozm. návrh 395]

"

9)  článek 15 se nahrazuje tímto:"

„Článek 15

Členské státy zajistí, aby se na řidiče vozidel uvedených v čl. 3 písm. a) vztahovaly vnitrostátní předpisy, které zajišťují přiměřenou ochranu, pokud jde o povolené doby řízení a povinné přestávky v řízení a doby odpočinku. Je v zájmu pracovních podmínek řidičů, jakož i silniční bezpečnosti a prosazování práva, aby členské státy informují Komisi o příslušných vnitrostátních předpisech, které se na tyto řidiče vztahují zajišťovaly parkovací plochy a odpočívky, bez sněhu a ledu v zimním období, zejména v nejvzdálenějších nebo okrajových regionech Evropské unie.“; [pozm. návrh 396]

"

9a)  V článku 17 se vkládá nový odstavec, který zní:"

„3a. Součástí zprávy je hodnocení systémů autonomního řízení v členských státech a možnosti řidiče zaznamenávat dobu, během níž je aktivován systém autonomního řízení, a tato zpráva je v případě potřeby předložena společně s legislativním návrhem na změnu tohoto nařízení, v němž jsou rovněž stanoveny nezbytné požadavky pro to, aby řidič tyto údaje zaznamenal do inteligentního tachografu.“; [pozm. návrh 397]

"

10)  v článku 19 se odstavec 1 nahrazuje tímto:"

„1. Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a nařízení (EU) č. 165/2014 a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené závažnosti stanovené porušení uvedenýchsouladu s přílohou příloze III směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/22/ES(7), odrazující a nediskriminační. Při porušení tohoto nařízení nebo nařízení (EU) č. 165/2014 může být uložena pouze jedna sankce nebo zahájeno jedno řízení. Členské státy ve lhůtě stanovené v článku 29 druhém pododstavci oznámí tato opatření a sankce Komisi ve lhůtě stanovené v článku 29 druhém pododstavci. spolu s postupem a kritérii pro posuzování jejich přiměřenosti stanovenými na vnitrostátní úrovni. Členské státy neprodleně oznámí jakékoli jejich následné změny, které se jich týkají. Komise o nich těchto pravidlech a opatřeních a jejich změnách uvědomí ostatní členské státy.

Tyto informace jsou zveřejňovány ve všech jazycích EU na vyhrazené internetové stránce spravované Komisí a obsahují podrobné informace o těchto sankcích platných v členských státech EU. [pozm. návrh 398]

"

11)  článek 22 se mění takto:

a)  odstavec 1 se nahrazuje tímto:"

„1. Členské státyúzce spolupracují a poskytují si vzájemnou pomoc bez zbytečného prodlení s cílem usnadnit důsledné uplatňování tohoto nařízení a jeho účinné prosazování, v souladu s požadavky stanovenými v článku 8 směrnice 2006/22/ES.“;

"

b)  v odstavci 2 se doplňuje nové písmeno c), které zní:"

„c) jiných specifických informacích, včetně hodnocení rizika podniku, které mohou mít důsledky pro dodržování ustanovení tohoto nařízení.“;

"

c)  vkládají se nové odstavce 3a a 3b, které znějí:"

„3a. Pro účely výměny informací v rámci tohoto nařízení využijí členské státy orgány pro styk uvnitř Společenství určené v souladu s článkem 7 směrnice 2006/22/ES.

3b.  Vzájemná správní spolupráce a pomoc se poskytuje bezplatně.“;

"

12)  v článku 25 se odstavec 2 nahrazuje tímto:"

„2. V případech uvedených v odstavci 1 přijme Komise prováděcí akty, které stanoví společné přístupy k provádění tohoto nařízení v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 24 odst. 2.“; [pozm. návrh 399]

"

12a)  Doplňuje se nová příloha, která zní:"

„Minimální požadavky na parkovací plochy

Část A: Servisní zařízení

   1) Čisté a funkční toalety s tekoucí vodou, které jsou pravidelně kontrolovány:
   do 10 míst alespoň jedna sanitární jednotka se čtyřmi toaletami;
   od 10 do 25 míst alespoň jedna sanitární jednotka s osmi toaletami;
   od 25 do 50 míst alespoň dvě sanitární jednotky s 10 toaletami v každé jednotce;
   od 50 do 75 míst alespoň dvě sanitární jednotky s 15 toaletami v každé jednotce;
   od 75 do 125 míst alespoň čtyři sanitární jednotky s 15 toaletami v každé jednotce;
   pro více než 125 míst alespoň šest sanitárních jednotek s 15 toaletami v každé jednotce.
   2) Čisté a funkční sprchy, které jsou pravidelně kontrolovány:
   do 10 míst alespoň jedna umývárna se dvěma sprchami;
   od 25 do 50 míst alespoň dvě umývárny s pěti sprchami v každé umývárně;
   od 50 do 75 míst alespoň dvě umývárny s 10 sprchami v každé umývárně;
   od 75 do 125 míst alespoň čtyři umývárny s 12 sprchami v každé umývárně;
   pro více než 125 míst alespoň šest umýváren s 15 sprchami v každé umývárně.
   3) Dostatečný přístup k pitné vodě.
   4) Vhodné vybavení pro vaření, bufet nebo restaurace.
   5) Obchod s pestrým výběrem potravin, nápojů atd. na místě či v blízkosti.
   6) Odpadkové koše v dostatečném množství a o dostatečném objemu.
   7) Přístřeší chránící před deštěm nebo sluncem blízko parkovací plochy.
   8) Dostupný pohotovostní plán / krizové řízení / kontaktní údaje pro naléhavé případy, které mají zaměstnanci k dispozici.
   9) Piknikové stoly s lavicemi nebo podobné vybavení v dostatečném množství.
   10) Vyhrazené wi-fi připojení.
   11) Bezhotovostní rezervační, platební a fakturační systém.
   12) Informace o počtu volných parkovacích míst uvedené u parkovací plochy a na internetu.
   13) Zařízení je genderově vstřícné.

Část B: Bezpečnostní prvky

   1) Úplné oddělení parkovací plochy a jejího okolí, například plotem nebo podobným ohrazením, které znemožňuje náhodný i záměrný nezákonný vstup nebo tento vstup oddaluje.
   2) Přístup do areálu parkovací plochy pro nákladní vozidla mají pouze jeho uživatelé a pracovníci.
   3) Digitální záznamové zařízení (alespoň 25fps). Systém zaznamenává nepřetržitě nebo v režimu detekce pohybu.
   4) Parkoviště je vybaveno kamerovým systémem monitorujícím celé ohrazení a zajišťujícím, že veškerá činnost v blízkosti ohrazení nebo na něm je zřetelně zaznamenávána (kamerový systém s režimem nahrávání).
   5) Ostraha areálu je zajištěna hlídkami či jiným způsobem.
   6) Každý incident v oblasti trestné činnosti se oznamuje pracovníkům parkovací plochy pro nákladní vozidla a policii. Je-li to možné, musí být vozidlo znehybněno až do vydání pokynů policie.
   7) Trvale osvětlené jízdní pruhy a pruhy pro chodce.
   8) Bezpečnost chodců na vyhrazených parkovacích plochách.
   9) Ostraha parkovací plochy prostřednictvím dostatečných a přiměřených bezpečnostních kontrol.
   10) Zřetelně uvedené telefonní číslo tísňových služeb.“ [pozm. návrh 400]

"

Článek 2

Nařízení (EU) č. 165/2014 se mění takto:

-1)  V článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:"

„1. Toto nařízení stanoví povinnosti a požadavky týkající se konstrukce, montáže, používání, zkoušení a kontroly tachografů používaných v silniční dopravě za účelem kontroly dodržování nařízení (ES) č. 561/2006, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES(8) a směrnice Rady 92/6/EHS(9), nařízení (ES) č. 1072/2009 směrnice Rady 92/106/EHS(10), směrnice 96/71/ES a  směrnice 2014/67/EU, pokud jde o vysílání pracovníků v silniční dopravě, a směrnice, kterou se stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU.“; [pozm. návrh 401]

"

-1a)  V čl. 2 odst. 2 se vkládá nové písmeno, které zní:"

„ha) „inteligentním tachografem“ digitální tachograf využívající službu určování polohy na základě družicového navigačního systému s automatickým určováním polohy v souladu s tímto nařízením;“; [pozm. návrh 402]

"

-1b)  V článku 3 se odstavec 4 nahrazuje tímto:"

„4. Nejpozději do(11) ... [3 roky po vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost] musí být následující vozidla vybavena inteligentním tachografem:

   a) vozidla, která jsou provozována v jiném členském státě, než je členský stát jejich registrace, a jsou vybavena analogovým tachografem;
   b) vozidla, která jsou provozována v jiném členském státě, než je členský stát jejich registrace, a jsou vybavena digitálním tachografem splňujícím specifikace v příloze IB nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 platné do 30. září 2011; nebo
   c) vozidla, která jsou provozována v jiném členském státě, než je členský stát jejich registrace, a jsou vybavena digitálním tachografem splňujícím specifikace v příloze IB nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 platné od 1. října 2011.“; [pozm. návrh 403]

"

-1c)  V článku 3 se vkládá nový odstavec, který zní:"

„4a Do ... [4 roky po vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost] musí být vozidla, která jsou provozována v jiném členském státě, než je členský stát jejich registrace, a jsou vybavena digitálním tachografem splňujícím požadavky přílohy IB nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 platné od 1. října 2012, vybavena inteligentním tachografem.“; [pozm. návrh 404]

"

-1d)  V článku 3 se vkládá nový odstavec, který zní:"

„4b. Do ... [5 let po vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost] musí být vozidla, která jsou provozována v jiném členském státě, než je členský stát jejich registrace, a jsou vybavena inteligentním tachografem splňujícím požadavky přílohy IC prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/799(12), vybavena inteligentním tachografem.“; [pozm. návrh 405]

"

-1e)  V čl. 4 odst. 2 se za třetí odrážku vkládá nová odrážka, která zní:"

„– mít dostatečnou kapacitu paměti pro ukládání všech údajů požadovaných podle tohoto nařízení;“; [pozm. návrh 406]

"

-1f)  V článku 7 se odstavec 1 nahrazuje tímto:"

1. Členské státy zajistí, aby zpracování osobních údajů v souvislosti s tímto nařízením bylo prováděno pouze pro účely ověření souladu s tímto nařízením a s nařízením (ES) č. 561/2006, se směrnicí 2002/15/ES, směrnicí Rady 92/6/EHS, směrnicí Rady 92/106/EHS, s nařízením (ES) č. 1072/2009, se směrnicí 96/71/ES a směrnicí 2014/67/EU, pokud jde o vysílání pracovníků v odvětví silniční dopravy, a se směrnicí stanovující konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES směrnici 2014/67/EU, v souladu s nařízením (EU) 2016/679 a se směrnicí 2002/58/ES a pod dozorem orgánu dozoru členského státu uvedeného v článku 51 nařízení (EU) č. 2016/679.“; [pozm. návrh 407]

"

-1g)  V čl. 7 odst. 2 se návětí nahrazuje tímto:"

2. Členské státy zejména zajistí, aby byly osobní údaje chráněny proti jinému použití, než které souvisejí výhradně s tímto nařízením a nařízením (ES) č. 561/2006, se směrnicí 2002/15/ES, směrnicí Rady 92/6/EHS, směrnicí Rady 92/106/EHS, s nařízením (ES) č. 1072/2009, se směrnicí 96/71/ES a směrnicí 2014/67/EU, pokud jde o vysílání pracovníků v odvětví silniční dopravy, a se směrnicí stanovující konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU, podle odstavce 1, v souvislosti s:“; [pozm. návrh 408]

"

1)  v čl. 8 odst. 1 se druhá odrážka nahrazuje tímto:"

„– každé tři hodiny celkové doby řízení a pokaždé, když vozidlo překročí státní hranici členského státu; [pozm. návrh 409]

   při každé nakládce či vykládce vozidla;“; [pozm. návrh 410]

"

1a)  V čl. 8 odst. 1 se vkládá nový pododstavec, který zní:"

„Aby mohly kontrolní orgány snáze ověřovat dodržování příslušných předpisů, zaznamenává inteligentní tachograf také to, zda bylo vozidlo použito pro přepravu zboží nebo cestujících, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 561/2006.“; [pozm. návrh 411]

"

1b)  V čl. 8 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:"

„Vozidla, která byla poprvé registrována po... [24 měsíců po vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost], musejí být vybavena tachografem v souladu s druhou odrážkou prvního pododstavce čl. 8 odst. 1 a s druhým pododstavcem čl. 8 odst. 1 tohoto nařízení.“; [pozm. návrh 412]

"

1c)  V článku 9 se odstavec 2 nahrazuje tímto:"

2. Do ... [1 rok po vstupu tohoto nařízení v platnost] vybaví členské státy své kontrolní orgány v přiměřeném rozsahu zařízeními pro včasné dálkové zjišťování údajů, která jsou nezbytná k předávání údajů podle tohoto článku, a zohlední přitom specifické požadavky a strategie v oblasti prosazování práva. Do té doby mohou členské státy rozhodnout, zdali taková zařízení svým kontrolním orgánům poskytnou.“; [pozm. návrh 413/rev]

"

1d)  V článku 9 se odstavec 3 nahrazuje tímto:"

3. Komunikace uvedená v odstavci 1 se s tachografem naváže pouze tehdy, je-li zařízením kontrolních orgánů vyžádána. Musí být zabezpečená, aby byla zajištěna integrita údajů a prokázána pravost záznamového a kontrolního zařízení. Přístup ke sdělovaným údajům mají pouze kontrolní orgány pověřené kontrolou porušování právních aktů Unie uvedených v čl. 7 odst. 1 a tohoto nařízení a dílny, pokud je to nutné k ověření správného fungování tachografu.“; [pozm. návrh 414]

"

1e)  V článku 11 se odstavec 1 nahrazuje tímto:"

„S cílem zajistit, aby inteligentní tachografy splňovaly zásady a požadavky stanovené v tomto nařízení, přijme Komise prostřednictvím prováděcích aktů podrobná ustanovení nezbytná k jednotnému uplatňování článků 8, 9 a 10, s výjimkou všech ustanovení, která by stanovovala zaznamenávání dalších údajů tachografem.

Komise přijme do... [12 měsíců od vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost] prováděcí akty, kterými stanoví podrobná pravidla pro zaznamenávání každého překročení hranic vozidlem, uvedená v druhé odrážce prvního pododstavce čl. 8 odst. 1 a ve druhém pododstavci čl. 8 odst. 1.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 42 odst. 3.“; [pozm. návrh 415]

"

1f)  V čl. 34 odst. 5 písm. b) se bod iv) nahrazuje tímto:"

„iv) pod značkou20190404-P8_TA(2019)0340_CS-p0000002.png: přerušení práce, doba odpočinku, roční dovolená nebo pracovní neschopnost, pod značkou „trajekt/vlak“: Kromě značky20190404-P8_TA(2019)0340_CS-p0000003.png: doba odpočinku strávená na trajektu nebo ve vlaku, jak je uvedeno v článku 9 nařízení (ES) č. 561/2006.“; [pozm. návrh 416]

"

2)  v čl. 34 odst. 7 se první pododstavec nahrazuje tímto:"

„7. Řidič po příjezdu Pokud tachograf není schopen automaticky zaznamenávat překročení hranic, řidič na vhodné místo zastávky zadá do digitálního tachografu prvním možném a dostupném místě zastávky zadá symboly zemí, ve kterých začala a skončila jeho denní pracovní doba, a také kde a kdy řidič překročil ve vozidle státní hranici. Kód země po překročení hranice do nové země se zadává do tachografu pod položkou BEGIN. Členský stát může požadovat na řidičích vozidel, která na jeho území provozují vnitrostátní dopravu, aby k symbolu země připojili přesnější zeměpisné údaje, jestliže je členský stát sdělil Komisi před 1. dubnem 1998.“; [pozm. návrh 471]

"

2a)  V článku 34 se doplňuje nový odstavec, který zní:"

„7a. Řidiči musí absolvovat školení ohledně toho, jak správně používat tachograf, s cílem dosáhnout plného využití tohoto zařízení. Řidič nesmí nést náklady tohoto svého školení, školení by mělo být poskytnuto jeho zaměstnavatelem.“; [pozm. návrh 418]

"

2b)  V článku 34 se doplňuje nový odstavec, který zní:"

„7b. Co nejvyšší počet pracovníků kontrolních orgánů by měl absolvovat školení, jak správně číst a sledovat tachograf.“; [pozm. návrh 419]

"

2c)  V čl. 36 odst. 1 se bod i) nahrazuje tímto:"

„i) záznamové listy pro daný den a záznamové listy použité řidičem v předcházejících 56 dnech,“; [pozm. návrh 420]

"

2d)  V čl. 36 odst. 1 se bod iii) nahrazuje tímto:"

„iii) veškeré ručně provedené záznamy a výtisky pořízené daný den a v předcházejících 56 dnech, jak je vyžadováno podle tohoto nařízení a nařízení (ES) č. 561/2006.“; [pozm. návrh 421]

"

2e)  V čl. 36 odst. 2 se bod ii) nahrazuje tímto:"

„ii) veškeré ručně provedené záznamy a výtisky pořízené daný den a v předcházejících 56 dnech, jak je vyžadováno podle tohoto nařízení a nařízení (ES) č. 561/2006.“; [pozm. návrh 422]

"

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

(1) Úř. věst. C 197, 8.6.2018, s. 45.
(2)Úř. věst. C 176, 23.5.2018, s. 57.
(3) Postoj Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2019.
(4)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 1).
(5)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
(6)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy (Úř. věst. L 60, 28.2.2014, s. 1).
(7)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS (Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 35).
(8) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES ze dne 11. března 2002 o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě (Úř. věst. L 80, 23.3.2002, s. 35).
(9) Směrnice Rady 92/6/EHS ze dne 10. února 1992 o montáži a použití omezovačů rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství (Úř. věst. L 57, 2.3.1992, s. 27).
(10) Směrnice Rady 92/106/EHS ze dne 7. prosince 1992 o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy (Úř. věst. L 368, 17.12.1992, s. 38).
(11) Za předpokladu, že silniční balíček vstoupí v platnost v roce 2019, druhá verze prováděcího aktu Komise týkajícího se inteligentních tachografů bude přijata do roku 2019/2020 (viz článek 11 níže) a poté bude uplatňován odstupňovaný přístup k dodatečnému vybavení.
(12) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/799 ze dne 18. března 2016, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí (Úř. věst. L 139, 26.5.2016, s. 1).

Poslední aktualizace: 14. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí