Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0122(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0205/2018

Indgivne tekster :

A8-0205/2018

Forhandlinger :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Afstemninger :

PV 14/06/2018 - 7.8
CRE 14/06/2018 - 7.8
PV 04/07/2018 - 9.2
CRE 04/07/2018 - 9.2
Stemmeforklaringer
PV 04/04/2019 - 6.8
CRE 04/04/2019 - 6.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0340

Vedtagne tekster
PDF 228kWORD 81k
Torsdag den 4. april 2019 - Bruxelles Endelig udgave
Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer ***I
P8_TA(2019)0340A8-0205/2018
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af takografer (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0277),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 91, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0167/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 18. januar 2018(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af 1. februar 2018(2) fra Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0205/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 197 af 8.6.2018, s. 45.
(2) EUT C 176 af 23.5.2018, s. 57.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) …/... om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af takografer
P8_TC1-COD(2017)0122

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  For at kunne skabe en sikker, effektiv, og socialt ansvarlig og ikke-diskriminerende vejtransportsektor, som er i stand til at tiltrække kvalificerede arbejdstagere, er det af afgørende betydning, at der fastlægges såvel gode arbejdsvilkår for førerne som rimelige forretningsvilkår for vejtransportvirksomhederne. Med henblik på at fremme denne proces er det altafgørende, at Unionens sociale bestemmelser vedrørende vejtransport er klare, forholdsmæssige, egnede og lette at anvende, og at de håndhæves og gennemføres på effektiv og konsekvent vis i hele Unionen. [Ændring 346]

(2)  Efter at have evalueret effektiviteten og lønsomheden af gennemførelsen af Unionens gældende sociale bestemmelser vedrørende vejtransport, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006(4), er der konstateret visse mangler i den gældende gennemførelsen af den retlige ramme. Reglerne om ugentlig hviletid, hvilefaciliteter, pauser i flermandsbetjeningen og fraværet af regler om førerens tilbagevenden til dennes bopæl og uegnede eller et andet sted efter eget valg er uklare og fører til forskellige fortolkninger og håndhævelsespraksis i medlemsstaterne. Adskillige medlemsstater har for nylig vedtaget ensidige foranstaltninger, der yderligere øger den retlige usikkerhed og den ulige behandling af førere og operatører. På den anden side er den maksimale køretid pr. dag og pr. uge som fastsat i forordning (EF) nr. 561/2006 effektive med hensyn til at forbedre de sociale vilkår for førere og færdselssikkerheden generelt, hvorfor der bør tages skridt til at sikre, at denne overholdes. [Ændring 347]

(2a)   Af hensyn til færdselssikkerheden og håndhævelsen bør alle førere være fuldt ud klar over regler for både køre- og hviletid og de hvilefaciliteter, der er til rådighed. Det er derfor hensigtsmæssigt for medlemsstaterne at udarbejde retningslinjer, der præsenterer denne forordning på en klar og simpel måde, giver nyttige oplysninger om parkerings- og hvilefaciliteter og understreger betydningen af bekæmpelse af træthed. [Ændring 349]

(2b)   Det er af hensyn til færdselssikkerheden hensigtsmæssigt at tilskynde transportvirksomheder til at indføre en sikkerhedskultur, der omfatter sikkerhedspolitikker og -procedurer fastsat af den øverste ledelse, engagement på mellemlederniveau for implementering af sikkerhedspolitikker og vilje blandt arbejdsstyrken til at efterleve sikkerhedsreglerne. Der bør være et klart fokus på spørgsmål om vejtransportsikkerhed, herunder træthed, ansvar, rejseplanlægning, arbejdsskemaer, resultatbaseret aflønning og lige-til-tiden-ledelse (JIT-management). [Ændring 349]

(3)  Den efterfølgende evaluering af forordning (EF) nr. 561/2006 bekræftede, at den inkonsekvente og ineffektive håndhævelse af Unionens sociale bestemmelser primært skyldes uklare regler, ineffektiv og uensartet anvendelse af kontrolredskaber og utilstrækkelig administrativt samarbejde mellem medlemsstaterne, hvilket øger fragmenteringen af det europæiske indre marked. [Ændring 350]

(4)  Det er også afgørende, at der er klare og egnede regler, som håndhæves ens, for at opnå de politiske målsætninger om at forbedre føreres arbejdsforhold, og især for at sikre lige og fair konkurrencevilkår mellem vejtransportoperatører og øge trafiksikkerheden for alle trafikanter. [Ændring 351]

(4a)   Alle nationale regler for vejtransport skal være forholdsmæssigt afpassede såvel som berettigede og må ikke gøre det vanskeligere eller mindre attraktivt at udøve de i traktaten sikrede grundlæggende frihedsrettigheder såsom den frie bevægelighed for varer og friheden til at yde tjenesteydelser med henblik på at Unionens konkurrenceevne opretholdes eller endda øges. [Ændring 352]

(4b)  For at sikre lige konkurrencevilkår inden for vejtransport i hele Europa bør denne forordning finde anvendelse på alle køretøjer over 2,4 ton, der benyttes til international transport. [Ændring 353/rev]

(5)  Det gældende krav om pauser har vist sig at være uegnet og upraktisk for førere, der arbejder i et team. Derfor bør kravet om registrering af pauser tilpasses til de særlige omstændigheder, der gør sig gældende for førere, der arbejder i et team.

(5a)   Transport af varer er grundlæggende forskellig fra personbefordring. Buschauffører er i tæt kontakt med deres passagerer og bør kunne være mere fleksible med hensyn til at tage pauser uden at overskride køretiderne eller afkorte hviletider og pauser. [Ændring 354]

(6)  Førere, som udfører lange internationale transporter, tilbringer lange perioder væk fra egen bopæl. De gældende krav om regulær ugentlig hviletid forlænger disse perioder unødigt. Det er derfor ønskværdigt, at bestemmelsen om regulær ugentlig hviletid tilpasses på en sådan måde, at det er nemmere for førere at udføre transporter i overensstemmelse med reglerne og samtidig nå hjem til deres bopæl eller et andet sted efter eget valg for at afholde den regulære ugentlige hviletid, og at de bliver fuldt kompenseret for alle reducerede ugentlig hviletidsperioder. Det er også nødvendigt at sørge for, at operatørerne organiserer førernes arbejde, således at disse perioder væk fra egen bopæl ikke er overdrevent lange. Vælger en fører at tilbringe hviletiden hjemme, bør transportvirksomheden sørge for midler til, at vedkommende kan vende tilbage. [Ændring 355]

(6a)   Hvor arbejdet som fører forventeligt indbefatter andre aktiviteter for arbejdsgiveren end vedkommendes erhvervsmæssige kørselsopgaver, såsom at læsse og losse, lede efter parkeringsplads, vedligeholde køretøj, ruteplanlægning etc., bør den tid, som vedkommende bruger på disse opgaver, tages i betragtning ved fastsættelse af både vedkommendes arbejdstid og muligheden for tilstrækkelig hvile og aflønning. [Ændring 356]

(6b)   For at sikre ordentlige arbejdsvilkår for førerne på de steder, hvor der læsses og losses, bør ejerne og operatørerne af disse faciliteter give føreren adgang til sanitære faciliteter. [Ændring 357]

(6c)  Den rivende teknologiske udvikling medfører, at der udvikles selvkørende systemer af stadig mere sofistikeret art. Disse køresystemer kunne i fremtiden tillade en differentieret anvendelse af køretøjer, hvis manøvrering ikke forudsætter førerens medvirken. Dette kunne medføre nye driftsmæssige muligheder, såsom konvojkørsel. Som følge heraf vil den nuværende lovgivning, herunder regler for køre- og hviletider, skulle tilpasses, og i denne henseende er det afgørende, at der sker fremskridt inden for UNECE-arbejdsgruppen. Kommissionen skal fremlægge en evalueringsrapport om anvendelsen af selvkørende systemer i medlemsstaterne, ledsaget, hvis det er hensigtsmæssigt, af et lovforslag, hvori der tages hensyn til fordelene ved selvkørende teknologier. Hensigten med en sådan lovgivning er at sikre færdselssikkerheden, lige konkurrencevilkår og ordentlige arbejdsforhold, samtidig med at Unionen sættes i stand til at gå i spidsen for udvikling af innovative teknologier og praksisser. [Ændring 358]

(7)  Medlemsstaterne fortolker og gennemfører kravene om ugentlig hviletid forskelligt for så vidt angår det sted, hvor den ugentlige hviletid skal holdes. Dette krav Med henblik på at sikre gode arbejdsbetingelser og sikkerhed for førerne, bør dette krav derfor præciseres for at sikre, at førerne får stillet egnet kvalitetssikret og kønsvenlig indkvartering eller andet sted, som vælges af føreren og betales af arbejdsgiveren, til rådighed i forbindelse med deres regulære ugentlige hviletid hviletider, når disse ikke holdes på bopælen. Medlemsstaterne bør sikre, at der er tilstrækkeligt mange sikre parkeringsarealer, som er tilpasset førernes behov. [Ændring 359]

(7a)  Dedikerede parkeringsarealer bør udstyres med alle de fornødne faciliteter til gode hvilebetingelser, dvs. sanitære forhold, køkken- og sikkerhedsfaciliteter m.v. [Ændring 360]

(7b)  Tilstrækkelige hvilefaciliteter er afgørende for at forbedre førernes arbejdsvilkår i sektoren og sikre færdselssikkerheden. Eftersom hvil i førerhuset er karakteristisk for transportsektoren og i visse tilfælde ønskeligt af hensyn til komforten og ud fra et sikkerheds- og forsikringsmæssigt synspunkt, bør det være tilladt førerne at tage deres hvileperioder i deres køretøjer, hvis køretøjerne er udstyret med passende sovefaciliteter. Derfor bør anlæggelse af dedikerede parkeringsarealer ikke i uforholdsmæssig grad forhindres eller besværliggøres af medlemsstaterne. [Ændring 361]

(7c)  De reviderede TEN-T-retningslinjer lægger op til anlæggelse af parkeringsarealer ved motorveje ca. hver 100 km for at sikre parkeringspladser til erhvervstrafikanter med et passende sikkerhedsniveau, og derfor bør medlemsstaterne tilskyndes til at gennemføre TEN-T-retningslinjerne og yde tilstrækkelig støtte og investeringer i sikre og behørigt tilpassede parkeringsarealer. [Ændring 362]

(7d)  Kommissionen og medlemsstaterne bør med henblik på at stille økonomisk overkommelige hvilefaciliteter af god kvalitet til rådighed skabe incitamenter til oprettelsen af sociale, kommercielle, offentlige og andre foretagender til drift af særligt beregnede lastbilholdepladser. [Ændring 363]

(8)  Førere står ofte over for uforudsete omstændigheder, der gør det umuligt at nå det sted, hvor den ugentlige hviletid planmæssigt skulle holdes, uden at overtræde EU-reglerne. Det er derfor ønskværdigt at gøre det nemmere for førere at håndtere disse omstændigheder og sætte dem i stand til at nå deres hviletidsdestination med henblik på ugentlig hviletid, uden at de krænker minimumskravene for maksimal ugentlig køretid.

(8a)  Vejtransporter i Unionen omfatter i mange tilfælde transport med færge eller med jernbane på en del af strækningen. Der bør derfor fastsættes klare og hensigtsmæssige regler for hviletider og pauser under sådanne transporter. [Ændring 364]

(9)  For at reducere og forebygge forskellig håndhævelsespraksis og yderligere øge effektiviteten og lønsomheden af en grænseoverskridende håndhævelsesindsats er det afgørende at fastsætte klare regler for regulært administrativt samarbejde mellem medlemsstaterne.

(9a)  For at sikre effektiv håndhævelse er det afgørende, at de kompetente myndigheder, når de udfører vejkontroller, kan fastslå, om køre- og hviletiderne er blevet behørigt overholdt den dag, kontrollen finder sted, og i de forudgående 56 dage. [Ændring 365]

(9b)   For at sikre, at reglerne er klare, letforståelige og kan håndhæves, bør oplysninger herom gøres tilgængelige for føreren. Dette bør sikres gennem koordinering i Kommissionens regi. Førere bør også modtage information om hvileområder og sikker parkering for at muliggøre bedre planlægning af rejser. Kommissionens koordination bør endvidere indbefatte oprettelsen af en gratis telefonlinje, hvor der til kontroltjenesterne kan indberettes tilfælde af unødigt arbejdspres på førere, svig eller ulovlige handlinger. [Ændring 366]

(9c)  Artikel 6 i forordning (EF) nr. 1071/2009 forpligter medlemsstaterne til at anvende fælles klassificering af overtrædelser ved vurdering af opfyldelse af vandelskravet. Medlemsstaterne bør træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de nationale regler om sanktioner for overtrædelse af forordning (EF) nr. 561/2006 og forordning (EU) nr. 165/2014 gennemføres på en effektiv, forholdsmæssig og afskrækkende måde. Der er behov for yderligere skridt til at sikre, at alle sanktioner, som anvendes af medlemsstaterne, er ikkediskriminerende og står i et rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed. [Ændring 367]

(10)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 561/2006 bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser med henblik på at præcisere bestemmelserne i nævnte forordning og på at fastlægge fælles tilgange til anvendelsen og håndhævelsen heraf. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011(5).

(11)  Med henblik på at øge omkostningseffektiviteten for så vidt angår håndhævelsen af de sociale bestemmelser bør potentialet for det de gældende og det fremtidige takografsystem udnyttes fuldt ud intelligente takografsystemer være obligatoriske ved international transport. Takografens funktionaliteter bør derfor forbedres for at gøre lokaliseringen mere præcis, især i forbindelse med internationale transporter. [Ændring 368]

(11a)   Den rivende udvikling inden for ny teknologi og digitalisering i hele Unionens økonomi og behovet for lige konkurrencevilkår for virksomhederne i den internationale vejtransportsektor gør det nødvendigt at afkorte overgangsperioden for montering af intelligente takografer i indregistrerede køretøjer. Den intelligente takograf vil bidrage til at forenkle kontrol og dermed lette de nationale myndigheders arbejde. [Ændring 369]

(11b)   Under hensyn til den udbredte brug af smartphones og den løbende videreudvikling af disses funktioner såvel som udbredelsen af Galileo, der giver øget mulighed for lokalisering i realtid, hvad mange mobiltelefonbrugere allerede benytter sig af, bør Kommissionen udforske muligheden for at udvikle og certificere en mobil-applikation, der tilbyder samme fordele som intelligente takografer til samme hermed forbundne omkostninger. [Ændring 370]

(11c)  For at sikre ordentlige sundheds- og sikkerhedsstandarder for førerne er det nødvendigt at etablere eller modernisere sikre parkeringsarealer, ordentlige sanitære faciliteter og indkvarteringsmuligheder af god kvalitet. Der bør forefindes et tilstrækkeligt netværk af parkeringsarealer inden for Unionen. [Ændring 371]

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 og (EU) nr. 165/2014(6) bør derfor ændres.

(12a)  Det anerkendes, at transport af varer er forskellig fra personbefordring. Buschauffører er i tæt kontakt med deres passagerer og burde gives mere passende vilkår inden for rammerne af denne forordning, uden at køretiderne udvides eller hviletider og pauser afkortes. Kommissionen skal derfor vurdere, om der kan vedtages særlige regler for denne sektor, navnlig for lejlighedsvise tjenesteydelser som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel. [Ændring 372]

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 561/2006 foretages følgende ændringer:

-1)  I artikel 2, stk. 1, indsættes følgende litra:"

"-aa) international godstransport med et køretøj, hvis største tilladte totalvægt inklusive påhængsvogn eller sættevogn overstiger 2,4 ton, eller" [Ændring 373]

"

-1a)  Artikel 3, litra aa) affattes således: "

“aa) køretøjer eller kombinationer af køretøjer med en største tilladt totalvægt på ikke over 7,5 ton, der benyttes til transport af materiel, udstyr eller maskiner, som føreren benytter til udøvelsen af sit erhverv, eller til levering af varer fremstillet ved håndværksmæssig fremgangsmåde i den virksomhed, der beskæftiger føreren, og som kun benyttes inden for en radius af 150 km fra virksomhedens hjemsted, dog kun på den betingelse, at kørslen af køretøjet ikke er førerens hovedaktivitet" [Ændring 374]

"

1)  I artikel 3 affattes litra h) således:"

"h) køretøjer eller en kombination af køretøjer, der benyttes til ikke-erhvervsmæssig varetransport".

"

1a)  I artikel 3 indsættes følgende litra:"

"ha) lette erhvervskøretøjer, som bruges til varetransport, hvor transporten ikke udføres for fremmed regning, men for virksomhedens eller førerens egen regning, og hvor kørsel ikke udgør hovedaktiviteten for føreren af køretøjet"

"

2)  I artikel 4 tilføjes følgende litra r):"

"r) "ikke-erhvervsmæssig varetransport": vejtransport, andet end vejtransport mod vederlag eller for egen regning, for hvilken der ikke opkræves nogen betaling, og som ikke genererer nogen indtægt. eller omsætning". [Ændring 376]

"

2a)   I artikel 4 indsættes følgende litra:"

"ra) "hjem": førerens registrerede bopæl i en medlemsstat." [Ændring 377]

"

2b)   Artikel 5, stk. 1, affattes således:"

"1. Minimumsalderen for førere er 18 år." [Ændring 378]

"

3)  I artikel 6, stk. 5, affattes første punktum således:"

"En fører registrerer den tid, der er omhandlet i artikel 4, litra e), samt den tid, han bruger på kørsel i erhvervsmæssigt øjemed, og som ikke falder ind under anvendelsesområdet for denne forordning, som "andet arbejde" og registrerer alle "rådighedsperioder" som defineret i artikel 3, litra b), i direktiv 2002/15/EF i overensstemmelse med artikel 34, stk. 5, litra b), nr. iii), i forordning (EU) nr. 165/2014. Registreringen sker enten manuelt på et diagramark eller en udskrift eller ved anvendelse af faciliteter til manuel registrering i kontrolapparatet.".

"

4)  I artikel 7 tilføjes følgende stk. 3:"

"En fører, der deltager i flermandsbetjening, kan beslutte at tage en pause på 45 minutter i et køretøj, som køres af en anden fører, forudsat at den fører, der tager pausen, ikke assisterer den fører, der kører køretøjet.".

"

5)  I artikel 8 foretages følgende ændringer:

a)  I stk. 6 affattes første afsnit således:"

"6. I fire på hinanden følgende uger skal en fører tage mindst:

   a) fire regulære ugentlige hviletider, eller
   b) to regulære ugentlige hviletider på mindst 45 timer og to reducerede ugentlige hviletider på mindst 24 timer.

Ved anvendelsen af litra b) kompenseres de reducerede ugentlige hviletider med et tilsvarende hvil, som skal tages samlet inden tre uger efter udløbet af den pågældende uge." [Ændring 379]

"

b)  Stk. 7 affattes således:"

"7. Hvil, der tages som kompensation for reduceret ugentlig hviletid, tages umiddelbart før eller efter knyttes til en regulær ugentlig hviletid på mindst 45 timer." [Ændring 381]

"

c)  Følgende stykker indsættes:"

"8a. De regulære ugentlige hviletider og ugentlige hvil på mere end 45 timer, der tages som kompensation for tidligere reducerede ugentlige hvil, må ikke tages i et køretøj. De skal tages uden for førerhuset i egnet kvalitetssikret og kønsvenlig indkvartering med passende sovefaciliteter sanitære forhold og sanitære forhold sovefaciliteter for føreren. Denne indkvartering skal være: [Ændring 382]

   a) enten stillet til rådighed af eller betalt af arbejdsgiveren, eller [Ændring 383]
   b) bopælen førerens bopæl eller på en anden privat beliggenhed, der vælges af føreren. [Ændring 384]

8b.  Vejtransportvirksomheden organiserer førerens arbejde, således at føreren kan tilbringe mindst én regulær ugentlig hviletid eller ét ugentligt hvil på mere end 45 timer, der tages som kompensation for reduceret ugentlig hviletid, på sin bopæl i løbet eller anden lokalitet, der er valgt af føreren, inden udgangen af hver tre fire på hinanden følgende uger. Føreren underretter skriftligt transportvirksomheden senest to uger før en sådan hviletid, såfremt den afvikles et andet sted end på førerens bopæl. Vælger en fører at tilbringe denne hviletid på egen bopæl, yder transportvirksomheden føreren de fornødne midler til at vende hjem til sin bopæl. Virksomheden dokumenterer, hvordan den opfylder denne forpligtelse, og opbevarer dokumentationen i sine lokaler med henblik på efter anmodning at kunne forelægge den for myndighederne. [Ændring 385]

Føreren skal erklære, at en regulær ugentlige hviletid eller et ugentligt hvil på mere end 45 timer, der tages som kompensation for tidligere reducerede ugentlige hvil, er blevet tilbragt på en lokalitet, der er valgt af føreren. Erklæringen opbevares hos virksomheden." [Ændring 386]

"

ca)  Følgende stykke tilføjes:"

”9a. Kommissionen skal senest den... [to år efter denne ændringsforordnings ikrafttræden] evaluere og rapportere til Europa-Parlamentet og Rådet, hvis der kan vedtages mere hensigtsmæssige regler for førere, der lejlighedsvis udfører personbefordring, som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 4), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel.” [Ændring 380]

"

5a)  Følgende artikel indsættes:"

"Artikel 8a

1.  Senest den … [seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden] meddeler medlemsstaterne Kommissionen den geografiske beliggenhed af de dedikerede parkeringsarealer (DPA'er), der er til rådighed på deres område, og giver efterfølgende meddelelse om enhver ændring af disse oplysninger. Kommissionen opfører alle offentligt tilgængelige DPA'er på et enkelt officielt websted, der ajourføres regelmæssigt.

2.  Alle parkeringsarealer, der som minimum har de faciliteter og funktioner, som er angivet i bilag 1, og som offentliggøres af Kommissionen i henhold til stk. 2, kan med skiltning ved indkørslen angive, at de er DPA'er.

3.  Medlemsstaterne drager omsorg for, at der regelmæssigt udføres stikprøvekontroller for at verificere, at parkeringsforholdene er i overensstemmelse med kriterierne for DPA'er fastsat i bilaget.

4.  Medlemsstaterne undersøger klager over certificerede DPA'er, der ikke overholder de i bilaget opstillede kriterier.

5.  Medlemsstaterne tilskynder til anlæg af DPA'er i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i forordning (EU) nr. 1315/2013, artikel 39, stk. 2, litra c).

Kommissionen forelægger senest den 31. december 2020 en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om tilgængeligheden af egnede hvilefaciliteter for førere og sikrede parkeringsfaciliteter. Denne rapport skal ledsages af et udkast til forordning om fastlæggelse af standarder og procedurer for certificering af DPA'er, der er omhandlet i denne artikels stk. 4. Denne rapport skal opdateres hvert år på grundlag af oplysninger indsamlet af Kommissionen i henhold til stk. 5 og indeholde en liste over foreslåede foranstaltninger til at øge antallet og kvaliteten af egnede hvilefaciliteter for førere og sikrede parkeringsanlæg." [Ændring 387]

"

6)  I artikel 9 affattes stk. 1 således:"

"1. Uanset artikel 8 må en regulær daglig hviletid eller reduceret ugentlig hviletid, som holdes, mens føreren ledsager et køretøj om bord på færge eller tog, højst afbrydes to gange af andre aktiviteter i sammenlagt højst én time. I den nævnte regulære daglige hviletid eller reducerede ugentlige hviletid skal føreren have adgang til en sovekabine, køje eller liggeplads, der er til dennes rådighed.". [Ændring 388]

"

6a)  I artikel 9 indsættes følgende stykke:"

"1a. Undtagelsen omhandlet i stk. 1 kan udvides til at omfatte regulære ugentlige hvil, når færgerejsen varer 12 timer eller derover. I den ugentlige hvileperiode skal føreren have en sovekabine til rådighed." [Ændring 389]

"

6b)  Artikel 10, stk. 1, affattes således:"

"1. En transportvirksomhed må ikke give førere, som er ansat af eller stillet til rådighed for den, nogen ekstra betaling, heller ikke i form af præmier eller løntillæg, i forhold til den tilbagelagte strækning, leveringshastigheden og/eller den transporterede godsmængde, hvis betalingen tilskynder til overtrædelse af denne forordning." [Ændring 390]

"

7)  I artikel 12 tilføjes følgende stykke:"

"Hvis det er foreneligt med hensynet til færdselssikkerheden, kan føreren for at nå frem til egnet indkvartering, jf. artikel 8, stk. 8a, for at tage sit daglige eller ugentlige hvil, fravige artikel 8, stk. 2, og artikel 8, stk. 6, andet afsnit. En sådan fravigelse må ikke resultere i, at den daglige eller ugentlige køretid overskrides, eller at de daglige eller ugentlige hviletider reduceres undtagelsesvist fravige bestemmelserne i artikel 6, stk. 1 og 2, efter et hvil af 30 minutters varighed for inden for en periode på to timer at nå frem til arbejdsgiverens virksomhed, hvor føreren sædvanligvis har base, og hvor førerens regulære ugentlige hvileperiode skal begynde. Føreren skal på kontrolapparatets diagramark eller på en udskrift fra udskriften fra kontrolapparatet eller på arbejdstidsplanen manuelt angive årsagen til fravigelsen senest ved ankomsten til den egnede indkvartering. Denne periode på op til to timer kompenseres med en tilsvarende hviletid, som skal tages samlet i forlængelse af enhver hvileperiode inden udløbet af den tredje uge efter den pågældende uge.” [Ændring 391]

"

7a)  Artikel 13, stk. 1, litra d), affattes således:"

d) køretøjer eller en kombination af køretøjer med en største tilladt totalvægt på ikke over 7,5 ton, som benyttes af befordringspligtige virksomheder, jf. definitionen i artikel 2, nr. 13), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF af 15. december 1997 om fælles regler for udvikling af Fællesskabets indre marked for posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet, til at omdele forsendelser som del af postforsendelser som defineret i artikel 2, stk. 6, i direktiv 97/67/EF. [Ændring 392]

"

7b)   Artikel 13, stk. 1, litra e), affattes således:"

"e) køretøjer, der udelukkende anvendes på øer eller i regioner, der ligger isoleret fra resten af det nationale område, med et areal på højst 2 300 km2, som ikke er forbundet med resten af landet med en bro, et vadested eller en tunnel med adgang for motorkøretøjer, og som ikke grænser op til en anden medlemsstat" [Ændring 393]

"

7c)  I artikel 13, stk. 1, tilføjes følgende litra:"

"pa) køretøjer eller kombinationer af køretøjer med en maksimal tilladt vægt på højst 44 tons, der anvendes af en entreprenørvirksomhed inden for en radius af op til 100 km fra virksomhedens hjemsted, og på betingelse af, at kørslen af køretøjet ikke er førerens hovedaktivitet" [Ændring 394]

"

8)  I artikel 14 affattes stk. 2 således:"

"2. I nødstilfælde kan medlemsstaterne under særlige omstændigheder for en periode af højst 30 dage meddele en behørigt begrundet midlertidig tilladelse, hvorom Kommissionen straks skal underrettes.".

Disse oplysninger offentliggøres på et dedikeret offentligt websted, der administreres af Kommissionen, på alle EU-sprog. [Ændring 395]

"

9)  Artikel 15 affattes således:"

"Artikel 15

Medlemsstaterne sikrer, at førere af køretøjer, jf. artikel 3, litra a), er omfattet af nationale bestemmelser, der yder tilstrækkelig beskyttelse med hensyn til tilladte køretider og påbudte pauser og hviletider. Det er af hensyn til førernes arbejdsvilkår, trafiksikkerheden og retshåndhævelsen hensigtsmæssigt, at medlemsstaterne meddeler Kommissionen, hvilke nationale bestemmelser der gælder sådanne førere." stiller parkerings- og hvilearealer til rådighed og drager omsorg for is- og snerydning af disse om vinteren, især i regioner i Den Europæiske Unions yderste periferi og/eller randområder. [Ændring 396]

"

9a)  I artikel 17 indsættes følgende stykke:"

"3a. Rapporten skal indbefatte en evaluering af anvendelsen af selvkørende systemer i medlemsstaterne og af muligheden for, at føreren kan registrere den periode, hvori et selvkørende system aktiveres, og skal ledsages, hvis det er hensigtsmæssigt, af et lovforslag til ændring af denne forordning, herunder de nødvendige krav til føreren om at registrere disse data i den intelligente takograf." [Ændring 397]

"

10)  I artikel 19 affattes stk. 1 således:"

"1. Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning og forordning (EU) nr. 165/2014 og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, og stå i rimeligt forhold til overtrædelsens overtrædelsernes alvor i overensstemmelse med som anført i bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF(7), have en afskrækkende virkning og ikke medføre forskelsbehandling. Der må for samme overtrædelse af denne forordning og af forordning (EU) nr. 165/2014 ikke pålægges mere end én sanktion eller indledes mere end én retsforfølgning. Medlemsstaterne meddeler inden den dato, der er anført i andet afsnit i artikel 29, Kommissionen disse foranstaltninger regler og sanktionsbestemmelser inden foranstaltninger sammen med den dato metode og de kriterier, der på nationalt plan er fastsat i artikel 29. De valgt med henblik på at vurdere deres forholdsmæssighed. Medlemsstaterne meddeler straks eventuelle senere ændringer af , der vedrører disse. Kommissionen underretter medlemsstaterne herom." om disse regler og foranstaltninger og eventuelle ændringer heraf.

Disse oplysninger offentliggøres på et dedikeret offentligt websted, der administreres af Kommissionen, på alle EU-sprog, og skal indeholde detaljerede oplysninger om sådanne sanktioner, der finder anvendelse i EU's medlemsstater. [Ændring 398]

"

11)  I artikel 22 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 1 affattes således:"

"1. Medlemsstaterne arbejder tæt sammen og yder hinanden gensidig bistand uden ugrundet ophold med henblik på at fremme konsekvent anvendelse af denne forordning og håndhævelse af samme under opfyldelse af kravene i artikel 8 i direktiv 2006/22/EF."

"

b)  I stk. 2 tilføjes følgende litra c):"

"c) andre specifikke oplysninger, herunder risikoklassificering af virksomheden, som kan få følger for overholdelsen af bestemmelserne i denne forordning."

"

c)  Følgende stykker indsættes:"

"3a. Med henblik på udveksling af oplysninger inden for rammerne af denne forordning anvender medlemsstaterne de forbindelsesorganer inden for Unionen, der er udpeget i medfør af artikel 7 i direktiv 2006/22/EF.

3b. Gensidigt administrativt samarbejde og gensidig bistand ydes uden betaling.".

"

12)  I artikel 25 affattes stk. 2 således:"

"2. I de i stk. 1 nævnte tilfælde vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter, der fastsætter fælles tilgange for gennemførelsen af denne forordning efter i artikel 24, stk. 2, nævnte rådgivningsprocedure.". [Ændring 399]

"

12a)  Følgende bilag tilføjes:"

"Mindstekrav til parkeringsarealerne

Del A: Servicefaciliteter

   1) Toiletter med vandhaner, rengjorte, i drift og regelmæssigt efterset:
   op mod 10 pladser: mindst ét toiletskur med fire toiletter
   mellem 10 og 25 pladser: mindst ét toiletskur med otte toiletter
   mellem 25 og 50 pladser: mindst to toiletskure med hver 10 toiletter
   mellem 50 og 75 pladser: mindst to toiletskure med hver 15 toiletter
   mellem 75 og 125 pladser: mindst fire toiletskure med hver 15 toiletter
   over 125 pladser: mindst seks toiletskure med hver 15 toiletter.
   2) Brusekabiner, rengjorte, i drift og regelmæssigt efterset:
   op mod 10 pladser: mindst et badehus med to brusekabiner
   mellem 25 og 50 pladser: mindst to badehuse med hver fem brusekabiner
   mellem 50 og 75 pladser: mindst to badehuse med hver 10 brusekabiner
   mellem 75 og 125 pladser: mindst fire badehuse med hver 12 brusekabiner
   over 125 pladser: mindst seks badehuse med hver 15 brusekabiner.
   3) Tilstrækkelig adgang til drikkevand
   4) Gode køkkenfaciliteter, snackbar eller spisested
   5) Butik med salg af fødevarer, drikkevarer etc. på eller nær området
   6) Affaldsspande i tilstrækkeligt antal og med tilstrækkelig kapacitet
   7) Ly mod nedbør eller direkte sollys nær parkeringsområdet
   8) Eksisterende beredskabsplan/-styring/ kontaktpersoner i nødstilfælde, som kendes af personalet
   9) Tilstrækkeligt antal haveborde med bænke eller tilsvarende til indtagelse af måltider
   10) Dedikeret adgang til wi-fi
   11) Kontantfrit reservations-, betalings- og faktureringssystem
   12) Visning af pladsdisponibilitet både på stedet og online
   13) Kønsvenlige faciliteter

Del B: Sikkerhedsfaciliteter

   1) Gennemgående adskillelse af parkeringsarealet fra det omkringliggende område, såsom ved hegn eller andre former for barrierer, som hindrer tilfældig adgang og overlagt, ulovlig indtrængen, eller som forsinker en sådan indtrængen
   2) Kun adgang til parkeringsarealet for arealets brugere og personale
   3) Digital kameraovervågning (mindst 25 billeder pr. sekund). Systemet skal optage enten uafbrudt eller via bevægelsessensorer
   4) Overvågningskameraer (CCTV), som kan dække hele hegnets længde, så alle aktiviteter nær eller ved hegnet kan optages tydeligt (CCTV-optagelse)
   5) Overvågning af arealet ved patruljering eller på anden vis
   6) Enhver kriminel handling skal indberettes til lastbilholdepladsens personale og til politiet. Køretøjet skal om muligt blive på stedet, mens der afventes instruks fra politiet
   7) Konstant oplyste kørebaner og gangstier
   8) Sikkerhed for fodgængere i parkeringsarealet
   9) Overvågning af parkeringsarealet ved hjælp af passende og forholdsmæssige sikkerhedstjek
   10) Klart angivne telefonnummer/-numre på alarmtjenester." [Ændring 400]

"

Artikel 2

I forordning (EU) nr. 165/2014 foretages følgende ændringer:

-1)  Artikel 1, stk. 1, affattes således:"

"1. Ved denne forordning fastsættes forpligtelser og krav i forhold til konstruktion, installering, brug, afprøvning og kontrol af intelligente takografer, som anvendes i vejtransport med henblik på at kontrollere overholdelsen af forordning (EF) nr. 561/2006, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF(8) og Rådets direktiv 92/6/EØF(9), forordning (EF) nr. 1072/2009, Rådets direktiv 92/106/EØF(10), direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU for så vidt angår udstationering af arbejdstagere inden for vejtransport, og med direktivet, hvori der fastsættes særlige bestemmelser med hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om udstationering af arbejdstagere inden for vejtransport.” [Ændring 401]

"

-1a)  I artikel 2, stk. 2, tilføjes følgende litra:"

"ha) "intelligent takograf": en digital takograf, der anvender en lokaliseringstjeneste baseret på et satellitnavigationssystem, som automatisk fastslår dens position i overensstemmelse med denne forordning" [Ændring 402]

"

-1b)  Artikel 3, stk. 4, affattes således:"

”4. Senest den 1(11) ... [Tre år efter denne ændringsforordnings ikrafttrædelse] skal følgende køretøjer være udstyret med en intelligent takograf:

   a) køretøjer, der anvendes i en anden medlemsstat end den, hvor de er indregistrerede, og som er udstyret med analog takograf
   b) køretøjer, der anvendes i en anden medlemsstat end den, hvor de er indregistrerede, og som er udstyret med en digital takograf, der svarer til forskrifterne i bilag I B til Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85, gældende frem til 30. september 2011, eller
   c) køretøjer, der anvendes i en anden medlemsstat end den, hvor de er indregistrerede, og som er udstyret med en digital takograf, der svarer til forskrifterne i bilag I B til Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85, i kraft pr. 1. oktober 2011.” [Ændring 403]

"

-1c)  I artikel 3 indsættes følgende stykke:"

”4a. Senest den ... [Fire år efter denne ændringsforordnings ikrafttrædelse] skal alle køretøjer, der anvendes i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor de er indregistrerede, og som er udstyret med en digital takograf, der svarer til forskrifterne i bilag I B til Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85, der er blevet anvendt siden den 1. oktober 2012, være udstyret med intelligent takograf.” [Ændring 404]

"

-1d)  I artikel 3 indsættes følgende stykke:"

”4b. Senest den ... [Fem år efter denne ændringsforordnings ikrafttræden] skal alle køretøjer, der anvendes i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor de er indregistreret, og som er udstyret med en intelligent takograf, der svarer til forskrifterne i bilag I C til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/799(12), være udstyret med intelligent takograf.” [Ændring 405]

"

-1e)   I artikel 4, stk. 2, indsættes følgende led efter tredje led:"

"– have tilstrækkelig hukommelseskapacitet til at lagre alle de data, der kræves i henhold til denne forordning" [Ændring 406]

"

-1f)  Artikel 7, stk. 1, affattes således:"

"1. Medlemsstaterne sørger for, at behandlingen af personoplysninger i forbindelse med denne forordning udelukkende udføres med henblik på at kontrollere, at denne forordning og forordning (EF) nr. 561/2006, direktiv 2002/15/EF, Rådets direktiv 92/6/EØF, Rådets direktiv 92/106/EØF, forordning (EF) nr. 1072/2009, direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU overholdes for så vidt angår udstationering af arbejdstagere inden for vejtransport, og af direktivet, hvori der fastsættes særlige bestemmelser med hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere inden for vejtransport, i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 og med direktiv 2002/58/EF og under tilsyn af medlemsstatens tilsynsmyndighed, jf. artikel 51 i forordning (EU) 2016/679." [Ændring 407]

"

-1g)  Artikel 7, stk. 2, indledningen, affattes således:"

"2. Medlemsstaterne sørger navnlig for, at personoplysninger er beskyttet mod andre anvendelser end dem, der hænger snævert sammen med denne forordning og forordning (EF) nr. 561/2006, direktiv 2002/15/EF, Rådets direktiv 92/6/EØF, Rådets direktiv 92/106/EØF, forordning (EF) nr. 1072/2009, direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU for så vidt angår udstationering af arbejdstagere inden for vejtransport samt direktivet, hvori der fastsættes særlige bestemmelser med hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere inden for vejtransport, i overensstemmelse med stk. 1 i forhold til:" [Ændring 408]

"

1)  I artikel 8, stk. 1, affattes andet led således:"

"– hver tredje times kumulerede køretid, og hver gang køretøjet krydser grænsen en medlemsstats grænse". [Ændring 409]

   hver gang, der i forbindelse med køretøjet foretages læsnings- eller aflæsningsaktiviteter". [Ændring 410]

"

1a)  I artikel 8, stk. 1, indsættes følgende afsnit:"

"Den intelligente takograf skal med henblik på at lette kontrolmyndighedernes verifikation af overholdelse af reglerne også registrere, hvorvidt køretøjet er blevet brugt til befordring af varer eller passagerer som påkrævet i henhold til forordning (EF) nr. 561/2006." [Ændring 411]

"

1b)  I artikel 8, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:"

"Køretøjer indregistreret for første gang efter den ... [24 måneder efter denne ændringsforordnings ikrafttrædelse] skal være udstyret med takograf i overensstemmelse med denne forordnings artikel 8, stk. 1, første afsnits andet led og andet afsnit." [Ændring 412]

"

1c)  Artikel 9, stk. 2, affattes således:"

"2. Senest den ... [1 år efter denne ændringsforordnings ikrafttrædelse] udstyrer medlemsstaterne i behørigt omfang deres kontrolmyndigheder med det udstyr til tidlig fjernafsløring, der er nødvendigt for at muliggøre den i nærværende artikel omhandlede datakommunikation, idet der tages højde for medlemsstaternes specifikke håndhævelseskrav og -strategier. Indtil da kan medlemsstaterne selv vælge, hvorvidt de udstyrer deres kontrolmyndigheder med sådant udstyr til tidlig fjernafsløring." [Ændring 413/rev]

"

1d)  Artikel 9, stk. 3, affattes således:"

"3. Den i stk. 1 nævnte kommunikation med takografen etableres udelukkende, når kontrolmyndighedernes udstyr anmoder herom. Det skal sikres således, at integriteten og ægtheden af data fra registreringen og kontroludstyret garanteres. Adgang til de kommunikerede data begrænses til kontrolmyndigheder, der er bemyndiget til at kontrollere overtrædelser af de EU-retsakter, der er angivet i artikel 7, stk1, og af nærværende forordning, og til værksteder, for så vidt som det er nødvendigt at kontrollere takografens korrekte funktion." [Ændring 414]

"

1e)  Artikel 11, stk. 1, affattes således:"

"For at sikre, at intelligente takografer overholder principperne og kravene i denne forordning, vedtager Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter detaljerede bestemmelser, der er nødvendige for den ensartede anvendelse af artikel 8, 9 og 10, bortset fra bestemmelser om takografens registrering af supplerende data.

Senest den ... [12 måneder efter denne ændringsforordnings ikrafttrædelse] vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter, der fastsætter de detaljerede regler for registrering af alle køretøjets grænsepassager som omhandlet i artikel 8, stk. 1, første afsnits andet led og andet afsnit.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 42, stk. 3." [Ændring 415]

"

1f)  Artikel 34, stk. 5, litra b), nr. iv), affattes således:"

"iv) under tegnet: 20190404-P8_TA(2019)0340_DA-p0000002.png pauser, hvileperiode, årlige fridage eller sygedage, under tegnet "færge/tog": Udover tegnet20190404-P8_TA(2019)0340_DA-p0000003.png: hvileperioden ombord på færge eller tog som påkrævet i artikel 9 i forordning (EF) nr. 561/2006." [Ændring 416]

"

2.  I artikel 34, stk. 7, affattes første afsnit således:"

"7. Ved ankomst Hvor takografen ikke er i stand til den egnede holdeplads indlæser automatisk at registrere grænsepassagen, skal føreren ved den først mulige og tilgængelige holdeplads i den digitale takograf indlæse nationalitetsmærket for de lande, hvori den daglige arbejdsperiode begyndte og sluttede, samt hvor og hvornår føreren krydsede grænsen. Landekoden efter grænsepassage ind i køretøjet et andet land anføres i rubrikken BEGIN på takografen. En medlemsstat kan pålægge førerne af køretøjer, der udfører indlandstransport på landets område, ud over landets nationalitetsmærke at tilføje mere detaljerede geografiske betegnelser, hvis medlemsstaten inden den 1. april 1998 har underrettet Kommissionen om disse detaljerede geografiske betegnelser.". [Ændring 417]

"

2a)   I artikel 34 indsættes følgende stykke:"

"7a. Førerne modtager oplæring i korrekt betjening af takografen med henblik på optimal anvendelse af udstyret. Førerne skal ikke selv afholde udgifter til oplæringskurser, som bør stilles til rådighed af deres arbejdsgiver." [Ændring 418]

"

2b)   I artikel 34 tilføjes følgende stykke:"

"7b. Det størst mulige antal kontrolmyndigheder bør uddannes i korrekt aflæsning og overvågning af takografer." [Ændring 419]

"

2c)  Artikel 36, stk. 1, nr. i), affattes således:"

"i) diagramarkene for den pågældende dag og de diagramark, føreren har brugt de forudgående 56 dage" [Ændring 420]

"

2d)  Artikel 36, stk. 1, nr. iii), affattes således:"

"iii) alle manuelle registreringer og udskrifter, der er foretaget den pågældende dag og de forudgående 56 dage, som krævet i medfør af denne forordning og forordning (EF) nr. 561/2006."

"

2e)  Artikel 36, stk. 2, punkt ii), affattes således:"

"ii) alle manuelle registreringer og udskrifter, der er foretaget den pågældende dag og de forudgående 56 dage, som krævet i medfør af denne forordning og forordning (EF) nr. 561/2006." [Ændring 422]

"

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i, den .

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1)EUT C 197 af 8.6.2018, s. 45.
(2)EUT C 176 af 23.5.2018, s. 57.
(3) Europa-Parlamentets holdning af 4.4.2019.
(4)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 (EUT L 102 af 11.4.2006, s. 1).
(5)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
(6)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport (EUT L 60 af 28.2.2014, s. 1).
(7)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF af 15. marts 2006 om minimumsbetingelser for gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 med hensyn til sociale bestemmelser inden for vejtransportvirksomhed og om ophævelse af Rådets direktiv 88/599/EØF (EUT L 102 af 11.4.2006, s. 35).
(8) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF af 11.3.2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter (EFT L 80 af 23.3.2002, s. 35).
(9) Rådets direktiv 92/6/EØF af 10. februar 1992 om montering og anvendelse af hastighedsbegrænsende anordninger i visse klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet (EFT L 57 af 2.3.1992, s. 27).
(10) Rådets direktiv 92/106/EØF af 7. december 1992 om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne (EFT L 368 af 17.12.1992, s. 38).
(11) På formodning om, at vejpakken træder i kraft i 2019, at Kommissionens gennemførelsesretsakter for intelligente takografer version 2 pr. 2019/2020 (se art. 11 herunder) træder i kraft, og at der derefter anvendes en trinvis tilgang til opgradering.
(12) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/799 af 18. marts 2016 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 om fastsættelse af forskrifter for konstruktion, afprøvning, installering, brug og reparation af takografer og deres komponenter (EUT L 139 af 26.5.2016, s. 1).

Seneste opdatering: 6. oktober 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik