Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0122(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0205/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0205/2018

Συζήτηση :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2018 - 7.8
CRE 14/06/2018 - 7.8
PV 04/07/2018 - 9.2
CRE 04/07/2018 - 9.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 04/04/2019 - 6.8
CRE 04/04/2019 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0340

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 267kWORD 93k
Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 - Βρυξέλλες
Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα, περίοδοι ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων ***I
P8_TA(2019)0340A8-0205/2018
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0277),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0167/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Ιανουαρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 1ης Φεβρουαρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0205/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 197 της 8.6.2018, σ. 45.
(2) ΕΕ C 176 της 23.5.2018, σ. 57.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 4 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων
P8_TC1-COD(2017)0122

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 91 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Οι καλές συνθήκες εργασίας για τους οδηγούς και οι δίκαιοι επιχειρηματικοί όροι για τις επιχειρήσεις οδικών μεταφορών είναι ύψιστης σημασίας για τη δημιουργία ασφαλούς, αποδοτικού, και κοινωνικά υπεύθυνου και χωρίς διακρίσεις τομέα οδικών μεταφορών, ικανού να προσελκύει ειδικευμένους εργαζόμενους. Απαραίτητη προϋπόθεση για να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία είναι οι ενωσιακοί κοινωνικοί κανόνες που διέπουν τις οδικές μεταφορές να είναι σαφείς, αναλογικοί, κατάλληλοι για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, εύκολοι στην εφαρμογή και επιβολή τους, και να εφαρμόζονται με αποτελεσματικό και συνεπή τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση. [Τροπολογία 346]

(2)  Μετά από αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της εφαρμογής του υφιστάμενου συνόλου των ενωσιακών κοινωνικών κανόνων στις οδικές μεταφορές, και ιδίως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4), διαπιστώθηκαν ορισμένες ανεπάρκειες στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο κατά την εφαρμογή του νομικού πλαισίου. Λόγω της ασάφειας και της ακαταλληλότητας των κανόνων που διέπουν την εβδομαδιαία ανάπαυση, τις εγκαταστάσεις ανάπαυσης και τα διαλείμματα στην περίπτωση της πολλαπλής επάνδρωσης οχήματος, καθώς και της απουσίας κανόνων για την επιστροφή των οδηγών στον τόπο διαμονής τους ή σε άλλον τόπο της επιλογής τους, παρατηρούνται αποκλίνουσες ερμηνείες και πρακτικές επιβολής στα κράτη μέλη. Αρκετά κράτη μέλη θέσπισαν πρόσφατα μονομερή μέτρα που αυξάνουν περαιτέρω την ανασφάλεια δικαίου και την άνιση μεταχείριση οδηγών και μεταφορέων. Από την άλλη πλευρά, οι μέγιστοι χρόνοι οδήγησης ανά ημέρα και ανά εβδομάδα, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006, είναι αποτελεσματικοί για τη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών των οδηγών και της οδικής ασφάλειας εν γένει, και θα πρέπει επομένως να ληφθούν μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρησή τους. [Τροπολογία 347]

(2α)   Για λόγους οδικής ασφάλειας και επιβολής του νόμου, όλοι οι οδηγοί θα πρέπει να είναι πλήρως ενήμεροι τόσο για τους κανόνες σχετικά με τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης όσο και για τη διαθεσιμότητα εγκαταστάσεων ανάπαυσης. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο τα κράτη μέλη να εργαστούν για την κατάρτιση οδηγιών που θα παρουσιάζουν τον παρόντα κανονισμό κατά τρόπο σαφή και απλό, θα παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τους χώρους στάθμευσης και ανάπαυσης και θα υπογραμμίζουν τη σημασία της αντιμετώπισης της κόπωσης. [Τροπολογία 348]

(2β)   Είναι προς όφελος της οδικής ασφάλειας να ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις μεταφορών να υιοθετήσουν μια κουλτούρα ασφάλειας που να περιλαμβάνει πολιτικές και διαδικασίες για την ασφάλεια που διαμορφώνονται από ανώτερα διοικητικά στελέχη, τη δέσμευση των άμεσα προϊσταμένων να εφαρμόζουν την πολιτική ασφάλειας και την προθυμία των εργαζομένων να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας. Θα πρέπει να υπάρχει σαφής εστίαση στα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των οδικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων της κόπωσης, της ευθύνης, του προγραμματισμού των διαδρομών, του χρονοπρογραμματισμού, της αμοιβής βάσει επιδόσεων και της διαχείρισης «ακριβώς στην ώρα» (just in time). [Τροπολογία 349]

(3)  Από εκ των υστέρων αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 επιβεβαιώθηκε ότι η μη συνεπής και αναποτελεσματική επιβολή των ενωσιακών κοινωνικών κανόνων οφειλόταν κυρίως στην ασάφεια κάποιων κανόνων, στη μη αποδοτική και άνιση χρήση των εργαλείων ελέγχου και στην ανεπαρκή διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κατακερματισμός της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς. [Τροπολογία 350]

(4)  Η ύπαρξη κανόνων που είναι σαφείς, κατάλληλοι και εφαρμόζονται ομοιόμορφα είναι επίσης κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη των στόχων πολιτικής που συνίστανται στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των οδηγών, και ειδικότερα στη διασφάλιση ανόθευτου και θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των μεταφορέων και στη συμβολή στην οδική ασφάλεια για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου. [Τροπολογία 351]

(4α)   Οι εθνικοί κανόνες που εφαρμόζονται στις οδικές μεταφορές πρέπει να είναι και αναλογικοί και αιτιολογημένοι και δεν πρέπει να παρεμποδίζουν την άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών που κατοχυρώνονται στη Συνθήκη, όπως την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών, ή να την κάνουν λιγότερο ελκυστική, προκειμένου να διατηρηθεί ή και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [Τροπολογία 352]

(4β)  Για να διασφαλιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ίσοι όροι ανταγωνισμού στον τομέα των οδικών μεταφορών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα οχήματα άνω των 2,4 τόνων που εκτελούν διεθνείς μεταφορές. [Τροπολογία 353/αναθ.]

(5)  Η ισχύουσα απαίτηση που αφορά τα διαλείμματα αποδείχθηκε ακατάλληλη και μη πρακτική στην περίπτωση της πολλαπλής επάνδρωσης οχήματος. Ως εκ τούτου, η απαίτηση που αφορά την καταγραφή των διαλειμμάτων θα πρέπει να προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες των μεταφορών που εκτελούνται από οδηγούς που οδηγούν κατά ομάδες.

(5α)   Η μεταφορά εμπορευμάτων διαφέρει σε ουσιαστικό βαθμό από τη μεταφορά επιβατών. Οι οδηγοί πούλμαν βρίσκονται σε στενή επαφή με τους επιβάτες τους και θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιούν διαλείμματα με μεγαλύτερη ευελιξία, χωρίς να παρατείνουν τους χρόνους οδήγησης και χωρίς να μειώνουν τους χρόνους ανάπαυσης και τα διαλείμματα. [Τροπολογία 354]

(6)  Οι οδηγοί που εκτελούν διεθνείς μεταφορές μεγάλων αποστάσεων περνούν μεγάλα διαστήματα μακριά από τον τόπο διαμονής τους. Οι τρέχουσες απαιτήσεις που αφορούν την κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση παρατείνουν κατά τρόπο περιττό τα διαστήματα αυτά. Είναι επομένως ευκταίο να προσαρμοστεί η διάταξη που αφορά την κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση κατά τρόπο που να διευκολύνει τους οδηγούς να εκτελούν τις μεταφορές σε συμμόρφωση με τους κανόνες και να μεταβαίνουν στον τόπο διαμονής τους ή σε προορισμό της επιλογής τους για την κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση, αλλά και να αντισταθμίζεται πλήρως το σύνολο των μειωμένων περιόδων εβδομαδιαίας ανάπαυσης. Είναι επίσης ανάγκη να προβλεφθεί ότι οι μεταφορείς θα οργανώνουν την εργασία των οδηγών κατά τρόπο ώστε τα διαστήματα αυτά που οι οδηγοί παραμένουν μακριά από τον τόπο διαμονής τους να μην είναι υπερβολικά μεγάλα· οι μεταφορικές εταιρείες θα πρέπει να παρέχουν στους οδηγούς που το επιθυμούν τα μέσα για να επιστρέψουν και να περάσουν την περίοδο ανάπαυσής τους στον τόπο διαμονής τους. [Τροπολογία 355]

(6α)   Σε περίπτωση που κατά την εργασία του ένας οδηγός προβλέπεται να εκτελεί και άλλες δραστηριότητες για λογαριασμό του εργοδότη πέραν των επαγγελματικών του καθηκόντων οδήγησης, όπως φόρτωση/εκφόρτωση, αναζήτηση χώρου στάθμευσης, συντήρηση του οχήματος, προετοιμασία των διαδρομών κ.λπ., ο χρόνος που χρειάζεται για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του χρόνου εργασίας, της δυνατότητας επαρκούς ανάπαυσης και της αμοιβής. [Τροπολογία 356]

(6β)   Προκειμένου να διαφυλάσσονται οι συνθήκες εργασίας των οδηγών σε τόπους φόρτωσης και εκφόρτωσης, οι ιδιοκτήτες και οι φορείς εκμετάλλευσης αυτών των εγκαταστάσεων θα πρέπει να παρέχουν στον οδηγό πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής. [Τροπολογία 357]

(6γ)  Η ταχεία τεχνολογική πρόοδος έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη συστημάτων αυτόνομης οδήγησης με αυξημένα επίπεδα πολυπλοκότητας. Στο μέλλον τα συστήματα αυτά θα μπορούσαν να καταστήσουν δυνατή τη διαφοροποιημένη χρήση οχημάτων των οποίων ο χειρισμός θα πραγματοποιείται χωρίς οδηγό. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες επιχειρησιακές δυνατότητες, όπως οι φάλαγγες φορτηγών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προσαρμοστεί η υφιστάμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης, κάτι για το οποίο απαιτείται πρόοδος στο επίπεδο της ομάδας εργασίας της ΟΕΕ/ΟΗΕ. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση αξιολόγησης της χρήσης συστημάτων αυτόνομης οδήγησης στα κράτη μέλη, συνοδευόμενη, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση που θα λαμβάνει υπόψη τα οφέλη των τεχνολογιών αυτόνομης οδήγησης. Η νομοθεσία αυτή θα αποσκοπεί στην προστασία της οδικής ασφάλειας, ίσων όρων ανταγωνισμού και κατάλληλων συνθηκών εργασίας, ενώ παράλληλα θα δίνει τη δυνατότητα στην ΕΕ να πρωτοστατήσει στις νέες καινοτόμες τεχνολογίες και πρακτικές. [Τροπολογία 358]

(7)  Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή των απαιτήσεων για την εβδομαδιαία ανάπαυση όσον αφορά τον τόπο όπου θα πρέπει αυτή να λαμβάνεται. Είναι επομένως ανάγκη, προς εξασφάλιση ομαλών συνθηκών εργασίας και ασφαλείας για τους οδηγούς, να αποσαφηνιστεί η απαίτηση ώστε να διασφαλιστεί ότι στους οδηγούς παρέχεται επαρκές κατάλυμα ποιοτικό και φιλικό προς τα δύο φύλα κατάλυμα ή άλλος χώρος που επιλέγεται από τον οδηγό και πληρώνεται από τον εργοδότη για τις κανονικές περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης, εάν τις λαμβάνουν μακριά από τον τόπο διαμονής τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα επαρκούς αριθμού ασφαλών χώρων στάθμευσης, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των οδηγών. [Τροπολογία 359]

(7α)  Οι ειδικοί χώροι στάθμευσης θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για καλές συνθήκες ανάπαυσης, ήτοι εγκαταστάσεις υγιεινής, μαγειρικής, ασφάλειας και άλλες. [Τροπολογία 360]

(7β)  Οι επαρκείς εγκαταστάσεις ανάπαυσης είναι κρίσιμης σημασίας για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των οδηγών που απασχολούνται στον εν λόγω τομέα, καθώς και για τη διατήρηση της οδικής ασφάλειας. Δεδομένου ότι η ανάπαυση στην καμπίνα αποτελεί χαρακτηριστική πρακτική για τον κλάδο των μεταφορών και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι επιθυμητή για λόγους άνεσης και καταλληλότητας, θα πρέπει να επιτρέπεται στους οδηγούς να αναπαύονται εντός του οχήματός τους, εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο με κατάλληλες εγκαταστάσεις ύπνου. Ως εκ τούτου, η δημιουργία ειδικών χώρων στάθμευσης δεν θα πρέπει να εμποδίζεται ή να παρακωλύεται σε δυσανάλογο βαθμό από τα κράτη μέλη. [Τροπολογία 361]

(7γ)  Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ προβλέπουν την ανάπτυξη χώρων στάθμευσης σε αυτοκινητοδρόμους ανά 100 περίπου χιλιόμετρα, ώστε να παρέχεται χώρος στάθμευσης για επαγγελματίες χρήστες του οδικού δικτύου σε ενδεδειγμένο επίπεδο ασφάλειας και, συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ και να παρέχουν επαρκή στήριξη και επενδύσεις για τη δημιουργία ασφαλών και κατάλληλα προσαρμοσμένων χώρων στάθμευσης. [Τροπολογία 362]

(7δ)  Προκειμένου να παρέχονται ποιοτικές και οικονομικά προσιτές εγκαταστάσεις ανάπαυσης, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη σύσταση κοινωνικών, εμπορικών, δημόσιων και άλλου είδους επιχειρήσεων οι οποίες θα εκμεταλλεύονται τους ειδικούς χώρους στάθμευσης. [Τροπολογία 363]

(8)  Οι οδηγοί έρχονται συχνά αντιμέτωποι με απρόβλεπτες περιστάσεις που καθιστούν ανέφικτη τη μετάβασή τους σε επιθυμητό προορισμό προκειμένου να λάβουν εβδομαδιαία ανάπαυση χωρίς αυτό να συνεπάγεται παραβίαση ενωσιακών κανόνων. Είναι ευκταίο να καταστεί ευκολότερο για τους οδηγούς να αντεπεξέρχονται στις περιστάσεις αυτές και να έχουν τη δυνατότητα να μεταβαίνουν στον προορισμό τους προκειμένου να λάβουν εβδομαδιαία ανάπαυση χωρίς να παραβιάζουν τις απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον χρόνο οδήγησης.

(8α)  Πολλές οδικές μεταφορές εντός της Κοινότητας περιλαμβάνουν μεταφορά με πορθμείο ή σιδηρόδρομο σε τμήμα της διαδρομής. Θα πρέπει, επομένως, να καθοριστούν σαφείς και κατάλληλες διατάξεις σχετικά με τις περιόδους ανάπαυσης και τα διαλείμματα για τις εν λόγω μεταφορές. [Τροπολογία 364]

(9)  Για να περιοριστούν και να αποφεύγονται αποκλίνουσες πρακτικές εφαρμογής και για να βελτιωθεί περαιτέρω η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της επιβολής σε διασυνοριακό επίπεδο, είναι ζωτικής σημασίας να θεσπιστούν σαφείς κανόνες για την τακτική διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

(9α)  Για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική επιβολή, έχει σημασία να μπορούν οι αρμόδιες αρχές, όταν διενεργούν καθ’ οδόν ελέγχους, να εξακριβώνουν ότι έχουν τηρηθεί ορθώς οι χρόνοι οδήγησης και οι περίοδοι ανάπαυσης κατά την ημέρα του ελέγχου και κατά τις προηγούμενες 56 ημέρες. [Τροπολογία 365]

(9β)   Για να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες είναι σαφείς, εύκολα κατανοητοί και εκτελεστοί, οι πληροφορίες πρέπει να είναι προσβάσιμες στους οδηγούς. Αυτός ο στόχος θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω του συντονισμού της Επιτροπής. Οι οδηγοί θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τους χώρους ανάπαυσης και ασφαλούς στάθμευσης ώστε να προγραμματίζουν καλύτερα τις διαδρομές τους. Επιπλέον, μέσω του συντονισμού της Επιτροπής, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια δωρεάν τηλεφωνική γραμμή για την ειδοποίηση των ελεγκτικών υπηρεσιών σε περίπτωση άσκησης αδικαιολόγητης πίεσης στους οδηγούς, απάτης ή παράνομης συμπεριφοράς. [Τροπολογία 366]

(9γ)  Το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν κοινές κατηγορίες παραβάσεων κατά την αξιολόγηση των εχέγγυων αξιοπιστίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ούτως ώστε να διασφαλίζουν ότι οι εθνικοί κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις οι οποίοι εφαρμόζονται στις παραβάσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 εφαρμόζονται κατά τρόπο αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό. Απαιτούνται περαιτέρω μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι όλες οι κυρώσεις που επιβάλλουν τα κράτη μέλη δεν εισάγουν διακρίσεις και ότι είναι αναλογικές προς τη σοβαρότητα της παράβασης. [Τροπολογία 367]

(10)  Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες ώστε να αποσαφηνιστούν οιεσδήποτε από τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού και να καθοριστούν κοινές προσεγγίσεις επί της εφαρμογής και επιβολής τους. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011(5).

(11)  Για να βελτιωθεί η σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας της επιβολής των κοινωνικών κανόνων, οι δυνατότητες των σημερινών και των μελλοντικών συστημάτων τα σημερινά και τα ευφυή συστήματα ταχογράφου θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως είναι υποχρεωτικά στις διεθνείς μεταφορές. Επομένως, οι λειτουργικές δυνατότητες του ταχογράφου θα πρέπει να βελτιωθούν ώστε να καταστεί δυνατός ο ακριβέστερος εντοπισμός, ιδίως κατά την εκτέλεση διεθνών μεταφορών. [Τροπολογία 368]

(11α)   Η ταχεία ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και η ψηφιοποίηση σε ολόκληρη την οικονομία της Ένωσης, καθώς και η ανάγκη για ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων στις διεθνείς οδικές μεταφορές, καθιστούν αναγκαία τη συντόμευση της μεταβατικής περιόδου για την εγκατάσταση ευφυούς ταχογράφου σε ταξινομημένα οχήματα. Ο ευφυής ταχογράφος θα συμβάλει στην απλούστευση των ελέγχων και, κατά συνέπεια, θα διευκολύνει το έργο των εθνικών αρχών. [Τροπολογία 369]

(11β)   Λαμβάνοντας υπόψη την ευρεία χρήση των έξυπνων τηλεφώνων και τη συνεχή ανάπτυξη των λειτουργικών δυνατοτήτων τους, και δεδομένης της ανάπτυξης του Galileo, το οποίο παρέχει όλο και περισσότερες δυνατότητες για εντοπισμό σε πραγματικό χρόνο, τις οποίες χρησιμοποιούν ήδη πολλά κινητά τηλέφωνα, η Επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει τη δυνατότητα ανάπτυξης και πιστοποίησης μιας εφαρμογής για κινητά που θα παρέχει τα ίδια οφέλη με τον ευφυή ταχογράφο, με το ίδιο παρεπόμενο κόστος. [Τροπολογία 370]

(11γ)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν κατάλληλα πρότυπα υγείας και ασφάλειας για τους οδηγούς, είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν ασφαλείς χώροι στάθμευσης, κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής και ποιοτικά καταλύματα ή να αναβαθμιστούν οι υφιστάμενες υποδομές. Η Ένωση θα πρέπει να διαθέτει ένα επαρκές δίκτυο χώρων στάθμευσης. [Τροπολογία 371]

(12)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6) θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθούν αναλόγως.

(12α)  Αναγνωρίζει ότι η μεταφορά εμπορευμάτων είναι διαφορετική από τη μεταφορά προσώπων. Οι οδηγοί πούλμαν βρίσκονται σε στενή επαφή με τους επιβάτες τους και θα πρέπει να προβλέπονται καταλληλότερες συνθήκες εργασίας για αυτούς στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, χωρίς παράταση των χρόνων οδήγησης ή μείωση των χρόνων ανάπαυσης και των διαλειμμάτων. Η Επιτροπή αξιολογεί επομένως κατά πόσον μπορούν να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για τον τομέα αυτό, ιδίως για έκτακτες γραμμές, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21 Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία, [Τροπολογία 372]

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 τροποποιείται ως εξής:

-1)  Στο άρθρο 2 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«-αα) εμπορευμάτων σε διεθνείς μεταφορές, όταν το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ρυμουλκούμενου ή ημιρυμουλκούμενου, υπερβαίνει τους 2,4 τόνους, ή». [Τροπολογία 373]

"

-1α)  Στο άρθρο 3, το στοιχείο αα) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«αα) οχήματα ή συνδυασμοί οχημάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που δεν υπερβαίνει τους 7,5 τόνους τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υλικών, εξοπλισμού ή μηχανημάτων προς χρήση από τον οδηγό κατά την εργασία του ή για την παράδοση εμπορευμάτων που έχουν παραχθεί βιοτεχνικά στην επιχείρηση που απασχολεί τον οδηγό και τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο σε ακτίνα 100 150 χλμ από τη βάση της επιχείρησης και υπό την προϋπόθεση ότι η οδήγηση του οχήματος δεν είναι η κύρια δραστηριότητα του οδηγού,». [Τροπολογία 374]

"

1)  Στο άρθρο 3, το ακόλουθο στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«η) οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μη εμπορική μεταφορά εμπορευμάτων,».

"

1α)  Στο άρθρο 3, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«ηα) ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων, όταν η μεταφορά δεν πραγματοποιείται επί μισθώσει ή επ’ αμοιβή, αλλά για ίδιο λογαριασμό της εταιρείας ή του οδηγού, και όταν η οδήγηση δεν συνιστά την κύρια δραστηριότητα του προσώπου που οδηγεί το όχημα·». [Τροπολογία 375]

"

2)  Στο άρθρο 4, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ιη):"

«ιη) “μη εμπορική μεταφορά”: κάθε οδική μεταφορά, εκτός των μεταφορών για λογαριασμό τρίτου ή για ίδιο λογαριασμό, για την εκτέλεση της οποίας δεν εισπράττεται αμοιβή και η οποία δεν παράγει εισόδημα ή κύκλο εργασιών.». [Τροπολογία 376]

"

2α)  Στο άρθρο 4, προστίθεται το νέο ακόλουθο στοιχείο:"

«ιηα) “τόπος διαμονής”: η δηλωθείσα κατοικία του οδηγού σε κράτος μέλος.». [Τροπολογία 377]

"

2β)   Στο άρθρο 5, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για τους ελεγκτές οδηγούς είναι το 18ο έτος.». [Τροπολογία 378]

"

3)  Στο άρθρο 6 παράγραφος 5, η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Ο οδηγός καταγράφει ως “άλλη εργασία” οποιονδήποτε χρόνο που περιγράφεται στο άρθρο 4 στοιχείο ε) καθώς και οποιονδήποτε χρόνο αναλώνεται για την οδήγηση ενός οχήματος που χρησιμοποιείται για επαγγελματικές δραστηριότητες εκτός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, και καταγράφει οποιεσδήποτε περιόδους “διαθεσιμότητας”, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 στοιχείο β) της οδηγίας 2002/15/ΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 5 στοιχείο β) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014. Η καταγραφή αυτή γίνεται χειρογράφως σε φύλλο καταγραφής, σε εκτυπωμένο αντίγραφο ή με το χέρι μέσω της συσκευής ελέγχου.».

"

4)  Στο άρθρο 7, προστίθεται το ακόλουθο τρίτο εδάφιο:"

«Σε περίπτωση πολλαπλής επάνδρωσης οχήματος, ο οδηγός μπορεί να αποφασίσει να κάνει διάλειμμα 45 λεπτών σε όχημα που οδηγεί άλλος οδηγός υπό τον όρο ότι ο οδηγός που κάνει το διάλειμμα δεν παρέχει βοήθεια στον οδηγό που οδηγεί το όχημα.».

"

5)  Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 6, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«6. Κατά τη διάρκεια τεσσάρων διαδοχικών εβδομάδων, ο οδηγός πρέπει να λαμβάνει τουλάχιστον:

   α) τέσσερις κανονικές περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης, ή
   β) δύο κανονικές περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας τουλάχιστον 45 ωρών και δύο μειωμένες περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης τουλάχιστον εικοσιτετραώρου διάρκειας.

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) οι μειωμένες περίοδοι εβδομαδιαίας ανάπαυσης πρέπει να αντισταθμίζονται με ισοδύναμη περίοδο ανάπαυσης που λαμβάνεται συνολικά πριν από το τέλος της τρίτης εβδομάδας που έπεται της εν λόγω εβδομάδας.», [Τροπολογία 379]

"

β)  η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«7. Οιαδήποτε περίοδος ανάπαυσης, η οποία λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για μια μειωμένη περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης, πρέπει να λαμβάνεται αμέσως πριν ή μετά από μαζί με κανονική περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας τουλάχιστον 45 ωρών.», [Τροπολογία 381]

"

γ)  παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι 8α και 8β:"

«8α. Οι κανονικές περίοδοι εβδομαδιαίας ανάπαυσης και οιαδήποτε εβδομαδιαία ανάπαυση διάρκειας μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για προηγούμενη μειωμένη εβδομαδιαία ανάπαυση δεν λαμβάνονται εντός οχήματος, αλλά σε κατάλληλο κατάλυμα που διαθέτει. Αντιθέτως, λαμβάνονται σε καταλύματα ποιότητας που είναι φιλικά προς τα δύο φύλα, εκτός καμπίνας, με επαρκείς εγκαταστάσεις ύπνου και υγιεινής, και ύπνου για τον οδηγό. Κατάλληλο θεωρείται κατάλυμμα: [Τροπολογία 382]

   α) το οποίο είτε παρέχει ο εργοδότης είτε πληρώνει ο εργοδότης, ή [Τροπολογία 383]
   β) στον τόπο διαμονής του οδηγού ή σε άλλο ιδιωτικό χώρο της επιλογής του οδηγού. [Τροπολογία 384]

8β.  Η επιχείρηση μεταφορών οργανώνει την εργασία των οδηγών κατά τρόπο ώστε οι οδηγοί να μπορούν να περνούν τουλάχιστον μία κανονική περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή εβδομαδιαία ανάπαυση διάρκειας μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για μειωμένη εβδομαδιαία ανάπαυση στον τόπο διαμονής τους εντός ή σε άλλο τόπο της επιλογής του οδηγού πριν από το τέλος κάθε περιόδου τριών τεσσάρων διαδοχικών εβδομάδων. Ο οδηγός ενημερώνει εγγράφως την επιχείρηση μεταφορών το αργότερο δύο εβδομάδες πριν από την εν λόγω περίοδο ανάπαυσης, εάν πρόκειται να τη λάβει σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο διαμονής του. Όταν ο οδηγός επιλέγει να λάβει αυτήν την ανάπαυση στον τόπο διαμονής του, η επιχείρηση μεταφορών παρέχει στον οδηγό τα απαραίτητα μέσα για να επιστρέψει στον τόπο διαμονής του. Η επιχείρηση τεκμηριώνει τον τρόπο με τον οποίο εκπληρώνει την εν λόγω υποχρέωσή της και τηρεί τα παραστατικά τεκμηρίωσης στους χώρους της προκειμένου να τα παρουσιάζει εφόσον το ζητήσουν οι ελεγκτικές αρχές. [Τροπολογία 385]

Ο οδηγός δηλώνει ότι έλαβε, σε τοποθεσία της επιλογής του, κανονική περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας μεγαλύτερης των 45 ωρών ως αντιστάθμιση για μειωμένη εβδομαδιαία ανάπαυση. Η δήλωση φυλάσσεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.», [Τροπολογία 386]

"

γα)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«9α. Tο αργότερο ... [δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], η Επιτροπή αξιολογεί και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατά πόσο μπορούν να θεσπιστούν καταλληλότεροι κανόνες για τους οδηγούς που εκτελούν έκτακτες μεταφορές επιβατών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 4 του κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21 Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία.». [Τροπολογία 380]

"

5α)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 8α

1.  Έως ... [έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις θέσεις των ειδικών χώρων στάθμευσης (ΕΧΣ) που είναι διαθέσιμες στην επικράτειά τους και την ενημερώνουν εν συνεχεία για τυχόν μεταβολές των πληροφοριών αυτών. Η Επιτροπή καταχωρίζει όλες τους ΕΧΣ με δημόσια πρόσβαση σε έναν ενιαίο επίσημο ιστότοπο ο οποίος ενημερώνεται τακτικά.

2.  Όλοι οι χώροι στάθμευσης που διαθέτουν τουλάχιστον τις εγκαταστάσεις και τα χαρακτηριστικά που ορίζονται στο παράρτημα 1 και δημοσιοποιούνται από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορούν να δηλώνουν στην είσοδό τους ότι είναι ΕΧΣ.

3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη διεξαγωγή τυχαίων ελέγχων σε τακτική βάση για την επαλήθευση της συμμόρφωσης των χαρακτηριστικών των χώρων στάθμευσης με τα κριτήρια των ΕΧΣ που ορίζονται στο παράρτημα.

4.  Τα κράτη μέλη διερευνούν τις καταγγελίες σχετικά με πιστοποιημένους ΕΧΣ που δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα.

5.  Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη δημιουργία ειδικών χώρων στάθμευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 39 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013.

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με τη διαθεσιμότητα κατάλληλων εγκαταστάσεων για την ανάπαυση των οδηγών και ασφαλών εγκαταστάσεων στάθμευσης. Η εν λόγω έκθεση συνοδεύεται από το σχέδιο κανονισμού για τη θέσπιση προτύπων και διαδικασιών για την πιστοποίηση των ΕΧΣ που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Η εν λόγω έκθεση επικαιροποιείται ετησίως βάσει πληροφοριών που συγκεντρώνει η Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 5 και περιλαμβάνει κατάλογο προτεινόμενων μέτρων για την αύξηση του αριθμού και τη βελτίωση της ποιότητας των κατάλληλων εγκαταστάσεων ανάπαυσης για τους οδηγούς και των ασφαλών εγκαταστάσεων στάθμευσης.». [Τροπολογία 387]

"

6)  Στο άρθρο 9, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8, όταν ο οδηγός συνοδεύει όχημα που μεταφέρεται με πορθμείο ή σιδηρόδρομο, και λαμβάνει κανονική περίοδο ημερήσιας ανάπαυσης ή μειωμένη περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης, η περίοδος αυτή μπορεί να διακόπτεται δύο μόνον φορές από άλλες δραστηριότητες, η συνολική διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει τη μία ώρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της κανονικής ημερήσιας ανάπαυσης ή της μειωμένης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης, ο οδηγός πρέπει να έχει στη διάθεσή του καμπίνα ύπνου, κλίνη ή κουκέτα.». [Τροπολογία 388]

"

6α)  Στο άρθρο 9 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«1α. Η παρέκκλιση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορεί να επεκτείνεται στις κανονικές περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης όταν το ταξίδι με πορθμείο διαρκεί 12 ή περισσότερες ώρες. Κατά τη διάρκεια των εν λόγω περιόδων εβδομαδιαίας ανάπαυσης, ο οδηγός πρέπει να έχει στη διάθεσή του καμπίνα ύπνου.». [Τροπολογία 389]

"

6β)  Στο άρθρο 10, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Η επιχείρηση μεταφορών δεν αμείβει τους οδηγούς που απασχολεί ή διαθέτει, ακόμη και εάν οι αμοιβές έχουν τη μορφή επιδόματος ή μισθολογικής αύξησης, σε συνάρτηση με τις διανυόμενες αποστάσεις, την ταχύτητα παράδοσης ή/και με τον όγκο των μεταφερομένων εμπορευμάτων, εάν οι αμοιβές αυτές είναι τέτοιας φύσεως ώστε να θέτουν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια ή/και να ενθαρρύνουν την παράβαση του παρόντος κανονισμού.». [Τροπολογία 390]

"

7)  Στο άρθρο 12, προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:"

«Υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται έτσι σε κίνδυνο η οδική ασφάλεια, ο οδηγός μπορεί κατ’ εξαίρεση να παρεκκλίνει από το άρθρο 8 6 παράγραφος 1 και 2 μετά από ανάπαυση 30 λεπτών, και από το άρθρο 8 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο για να είναι σε θέση να φθάσει σε κατάλληλο κατάλυμα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 8α προκειμένου να λάβει εκεί ημερήσια ή εβδομαδιαία ανάπαυση. Η εν λόγω παρέκκλιση δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβαση του ημερήσιου ή του εβδομαδιαίου χρόνου οδήγησης ή τη μείωση της ημερήσιας ή της εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης. Ο οδηγός αναφέρει τον λόγο της παρέκκλισης χειρογράφως στο φύλλο καταγραφής της συσκευής ελέγχου ή σε εκτυπωμένο αντίγραφο από τη συσκευή ελέγχου ή στο πρόγραμμα υπηρεσίας το αργότερο κατά την άφιξή του στο κατάλληλο κατάλυμα εντός δύο ωρών στο επιχειρησιακό κέντρο του εργοδότη που είναι η κανονική έδρα του οδηγού και στο οποίο ξεκινά η κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης του οδηγού. Ο οδηγός αναφέρει τον λόγο της παρέκκλισης χειρογράφως στο εκτυπωμένο αντίγραφο από τη συσκευή ελέγχου. Περίοδοι έως και δύο ωρών αντισταθμίζονται με ισοδύναμη περίοδο ανάπαυσης, η οποία λαμβάνεται εν συνόλω μαζί με οποιαδήποτε περίοδο ανάπαυσης μέχρι το τέλος της τρίτης εβδομάδας που έπεται της εν λόγω εβδομάδας.». [Τροπολογία 391]

"

7α)  Στο άρθρο 13 παράγραφος 1, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«δ) οχήματα ή συνδυασμός οχημάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που δεν υπερβαίνει τους 7,5 τόνους τα οποία χρησιμοποιούνται από φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 13 της οδηγίας 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1997, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, για την παράδοση αντικειμένων στο πλαίσιο της παροχής της καθολικής υπηρεσίας ως μέρος ταχυδρομικών αντικειμένων όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 6 της οδηγίας 97/67/ΕΚ.». [Τροπολογία 392]

"

7β)   Στο άρθρο 13 παράγραφος 1, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«ε) οχήματα που κυκλοφορούν αποκλειστικά σε νησιά επιφάνειας ή σε περιοχές απομακρυσμένες από την υπόλοιπη εθνική επικράτεια, που διαθέτουν έκταση κάτω των 2 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων, δεν συνδέονται και μη συνδεδεμένα με την ηπειρωτική χώρα με γέφυρα, διάβαση ή σήραγγα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οχήματα με κινητήρα, και δεν συνορεύουν με κανένα άλλο κράτος μέλος·». [Τροπολογία 393]

"

7γ)  Στο άρθρο 13 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«ιστα)οχήματα ή συνδυασμοί οχημάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που δεν υπερβαίνει τους 44 τόνους τα οποία χρησιμοποιούνται από κατασκευαστική επιχείρηση εντός ακτίνας 100 km από τη βάση της επιχείρησης, και υπό την προϋπόθεση ότι η οδήγηση των οχημάτων δεν είναι η κύρια δραστηριότητα του οδηγού·». [Τροπολογία 394]

"

8)  Στο άρθρο 14, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Σε επείγουσες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν, όταν συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις, προσωρινή εξαίρεση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες, η οποία είναι δεόντως αιτιολογημένη και κοινοποιείται αμέσως στην Επιτροπή.

Οι πληροφορίες αυτές δημοσιεύονται σε ειδικό δημόσιο ιστότοπο τον οποίο διατηρεί η Επιτροπή σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.». [Τροπολογία 395]

"

9)  Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 15

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οδηγοί των οχημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο α) καλύπτονται από εθνικούς κανόνες οι οποίοι παρέχουν επαρκή προστασία όσον αφορά τους επιτρεπόμενους χρόνους οδήγησης καθώς και τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης που επιβάλλονται. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τους σχετικούς εθνικούς κανόνες που ισχύουν για αυτούς τους οδηγούς. Προς όφελος των συνθηκών εργασίας των οδηγών, καθώς και της οδικής ασφάλειας και της επιβολής των κανόνων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν χώρους στάθμευσης και ανάπαυσης που τον χειμώνα δεν θα έχουν χιόνι ή πάγο, ιδίως στις εξόχως απόκεντρες και/ή περιφερειακές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης». [Τροπολογία 396]

"

9α)  Στο άρθρο 17, προστίθεται η εξής παράγραφος:"

«3α. Η έκθεση περιλαμβάνει αξιολόγηση της χρήσης των συστημάτων αυτόνομης οδήγησης στα κράτη μέλη και της δυνατότητας του οδηγού να καταγράφει την περίοδο κατά την οποία είναι ενεργοποιημένο ένα σύστημα αυτόνομης οδήγησης, και συνοδεύεται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, στην οποία περιλαμβάνονται οι αναγκαίες απαιτήσεις προκειμένου ο οδηγός να καταγράφει τα εν λόγω στοιχεία στον ευφυή ταχογράφο.». [Τροπολογία 397]

"

10)  Στο άρθρο 19, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζεται η εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσματικές, και ανάλογες με τη βαρύτητά τους που καθορίζεται σύμφωνα το βαρύτητα των παραβάσεων, όπως ορίζεται στο παράρτημα III της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), αποτρεπτικές και να μην εισάγουν διακρίσεις. Καμία παράβαση του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 δεν υπόκειται σε περισσότερες της μιας κυρώσεις ή διαδικασίες. Τα κράτη μέλη, έως την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 29 δεύτερο εδάφιο, κοινοποιούν στην Επιτροπή τα εν λόγω μέτρα και τους εν λόγω κανόνες και μέτρα, καθώς και τη μέθοδο και τα κριτήρια που επιλέγονται σε εθνικό επίπεδο για την αξιολόγηση της αναλογικότητάς τους. Τα κράτη μέλη περί κυρώσεων έως την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 29 δεύτερο εδάφιο. κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους τροποποίηση που επηρεάζει τους εν λόγω κανόνες και μέτρα. Η Επιτροπή ενημερώνει αναλόγως τα κράτη μέλη σχετικά με τους εν λόγω κανόνες και μέτρα, καθώςκαι σχετικά με κάθε τροποποίησή τους.

Οι πληροφορίες αυτές δημοσιεύονται σε ειδικό δημόσιο ιστότοπο τον οποίο διατηρεί η Επιτροπή σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, και ο οποίος περιλαμβάνει αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τις κυρώσεις αυτού του είδους που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη της ΕΕ.». [Τροπολογία 398]

"

11)  Το άρθρο 22 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται στενά και παρέχουν αμοιβαία συνδρομή χωρίς περιττή καθυστέρηση προκειμένου να διευκολύνουν τη συνεπή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και την αποτελεσματική επιβολή του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 8 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ.»,

"

β)  στην παράγραφο 2 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο γ):"

«γ) άλλα συγκεκριμένα στοιχεία, όπως μεταξύ άλλων η αποτίμηση της επικινδυνότητας της επιχείρησης, που ενδέχεται να έχουν συνέπειες για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.»,

"

γ)  παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι:"

«3α. Για τον σκοπό της ανταλλαγής στοιχείων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τους φορείς ενδοκοινοτικού συνδέσμου που ορίζονται δυνάμει του άρθρου 7 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ.

3β. Η αμοιβαία διοικητική συνεργασία και συνδρομή παρέχονται δωρεάν.».

"

12)  Στο άρθρο 25, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό κοινών προσεγγίσεων για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2.». [Τροπολογία 399]

"

12α)  Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα:"

«Ελάχιστες απαιτήσεις για τους χώρους στάθμευσης

Μέρος A: Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης

   1) Τουαλέτες με βρύσες, οι οποίες είναι καθαρές και σε κατάσταση λειτουργίας, και ελέγχονται τακτικά:
   έως και 10 θέσεις, τουλάχιστον ένας χώρος τουαλετών με τέσσερις τουαλέτες·
   10 έως και 25 θέσεις, τουλάχιστον ένας χώρος τουαλετών με οκτώ τουαλέτες·
   25 έως και 50 θέσεις, τουλάχιστον δύο χώροι τουαλετών με 10 τουαλέτες ο καθένας·
   50 έως και 75 θέσεις, τουλάχιστον δύο χώροι τουαλετών με 15 τουαλέτες ο καθένας·
   75 έως και 125 θέσεις, τουλάχιστον τέσσερις χώροι τουαλετών με 15 τουαλέτες ο καθένας·
   πάνω από 125 θέσεις, τουλάχιστον έξι χώροι τουαλετών με 15 τουαλέτες ο καθένας.
   2) Ντουζιέρες οι οποίες είναι καθαρές και σε κατάσταση λειτουργίας, και ελέγχονται τακτικά:
   έως και 10 θέσεις, τουλάχιστον ένας χώρος ντους με δύο ντουζιέρες·
   25 έως και 50 θέσεις, τουλάχιστον δύο χώροι ντους με πέντε ντουζιέρες ο καθένας·
   50 έως και 75 θέσεις, τουλάχιστον δύο χώροι ντους με 10 ντουζιέρες ο καθένας·
   75 έως και 125 θέσεις, τουλάχιστον τέσσερις χώροι ντους με 12 ντουζιέρες ο καθένας·
   πάνω από 125 θέσεις, τουλάχιστον έξι χώροι ντους με 15 ντουζιέρες ο καθένας.
   3) Επαρκής πρόσβαση σε πόσιμο νερό·
   4) Κατάλληλες εγκαταστάσεις μαγειρέματος, σνακ μπαρ ή εστιατόριο·
   5) Κατάστημα με ποικιλία τροφίμων, ποτών κ.λπ. στον χώρο ή πλησίον του χώρου·
   6) Κάδοι απορριμμάτων σε επαρκή αριθμό και επαρκούς χωρητικότητας·
   7) Στέγαστρο για προστασία από τη βροχή ή τον ήλιο κοντά στον χώρο στάθμευσης·
   8) Προβλέπεται σχέδιο έκτακτης ανάγκης και διαχείριση έκτακτων καταστάσεων, και υπάρχουν επαφές έκτακτης ανάγκης τις οποίες γνωρίζει το προσωπικό·
   9) Τραπέζια για πικνίκ με πάγκους, ή εναλλακτικές λύσεις, σε εύλογο αριθμό·
   10) Ειδική υπηρεσία Wi-Fi·
   11) Σύστημα κράτησης, πληρωμής και τιμολόγησης χωρίς μετρητά·
   12) Σύστημα ένδειξης των διαθέσιμων θέσεων επί τόπου και διαδικτυακά·
   13) Οι εγκαταστάσεις είναι φιλικές προς τα δύο φύλα.

Μέρος B: Χαρακτηριστικά ασφαλείας

   1) Συνεχής διαχωρισμός του χώρου στάθμευσης από τον περιβάλλοντα χώρο, π.χ. με φράχτες ή εναλλακτικά φράγματα, ο οποίος εμποδίζει την τυχαία είσοδο και την εσκεμμένη παράνομη είσοδο ή καθυστερεί την είσοδο·
   2) Μόνον χρήστες και υπάλληλοι του χώρου στάθμευσης φορτηγών μπορούν να έχουν πρόσβαση στον χώρο στάθμευσης·
   3) Ψηφιακή καταγραφή του χώρου (τουλάχιστον 25 fps). Το σύστημα καταγράφει είτε συνεχόμενα είτε με ανίχνευση των κινήσεων·
   4) Σύστημα τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) που έχει τη δυνατότητα να καλύπτει όλη την περίφραξη, ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε δραστηριότητα κοντά στην περίφραξη ή ακριβώς πάνω στην περίφραξη μπορεί να καταγραφεί ευκρινώς (καταγραφή βίντεο CCTV)·
   5) Επιτήρηση του χώρου με περιπολίες ή άλλο τρόπο·
   6) Κάθε εγκληματική ενέργεια αναφέρεται στους υπαλλήλους του χώρου στάθμευσης φορτηγών και στην αστυνομία. Εάν είναι δυνατόν, το όχημα πρέπει να ακινητοποιείται εν αναμονή οδηγιών από την αστυνομία·
   7) Λωρίδες κίνησης οχημάτων και πεζών που φωτίζονται διαρκώς·
   8) Ασφάλεια των πεζών στους ειδικούς χώρους στάθμευσης·
   9) Παρακολούθηση του χώρου στάθμευσης μέσω κατάλληλων και αναλογικών ελέγχων ασφαλείας·
   10) Σαφώς επισημασμένοι αριθμοί τηλεφώνου υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.». [Τροπολογία 400]

"

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 τροποποιείται ως εξής:

-1)  Στο άρθρο 1, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:"

«1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση με την κατασκευή, εγκατάσταση, χρήση, δοκιμή και τον έλεγχο των ταχογράφων που χρησιμοποιούνται στις οδικές μεταφορές για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006, την οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8) και την οδηγία 92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου(9), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1072/2009, την οδηγία 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου(10), την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στον τομέα των οδικών μεταφορών, καθώς και την οδηγία για τη θέσπιση ειδικών κανόνων όσον αφορά την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών.». [Τροπολογία 401]

"

-1α)  Στο άρθρο 2 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«ηα) ως «ευφυής ταχογράφος» νοείται ψηφιακός ταχογράφος ο οποίος χρησιμοποιεί υπηρεσία εντοπισμού θέσης βάσει δορυφορικού συστήματος πλοήγησης για τον αυτόματο προσδιορισμό της θέσης του σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·». [Τροπολογία 402]

"

-1β)  Στο άρθρο 3, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:"

«4. Δεκαπέντε έτη μετά που θα αρχίσει να ισχύει η υποχρέωση χρήσης ταχογράφου, όπως προβλέπεται στα άρθρα 8, 9 και 10, στα οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας για πρώτη φορά, ή που κυκλοφορούν σε άλλο κράτος μέλος εκτός του κράτους μέλους εκδόσεως της άδειας κυκλοφορίας, θα πρέπει να εγκαθίσταται σχετικός ταχογράφος. Το αργότερο(11) ... [3 έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], τα ακόλουθα οχήματα εξοπλίζονται με ευφυή ταχογράφο:

   α) οχήματα που κυκλοφορούν σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος εκδόσεως της αδείας κυκλοφορίας τους και είναι εξοπλισμένα με αναλογικό ταχογράφο,
   β) οχήματα που κυκλοφορούν σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος εκδόσεως της αδείας κυκλοφορίας τους και είναι εξοπλισμένα με ψηφιακό ταχογράφο σύμφωνο με τις προδιαγραφές του παραρτήματος IB του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου, στη μορφή που ίσχυε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2011· ή
   γ) οχήματα που κυκλοφορούν σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος εκδόσεως της αδείας κυκλοφορίας τους και είναι εξοπλισμένα με ψηφιακό ταχογράφο σύμφωνο με τις προδιαγραφές του παραρτήματος IB του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου, όπως εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2011.». [Τροπολογία 403]

"

-1γ)  Στο άρθρο 3 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«4α. Έως τις … [4 έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], τα οχήματα που κυκλοφορούν σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος εκδόσεως της αδείας κυκλοφορίας τους και είναι εξοπλισμένα με ψηφιακό ταχογράφο σύμφωνο με το παράρτημα IB του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου, όπως εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2012, εξοπλίζονται με ευφυή ταχογράφο.». [Τροπολογία 404]

"

-1δ)  Στο άρθρο 3 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«4β. Έως τις … [5 έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], τα οχήματα που κυκλοφορούν σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος εκδόσεως της αδείας κυκλοφορίας τους και είναι εξοπλισμένα με ευφυή ταχογράφο σύμφωνα με το παράρτημα IΓ του εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/799(12), εξοπλίζονται με ευφυή ταχογράφο.». [Τροπολογία 405]

"

-1ε)  Στο άρθρο 4 παράγραφος 2, μετά την τρίτη περίπτωση παρεμβάλλεται η ακόλουθη περίπτωση:"

«– διαθέτουν επαρκή χωρητικότητα μνήμης για την αποθήκευση όλων των δεδομένων που απαιτεί ο παρών κανονισμός·». [Τροπολογία 406]

"

-1στ)  Στο άρθρο 7, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού πραγματοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς επιβεβαίωσης της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006, σύμφωνα με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και την οδηγία 2002/15/ΕΚ, την οδηγία 92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου, την οδηγία 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1072/2009, την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ σχετικά με την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών, καθώς και την οδηγία για τη θέσπιση ειδικών κανόνων όσον αφορά την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία 2002/58/ΕΚ και υπό την επίβλεψη της εποπτικής αρχής του κράτους μέλους που αναφέρεται στο άρθρο 28 της οδηγίας 95/46/ΕΚ 51 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.». [Τροπολογία 407]

"

-1ζ)  Στο άρθρο 7παράγραφος 2, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται ως εξής:"

«2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ιδίως ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προστατεύονται έναντι άλλων χρήσεων πέραν εκείνων που συνδέονται άμεσα με τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006, την οδηγία 2002/15/ΕΚ, την οδηγία 92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου, την οδηγία 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1072/2009, την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ σχετικά με την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών, καθώς και την οδηγία για τη θέσπιση ειδικών κανόνων όσον αφορά την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, όσον αφορά:». [Τροπολογία 408]

"

1)  Στο άρθρο 8 παράγραφος 1, η δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«– κάθε τρεις ώρες συσσωρευμένου χρόνου οδήγησης και σε κάθε διέλευση συνόρων κράτους μέλους από το όχημα, [Τροπολογία 409]

   κάθε φορά που το όχημα εκτελεί δραστηριότητες φόρτωσης ή εκφόρτωσης,». [Τροπολογία 410]

"

1α)  Στο άρθρο 8 παράγραφος 1, παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Προκειμένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος της συμμόρφωσης από τις ελεγκτικές αρχές, ο ευφυής ταχογράφος καταγράφει επίσης εάν το όχημα έχει χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, όπως απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006.». [Τροπολογία 411]

"

1β)  Στο άρθρο 8 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Οχήματα για τα οποία εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας για πρώτη φορά από τις … [24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού] εξοπλίζονται με ταχογράφο σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση και το άρθρο 8 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού.». [Τροπολογία 412]

"

1γ)  Στο άρθρο 9, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Δεκαπέντε έτη αφότου αρχίσει να ισχύει η υποχρέωση χρήσης ταχογράφου στα οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας για πρώτη φορά όπως προβλέπεται στο παρόν άρθρο και στα άρθρα 8 και 10 Έως τις ... [ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], τα κράτη μέλη εφοδιάζουν επαρκώς τις ελεγκτικές αρχές τους με τον εξοπλισμό έγκαιρου τηλεεντοπισμού που απαιτείται για τη μετάδοση των δεδομένων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές απαιτήσεις και στρατηγικές επιβολής τους. Έως τότε, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν κατά πόσον θα εφοδιάσουν τις ελεγκτικές αρχές τους με αυτόν τον εξοπλισμό έγκαιρου τηλεεντοπισμού.». [Τροπολογία 413/αναθ.]

"

1δ)  Στο άρθρο 9, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Η επικοινωνία της παραγράφου 1 πραγματοποιείται με τον ταχογράφο μόνο εφόσον το ζητήσουν οι ελεγκτικές αρχές με τον εξοπλισμό τους. Η συσκευή ασφαλίζεται ώστε να διαφυλάσσονται η ακεραιότητα των δεδομένων και η γνησιότητα της συσκευής καταγραφής και ελέγχου. Η πρόσβαση στα κοινοποιούμενα δεδομένα επιτρέπεται μόνο στις αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο των παραβάσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 των ενωσιακών νομικών πράξεων που ορίζει το άρθρο 7 παράγραφος 1 και του παρόντος κανονισμού και στα συνεργεία εφόσον είναι απαραίτητο για να επαληθεύσουν την ορθή λειτουργία του ταχογράφου.». [Τροπολογία 414]

"

1ε)  Στο άρθρο 11, η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:"

«Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ο ευφυής ταχογράφος τηρεί τις αρχές και πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, θεσπίζει τις λεπτομερείς διατάξεις που απαιτούνται για την ομοιόμορφη εφαρμογή των άρθρων 8, 9 και 10, εξαιρουμένων οποιωνδήποτε διατάξεων σχετικά με την καταγραφή πρόσθετων δεδομένων από τον ταχογράφο.

Έως τις ... [12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την καταγραφή κάθε διέλευσης των συνόρων από οχήματα που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση και στο άρθρο 8 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 42 παράγραφος 3.». [Τροπολογία 415]

"

1στ)  Στο άρθρο 34 παράγραφος 5 στοιχείο β), το σημείο iv) τροποποιείται ως εξής:"

«iv) με το σύμβολο 20190404-P8_TA(2019)0340_EL-p0000002.png: διάλειμμα, ή ανάπαυση, ετήσια άδεια ή αναρρωτική άδεια, με το σύμβολο «πορθμείο/σιδηρόδρομος»: επιπλέον του συμβόλου 20190404-P8_TA(2019)0340_EL-p0000003.png: η περίοδος ανάπαυσης επί του πορθμείου ή σιδηροδρόμου, όπως απαιτείται από το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006.». [Τροπολογία 416]

"

2)  Στο άρθρο 34 παράγραφος 7, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«7. Όταν ο ταχογράφος αδυνατεί να καταγράψει αυτομάτως τη διέλευση των συνόρων, ο οδηγός εισάγει, στον ψηφιακό ταχογράφο πρώτο δυνατό και διαθέσιμο τόπο στάθμευσης, το σύμβολο της χώρας όπου αρχίζει και το σύμβολο της χώρας όπου περατώνεται ο ημερήσιος χρόνος εργασίας του, καθώς και τον τόπο και τον χρόνο κάθε διέλευσης συνόρων που πραγματοποιεί με το όχημα, κατά την άφιξή του σε κατάλληλο τόπο στάθμευσης. Ο κωδικός της χώρας μετά τη διέλευση των συνόρων και την είσοδο σε νέα χώρα εισάγεται στον ταχογράφο υπό τον τίτλο BEGIN. Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να επιβάλλουν στους οδηγούς οχημάτων που πραγματοποιούν μεταφορές εντός των εδαφών τους να προσθέτουν στο σύμβολο της χώρας λεπτομερέστερους γεωγραφικούς προσδιορισμούς, με την προϋπόθεση ότι αυτά τα κράτη μέλη έχουν κοινοποιήσει τους εν λόγω λεπτομερείς γεωγραφικούς προσδιορισμούς στην Επιτροπή πριν από την 1η Απριλίου 1998.». [Τροπολογία 417]

"

2α)   Στο άρθρο 34 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«7α. Στους οδηγούς παρέχεται κατάρτιση σχετικά με τη σωστή χρήση του ταχογράφου, ώστε να αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες του εξοπλισμού. Οι οδηγοί δεν πρέπει να επιβαρύνονται με το κόστος της εν λόγω κατάρτισης, το οποίο θα πρέπει να καλύπτεται από τον εργοδότη τους.». [Τροπολογία 418]

"

2β)  Στο άρθρο 34, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«7β. Θα πρέπει να καταρτιστούν όσο το δυνατό περισσότερες ελεγκτικές αρχές στην ορθή ανάγνωση και παρακολούθηση ενός ταχογράφου.». [Τροπολογία 419]

"

2γ)  Στο άρθρο 36 παράγραφος 1, το σημείο i) τροποποιείται ως εξής:"

«i) τα φύλλα καταγραφής της τρέχουσας ημέρας και εκείνα που χρησιμοποίησε ο οδηγός κατά τις προηγούμενες 28 56 ημέρες,». [Τροπολογία 420]

"

2δ)  Στο άρθρο 36 παράγραφος 1, το σημείο iii) τροποποιείται ως εξής:"

«iii) κάθε χειρόγραφη καταγραφή και εκτυπωμένο αντίγραφο της τρέχουσας ημέρας και των προηγούμενων 28 56 ημερών, όπως ορίζεται με βάση τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006.». [Τροπολογία 421]

"

2ε)  Στο άρθρο 36 παράγραφος 2, το σημείο ii) αντικαθίσταται ως εξής:"

«ii) κάθε χειρόγραφη καταγραφή και εκτυπωμένο αντίγραφο της τρέχουσας ημέρας και των προηγούμενων 28 56 ημερών, όπως ορίζεται με βάση τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006,». [Τροπολογία 422]

"

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο/Η Πρόεδρος Ο/Η Πρόεδρος

(1)ΕΕ C 197 της 8.6.2018, σ. 45.
(2)ΕΕ C 176 της 23.5.2018, σ. 57.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019.
(4)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 1).
(5)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(6)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών, ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών (ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 1).
(7)Οδηγία 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 35).
(8) Οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών (ΕΕ L 80 της 23.3.2002, σ. 35).
(9) Οδηγία 92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1992, σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση διατάξεων περιορισμού της ταχύτητας σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων με κινητήρα στην Κοινότητα (ΕΕ L 57 της 2.3.1992, σ. 27).
(10) Οδηγία 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών (ΕΕ L 368 της 17.12.1992, σ. 38).
(11) Με βάση την υπόθεση ότι η δέσμη μέτρων για τις οδικές μεταφορές θα τεθεί σε ισχύ εντός του 2019, και η δεύτερη έκδοση της εκτελεστικής πράξης της Επιτροπής για τους ευφυείς ταχογράφους έως το 2019/2020 (βλ. άρθρο 11 παρακάτω). Στη συνέχεια θα εφαρμοστεί σταδιακή προσέγγιση όσον αφορά τη μετασκευή.
(12) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/799 της Επιτροπής, της 18ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος καθορίζει τις απαιτήσεις κατασκευής, δοκιμής, εγκατάστασης, λειτουργίας και επισκευής ταχογράφων και των δομικών στοιχείων τους (ΕΕ L 139 της 26.5.2016, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 6 Οκτωβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου