Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2017/0122(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0205/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0205/2018

Díospóireachtaí :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Vótaí :

PV 14/06/2018 - 7.8
CRE 14/06/2018 - 7.8
PV 04/07/2018 - 9.2
CRE 04/07/2018 - 9.2
Mínithe ar vótaí
PV 04/04/2019 - 6.8
CRE 04/04/2019 - 6.8
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0340

Téacsanna atá glactha
PDF 250kWORD 89k
Déardaoin, 4 Aibreán 2019 - Brussels
Tréimhsí tiomána laethúil agus seachtainiúla, sosanna íosta agus tréimhsí scíthe agus suíomh le tacagraif *** I
P8_TA(2019)0340A8-0205/2018
Rún
 Téacs comhdhlúite

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 4 Aibreán 2019 maidir le rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 i dtaca le híoscheanglais maidir le huastréimhsí tiomána laethúla agus seachtainiúla agus, íos-sosanna agus tréimhsí scíthe laethúla agus seachtainiúla agus Rialachán (AE) Uimh. 165/2014 i dtaca le suíomh le tacagraif (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2017)0277),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 91(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic a Coimisiún an togra don Pharlaimint (C8‑0167/2017),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 18 Eanáir 2018(1),

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún an 1 Feabhra 2018(2),

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht agus don tuairim ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta (A8-0205/2018),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1)IO C 197, 8.6.2018, lch. 45.
(2)IO C 176, 23.5.2018, lch. 57.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 4 Aibreán 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) .../... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 i dtaca le riachtanais íosta maidir le huastréimhsí tiomána laethúla agus seachtainiúla agus, íos-sosanna tréimhsí scíthe laethúla agus seachtainiúla agus Rialachán (CE) Uimh. 165/2014 i dtaca le suíomh le tacagraif
P8_TC1-COD(2017)0122

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 91(1) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa(1),

Ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún(2),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach(3),

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)  Tá an-tábhacht ar fad le dálaí oibre tiománaithe a bheith maith agus le dálaí gnó gnóthas iompair de bhóthar a bheith cothrom agus earnáil an iompair de bhóthar á dhéanamh slán, éifeachtúil agus cuntasach ó thaobh na sochaí de. Chun gur fusa sin a dhéanamh ní mór rialacha sóisialta an Aontais maidir le hiompar de bhóthar a bheith soiléir, oiriúnach don chuspóir, sochurtha i bhfeidhm, so-fhorfheidhmithe agus curtha i bhfeidhm go héifeachtach comhsheasmhach ar fud an Aontais Tá ríthábhacht le dálaí maithe oibre do thiománaithe agus le dálaí cothroma gnó do ghnóthais iompair de bhóthar maidir le hearnáil an iompair de bhóthar a chruthú a bheidh slán, éifeachtúil agus cuntasach ó thaobh na sochaí de agus neamh-idirdhealaitheach, ar earnáil í a bheidh in ann oibrithe cáilithe a mhealladh. Chun an próiseas sin a éascú, tá sé bunriachtanach rialacha sóisialta an Aontais maidir le hiompar de bhóthar a bheith soiléir, comhréireach, oiriúnach don chuspóir, sochurtha i bhfeidhm, so-fhorfheidhmithe, agus go gcuirfear i bhfeidhm iad go héifeachtach comhsheasmhach ar fud an Aontais. [Leasú 346]

(2)  Nuair a rinneadh meastóireacht ar a éifeachtaí agus a éifeachtúla a bhí cur chun feidhme na sraithe de rialacha sóisialta de chuid an Aontais maidir le hiompar de bhóthar atá ann cheana, agus go háirithe, Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(4), sainaithníodh laigí áirithe sa chreat dlíthiúil atá ann cheana. Ós rud é go bhfuil na rialacha maidir le scíth sheachtainiúil, áiseanna scíthe, sosanna le linn sealaíochta agus nach bhfuil aon rialacha maidir le thiománaithe a fhilleadh ar an mbaile, bíonn na léirmhínithe agus na cleachtais forfheidhmiúcháin éagsúil ó Bhallstát go Ballstát. Ghlac roinnt Ballstát bearta aontaobhach le déanaí, rud a mhéadaigh an éiginnteacht dhlíthiúil agus cóir neamh-chomhionann tiománaithe agus oibreoirí Nuair a rinneadh meastóireacht ar a éifeachtaí agus a éifeachtúla a bhí cur chun feidhme na sraithe de rialacha sóisialta de chuid an Aontais maidir le hiompar de bhóthar atá ann cheana, agus go háirithe, Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle9, sainaithníodh laigí áirithe i gcur chun feidhme an chreata dhlíthiúil. Mar gheall ar rialacha doiléire maidir le scíth sheachtainiúil, áiseanna scíthe, sosanna le linn sealaíochta agus an easpa rialacha maidir le tiománaithe a fhilleadh ar an mbaile nó ar shuíomh eile arna roghnú acu féin, bíonn na léirmhínithe agus na cleachtais forfheidhmiúcháin éagsúil ó Bhallstát go Ballstát. Ghlac roinnt Ballstát bearta aontaobhacha le déanaí, rud a mhéadaigh an éiginnteacht dhlíthiúil agus cóir neamh-chomhionann tiománaithe agus oibreoirí. Ar an taobh eile, tá na huastréimhsí tiomána in aghaidh an lae agus in aghaidh na seachtaine, mar a leagtar amach i Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 iad, éifeachtach maidir le feabhas a chur ar na dálaí sóisialta do thiománaithe bóithre agus ar shábháilteacht ar bhóithre go ginearálta agus ba cheart, dá bhrí sin, bearta a dhéanamh chun a áirithiú go n-urramófar iad. [Leasú 347]

(2a)   Is chun leasa na sábháilteachta agus an fhorfheidhmiúcháin ar bhóithre go mbeadh gach tiománaí go hiomlán ar an eolas faoi na rialacha maidir le tréimhsí tiomána agus scíthe agus go mbeadh saoráidí scíthe ar fáil. Dá bhrí sin, is iomchuí go mbeadh na Ballstáit ag obair chun treoir a sholáthar lena gcuirfear an Rialachán seo i láthair ar bhealach soiléir agus simplí, lena dtabharfar faisnéis úsáideach faoi shaoráidí páirceála agus scíthe agus lena gcuirfear béim ar an tábhacht atá le tuirse a chomhrac. [Leasú 348]

(2b)   Is chun leasa na sábháilteachta ar bhóithre gnóthais iompair a spreagadh le cultúr sábháilteachta a ghlacadh lena n-áirítear beartais agus nósanna imeachta sábháilteachta arna n-eisiúint ag an bhfoireann shinsearach, an tiomantas a léiríonn an bhainistíocht líne maidir le cur chun feidhme an bheartais sábháilteachta ag an toilteanas a léiríonn an lucht saothair maidir le rialacha sábháilteachta a chomhlíonadh. Ba cheart go mbeadh béim shoiléir á díriú ar shaincheisteanna sábháilteachta iompair de bhóthar, lena n-áirítear tuirse, dliteanas, pleanáil turais, uainchláir, pá bunaithe ar fheidhmíocht agus bainistíocht ‘díreach in am’. [Leasú 349]

(3)  Sa mheasúnú ex-post ar Rialachán (CE) Uimh. 561/2006, dearbhaíodh gurb é is mó ba chúis le forfheidhmiú neamh-chomhsheasmhach agus mí-éifeachtach rialacha sóisialta an Aontais nach raibh na rialacha soiléir, gur úsáideadh na huirlisí rialúcháin go mí-éifeachtúil agus nár leor an comhar riarthach idir na Ballstáit Sa mheasúnú ex-post ar Rialachán (CE) Uimh. 561/2006, dearbhaíodh gurb é is mó ba chúis le forfheidhmiú neamh-chomhsheasmhach agus mí-éifeachtach rialacha sóisialta an Aontais nach raibh na rialacha soiléir, gur úsáideadh na huirlisí rialúcháin ar bhealach mí-éifeachtúil agus neamh-chomhionann agus nár leor an comhar riaracháin idir na Ballstáit, rud a mhéadaigh ilroinnt mhargadh inmheánach na hEorpa. [Leasú 350]

(4)  Chomh maith leis sin, tá rialacha soiléire, oiriúnacha agus a fhorfheidhmítear go cothrom an-tábhachtach ó thaobh cuspóirí beartais áirithe a bhaint amach, mar atá dálaí oibre na dtiománaithe a fheabhsú agus go háirithe a áirithiú go mbeidh iomaíocht gan saobhadh idir oibreoirí agus cur le sábháilteacht ar bhóithre na n‑úsáideoirí bóthair uile Chomh maith leis sin, tá rialacha atá soiléire, oiriúnacha agus a fhorfheidhmítear go cothrom ríthábhachtach ó thaobh cuspóirí beartais áirithe a bhaint amach, mar atá dálaí oibre na dtiománaithe a fheabhsú agus, go háirithe, ó thaobh a bheith ag áirithiú go mbeidh iomaíocht atá gan saobhadh agus atá cothrom ann idir oibreoirí agus a bheith ag rannchuidiú le sábháilteacht ar bhóithre na n-úsáideoirí bóthair uile. [Leasú 351]

(4a)   Ní mór aon rialacha náisiúnta a chuirfear i bhfeidhm maidir le hiompar de bhóthar a bheith comhréireach agus údar cuí a bheith leo agus ní mór nach gcuirfidh siad bac ar fheidhmiú na saoirsí bunúsacha atá ráthaithe ag an gConradh ná nach mbainfí de tharraingteacht fheidhmiú na saoirsí sin, saoirsí amhail saorghluaiseacht earraí agus an tsaoirse maidir le seirbhísí a sholáthar chun iomaíochas an Aontais Eorpaigh a choinneáil ar bun nó a mhéadú fiú. [Leasú 352]

(4b)  Chun a áirithiú go mbeadh cothroime iomaíochta i réimse an iompair de bhóthar ar fud na hEorpa, ba cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo maidir le gach feithicil níos mó ná 2.4 tona a ghabhann d’iompar idirnáisiúnta. [Leasú 353/rev]

(5)  Tharla sé nach raibh an ceanglas atá ann cheana maidir le sosanna oiriúnach ná praiticiúil i leith tiománaithe atá ag tiomáint mar chuid d'fhoireann. Dá bhrí sin, is iomchuí an ceanglas maidir le sosanna a thaifeadadh a oiriúnú do shonraíocht na n‑oibríochtaí iompair a dhéanann tiománaithe atá ag tiomáint mar chuid d'fhoireann.

(5a)   Tá iompar earraí go hiomlán éagsúil le daoine a iompar. Bíonn tiománaithe cóiste i ndlúth-theagmháil lena bpaisinéirí agus ba cheart go mbeidís in ann sosanna a thógáil ar bhonn níos solúbtha gan tréimhsí tiomána a shíneadh ná tréimhsí scíthe a ghiorrú. [Leasú 354]

(6)  Caitheann tiománaithe atá i mbun oibríochtaí cian-iompair idirnáisiúnta tréimhsí fada as baile. Cuireann na ceanglais atá ann faoi láthair maidir le scíth sheachtainiúil fad nach gá leis na tréimhsí sin. Dá bhrí sin, ba mhaith an rud é an fhoráil maidir le scíth sheachtainiúil a oiriúnú sa chaoi gur fusa do thiománaithe oibríochtaí iompair a dhéanamh i gcomhréir leis na rialacha agus a mbaile a shroicheadh i gcomhair scíth sheachtainiúil rialta agus cúiteamh iomlán a fháil as na tréimhsí scíthe seachtainiúla a laghdaíodh. Is gá freisin foráil a dhéanamh nach foláir d'oibreoirí obair na dtiománaithe a eagrú sa chaoi nach mbeidh na tréimhsí as baile sin níos faide ná mar is gá Caitheann tiománaithe atá i mbun oibríochtaí cian-iompair idirnáisiúnta tréimhsí fada as baile. Cuireann na ceanglais atá ann faoi láthair maidir le scíth sheachtainiúil fad nach gá leis na tréimhsí sin. Dá bhrí sin, ba mhaith an rud é an fhoráil maidir le scíth sheachtainiúil a oiriúnú sa chaoi gur fusa do thiománaithe oibríochtaí iompair a dhéanamh i gcomhréir leis na rialacha agus a mbaile nó ceann scríbe a roghnóidh siad féin a shroicheadh i gcomhair scíth sheachtainiúil rialta agus cúiteamh iomlán a fháil as na tréimhsí scíthe seachtainiúla a laghdaíodh. Is gá freisin foráil a dhéanamh go n-eagróidh oibreoirí obair na dtiománaithe sa chaoi nach mbeidh na tréimhsí as baile sin níos faide ná mar is gá. I gcás ina roghnóidh tiománaí an tréimhse scíthe sin a chaitheamh sa bhaile, ba cheart don ghnóthas iompair an modh chun filleadh abhaile a chur ar fáil don tiománaí. [Leasú 355]

(6a)   I gcás ina mbeidh sé intuartha go mbeidh gníomhaíochtaí don fhostóir seachas a chúraimí tiomána/a cúraimí tiomána ag baint le hobair tiomána, amhail luchtú/díluchtú, spás páirceála a aimsiú, an fheithicil a chothabháil, ullmhú bealaigh etc, ba cheart go n-áireofaí an méid ama a bheidh de dhíth air/aici chun na cúraimí sin a chur i gcrích, agus cinneadh á dhéanamh maidir lena uaireanta oibre/a huaireanta oibre, an deis a bheidh ann chun scíth leordhóthanach a ligean, agus an pá a bheidh i gceist. [Leasú 356]

(6b)   Chun coinníollacha oibre na dtiománaithe a choimirciú ag áiteanna luchtaithe agus díluchtaithe, ba cheart d’úinéirí agus d’oibreoirí na saoráidí sin an rochtain ar shaoráidí sláinteachais a chur ar fáil don tiománaí. [Leasú 357]

(6c)  Mar thoradh ar dhul chun cinn gasta ar an teicneolaíocht, tá forbairt á déanamh ar chórais tiomána uathrialaitheacha atá ag éirí níos sofaisticiúla i rith an ama. Amach anseo, a bhuí leis na córais sin, d’fhéadfaí úsáid difreáilte a bhaint as feithiclí nach mbaineann tiománaí lena n-ainliú. Mar gheall air sin, d’fhéadfadh féidearthachtaí nua oibríochtúla a bheith ann, amhail dlúthghrúpáil trucaile. Mar thoradh air sin, ní mór an reachtaíocht atá ann cheana, lena n-áirítear rialacha maidir le tréimhsí tiomána agus scíthe, a oiriúnú amach anseo, rud a mbeidh dul chun cinn ar leibhéal an Mheithil um Chomhordúchán (UNECE) bunriachtanach ina leith. Déanfaidh an Coimisiún tuarascáil mheastóireachta ar úsáid córas tiomána sna Ballstáit a chur ar aghaidh, tuarascáil mheastóireachta lena ngabhfaidh, más iomchuí, togra reachtach chun buntáistí na dteicneolaíochtaí tiomána uathrialaitheacha a chur san áireamh. Is é atá beartaithe leis na reachtaíochta seo sábháilteacht ar bhóithre, cothrom iomaíochta agus dálaí oibre cuí a ráthú, agus AE á chumasú obair cheannródaíoch a dhéanamh maidir le teicneolaíochtaí agus cleachtais nuálacha nua. [Leasú 358]

(7)  An léirmhíniú agus an cur chun feidhme a dhéantar ar na ceanglais maidir le scíth sheachtainiúil ó thaobh na háite inar cheart an scíth sheachtainiúil a ghlacadh, ní hionann iad sna Ballstáit éagsúla. Dá bhrí sin, is iomchuí an ceanglas sin a shoiléiriú chun a áirithiú go bhfaighidh na tiománaithe cóiríocht cheart le haghaidh a dtréimhsí scíthe seachtainiúla rialta má ghlactar na treímhsí scíthe sin as baile An léirmhíniú agus an cur chun feidhme a dhéantar ar na ceanglais maidir le scíth sheachtainiúil ó thaobh na háite inar cheart an scíth sheachtainiúil a ghlacadh, ní hionann iad sna Ballstáit éagsúla. Chun dea-dhálaí oibre agus sábháilteachta na dtiománaithe a áirithiú, is iomchuí, dá bhrí sin, an ceanglas sin a shoiléiriú chun a áirithiú go ndéanfar cóiríocht a bheidh ar ardchaighdeán agus a bheidh oiriúnach do gach inscne, nó suíomh eile arna roghnú ag an tiománaí agus a n-íocfaidh an fostóir as, a sholáthar do thiománaithe le haghaidh a dtréimhsí scíthe seachtainiúla rialta má ghlactar siad as baile. Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go mbíonn go leor limistéar páirceála slán ar fáil, agus iad curtha in oiriúint do riachtanais na dtiománaithe. [Leasú 359]

(7a)  Ba cheart gurbh ann do na saoráidí ar fad atá riachtanach le haghaidh dálaí maithe scíthe i limistéir Thiomnaithe Pháirceála, is é sin le rá go mbeadh saoráidí sláintíochta, cócaireachta, slándála agus eile iontu. [Leasú 360]

(7b)  Tá saoráidí ríthábhachtach maidir le dálaí oibre na dtiománaithe san earnáil a fheabhsú agus sábháilteacht ar bhóithre a choinneáil. Ós rud é gur saintréith den earnáil iompair é scíth a ligean sa chábán, agus, i gcásanna áirithe, go mbíonn sé inmhianaithe ó thaobh compoird agus oiriúnachta de, ba cheart cead a bheith ag tiománaithe a scíth a ligean ina bhfeithicil féin más rud é go bhfuil an fheithicil feistithe le saoráidí codlata oiriúnacha. Dá bhrí sin, níor cheart go gcuirfeadh na Ballstáit bac míréireach ar limistéir thiomnaithe pháirceála a chruthú. [Leasú 361]

(7c)  Déantar foráil i dtreoirlínte athbhreithnithe TEN-T maidir le limistéir pháirceála a fhorbairt ar mhótarbhealaí tuairim is gach 100 km chun spás páirceála ag a bhfuil leibhéal iomchuí sábháilteachta agus slándála a sholáthar d’úsáideoirí tráchtála bóthair agus, dá bhrí sin, ba cheart na Ballstáit a spreagadh le treoirlínte TEN-T a chur chun feidhme agus le tacú ar bhealach leordhóthanach le limistéir pháirceála atá sábháilte agus curtha in oiriúint go cuí agus le hinfheistíocht a dhéanamh iontu. [Leasú 362]

(7d)  Chun saoráidí scíthe a bheidh ar ardchaighdeáin agus inacmhainne a sholáthar, ba cheart don Choimisiún agus do na Ballstáit bunú fiontar sóisialta, tráchtála, poiblí agus eile a spreagadh le haghaidh limistéir thiomnaithe pháirceála a oibriú. [Leasú 363]

(8)  Is minic tiománaithe i ngleic le cúinsí nár tuaradh nach féidir, dá ndeasca, ceann scríbe a shroicheadh a rabhthas ag súil scíth sheachtainiúil a ghlacadh ann gan rialacha an Aontais a shárú. Dá bhrí sin, ba mhaith an rud é a dhéanamh níos fusa do thiománaithe na cúinsí sin a láimhseáil agus é a chur ar a gcumas an ceann scríbe le haghaidh scíth sheachtainiúil a shroicheadh gan na ceanglais maidir le huastréimhsí tiomána a shárú.

(8a)  Baineann iompar ar bhád farantóireachta nó ar iarnród maidir le cuid den turas le roinnt mhaith oibríochtaí iompair bóthair laistigh den Aontas. Ba cheart, dá bhrí sin, forálacha iomchuí maidir le tréimhsí scíthe agus sosanna a leagan síos le haghaidh na n-oibríochtaí sin. [Leasú 364]

(9)  Chun neamhréireachtaí idir na cleachtais forfheidhmiúcháin a laghdú agus a chosc agus chun feabhas breise a chur ar éifeachtacht agus éifeachtúlacht an fhorfheidhmithe trasteorann, tá sé ríthábhachtach rialacha soiléire a chur ar bun le haghaidh comhar riaracháin tráthrialta idir na Ballstáit.

(9a)  Chun forfheidhmiú éifeachtach a ráthú, tá sé bunriachtanach go mbeadh na húdaráis inniúla ábalta, agus seiceálacha cois bóthair á ndéanamh acu, a fhionnadh go rabhthas ag cloí go cuí le tréimhsí tiomána agus le tréimhsí scíthe ar lá déanta na seiceála agus i rith na 56 lá roimhe sin. [Leasú 365]

(9b)   Chun a áirithiú go bhfuil na rialacha soiléir, éasca le tuiscint agus inchurtha i bhfeidhm, ní mór faisnéis a bheith inrochtana ag na tiománaithe. Ba cheart é sin a bhaint amach trí chomhordú an Choimisiúin. Ba cheart go bhfaigheadh tiománaithe faisnéis freisin maidir le limistéir scíthe agus páirceáil slán chun gur féidir turais a phleanáil ar bhealach níos fearr. Ina theannta sin, trí chomhordú an Choimisiúin, ba cheart beolíne teileafóin atá saor in aisce a shuiteáil chun foláirimh a thabhairt do sheirbhísí rialaithe i gcás ina gcuirfear brú míchuí ar thiománaithe, i gcás calaoise nó i gcás iompraíocht mhídhleathach. [Leasú 366]

(9c)  Le hAirteagal 6 de Rialachán (CE) Uimh. 1071/2009, cuirtear d’oibleagáid ar na Ballstáit feidhm a bhaint as aicmiú comhchoiteann ar sháruithe agus dea-chlú á mheas acu. Ba cheart do na Ballstáit na bearta uile is gá a dhéanamh chun a áirithiú go ndéanfar na rialacha náisiúnta maidir le pionóis is infheidhme maidir le sáruithe ar Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 agus ar Rialachán (AE) Uimh. 165/2014 a chur chun feidhme ar bhealach a bheidh éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach. Is gá bearta breise a dhéanamh chun a áirithiú go mbeidh na pionóis uile a ghearrfaidh na Ballstáit neamh-idirdhealaitheach agus go mbeidh siad comhréireach le tromchúis an tsáraithe. [Leasú 367]

(10)  Chun a áirithiú go mbeidh na coinníollacha maidir le Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 a chur chun feidhme aonfhoirmeach, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún chun aon fhoráil sa Rialachán sin a shoiléiriú agus chun modhanna comhchoiteanna a bhunú maidir lena gcur i bhfeidhm agus a bhforfheidhmiú. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011(5).

(11)  Chun feabhas a chur ar chost-éifeachtúlacht fhorfheidhmiú na rialacha sóisialta ba cheart poitéinseal na gcóras tacagraif atá ann cheana agus a bheidh ann amach anseo a shaothrú go hiomlán. Dá bhrí sin ba cheart feidhmíochtaí an tacagraif a fheabhsú chun gur féidir suíomh a dhéanamh níos cruinne, go háirithe le linn oibríochtaí iompair idirnáisiúnta Chun feabhas a chur ar chost-éifeachtúlacht fhorfheidhmiú na rialacha sóisialta, ba cheart na gcóras tacagraif chliste atá ann cheana agus a bheidh ann amach anseo a bheith éigeantach sa chóras iompair idirnáisiúnta. Dá bhrí sin, ba cheart feidhmiúlachtaí an tacagraif a fheabhsú chun gur féidir suíomh a dhéanamh níos cruinne. [Leasú 368]

(11a)   Mar gheall ar fhorbairt ghasta ar theicneolaíochtaí nua agus ar an digitiú ar fud gheilleagar an Aontais, agus ar an ngá atá le cothrom iomaíochta idir cuideachtaí san iompar idirnáisiúnta de bhóthar, is gá an idirthréimhse do shuiteáil an tacagraif chliste i bhfeithiclí cláraithe a ghiorrú. Leis an tacagraf cliste, rannchuideofar le rialuithe simplithe agus, ar an dóigh sin, éascófar obair na n-údarás náisiúnta. [Leasú 369]

(11b)   Agus aird á tabhairt ar úsáid fhorleathan fón cliste agus ar an bhforbairt atá á déanamh i rith an ama ar a bhfeidhmiúlachtaí, agus i bhfianaise chur i bhfeidhm Galileo, lena gcuirtear níos mó deiseanna ar fáil do logánú fíor-ama, rud a mbaineann roinnt mhaith fón cliste úsáid as cheana, ba cheart don Choimisiún iniúchadh a dhéanamh ar an bhféidearthacht maidir le haip lena gcuirfear na tairbhí céanna ar fáil a chuirtear ar fáil leis an tacagraf cliste, agus na costais chéanna ag baint leis. [Leasú 370]

(11c)  Chun caighdeáin iomchuí sláinte agus sábháilteachta a ráthú do thiománaithe, is gá limistéir pháirceála shlána, áiseanna sláintíochta leordhóthanacha agus cóiríocht cháilíochta a bhunú nó a uasghrádú. Ba cheart líonra leordhóthanach de limistéir pháirceála a bheith ann laistigh den Aontas. [Leasú 371]

(12)  Ba cheart Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 agus Rialachán (AE) Uimh. 165/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(6) a leasú dá réir sin.

(12a)  Ag admháil go bhfuil iompar earraí éagsúil le daoine a iompar. Bíonn tiománaithe cóiste i ndlúth-theagmháil lena bpaisinéirí agus ba cheart dálaí níos oiriúnaí a thabhairt dóibh faoi chuimsiú an Rialacháin seo gan tréimhsí tiomána a shíneadh ná tréimhsí scíthe a ghiorrú. Dá bhrí sin, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht i dtaobh an féidir rialacha sonracha a ghlacadh don earnáil sin, go háirithe maidir le seirbhísí ócáideacha mar a shainítear i bpointe 4 de mhír 1 d’Airteagal 2 de Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta do sheirbhísí cóiste agus bus, [Leasú 372]

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 mar leanas:

(-1)  in Airteagal 2(1), cuirtear isteach an pointe seo a leanas:"

"(-aa) earraí in oibríochtaí iompair idirnáisiúnta, i gcás inar mó ná 2,4 tona an uasmhais atá ceadaithe don fheithicil, lena n-áirítear aon leantóir, nó leath-leantóir; nó”; [Leasú 373]

"

(-1a)  in Airteagal 3, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír (aa):"

‘(aa) feithiclí nó cónaisc feithiclí nach bhfuil a uasmhais incheadaithe níos mó ná 7,5 tona, a úsáidtear le hábhair, trealamh nó innealra a iompar, a bhféadfaidh an tiománaí úsáid a bhaint as le linn a chuid oibre, nó le haghaidh seachadadh earraí a táirgeadh ar bhonn ceirde sa ghnóthas a fhostaíonn an tiomanaí agus nach n-úsáidtear ach amháin laistigh de gha 150 km ó bhunáit an ghnóthais agus ar an gcoinníoll nach ionann tiomáint na feithicle agus príomhghníomhaíocht an tiománaí;’ [Leasú 374]

"

(1)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (h) in Airteagal 3:"

"(h) feithiclí nó teaglamaí feithiclí a úsáidtear le haghaidh iompar neamhthráchtála earraí;";

"

(1a)  in Airteagal 3, cuirtear isteach an pointe seo a leanas:"

“(ha) feithiclí éadroma tráchtála a úsáidtear chun earraí a iompar, i gcás nach ndéantar an t-iompar ar fruiliú nó ar luaíocht, ach a úsáidtear ar chuntas dílse na cuideachta nó ar an tiománaí, agus i gcás nach ionann tiomáint agus príomhghníomhaíocht an duine a bheidh ag tiomáint na feithicle;”; [Leasú 375]

"

(2)  cuirtear an pointe (r) seo a leanas le hAirteagal 4:"

"(r) ciallaíonn 'iompar neamhthráchtála' aon iompar de bhóthar, seachas iompar ar fruiliú nó ar airgead nó iompar ar a chuntas féin, nach bhfaightear aon luach saothair ar a shon agus na ngineann aon ioncam nó láimhdeachas. [Leasú 376]

"

(2a)   in Airteagal 4, cuirtear an pointe seo a leanas leis:"

‘(ra) ciallaíonn ‘baile’ seoladh cláraithe an tiománaí i mBallstát.’; [Leasú 377]

"

(2b)   in Airteagal 5, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

“1. Is é 18 mbliana an aois íosta a bheidh ann do thiománaithe.’; [Leasú 378]

"

(3)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad abairte d'Airteagal 6(5):"

"Taifeadfaidh tiománaí mar obair eile aon am a caitheadh atá de réir na tuairisce in Airteagal 4(e) mar aon le haon am a caitheadh ag tiomáint feithicil a úsáidtear le haghaidh oibríochtaí tráchtála nach bhfuil faoi raon feidhme an Rialacháin seo, agus taifeadfaidh sé aon tréimhsí infhaighteachta mar atá sainmhínithe in Airteagal 3(b) de Threoir 2002/15/CE, i gcomhréir le hAirteagal 34(5)(b)(iii) de Rialachán (AE) Uimh. 165/2014. Iontrálfar an taifead sin de láimh ar leathanach taifid nó ar asphrionta nó le saoráidí láimhe ionchuir ar threalamh taifeadta.

"

(4)  cuirtear an tríú mír seo a leanas le hAirteagal 7:"

"Féadfaidh tiománaí atá páirteach i sealaíocht cinneadh a dhéanamh sos 45 nóiméad a ghlacadh i bhfeithicil atá tiománaí eile a thiomáint ar choinníoll nach bhfuil an tiománaí atá ag glacadh an tsosa páirteach sa chúnamh don tiománaí atá ag tiomáint na feithicle.";

"

(5)  Leasaítear Airteagal 8 mar seo a leanas:

(a)  i mír 6, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhomhíre:"

"6. Le linn aon cheithre seachtaine i ndiaidh a chéile, glacfaidh an tiománaí, ar a laghad:

   (a) ceithre thréimhse scíthe seachtainiúla rialta nó
   (b) dhá thréimhse scíthe rialta 45 uair an chloig agus dhá thréimhse scíthe seachtainiúla laghdaithe 24 uair an chloig ar a laghad.

Chun críocha phointe (b), cúiteofar na tréimhsí scíthe seachtainiúla le tréimhse scíthe coibhéiseach a ghlacfar en bloc roimh dheireadh an tríú seachtain tar éis na seachtaine i gceist. [Leasú 379]

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 7"

"7. Aon tréimhse scíthe a ghlacfar mar chúiteamh i dtréimhse scíthe seachtainiúla laghdaithe, tiocfaidh sí díreach roimh thréimhse scíthe seachtainiúla rialta 45 uair an chloig ar a laghad nó díreach tar a héis Aon tréimhse scíthe a ghlacfar mar chúiteamh i dtréimhse scíthe seachtainiúla laghdaithe, beidh sí ceangailte le tréimhse sheachtainiúil rialta 45 huaire an chloig ar a laghad."; [Leasú 381]

"

(c)  cuirtear isteach an mhír 8 a agus an mhír 8b seo a leanas:"

"8 a. Na tréimhsí scíthe seachtainiúla rialta agus aon scíth sheachtainiúil os cionn 45 uair an chloig a ghlacfar mar chúiteamh i scíth sheachtainiúil laghdaithe a bhí ann roimhe sin, ní ghlacfar iad i bhfeithicil. Is i gcóiríocht oiriúnach ina bhfuil saoráidí leordhóthanacha codlata agus sláintíochta a ghlacfar iad; Na tréimhsí scíthe seachtainiúla rialta agus aon scíth sheachtainiúil os cionn 45 huaire an chloig a ghlacfar mar chúiteamh i scíth sheachtainiúil laghdaithe a bhí ann roimhe sin, ní ghlacfar iad i bhfeithicil. Is i gcóiríocht a bheidh ar ardchaighdeán agus a bheidh oiriúnach do gach inscne, laistigh den chabán, ina mbeidh saoráidí leordhóthanacha sláintíochta agus codlata don tiomanaí a ghlacfar iad. Is cóiríocht a bheidh ann: [Leasú 382]

   (a) a chuir an fostóir ar fáil nó ar íoc an fostóir aisti;[Leasú 383]
   (b) sa bhaile nó ag ionad príobháideach eile arna roghnú ag an tiománaí ag baile an tiománaí nó ag ionad príobháideach eile arna roghnú ag an tiománaí. [Leasú 384]

8b.  Eagróidh gnóthas iompair obair na dtiománaithe sa chaoi gur féidir le tiománaithe aon tréimhse scíthe seachtainiúla rialta níos mó ná 45 uair an chloig a ghlacfar mar chúiteamh sa scíth sheachtainiúil laghdaithe a chaitheamh sa bhaile laistigh de gach tréimhse trí seachtaine tar éis a chéile."; Eagróidh gnóthas iompair obair na dtiománaithe sa chaoi gur féidir le tiománaithe aon tréimhse scíthe seachtainiúla rialta níos mó ná 45 uair an chloig a ghlacfar mar chúiteamh i scíth sheachtainiúil laghdaithe a chaitheamh sa bhaile nó i suíomh eile a roghnóidh an tiománaí roimh dheireadh gach tréimhse ceithre seachtaine i ndiaidh a chéile. Cuirfidh an tiománaí an gnóthas iompair ar an eolas i scríbhinn maidir leis an méid sin tráth nach déanaí ná dhá sheachtain roimh an tréimhse scíthe sin, más amhlaidh go dtógfar í in áit seachas i mbaile an tiománaí. I gcás ina roghnóidh tiománaí an scíth seo a ligean sa bhaile, déanfaidh an gnóthas iompair an modh is gá chun filleadh abhaile a chur ar fáil don tiománaí. Déanfaidh an gnóthas an chaoi a gcomhlíonfaidh sé an oibleagáid sin a dhoiciméadú agus coimeádfaidh sé an doiciméadacht sin ag a áitreabh ionas gur féidir í a thabhairt do na húdaráis rialaithe arna iarraidh sin dóibh. [Leasú 385]

“Dearbhóidh an tiománaí, maidir le tréimhse scíthe sheachtainiúil rialta nó scíth sheachtainiúil os cionn 45 uair an chloig a ghlacfar mar chúiteamh i scíth sheachtainiúil laghdaithe a bhí ann roimhe sin, gur glacadh í i suíomh arna roghnú ag an tiománaí. Coimeádfar an dearbhú ag áitreabh an ghnóthais.”; [Leasú 386]

"

(ca)  cuirtear an mhír seo a leanas isteach:"

“9a. Tráth nach déanaí ná … [dhá bhliain tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo], déanfaidh an Coimisiún meastóireacht agus tuairisceoidh sé don Pharlaimint agus don Chomhairle i dtaobh an féidir rialacha níos leordhóthanaí a ghlacadh maidir le tiománaithe atá i mbun seirbhísí ócáideacha haghaidh iompar paisinéirí, mar a shainítear in Airteagal 2 mír 1, uimhir 4 de Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna i ndáil le rochtain ar an margadh idirnáisiúnta do sheirbhísí cóiste agus bus.”; [Leasú 380]

"

(5a)  cuirtear an tAirteagal seo a leanas isteach:"

‘Airteagal 8a

1.  Faoi ...[sé mhí tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo], cuirfidh na Ballstáit suíomhanna na Limistéar Tiomnaithe Páirceála (DPA) atá ar fáil ar a gcríoch in iúl don Choimisiún agus cuirfidh siad an Coimisiún ar an eolas ina dhiaidh sin maidir le haon athruithe a dhéanfar ar an bhfaisnéis sin. Déanfaidh an Coimisiún gach DPA atá inrochtana don phobal a liostú ar shuíomh gréasáin oifigiúil amháin a nuashonraítear go rialta.

2.  Féadfar a léiriú gur DPA é ag bealach isteach gach limistéir pháirceála ag a bhfuil ar a laghad na saoráidí agus na gnéithe a leagtar amach in Iarscríbhinn 1 agus atá foilsithe ag an gCoimisiún i gcomhréir le mír an 2.

3.  Déanfaidh na Ballstáit a áirithiú go ndéanfar seiceálacha randamacha ar bhonn rialta chun a fhíorú go gcomhlíonfaidh na saintréithe páirceála na critéir DPA a leagtar amach san Iarscríbhinn.

4.  Déanfaidh na Ballstáit imscrúdú ar ghearáin maidir le DPAnna deimhnithe nach bhfuil na critéir a leagtar amach san Iarscríbhinn á gcomhlíonadh acu.

5.  Spreagfaidh na Ballstáit cruthú limistéir Thiomnaithe Pháirceála i gcomhréir leis na forálacha a leagtar amach i bpointe (c) d’Airteagal 39(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1315/2013.

Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná 31 Nollaig 2020, tuarascáil a thíolacadh chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le hinfhaighteacht saoráidí oiriúnacha scíthe do thiománaithe agus saoráidí páirceála daingnithe. Beidh an dréachtrialachán lena mbunaítear caighdeáin agus nósanna imeachta maidir le deimhniú an DPA dá dtagraítear i mír 4 den Airteagal seo ag gabháil leis an tuarascáil sin. Déanfar an tuarascáil sin a thabhairt cothrom le dáta gach bliain ar bhonn faisnéise arna bailiú ag an gCoimisiún faoi mhír 5 agus beidh liosta inti de na bearta atá molta chun líon agus cáilíocht na saoráidí oiriúnacha scíthe do thiománaithe agus saoráidí páirceála daingnithe a mhéadú.’ [Leasú 387]

"

(6)  in Airteagal 9, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

"1. Mar mhaolú ar Airteagal 8, má bhíonn tiománaí in éineacht le feithicil atá á iompar ag bád farantóireachta nó ag traein agus go nglacfaidh sé tréimhse scíthe laethúla rialta nó tréimhse scíthe seachtainiúla laghdaithe, féadfar an tréimhse sin a bhriseadh dhá uair ar a mhéad le haghaidh gníomhaíochtaí eile nach mairfidh níos mó ná aon uair an chloig ar fad. Le linn na tréimhse scíthe laethúla rialta nó na tréimhse scíthe seachtainiúla laghdaithe sin, beidh fáil ag an tiománaí ar chábán codlata, ar bhunc nó ar leaba shuíocháin."; [Leasú 388]

"

(6a)  in Airteagal 9, cuirtear isteach an mhír seo a leanas:"

‘1a. Féadfar an maolú i mír a leathnú go tréimhsí scíthe sheachtainiúla rialta nuair a mhairfidh an turas farantóireachta 12 uair an chloig nó níos mó. Le linn na tréimhse scíthe seachtainiúla sin, beidh rochtain ag an tiománaithe ar chabán codalta.’ [Leasú 389]

"

(6b)  in Airteagal 10, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

‘1. Ní dhéanfaidh gnóthas iompair aon íocaíocht bhreise a thabhairt do thiománaithe atá fostaithe aige ná a chur ar fáil dóibh, fiú i bhfoirm bónais nó forlíonadh pá, a bhaineann le hachair taistil, leis an luas seachadta agus/nó le méid na n-earraí arna n-iompar más rud é go bhfuil an íocaíocht sin de chineál a chuirfeadh sábháilteacht ar bhóithre i mbaol agus/nó a spreagfadh sárú ar an Rialachán seo. [Leasú 390]

"

(7)  in Airteagal 12, cuirtear an mhír seo a leanas isteach:"

"Ar choinneáil nach gcuirfear sábháilteacht ar bhóithre i mbaol dá dheasca, féadfaidh an tiománaí gan Airteagal 8(2) agus an dara fomhír d'Airteagal 8(6) a chomhlíonadh chun gur féidir leis cóiríocht oiriúnach dá dtagraítear in Airteagal 8(8a) a shroicheadh chun scíth laethúil nó seachtainiúil a ghlacadh ann. Ní shárófar na tréimhsí tiomána laethúla ná seachtainiúla ná ní ghiorrófar na tréimhsí scíthe laethúla ná seachtainiúla de dheasca an neamh-chomhlíonta sin. Scríobhfaidh an tiománaí síos de láimh cúis an neamh-chomhlíonta sin ar bhileog thaifid an trealaimh taifeadta nó ar asphrionta ón trealamh taifeadta nó san uainchlár dualgas, ar theacht isteach sa chóiríocht oiriúnach dó ar a dhéanaí Ar choinneáil nach ndéanfar sábháilteacht ar bhóithre a chur i mbaol dá bhrí sin, féadfaidh an tiománaí, ar bhonn éisceachtúil, imeacht ó Airteagal 6(1) agus (2) tar éis dó nó di scíth nach giorra ná 30 nóiméad a ligean, chun go mbeidh sé nó sí in ann ionad oibríochtúil an fhostóra, arb é an t-ionad oibríochtúil ina bhfuil an tiománaithe lonnaithe de ghnáth agus ina gcuirfear tús le tréimhse scíthe seachtainiúil rialta na tiománaithe, a bhaint amach laistigh de dhá uair an chloig. Scríobhfaidh an tiománaí síos de láimh cúis na himeachta sin ar an asphrionta ón trealaimh taifeadta. Cúiteofar an tréimhse sin suas le dhá uair a chloig le tréimhse scíthe choibhéiseach, a thógfar en bloc, faoi dheireadh an tríú seachtain tar éis na seachtaine i dtrácht.”; [Leasú 391]

"

(7a)  in Airteagal 13(1)], cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (d):"

“(d) feithiclí nó cónaisc feithiclí ina bhfuil mais incheadaithe uasta nach mó ná 7,5 thonna a úsáideann soláthróirí seirbhísí uilíocha mar a shainmhínítear in Airteagal 2(13) de Threoir 97/67/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 1997 maidir le comhrialacha chun an margadh inmheánach Comhphobail i seirbhísí poist a fhorbairt agus cáilíocht na seirbhíse a fheabhsú chun ítimí a sheachadadh mar chuid d’ítimí poist mar a shainítear in Airteagal 2(6) de Threoir 97/67/CE.’; [Leasú 392]

"

(7b)   In Airteagal 13(1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (e):"

‘(e) feithiclí a oibríonn go heisiach ar oileáin nó i réigiúin atá scartha amach ón gcuid eile den chríoch náisiúnta, nach mó ná 2 300 ciliméadar cearnach ó thaobh achair de agus nach bhfuil nasctha leis an gcuid eile den chríoch náisiúnta le droichead, áth ná tollán atá ar oscailt lena úsáide ag mótarfheithiclí, agus nach bhfuil teorann acu le Ballstát eile;’; [Leasú 393]

"

(7c)  in Airteagal 13(1), cuirtear an pointe seo a leanas leis:"

‘(pa) feithiclí nó cónaisc feithiclí nach bhfuil a uasmhais incheadaithe níos mó ná 44 thona, arna n-úsáid ag gnóthas tógála suas le ga 100 km ó bhunáit an ghnóthais, agus ar an gcoinníoll nach ionann tiomáint na feithicle agus príomhghníomhaíocht an tiománaí;’; [Leasú 394]

"

(8)  in Airteagal 14, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:"

"2. I gcásanna práinne féadfaidh na Ballstáit, i gcúinsí eisceachtúla, eisceacht shealadach a thabhairt ar feadh tréimhse nach mó ná 30 lá agus tabharfar údar cuí leis an eisceacht sin agus tabharfar fógra fúithi láithreach don Choimisiún."; Féadfaidh na Ballstáit, i gcúinsí eisceachtúla, eisceacht shealadach a dheonú ar feadh tréimhse nach mó ná 30 lá, eisceacht a dtabharfar údar cuí léi agus a ndéanfar fógra ina leith a thabhairt láithreach don Choimisiún.

Déanfar an fhaisnéis sin a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin tiomnaithe poiblí a bheidh á chothabháil ag an gCoimisiún i dteangacha uile AE.”; [Leasú 395]

"

(9)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 15:"

"Airteagal 15

Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh tiománaithe feithiclí dá dtagraítear in Airteagal 3(a) faoi réir na rialacha náisiúnta lena dtugtar cosaint leordhóthanach i leith tréimhsí tiomána ceadaithe agus sosanna agus tréimhsí scíthe éigeantacha. Cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún ar an eolas faoi na rialacha náisiúnta ábhartha is infheidhme maidir leis na tiománaithe sin."; Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh tiománaithe feithiclí dá dtagraítear in Airteagal 3(a) faoi réir na rialacha náisiúnta lena dtugtar cosaint leordhóthanach i leith tréimhsí tiomána ceadaithe agus sosanna agus tréimhsí scíthe éigeantacha. Tá sé chun leasa dhálaí oibre na dtiománaithe, chomh maith le sábháilteacht ar bhóithre agus le forfheidhmiú go ndéanfadh na Ballstáit limistéir pháirceála agus scíthe, saor ó shneachta agus oighear a chur ar fáil sa gheimhreadh, go háirithe i réigiúin is forimeallaí agus/nó i réigiúin fhorimeallacha an Aontais Eorpaigh.”; [Leasú 396]

"

(9a)  in Airteagal 17, cuirtear isteach an mhír seo a leanas:"

‘3a. Áireofar sa tuarascáil meastóireacht ar úsáid na gcóras tiomána uathrialaitheach sna Ballstáit agus ar an deis a bheidh ag an tiománaí taifead a dhéanamh ar an tréimhse lena linn a gcuirfear córas tiomána uathrialaitheach i ngníomh agus, más iomchuí, beidh togra reachtach ag gabháil léi chun leasú a dhéanamh ar an Rialachán seo, lena n-áirítear na ceanglais riachtanacha a bheadh ar an tiománaí na sonraí sin a thaifeadadh sa tacagraf cliste.’; [Leasú 397]

"

(10)  in Airteagal 19, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

"1. Leagfaidh na Ballstáit rialacha síos maidir leis na pionóis is infheidhme maidir le sáruithe ar an Rialachán seo agus ar Rialachán (AE) Uimh. 165/2014 agus déanfaidh siad gach beart is gá lena áirithiú go gcuirfear chun feidhme iad. Beidh feidhm na bpionós sin de réir thromchúiseacht an tsáraithe de réir mar a chinnfear i gcomhréir le hIarscríbhinn II de Threoir 2006/22/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(7), agus beidh siad athchomhairleach neamh-idirdhealaitheach. Ní bheidh níos mó ná pionós amháin ná nós imeachta amháin ann de dheasca sárú amháin ar an Rialachán seo ná ar Rialachán (AE) Uimh. 165/2014. Tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún faoi na bearta sin agus faoi na rialacha maidir le pionóis faoin dáta atá sonraithe sa dara fomhír d'Airteagal 29. Tabharfaidh siad fógra gan mhoill faoi aon leasuithe a dhéanfar orthu sin tar a éis sin. Cuirfidh an Coimisiún na Ballstáit ar an eolas dá réir sin Leagfaidh na Ballstáit rialacha síos maidir leis na pionóis is infheidhme maidir le sáruithe ar an Rialachán seo agus ar Rialachán (AE) Uimh. 165/2014 agus déanfaidh siad gach beart is gá lena áirithiú go gcuirfear chun feidhme iad. Beidh na pionóis sin éifeachtach agus comhréireach le tromchúiseacht na sáruithe, mar a léirítear in Iarscríbhinn III a ghabhann le Treoir 2006/22/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle12, agus beidh siad athchomhairleach agus neamh-idirdhealaitheach. Ní bheidh aon sárú amháin ar an Rialachán seo ná ar Rialachán (AE) Uimh. 165/2014 faoi réir níos mó ná aon phionós amháin ná níos mó ná aon nós imeachta amháin. Déanfaidh na Ballstáit, faoin dáta a shonraítear sa dara fomhír d’Airteagal 29, fógra a thabhairt don Choimisiúin maidir leis na rialacha agus na bearta sin, mar aon leis an modh agus na critéir a roghnófar ar an leibhéal náisiúnta chun a gcomhréireacht a mheas. Déanfaidh na Ballstáit fógra a thabhairt gan mhoill maidir le haon leasú a imreoidh tionchar orthu. Cuirfidh an Coimisiún na Ballstáit ar an eolas maidir leis na rialacha agus na bearta sin, agus maidir le haon leasuithe a dhéanfar orthu sin.

Déanfar an fhaisnéis sin a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin tiomnaithe poiblí a bheidh á chothabháil ag an gCoimisiún i dteangacha uile AE, ar súiomh é ar a mbeidh faisnéis mhionsonraithe faoi phionóis den sórt sin is infheidhme i mBallstát AE."; [Leasú 398]

"

(11)  Leasaítear Airteagal 22 mar seo a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1"

"1. Oibreoidh na Ballstáit i ndlúthchomhar le chéile agus tabharfaidh siad cúnamh dá chéile gan moill míchuí chun gur fusa an Rialachán seo a chur i bhfeidhm go seasmhach agus é a fhorfheidhmiú go héifeachtach, i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 8 de Threoir 2006/22/CE.

"

(b)  i mír 2, cuirtear isteach pointe (c) mar seo a leanas:"

"(c) faisnéis shonrach eile, lena n‑áirítear rátáil riosca an ghnóthais, ar féidir go mbeidh iarmhairtí aige i leith chomhlíonadh fhorálacha an Rialacháin seo.";

"

(c)  cuirtear isteach na míreanna seo a leanas:"

"3a. Chun críocha an mhalartaithe faisnéise faoi chuimsiú an Rialacháin seo, úsáidfidh na Ballstáit na comhlachtaí le haghaidh idirchaidreamh laistigh den chomhphobal arna ainmniú de bhun Airteagal 7 de Threoir 2006/22/CE."

"3b. Cuirfear comhar agus cúnamh riaracháin frithpháirteach ar fáil saor in aisce.";

"

(12)  in Airteagal 25, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:"

"2. I gcásanna dá dtagraítear i mír 1, glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme ina leagfar amach modhanna comhchoiteanna i gcomhréir leis an nós imeachta comhairliúcháin dá dtagraítear in Airteagal 24(2) Sna cásanna dá dtagraítear i mír 1, glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme ina leagfar amach modhanna comhchoiteanna chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, i gcomhréir leis an nós imeachta comhairliúcháin dá dtagraítear in Airteagal 24(2)."; [Leasú 399]

"

(12a)  Cuirtear an Iarscríbhinn seo a leanas isteach:"

‘Na ceanglais íosta le haghaidh na limistéar páirceála

Cuid A: Saoráidí seirbhíse

   (1) Leithris le sconnaí uisce atá glan, i riocht oibre agus a bheidh á seiceáil go rialta:
   suas le 10 n-áit, bloc leithris amháin ar a laghad, le ceithre leithreas;
   suas le 25 áit, bloc leithris amháin ar a laghad, le hocht leithreas;
   ó 25 áit suas le 50 áit, dhá bhloc leithris ar a laghad, le 10 leithreas i ngach bloc;
   ó 50 áit suas le 75 áit, dhá bhloc leithris ar a laghad, le 15 leithreas i ngach bloc;
   ó 75 áit suas le 125 áit, ceithre bhloc leithris ar a laghad, le 15 leithreas i ngach bloc;
   os cionn 125 áit, sé bhloc leithris ar a laghad, le 15 leithreas i ngach bloc.
   (2) Cithfholcadáin atá glan, i riocht oibre agus á seiceáil go rialta:
   suas le 10 n-áit, bloc cithfholctha amháin ar a laghad, le dhá chithfholcadán;
   ó 25 áit suas le 50 áit, dhá bhloc cithfholctha ar a laghad, le cúig chithfholcadán i ngach bloc;
   ó 50 áit suas le 75 áit, dhá bhloc cithfholctha ar a laghad, le 10 gcithfholcadán i ngach bloc;
   ó 75 áit suas le 125 áit, ceithre bhloc cithfholctha ar a laghad, le 12 chithfholcadán i ngach bloc;
   os cionn 125 áit, sé bhloc cithfholctha ar a laghad, le 15 chithfholcadán i ngach bloc.
   (3) Rochtain leordhóthanach ar uisce óil;
   (4) Saoráidí cócaireachta cuí, sneaicbheár nó bialann;
   (5) Siopa ag an suíomh nó in aice láimhe, ina bhfuil cineálacha éagsúla bia, deochanna etc. ar fáil;
   (6) Méid leordhóthanach boscaí bruscair ar fáil a bhfuil toilleadh leordhóthanach iontu;
   (7) Foscadh ón mbáisteach nó ón ngrian in aice leis an limistéar páirceála.
   (8) Plean teagmhais / bainistíocht ar fáil / sonraí teagmhála éigeandála ar eolas ag an bhfoireann;
   (9) Méid leordhóthanach bord picnice a bhfuil binsí nó rogha malartach leo ar fáil;
   (10) Seirbhís Wi-Fi thiomanaithe;
   (11) Córas áirithinte, íocaíochta agus sonraisc airgead tirim;
   (12) Córas ag an suíomh agus ar líne chun infhaighteacht amanna sa sceideal a léiriú;
   (13) Tá na saoráidí oiriúnach do gach inscine.

Cuid B: Gnéithe slándála

   (1) Beidh scaradh leanúnach idir an limistéar páirceála agus an ceantar máguaird, amhail fáil nó bacainní malartacha, lena a gcuirtear cosc ar dhul isteach aonuaire agus ar iontráil d’aon ghnó nó lena a gcuirtear moill ar an iontráil;
   (2) Ní thabharfar rochtain ar an limistéar páirceála ach amháin d’úsáideoirí an limistéir pháirceála agus do bhaill foirne an limistéir pháirceála trucaile;
   (3) Beidh taifeadadh digiteach (ar a laghad 25fps) i bhfeidhm. Beidh an córas ag taifeadadh go leanúnach nó i modh braite gluaisne;
   (4) Córas CCTV lenar féidir an fál ar fad a chumhdach sa chaoi go n-áiritheofar go bhféadfar gach gníomhaíocht a tharlóidh gar don bhfál nó ag an bhfál a thaifeadadh go soiléir (dearcadh taifeadta CCTV);
   (5) Faireachas suímh le patróil nó ar bhealach eile;
   (6) Déanfar gach teagmhas coireachta a thuairisciú d’fhoireann an limistéir pháirceála agus do na póilíní. Más féidir, ní mór an fheithicil a choinneáil ina stad go dtí go bhfaighfear treoracha óna póilíní;
   (7) Lánaí tiománaithe agus coisithe atá soilsithe i gcónaí;
   (8) Sábháilteacht na gcoisithe sna limistéir thiomnaithe pháirceála;
   (9) Faireachas ar an limistéar páirceála trí sheiceálacha slándála atá iomchuí agus comhréireach a dhéanamh;
   (10) Uimhir(eacha) t(h)eileafóin na seirbhísí éigeandála a bheith léirithe go soiléir.’ [Leasú 400]

"

Airteagal 2

Leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 165/2014 mar a leanas:

(-1)  in Airteagal 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

“1. Sa Rialachán seo, leagtar síos na hoibleagáidí agus na ceanglais maidir le déanamh, suiteáil, úsáid, tástáil agus rialú tacagraf le húsáid in iompar de bhóthar d’fhonn comhlíonadh Rialachán (CE) Uimh. 561/2006, Threoir 2002/15/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(8) agus Threoir 92/6/CEE ón gComhairle(9), Rialachán (CE) Uimh. 1072/2009, Treoir 92/106/CEE ón gComhairle(10), Treoir 96/71/CE agus Threoir 2014/67/AE a fhíorú, a fhad is a bhaineann siad le hoibrithe a phostú in iompar de bhóthar, agus leis an Treoir lena leagtar síos rialacha sonracha i ndáil le Treoir 96/71/CE agus Treoir 2014/67/AE maidir le hoibrithe a phostú in earnáil an iompair de bhóthar.’;[Leasú 401]

"

(-1a)  in Airteagal 2(2), cuirtear isteach an pointe seo a leanas:"

‘(ha) ciallaíonn ‘tacagraf cliste’ tacagraf digiteach a bhaineann úsáid as seirbhís atá bunaithe ar chóras loingseoireachta satailíte a chinneann a shuíomh go huathoibríoch de réir na Rialacháin seo;’; [Leasú 402]

"

(-1b)  in Airteagal 3, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4:"

“4. Tráth nach déanaí ná(11)... [3 bliana tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo], déanfar na feithiclí seo a leanas a fheistiú le tacagraf cliste:

   (a) feithiclí a oibríonn i mBallstát seachas a mBallstát clárúcháin agus atá feistithe le tacagraf analógach;
   (b) feithiclí a oibríonn i mBallstát eile seachas a mBallstát clárúcháin agus atá feistithe le tacagraf digiteach a chomhlíonann na sonraíochtaí in Iarscríbhinn IB a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 3821/85 is infheidhme go dtí 30 Meán Fómhair 2011; nó
   (c) feithiclí a oibríonn i mBallstát eile seachas a mBallstát clárúcháin agus atá feistithe le tacagraf digiteach a chomhlíonann na sonraíochtaí in Iarscríbhinn IB a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 3821/85 is infheidhme ón 1 Deireadh Fómhair 2011.’; [Leasú 403]

"

(-1c)  in Airteagal 3, cuirtear isteach an mhír seo a leanas:"

“4a. Faoin... [4 bliana tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo], feithiclí a oibríonn i mBallstát eile seachas a mBallstát clárúcháin agus atá feistithe le tacagraf digiteach a chomhlíonann na sonraíochtaí in Iarscríbhinn IB a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 3821/85 ón gComhairle is infheidhme ón 1 Deireadh Fómhair 2012 i leith, déanfar iad a fheistiú le tacagraf cliste.’; [Leasú 404]

"

(-1d)  in Airteagal 3, cuirtear isteach an mhír seo a leanas:"

“4b. Faoin... [5 bliana tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo], feithiclí a oibríonn i mBallstát seachas a mBallstát clárúcháin agus atá feistithe le tacagraf digiteach a chomhlíonann na sonraíochtaí in Iarscríbhinn IC a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 2016/799 ón gComhairle(12) is infheidhme ón 1 Deireadh Fómhair 2011 i leith, déanfar iad a fheistiú le tacagraf cliste.’; [Leasú 405]

"

(-1e)  in Airteagal 4(2), tar éis an tríú fleasc, cuirtear isteach an fleasc seo a leanas:"

“- go bhfuil go leor acmhainneacht cuimhne acu chun na sonraí uile a cheanglaítear faoin Rialachán seo a stóráil;’; [Leasú 406]

"

(-1f)  in Airteagal 7, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

‘1. Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar sonraí pearsanta a phróiseáil i gcomhthéacs an Rialacháin seo chun a fhíorú go gcomhlíonfar an Rialachán seo agus Rialachán (CE) Uimh. 561/2006, Treoir 2002/15/CE, Treoir 92/6/CEE ón gComhairle, Treoir 92/106/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1072/2009, Treoir 96/71/CE agus Treoir 2014/67/AE a fhad is a bhaineann siad le hoibrithe a phostú in iompar de bhóthar, agus leis an Treoir lena leagtar síos rialacha sonracha i ndáil le Treoir 96/71/CE agus Treoir 2014/67/AE maidir le hoibrithe a phostú in iompar de bhóthar, agus chun na críche sin amháin, i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 agus Treoir 2002/58/CE agus faoi mhaoirseacht údarás maoirseachta an Bhallstáit dá dtagraítear in Airteagal 51 de Threoir (AE) 2016/679.’; [Leasú 407]

"

(-1g)  in Airteagal 7, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na na coda réamhráití de mhír 2:"

“2. Áiritheoidh na Ballstáit, go háirithe, go gcosnófar sonraí pearsanta ar úsáidí eile seachas iad siúd a bhfuil dlúthbhaint acu leis an Rialachán seo agus le Rialachán (CE) Uimh. 561/2006, Treoir 2002/15/CE, Treoir 92/6/CEE ón gComhairle, Treoir 92/106/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh.1072/2009, Treoir 96/71/CE agus Treoir 2014/67/AE a fhad is a bhaineann siad le hoibrithe a phostú in iompar de bhóthar, agus leis an Treoir leana leagtar síos rialacha sonracha i ndáil le Treoir 96/71/CE agus Treoir 2014/67/AE maidir le hoibrithe a phostú in iompar de bhóthar, i gcomhréir le mír 1, i dtaca leis na nithe seo a leanas:” [Leasú 408]

"

(1)  in Airteagal 8(1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fleasc:"

"– gach trí uair an chloig d'am tiomána carntha agus gach uair a thrasnóidh an fheithicil an teorainn;"; gach trí uair an chloig d'am tiomána carntha agus gach uair a thrasnóidh an fheithicil teorainn de chuid Ballstát; [Leasú 409]

   gach uair a dhéanann an fheithicil gníomhaíochtaí luchtaithe nó díluchtaithe;”; [Leasú 410]

"

(1a)  in Airteagal 8(1), cuirtear isteach an fhomhír seo a leanas:"

“Chun fíorú chomhlíonadh na n-údaráis rialála a éascú, déanfaidh an tacagraf cliste taifead freisin ar an amhlaidh gur baineadh úsáid as an bhfeithicil le haghaidh paisinéirí nó earraí a iompar, mar a cheanglaítear le Rialachán (CE) Uimh. 561/2006.”; [Leasú 411]

"

(1b)  in Airteagal 8(1), cuirtear an fhomhír seo a leanas isteach:"

“Feithiclí a cláraíodh den chéad uair ón... [24 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo], déanfar iad a fheistiú le tacagraf i gcomhréir leis an dara fleasc den chéad fhomhír d’Airteagal 8(1) agus an dara fomhír d’Airteagal 8(1) den Rialachán seo.”; [Leasú 412]

"

(1c)  in Airteagal 9, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:"

“2. Faoin ... [1 bhliain tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], déanfaidh na Ballstáit a n-údaráis rialaithe a fheistiú a mhéid is iomchuí leis an trealamh cian-luathbhrathadóireachta is gá chun gur féidir an chumarsáid sonraí dá dtagraítear san Airteagal seo a dhéanamh, agus a gceanglais shonracha agus a straitéisí sonracha maidir le forfheidhmiú á gcur san áireamh. Go dtí an t-am sin, féadfaidh na Ballstáit cinneadh a dhéanamh maidir lena n-údarás rialaithe a fheistiú le trealamh cian-luathbhrathadóireachta den sórt sin.’;[Leasú 413/rev]

"

(1d)  in Airteagal 9, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:"

‘3. Bunófar an chumarsáid dá dtagraítear i mír 1 leis an tacagraf agus leis sin amháin, tráth a n-iarrfar í le trealamh na n-údarás rialála. Beidh an chumarsáid slán d’fhonn sláine sonraí agus fíordheimhniúchán an trealaimh taifeadta agus rialaithe a áirithiú. Ní bheidh rochtain ar na sonraí a chuirfear in iúl ach amháin ag na húdaráis rialála atá údaraithe chun seiceáil a dhéanamh ar sháruithe ar ghníomhartha dlí an Aontais a leagtar amach in Airteagal 7(1) agus ar an Rialachán seo, agus ag ceardlanna sa mhéid is gá chun feidhmiú ceart an tacagraif a fhíorú.’; [Leasú 414]

"

(1e)  in Airteagal 11, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

‘Lena áirithiú go gcomhlíonann tacagraif chliste na prionsabail agus na ceanglais a leagtar amach sa Rialachán seo, déanfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, forálacha mionsonraithe is gá a ghlacadh chun Airteagal 8, Airteagal 9 agus Airteagal 10 a chur i bhfeidhm go haonfhoirmeach, gan na forálacha sin lena bhforálfaí don tacagraf sonraí breise a thaifeadadh.’;

Faoin ... [12 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo], glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme lena leagfar síos rialacha mionsonraithe maidir le taifead a dhéanamh ar aon trasnú teorann a dhéanfaidh an fheithicil dá dtagraítear sa dara fleasc d’Airteagal 8(1) agus sa dara fomhír d’Airteagal 8(1).

Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 42(3).’; [Leasú 415]

"

(1f)  i bpointe (b) d’Airteagal 34(5), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (iv):"

‘(iv) faoin gcomhartha 20190404-P8_TA(2019)0340_GA-p0000002.png: sosanna, scíth, saoire bhliantúil nó saoire bhreoiteachta, faoin gcomhartha ‘ bád farantóireachta/traen’: Sa bhreis ar an gcomhartha 20190404-P8_TA(2019)0340_GA-p0000003.png: an tréimhse scíthe á caitheamh ar bhád farantóireachta nó ar thraen mar a cheanglaítear le Airteagal 9 de Rialachán (CE) Uimh. 561/2006.’ [Leasú 416]

"

(2)  in Airteagal 34(7), cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhomhíre:"

"7. Iontrálfaidh an tiománaí sa tacagraf digiteach siombail na dtíortha inar thosaigh an tréimhse oibre laethúil agus inar chríochnaigh sí chomh maith leis an áit agus an uair a thrasnaigh an tiománaí teorainn san fheithicil ar theacht isteach san áit stadta iomchuí dó. Féadfaidh na Ballstáit, áfach, a cheangal ar thiománaithe feithiclí a bheidh ag gabháil d’oibríochtaí iompair laistigh dá gcríoch, sonraíochtaí geografacha níos mionsonraithe a chur le siombail na tíre, ar choinníoll go mbeidh na sonraíochtaí geografacha mionsonraithe sin curtha in iúl ag na Ballstáit sin don Choimisiún roimh an 1 Aibreán 1998 I gcás nach féidir leis an tacagraf an trasnú teorann a thaifeadadh go huathoibríoch, iontrálfaidh an tiománaí, ag an gcéad áit stadta is féidir déanamh amhlaidh agus atá ar fáil lena dhéanamh, siombail na dtíortha inar thosaigh an tréimhse oibre laethúil agus inar chríochnaigh sí chomh maith leis an áit agus an uair a thrasnaigh an tiománaí teorainn. Déanfar cód na tíre tar éis teorainn a thrasnú isteach i dtír nua a iontráil ar an tacagraf faoin gceannteideal BEGIN. Féadfaidh na Ballstáit, áfach, a cheangal ar thiománaithe feithiclí a bheidh ag gabháil d’oibríochtaí iompair laistigh dá gcríoch, sonraíochtaí geografacha níos mionsonraithe a chur le siombail na tíre, ar choinníoll go mbeidh na sonraíochtaí geografacha mionsonraithe sin curtha in iúl ag na Ballstáit sin don Choimisiún roimh an 1 Aibreán 1998.". [Leasú 417]

"

(2a)  in Airteagal 34, cuirtear isteach an mhír seo a leanas:"

“7a. Cuirfear oiliúint ar fáil do thiománaithe maidir le conas an tacagraf a úsáid i gceart chun lánúsáid a bhaint as an trealamh. Ní mór nach mbeidh an tiománaí freagrach as costas a gcuid oiliúna, nach mór a bheith á cur ar fáil ag a fhostóir.”; [Leasú 418]

"

(2b)  in Airteagal 34, cuirtear isteach an mhír seo a leanas:"

“7b. Ba cheart go gcuirfí oiliúint ar an líon is mó údarás rialaithe is féidir maidir le conas an tacagraf a léamh i gceart agus faireachán a dhéanamh air.”; [Leasú 419]

"

(2c)  in Airteagal 36(1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (i):"

"(i) na leatháin taifid don lá sin agus na leatháin a d’úsáid an tiománaí sna 56 lá roimhe sin,”; [Leasú 420]

"

(2d)  (2d) In Airteagal 36(1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (j):"

"(iii) aon taifid de láimh agus asphriontaí arna ndéanamh an lá sin agus sna 56 lá roimhe sin mar a cheanglaítear faoin Rialachán seo agus faoi Rialachán (CE) Uimh. 561/2006.”; [Leasú 421]

"

(2e)  in Airteagal 36(2), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (ii):"

"(ii) aon taifid de láimh agus asphriontaí arna ndéanamh an lá sin agus sna 56 lá roimhe sin mar a cheanglaítear faoin Rialachán seo agus faoi Rialachán (CE) Uimh. 561/2006,”; [Leasú 422]

"

Airteagal 3

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in/sa ...,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán

(1)IO C 197, 8.6.2018, lch. 45.
(2)IO C 176, 23.5.2018, lch. 57.
(3)Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 4 Aibreán 2019.
(4)Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2006 maidir le comhchuibhiú reachtaíochta sóisialta áirithe a bhaineann le hiompar de bhóthar agus lena leasaítear Rialacháin (CEE) Uimh. 3821/85 agus Rialachán (CE) Uimh. 2135/98 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 3820/85 ón gComhairle (IO L 102, 11.4.2006, lch. 1).
(5)Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).
(6)Rialachán (AE) Uimh. 165/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Feabhra 2014 maidir le tacagraif in iompar de bhóthar, lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 3821/85 ón gComhairle maidir le trealamh taifeadta in iompar de bhóthar agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le comhchuibhiú reachtaíochta sóisialta áirithe a bhaineann le hiompar de bhóthar (IO L 60, 28.2.2014, lch. 1).
(7)Treoir 2006/22/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2006 maidir le coinníollacha íosta le haghaidh chur chun feidhme Rialachán (CEE) Uimh. 3820/85 agus Rialachán (CEE) Uimh. 3821/85 ón gComhairle maidir le reachtaíocht shóisialta a bhaineann le gníomhaíochtaí iompair de bhóthar agus lena n-aisghairtear Treoir 88/599/CEE (IO L 102, 11.04.2006, lch. 35).
(8) Treoir 2002/15/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2002 maidir le heagrú ama oibre daoine atá i mbun gníomhaíochtaí soghluaiste iompair de bhóthar (IO L 80, 23.3.2002, lch. 35).
(9) Treoir 92/6/CEE ón gComhairle an 10 Feabhra 1992 maidir le feistí teorannaithe luais le haghaidh aicmí áirithe mótarfheithiclí sa Chomhphobal a shuiteáil agus a úsáid (IO L 57, 2.3.1992, lch. 27).
(10) Treoir 92/106/CEE ón gComhairle an 7 Nollaig 1992 maidir le rialacha comhchoiteanna a bhunú le haghaidh cineálacha áirithe iompair chomhcheangailte earraí idir na Ballstáit, IO L 368, 17.12.1992, lch. 38).
(11) Ag glacadh leis go dtiocfaidh an pacáiste bóithre i bhfeidhm in 2019, gníomh cur chun feidhme an Choimisiúin, leagan 2, maidir le tacagraf cliste (féach Airt. 11 thíos), lena ndéantar cur chuige céimnithe isteach i leith iarfheistiú a chur i bhfeidhm ina dhiaidh sin.
(12) Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2016/799 ón gCoimisiún an 18 Márta 2016 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (AE) Uimh. 165/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos na ceanglais chun tacagraif agus comhpháirteanna tacagraif a dhéanamh, a thástáil, a shuiteáil, a oibriú agus a dheisiú (IO L 139, 26.5.2016, lch. 1).

An nuashonrú is déanaí: 6 Deireadh Fómhair 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais