Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/0122(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0205/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0205/2018

Rasprave :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Glasovanja :

PV 14/06/2018 - 7.8
CRE 14/06/2018 - 7.8
PV 04/07/2018 - 9.2
CRE 04/07/2018 - 9.2
Objašnjenja glasovanja
PV 04/04/2019 - 6.8
CRE 04/04/2019 - 6.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0340

Usvojeni tekstovi
PDF 239kWORD 73k
Četvrtak, 4. travnja 2019. - Bruxelles Završno izdanje
Dnevno i tjedno vrijeme vožnje, minimalne stanke i razdoblja odmora te pozicioniranje s pomoću tahografa ***I
P8_TA(2019)0340A8-0205/2018
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 4. travnja 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) br. 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0277),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 91. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0167/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 18. siječnja 2018.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 1. veljače 2018.(2),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0205/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 197, 8.6.2018., str. 45.
(2) SL C 176, 23.5.2018., str. 57.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 4. travnja 2019. radi donošenja Uredbe (EU) .../... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) br. 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa
P8_TC1-COD(2017)0122

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 91. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(1),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija(2),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(3),

budući da:

(1)  Dobri uvjeti rada za vozače i pošteni uvjeti poslovanja za cestovne prijevoznike od ključne su važnosti za stvaranje sigurnog, učinkovitog i društveno odgovornog te nediskriminirajućeg sektora cestovnog prometa koji može privući kvalificirane radnike. Kako bi se taj postupak olakšao, ključno je da socijalna pravila Unije u području cestovnog prometa budu jasna, proporcionalna, svrsishodna, jednostavna za primjenu i provedbu te da se učinkovito i dosljedno provode na području čitave cijele Unije. [Am. 346]

(2)  Nakon ocjenjivanja učinkovitosti i djelotvornosti provedbe postojećeg skupa socijalnih pravila Unije u području cestovnog prometa, a posebno Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća(4), u postojećem pravnom okviru provedbi pravnog okvira utvrđeni su određeni nedostaci. Zbog nejasnih i neprimjerenih pravila o tjednom odmoru, objektima za odmor, stankama u slučaju višečlane posade i nepostojanja pravila o povratku vozača kući ili na neku drugu lokaciju po njihovu izboru dolazi do različitih tumačenja i praksi provedbe u državama članicama. Nekoliko država članica nedavno je donijelo jednostrane mjere kojima se dodatno povećala pravna nesigurnost te nejednako postupanje prema vozačima i prijevoznicima. Međutim, maksimalna trajanja vožnje po danu i po tjednu, kako su utvrđena u Uredbi (EZ) br. 561/2006, učinkovito doprinose poboljšanju socijalnih uvjeta vozača u cestovnom prometu i sigurnosti cestovnog prometa općenito te bi stoga trebalo poduzeti mjere kako bi se osiguralo njihovo poštovanje. [Am. 347]

(2a)   U interesu sigurnosti cestovnog prometa i provedbe svi bi vozači u potpunosti trebali poznavati pravila o vremenu vožnje i vremenu odmora te raspoloživosti objekata za odmor. Stoga je primjereno da države članice pripreme smjernice koje će jasno i na jednostavan način predstaviti ovu Uredbu, sadržavati korisne informacije o parkiralištima i objektima za odmor te u kojima će se naglasiti važnost borbe protiv umora. [Am. 348]

(2b)   U interesu je sigurnosti cestovnog prometa poticati prijevoznike da usvoje kulturu sigurnosti, što uključuje sigurnosne politike i postupke koje utvrđuje više rukovodstvo, angažman neposredno nadređenih u provedbi sigurnosne politike i spremnost radne snage da poštuje sigurnosna pravila. Trebao bi se staviti jasan naglasak na pitanja povezana sa sigurnošću cestovnog prometa, kao što su umor, odgovornost, planiranje putovanja, raspored, plaćanje na temelju radne učinkovitosti i upravljanja „just in time”. [Am. 349]

(3)  Ex post evaluacijom Uredbe (EZ) br. 561/2006 potvrdilo se da je nedosljedna i neučinkovita provedba socijalnih prava Unije uglavnom posljedica nejasnih pravila, neučinkovite i nejednake upotrebe alata nadzora i nedovoljne administrativne suradnje među državama članicama, čime se povećava fragmentacija europskog unutarnjeg tržišta. [Am. 350]

(4)  Jasna, primjerena i jednakomjerno provedena pravila ključna su i za postizanje ciljeva politike u pogledu poboljšanja uvjeta rada za vozače, a posebice u pogledu osiguravanja nenarušenog i poštenog tržišnog natjecanja među prijevoznicima i doprinosa sigurnosti cestovnog prometa za sve sudionike cestovnom u prometu. [Am. 351]

(4a)   Sva nacionalna pravila koja se primjenjuju na cestovni promet moraju biti proporcionalna i opravdana te se njima ne smije narušavati ili činiti manje privlačnim ostvarivanje temeljnih sloboda zajamčenih Ugovorom, kao što su slobodno kretanje robe i sloboda pružanja usluga, kako bi se zadržala ili čak povećala konkurentnost Europske unije. [Am. 352]

(4b)  Kako bi se osigurali jednaki uvjeti u cestovnom prometu diljem Europe, ova bi se Uredba trebala primjenjivati na sva vozila iznad 2,4 tone kojima se obavlja međunarodni prijevoz. [Am. 353/rev]

(5)  Postojeći zahtjev u pogledu stanki pokazao se neprimjerenim i nepraktičnim za vozače koji su dio posade. Stoga bi zahtjev u pogledu bilježenja stanki trebalo prilagoditi posebnostima prijevoza koji obavljaju vozači koji voze u posadi.

(5a)   Prijevoz robe uvelike se razlikuje od prijevoza putnika. Vozači autobusa u bliskom su kontaktu sa svojim putnicima i trebali bi biti u mogućnosti fleksibilnije uzimati stanke, bez produženja vremena vožnje ili skraćivanja razdoblja odmora i stanki. [Am. 354]

(6)  Vozači koji obavljaju međunarodni prijevoz na duge relacije provode dulja razdoblja daleko od kuće. Trenutačnim zahtjevima u pogledu redovnog tjednog odmora ta se razdoblja nepotrebno produljuju. Stoga je odredbe o redovnom tjednom odmoru poželjno prilagoditi tako da vozači mogu lakše obavljati prijevoz u skladu s pravilima i stići kući ili na odredište po njihovu izboru kako bi iskoristili redovni tjedni odmor te kako bi im se osigurala potpuna nadoknada svih skraćenih tjednih razdoblja odmora. Važno je i osigurati da prijevoznici organiziraju rad vozača tako da razdoblja koja provode daleko od kuće ne budu preduga. Kad vozač odluči to razdoblje odmora provesti kod kuće, prijevoznici bi trebali vozaču osigurati sredstva za povratak. [Am. 355]

(6a)   Ako rad vozača predvidljivo uključuje druge aktivnosti za poslodavca osim zadaće u pogledu vožnje, kao što su utovar i istovar, pronalazak parkirališta, održavanje vozila, priprema rute itd., vrijeme koje mu je potrebno za obavljanje tih zadaća trebalo bi uzeti u obzir pri utvrđivanju njegova radnog vremena, mogućnosti za prikladan odmor i dobivanje odgovarajuće plaće. [Am. 356]

(6b)   Da bi se zaštitili radni uvjeti vozača na mjestima utovara i istovara, vlasnici i operateri takvih objekata trebali bi vozaču dati pristup sanitarnim prostorijama. [Am. 357]

(6c)  Zahvaljujući brzom tehnološkom napretku razvijaju se sve sofisticiraniji sustavi autonomne vožnje. U budućnosti bi ti sustavi mogli omogućiti diferenciranu upotrebu vozila za čije upravljanje neće biti potreban vozač. To bi moglo dovesti do novih operativnih mogućnosti, kao što je vožnja kamiona u konvoju. Stoga će biti potrebna prilagodba postojećeg zakonodavstva, uključujući pravila o vremenu vožnje i vremenu odmora, za što je od ključne važnosti napredak na razini radne skupine UNECE-a. Komisija predstavlja izvješće o evaluaciji upotrebe sustava autonomne vožnje u državama članicama uz koje po potrebi prilaže zakonodavni prijedlog kako bi se u obzir uzele prednosti tehnologija autonomne vožnje. Namjera ovog zakonodavstva je zajamčiti sigurnost cestovnog prometa, jednake uvjete i primjerene radne uvjete te EU-u omogućiti da ima vodeću ulogu u inovativnim tehnologijama i praksama. [Am. 358]

(7)  Postoje razlike između država članica kada je riječ o tumačenju i primjeni zahtjeva u pogledu tjednog odmora s obzirom na mjesto na kojem bi trebalo iskoristiti tjedni odmor. Kako bi se zajamčili dobri radni uvjeti i sigurnost vozača, taj bi zahtjev stoga trebalo pojasniti kako bi se zajamčilo da se vozačima osigura prikladan kvalitetan smještaj ili druga lokacija po izboru vozača u okviru kojih se u obzir uzimaju rodne posebnosti i koje plaća poslodavac tijekom redovnih tjednih razdoblja odmora ako se ta razdoblja iskorištavaju daleko od kuće. Države članice trebaju zajamčiti dostupnost dostatnih sigurnih parkirališta koja su prilagođena potrebama vozača. [Am. 359]

(7a)  Na namjenskim parkiralištima trebala bi postojati sva infrastruktura potrebna za dobre uvjete odmora, odnosno sanitarni čvor, ugostiteljska ponuda, sigurnost i ostalo. [Am. 360]

(7b)  Primjerene prostorije za odmor ključne su za poboljšanje radnih uvjeta vozača u tom sektoru te očuvanje sigurnosti cestovnog prometa. Budući da je odmor u kabini karakterističan za sektor prometa, a u nekim slučajevima poželjan sa stajališta udobnosti i prikladnosti, vozačima bi trebalo biti dopušteno da koriste odmor u svojem vozilu ako u njemu postoji prikladno mjesto za spavanje. Stoga države članice ne bi trebale nerazmjerno ometati ili otežavati uspostavu namjenskih parkirališta. [Am. 361]

(7c)  U revidiranim smjernicama za TEN-T predviđa se izgradnja parkirališta na autocestama otprilike svakih 100 km kako bi se osigurala parkirališta za komercijalne korisnike cesta uz odgovarajuću razinu sigurnosti i zaštite te bi stoga države članice trebalo poticati da provode smjernice za TEN-T i dovoljno podupiru sigurna i primjereno prilagođena parkirališta i u njih ulažu. [Am. 362]

(7d)  Kako bi se osigurali kvalitetni i pristupačni objekti za odmor, Komisija i države članice trebale bi poticati uspostavu socijalnih, komercijalnih, javnih i drugih poduzeća za upravljanje namjenskim parkiralištima. [Am. 363]

(8)  Vozači se često suočavaju s nepredviđenim okolnostima zbog kojih ne mogu stići na željeno odredište kako bi iskoristili tjedni odmor a da pritom ne prekrše pravila Unije. Trebalo bi olakšati vozačima da se nose s tim okolnostima i omogućiti im da stignu na odredišta kako bi iskoristili tjedni odmor a da pritom ne prekrše zahtjeve u pogledu maksimalnih vremena vožnje.

(8a)  Mnoge aktivnosti cestovnog prometa unutar Unije uključuju prijevoz trajektom ili željeznicom za određeni dio puta. Stoga bi trebalo utvrditi jasne i odgovarajuće odredbe koje se odnose na razdoblja odmora i stanke za takve aktivnosti. [Am. 364]

(9)  Kako bi se smanjila i spriječila pojava različitih praksi provedbe te dodatno poboljšale učinkovitost i djelotvornost prekogranične provedbe, ključno je uspostaviti jasna pravila za redovitu administrativnu suradnju među državama članicama.

(9a)  Kako bi se zajamčila učinkovita provedba, od ključne je važnosti da nadležna tijela pri provedbi provjera na cestama mogu utvrditi da se vremena vožnje i razdoblja odmora poštuju na dan provjere te tijekom prethodnih 56 dana. [Am. 365]

(9b)   Kako bi se osiguralo da su pravila jasna, razumljiva i provediva, vozačima se mora omogućiti pristup informacijama. To bi se trebalo postići koordinacijom Komisije. Vozači bi također trebali primati informacije o odmorištima i sigurnim parkiralištima radi boljeg planiranja putovanja. Nadalje, uz koordinaciju Komisije trebalo bi uspostaviti besplatnu telefonsku liniju kako bi se nadzorne službe upozorile u slučajevima nedopuštenog pritiska na vozače, prijevara ili nezakonitog ponašanja. [Am. 366]

(9c)  Člankom 6. Uredbe (EZ) br. 1071/2009 države članice se obvezuju na primjenu zajedničke klasifikacije povrede pravila pri ocjenjivanju dobrog ugleda. Države članice trebale bi poduzeti sve potrebne mjere kako bi se zajamčilo da se nacionalna pravila o kaznama koje se primjenjuju za kršenja Uredbe (EZ) br. 561/2006 i Uredbe (EU) br. 165/2014 provode na učinkovit, proporcionalan i odvraćajući način. Potrebni su daljnji koraci kako bi se zajamčilo da su kazne koje primjenjuju države članice nediskriminirajuće i razmjerne ozbiljnosti povrede. [Am. 367]

(10)  Radi osiguravanja jedinstvenih uvjeta provedbe Uredbe (EZ) br. 561/2006 Komisiji bi trebalo prenijeti provedbene ovlasti kako bi se pojasnile sve odredbe te Uredbe i uspostavili zajednički pristupi za njihovu primjenu i provedbu. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011(5).

(11)  Kako bi se poboljšala isplativost provedbe socijalnih pravila, trebalo bi u potpunosti iskoristiti potencijal postojećih postojeći i budućih sustava pametni sustavi tahografa Stoga trebali bi trebalo unaprijediti funkcionalnosti tahografa kako bi se omogućilo preciznije pozicioniranje, posebice tijekom obavljanja međunarodnog prijevoza biti obvezni u međunarodnom prijevozu. Stoga bi trebalo unaprijediti funkcionalnosti tahografa kako bi se omogućilo preciznije pozicioniranje. [Am. 368]

(11a)   Brz razvoj novih tehnologija i digitalizacije u cijelom gospodarstvu Unije te potreba za jednakim uvjetima među poduzećima u sektoru međunarodnog cestovnog prometa dovode do nužnog skraćivanja prijelaznog razdoblja za ugradnju digitalnih tahografa u registrirana vozila. Pametnim tahografom doprinijet će se pojednostavljenju nadzora, čime će se olakšati rad nacionalnih tijela. [Am. 369]

(11b)   Uzimajući u obzir raširenu upotrebu pametnih telefona i stalni razvoj njihovih funkcionalnosti te u svijetlu razvoja sustava Galileo, koji nudi sve veće mogućnosti za lociranje u stvarnom vremenu, koje već postoji na velikom broju mobilnih uređaja, Komisija bi trebala istražiti mogućnost razvoja i certificiranja mobilne aplikacije koja nudi iste prednosti kao i pametni tahograf, i to uz jednake povezane troškove. [Am. 370]

(11c)  Kako bi se zajamčili odgovarajući zdravstveni i sigurnosni standardi za vozače, potrebno je osigurati ili unaprijediti već postojeća sigurna parkirališta, prikladne sanitarne čvorove i kvalitetni smještaj. Unutar Unije trebala bi postojati dostatna mreža parkirališta. [Am. 371]

(12)  Uredbe (EZ) br. 561/2006 i (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća(6) trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

(12a)  Priznaje da se prijevoz robe razlikuje od prijevoza putnika. Vozači autobusa u bliskom su kontaktu sa svojim putnicima i trebalo bi im osigurati adekvatnije uvjete u okviru ove Uredbe bez produženja vremena vožnje ili skraćivanja razdoblja odmora i stanki. Stoga Komisija mora procijeniti mogu li se donijeti posebna pravila za taj sektor, posebno za povremene vožnje kako su definirane člankom 2. stavkom 1. točkom 4. Uredbe (EZ) br. 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima. [Am. ]

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 561/2006 mijenja se kako slijedi:

-1.  U članku 2. stavku 1. umeće se sljedeća točka:"

„(-aa) tereta u međunarodnom cestovnom prometu gdje najveća dopuštena masa vozila, uključujući prikolicu ili poluprikolicu, prelazi 2,4 tone; ili” [Am. 373]

"

-1.a  U članku 3. točka (aa) zamjenjuje se sljedećim:"

(aa) vozila ili kombinacije vozila s najvećom dopuštenom masom koja ne prelazi 7,5 tona koja se upotrebljavaju za prijevoz materijala, opreme ili strojeva i koje vozač upotrebljava prilikom izvođenja posla ili za dostavu robe koja je proizvedena u okviru obrtničke djelatnosti poduzeća koje zapošljava vozača te koji se upotrebljavaju isključivo unutar radijusa od 150 km od poduzeća i pod uvjetom da vožnja vozila nije glavna djelatnost vozača; [Am. 374]

"

1.  u članku 3. točka (h) zamjenjuje se sljedećim:"

„(h) vozila ili kombinacije vozila koje se upotrebljavaju za nekomercijalni prijevoz tereta;”;

"

1.a  U članku 3. umeće se sljedeća točka:"

„(ha) laka gospodarska vozila koja se koriste za prijevoz robe, ako se prijevoz ne obavlja za račun drugoga već za vlastiti račun poduzeća ili vozača te ako vožnja ne predstavlja glavnu aktivnost osobe koja upravlja vozilom;” [Am. 375]

"

2.  u članku 4. dodaje se sljedeća točka (r):"

„(r) „nekomercijalni prijevoz” znači svaki cestovni prijevoz, osim prijevoza za račun drugoga ili vlastiti račun, za koji se ne prima naknada za rad i kojim se ne ostvaruje prihod.”; ili promet. [Am. 376]

"

2.a   u članku 4. dodaje se sljedeća točka:"

,(ra) „kuća” znači registrirano prebivalište vozača u državi članici;”’ [Am. 377]

[Am. Ne odnosi se na hrvatsku verziju.]

"

3.  u članku 6. stavku 5. prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:"

„Vozač evidentira kao ostale poslove svako vrijeme provedeno na način opisan u članku 4. točki (e) kao i svako vrijeme provedeno u upravljanju vozilom koje se upotrebljava za komercijalne djelatnosti koje nisu obuhvaćene područjem primjene ove Uredbe, te evidentira sva razdoblja raspoloživosti kako je utvrđeno u članku 3. točki (b) Direktive 2002/15/EZ, u skladu s člankom 34. stavkom 5. točkom (b) podtočkom iii. Uredbe (EU) br. 165/2014. Ta se evidencija unosi ili ručno na evidencijskom listu, ispisu ili upotrebom opcije ručnog unosa uređaja za bilježenje.”;

"

4.  u članku 7. dodaje se sljedeći treći stavak:"

„Vozač koji je dio višečlane posade može odlučiti uzeti stanku od 45 minuta u vozilu kojim upravlja drugi vozač uz uvjet da vozač koji uzima stanku ne pruža pomoć vozaču koji upravlja vozilom.”;

"

5.  članak 8. mijenja se kako slijedi:

(a)  u stavku 6. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:"

„6. U bilo koja četiri uzastopna tjedna vozač uzima najmanje:

   (a) četiri redovna tjedna razdoblja odmora, ili
   (b) dva redovna tjedna razdoblja odmora od najmanje 45 sati i dva skraćena tjedna razdoblja odmora od najmanje 24 sata.

U smislu točke (b) skraćena tjedna razdoblja odmora nadoknađuju se istovjetnim razdobljem odmora koje se uzima u komadu (en bloc) prije isteka trećeg tjedna nakon tjedna na koji se to odnosi.”; [Am. 379]

"

(b)  stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:"

„7. Svaki odmor koji se uzima kao nadoknada skraćenog tjednog razdoblja odmora neposredno prethodi pripaja se redovnom tjednom razdoblju odmora od najmanje 45 sati ili slijedi nakon njega sati.”; [Am. 381]

"

(c)  umeću se sljedeći stavci 8.a i 8.b:"

„8.a Redovna tjedna razdoblja odmora i svako tjedno razdoblje odmora dulje od 45 sati koje se uzima kao nadoknada prethodnog skraćenog tjednog razdoblja odmora ne uzimaju se u vozilu. Uzimaju se u prikladnom kvalitetnom smještaju s odgovarajućim mjestom koji je rodno prilagođen, izvan kabine vozača, te ima odgovarajuće mjesto za odmor spavanje i sanitarnim čvorovima sanitarni čvor za vozača. Za taj smještaj vrijedi sljedeće: [Am. 382]

   (a) koji osigurava ili plaća poslodavac, ili [Am. (Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)]
   (b) kod vozačeve kuće ili na drugom privatnome mjestu koje odabere vozač. [Am. 384]

8.b  Prijevoznik organizira rad vozača tako da vozači tijekom prije završetka svakog razdoblja od tri četiri uzastopna tjedna kod kuće ili na drugoj lokaciji po izboru vozača mogu provesti najmanje jedno redovno tjedno razdoblje odmora ili tjedno razdoblje odmora dulje od 45 sati koje se uzima kao nadoknada skraćenog tjednog razdoblja odmora. Najkasnije dva tjedna prije takvog razdoblja odmora vozač u pisanom obliku obavještava prijevoznika ako će takvo razdoblje odmora uzeti drugdje, a ne kod kuće. Ako vozač odluči da će takav odmor provesti kod kuće, prijevoznik vozaču osigurava potrebna sredstva za povratak kući. Poduzeće bilježi način na koji ispunjava tu obvezu te u svojim prostorima drži dokumentaciju kako bi je moglo pokazati na zahtjev nadzornih tijela.”; [Am. 385]

„Vozač prijavljuje da je uzeo redovno tjedno razdoblje odmora ili tjedno razdoblje odmora dulje od 45 sati koje se uzima kao nadoknada za skraćeno tjedno razdoblje odmora na lokaciji po vlastitom izboru. Evidencija o tome vodi se u prostorijama poduzeća.” [Am. 386]

"

(ca)  dodaje se sljedeći stavak:"

9.a Komisija najkasnije do ... [dvije godine nakon stupanja na snagu ove izmijenjene Uredbe] procjenjuje mogu li se donijeti primjerenija pravila za vozače koji obavljaju povremene vožnje putnika, kako su definirane člankom 2. stavkom 1. točkom 4. Uredbe (EZ) br. 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima, te o tome izvještava Parlament i Vijeće. [Am. 380]

"

5.a  Umeće se sljedeći članak:"

„Članak 8.a

1.  Države članice do ...[šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe] obavješćuju Komisiju o lokacijama namjenskih parkirališta dostupnih na njihovim državnim područjima te je potom obavješćuju o svim promjenama u vezi s tom informacijom. Komisija izrađuje popis svih javno dostupnih namjenskih parkirališta na jedinstvenoj službenoj internetskoj stranici koja se redovito ažurira.

2.  Sva parkirališta koja imaju barem uvjete i značajke navedene u Prilogu I. i koja je Komisija uvrstila na popis u skladu sa stavkom 2. mogu na ulazu označiti da su namjenska parkirališta.

3.  Države članice osiguravaju redovito provođenje nasumičnih provjera kako bi se provjerila sukladnost parkirališnih značajki s kriterijima za namjenska parkirališta utvrđenima u Prilogu.

4.  Države članice istražuju pritužbe certificiranih namjenskih parkirališta koja ne ispunjavaju kriterije iz Priloga.

5.  Države članice potiču stvaranje namjenskih parkirališta u skladu s odredbama iz članka 39. stavka 2. točke (c) Uredbe (EU) br. 1315/2013.

Komisija najkasnije do 31. prosinca 2020. predstavlja Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o raspoloživosti prikladnih objekata za odmor vozača i čuvanih parkirališta. Uz to izvješće prilaže se nacrt uredbe o uspostavi normi i postupaka za certificiranje namjenskih parkirališta iz stavka 4. ovog članka. To se izvješće ažurira svake godine na temelju informacija koje prikuplja Komisija u skladu sa stavkom 5. te sadrži popis predloženih mjera za povećanje broja i kvalitete odgovarajućih objekata za odmor vozača i čuvanih parkirališta.” [Am. 387]

"

6.  u članku 9. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:"

„1. Odstupajući od članka 8., kada vozač prati vozilo koje se prevozi trajektom ili vlakom te uzima redovno dnevno razdoblje odmora ili skraćeno tjedno razdoblje odmora, to se razdoblje može prekinuti najviše dva puta drugim aktivnostima koje ukupno ne traju dulje od jednog sata. Tijekom takvog redovnog dnevnog razdoblja ili skraćenog tjednog razdoblja odmora vozač ima pristup spavaćoj kabini, kabini ili ležaju.”; [Am. 388]

"

6.a  u članku 9. umeće se sljedeći stavak:"

„1.a Odstupanje iz stavka 1. trebalo bi proširiti na redovni tjedni odmor kad putovanje trajektom traje 12 sati ili više. Tijekom takvog redovnog tjednog razdoblja odmora vozač ima pristup spavaćoj kabini.” [Am. 389]

"

6.b  u članku 10. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:"

1. Prijevoznik ne obavlja nikakvu isplatu vozačima koje zapošljava ili koji su mu stavljeni na raspolaganje, čak i ako se radi o povišici ili dodatku na plaću, za prijeđeni put, brzinu dostave i/ili količinu prevezenog tereta ako se tim plaćanjem potiče kršenje ove Uredbe. [Am. 390]

"

7.  u članku 12. dodaje se sljedeći stavak:"

„Uz uvjet da cestovna sigurnost nije ugrožena, vozač iznimno može odstupiti od članka 8. stavka 2. 6. stavaka 1 i članka 8. stavka 6. drugog podstavka 2. nakon odmora od 30 minuta kako bi u roku od dva sata mogao stići u prikladan smještaj iz članka 8. stavka 8.a i ondje uzeti dnevni ili do operativnog središta poslodavca u kojem je sjedište vozača i gdje će započeti redovni tjedni odmor. Tim odstupanjem ne smiju se prekoračiti dnevne ili tjedne vremena vožnje ili skratiti dnevna ili tjedna razdoblja odmora. Vozač naznačuje razlog tog odstupanja ručno na obrascu evidencije ili ispisu uređaja za bilježenje ili na rasporedu dužnosti, najkasnije pri dolasku u prikladni smještaj. vozača. Vozač naznačuje razlog takvog odstupanja ručno na ispisu uređaja za bilježenje. To razdoblje od najviše dva sata nadoknađuje se istovjetnim razdobljem odmora koje se uzima u komadu s bilo kojim razdobljem odmora prije isteka trećeg tjedna nakon tjedna na koji se to odnosi.”; [Am. 391]

"

7.a  u članku 13. stavku 1. točka (d) zamjenjuje se sljedećim:"

(d) vozila ili skupovi vozila najveće dopuštene mase koja ne prelazi 7,5 tona te ih koriste univerzalni pružatelji usluga definirani u članku 2. stavku 13. Direktive 97/67/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 1997. o zajedničkim pravilima za razvoj unutarnjeg tržišta poštanskih usluga Zajednice i poboljšanje kvalitete usluge radi dostave pošiljaka u sklopu poštanskih pošiljaka koje su definirane u članku 2. stavku 6. Direktive 97/67/EZ. [Am. 392]

"

7.b   u članku 13. stavku 1. točka (e) zamjenjuje se sljedećim:"

(e) vozila koja se koriste isključivo na otocima ili u regijama koje su izolirane od ostatka državnog područja čija površina nije veća od 2 300 kvadratnih kilometara te koji nisu povezani s ostatkom državnog područja mostom, gazom ili tunelom otvorenim za motorna vozila, niti graniče s bilo kojom drugom državom članicom; [Am. 393]

"

7.c  u članku 13. stavku 1. dodaje se sljedeća točka:"

„(pa) vozila ili kombinacije vozila najveće dopuštene mase koja ne prelazi 44 tone koja upotrebljavaju građevinska poduzeća u radijusu do 100 km od sjedišta poduzeća i pod uvjetom da vožnja vozila nije glavna djelatnost vozača;” [Am. 394]

"

8.  u članku 14. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:"

„2. U izvanrednim slučajevima države članice u iznimnim okolnostima mogu odobriti privremenu iznimku na razdoblje od najviše 30 dana koja mora biti opravdana i o njoj odmah obavješćuju Komisiju.

Te se informacije objavljuju na posebnoj javnoj internetskoj stranici koju uređuje Komisija na svim jezicima EU-a.”; [Am. 395]

"

9.  članak 15. zamjenjuje se sljedećim:"

„Članak 15.

Države članice osiguravaju da vozači vozila iz članka 3. točke (a) poštuju nacionalna pravila kojima se osigurava odgovarajuća zaštita u pogledu dozvoljenih vremena vožnje te obveznih stanki i razdoblja odmora. U interesu je radnih uvjeta vozača, kao i sigurnosti cestovnog prometa i provedbe, da države članice obavješćuju Komisiju o mjerodavnim nacionalnim pravilima koja se primjenjuju na te vozače osiguraju parkirališta i odmorišta, koja su u zimsko vrijeme očišćena od snijega i leda, posebno u najudaljenijim i/ili perifernim regijama Europske unije.”; [Am. 396]

"

9.a  u članku 17. umeće se sljedeći stavak:"

„3.a To izvješće obuhvaća evaluaciju upotrebe sustava autonomne vožnje u državama članicama i mogućnost da vozač zabilježi razdoblje tijekom kojeg je sustav autonomne vožnje aktiviran te mu je po potrebi priložen zakonodavni prijedlog za izmjenu ove Uredbe, uključujući potrebne zahtjeve da vozač te podatke zabilježi u pametni tahograf.” [Am. 397]

"

10.  u članku 19. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:"

„1. Države članice utvrđuju pravila sankcioniranja koja se primjenjuju na kršenja ove Uredbe i Uredbe (EU) br. 165/2014 te poduzimaju mjere potrebne za osiguranje njihove provedbe. Te su sankcije učinkovite, proporcionalne svojoj i proporcionalne težini kršenja kako je utvrđeno navedeno u skladu s Prilogom  Prilogu  III. Direktivi 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(7), odvraćajuće i nediskriminirajuće. Svako kršenje ove Uredbe i Uredbe (EU) br. 165/2014 podliježe samo jednoj sankciji ili postupku. Države članice obavješćuju Komisiju o tim pravilima i mjerama kao i pravilima sankcioniranja o metodama i kriterijima odabranima na nacionalnoj razini za ocjenu njihove proporcionalnost do datuma koji je određen u članku 29. drugom podstavku. One Države članice bez odgode obavješćuju o svim naknadnim izmjenama tih mjera i pravila koje se odnose na te elemente. Komisija obavješćuje države članice o tim pravilima i mjerama te o svim njihovim izmjenama. Komisija o tome obavješćuje države članice.

Te se informacije objavljuju na posebnoj javnoj internetskoj stranici koju uređuje Komisija na svim jezicima EU-a i sadrže detaljne podatke o sankcijama koje se primjenjuju u državama članicama EU-a.”; [Am. 398]

"

11.  članak 22. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:"

„1. Države članice blisko surađuju i uzajamno si pomažu bez nepotrebnog odgađanja kako bi olakšale dosljednu primjenu ove Uredbe i njezinu učinkovitu provedbu u skladu sa zahtjevima utvrđenima u članku 8. Direktive 2006/22/EZ.”;

"

(b)  u stavku 2. dodaje se sljedeća točka (c):"

„(c) ostale posebne informacije, uključujući o klasifikaciji rizika poduzeća, koje mogu utjecati na usklađenost s odredbama ove Uredbe.”;

"

(c)  umeću se sljedeći stavci :"

„3a. U svrhu razmjene informacija u okviru ove Uredbe države članice koriste se tijelima za povezivanje unutar zajednice ovlaštena u skladu s člankom 7. Direktive 2006/22/EZ.”;

„3b. Uzajamna administrativna suradnja i pomoć pružaju se bez naknade.”;

"

12.  u članku 25. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:"

„2. U slučajevima iz stavka 1. Komisija donosi provedbene akte u kojima se utvrđuju zajednički pristupi za provedbu ove Uredbe u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 24. stavka 2.” [Am. 399]

"

12.a  Dodaje se sljedeći Prilog:"

„Minimalni zahtjevi za parkirališta

Dio A: Uslužni objekti

   (1) Čisti i funkcionalni toaleti sa slavinama za vodu koji se redovito provjeravaju:
   do 10 mjesta, najmanje jedan sanitarni čvor s četiri toaleta,
   od 10 do 25 mjesta, najmanje jedan sanitarni čvor s osam toaleta,
   od 25 do 50 mjesta, najmanje dva sanitarna čvora s po 10 toaleta svaki,
   od 50 do 75 mjesta, najmanje dva sanitarna čvora s po 15 toaleta svaki,
   od 75 do 125 mjesta, najmanje četiri sanitarna čvora s po 15 toaleta svaki,
   za više od 125 mjesta, najmanje šest sanitarnih čvorova s po 15 toaleta svaki.
   (2) Čisti i funkcionalni tuševi koji se redovito provjeravaju:
   do 10 mjesta, najmanje jedan sanitarni čvor s dva tuša,
   od 25 do 50 mjesta, najmanje dva sanitarna čvora s po pet tuševa svaki,
   od 50 do 75 mjesta, najmanje dva sanitarna čvora s po 10 tuševa svaki,
   od 75 do 125 mjesta, najmanje četiri sanitarna čvora s po 12 tuševa svaki,
   za više od 125 mjesta, najmanje šest sanitarnih čvorova s po 15 tuševa svaki.
   (3) Odgovarajući pristup pitkoj vodi;
   (4) Prikladni objekti za kuhanje, kafeterija ili restoran;
   (5) Trgovina s raznolikom ponudom hrane, pića itd. na samom mjestu ili u blizini;
   (6) Dovoljan broj koševa za smeće odgovarajućeg volumena;
   (7) Zaklon od kiše ili sunca u blizini parkirališta;
   (8) Dostupan plan za krizne situacije i upravljanje u nepredviđenim slučajevima te osobe za kontakt u hitnim slučajevima poznate osoblju;
   (9) Stolovi za piknik s klupama ili alternativna rješenja raspoloživa u razumnom broju;
   (10) Namjenska usluga bežičnog interneta;
   (11) Bezgotovinski sustav rezervacije, plaćanja i izdavanja računa;
   (12) Sustav za obavještavanje o raspoloživosti parkirališnih mjesta, i na licu mjesta i na internetu;
   (13) Objekti su primjereni za sve rodove.

Dio B: Sigurnosne značajke

   (1) Potpuno odvajanje parkirališta i njegova okružja primjerice ogradama ili alternativnim preprekama koje sprečavaju ili otežavaju slučajan ulazak i namjerni nezakonit ulazak;
   (2) Pristup parkiralištu imaju samo korisnici i osoblje parkirališta za kamione;
   (3) Postoji digitalno snimanje (najmanje 25 slika po sekundi); Sustav snima kontinuirano ili se aktivira pokretom;
   (4) Sustavom video nadzora (CCTV) s mogućnošću nadzora cijele ograde osigurava se da su sve aktivnosti blizu ograde ili na ogradi jasno snimljene (u načinu snimanja CCTV);
   (5) Nadzor područja uz pomoć ophodnja ili na drugi način;
   (6) Svako kazneno djelo prijavljuje se osoblju parkirališta za kamione i policiji. Ako je to moguće, vozilo se neće micati dok policija ne da odgovarajuće upute;
   (7) Stalno osvijetljene vozne trake i pješačke staze;
   (8) Sigurnost pješaka na namjenskim parkiralištima;
   (9) Nadzor parkirališta odgovarajućim i razmjernim sigurnosnim provjerama;
   (10) Jasno naznačeni telefonski brojevi hitnih službi.” [Am. 400]

"

Članak 2.

Uredba (EU) br. 165/2014 mijenja se kako slijedi:

-1.  članak 1. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:"

1. Ovom se Uredbom utvrđuju obveze i zahtjevi vezani uz izradu, ugradnju, uporabu, ispitivanje i provjeru tahografa koji se koriste u cestovnom prometu radi provjere usklađenosti s Uredbom (EZ) br. 561/2006, Uredbom 2002/15/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(8), Direktivom Vijeća 92/6/EEZ(9), Uredbom (EZ) br. 1072/2009, Direktivom Vijeća92/106/EEZ(10)15a, Direktivom 96/71/EZ i Direktivom 2014/67/EU kad je riječ o upućivanju radnika u cestovnom prijevozu, te s Direktivom o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje radnika u cestovnom prijevozu.” [Am. 401]

"

-1.a  u članku 2. stavku 2. umeće se sljedeća točka:"

„(ha) „pametni tahograf” znači digitalni tahograf koji se koristi uslugom pozicioniranja na temelju satelitskog navigacijskog sustava kojim se automatski utvrđuje njegova pozicija u skladu s ovom Uredbom;” [Am. 402]

"

-1.b  U članku 3. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:"

„4. Najkasnije(11)... [SL: tri godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni] u sljedeća vozila ugrađuje se pametni tahograf:

   (a) vozila koja prometuju u državi članici koja nije njihova država članica registracije i koja su opremljena analognim tahografom,
   (b) vozila koja prometuju u državi članici koja nije njihova država članica registracije i koja su opremljena digitalnim tahografom koji je u skladu sa specifikacijama iz Priloga I.B Uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85, u primjeni do 30. rujna 2011., ili
   (c) vozila koja prometuju u državi članici koja nije njihova država članica registracije i koja su opremljena digitalnim tahografom koji je u skladu sa specifikacijama iz Priloga I.B Uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85, u primjeni od 1. listopada 2011.”[Am. 403]

"

-1.c  u članku 3. umeće se sljedeći stavak:"

„4.a Do... [SL: 4 godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni] sva vozila koja prometuju u državi članici koja nije njihova država članica registracije i koja su opremljena digitalnim tahografom koji je u skladu s Prilogom I.B Uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85, u primjeni od 1. listopada 2012., opremaju se pametnim tahografom.” [Am. 404]

"

-1.d  u članku 3. umeće se sljedeći stavak:"

4.b Do... [ 5 godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni] vozila koja prometuju u državi članici koja nije njihova država članica registracije i koja su opremljena pametnim tahografom koji je u skladu s Prilogom IC uz Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2016/799(12) opremaju se pametnim tahografom.” [Am. 405]

"

-1.e   U članku 4. stavku 2.nakon treće alineje, umeće se sljedeća alineja:"

“- imati dovoljan kapacitet memorije za pohranu svih podataka koji se zahtijevaju na temelju ove Uredbe;”; [Am. 406]

"

-1.f  U članku 7. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:"

1. Države članice dužne su osigurati da se obrada osobnih podataka u kontekstu ove Uredbe vrši isključivo za potrebe provjere usklađenosti s ovom Uredbom i Uredbom (EZ) br. 561/2006, Direktivom 2002/15/EZ, Direktivom Vijeća 92/6/EEZ, Direktivom Vijeća 92/106/EEZ, Uredbom (EZ) br. 1072/2009, Direktivom 96/71/EZ i Direktivom 2014/67/EU u mjeri u kojoj se odnose na upućivanje radnika u cestovnom prijevozu te s Direktivom o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje radnika u cestovnom prijevozu, u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 i Direktivom 2002/58/EZ te pod nadzorom nadzornog tijela države članice iz članka 51. Uredbe (EU) 2016/679. [Am. 407]

"

-1.g  u članku 7. uvodni dio stavka 2. zamjenjuje se sljedećim:"

"2. Države članice posebice osiguravaju da su osobni podaci zaštićeni od korištenja koja nisu povezana s praćenjem ove Uredbe i Uredbe (EZ) br. 561/2006, Direktive 2002/15/EZ, Direktive Vijeća 92/6/EEZ, Direktive Vijeća 92/106/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1072/2009, Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU u mjeri u kojoj se odnose na upućivanje radnika u cestovnom prijevozu te s Direktivom o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje radnika u cestovnom prijevozu, u skladu sa stavkom 1. u pogledu: [Am. 408]

"

1.  u članku 8. stavku 1. druga alineja zamjenjuje se sljedećim:"

„– svaka tri sata akumuliranog vremena vožnje i svaki put kada vozilo prijeđe granicu države članice, [Am. 409]

   svaki put kad se vozilom obavljaju aktivnosti utovara ili istovara; [Am. 410]

"

1.a  U članku 8. stavku 1. umeće se sljedeći podstavak:"

Kako bi se nadzornim tijelima olakšala provjera sukladnosti, u skladu s Uredbom (EZ) br. 561/2006 pametni tahograf bilježi i je li vozilo korišteno za prijevoz robe ili putnika. [Am. 411]

"

1.b  U članku 8. stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:"

Vozila koja se prvi put registriraju od... [24 mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni] opremaju se tahografom u skladu s drugom alinejom prvog podstavka članka 8. stavka 1. i drugim podstavkom članka 8. stavka 1. ove Uredbe.”; [Am. 412]

"

1.c  Članak 9. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:"

„2. Do ... [SL: jednu godinu nakon stupanja na snagu ove Uredbe] države članice u odgovarajućoj mjeri opremaju svoja nadzorna tijela opremom za daljinsko rano otkrivanje potrebnom kako bi se omogućila komunikacija podataka navedena u ovom članku, uzimajući u obzir njihove posebne zahtjeve i strategije za provedbu. Do tada države članice mogu odlučiti hoće li opremiti svoja nadzorna tijela opremom za takvo daljinsko rano otkrivanje. [Am. 413/rev]

"

1.d  U članku 9. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:"

"3. Komunikacija s tahografom iz stavka 1. uspostavlja se samo ako je za to primljen zahtjev s uređaja nadzornih tijela. Komunikacija je zaštićena kako bi se osigurala nepovredivost podataka i autentifikacija uređaja za bilježenje podataka i provjeru. Pristup razmijenjenim podacima omogućen je isključivo nadzornim tijelima ovlaštenima za provjeru kršenja pravnih akata Unije iz članka 7. stavka 1. i ove Uredbe te radionicama u mjeri potrebnoj da bi se utvrdio ispravan rad tahografa. [Am. 414]

"

1.e  U članku 11. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:"

„Kako bi se osiguralo da je pametni tahograf usklađen s načelima i zahtjevima određenima u ovoj Uredbi, Komisija provedbenim aktima donosi detaljne odredbe potrebne za jedinstvenu provedbu članaka 8., 9. i 10., isključujući one odredbe kojima bi se omogućilo da tahograf bilježi dodatne podatke.”;

Do [12 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni] Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju detaljna pravila za bilježenje svih prelazaka granice vozila iz druge alineje prvog podstavka članka 8. stavka 1. i drugog podstavka članka 8. stavka 1.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 42. stavka 3. [Am. 415]

"

1.f  u članku 34. stavku 5. točki (b) podtočka iv. zamjenjuje se sljedećim:"

„iv. pod znakom 20190404-P8_TA(2019)0340_HR-p0000002.png: stanke, odmor, godišnji odmor ili bolovanje,

pod znakom „trajekt/vlak”: Uz znak20190404-P8_TA(2019)0340_HR-p0000003.png: razdoblje odmora koje se provodi na trajektu ili u vlaku, kako se zahtijeva člankom 9. Uredbe (EZ) br. 561/2006.” [Am. 416]

"

2.  u članku 34. stavku 7. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:"

„7. Ako se tahografom ne može automatski bilježiti prelazak granice, vozač nakon dolaska na prikladno prvo moguće i raspoloživo zaustavno mjesto unosi u digitalni tahograf simbole zemalja u kojima je započeto i završeno dnevno radno vrijeme te mjesto na kojem i vrijeme u koje je prešao granicu u vozilu. Nakon prelaska granice u novu zemlju kȏd zemlje unosi se u tahograf u kategoriju BEGIN. Države članice mogu od vozača vozila koji obavljaju prijevoz unutar njihova područja zahtijevati unošenje detaljnijih zemljopisnih specifikacija uz simbol zemlje, uz uvjet da su države članice te detaljnije zemljopisne oznake priopćile Komisiji prije 1. travnja 1998.” [Am. 417]

"

2.a   u članku 34. dodaje se sljedeći stavak:"

„7.a Vozačima se osigurava obuka o pravilnom korištenju tahografa kako bi mogli koristiti sve funkcije tog uređaja. Vozač ne smije snositi trošak obuke, već bi taj trošak trebao snositi poslodavac.”; [Am. 418]

"

2.b   u članku 34. dodaje se sljedeći stavak:"

„7b. Za pravilno očitanje i nadzor tahografa trebao bi biti obučen maksimalan broj nadzornih tijela.” [Am. 419]

"

2.c  u članku 36. stavku 1. točka i. zamjenjuje se sljedećim:"

„i. tahografske listiće za tekući dan te listiće koje je vozač koristio prethodnih 56 dana; [Am. 420]

"

2.d  u članku 36. stavku 1. točka iii. zamjenjuje se sljedećim:"

„iii. svu ručnu evidenciju i ispise izvršene tijekom tekućeg dana i u prethodnih 56 dana u skladu s ovom Uredbom i Uredbom (EZ) br. 561/2006. [Am. 421]

"

2.e  U članku 36. stavak 2. točka ii. zamjenjuje se sljedećim:"

„ii. svu ručnu evidenciju i ispise izvršene tijekom tekućeg dana i u prethodnih 56 dana u skladu s ovom Uredbom i Uredbom (EZ) br. 561/2006.” [Am. 422]

"

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u ...

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

(1)SL C 197, 8.6.2018., str. 45.
(2)SL C 176, 23.5.2018., str. 57.
(3) Stajalište Europskog parlamenta 4. travnja 2019.
(4)Uredba (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet i o izmjeni uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 i (EZ) br. 2135/98 te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3820/85 (SL L 102, 11.4.2006., str. 1.).
(5)Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).
(6)Uredba (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o tahografima u cestovnom prometu, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet (SL L 60, 28.2.2014., str. 1.).
(7)Direktiva 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o minimalnim uvjetima za provedbu uredbi Vijeća (EEZ) br. 3820/85 i (EEZ) br. 3821/85 o socijalnom zakonodavstvu koje se odnosi na aktivnosti cestovnog prijevoza i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 88/599/EEZ (SL L 102, 11.4.2006., str. 35.).
(8) Direktiva 2002/15/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2002. o organizaciji radnog vremena osoba koje obavljaju mobilne djelatnosti cestovnog prijevoza (SL L 80, 23.3.2002., str. 35.).
(9) Direktiva Vijeća 92/6/EEZ od 10. veljače 1992. o ugradnji i uporabi uređaja za ograničenje brzine za određene kategorije motornih vozila u Zajednici (SL L 57, 2.3.1992., str. 27.).
(10) Direktiva Vijeća 92/106/EEZ od 7. prosinca 1992. o utvrđivanju zajedničkih pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica (SL L 368, 17.12.1992., str. 38.).
(11) Pod pretpostavkom da će paket o prometu stupiti na snagu 2019., a druga verzija provedbenog akta Komisije za pametni tahograf do 2019./2020.(vidi članak 11.), te da će se potom primijeniti postupni pristup u pogledu naknadne ugradnje.
(12) Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/799 od 18. ožujka 2016. o provedbi Uredbe (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju tehničkih zahtjeva za izradu, ispitivanje, ugradnju, rad i popravak tahografa i njihovih sastavnih dijelova (SL L 139, 26.5.2016., str. 1.).

Posljednje ažuriranje: 6. listopada 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti