Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/0122(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0205/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0205/2018

Debates :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Balsojumi :

PV 14/06/2018 - 7.8
CRE 14/06/2018 - 7.8
PV 04/07/2018 - 9.2
CRE 04/07/2018 - 9.2
Balsojumu skaidrojumi
PV 04/04/2019 - 6.8
CRE 04/04/2019 - 6.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0340

Pieņemtie teksti
PDF 254kWORD 79k
Ceturtdiena, 2019. gada 4. aprīlis - Brisele Galīgā redakcija
Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību ***I
P8_TA(2019)0340A8-0205/2018
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2019. gada 4. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0277),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 91. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0167/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 18. janvāra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2018. gada 1. februāra atzinumu(2),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0205/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 197, 8.6.2018., 45. lpp.
(2)OV C 176, 23.5.2018., 57. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 4. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) .../..., ar ko Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību
P8_TC1-COD(2017)0122

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 91. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(1),

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu(2),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(3),

tā kā:

(1)  Labi darba apstākļi transportlīdzekļu vadītājiem un taisnīgi uzņēmējdarbības nosacījumi autopārvadājumu uzņēmumiem ir īpaši svarīgi, lai izveidotu drošu, efektīvi funkcionējošu, un sociāli atbildīgu un nediskriminējošu autotransporta nozari, kas spēj piesaistīt kvalificētus darbiniekus. Lai šo procesu veicinātu, ir svarīgi, lai Savienības sociālās jomas noteikumi autotransporta nozarē būtu skaidri, samērīgi, atbilstoši mērķim, viegli piemērojami un kontrolējami, kā arī tiktu sekmīgi un konsekventi īstenoti visā Savienībā. [Gr. 346]

(2)  Izvērtējot autotransporta nozarē spēkā esošo Savienības sociālās jomas noteikumu un konkrēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 561/2006(4) īstenošanas efektivitāti un praktiskumu, esošajā tiesiskajā regulējumā tiesiskā regulējuma īstenošanā tika konstatētas dažas nepilnības. Neskaidri un nepiemēroti noteikumi par iknedēļas atpūtas laikposmiem, atpūtas telpām, pārtraukumiem vairāku transportlīdzekļa vadītāju gadījumā un iztrūkstoši noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju iespējām atgriezties mājās vai doties uz citu viņu izraudzītu vietu noved pie tā, ka dalībvalstis atšķirīgi interpretē šos noteikumus un nodrošina to izpildi. Vairākas dalībvalstis nesen ir pieņēmušas vienpusējus pasākumus, kas vēl vairāk palielina juridisko nenoteiktību un veicina nevienlīdzīgu attieksmi pret transportlīdzekļu vadītājiem un pārvadātājiem. No otras puses, Regulā (EK) Nr. 561/2006 noteiktie maksimālie transportlīdzekļa vadīšanas laikposmi dienā un nedēļā ir efektīvi autotransporta līdzekļu vadītāju sociālo apstākļu un vispārējas ceļu satiksmes drošības uzlabošanā, un tāpēc būtu jāveic pasākumi, lai nodrošinātu to ievērošanu. [Gr. 347]

(2a)   Ceļu satiksmes drošības un attiecīgo noteikumu izpildes nodrošināšanas nolūkā visiem transportlīdzekļu vadītājiem vajadzētu būt pilnībā informētiem gan par noteikumiem par transportlīdzekļa vadīšanas un atpūtas laikposmiem, gan par atpūtas telpu pieejamību. Tādēļ dalībvalstīm būtu jāstrādā pie tādu norādījumu sagatavošanas, kuros būtu skaidri un vienkārši izklāstīti šīs regulas noteikumi, sniegta noderīga informācija par stāvlaukumiem un atpūtas telpām un uzsvērta noguruma apkarošanas nozīme. [Gr. 348]

(2b)   Ceļu satiksmes drošības nolūkā transporta uzņēmumi būtu jāmudina ieviest tādu drošības kultūru, kas ietver augstākās vadības izstrādātu drošības politiku un procedūras, tiešo vadītāju izrādītu apņemšanos īstenot drošības politiku un darbaspēka demonstrētu gatavību ievērot drošības noteikumus. Īpaša uzmanība skaidri būtu jāpievērš ceļu satiksmes drošības jautājumiem, tostarp nogurumam, atbildībai, brauciena plānošanai, dežūru grafika izstrādei, uz darba rezultātiem balstītai darba samaksai un savlaicīgu piegāžu pārvaldībai. [Gr. 349]

(3)  Regulas (EK) Nr. 561/2006 ex-post izvērtējumā apstiprinājās, ka iemesls Savienības sociālās jomas noteikumu nekonsekventai un nesekmīgai izpildes nodrošināšanai bija galvenokārt neskaidri noteikumi, neefektīvs un nevienāds kontroles rīku pielietojums un nepietiekama dalībvalstu administratīvā sadarbība, kas palielina Eiropas iekšējā tirgus sadrumstalotību. [Gr. 350]

(4)  Skaidri un piemēroti noteikumi un to vienāda izpildes nodrošināšana ir arī izšķirīga, lai sasniegtu politikas mērķus, proti, uzlabot transportlīdzekļu vadītāju darba apstākļus un jo īpaši nodrošināt neizkropļotu un godīgu konkurenci starp pārvadātājiem un veicināt ceļu satiksmes drošību visiem satiksmes dalībniekiem. [Gr. 351]

(4a)   Lai saglabātu vai pat palielinātu Eiropas Savienības konkurētspēju, visiem autotransporta jomā piemērojamiem valsts noteikumiem jābūt samērīgiem un pamatotiem, un tie nedrīkst kavēt vai padarīt mazāk pievilcīgu Līgumā garantēto pamatbrīvību, piemēram, brīvas preču aprites un pakalpojumu sniegšanas brīvības, izmantošanu. [Gr. 352]

(4b)  Lai nodrošinātu Eiropas mērogā vienlīdzīgus konkurences apstākļus autotransporta nozarē, šī regula būtu jāpiemēro visiem transportlīdzekļiem ar masu virs 2,4 tonnām, kuri veic starptautiskos pārvadājumus. [Gr. 353/rev]

(5)  Esošā prasība attiecībā uz pārtraukumiem izrādījās nepiemērota un nepraktiska tiem transportlīdzekļu vadītājiem, kuri dodas reisā kā komanda. Tādēļ ir lietderīgi pielāgot prasību par pārtraukumu reģistrēšanu tādu autopārvadājumu darbību specifiskajām īpašībām, kurus veic vairāki transportlīdzekļa vadītāji komandā.

(5a)   Kravu pārvadāšana būtiski atšķiras no pasažieru pārvadāšanas. Autobusu vadītāji ir ciešā saskarsmē ar pasažieriem, un viņiem vajadzētu būt iespējai elastīgāk izmantot pārtraukumus, nepagarinot transportlīdzekļa vadīšanas laiku un nesaīsinot atpūtas laikposmus un pārtraukumus. [Gr. 354]

(6)  Transportlīdzekļu vadītāji, kuri iesaistīti starptautiskos tālsatiksmes pārvadājumos, pavada ilgu laiku prom no mājām. Esošās prasības attiecībā uz regulāru iknedēļas atpūtu nevajadzīgi paildzina šos laikposmus. Tādēļ ir vēlams pielāgot noteikumus par regulāro iknedēļas atpūtu tā, lai transportlīdzekļu vadītājiem kļūtu vieglāk veikt pārvadājumus, nepārkāpjot noteikumus, un lai regulāru iknedēļas atpūtu viņi varētu izmantot, sasnieguši mājas, sasniegt savas mājas vai regulārai iknedēļas atpūtai izraudzītu galamērķi, kā arī lai viņiem tiktu pilnībā kompensēti visi saīsinātie iknedēļas atpūtas laikposmi. Ir arī jānodrošina, ka pārvadātāji organizē transportlīdzekļu vadītāju darbu tā, lai prom no mājām pavadītais laiks nebūtu pārmērīgi ilgs. Ja transportlīdzekļa vadītājs izvēlas atpūtas laiku pavadīt mājās, transporta uzņēmumam viņam būtu jānodrošina līdzekļi, kas nepieciešami, lai atgrieztos. [Gr. 355]

(6a)   Ja paredzams, ka transportlīdzekļa vadītājam darba devēja uzdevumā būs jāveic darbības, kas nav viņa kā profesionāla transportlīdzekļa vadītāja darbs, piemēram, iekraušanai un izkraušana, stāvvietas atrašana, transportlīdzekļa apkope, maršruta sagatavošana utt., tad šo pienākumu veikšana būtu jāņem vērā, nosakot viņa darba laiku, iespēju pienācīgi atpūsties un atalgojumu. [Gr. 356]

(6b)   Lai nodrošinātu transportlīdzekļu vadītājiem pienācīgus darba apstākļus kravu iekraušanas un izkraušanas vietās, šādu vietu īpašniekiem un operatoriem būtu transportlīdzekļu vadītājiem jānodrošina piekļuve sanitārajām telpām. [Gr. 357]

(6c)  Ātrā tehnikas progresa rezultātā attīstās arvien modernākas transportlīdzekļu autonomās vadīšanas sistēmas. Nākotnē šādas sistēmas varētu sekmēt transportlīdzekļu diferencētu lietošanu, un tie varēs pārvietoties bez autovadītāja klātbūtnes. Tas varētu radīt jaunas darbības iespējas, piemēram, kravas automašīnu braukšanu saistītās kolonnās. Tā rezultātā spēkā esošie tiesību akti, tostarp noteikumi par braukšanas un atpūtas laiku, būs jāpielāgo, un tam nepieciešams progress ANO/EEK darba grupas līmenī. Komisijai jāpublicē novērtējuma ziņojums par transportlīdzekļu autonomās vadīšanas sistēmu izmantošanu dalībvalstīs, vajadzības gadījumā pievienojot tiesību akta priekšlikumu, lai ņemtu vērā transportlīdzekļu autonomās vadīšanas tehnoloģiju sniegtās priekšrocības. Šāda tiesību akta mērķis būtu sekmēt ceļu satiksmes drošību, pienācīgus darba apstākļus un vienlīdzīgus konkurences apstākļus, vienlaikus dodot iespēju ES ieviest jaunas inovatīvas tehnoloģijas un praksi. [Gr. 358]

(7)  Dalībvalstis atšķirīgi interpretē un īsteno prasības par iknedēļas atpūtu attiecībā uz vietu, kur būtu jāpavada iknedēļas atpūtas laikposms. Tādēļ labu darba apstākļu un transportlīdzekļu vadītāju drošības panākšanai ir lietderīgi precizēt šo prasību, lai nodrošinātu, ka transportlīdzekļu vadītājiem, ja tiem liegta iespēja būt mājās, uz regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu tiek piedāvāta pienācīga kvalitatīva un abiem dzimumiem piemērota izmitināšana vai transportlīdzekļa vadītāja izvēlēta un darba devēja apmaksāta cita vieta. Dalībvalstīm būtu jānodrošina pietiekami daudz drošu stāvvietu, kas ir pielāgotas transportlīdzekļu vadītāju vajadzībām. [Gr. 359]

(7a)  Specializētās stāvvietas būtu pienācīgi jāaprīko labai atpūtai, proti, ar sanitārajiem mezgliem, ēdiena gatavošanas iespējām, drošības aprīkojumu u. tml. [Gr. 360]

(7b)  Lai uzlabotu transportlīdzekļu vadītāju darba apstākļus nozarē un uzturētu ceļu satiksmes drošību, izšķiroša nozīme ir pienācīgām atpūtas vietām. Tā kā atpūta transportlīdzekļa kabīnē ir raksturīga parādība transporta nozarē, turklāt dažos gadījumos tā ir pat vēlama no drošības un piemērotības viedokļa, transportlīdzekļu vadītājiem vajadzētu ļaut atpūsties transportlīdzeklī, ja tas ir aprīkots ar piemērotu guļamvietu. Tāpēc dalībvalstis nedrīkstētu nesamērīgi kavēt vai traucēt specializēto stāvvietu izveidi. [Gr. 361]

(7c)  Pārskatītās TEN-T pamatnostādnes paredz atpūtas vietu izveidi uz autoceļiem aptuveni ik pa 100 km, lai nodrošinātu atbilstīgi drošas stāvvietas komerciālajiem ceļu lietotājiem, tādēļ dalībvalstis būtu jāmudina īstenot TEN-T pamatnostādnes un pienācīgi atbalstīt drošu un atbilstīgi pielāgotu stāvvietu izveidi un veikt tajās investīcijas. [Gr. 362]

(7d)  Lai nodrošinātu kvalitatīvas un cenas ziņā pieejamas atpūtas telpas, Komisijai un dalībvalstīm būtu jāmudina veidot sociāli, komerciāli, publiski un cita veida uzņēmumi, kuri uzturētu specializētās stāvvietas. [Gr. 363]

(8)  Transportlīdzekļu vadītāji nereti nonāk neparedzamās situācijās, kā rezultātā tie, nepārkāpjot Savienības noteikumus, nevar sasniegt vēlamo galamērķi iknedēļas atpūtas laikposma izmantošanai. Vajadzētu atvieglot transportlīdzekļu vadītāju iespējas risināt šādas situācijas un dot viņiem iespēju sasniegt galamērķi iknedēļas atpūtai, nepārkāpjot prasības par maksimālo transportlīdzekļa vadīšanas laiku.

(8a)  Daudzās autopārvadājumu darbībās Savienībā brauciena daļa ir transportēšana ar prāmi vai vilcienu. Tāpēc attiecībā uz šādām darbībām būtu jāparedz skaidri un atbilstīgi noteikumi par atpūtas laikposmiem un pārtraukumiem. [Gr. 364]

(9)  Lai mazinātu un novērstu atšķirīgo praksi izpildes nodrošināšanā un uzlabotu pārrobežu izpildes nodrošināšanas efektivitāti un lietderību, ir svarīgi noteikt skaidrus noteikumus par dalībvalstu pastāvīgu administratīvo sadarbību.

(9a)  Efektīvas izpildes garantēšanai ir ļoti svarīgi, lai kompetentās iestādes pārbaudēs uz ceļiem varētu pārliecināties, ka transportlīdzekļa vadīšanas un atpūtas laikposmi ir pienācīgi ievēroti gan pārbaudes dienā, gan iepriekšējās 56 dienās. [Gr. 365]

(9b)   Lai nodrošinātu, ka noteikumi ir skaidri, viegli saprotami un izpildāmi, informācija jādara pieejama transportlīdzekļu vadītājiem. Tas būtu jāpanāk ar Komisijas koordinācijas darbībām. Transportlīdzekļu vadītājiem būtu arī jāsaņem informācija par atpūtas vietām un drošām stāvvietām, lai būtu iespējams labāk plānot braucienus. Turklāt ar Komisijas koordinācijas darbību palīdzību būtu jāizveido bezmaksas palīdzības tālruņa līnija, lai brīdinātu kontroles dienestus gadījumā, ja uz transportlīdzekļu vadītājiem tiek izdarīts neatbilstīgs spiediens vai īstenota krāpšana vai nelikumīga rīcība. [Gr. 366]

(9c)  Regulas (EK) Nr. 1071/2009 6. pants uzliek dalībvalstīm pienākumu piemērot vienotu pārkāpumu klasifikāciju, kad tiek novērtēta laba reputācija. Dalībvalstīm būtu jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka valsts noteikumi par sankcijām par Regulas (EK) Nr. 561/2006 un Regulas (ES) Nr. 165/2014 pārkāpumiem tiek piemēroti efektīvi, samērīgi un preventīvi. Ir vajadzīgi turpmāki pasākumi, lai nodrošinātu, ka visas dalībvalstu piemērotās sankcijas ir nediskriminējošas un samērīgas ar pārkāpuma smagumu. [Gr. 367]

(10)  Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus Regulas (EK) Nr. 561/2006 īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai, lai tā varētu precizēt minētās regulas noteikumus un noteikt vienotu pieeju to piemērošanai un izpildes nodrošināšanai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011(5).

(11)  Lai uzlabotu sociālās jomas noteikumu izpildes nodrošināšanas izmaksu lietderību, vajadzētu pilnībā izmantot pašreizējās un nākamās paaudzes tahogrāfu sistēmu potenciālu. pašreizējo un viedo tahogrāfu sistēmu izmantošanai starptautiskos pārvadājumos vajadzētu būt obligātai. Tādēļ būtu jāuzlabo tahogrāfu funkcijas, lai būtu iespējams precīzāk noteikt transportlīdzekļa atrašanās vietu., it īpaši starptautiskos pārvadājumos. [Gr. 368]

(11a)   Sakarā ar jauno tehnoloģiju un digitalizācijas straujo attīstību visā Savienības ekonomikā un nepieciešamību nodrošināt līdzvērtīgus konkurences apstākļus starptautisko autopārvadājumu uzņēmumiem, ir jāsaīsina pārejas periods viedā tahogrāfa ierīkošanai reģistrētajos transportlīdzekļos. Viedie tahogrāfi palīdzēs veikt vienkāršotas kontroles un tādējādi atvieglos valstu iestāžu darbu. [Gr. 369]

(11b)   Ņemot vērā viedtālruņu plašo izmantošanu un to funkciju pastāvīgo pilnveidošanu, kā arī ņemot vērā Galileo ieviešanu, kas piedāvā lielākas iespējas reāllaika lokalizācijai, ko jau izmanto daudzi mobilie lietotāji, Komisijai vajadzētu izpētīt iespēju izstrādāt un sertificēt mobilo lietotni, kas piedāvā tādas pašas priekšrocības kā viedie tahogrāfi un tādas pašās saistītās izmaksas. [Gr. 370]

(11c)  Lai transportlīdzekļu vadītājiem garantētu atbilstošus veselības un drošības standartus, ir jāizveido drošas stāvvietas, atbilstoši sanitārie mezgli un kvalitatīvas izmitināšanas vietas vai tie jāmodernizē. Savienībā jābūt pietiekami plašam stāvvietu tīklam. [Gr. 371]

(12)  Tāpēc Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 561/2006 un (ES) Nr. 165/2014(6) būtu attiecīgi jāgroza.

(12a)  Atzīst, ka kravu pārvadājumi atšķiras no pasažieru pārvadājumiem. Autobusu vadītāji ir ciešā saskarsmē ar pasažieriem, un viņiem vajadzētu nodrošināt piemērotākus apstākļus saskaņā ar šo regulu, nepagarinot transportlīdzekļa vadīšanas laiku vai nesaīsinot atpūtas laikposmus un pārtraukumus. Tādēļ Komisija izvērtē, vai šajā nozarē var pieņemt konkrētus noteikumus, īpaši neregulāriem pakalpojumiem, kā noteikts 2. panta 1. punkta 4. apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulā (EK) Nr. 1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum, [Gr. 372]

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza šādi:

-1)  regulas 2. panta 1. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:"

"-aa) transportlīdzekļiem, kurus izmanto starptautiskiem kravu pārvadājumiem un kuru maksimālā pieļaujamā masa, ieskaitot piekabi vai puspiekabi, pārsniedz 2,4 tonnas, vai”; [Gr. 373]

"

-1a)  Regulas 3 panta aa) punktu aizstāj ar šādu:"

“aa) transportlīdzekļiem vai transportlīdzekļu kombinācijām, kuru maksimālā pieļaujamā masa nepārsniedz 7,5 tonnas un kurus izmanto tādu materiālu, iekārtu vai mehānismu pārvadāšanai, ko transportlīdzekļa vadītājs izmanto darba veikšanā, vai ar ko piegādā amatniecības uzņēmumā, kas nodarbina vadītāju, ražotās preces, un kurus izmanto tikai 150 km rādiusā no uzņēmuma bāzes vietas un ar nosacījumu, ka transportlīdzekļa vadīšana nav vadītāja pamatnodarbošanās;”; [Gr. 374]

"

1)  regulas 3. panta h) punktu aizstāj ar šādu:"

“h) transportlīdzekļiem vai transportlīdzekļu kombinācijām, kas tiek izmantoti nekomerciāliem kravu pārvadājumiem;”;

"

1a)  regulas 3. pantā iekļauj šādu punktu:"

“ha) kravu pārvadāšanai izmantojamiem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem, ja pārvadāšana netiek veikta kā komercpārvadājums, bet gan kā uzņēmuma vai transportlīdzekļa vadītāja pašpārvadājums, un ja transportlīdzekļa vadīšana nav tā vadītāja pamatnodarbošanās;”; [Gr. 375]

"

2)  regulas 4. pantam pievieno šādu r) punktu:"

“r) “nekomerciāli pārvadājumi” ir pārvadājumi ar autotransportu, izņemot komercpārvadājumus vai pašpārvadājumus, par kuriem netiek ņemta samaksa un kuri nerada ieņēmumus vai apgrozījumu.”; [Gr. 376]

"

2a)   regulas 4. pantam pievieno šādu punktu:"

“ra) “mājas” nozīmē transportlīdzekļu vadītāja reģistrēto dzīvesvietu kādā no dalībvalstīm.”; [Gr. 377]

[Gr. 378. Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

"

3)  regulas 6. panta 5. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:"

“Transportlīdzekļa vadītājs kā citu darbu reģistrē jebkuru laikposmu, kas pavadīts, kā aprakstīts 4. panta e) punktā, kā arī jebkuru laikposmu, kas pavadīts, vadot transportlīdzekli komercpārvadājumos, uz ko neattiecas šī regula, kā arī reģistrē jebkuru darbgatavības laikposmu, kas definēts Direktīvas 2002/15/EK 3. panta b) punktā, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 165/2014 34. panta 5. punkta b) apakšpunkta iii) punktu. Šo ierakstu veic vai nu ar roku reģistrācijas diagrammā vai izdrukā, vai izmantojot manuālās ievadīšanas iespējas, kas ir reģistrācijas kontrolierīcēm.”;

"

4)  regulas 7. pantam pievieno šādu trešo daļu:"

“Transportlīdzekļa vadītājs, kurš iesaistīts pārvadājumā ar vairākiem transportlīdzekļa vadītājiem, var nolemt ņemt 45 minūtes ilgu pārtraukumu transportlīdzeklī, kuru vada cits transportlīdzekļu vadītājs, ar nosacījumu, ka pārtraukumā esošais transportlīdzekļa vadītājs neasistē tam vadītājam, kurš vada transportlīdzekli.”;

"

5)  regulas 8. pantu groza šādi:

a)  panta 6. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:"

“6. Jebkurās četrās secīgās nedēļās transportlīdzekļa vadītājs izmanto vismaz:

   a) četrus regulāros iknedēļas atpūtas laikposmus vai
   b) divus regulāros vismaz 45 stundas ilgus iknedēļas atpūtas laikposmus un divus saīsinātos iknedēļas atpūtas laikposmus, kas ir vismaz 24 stundas ilgi.

Šā punkta b) apakšpunkta nolūkā saīsinātos iknedēļas atpūtas laikposmus kompensē ar līdzvērtīga ilguma atpūtas laikposmu, kas izmantots vienā reizē pirms trešās nedēļas beigām, kura seko attiecīgajai nedēļai.”; [Gr. 379]

"

b)  panta 7. punktu aizstāj ar šādu:"

“7. Jebkuru atpūtas laikposmu, ko izmanto kā kompensāciju par saīsinātu iknedēļas atpūtas laikposmu, ņem tūlīt pirms izmanto kopā ar vismaz 45 stundu ilga regulārā ilgu regulāro iknedēļas atpūtas laikposma vai uzreiz pēc tā. laikposmu.”; [Gr. 381]

"

c)  iekļauj šādu 8.a un 8.b punktu:"

“8.a Regulāros iknedēļas atpūtas laikposmus un jebkuru iknedēļas atpūtas laikposmu, kas ir ilgāks par 45 stundām un ko izmanto kā kompensāciju par iepriekšējo saīsināto iknedēļas atpūtu, nepavada transportlīdzeklī. Šos laikposmus transportlīdzekļa vadītājs pavada piemērotā ārpus transportlīdzekļa kabīnes, kvalitatīvā un abiem dzimumiem derīgā izmitināšanas vietā, kurā ir pienācīgas pienācīgi sanitārie mezgli un guļasvietas un sanitārie mezgli; tā transportlīdzekļu vadītāju vajadzībām. Šāda izmitināšanas vieta ir: [Gr. 382]

   a) vai nu darba devēja nodrošināta vai apmaksāta vieta; vai [Gr. 383]
   b) mājas transportlīdzekļa vadītāja mājas vai cita transportlīdzekļa vadītāja izvēlēta privāta vieta. [Gr. 384]

8.b  Transporta uzņēmums organizē transportlīdzekļu vadītāju darbu tā, lai transportlīdzekļu vadītāji katrā triju četru secīgu nedēļu laikposmā vismaz vienu regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu vai vienu vismaz 45 stundas ilgu iknedēļas atpūtas laikposmu, ko izmanto kā kompensāciju par saīsinātu iknedēļas atpūtu, varētu pavadīt mājās vai citā transportlīdzekļa vadītāja izvēlētā vietā. Transportlīdzekļa vadītājs rakstiski informē pārvadājumu uzņēmumu ne vēlāk kā divas nedēļas pirms šāda atpūtas laikposma, ja tas tiks pavadīts vietā, kas nav transportlīdzekļa vadītāja mājas. Ja transportlīdzekļa vadītājs šo atpūtu vēlas izmantot mājās, pārvadājumu uzņēmums nodrošina vadītājam nepieciešamos līdzekļus, lai tajās atgrieztos. Uzņēmums dokumentē, kā tas izpilda šo pienākumu, un glabā dokumentus savās telpās, lai varētu tos uzrādīt pēc kontroles iestāžu pieprasījuma. [Gr. 385]

Transportlīdzekļa vadītājs deklarē, ka tas citā paša izvēlētā vietā ir pavadījis regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu vai vismaz 45 stundas ilgu iknedēļas atpūtas laikposmu, ko izmanto kā kompensāciju par iepriekšējo saīsināto iknedēļas atpūtu. Šo deklarāciju glabā uzņēmuma telpās.”; [Gr. 386]

"

ca)  pievieno šādu punktu:"

“9.a Komisija ne vēlāk kā … [divi gadi pēc šīs grozošās regulas stāšanās spēkā] izvērtē un ziņo Parlamentam un Padomei, vai var pieņemt atbilstošākus noteikumus autovadītājiem, kas veic neregulāros pasažieru pārvadājumus, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulas (EK) Nr. 1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum 2. panta 1. daļas 4. punktā.”; [Gr. 380]

"

5a)  iekļauj šādu pantu:"

“8.a pants

1.  Līdz ... [seši mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā] dalībvalstis paziņo Komisijai savā teritorijā pieejamo specializēto stāvvietu (DPA) atrašanās vietas un pēc tam ziņo par jebkādām izmaiņām šajā informācijā. Komisija uzskaita visas publiski pieejamās DPA vienā oficiālā tīmekļa vietnē, ko regulāri atjaunina.

2.  Visas stāvvietas, kurās ir vismaz 1. pielikumā minētie objekti un labiekārtojums, un kuras publiskojusi Komisija saskaņā ar 2. punktu, pie iebraukšanas ir tiesīgas norādīt, ka tās ir DPA.

3.  Dalībvalstis nodrošina regulāras pārbaudes pēc nejaušības principa, lai pārliecinātos par stāvvietu raksturlielumu atbilstību pielikumā noteiktajiem DPA kritērijiem.

4.  Dalībvalstis izmeklē sūdzības par sertificētām DPA, kas neatbilst pielikumā noteiktajiem kritērijiem.

5.  Dalībvalstis veicina specializēto stāvvietu izveidi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1315/2013 39. panta 2. punktā c) apakšpunkta noteikumiem.

Komisija vēlākais līdz 2020. gada 31. decembrim Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu par piemērotu atpūtas telpu un drošu stāvvietu pieejamību transportlīdzekļu vadītājiem. Šim ziņojumam pievieno regulas projektu, ar ko nosaka šā panta 4. punktā minētās DPA sertifikācijas standartus un procedūras. Minēto ziņojumu atjauno reizi gadā, pamatojoties uz Komisijas apkopoto 5. punktā minēto informāciju, un tajā iekļauj sarakstu ar ierosinātajiem pasākumiem transportlīdzekļu vadītājiem pieejamo piemēroto atpūtas telpu un drošo stāvvietu skaita palielināšanai un kvalitātes uzlabošanai.” [Gr. 387]

"

6)  regulas 9. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:"

“1. Atkāpjoties no 8. panta, ja transportlīdzekļa vadītājs pavada transportlīdzekli, ko pārvadā ar prāmi vai vilcienu, un viņš izmanto regulāro ikdienas atpūtas laikposmu vai saīsinātu regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu, tad šo laikposmu drīkst pārtraukt ne vairāk kā divas reizes sakarā ar citām darbībām, kopā nepārsniedzot vienu stundu. Regulārā ikdienas atpūtas laikposmā vai saīsinātajā iknedēļas atpūtas laikposmā transportlīdzekļa vadītājam jābūt pieejamai guļamkabīnei, guļasvietai vai kušetei.”; [Gr. 388]

"

6a)   regulas 9. pantā iekļauj šādu punktu:"

“1.a Šā panta 1. punktā minēto atkāpi var piemērot arī regulārajiem iknedēļas atpūtas laikposmiem, ja pārvadājuma ar prāmi ilgums ir ne mazāk kā 12 stundas. Šajā iknedēļas atpūtas laikposmā transportlīdzekļa vadītājam jābūt pieejamai guļamkabīnei.”; [Gr. 389]

"

6b)  regulas 10. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:"

1. Pārvadājumu uzņēmums nedrīkst transportlīdzekļu vadītājiem, kurus tas nodarbina vai kuri ir tā rīcībā, maksāt papildu atalgojumu, pat prēmiju vai algas piemaksu veidā, par rādītajiem, kas saistīti ar nobraukto attālumu, piegādes ātrumu un/vai pārvadātās kravas daudzumu, ja šāda samaksa veicina šīs regulas pārkāpšanu.”; [Gr. 390]

"

7)  regulas 12. pantam pievieno šādu daļu:"

“Ar nosacījumu, ka netiek apdraudēta ceļu satiksmes drošība, transportlīdzekļa vadītājs var izņēmuma kārtā atkāpties no 8. panta 2. punkta un 8. panta 6. punkta otrās daļas 6. panta 1. un 2. punkta ar mērķi divu stundu laikā sasniegt piemērotu izmitināšanas vietu, kā minēts 8. panta 8.a punktā, lai tur pavadītu ikdienas vai darba devēja darbības centru, kur ir transportlīdzekļa vadītāja parastā bāzes vieta un kur sāksies viņa iknedēļas atpūtas laikposmu. laikposms, ja viņš pirms tam ir atpūties 30 minūtes. Šādas atkāpes rezultātā nedrīkst pārsniegt ikdienas vai iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikus vai saīsināt ikdienas vai iknedēļas atpūtas laikposmus. Ne vēlāk kā pēc ierašanās piemērotā izmitināšanas vietā transportlīdzekļa vadītājs manuāli norāda šādas atkāpšanās iemeslus reģistrācijas kontrolierīces reģistrācijas diagrammā vai reģistrācijas kontrolierīces izdrukā., vai savā darba žurnālā. Šo laikposmu līdz divām stundām kompensē ar atbilstoši ilgu atpūtu, kas izmantota vienā reizē ar citu atpūtas laikposmu pirms beigušās attiecīgajai nedēļai sekojošās trīs nedēļas.”; [Gr. 391]

"

7a)  regulas 13. panta 1. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

d) transportlīdzekļiem vai transportlīdzekļu kombinācijām, kuru maksimālā pieļaujamā masa nepārsniedz 7,5 tonnas un kurus izmanto vispārējo pakalpojumu sniedzēji, kā noteikts 2. panta 13. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 97/67/EK (1997. gada 15. decembris) par kopīgiem noteikumiem Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus attīstībai un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, lai piegādātu sūtījumus kā daļu no pasta sūtījuma, kā tas definēts Direktīvas 97/67/EK 2. panta 6. punktā.”; [Gr. 392]

"

7b)   regulas 13. panta 1. punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

e) transportlīdzekļiem, ko izmanto vienīgi uz salām vai no pārējās valsts teritorijas izolētos reģionos, kuru platība nepārsniedz 2300 kvadrātkilometru un kuri nav savienoti ar pārējo valsts teritoriju ar tiltu, braslu vai tuneli, ko var izmantot mehāniski transportlīdzekļi, un kuri nerobežojas ne ar vienu citu dalībvalsti;”; [Gr. 393]

"

7c)  regulas 13. panta 1. punktam pievieno šādu apakšpunktu:"

“pa) transportlīdzekļiem vai transportlīdzekļu kombinācijām, kuru maksimālā pieļaujamā masa nepārsniedz 44 tonnas, un kurus celtniecības uzņēmumi izmanto 100 km rādiusā no uzņēmuma bāzes vietas, turklāt ar noteikumu, ka attiecīgā transportlīdzekļa vadīšana nav transportlīdzekļa vadītāja pamatnodarbošanās;”; [Gr. 394]

"

8)  regulas 14. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:"

“2. Steidzamos gadījumos dalībvalstis ārkārtas apstākļos var piešķirt pagaidu izņēmumu uz laiku, kas nepārsniedz 30 dienas, to pienācīgi pamatojot un tūlīt darot zināmu Komisijai.

Šo informāciju publicē īpaši tam paredzētā publiski pieejamā tīmekļa vietnē, ko Komisija uztur visās ES oficiālajās valodās.”; [Gr. 395]

"

9)  regulas 15. pantu aizstāj ar šādu:"

“15. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka 3. panta a) punktā minēto transportlīdzekļu vadītājiem piemēro attiecīgās valsts tiesību aktus, kas nodrošina atbilstīgu aizsardzību saistībā ar pieļaujamajiem transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, obligātajiem pārtraukumiem un atpūtas laikposmiem. Dalībvalstis informē Komisiju par attiecīgajiem valsts noteikumiem, ko tās piemēro šādu transportlīdzekļu vadītājiem. Transportlīdzekļu vadītāju darba apstākļu, kā arī satiksmes drošības un tiesību aktu izpildes nolūkā dalībvalstīm ir jānodrošina stāvvietas un atpūtas vietas, kas ziemas periodā tiek attīrītas no sniega un ledus, jo īpaši Eiropas Savienības attālākajos un/vai nomaļajos reģionos.”; [Gr. 396]

"

9a)  regulas 17. pantā iekļauj šādu punktu:"

“3.a Ziņojumā ietver novērtējumu par transportlīdzekļu autonomās vadīšanas sistēmu izmantošanu dalībvalstīs un iespējām transportlīdzekļa vadītājam ierakstīt laikposmu, kurā transportlīdzekļa autonomās vadīšanas sistēma bija aktivēta, turklāt vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno tiesību akta priekšlikumu šīs regulas grozīšanai, tostarp vajadzīgās prasības transportlīdzekļa vadītājam, lai šie dati tiktu ierakstīti viedajā tahogrāfā.”; [Gr. 397]

"

10)  regulas 19. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:"

“1. Dalībvalstis nosaka noteikumus par sodiem, ko piemēro par šīs regulas un Regulas (ES) Nr. 165/2014 pārkāpumiem, un veic visus pasākumus, kas vajadzīgi to īstenošanai. Šiem sodiem ir jābūt iedarbīgiem, un samērīgiem ar pārkāpuma pārkāpumu smagumu, kas noteikts saskaņā ar kā norādīts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/22/EK III pielikumu pielikumā(7), kā arī preventīviem un nediskriminējošiem. Par šīs regulas un Regulas (ES) Nr. 165/2014 pārkāpumiem piemēro tikai vienu sodu vai procedūru. Dalībvalstis līdz dienai, kas noteikta 29. panta otrajā daļā, paziņo Komisijai par šiem minētajiem noteikumiem un pasākumiem, un noteikumiem par sodiem līdz datumam, kas noteikts 29. panta otrajā daļā. kā arī valsts līmenī izvēlēto metodi un kritērijiem to samērīguma novērtēšanai. Dalībvalstis nekavējoties ziņo par jebkādiem visiem turpmākiem šādu pasākumu un noteikumu grozījumiem. grozījumiem, kas tos ietekmē. Komisija attiecīgi informē dalībvalstis par minētajiem noteikumiem un pasākumiem, kā arī par visiem grozījumiem tajos.

Šo informāciju publicē īpaši tam paredzētā publiski pieejamā tīmekļa vietnē, ko Komisija uztur visās ES oficiālajās valodās, iekļaujot tajā detalizētu aprakstu par minētajiem ES dalībvalstīs piemērotajiem sodiem.”; [Gr. 398]

"

11)  regulas 22. pantu groza šādi:

a)  panta 1. punktu aizstāj ar šādu:"

“1. Dalībvalstis cieši sadarbojas un bez nepamatotas kavēšanās sniedz viena otrai savstarpēju palīdzību, lai sekmētu konsekventu šīs regulas piemērošanu un sekmīgu tās noteikumu izpildes nodrošināšanu atbilstoši Direktīvas 2006/22/EK 8. pantā izklāstītajām prasībām.”;

"

b)  panta 2. punktam pievieno šādu c) apakšpunktu:"

“c) citu konkrētu informāciju, tostarp uzņēmuma riska novērtējumu, kas var radīt sekas attiecībā uz šīs regulas noteikumu ievērošanu.”;

"

c)  pievieno šādus punktus:"

“3.a Informācijas apmaiņai saistībā ar šo regulu dalībvalstis izmanto par sadarbību Kopienā atbildīgās iestādes, kuras ir norīkotas atbilstoši Direktīvas 2006/22/EK 7. pantam.

3.b Administratīvo sadarbību un savstarpējo palīdzību nodrošina bez maksas.”;

"

12)  regulas 25. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:"

“2. Šā panta 1. punktā minētajos gadījumos Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros nosaka vienotu pieeju šīs regulas īstenošanai, ievērojot 24. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.”; [Gr. 399]

"

12a)  pievieno šādu pielikumu:"

“Minimālās prasības stāvvietām

A daļa. Aprīkojums pakalpojumu sniegšanai

   1) Tualetes ar ūdens krāniem, tīras, darba kārtībā un regulāri pārbaudītas:
   līdz 10 vietām — vismaz viens tualetes bloks ar četrām tualetēm;
   no 10 līdz 25 vietām — vismaz viens tualetes bloks ar astoņām tualetēm;
   no 25 līdz 50 vietām — vismaz divi tualetes bloki ar 10 tualetēm katrā;
   no 50 līdz 75 vietām — vismaz divi tualetes bloki ar 15 tualetēm katrā;
   no 75 līdz 125 vietām — vismaz četri tualetes bloki ar 15 tualetēm katrā;
   virs 125 vietām — vismaz seši tualetes bloki ar 15 tualetēm katrā.
   2) Dušas, tīras, darba kārtībā un regulāri pārbaudītas:
   līdz 10 vietām — vismaz viens dušas bloks ar divām dušām;
   no 25 līdz 50 vietām — vismaz divi dušas bloki ar piecām dušām katrā;
   no 50 līdz 75 vietām — vismaz divi dušas bloki ar 10 dušām katrā;
   no 75 līdz 125 vietām — vismaz četri dušas bloki ar 12 dušām katrā;
   virs 125 vietām — vismaz seši dušas bloki ar 15 dušām katrā.
   3) Pienācīga piekļuve dzeramajam ūdenim.
   4) Piemērotas ēdiena gatavošanas telpas, uzkožamo bārs vai restorāns.
   5) Veikals ar dažādu pārtiku, dzērieniem u. tml., pašā stāvvietā vai tās tuvumā.
   6) Pietiekami daudz pietiekamas ietilpības atkritumu tvertņu.
   7) Pārsegums pret lietu vai sauli līdzās stāvvietai.
   8) Ārkārtas situācijas rīcības plāns / pārvaldes personāla pieejamība / personālam ir zināma kontaktinformācija, kas izmantojama ārkārtas situācijās.
   9) Piknika galdi ar soliem vai alternatīvi risinājumi, pieejami pienācīgā skaitā.
   10) Atsevišķs Wi-Fi pakalpojums.
   11) Bezskaidras naudas rezervācijas, maksājumu un rēķinu sistēma.
   12) Brīvo vietu norāžu sistēma gan pašā stāvvietā, gan tiešsaistē.
   13) Aprīkojums pakalpojumu sniegšanai ir piemērots abiem dzimumiem.

B daļa Drošības elementi

   1) Stāvvieta ir pastāvīgi nodalīta no tās apkārtnes, piemēram, ar žogiem vai citiem šķēršļiem, kas novērš nejaušu iekļūšanu un apzinātu, nelikumīgu iekļūšanu vai kavē šādu iekļūšanu.
   2) Kravas automobiļu stāvvietā var iekļūt vienīgi tās lietotāji un stāvvietas darbinieki.
   3) Darbojas digitālā videoreģistrācija (vismaz 25 kadri sekundē). Sistēma visu fiksē nepārtraukti vai arī reaģējot uz kustībām.
   4) Ir uzstādīta videonovērošanas sistēma, kas var aptvert visu žogu un nodrošināt, ka visas darbības žoga tuvumā vai pie žoga var skaidri fiksēt (videonovērošanas ieraksta režīms).
   5) Teritoriju uzrauga ar patruļām vai citā veidā.
   6) Par visiem noziedzīgiem nodarījumiem ziņo kravas automobiļu stāvvietas darbiniekiem un policijai. Ja iespējams, transportlīdzeklis netiek kustināts, gaidot norādījumus no policijas.
   7) Pastāvīgi izgaismotas brauktuves un gājēju celiņi.
   8) Gājēju drošība specializētajās stāvvietās.
   9) Stāvlaukuma uzraudzība ar atbilstīgām un samērīgām drošības pārbaudēm.
   10) Skaidri norādīts(-i) ārkārtas palīdzības dienestu tālruņa numurs(-i).” [Gr. 400]

"

2. pants

Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza šādi:

-1)  regulas 1. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:"

1. Šajā regulā ir noteikti pienākumi un prasības attiecībā uz tādu tahogrāfu konstrukciju, uzstādīšanu, lietošanu, testēšanu un kontroli, kurus izmanto autotransportā, lai pārbaudītu atbilstību Regulai (EK) Nr. 561/2006, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/15/EK(8) un Padomes Direktīvai 92/6/EEK(9), Regulai (EK) Nr. 1072/2009, Padomes Direktīvai 92/106/EEK(10), Direktīvai 96/71/EK un Direktīvai 2014/67/ES, ciktāl runa ir par darba ņēmēju norīkošanu darbā autotransporta nozarē, un Direktīvai, ar ko nosaka īpašus noteikumus attiecībā uz Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES par transportlīdzekļu vadītāju norīkošanu darbā autotransporta nozarē.”; [Gr. 401]

"

-1a)  regulas 2. panta 2. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:"

“ha) “viedais tahogrāfs” ir digitāls tahogrāfs, kas saskaņā ar šo regulu izmanto satelītnavigācijas sistēmā balstītu pozicionēšanas pakalpojumu, lai automātiski noteiktu savu atrašanās vietu;”; [Gr. 402]

"

-1b)  regulas 3. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:"

“4. Ne vēlāk kā(11)... [3 gadi pēc šīs grozošās regulas stāšanās spēkā] ar viedo tahogrāfu aprīko šādus transportlīdzekļus:

   a) transportlīdzekļus, kurus izmanto dalībvalstī, kas nav to reģistrācijas dalībvalsts, un kuros ir uzstādīts analogais tahogrāfs;
   b) transportlīdzekļus, kurus izmanto dalībvalstī, kas nav to reģistrācijas dalībvalsts, un kuros ir uzstādīts digitālais tahogrāfs, kas atbilst specifikācijām IB pielikumā Padomes Regulai (EEK) Nr. 3821/85, kā to piemēroja līdz 2011. gada 30. septembrim; or
   c) transportlīdzekļus, kurus izmanto dalībvalstī, kas nav to reģistrācijas dalībvalsts, un kuros ir uzstādīts digitālais tahogrāfs, kas atbilst specifikācijām IB pielikumā Padomes Regulai (EEK) Nr. 3821/85, kā to piemēro no 2011. gada 1. oktobra.”; [Gr. 403]

"

-1c)  regulas 3. pantā iekļauj šādu punktu:"

“4.a Līdz ... [4 gadi pēc šīs grozošās regulas stāšanās spēkā] ar viedo tahogrāfu aprīko visus transportlīdzekļus, kurus izmanto dalībvalstī, kas nav to reģistrācijas dalībvalsts, un kuros ir uzstādīts digitālais tahogrāfs, kas atbilst I B pielikumam  Padomes Regulai (EEK) Nr. 3821/85, kā to piemēro kopš 2012. gada 1. oktobra.”; [Gr. 404]

"

-1d)  regulas 3. pantā iekļauj šādu punktu:"

“4.b Līdz ... [5 gadi pēc šīs grozošās regulas stāšanās spēkā] ar viedo tahogrāfu aprīko visus transportlīdzekļus, kurus izmanto dalībvalstī, kas nav to reģistrācijas dalībvalsts, un kuros ir uzstādīts viedais tahogrāfs, kas atbilst Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2016/799(12) IC pielikumam.”; [Gr. 405]

"

-1e)   regulas 4. panta 2. punktā pēc trešā ievilkuma iekļauj šādu ievilkumu:"

“– ir aprīkoti ar pietiekamu atmiņas ietilpību visu šajā regulā noteikto datu glabāšanai;”; [Gr. 406]

"

-1f)  regulas 7. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:"

"1. Dalībvalstis nodrošina, ka personas datu apstrāde sakarā ar šo regulu notiek tikai nolūkā pārbaudīt atbilstību šai regulai un Regulai (EK) Nr. 561/2006, Direktīvai 2002/15/EK, Padomes Direktīvai 92/6/EEK, Padomes Direktīvai 92/106/EEK, Regulai (EK) Nr. 1072/2009, Direktīvai 96/71/EK un Direktīvai 2014/67/ES attiecībā uz transportlīdzekļu vadītāju norīkošanu darbā autotransporta nozarē, kā arī direktīvai, ar ko nosaka īpašus noteikumus attiecībā uz Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES par transportlīdzekļu vadītāju norīkošanu darbā autotransporta nozarē, rīkojoties saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 un Direktīvu 2002/58/EK un Regulas (ES) 2016/679 51. pantā minētās dalībvalsts uzraudzības iestādes uzraudzībā.”; [Gr. 407]

"

-1g)  regulas 7. panta 2. punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu:"

"2. Jo īpaši dalībvalstis nodrošina, lai personas dati tiktu aizsargāti pret izmantojumu, kas nav izmantojums, kurš ir cieši saistīts ar šo regulu un Regulu (EK) Nr. 561/2006, Direktīvu 2002/15/EK, Padomes Direktīvu 92/6/EEK, Padomes Direktīvu 92/106/EEK, Regulu (EK) Nr. 1072/2009, Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES attiecībā uz autotransporta nozarē strādājošo darba ņēmēju norīkošanu darbā, kā arī direktīvu, ar ko nosaka īpašus noteikumus attiecībā uz Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES par autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanu darbā, saskaņā ar 1. punktu attiecībā uz:”; [Gr. 408]

"

1)  regulas 8. panta 1. punkta otro ievilkumu aizstāj ar šādu:"

“– ik pēc trim uzkrātām transportlīdzekļa vadīšanas stundām un ikreiz, kad transportlīdzeklis šķērso kādas dalībvalsts robežu; [Gr. 409]

   ikreiz, kad transportlīdzeklis iesaistīts iekraušanas vai izkraušanas darbībās;”; [Gr. 410]

"

1a)  regulas 8. panta 1. punktā iekļauj šādu daļu:"

“Lai kontroles iestādēm atvieglotu atbilstības pārbaudi, viedie tahogrāfi reģistrē arī to, vai transportlīdzeklis ticis izmantots kravu vai pasažieru pārvadāšanai, kā prasīts Regulā (EK) Nr. 561/2006.”; [Gr. 411]

"

1b)  regulas 8. panta 1. punktā pievieno šādu daļu:"

“Transportlīdzekļus, ko pirmo reizi reģistrē pēc ... [24 mēneši pēc šīs grozošās regulas stāšanās spēkā], aprīko ar tahogrāfu saskaņā ar šīs regulas 8. panta 1. punkta pirmās daļas otro ievilkumu un 8. panta 1. punkta otro daļu.”; [Gr. 412]

"

1c)  regulas 9. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:"

2. Līdz ... [1 gads pēc šīs regulas stāšanās spēkā] dalībvalstis piemērotā pakāpē piešķir savām kontroles iestādēm attālinātas savlaicīgas konstatēšanas iekārtas, kas vajadzīgas šajā pantā minētās datu pārraides veikšanai, ņemot vērā savas īpašās īstenošanas prasības un stratēģijas. Līdz minētajam laikam dalībvalstis var izlemt, vai savas kontroles iestādes aprīkot ar šādām attālinātas savlaicīgas konstatēšanas iekārtām.”; [Gr. 413/rev]

"

1d)  regulas 9. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:"

"3. Šā panta 1. punktā minētā saziņa ar tahogrāfu notiek vienīgi tad, ja to iniciē kontroles iestāžu ierīces. Tā ir aizsargāta, lai nodrošinātu datu integritāti un reģistrācijas un kontroles ierīču autentifikāciju. Piekļuve pārraidītajiem datiem ir tikai kontroles iestādēm, kuras ir pilnvarotas pārbaudīt 7. panta 1punktā minēto Savienības tiesību aktu un šīs regulas pārkāpumus, un darbnīcām, ja tas ir vajadzīgs tahogrāfa pareizas funkcionēšanas pārbaudei.”; [Gr. 414]

"

1e)  regulas 11. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:"

Lai nodrošinātu, ka viedie tahogrāfi atbilst šajā regulā noteiktajiem principiem un prasībām, Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi 8., 9. un 10. panta vienādai piemērošanai, izņemot noteikumus, kas paredzētu papildu datu reģistrēšanu tahogrāfā.

Līdz ... [12 mēneši pēc šīs grozošās regulas stāšanās spēkā] Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā reģistrēt ikvienu robežas šķērsošanas gadījumu, ko veic 8. panta 1. punkta pirmās daļas otrajā ievilkumā un 8. panta 1. punkta otrajā daļā norādītie transportlīdzekļi.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 42. panta 3. punktā.”; [Gr. 415]

"

1f)  regulas 34. panta 5. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

(iv) zem atzīmes 20190404-P8_TA(2019)0340_LV-p0000002.png: pārtraukumi, atpūta, ikgadējais atvaļinājums vai slimības atvaļinājums, zem atzīmes “prāmis/vilciens”: papildus atzīmei 20190404-P8_TA(2019)0340_LV-p0000003.png: atpūtas laikposms, kas pavadīts uz prāmja vai vilcienā, kā prasīts Regulas (EK) Nr. 561/2006 9. pantā.”; [Gr. 416]

"

2)  regulas 34. panta 7. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:"

“7. Ierodoties piemērotā apstāšanās vietā, Ja tahogrāfs nespēj automātiski reģistrēt robežas šķērsošanu, transportlīdzekļa vadītājs digitālajā tahogrāfā pirmajā iespējamajā un pieejamajā apstāšanās vietā ievada to valstu simbolus, kurās viņš uzsāka un pabeidza ikdienas darba laikposmu, kā arī kurā vietā un kad transportlīdzekļa vadītājs ar transportlīdzekli šķērsoja robežu. Pēc robežas šķērsošanas un ierašanās jaunā valstī attiecīgās valsts kodu tahogrāfā ievada zem virsraksta “BEGIN”. Dalībvalstis var pieprasīt transportlīdzekļu vadītājiem, kas veic iekšzemes pārvadājumus to teritorijā, papildus dalībvalsts simbolam ievadīt sīkākus ģeogrāfiskos datus ar nosacījumu, ka šīs dalībvalstis minētos sīkākos ģeogrāfiskos datus ir paziņojušas Komisijai līdz 1998. gada 1. aprīlim.”; [Gr. 417]

"

2a)   regulas 34. pantam pievieno šādu punktu:"

“7a. Transportlīdzekļu vadītājiem nodrošina apmācību par to, kā pareizi izmantot tahogrāfu, lai viņi varētu pilnībā izmantot šo iekārtu. Transportlīdzekļa vadītāji neuzņemas atbildību par tās savas apmācības izmaksu segšanu, kas būtu jānodrošina viņu darba devējam.”; [Gr. 418]

"

2b)   regulas 34. pantam pievieno šādu punktu:"

“7b. Par to, kā pareizi nolasīt tahogrāfa datus un uzraudzīt tā darbību, būtu jāapmāca maksimāli daudz kontroles iestāžu.”; [Gr. 419]

"

2c)  regulas 36. panta 1. punkta i) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

i) kārtējās darba dienas reģistrācijas diagrammas un tās, kuras transportlīdzekļa vadītājs ir izmantojis iepriekšējās 56 dienās;”; [Gr. 420]

"

2d)  regulas 36. panta 1. punkta iii) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

iii) jebkurus manuālos pierakstus un izdrukas par kārtējo darba dienu un iepriekšējām 56 dienām, kā paredzēts šajā regulā un Regulā (EK) Nr. 561/2006.”; [Gr. 421]

"

2e)  regulas 36. panta 2. punkta ii) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

ii) jebkurus manuālos pierakstus un izdrukas par kārtējo darba dienu un iepriekšējām 56 dienām, kā paredzēts šajā regulā un Regulā (EK) Nr. 561/2006.”; [Gr. 422]

"

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

(1)OV C 197, 8.6.2018., 45. lpp.
(2)OV C 176, 23.5.2018., 57. lpp.
(3) Eiropas Parlamenta 2019. gada 4. aprīļa nostāja.
(4)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 561/2006 (2006. gada 15. marts), ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 (OV L 102, 11.4.2006., 1. lpp.).
(5)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).
(6)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 165/2014 (2014. gada 4. februāris) par tahogrāfiem autotransportā, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu (OV L 60, 28.2.2014., 1. lpp.).
(7)Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/22/EK (2006. gada 15. marts) par minimālajiem nosacījumiem Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 un (EEK) Nr. 3821/85 īstenošanai saistībā ar sociālās jomas tiesību aktiem attiecībā uz darbībām autotransporta jomā un par Padomes Direktīvas 88/599/EEK atcelšanu (OV L 102, 11.4.2006., 35. lpp).
(8) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi (OV L 80, 23.3.2002., 35. lpp.).
(9) Padomes Direktīva 92/6/EEK (1992. gada 10. februāris) par ātruma ierobežošanas ierīču uzstādīšanu un izmantošanu noteiktu kategoriju transportlīdzekļos Kopienā (OV L 57, 2.3.1992., 27. lpp.).
(10) Padomes Direktīva 92/106/EEK (1992. gada 7. decembris) par vienotu noteikumu ieviešanu attiecībā uz dažu veidu kombinētajiem kravu pārvadājumiem starp dalībvalstīm (OV L 368, 17.12.1992., 38. lpp.).
(11) Pieņemot, ka autotransporta pakete stāsies spēkā 2019. gadā un Komisijas īstenošanas tiesību akta par viedajiem tahogrāfiem otrā versija — līdz 2019./2020. gadam (sk. turpmāko 11. pantu), pēc tam piemērojot pakāpenisku pieeju modernizācijai.”
(12) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/799 (2016. gada 18. marts), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 165/2014, ar kuru nosaka prasības attiecībā uz tahogrāfu un to komponentu konstrukciju, testēšanu, uzstādīšanu, darbību un remontu (OV L 139, 26.5.2016., 1. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 6. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika