Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2017/0122(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0205/2018

Testi mressqa :

A8-0205/2018

Dibattiti :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Votazzjonijiet :

PV 14/06/2018 - 7.8
CRE 14/06/2018 - 7.8
PV 04/07/2018 - 9.2
CRE 04/07/2018 - 9.2
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
PV 04/04/2019 - 6.8
CRE 04/04/2019 - 6.8
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2019)0340

Testi adottati
PDF 263kWORD 93k
Il-Ħamis, 4 ta' April 2019 - Brussell
Il-ħinijiet tas-sewqan ta’ kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta’ mistrieħ u l-pożizzjonament permezz ta’ takografi ***I
P8_TA(2019)0340A8-0205/2018
Riżoluzzjoni
 Test konsolidat

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' April 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 fir-rigward tar-rekwiżiti minimi dwar il-ħinijiet tas-sewqan ta' kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta' mistrieħ ta' kuljum u fil-ġimgħa u r-Regolament (UE) Nru 165/2014 fir-rigward tal-pożizzjonament permezz ta' takografi (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2017)0277),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 91(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0167/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-18 ta' Jannar 2018(1),

–  wara li kkonsulta mal-Kumitat tar-Reġjuni tal-1 ta’ Frar 2018(2),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A8-0205/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

(1) ĠU C 197, 8.6.2018, p. 45.
(2) ĠU C 176, 23.5.2018, p. 57.


Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-4 ta' April 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) .../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 fir-rigward tar-rekwiżiti minimi dwar il-ħinijiet tas-sewqan ta’ kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta’ mistrieħ ta’ kuljum u fil-ġimgħa u r-Regolament (UE) Nru 165/2014 fir-rigward tal-pożizzjonament permezz ta’ takografi
P8_TC1-COD(2017)0122

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 91(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni(2),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja(3),

Billi:

(1)  Kundizzjonijiet tax-xogħol tajba għax-xufiera u kundizzjonijiet ġusti ta' negozju għall-impriżi tat-trasport bit-triq huma tal-ogħla importanza għall-ħolqien ta' settur tat-trasport bit-triq sikur, effiċjenti u soċjalment responsabbli u nondiskriminatorju, li jkun kapaċi jattira ħaddiema kwalifikati. Biex dak il-proċess jiġi ffaċilitat huwa essenzjali li r-regoli soċjali tal-Unjoni fit-trasport bit-triq ikunu ċari, proporzjonati, xierqa għall-iskop tagħhom, faċli biex jiġu applikati u infurzati u implimentati b'mod effettiv u konsistenti fl-Unjoni kollha. [Em. 346]

(2)  Wara li ġew evalwati l-effettività u l-effiċjenza tal-implimentazzjoni tas-sett eżistenti ta’ regoli soċjali tal-Unjoni dwar it-trasport bit-triq, u b’mod partikolari tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(4), ġew identifikati ċerti nuqqasijiet fil-qafas legali eżistentifl-implimentazzjoni tal-qafas legali. Regoli mhux ċari u mhux xierqa dwar il-mistrieħ fil-ġimgħa, il-faċilitajiet tal-mistrieħ, il-pawżi waqt il-multimanning u n-nuqqas ta’ regoli dwar ir-ritorn tax-xufiera lejn djarhom jew lejn il-post ieħor tal-għażla tagħhom, iwasslu għal interpretazzjonijiet u għal prattiki ta’ infurzar diverġenti fl-Istati Membri. Diversi Stati Membri dan l-aħħar adottaw miżuri unilaterali li jkomplu jżidu l-inċertezza legali u t-trattament mhux ugwali tax-xufiera u tal-operaturi. Min-naħa l-oħra, il-perjodi massimi ta' sewqan għal kull jum u ġimgħa, kif stipulati fir-Regolament (KE) Nru 561/2006, huma effettivi għat-titjib tal-kundizzjonijiet soċjali tax-xufiera fit-toroq u s-sikurezza fit-toroq b'mod ġenerali u għaldaqstant jenħtieġ li jittieħdu passi li jiżguraw li dawn jiġu rispettati. [Em. 347]

(2a)   Jenħtieġ li, fl-interess tas-sikurezza fit-toroq u l-infurzar, ix-xufiera kollha jkunu kompletament konxji kemm tar-regoli dwar il-ħinijiet ta' sewqan u ta' mistrieħ kif ukoll dwar id-disponibbiltà ta' faċilitajiet ta' mistrieħ. Għaldaqstant, huwa proprju li l-Istati Membri jaħdmu sabiex jipproduċu gwida li tippreżenta dan ir-Regolament b'mod ċar u sempliċi, tagħti informazzjoni utli dwar il-faċilitajiet għall-parkeġġ u għall-mistrieħ u tissottolinja l-importanza li jiġi indirizzat is-sewqan fi stat ta' eżawriment. [Em. 348]

(2b)   Huwa fl-interess tas-sikurezza fit-toroq li l-impriżi tat-trasport jiġu mħeġġa jadottaw kultura ta' sikurezza li tinkludi politiki u proċeduri ta' sikurezza maħruġa mill-maniġment superjuri, impenn għall-implimentazzjoni tal-politika dwar is-sikurezza muri mill-maniġment operattiv u rieda ta' konformità mar-regoli tas-sikurezza murija mill-ħaddiema. Jenħtieġ li jkun hemm enfasi ċara fuq kwistjonijiet ta' sikurezza tat-trasport bit-triq, inklużi l-eżawriment, ir-responsabbiltà, l-ippjanar tal-vjaġġi, il-ħolqien ta' programm, il-ħlas ibbażat fuq il-prestazzjoni u l-ġestjoni "just in time". [Em. 349]

(3)  Il-valutazzjoni ex post tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 kkonfermat ikkonfermat li l-infurzar inkonsistenti u mhux effettiv tar-regoli soċjali tal-Unjoni kien prinċipalment ir-riżultat ta' regoli mhux ċari, użu ineffiċjenti u mhux ugwali tal-għodod ta' kontroll u kooperazzjoni amministrattiva insuffiċjenti bejn l-Istati Membri, li jżidu l-frammentazzjoni tas-suq intern Ewropew. [Em. 350]

(4)  Regoli ċari, xierqa u infurzati b'mod aktar uniformi huma kruċjali wkoll biex jintlaħqu l-għanijiet ta' politika tat-titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol għax-xufiera, u b'mod partikolari biex jiġi żgurat li ma jkunx hemm distorsjoni fil-kompetizzjoni u jkun hemm kompetizzjoni ġusta bejn l-operaturi u biex tittejjeb is-sikurezza stradali għall-utenti kollha tat-toroq. [Em. 351]

(4a)   Kwalunkwe regola nazzjonali applikata għat-trasport bit-triq trid tkun kemm proporzjonata kif ukoll ġustifikata u ma tridx tostakola jew trendi inqas attraenti l-eżerċitar tal-libertajiet fundamentali ggarantiti mit-Trattat, bħall-moviment liberu tal-merkanzija u l-libertà li jiġu pprovduti servizzi sabiex tinżamm jew anke tiżdied il-kompetittività tal-Unjoni Ewropea. [Em. 352]

(4b)  Sabiex fl-Ewropa kollha jiġu żgurati kundizzjonijiet ta' parità fil-qasam tat-trasport bit-triq, dan ir-Regolament jenħtieġ li japplika għall-vetturi kollha li jaqbżu 2,4 tunnellati involuti fit-trasport internazzjonali. [Em. 353/rev]

(5)  Instab li r-rekwiżit eżistenti dwar il-pawżi ma kienx xieraq u lanqas ma kien prattiku għax-xufiera f’tim. Għalhekk, hu xieraq li r-rekwiżit dwar ir-reġistrazzjoni tal-pawżi jiġi adattat għall-ispeċifiċità tal-operazzjonijiet tat-trasport imwettqa minn xufiera li jsuqu bħala parti minn tim.

(5a)   It-trasport tal-prodotti huwa fundamentalment differenti mit-trasport tan-nies. Ix-xufiera tal-kowċis jinsabu f'kuntatt mill-qrib mal-passiġġieri tagħhom u jenħtieġ li jkunu f'sitwazzjoni fejn jieħdu pawżi b'aktar flessibilità mingħajr ma jiġu estiżi l-perjodi tas-sewqan jew jitnaqqsu l-perjodi ta' mistrieħ u l-pawżi. [Em. 354]

(6)  Xufiera li jwettqu operazzjonijiet ta' trasport internazzjonali fuq distanzi twal iqattgħu perjodi twal 'il bogħod minn djarhom. Ir-rekwiżiti attwali dwar il-mistrieħ regolari fil-ġimgħa jtawwlu dawk il-perjodi bla bżonn. Għaldaqstant ikun tajjeb li d-dispożizzjoni dwar il-perjodu regolari ta' mistrieħ fil-ġimgħa tiġi adattata b'tali mod li jkun eħfef għax-xufiera li jwettqu operazzjonijiet ta' trasport f'konformità mar-regoli u li jaslu lura fi djarhom jew destinazzjoni tal-għażla tagħhom għal perjodu regolari ta' mistrieħ fil-ġimgħa, filwaqt li jingħataw kumpens sħiħ għall-perjodi kollha mnaqqsa ta' mistrieħ fil-ġimgħa. Huwa meħtieġ ukoll li jiġi previst li l-operaturi jorganizzaw ix-xogħol tax-xufiera b'tali mod li dawk il-perjodi barra minn djarhom ma jkunux eċċessivament twal. Meta xufier jagħżel li jgħaddi dan il-perjodu ta' mistrieħ f'daru, jenħtieġ li l-impriża tat-trasport tipprovdi lix-xufier mezzi biex jirritorna. [Em. 355]

(6a)   Meta jkun previst li x-xogħol ta' xufier jinkludi attivitajiet għal min iħaddmu minbarra l-kompiti tas-sewqan professjonali tiegħu/tagħha, pereżempju tagħbija/ħatt, it-tiftix ta' spazju għall-parkeġġ, il-manutenzjoni tal-vettura, il-preparazzjoni tar-rotta eċċ, il-ħin li għandu bżonn biex iwettaq dawn il-kompiti jenħtieġ li jitqiesu meta jiġi ddeterminat il-ħin tax-xogħol tiegħu, il-possibbiltà għal serħan adegwat u l-ħlas. [Em. 356]

(6b)   Sabiex jiġu salvagwardjati l-kundizzjonijiet tax-xogħol tax-xufiera fil-postijiet tat-tagħbija u tal-ħatt, jenħtieġ li s-sidien u l-operaturi ta' tali faċilitajiet jipprovdu lix-xufier b'aċċess għal faċilitajiet iġjeniċi. [Em. 357]

(6c)  Il-progress rapidu tat-teknoloġija qiegħed jirriżulta fl-iżvilupp ta' sistemi ta' sewqan awtonomu b'livelli dejjem ogħla ta' sofistikazzjoni. Fil-futur, dawn is-sistemi jistgħu jippermettu użu differenzjat tal-vetturi li t-tħaddim tagħhom ma jinvolvix xufier. Dan jista' jwassal għal possibilitajiet operattivi ġodda bħall-gwida sekwenzjata (platooning) tat-trakkijiet. B'riżultat ta' dan, il-leġiżlazzjoni eżistenti, inklużi r-regoli dwar il-ħinijiet ta' sewqan u ta' mistrieħ jeħtieġ li jiġu adattati u għaldaqstant huwa essenzjali li jkun hemm progress dwarhom fil-livell tal-Grupp ta' Ħidma UNECE. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport ta' evalwazzjoni dwar l-użu ta' sistemi ta' sewqan awtonomu fl-Istati Membri, akkumpanjat, jekk adatt, minn proposta leġiżlattiva li tieħu kont tal-benefiċċji tat-teknoloġiji ta' sewqan awtonomu. Il-fini ta' din il-leġiżlazzjoni hija li tiggarantixxi s-sikurezza fit-toroq, kundizzjonijiet ekwi ta' kompetizzjoni u kundizzjonijiet tax-xogħol xierqa, filwaqt li tippermetti lill-UE tintroduċi teknoloġiji u prattiki innovattivi ġodda. [Em. 358]

(7)  Hemm differenzi bejn l-Istati Membri fl-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni tar-rekwiżiti dwar il-mistrieħ fil-ġimgħa fir-rigward tal-post fejn jenħtieġ li jittieħed il-perjodu ta' mistrieħ fil-ġimgħa. Għalhekk Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet tajbin tax-xogħol u s-sigurtà għax-xufiera, għalhekk huwa xieraq li dak ir-rekwiżit jiġi ċċarat sabiex jiġi żgurat li x-xufiera jiġu pprovduti b'akkomodazzjoni xierqa ta' kwalità u li tilqa' kemm in-nisa kif ukoll l-irġiel jew post ieħor magħżul mix-xufier u mħallas mill-impjegatur għall-perjodi ta' mistrieħ regolari fil-ġimgħa tagħhom f'każ li dawn jittieħdu 'l bogħod minn djarhom. L-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw id-disponibbiltà ta' biżżejjed żoni siguri ta' parkeġġ li jkunu adattati għall-ħtiġijiet tax-xufiera. [Em. 359]

(7a)  Jenħtieġ li ż-żoni dedikati għall-parkeġġ ikollhom il-faċilitajiet kollha neċessarji għal kundizzjonijiet tajba ta' mistrieħ, jiġifieri kundizzjonijiet sanitarji, kulinari, tas-sigurtà u oħrajn. [Em. 360]

(7b)  Faċilitajiet adegwati ta' mistrieħ huma kruċjali għat-titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol tax-xufiera fis-settur u sabiex tinżamm is-sikurezza fit-toroq. Billi l-mistrieħ fil-kabina huwa karatteristiku għas-settur tat-trasport u f'ċerti każijiet ippreferut mill-perspettivi ta' kumdità u adegwatezza, jenħtieġ li x-xufiera jitħallew jistrieħu fil-vettura tagħhom jekk il-vettura tkun mgħammra b'faċilitajiet xierqa ta' rqad. Għaldaqstant jenħtieġ li l-Istati Membri la jxekklu u lanqas ifixklu b'mod sproporzjonat il-ħolqien ta' żoni dedikati għall-parkeġġ. [Em. 361]

(7c)  Il-linji gwida TEN-T riveduti jipprevedu l-iżvilupp ta' żoni għall-parkeġġ tul l-awtostradi madwar kull 100 kilometru biex jipprevedu spazju għall-parkeġġ għall-utenti kummerċjali tat-toroq b'livell adegwat ta' sikurezza u sigurtà u għaldaqstant jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu mħeġġa jimplimentaw il-linji gwida TEN-T u jappoġġaw u jinvestu biżżejjed f'żoni għall-parkeġġ sikuri u adattati. [Em. 362]

(7d)  Sabiex jiġu pprovduti faċilitajiet ta' mistrieħ ta' kwalità tajba u bi prezz tajjeb, jenħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jinkoraġġixxu l-istabbiliment ta' intrapriżi soċjali, kummerċjali, pubbliċi u oħrajn għall-funzjonament ta' żoni dedikati għall-parkeġġ. [Em. 363]

(8)  Ix-xufiera ta’ spiss ikollhom iħabbtu wiċċhom ma’ ċirkostanzi mhux mistennija li jagħmluha impossibbli li tintlaħaq id-destinazzjoni mixtieqa fejn dak li jkun ikun jista’ jieħu l-mistrieħ tiegħu fil-ġimgħa mingħajr ma jseħħ ksur tar-regoli tal-Unjoni. Ikun tajjeb li ssir eħfef għax-xufiera li jlaħħqu ma’ dawk iċ-ċirkostanzi u li dawn ikunu jistgħu jaslu fid-destinazzjoni tagħhom għall-mistrieħ fil-ġimgħa mingħajr ma jseħħ ksur tar-rekwiżiti dwar il-ħinijiet massimi ta’ sewqan.

(8a)  Ħafna operazzjonijiet tat-trasport bit-triq fi ħdan l-Unjoni jinvolvu t-trasport bil-lanċa jew bil-ferrovija għal parti mill-vjaġġ. Għaldaqstant, jenħtieġ li jkunu stabbiliti dispożizzjonijiet ċari u xierqa dwar il-perjodi ta' mistrieħ u tal-pawżi għal dawn l-operazzjonijiet. [Em. 364]

(9)  Biex jitnaqqsu u jiġu evitati l-prattiki ta’ infurzar diverġenti u biex ikomplu jiġu msaħħa l-effettività u l-effiċjenza tal-infurzar transfruntiera, huwa kruċjali li jiġu stabbiliti regoli ċari għal kooperazzjoni amministrattiva regolari bejn l-Istati Membri.

(9a)  Sabiex ikun hemm garanzija ta' infurzar effettiv, huwa essenzjali li l-awtoritajiet kompetenti, meta jkunu qegħdin iwettqu l-kontrolli fil-ġenb tat-triq, jenħtieġ li jkunu kapaċi jaċċertaw illi l-ħinijiet tas-sewqan u l-perjodi tal-mistrieħ ikunu ġew osservati kif għandu jkun fil-jum tal-kontroll u fis-56 jum ta' qabel. [Em. 365]

(9b)   Sabiex jiġi żgurat li r-regoli jkunu ċari, faċli biex jinftiehmu u infurzabbli, l-informazzjoni trid tkun aċċessibbli għax-xufiera. Jenħtieġ li dan isir permezz tal-koordinazzjoni tal-Kummissjoni. Jenħtieġ li x-xufiera jirċievu wkoll informazzjoni dwar żoni ta' mistrieħ u parkeġġi siguri li tippermettilhom jippjanaw aħjar il-vjaġġi. Barra minn hekk, permezz tal-koordinazzjoni tal-Kummissjoni, jenħtieġ li tinħoloq linja telefonika li twissi lis-servizzi ta' kontroll dwar każijiet ta' pressjoni mhux dovuta li titqiegħed fuq ix-xufiera, każijiet ta' frodi jew imġiba illegali. [Em. 366]

(9c)  L-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009 jobbliga lill-Istati Membri japplikaw klassifikazzjoni komuni ta' ksur meta jkunu qegħdin jivvalutaw ir-reputazzjoni tajba. Jenħtieġ li l-Istati Membri jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li r-regoli nazzjonali dwar il-penali applikabbli għall-ksur tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 u r-Regolament (UE) Nru 165/2014 jiġu implimentati b'mod effettiv, proporzjonat u dissważiv. Huma meħtieġa passi ulterjuri sabiex jiġi żgurat li l-penali kollha applikati mill-Istati Membri huma nondiskriminatorji u proporzjonati skont il-gravità tal-ksur. [Em. 367]

(10)  Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 561/2006, jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni sabiex tiġi ċċarata kwalunkwe dispożizzjoni ta’ dak ir-Regolament u sabiex jiġu stabbiliti approċċi komuni għall-applikazzjoni u għall-infurzar tagħhom. Jenħtieġ li dawk is-setgħat jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011(5).

(11)  Biex tittejjeb il-kosteffettività tal-infurzar tar-regoli soċjali, jenħtieġ li l-potenzjal tas-sistemi sistemi tat-takografi attwali u futuri jiġi sfruttat bis-sħiħintelliġenti jkunu obbligatorji fit-trasport internazzjonali. Għalhekk, jenħtieġ li l-funzjonalitajiet tat-takografu jiġu mtejba sabiex ikun jista' jkun hemm pożizzjonament aktar preċiż., b'mod partikolari waqt l-operazzjonijiet tat-trasport internazzjonali. [Em. 368]

(11a)   L-iżvilupp rapidu ta' teknoloġiji ġodda u d-diġitalizzazzjoni fl-ekonomija kollha tal-Unjoni u l-ħtieġa ta' kundizzjonijiet ekwi fost il-kumpaniji tat-trasport internazzjonali bit-triq jagħmluha neċessarja li jitqassar il-perjodu tranżitorju għall-installazzjoni tat-takografu diġitali intelliġenti fil-vetturi rreġistrati. It-takografu intelliġenti se jikkontribwixxi għal kontrolli ssimplifikati u b'hekk jiffaċilita l-ħidma tal-awtoritajiet nazzjonali. [Em. 369]

(11b)   Filwaqt li jitqies l-użu mifrux ta' smartphones u l-iżvilupp kontinwu tal-funzjonalitajiet tagħhom, u fid-dawl tal-varar ta' Galileo, li joffri aktar opportunitajiet għal lokalizzazzjoni f'ħin reali, li bosta mobiles diġà jużaw, jenħtieġ li l-Kummissjoni tesplora l-possibbiltà li tiżviluppa u tiċċertifika applikazzjoni tal-mobile li toffri l-istess benefiċċji bħal dawk offruti mit-takografu intelliġenti bl-istess spejjeż assoċjati." [Em. 370]

(11c)  Sabiex jiġu garantiti l-istandards xierqa tas-saħħa u tas-sikurezza għax-xufiera, hemm bżonn tal-istabbiliment jew l-immodernizzar taż-żoni ta' parkeġġ siguri, faċilitajiet sanitarji adegwati u akkomodazzjoni ta' kwalità. Fl-Unjoni jenħtieġ li jeżisti netwerk suffiċjenti ta' żoni ta' parkeġġ. [Em. 370]

(12)  Għalhekk, jenħtieġ li r-Regolament (KE) Nru 561/2006 u r-Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(6) jiġu emendati skont dan.

(12a)  Jirrikonoxxi li t-trasport tal-merkanzija huwa differenti mit-trasport tan-nies. Ix-xufiera tal-kowċis jinsabu f'kuntatt mill-qrib mal-passiġġieri tagħhom u jenħtieġ li jingħatawlhom kundizzjonijiet aktar xierqa fi ħdan il-qafas ta' dan ir-Regolament mingħajr ma jiġu mtawla l-perjodi tas-sewqan jew jitnaqqsu l-perjodi ta' mistrieħ u l-pawżi. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-Kummissjoni tevalwa jekk jistgħux jiġu adottati regoli speċifiċi għal dan is-settur, speċjalment għal servizzi okkażjonali kif definit fl-Artikolu 2 paragrafu 1 punt 4 tar-Regolament (KE) Nru 1073/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank. [Em. 372]

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 561/2006 huwa emendat kif ġej:

(-1)  fl-Artikolu 2(1) jiddaħħal il-punt li ġej:"

"(-aa) ta' merkanzija fl-operazzjonijiet tat-trasport internazzjonali, fejn il-massa massima permessa tal-vetturi, inkluż kwalunkwe karru, jew nofs-karru, taqbeż it-2,4 tunnellati, jew"[Em. 373]

"

(-1a)  Fl-Artikolu 3, il-punt (aa) huwa sostitwit b'dan li ġej:"

“(aa) vetturi jew kombinazzjonijiet ta' vetturi b'massa permissibbli massima li ma taqbiżx 7,5 tunnellati li jintużaw għat-trasport ta' materjal, tagħmir jew makkinarju għall-użu tas-sewwieq matul xogħlu, jew waqt il-konsenja ta' merkanzija li nħadmet bl-artiġjanat fl-impriża li timpjega lix-xufier u li jintużaw biss f'raġġ ta' 100 150 km mill-bażi tal-impriża u bil-kundizzjoni li s-sewqan tal-vettura ma tkunx l-attività ewlenija tas-sewwieq;"; [Em. 374]

"

(1)  fl-Artikolu 3, il-punt (h) li ġej jinbidel b’dan li ġej:"

“(h) vetturi jew kombinamenti ta’ vetturi li jintużaw għat-trasport mhux kummerċjali tal-merkanzija;”

"

(1a)  Fl-Artikolu 3, jiddaħħal il-punt li ġej:"

"(ha) vetturi kummerċjali ħfief li jintużaw għat-trasport ta' merkanzija, fejn it-trasport ma jsirx b'kiri jew b'kumpens, iżda fuq kont proprju tal-kumpanija jew tax-xufier, u meta s-sewqan ma jikkostitwixxix l-attività prinċipali tal-persuna li ssuq il-vettura;"; [Em. 375]

"

(2)  Fl-Artikolu 4, jiżdied il-punt (r) li ġej:"

"trasport mhux kummerċjali" tfisser kull trasport bit-triq, għajr trasport f'isem ħaddieħor jew għall-kont proprju, li għalih ma tingħata ebda remunerazzjoni u li ma joħloq ebda dħul introjtu jew fatturat. [Em. 376]

"

(2a)   Fl-Artikolu 4, jiżdied il-punt li ġej:"

"(ra) "dar" tfisser ir-residenza rreġistrata tax-xufier fi Stat Membru."; [Em. 377]

"

(2b)   Fl-Artikolu 5, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"1. L-età minima għal kundutturi għax-xufiera għandha tkun ta' 18-il sena."; [Em. 378]

"

(3)  fl-Artikolu 6(5), l-ewwel sentenza tinbidel b’dan li ġej:"

“Xufier għandu jirreġistra bħala xogħol ieħor il-ħin kollu li jqatta’ kif deskritt fl-Artikolu 4(e), kif ukoll il-ħin kollu li jqatta’ jsuq vettura li tintuża għal operazzjonijiet kummerċjali li ma jaqgħux fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, u għandu jirreġistra kull perjodu ta' disponibbiltà, kif definit fl-Artikolu 3(b) tad-Direttiva 2002/15/KE, skont l-Artikolu 34(5)(b)(iii) tar-Regolament (UE) Nru 165/2014. Dan ir-reġistru għandu jiddaħħal manwalment fuq folja ta’ reġistrazzjoni, fuq kopja stampata jew permezz ta’ faċilitajiet oħra ta’ reġistrazzjoni manwali fuq tagħmir ta’ reġistrazzjoni.”;

"

(4)  fl-Artikolu 7, wara t-tieni paragrafu jiżdied il-paragrafu li ġej:"

“Xufier li jwettaq multimanning jista’ jiddeċiedi li jieħu pawża ta’ 45 minuta f’vettura li tkun qed tiġi misjuqa minn xufier ieħor, diment li x-xufier li jkun qed jieħu l-pawża ma jkunx qed jassisti lix-xufier li jkun qed isuq il-vettura.”;

"

(5)  l-Artikolu 8 huwa emendat kif ġej:

(a)  fil-paragrafu 6, l-ewwel subparagrafu jinbidel b'dan li ġej:"

“6. Fi kwalunkwe erba’ ġimgħat konsekuttivi, xufier għandu jieħu minn tal-inqas:

   (a) erba’ perjodi ta’ mistrieħ regolari fil-ġimgħa, jew
   (b) żewġ perjodi regolari ta’ mistrieħ fil-ġimgħa ta’ mill-inqas 45 siegħa u żewġ perjodi mnaqqsa ta’ mistrieħ fil-ġimgħa ta’ mill-inqas 24 siegħa.

Għall-finijiet tal-punt (b), il-perjodi mnaqqsa ta’ mistrieħ fil-ġimgħa għandhom jiġu kkumpensati b’perjodu ta’ mistrieħ ekwivalenti meħud f’daqqa qabel tmiem it-tielet ġimgħa ta’ wara l-ġimgħa inkwistjoni. [Em. 379]

"

(b)  il-paragrafu 7 jinbidel b’dan li ġej:"

“7. Kwalunkwe perjodu ta’ mistrieħ meħud bħala kumpens għal perjodu mnaqqas ta’ mistrieħ fil-ġimgħa għandu jittieħed eżatt qabel jew wara jkun marbut ma' perjodu regolari ta’ mistrieħ fil-ġimgħa ta’ mill-inqas 45 siegħa.”; [Em. 381]

"

(c)  jiddaħħlu l-paragrafi 8a u 8b li ġejjin:"

“8a. Il-perjodi regolari ta' mistrieħ fil-ġimgħa u kwalunkwe perjodu ta' mistrieħ fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħuda bħala kumpens għal perjodu mnaqqas ta' mistrieħ fil-ġimgħa preċedenti ma għandhomx jittieħdu f'vettura. Dawn għandhom jittieħdu f'akkomodazzjoni xierqa ta' kwalità u li tilqa' b'mod adatt kemm lin-nisa kif ukoll lill-irġiel, barra mill-kabina, b'faċilitajiet tal-irqad sanitarji u tal-irqad adattati għax-xufier. Dik l-akkomodazzjoni għandha tkun: [Em. 382]

   (a) imħallsa mill-impjegatur jew ipprovduti mill-impjegaturminnu, jew [Em. 383]
   (b) fid-dar tax-xufier jew f’post privat ieħor magħżul mix-xufier. [Em. 384]

8b.  Impriża tat-trasport għandha torganizza x-xogħol tax-xufiera b'tali mod li x-xufiera jkunu jistgħu jqattgħu d-dar mill-inqas perjodu regolari wieħed ta' mistrieħ fil-ġimgħa jew perjodu ta' mistrieħ fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħuda bħala kumpens għal perjodu mnaqqas ta' mistrieħ fil-ġimgħa f'kull jew f'post ieħor tal-għażla tax-xufier qabel it-tmiem ta' kull perjodu ta' tliet erba' ġimgħat konsekuttivi. Ix-xufier għandu jinforma lill-impriża tat-trasport sa mhux aktar tard minn ġimagħtejn qabel tali perjodu ta' mistrieħ, jekk dan ikun se jittieħed f'post li mhuwiex id-dar tax-xufier. Meta xufier jagħżel li jqatta' dan il-ħin tal-mistrieħ f'daru, l-impriża tat-trasport għandha tipprovdi lix-xufier il-mezzi meħtieġa biex jerġa' lura lejn daru. L-impriża għandha tiddokumenta kif tissodisfa dan l-obbligu u għandha żżomm id-dokumentazzjoni fil-binja tagħha sabiex tippreżentaha fuq talba mill-awtoritajiet ta' kontroll. [Em. 385]

Ix-xufier għandu jiddikjara li perjodu regolari ta' mistrieħ fil-ġimgħa jew mistrieħ fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħuda bħala kumpens għal mistrieħ imnaqqas fil-ġimgħa, ittieħed f'post tal-għażla tax-xufier. Id-dikjarazzjoni għandha tinżamm fil-bini tal-impriża. [Em. 386]

"

(ca)  jiżdied il-paragrafu li ġej:"

“9a. Il-Kummissjoni, sa mhux aktar tard minn... [sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju], għandha tevalwa u tirrapporta lill-Parlament u lill-Kunsill jekk jistgħux jiġu adottati regoli aktar adegwati għax-xufiera involuti fis-servizzi okkażjonali ta' ġarr ta' passiġġieri, kif definit fl-Artikolu 2 paragrafu 1 numru 4 tar-Regolament (KE) Nru 1073/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank.” [Em. 380]

"

(5a)  Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:"

"Artikolu 8a

1.  Sa [sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-postijiet fejn hemm Żoni Dedikati għall-Parkeġġ (DPA) disponibbli fit-territorji tagħhom u għandhom sussegwentement jinnotifikaw kwalunkwe bidla għal din l-informazzjoni. Il-Kummissjoni għandha telenka d-DPA kollha aċċessibbli għall-pubbliku fuq sit web uffiċjali wieħed li jiġi aġġornat regolarment.

2.  Iż-żoni kollha għall-parkeġġ li tal-inqas ikollhom il-faċilitajiet u l-karatteristiċi stabbiliti fl-Anness 1 u li huma ppubblikati mill-Kummissjoni f'konformità mal-paragrafu 2 jistgħu jindikaw fid-daħla tagħhom li huma DPA.

3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jsiru verifiki għall-għarrieda fuq bażi regolari biex jivverifikaw il-konformità tal-karatteristiċi tal-parkeġġ mal-kriterji tad-DPA stipulati fl-Anness.

4.  L-Istati Membri għandhom jinvestigaw ilmenti ta' DPA ċertifikati li mhumiex konformi mal-kriterji stipulati fl-Anness.

5.  L-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu l-ħolqien ta' Żoni Dedikati għall-Parkeġġ skont id-dispożizzjonijiet stabbiliti fil-punt (c) tal-Artikolu 39(2) tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013.

Il-Kummissjoni għandha, sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2020, tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar id-disponibbiltà ta' faċilitajiet adegwati ta' mistrieħ għax-xufiera u ta' faċilitajiet siguri għall-parkeġġ. Dan ir-rapport għandu jiġi akkumpanjat minn abbozz ta' regolament li jistabbilixxi standards u proċeduri għaċ-ċertifikazzjoni ta' DPA msemmija fil-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu. Dan ir-rapport għandu jiġi aġġornat kull sena abbażi tal-informazzjoni miġbura mill-Kummissjoni fl-ambitu tal-paragrafu 5 u jinkludi lista ta' miżuri proposti biex jiżdiedu l-għadd u l-kwalità tal-faċilitajiet adegwati ta' mistrieħ għax-xufiera u l-faċilitajiet siguri għall-parkeġġ." [Em. 387]

"

(6)  fl-Artikolu 9, il-paragrafu 1 jinbidel b’dan li ġej:"

“1. B'deroga mill-Artikolu 8, meta xufier jakkumpanja vettura li tkun qed tiġi ttrasportata fuq lanċa jew fuq ferrovija, u jieħu perjodu regolari ta' mistrieħ ta' kuljum jew perjodu mnaqqas ta' mistrieħ fil-ġimgħa, dak il-perjodu jista' jiġi interrott mhux aktar minn darbtejn minn attivitajiet oħra li flimkien ma għandhomx jammontaw għal iktar minn siegħa. Matul il-perjodu regolari ta' mistrieħ ta' kuljum jew il-perjodi mnaqqsa ta' mistrieħ fil-ġimgħa x-xufier għandu jkollu għad-dispoizzjoni għad-dispożizzjoni tiegħu aċċess għal sodda kabina tal-irqad, branda jew couchette kuċċetta.” [Em. 388]

"

(6a)  fl-Artikolu 9, jiddaħħal il-paragrafu li ġej:"

"1a. Id-deroga fil-paragrafu 1 tista' tiġi estiża għal mistrieħ regolari fil-ġimgħa meta t-tul tal-vjaġġ bil-vapur ikun ta' 12-il siegħa jew aktar. Matul dak il-perjodu ta' mistrieħ fil-ġimgħa, ix-xufier għandu jkollu aċċess għal kabina tal-irqad."; [Em. 389]

"

(6b)  fl-Artikolu 10, il-paragrafu 1 jinbidel b'dan li ġej:"

1. Impriża tat-trasport ma għandhiex tagħti lix-xufiera li timpjega jew li jkunu għad-disposizzjoni għad-dispożizzjoni tagħha xi ħlas żejjed, anke jekk ikun fil-forma ta' bonus jew żieda mal-paga, li jkun relatat mad-distanza tal-vjaġġ li jkun sar, il-ħeffa tal-kunsinna u/jew l-ammont ta' merkanzija li nġarret jekk dak il-ħlas ikun tali li jista' jipperikola s-sigurtà fit-triq u/jew jinkoraġġixxi ksur ta' dan ir-Regolament..;[Em. 390]

"

(7)  fl-Artikolu 12 jiżdied it-tieni paragrafu li ġej:"

Diment li ma tiġix preġudikata ipperikolata s-sikurezza stradalifit-toroq, ix-xufier jista' jitbiegħed mill-Artikolu 8(2) u mit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 8(6) sabiex ikun jista' jasal f'akkomodazzjoni xierqa kif imsemmi fl-Artikolu 8(8a) b'mod eċċezzjonali mill-Artikolu 6(1) u u jieħu l-mistrieħ tiegħu ta' kuljum jew fil-ġimgħa hemmhekk. Il-fatt li jitbiegħed mill-Artikolu 8(2) u mit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 8(6) ma għandux iwassal biex jinqabżu l-ħinijiet ta' sewqan wara mistrieħ ta' 30 minuta, sabiex fi żmien sagħtejn jasal fiċ-ċentru operattiv ta' kuljum jew fil-ġimgħa, u lanqas għal tqassir fil-perjodi ta' mistrieħ ta' kuljum jew fil-ġimgħa min iħaddmu fejn ix-xufier ikun normalment ibbażat u fejn jibda l-mistrieħ fil-ġimgħa regolari tax-xufier. Ix-xufier għandu jindika r-raġuni għaliex ikun tbiegħed hekk b'mod manwali fuq il-folja ta' reġistrazzjoni tat-tagħmir ta' reġistrazzjoni jew fuq kopja stampata mit-tagħmir ta' reġistrazzjoni jew fir-roster tax-xogħol, mhux aktar tard minn meta jasal f'akkomodazzjoni adattata.Dan il-perjodu sa sagħtejn għandu jiġi kkumpensat b'perjodu ekwivalenti ta' mistrieħ meħud flimkien ma' kwalunkwe perjodu ta' mistrieħ, sa tmiem it-tielet ġimgħa wara l-ġimgħa inkwistjoni.” [Em. 391]

"

(7a)  Fl-Artikolu 13(1), il-punt (d) jinbidel b'dan li ġej:"

(d) vetturi jew kombinazzjoni ta' vetturi b'massa massima permissibbli li ma taqbiżx is-7,5 tunnellati użati minn fornituri ta' servizzi universali kif imfisser f'Artikolu 2(13) tad-Direttiva 97/67/KE tal-Parlament Ewroprew Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Diċembru 1997 dwar regoli komuni għall-iżvilupp tas-suq intern ta' servizzi postali tal-Komunità u t-titjib fil-kwalità tas-servizz biex iwasslu oġġetti bħala parti mis-servizz universali mill-oġġetti tal-posta kif definit fl-Artikolu 2(6) tad-Direttiva 97/67/KE.”; [Em. 392]

"

(7b)   Fl-Artikolu 13(1), il-punt (e) jinbidel b'dan li ġej:"

"(e) vetturi li joperaw b'mod esklużiv fuq gzejjer gżejjer jew reġjuni iżolati mill-bqija tat-territorju nazzjonali li ma jaqbżux l-2 300 kilometru kwadru f'żona li ma tkunx magħquda konnessa mal-bqija tat-territorju nazzjonali permezz ta' pont, baxxfond jew mina miftuħa għall-użu minn vetturi bil-mutur, u li ma jkollhomx fruntieri ma' xi Stat Membru ieħor;"; [Em. 393]

"

(7c)  fl-Artikolu 13(1), jiddaħħal il-punt li ġej:"

"(pa) vetturi jew kombinazzjonijiet ta' vetturi b'massa massima permessa li ma taqbiżx l-44 tunnellata li jintużaw minn impriża ta' kostruzzjoni f'raġġ sa 100 km mill-bażi tal-impriża u bil-kundizzjoni li s-sewqan tal-vettura ma jkunx l-attività ewlenija tax-xufier;"; [Em. 394]

"

(8)  fl-Artikolu 14, il-paragrafu 2 jinbidel b’dan li ġej:"

“2. F’każijiet urġenti l-Istati Membri jistgħu jagħtu, taħt ċirkostanzi ta' eċċezzjoni, eċċezzjoni temporanja għal perjodu li ma jaqbiżx it-tletin jum, li għandha tiġi ġustifikata kif imiss u nnotifikata minnufih lill-Kummissjoni.”;

Din l-informazzjoni għandha tiġi ppubblikata fis-sit web pubbliku ddedikat apposta u miżmum mill-Kummissjoni bil-lingwi kollha tal-UE.” [Em. 395]

"

(9)  l-Artikolu 15 jinbidel b'dan li ġej:"

“Artikolu 15

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li x-xufiera tal-vetturi msemmija fl-Artikolu 3(a) huma rregolati b’regoli nazzjonali li jipprovdu protezzjoni xierqa fir-rigward tal-ħinijiet permessi tas-sewqan u l-pawżi u l-perjodi ta' mistrieħ obbligatorji. Huwa fl-interess tal-kundizzjonijiet tax-xogħol tax-xufiera kif ukoll tas-sikurezza fit-toroq u tal-infurzar li l-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar ir-regoli nazzjonali rilevanti applikabbli għal xufiera bħal dawnjipprovdu żoni għall-parkeġġ u għall-mistrieħ, mingħajr borra u silġ fix-xitwa, speċjalment fir-reġjuni ultraperiferiċi u/jew reġjuni periferiċi tal-Unjoni Ewropea.”; [Em. 396]

"

(9a)  fl-Artikolu 17, jiddaħħal il-paragrafu li ġej:"

"3a. Ir-rapport għandu jinkludi evalwazzjoni tal-użu tas-sistemi ta' sewqan awtonomu fl-Istati Membri u l-possibbiltà li x-xufiera jirreġistraw il-perjodu li fih tiġi attivata s-sistema ta' sewqan awtonomu, u għandu jkun akkumpanjat, jekk adatt, minn proposta leġiżlattiva biex jiġi emendat dan ir-Regolament, inkluż ir-rekwiżiti meħtieġa għax-xufiera biex jirreġistraw din id-data fit-takografu intelliġenti."; [Em. 397]

"

(10)  fl-Artikolu 19, il-paragrafu 1 jinbidel b’dan li ġej:"

“1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli dwar il-penali applikabbli għal ksur ta' dan ir-Regolament u tar-Regolament (UE) Nru 165/2014 u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Dawk il-penali għandhom ikunu effettivi, u proporzjonati skont il-gravità tal-ksur, tagħhom kif stabbilit skont l-Anness indikat fl-Anness III tad-Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(7), dissważivi u mhux diskriminatorji. L-ebda ksur ta’ dan ir-Regolament u tar-Regolament (UE) Nru 165/2014 ma għandu jkun soġġett għal aktar minn penali jew proċedura waħda. L-Istati Membri għandhom, sad-data speċifikata fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 29, jinnotifikaw lill-Kummissjoni b'dawk il-miżuri ir-regoli u bir-regoli dwar il-penali sad-data speċifikata fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 29l-miżuri, flimkien mal-metodu u l-kriterji magħżula fil-livell nazzjonali biex tiġi vvalutata l-proporzjonalità tagħhom. L-Istati Membri għandhom jinnotifikawha minnufih b’kull mingħajr dewmien b'kull emenda sussegwenti għalihomli taffettwahom. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri kif xieraq.”b'dawk ir-regoli u l-miżuri, u dwar kull emenda għalihom.

Din l-informazzjoni għandha tiġi ppubblikata fis-sit web pubbliku ddedikat apposta u ġestit mill-Kummissjoni bil-lingwi kollha tal-UE, li jkun fih informazzjoni dettaljata dwar penali bħal dawn applikabbli fl-Istati Membri tal-UE.”; [Em. 398]

"

(11)  L-Artikolu 22 huwa emendat kif ġej:

(a)   il-paragrafu 1 jinbidel b’dan li ġej:"

“1. L-Istati Membri għandhom jaħdmu flimkien b’kooperazzjoni mill-qrib u għandhom jipprovdu għajnuna reċiproka lil xulxin mingħajr dewmien bla bżonn sabiex jiffaċilitaw l-applikazzjoni konsistenti u l-infurzar effettiv ta’ dan ir-Regolament, f’konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 8 tad-Direttiva 2006/22/KE.

"

(b)  fil-paragrafu 2, jiżdied il-punt (c) li ġej:"

“(c) informazzjoni speċifika oħra, inkluża l-klassifikazzjoni tar-riskju tal-impriża, li jista’ jkollha konsegwenzi għall-konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.”;

"

(c)  jiddaħħlu l-paragrafi 3a u 3b li ġejjin:"

“3a. Għall-fini tal-iskambju ta’ informazzjoni fil-qafas ta’ dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom jużaw il-korpi maħtura ta’ kollegament intrakomunitarju skont l-Artikolu 7 tad-Direttiva 2006/22/KE.”;

“3b. Il-kooperazzjoni amministrattiva reċiproka u l-assistenza reċiproka għandhom jingħataw mingħajr ħlas.”;

"

(12)  fl-Artikolu 25, il-paragrafu 2 jinbidel b’dan li ġej:"

“2. Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu approċċi komuni għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament f'konformità mal-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 24(2).”; [Em. 399]

"

(12a)  Jiżdied l-Anness li ġej:"

"Ir-rekwiżiti minimi għaż-żoni għall-parkeġġ

Taqsima A: Faċilitajiet tas-servizzi

   (1) Tojlits b'viti tal-ilma, nodfa, jaħdmu tajjeb u kkontrollati regolarment:
   sa 10 postijiet għall-parkeġġ, mill-inqas blokk wieħed b'erba' tojlits;
   bejn 10 u 25 post għall-parkeġġ, mill-inqas blokk wieħed bi tmien tojlits;
   bejn 25 u 50 post għall-parkeġġ, mill-inqas żewġ blokki b'10 tojlits kull blokk;
   bejn 50 u 75 post għall-parkeġġ, mill-inqas żewġ blokki bi 15-il tojlit kull blokk;
   bejn 75 u 125 post għall-parkeġġ, mill-inqas erba' blokki bi 15-il tojlit kull blokk;
   aktar minn 125 post għall-parkeġġ, mill-inqas sitt blokki bi 15-il tojlit kull blokk.
   (2) Doċċi nodfa, jaħdmu tajjeb u kkontrollati regolarment:
   sa 10 postijiet għall-parkeġġ, mill-inqas blokk wieħed b'żewġ doċċi;
   bejn 25 u 50 post għall-parkeġġ, mill-inqas żewġ blokki b'ħames doċċi kull blokk;
   bejn 50 u 75 post għall-parkeġġ, mill-inqas żewġ blokki b'10 doċċi kull blokk;
   bejn 75 u 125 post għall-parkeġġ, mill-inqas erba' blokki bi 12-il doċċa kull blokk;
   aktar minn 125 post għall-parkeġġ, mill-inqas sitt blokki bi 15-il doċċa kull blokk.
   (3) Aċċess adegwat għall-ilma tax-xorb;
   (4) Faċilitajiet tat-tisjir xierqa, snack-bar jew ristorant;
   (5) Ħwienet b'varjetà ta' ikel, xorb, eċċ. fuq il-post jew fil-qrib;
   (6) Reċipjenti tal-iskart disponibbli f'ammont u kapaċità adegwati;
   (7) Kenn għax-xita jew għax-xemx qrib iż-żona għall-parkeġġ;
   (8) Pjan ta' kontinġenza/ġestjoni disponibbli/kuntatti ta' emerġenza magħrufa mill-persunal;
   (9) Imwejjed tal-pikniks bil-bankijiet jew alternattivi disponibbli f'ammonti raġonevoli;
   (10) Servizz ta' Wi-Fi apposta;
   (11) Sistema ta' riservazzjoni, ħlas u ħruġ ta' fattura mingħajr flus kontanti;
   (12) Sistema ta' indikazzjoni li turi d-disponibbiltà ta' postijiet vojta kemm fil-post kif ukoll online;
   (13) Il-faċilitajiet ikunu jilqgħu kemm lill-irġiel kif ukoll lin-nisa.

Parti B: Karatteristiċi tas-sigurtà

   (1) Separazzjoni kontinwa taż-żona għall-parkeġġ u l-inħawi ta' madwarha, bħal ċnut jew barrieri alternattivi li jimpedixxu d-dħul każwali u d-dħul illegali intenzjonat jew li jtawwlu d-dħul;
   (2) L-utenti taż-żona għall-parkeġġ għat-trakkijiet u l-persunal taż-żona għall-parkeġġ għat-trakkijiet biss jingħataw aċċess għall-parkeġġ;
   (3) Reġistrazzjoni diġitali fil-post (mill-inqas 25fps). Is-sistema tirreġistra jew kontinwament jew meta jkun hemm moviment;
   (4) Sistema ta' CCTV li tkun tista' tkopri ċ-ċint kollu u tiżgura li l-attivitajiet kollha viċin iċ-ċint jistgħu jiġu rreġistrati b'mod ċar (reġistrazzjoni tas-CCTV);
   (5) Is-sorveljanza tas-sit permezz ta' rondi jew b'xi mod ieħor;
   (6) Kull inċident kriminali għandu jiġi rrapportat lill-persunal taż-żona għall-parkeġġ għat-trakkijiet u lill-pulizija. Jekk ikun possibbli, il-vettura għandha tibqa' fejn tkun sakemm jingħataw istruzzjonijiet mill-pulizija;
   (7) Karreġġati, kemm għas-sewqan kif ukoll għall-persuni bil-mixi, imdawla f'kull ħin;
   (8) Is-sikurezza tal-persuni bil-mixi fiż-żoni dedikati għall-parkeġġ;
   (9) Is-sorveljanza taż-żona għall-parkeġġ permezz ta' kontrolli tas-sigurtà xierqa u proporzjonati;
   (10) Numru/Numri tat-telefown tas-servizzi ta' emerġenza indikati b'mod ċar." [Em. 400]

"

Artikolu 2

Ir-Regolament (UE) Nru 165/2014 huwa emendat kif ġej:

(-1)  fl-Artikolu 1, il-paragrafu 1 jinbidel b’dan li ġej:"

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi obbligi u rekwiżiti fir-rigward tal-kostruzzjoni, l-istallazzjoni, l-użu, l-ittestjar u l-kontroll tat-takografi użati fit-trasport bit-triq, sabiex tiġi vverifikata l-konformità mar-Regolament (KE) Nru 561/2006, id-Direttiva 2002/15/KE tal-Parlament u tal-Kunsill(8) u d-Direttiva tal-Kunsill 92/6/KEE(9), ir-Regolament (KE) Nru 1072/2009, id-Direttiva tal-Kunsill 92/106/KEE(10), id-Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 2014/67/UE sa fejn jikkonċerna l-istazzjonar tal-ħaddiema fit-trasport bit-triq, u d-Direttiva li tistipula regoli speċifiċi fir-rigward tad-Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 2014/67/UE għall-istazzjonar ta' xufiera fit-trasport bit-triq.”; [Em. 401]

"

(-1a)  Fl-Artikolu 2(2), jiddaħħal dan il-punt li ġej:"

"(ha) 'takografu intelliġenti' tfisser takografu diġitali li juża servizz ta' pożizzjonament ibbażat fuq sistema ta' navigazzjoni bis-satellita li awtomatikament tiddetermina l-pożizzjoni tiegħu skont dan ir-Regolament;"; [Em. 402]

"

(-1b)  Fl-Artikolu 3, il-paragrafu 4 jinbidel b'dan li ġej:"

“4. Sa mhux aktar tard minn(11)... [ĠU: tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju], il-vetturi li ġejjin għandhom ikunu mgħammra b'takografu intelliġenti

   (a) vetturi li joperaw fi Stat Membru li mhuwiex l-Istat Membru tar-reġistrazzjoni tagħhom ikunu mgħammra b'takografu analogu,
   (b) vetturi li joperaw fi Stat Membru li mhuwiex l-Istat Membru tar-reġistrazzjoni tagħhom li jkunu mgħammra b'takografu diġitali li jkun konformi mal-ispeċifikazzjonijiet fl-Anness IB tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 applikabbli sat-30 ta' Settembru 2011; jew
   (c) vetturi li joperaw fi Stat Membru li mhuwiex l-Istat Membru tar-reġistrazzjoni tagħhom li jkunu mgħammra b'takografu diġitali li jkun konformi mal-ispeċifikazzjonijiet fl-Anness IB tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 applikabbli mill-1 ta' Ottubru 2011,”; [Em. 403]

"

(-1c)  Fl-Artikolu 3, jiddaħħal il-paragrafu li ġej:"

“4a. Sa ... [ĠU: erba' snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju], il-vetturi kollha li joperaw fi Stat Membru li mhuwiex l-Istat Membru tar-reġistrazzjoni tagħhom li jkunu mgħammra b'takografu diġitali li jkun konformi mal-Anness IB tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 applikabbli mill-1 ta' Ottubru 2012, għandhom ikunu mgħammra b'takografu intelliġenti.”; [Em. 404]

"

(-1d)  Fl-Artikolu 3, jiddaħħal il-paragrafu li ġej:"

“4b. Sa ... [ĠU: ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju], il-vetturi kollha li joperaw fi Stat Membru li mhuwiex l-Istat Membru tar-reġistrazzjoni tagħhom li jkunu mgħammra b'takografu intelliġenti li jkun konformi mal-Anness IC tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2016/799(12), għandhom ikunu mgħammra b'takografu intelliġenti.” [Em. 405]

"

(-1e)   Fl-Artikolu 4(2), wara t-tielet inċiż jiddaħħal l-inċiż li ġej:"

“– ikollhom biżżejjed kapaċità ta' memorja biex jaħżnu d-data kollha meħtieġa skont dan ir-Regolament;"; [Em. 406]

"

(-1f)  Fl-Artikolu 7, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-ipproċessar ta' data personali fil-kuntest ta' dan ir-Regolament jitwettaq biss għall-fini ta' verifika ta' konformità ma' dan ir-Regolament u mar-Regolament (KE) Nru 561/2006, skont id-Direttivi 95/46/KE id-Direttiva 2002/15/KE, id-Direttiva tal-Kunsill 92/6/KEE, id-Direttiva tal-Kunsill 92/106/KEE, ir-Regolament (KE) Nru 1072/2009, id-Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 2014/67/UE f'dak li għandu x'jaqsam mal-istazzjonar tal-ħaddiema fit-trasport bit-triq, u mad-Direttiva li tistabbilixxi regoli speċifiċi fir-rigward tad-Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 2014/67/UE għall-istazzjonar tas-sewwieqa fis-settur tat-trasport bit-triq, skont ir-Regolament (UE) 2016/679 u d-Direttiva 2002/58/KE u taħt is-superviżjoni tal-awtorità ta' superviżjoni tal-Istat Membru msemmija fl-Artikolu 28 tad-Direttiva 95/46/KE 51 tar-Regolament (UE) 2016/679."; [Em. 407]

"

(-1g)  Fl-Artikolu 7, il-parti introduttorju tal-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"2. L-Istati Membri għandhom b'mod partikolari jiżguraw li d-data personali tkun protetta minn użi li mhumiex dawk strettament marbuta ma' dan ir-Regolament u r-Regolament (KE) Nru 561/2006, id-Direttiva 2002/15/KE, id-Direttiva tal-Kunsill 92/6/KEE, id-Direttiva tal-Kunsill 92/106/KEE, ir-Regolament (KE) Nru 1072/2009, id-Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 2014/67/UE f'dak li għandu x'jaqsam mal-istazzjonar tal-ħaddiema fit-trasport bit-triq, u mad-Direttiva li tistabbilixxi regoli speċifiċi fir-rigward tad-Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 2014/67/UE għall-istazzjonar tas-sewwieqa fis-settur tat-trasport bit-triq, f'konformità mal-paragrafu 1, fir-rigward ta':"; [Em. 408]

"

(1)  fl-Artikolu 8(1), it-tieni inċiż jinbidel b’dan li ġej:"

“– kull tliet sigħat ta' ħin akkumulat ta' sewqan u kull darba li l-vettura tgħaddi minn fruntiera għall-oħra ta' Stat Membru; [Em. 409]

   kull darba li l-vettura twettaq attivitajiet ta' tagħbija jew ħatt;”; [Em. 410]

"

(1a)  fl-Artikolu 8(1), jiddaħħal is-subparagrafu li ġej:"

“Sabiex tiġi ffaċilitata l-verifika tal-konformità mill-awtoritajiet ta' kontroll, it-takografu intelliġenti għandu jirreġistra wkoll anke jekk il-vettura intużatx għat-trasport ta' merkanzija jew passiġġieri, kif jesiġi r-Regolament (KE) Nru 561/2006.”; [Em. 411]

"

(1b)  Fl-Artikolu 8(1) jiżdied is-subparagrafu li ġej:"

“Il-vetturi rreġistrati għall-ewwel darba minn ... [24 xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju] għandhom ikunu mgħammra b'takografu f'konformità mat-tieni inċiż tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 8(1) u t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 8(1) ta' dan ir-Regolament.”; [Em. 412]

"

(1c)  fl-Artikolu 9, il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

2. Sa ... [ĠU: Sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-awtoritajiet ta' kontroll tagħhom kemm ikun meħtieġ tagħmir ta' identifikazzjoni bikrija mill-bogħod biex jippermetti l-komunikazzjoni ta' data msemmija f'dan l-Artikolu, b'kont meħud tar-rekwiżiti u l-istrateġiji speċifiċi tagħhom tal-infurzar. Sa dak iż-żmien, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu jekk jipprovdux lill-awtoritajiet ta' kontroll tagħhom tali tagħmir ta' identifikazzjoni bikrija mill"; [Em. 413/rev]

"

(1d)  Fl-Artikolu 9, il-paragrafu 3 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"3. Il-komunikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi stabbilita bit-takografu biss meta mitlub mill-apparat tal-awtoritajiet ta' kontroll. Din għandha tkun sikura sabiex jiġu żgurati l-integrità tad-data u l-awtentikazzjoni tal-apparat ta' reġistrazzjoni u ta' kontroll. L-aċċess għad-data kkomunikata għandu jkun ristrett għall-awtoritajiet ta' kontroll awtorizzati li jivverifikaw ksur tal-atti legali tal-Unjoni stabbiliti fl-Artikolu 7(1) u ta' dan ir-Regolament u għall-ħwienet tax-xogħol sa fejn ikun meħtieġ li jiġi vverifikat il-funzjonament tajjeb tat-takografu."; [Em. 414]

"

(1e)  fl-Artikolu 11, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"Biex ikun żgurat li t-takografi intelliġenti jikkonformaw mal-prinċipji u r-rekwiżiti stipulati f'dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tadotta dispożizzjonijiet dettaljati neċessarji għall-applikazzjoni uniformi tal-Artikoli 8, 9 u 10, minbarra dispożizzjonijiet li jkunu jipprevedu r-reġistrazzjoni ta' data addizzjonali mit-takografu.

Sa ... [ĠU: 12-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju], il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu regoli dettaljati għar-reġistrazzjoni ta' kwalunkwe qsim tal-fruntiera tal-vettura msemmija fit-tieni inċiż tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 8(1) u t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 8(1).

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 42(3)."; [Em. 415]

"

(1f)  fl-Artikolu 34(5), il-punt (iv) tal-punt b huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"(iv) taħt is-sinjal 20190404-P8_TA(2019)0340_MT-p0000002.png: pawżi, mistrieħ, liv annwali jew liv minħabba mard, taħt is-sinjal "vapur/ferrovija": Flimkien mas-sinjal 20190404-P8_TA(2019)0340_MT-p0000003.png: il-perjodu ta' mistrieħ li jsir fuq vapur jew ferrovija kif previst fl-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) 561/2006."; [Em. 416]

"

(2)  fl-Artikolu 34(7), l-ewwel subparagrafu jinbidel b'dan li ġej:"

“7. Ix-xufier għandu jdaħħal fit-takografu diġitali s-simboli Meta t-takografu ma jkunx jista' jirreġistra l-qsim tal-fruntieri b'mod awtomatiku, fl-ewwel post ta' waqfien possibbli u disponibbli, is-sewwieq għandu jdaħħal is-simboli tal-pajjiżi li fihom ikun inbeda u ntemm il-perjodu tax-xogħol ta' kuljum, kif ukoll fejn u meta x-xufier sewwieq ikun għadda minn fruntiera għall-oħra fil-vettura meta jasal f'post ta' waqfien adattat. Il-kodiċi tal-pajjiż wara l-qsim ta' fruntiera f'pajjiż ġdid għandu jiddaħħal taħt it-titlu BEGIN fit-takografu. Stat Membru jista' jeħtieġ li x-xufieras-sewwieqa ta' vetturi li jwettqu operazzjonijiet tat-trasport fit-territorju tagħhom iżidu speċifikazzjonijiet ġeografiċi aktar dettaljati mas-simbolu tal-pajjiż, diment li dawk l-Istati Membri jkunu nnotifikaw dawk l-ispeċifikazzjonijiet ġeografiċi dettaljati lill-Kummissjoni qabel l-1 ta' April 1998.”. [Em. 417]

"

(2a)   fl-Artikolu 34, jiżdied il-paragrafu li ġej:"

"7a. Is-sewwieqa għandhom jingħataw taħriġ dwar kif jużaw takografu korrettament sabiex ikun hemm użu sħiħ tat-tagħmir. Is-sewwieqa m'għandhomx ikunu responsabbli għall-ispejjeż tat-taħriġ tagħhom, iżda min iħaddimhom għandu jipprovdi dan it-taħriġ."; [Em. 418]

"

(2b)   fl-Artikolu 34, jiżdied il-paragrafu li ġej:"

"7b. L-akbar ammont possibbli ta' awtoritajiet ta' kontroll għandhom ikunu mħarrġa dwar kif jaqraw u jimmonitorjaw korrettament it-takografu.."; [Em. 419]

"

(2c)  fl-Artikolu 36(1), il-punt (i) huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"(i) il-folji ta' reġistrazzjoni għall-jum attwali u dawk użati mis-sewwieq fis-56 jum ta' qabel,"; [Em. 420]

"

(2d)  fl-Artikolu 36(1), il-punt (iii) huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"(iii) kull rekord manwali u kopja stampata li jkunu saru matul il-jum attwali u s-56 jum ta' qabel kif mitlub skont dan ir-Regolament u r-Regolament (KE) Nru 561/2006."; [Em. 421]

"

(2e)  fl-Artikolu 36(2), il-punt (ii) jinbidel b’dan li ġej:"

"(ii) kull rekord manwali u kopja stampata li jkunu saru matul il-jum attwali u s-56 jum ta' qabel kif mitlub skont dan ir-Regolament u r-Regolament (KE) Nru 561/2006"; [Em. 422]

"

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi ...,

Gћall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

(1)ĠU C 197, 8.6.2018, p. 45.
(2)ĠU C 176, 23.5.2018, p. 57.
(3)Pożizzjoni tal-Palament Ewropew tal-4 ta’ April 2019.
(4)Ir-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2006 dwar l-armonizzazzjoni ta’ ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x’taqsam mat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 u (KE) Nru 2135/98 u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3820/85 (ĠU L 102, 11.4.2006, p. 1).
(5)Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).
(6)Ir-Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Frar 2014 dwar takografi fit-trasport bit-triq, li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 dwar apparat ta' reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x'taqsam mat-trasport bit-triq (ĠU L 60, 28.2.2014, p. 1).
(7)Id-Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2006 dwar il-kondizzjonijiet minimi għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 3820/85 u Nru 3821/85 dwar il-leġiżlazzjoni soċjali li għandha x'taqsam ma' attivitajiet tat-trasport bit-triq u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 88/599/KEE (ĠU L 102, 11.4.2006, p. 35).
(8) Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2002/15/KE tal-11 ta' Marzu 2002 dwar l-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol ta' ħaddiema li jwettqu attivitajiet mobbli tat-trasport fit-toroq (ĠU L 80, 23.3.2002, p. 35).
(9) Direttiva tal-Kunsill 92/6/KEE tal-10 ta' Frar 1992 dwar l-istallazzjoni u l-użu ta' apparat li jillimita l-veloċità għal ċerti kategoriji ta' vetturi tal-mutur fil-Komunità (ĠU L 57, 2.3.1992, p. 27).
(10) Direttiva tal-Kunsill 92/106/KEE tas-7 ta’ Diċembru 1992 dwar l-istabbiliment ta’ regoli komuni għal ċerti tipi ta’ trasport ta’ oġġetti bejn Stati Membri (ĠU L 368, 17.12.1992, p. 38).
(11) Jekk jitqies id-dħul fis-seħħ tal-pakkett tat-triq fl-2019, l-att ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni għall-verżjoni 2 tat-takografu intelliġenti sal-2019/2020 (ara l-Artikolu 11 hawn taħt), filwaqt li jiġi applikat minn hemm 'il quddiem approċċ gradwali għall-modifika retroattiva.
(12) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/799 tat-18 ta' Marzu 2016 li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-kostruzzjoni, l-ittestjar, l-istallazzjoni, l-operazzjoni u t-tiswija ta' takografi u l-komponenti tagħhom (ĠU L 139, 26.5.2016, p. 1).

Aġġornata l-aħħar: 6 ta' Ottubru 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza