Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0122(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0205/2018

Texte depuse :

A8-0205/2018

Dezbateri :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Voturi :

PV 14/06/2018 - 7.8
CRE 14/06/2018 - 7.8
PV 04/07/2018 - 9.2
CRE 04/07/2018 - 9.2
Explicaţii privind voturile
PV 04/04/2019 - 6.8
CRE 04/04/2019 - 6.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0340

Texte adoptate
PDF 246kWORD 73k
Joi, 4 aprilie 2019 - Bruxelles Ediţie definitivă
Perioadele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor ***I
P8_TA(2019)0340A8-0205/2018
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 4 aprilie 2019 referitoare la propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0277),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 91 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0167/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 ianuarie 2018(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 1 februarie 2018(2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0205/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 197, 8.6.2018, p. 45.
(2) JO C 176, 23.5.2018, p. 57.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 4 aprilie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor
P8_TC1-COD(2017)0122

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(3),

întrucât:

(1)  Existența unor condiții bune de muncă pentru conducătorii auto și a unor condiții comerciale echitabile pentru întreprinderile de transport rutier are o importanță fundamentală pentru crearea unui sector al transportului rutier sigur, eficient, responsabil din punct de vedere social și nediscriminatoriu, care poate atrage lucrători calificați. Pentru a facilita acest proces, este esențial ca normele sociale ale Uniunii în sectorul transportului rutier să fie clare, proporționale, adecvate scopului, ușor de aplicat și de controlat într-un mod eficace și coerent în întreaga Uniune. [AM 346]

(2)  În urma evaluării eficienței și a eficacității punerii în aplicare a setului actual de norme sociale ale Uniunii în domeniul transportului rutier, în special a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului(4), au fost identificate anumite deficiențe ale în punerea în aplicare a cadrului juridic existent. Normele neclare și inadecvate referitoare la repausul săptămânal, la locurile de repaus, la pauze în cazul conducerii în echipaj și absența unor norme privind întoarcerea conducătorilor auto la domiciliul lor sau într-un alt loc ales de ei au dus la interpretări și practici de control divergente în statele membre. Mai multe state membre au adoptat recent măsuri unilaterale care sporesc și mai mult insecuritatea juridică și inegalitatea de tratament al conducătorilor auto și al operatorilor. Dimpotrivă, duratele maxime de conducere zilnice și săptămânale, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 561/2006, contribuie în mod eficient la îmbunătățirea condițiilor sociale ale conducătorilor auto și la siguranța rutieră în general și, prin urmare, ar trebui luate măsuri pentru a asigura respectarea lor. [AM 347]

(2a)   Din perspectiva siguranței rutiere și a controlului aplicării, este important ca toți conducătorii auto să fie pe deplin familiarizați atât cu normele privind perioadele de conducere și de repaus, cât și cu disponibilitatea locurilor de repaus. Prin urmare, statele membre ar trebui să depună eforturi pentru a elabora orientări care să prezinte prezentul regulament într-o manieră clară și simplă, să ofere informații utile privind facilitățile de staționare și de repaus și să sublinieze importanța combaterii oboselii. [AM 348]

(2b)   Din perspectiva siguranței rutiere, este important ca întreprinderile de transport să fie încurajate să adopte o cultură a siguranței, care să includă politici și proceduri de siguranță emise de conducerea de nivel superior, angajamentul de a pune în aplicare politica de siguranță asumat de managerii operaționali și disponibilitatea angajaților de a respecta regulile de siguranță. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită problemelor legate de siguranța transportului rutier, printre care se numără oboseala, răspunderea, planificarea călătoriei, planificarea orelor de lucru, remunerarea bazată pe performanță și managementul „la momentul potrivit”. [AM 349]

(3)  Evaluarea ex post a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 a confirmat că incoerența și ineficacitatea controlului aplicării normelor sociale ale Uniunii s-au datorat în principal lipsei de claritate a normelor, utilizării ineficiente și inegale a instrumentelor de control și cooperării administrative insuficiente între statele membre, ceea ce a accentuat fragmentarea pieței interne europene. [AM 350]

(4)  Existența unor norme clare, adecvate și aplicate în mod uniform este esențială și pentru atingerea obiectivelor de politică reprezentate de îmbunătățirea condițiilor de muncă ale conducătorilor auto și în special asigurarea unei concurențe loiale și echitabile între operatori și sporirea siguranței rutiere pentru toți participanții la trafic. [AM 351]

(4a)   Toate normele naționale aplicate transportului rutier trebuie să fie proporționale și justificate și nu trebuie să împiedice sau să facă mai puțin atractivă exercitarea libertăților fundamentale garantate de tratat, cum ar fi libera circulație a mărfurilor și libertatea de a presta servicii, pentru a menține sau chiar a crește competitivitatea Uniunii Europene. [AM 352]

(4b)  Pentru a asigura condiții de concurență echitabile la nivel european în domeniul transportului rutier, prezentul regulament ar trebui să se aplice tuturor vehiculelor cu o masă mai mare de 2,4 tone implicate în transportul internațional. [AM 353/rev]

(5)  Cerința actuală privind pauzele s-a dovedit a fi inadecvată și lipsită de caracter practic pentru conducătorii auto în echipă. Prin urmare, este necesar să se adapteze cerința privind înregistrarea pauzelor la caracterul specific al operațiunilor de transport efectuate de conducători auto care conduc vehiculul în echipă.

(5a)   Transportul de mărfuri se diferențiază în mod fundamental de transportul de persoane. Conducătorii de autocare sunt în contact strâns cu călătorii lor și ar trebui să poată face pauze cu mai multă flexibilitate, fără să prelungească perioadele de conducere sau să reducă perioadele de repaus și de pauză. [AM 354]

(6)  Conducătorii auto care efectuează operațiuni de transport internațional pe distanțe lungi petrec perioade lungi departe de domiciliu. Cerințele actuale privind perioada de repaus săptămânal normală prelungesc în mod inutil aceste perioade. Ca atare, este oportună adaptarea dispoziției privind perioada de repaus săptămânal normală, astfel încât să fie mai ușor pentru conducătorii auto să efectueze operațiuni de transport cu respectarea normelor și să ajungă la domiciliu sau la o destinație aleasă de ei pentru o perioadă de repaus săptămânal normală, fiind compensați în întregime pentru toate perioadele de repaus săptămânal reduse. Este, de asemenea, necesar să se prevadă că operatorii trebuie să organizeze activitatea conducătorilor auto astfel încât aceste perioade petrecute departe de domiciliu să nu fie excesiv de lungi. Atunci când conducătorul auto optează pentru efectuarea perioadei de repaus la domiciliu, este recomandabil ca întreprinderea de transport să îi asigure conducătorului auto mijloacele pentru a se întoarce la domiciliu. [AM 355]

(6a)   În cazul în care activitatea unui conducător auto include în mod previzibil alte activități pentru angajator decât activitățile sale de conducător auto profesionist, cum ar fi încărcarea/descărcarea, găsirea unui loc de staționare, întreținerea vehiculului, pregătirea rutei etc., timpul de care conducătorul auto are nevoie pentru a-și îndeplini aceste atribuții ar trebui luat în considerare la stabilirea timpului său de lucru, a posibilității unui repaus corespunzător și a remunerației. [AM 356]

(6b)   Pentru a garanta condițiile de muncă ale conducătorilor auto la locurile de încărcare și descărcare, proprietarii și operatorii acestor instalații ar trebui să le ofere conducătorilor auto acces la grupurile sanitare. [AM 357]

(6c)  Progresul tehnologic rapid a dus la dezvoltarea de sisteme autonome de conducere tot mai sofisticate. În viitor, aceste sisteme ar putea permite o utilizare diferențiată a vehiculelor a căror manevrare nu implică un conducător auto. Acest lucru ar putea duce la noi posibilități operaționale, cum ar fi circulația în pluton a camioanelor. Prin urmare, legislația în vigoare, inclusiv normele privind timpul de conducere și perioadele de odihnă, vor trebui adaptate, iar în acest scop progresele de la nivelul grupului de lucru CEE-ONU sunt esențiale. Comisia prezintă un raport de evaluare a utilizării sistemelor de conducere autonomă în statele membre, însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă care să țină seama de beneficiile tehnologiilor de conducere autonomă. Scopul acestei legislații este acela de a garanta siguranța rutieră, condiții de concurență echitabile și condiții de muncă adecvate, care să permită, în același timp, Uniunii să exploreze noi tehnologii și practici inovatoare. [AM 358]

(7)  Există diferențe între statele membre la nivelul interpretării și al punerii în aplicare a cerințelor privind repausul săptămânal în ceea ce privește locul în care ar trebui să fie efectuată perioada de repaus săptămânal. Prin urmare, pentru a se asigura condiții bune de muncă și siguranță pentru conducătorii auto, este necesar să se clarifice cerința respectivă, astfel încât conducătorilor auto să li se asigure un spațiu de cazare adecvat de calitate și adaptat atât pentru bărbați, cât și pentru femei sau un alt loc ales de conducătorul auto și plătit de angajator pentru perioadele de repaus săptămânal normale, dacă acestea nu sunt efectuate la domiciliu. Statele membre ar trebui să asigure disponibilitatea unor zone de staționare securizate suficiente, adaptate la nevoile conducătorilor auto. [AM 359]

(7a)  Spațiile de staționare specifice ar trebui să dispună de toate facilitățile necesare pentru a asigura condiții adecvate de repaus, și anume instalații sanitare, pentru alimentație, de securitate și altele. [AM 360]

(7b)  Locurile de repaus adecvate sunt esențiale pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă ale conducătorilor auto din sector și pentru menținerea siguranței rutiere. Întrucât repausul la bordul vehiculului este caracteristic sectorului transporturilor și deoarece, în anumite cazuri, este preferabil din motive practice și de confort, conducătorilor auto ar trebui să li se permită să își petreacă perioada de repaus în vehicul, dacă acesta este dotat cu cabină de dormit adecvată. Prin urmare, construirea de spații de staționare specifice nu ar trebui să fie împiedicată sau blocată în mod disproporționat de statele membre. [AM 361]

(7c)  Orientările revizuite privind TEN-T prevăd construirea de zone de parcare pe autostrăzi la distanțe de aproximativ 100 km, pentru a le oferi utilizatorilor de vehicule comerciale parcări cu un nivel adecvat de siguranță și de securitate. Prin urmare, statele membre ar trebui să fie încurajate să pună în aplicare orientările TEN-T și să sprijine și să investească suficient în spații de staționare sigure și adaptate corespunzător. [AM 362]

(7d)  Pentru a pune la dispoziție spații de odihnă de calitate la prețuri accesibile, Comisia și statele membre ar trebui să încurajeze înființarea de întreprinderi sociale, comerciale, publice și de alt tip pentru exploatarea spațiilor de staționare specifice. [AM 363]

(8)  Conducătorii auto se confruntă adesea cu situații neprevăzute care nu le permit să ajungă la o destinație dorită pentru a efectua un repaus săptămânal fără să încalce normele Uniunii. Este de dorit să se ia măsuri pentru a-i ajuta pe conducătorii auto să facă față mai ușor acestor circumstanțe și să poată ajunge la destinație pentru o perioadă de repaus săptămânal fără a încălca cerințele privind perioadele maxime de conducere.

(8a)  Multe dintre operațiunile de transport rutier din interiorul Uniunii includ un traseu parcurs cu nave feribot sau cu trenul. În consecință, pentru acest tip de operațiuni, ar trebui stabilite dispoziții clare și adecvate în ceea ce privește perioadele de repaus și pauzele. [AM 364]

(9)  Pentru a reduce și a preveni practicile divergente de control al aplicării și a spori în continuare eficacitatea și eficiența controlului transfrontalier al aplicării normelor, este esențial să se stabilească norme clare pentru cooperarea administrativă regulată între statele membre.

(9a)  Pentru a garanta punerea în aplicare eficace, este esențial ca autoritățile competente să fie în măsură ca, la efectuarea controalelor rutiere, să verifice dacă s-au respectat în mod corespunzător perioadele de conducere și de repaus din ziua respectivă și din ultimele 56 de zile. [AM 365]

(9b)   Pentru a se asigura că normele sunt clare, ușor de înțeles și aplicabile, informațiile trebuie să fie accesibile conducătorilor auto. Acest lucru ar trebui realizat de către Comisie, prin acțiuni de coordonare. De asemenea, pentru a permite o planificare mai bună a călătoriilor, conducătorii auto ar trebui să primească informații referitoare la locurile de repaus și zonele de staționare protejate. În plus, cu coordonarea Comisiei, ar trebui înființat un număr de telefon direct gratuit pentru a alerta serviciile de control în cazul în care se exercită presiuni excesive asupra conducătorilor auto, în caz de fraudă sau de conduită ilegală. [AM 366]

(9c)  Articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 obligă statele membre să aplice o clasificare comună a încălcărilor atunci când evaluează buna reputație. Statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că normele naționale privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcărilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006 și ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 sunt aplicate într-un mod eficace, proporțional și disuasiv. Sunt necesare măsuri suplimentare pentru a se asigura faptul că toate sancțiunile aplicate de statele membre sunt nediscriminatorii și proporționale cu gravitatea încălcării. [AM 367]

(10)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, Comisiei ar trebui să îi fie conferite competențe de executare pentru a clarifica dispozițiile regulamentului respectiv și a stabili abordări comune asupra aplicării și controlului respectării acestora. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011(5).

(11)  Pentru a îmbunătăți eficacitatea din punctul de vedere al costurilor a controlului aplicării normelor sociale, ar trebui exploatat pe deplin potențialul sistemelor de tahograf actuale și viitoare. Prin urmare, funcționalitățile tahografului ar trebui să fie îmbunătățite pentru a permite o poziționare mai precisă, mai ales în timpul operațiunilor de transport internațional. [AM 368]

(11a)   Evoluția rapidă a noilor tehnologii, digitalizarea întregii economii a Uniunii și necesitatea asigurării unor condiții de concurență echitabile în rândul întreprinderilor care efectuează transporturi rutiere internaționale fac necesară scurtarea perioadei de tranziție pentru instalarea tahografului inteligent în vehiculele înmatriculate. Tahograful inteligent va contribui la simplificarea controalelor și va facilita astfel activitatea autorităților naționale. [AM 369]

(11b)   Având în vedere utilizarea pe scară largă a telefoanelor inteligente și dezvoltarea continuă a funcționalităților acestora, precum și având în vedere implementarea sistemului Galileo, care oferă mai multe posibilități de localizare în timp real, sistem utilizat de multe aparate mobile, Comisia ar trebui să exploreze posibilitatea elaborării și certificării unei aplicații mobile care să ofere aceleași beneficii ca cele oferite de tahograful inteligent, cu aceleași costuri asociate.” [AM 370]

(11c)  Pentru a garanta standarde de sănătate și de siguranță corespunzătoare pentru conducătorii auto, este necesar să se construiască sau se modernizeze spații de staționare protejate, instalații sanitare adecvate și spații de cazare de bună calitate. În Uniune ar trebui să existe o rețea suficient de dezvoltată de spații de staționare. [AM 371]

(12)  Prin urmare, Regulamentele (CE) nr. 561/2006 și (UE) nr. 165/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului(6) ar trebui modificate în consecință.

(12a)  Recunoaște că transportul de marfă este diferit de transportul de persoane. Conducătorii de autocare se află în strâns contact cu călătorii și ar trebui să li se ofere condiții mai adecvate în cadrul prezentului regulament, fără să se prelungească perioadele de conducere sau să se reducă perioadele de repaus și de pauză. Prin urmare, Comisia evaluează dacă pot fi adoptate norme specifice pentru acest sector, în special pentru serviciile ocazionale, așa cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) punctul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul. [AM 372]

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 se modifică după cum urmează:

(-1)  La articolul 2 alineatul (1) se introduce următoarea literă:"

„(-aa) de mărfuri în cadrul operațiunilor de transport internațional, dacă masa maximă autorizată a vehiculului, incluzând orice remorcă sau semiremorcă, depășește 2,4 tone sau” [AM 373]

"

(-1a)  La articolul 3, punctul (aa) se înlocuiește cu următorul text:"

„(aa) vehicule sau o combinație de vehicule cu o masă maximă admisibilă care să nu depășească 7,5 tone, utilizate pentru transportul materialelor, al echipamentului sau al mașinilor care sunt destinate conducătorului auto în exercitarea profesiei sale sau pentru transportul unor mărfuri produse în mod artizanal în întreprinderea în care conducătorul auto este angajat și care sunt utilizate numai pe o rază de 150 km de la sediul întreprinderii și cu condiția ca principala activitate a conducătorului auto să nu fie cea de conducere a vehiculului; [AM 374]

"

(1)  La articolul 3, litera (h) se înlocuiește cu următorul text:"

„(h) vehicule sau un ansamblu de vehicule utilizate pentru transporturi de mărfuri în scopuri necomerciale;”.

"

(1a)  La articolul 3 se introduce următoarea literă:"

„(ha) vehiculele utilitare ușoare care sunt folosite pentru transportul de mărfuri, în cazul în care transportul nu este efectuat contra cost în numele unui terț, ci în contul propriu al întreprinderii sau al conducătorului auto, iar conducerea vehiculului nu reprezintă activitatea principală a conducătorului auto respectiv;” [AM 375]

"

(2)  La articolul 4, se adaugă următoarea literă (r):"

„(r) „transport în scopuri necomerciale” înseamnă orice transport rutier, altul decât transportul contra cost în numele unui terț sau în cont propriu, pentru care nu se primește o remunerație și care nu generează niciun venit sau cifră de afaceri.”. [AM 376]

"

(2a)   La articolul 4, se adaugă următoarea literă:"

„(ra) „domiciliu” înseamnă rezidența înregistrată a conducătorului auto într-un stat membru." [AM 377]

"

(2b)   La articolul 5, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:"

1. vârsta minimă pentru șoferi este de 18 ani."; [AM 378]

"

(3)  La articolul 6 alineatul (5), prima teză se înlocuiește cu următorul text:"

„Un conducător auto înregistrează ca altă muncă orice perioadă petrecută așa cum se prevede la articolul 4 litera (e), precum și orice perioadă petrecută pentru conducerea unui vehicul utilizat pentru operațiuni comerciale care nu intră sub incidența prezentului regulament și înregistrează orice perioadă de disponibilitate, astfel cum este definită la articolul 3 litera (b) din Directiva 2002/15/CE, în conformitate cu articolul 34 alineatul (5) litera (b) punctul (iii) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014. Această înregistrare se face manual pe o foaie de înregistrare, pe un document imprimat sau cu ajutorul funcției de introducere manuală de date oferită de aparatul de înregistrare.”.

"

(4)  La articolul 7 se adaugă al treilea paragraf, după cum urmează:"

„Un conducător auto care face parte dintr-un echipaj poate decide să ia o pauză de 45 de minute la bordul unui vehicul condus de un alt conducător auto, cu condiția ca persoana care face pauză să nu fie implicat în asistarea celei care conduce vehiculul.”.

"

(5)  Articolul 8 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (6), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„(6) Pe parcursul a patru săptămâni consecutive, un conducător auto trebuie să efectueze cel puțin:

   (a) patru perioade de repaus săptămânal normale sau
   (b) două perioade de repaus săptămânal normale de cel puțin 45 de ore și două perioade de repaus săptămânal reduse de cel puțin 24 de ore.

În sensul literei (b), perioadele de repaus săptămânal reduse se compensează cu o perioadă de repaus echivalentă luată în bloc, înainte de sfârșitul celei de-a treia săptămâni care urmează săptămânii în discuție.”; [AM 379]

"

(b)  alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:"

„(7) Orice perioadă de repaus luată în compensație pentru o perioadă de repaus săptămânal redusă trebuie să preceadă sau să urmeze imediat este adăugată la o perioadă de repaus săptămânal normală de cel puțin 45 de ore.”; [AM 381]

"

(c)  se introduc următoarele alineate:"

„(8a) Perioadele de repaus săptămânal normale și orice perioadă de repaus săptămânal de mai mult de 45 de ore luată în compensație pentru o perioadă de repaus săptămânal redusă anterioară nu pot fi efectuate la bordul unui vehicul. Ele trebuie efectuate într-un spațiu de cazare adecvat de calitate și adaptat atât pentru bărbați, cât și pentru femei, în afara cabinei, cu spații de dormit și instalații sanitare adecvate pentru conducătorul auto. Acest spațiu de cazare este: [AM 382]

   (a) fie asigurat sau plătit de angajator,
   (b) fie la domiciliu la domiciliul conducătorului auto sau într-un alt loc privat ales de către conducătorul auto. [AM 384]

(8b)  Întreprinderile de transport organizează activitatea conducătorilor auto în așa fel încât aceștia să poată petrece la domiciliu sau într-un alt loc ales de ei cel puțin o perioadă de repaus săptămânal normală sau o perioadă de repaus săptămânal de mai mult de 45 de ore luată în compensație pentru o perioadă de repaus săptămânal redusă, înainte de terminarea fiecărei perioade de patru săptămâni consecutive. Conducătorul auto informează întreprinderea de transport în scris, în termen de cel mult două săptămâni înaintea unei astfel de perioade de repaus, dacă aceasta va fi efectuată în alt loc decât la domiciliul conducătorului auto. Atunci când conducătorul auto optează pentru efectuarea perioadei de repaus la domiciliu, întreprinderea de transport asigură conducătorului auto mijloacele necesare pentru a se întoarce la domiciliu. Întreprinderea documentează modul în care își îndeplinește această obligație și păstrează documentația la sediu pentru a o prezenta la cerere autorităților de control.”. [AM 385]

„Conducătorul auto declară că o perioadă de repaus săptămânal normală sau o perioadă de repaus săptămânal de mai mult de 45 de ore luată în compensație pentru o perioadă de repaus săptămânal redusă a fost efectuată într-un loc la alegerea conducătorului auto. Declarația se păstrează la sediul întreprinderii.” [AM 386]

"

(ca)  Se adaugă următorul alineat:"

9a. În termen de... [doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament de modificare], Comisia efectuează o evaluare și prezintă un raport Parlamentului și Consiliului dacă pot fi adoptate norme mai adecvate pentru conducătorii auto care prestează servicii ocazionale de transport de călători, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) punctul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul. [AM 380]

"

(5a)  Se introduce următorul articol:"

„Articolul 8a

1.  Până la ... [șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], statele membre comunică Comisiei amplasarea spațiilor de staționare specifice disponibile pe teritoriul lor și notifică ulterior orice modificare a acestor informații. Comisia publică lista tuturor spațiilor de staționare specifice accesibile public pe un site de internet oficial unic, care este actualizat periodic.

2.  Toate spațiile de staționare care dețin cel puțin instalațiile și caracteristicile prevăzute în anexa 1 și care sunt publicate de Comisie în conformitate cu alineatul (2) pot indica la intrare că sunt spații de staționare specifice.

3.  Statele membre veghează asupra efectuării de controale aleatorii periodice prin care se verifică conformitatea caracteristicilor spațiilor de staționare cu criteriile privind spațiile de staționare specifice enumerate în anexă.

4.  Statele membre investighează plângerile legate de spațiile de staționare specifice certificate care nu sunt conforme cu criteriile enunțate în anexă.

5.  Statele membre încurajează crearea unor spații de staționare specifice, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 39 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1315/2013.

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, cel târziu până la 31 decembrie 2020, un raport privind disponibilitatea locurilor de repaus adecvate pentru conducătorii auto și a unor spații de staționare protejate. Acest raport este însoțit de proiectul de regulament de stabilire a standardelor și a procedurilor pentru certificarea spațiilor de staționare specifice la care se face referire la alineatul (4) din prezentul articol. Raportul este actualizat anual pe baza informațiilor colectate de Comisie în temeiul alineatului (5) și cuprinde o listă a măsurilor propuse pentru creșterea numărului și a calității locurilor de repaus adecvate pentru conducătorii auto și a spațiilor de staționare protejate.” [AM 387]

"

(6)  La articolul 9, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:"

„(1) Prin derogare de la articolul 8, atunci când un conducător auto însoțește un vehicul transportat cu feribotul sau cu trenul și efectuează în același timp o perioadă de repaus zilnic normală sau o perioadă de repaus săptămânal redusă, această perioadă poate fi întreruptă cel mult de două ori de alte activități a căror durată totală nu depășește o oră. Pe parcursul acestei perioade de repaus zilnic normale sau perioade de repaus săptămânal reduse, conducătorul auto are acces la o cabină de dormit sau la o cușetă aflată la dispoziția sa.”. [AM 388]

"

(6a)  La articolul 9 se introduce următorul alineat:"

„1a. Derogarea prevăzută la alineatul (1) se poate extinde la perioadele de repaus săptămânal normale, în cazul în care călătoria cu feribotul durează timp de 12 ore sau mai mult. Pe parcursul acestei perioade de repaus săptămânal, conducătorul auto are acces la o cabină de dormit.” [AM 389]

"

(6b)  La articolul 10, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:"

„1. Se interzice întreprinderilor de transport să remunereze suplimentar conducătorii auto salariați sau care sunt puși la dispoziția lor în funcție de distanța parcursă, de rapiditatea livrării și/sau de cantitatea de mărfuri transportată, chiar și sub formă de prime sau majorări salariale, în cazul în care o asemenea remunerare încurajează încălcarea prezentului regulament.” [AM 390]

"

(7)  La articolul 12 se adaugă următorul paragraf:"

„Cu condiția ca siguranța rutieră să nu fie astfel pusă în pericol, conducătorul auto poate deroga, în mod excepțional, de la articolul 8 alineatul (2) și de la articolul 8 alineatul (6) al doilea paragraf pentru a putea ajunge la un spațiu de cazare adecvat, așa cum se menționează la articolul 8 alineatul (8a), unde să efectueze o perioadă de repaus zilnic sau săptămânal. O astfel de derogare nu trebuie să aibă ca rezultat depășirea perioadelor de conducere zilnice sau săptămânale sau scurtarea perioadelor de repaus zilnic sau săptămânal 6 alineatele (1) și (2) după un repaus de 30 de minute, astfel încât să poată ajunge, în decurs de două ore, la centrul operațional al angajatorului unde se află locul normal de staționare al conducătorului auto și unde începe perioada normală de repaus săptămânal a conducătorului auto. Conducătorul auto trebuie să indice cauza derogării manual pe foaia de înregistrare sau pe un document imprimat obținut din aparatul de înregistrare. Această perioadă de până la două ore se compensează cu o perioadă de repaus echivalentă luată într-o singură etapă cu orice perioadă de repaus, înainte de sfârșitul celei de a treia săptămâni care urmează săptămânii în cauză.”. [AM 391]

"

(7a)  La articolul 13 alineatul (1), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:"

(d) vehicule sau combinații de vehicule a căror masă maximă admisibilă nu depășește 7,5 tone, utilizate de prestatorii de servicii universale astfel cum sunt definiți la articolul 2 punctul 13 din Directiva 97/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității și îmbunătățirea calității serviciului pentru livrarea expedierilor ca parte a expedierilor poștale, definite la articolul 2 alineatul (6) din Directiva 97/67/CE. [AM 392]

"

(7b)   La articolul 13 alineatul (1), litera (e) se înlocuiește cu următorul text:"

„(e) vehicule care circulă exclusiv pe insule sau în regiuni izolate de restul teritoriului național, a căror suprafață nu depășește 2 300 kilometri pătrați și care nu sunt conectate cu restul teritoriului național printr-un pod, vad sau tunel deschis circulației autovehiculelor și care nici nu se învecinează cu alt stat membru;” [AM 393]

"

(7c)  La articolul 13 primul paragraf, se adaugă următoarea literă:"

„(pa) vehicule sau combinații de vehicule cu o masă maximă autorizată care nu depășește 44 de tone, utilizate de o întreprindere de construcții pe o rază de maximum 100 km de la sediul întreprinderii și cu condiția ca principala activitate a conducătorului auto să nu fie cea de conducere a vehiculului;” [AM 394]

"

(8)  La articolul 14, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"

„(2) În cazuri de urgență, statele membre pot acorda, în circumstanțe excepționale, o derogare temporară pe o perioadă de maximum 30 de zile, care trebuie bine justificată și notificată de îndată Comisiei.

Aceste informații se publică pe un site internet public specializat, administrat de Comisie, în toate limbile UE.”; [AM 395]

"

(9)  Articolul 15 se înlocuiește cu următorul text:"

„Articolul 15

Statele membre se asigură că toți conducătorii auto ai vehiculelor prevăzute la articolul 3 litera (a) sunt supuși unor norme naționale care asigură o protecție corespunzătoare în ceea ce privește perioadele de conducere permise și pauzele și perioadele de repaus obligatorii. Este în interesul condițiilor de muncă ale conducătorilor auto, al siguranței rutiere și al aplicării legii ca statele membre informează Comisia cu privire la normele naționale relevante aplicabile acestor conducători auto să pună la dispoziție zone de parcare și de repaus, curățate de zăpadă și gheață în timpul iernii, în special în regiunile ultraperiferice și/sau periferice ale Uniunii Europene.”. [AM 396]

"

(9a)  La articolul 17 se introduce următorul alineat:"

„3a. Raportul include o evaluare a utilizării sistemelor de conducere autonomă în statele membre și a posibilității conducătorului auto de a înregistra perioada în care este activat sistemul de conducere autonomă și este însoțit, după caz, de o propunere legislativă de modificare a prezentului regulament, care să prevadă inclusiv cerințele necesare prin care i se solicită conducătorului auto să înregistreze datele respective în tahograful inteligent.” [AM 397]

"

(10)  La articolul 19, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:"

„(1) Statele membre stabilesc norme referitoare la sancțiunile aplicabile pentru încălcarea prezentului regulament și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora. Aceste sancțiuni trebuie să fie eficiente, sunt eficiente și proporționale cu gravitatea lor, stabilită în conformitate cu încălcărilor, astfel cum se indică în anexa III la Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului(7), cu efect de descurajare și nediscriminatorii. Nicio încălcare a prezentului regulament și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 nu atrage mai mult de o sancțiune sau de o procedură. Până la data prevăzută la articolul 29 al doilea paragraf, statele membre notifică Comisiei aceste norme și măsuri, împreună cu metoda și criteriile alese la nivel național pentru evaluarea proporționalității. Statele membre notifică fără întârziere orice modificări ulterioare care le vizează. Comisia informează statele membre cu privire la aceste norme și măsuri, precum și cu privire la orice modificare a acestora.

Aceste informații sunt publicate pe un site internet public dedicat administrat de Comisie, în toate limbile UE, și cuprind detalii cu privire la astfel de sancțiuni aplicabile în statele membre ale UE.”. [AM 398]

"

(11)  Articolul 22 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:"

„(1) Statele membre lucrează în strânsă cooperare și își acordă fără întârzieri nejustificate asistență reciprocă pentru a facilita aplicarea uniformă a prezentului regulament și controlul efectiv al respectării acestuia, în conformitate cu cerințele stabilite la articolul 8 din Directiva 2006/22/CE.”;

"

(b)  la alineatul (2) se adaugă următoarea literă (c):"

„(c) alte informații specifice, inclusiv clasificarea în funcție de gradul de risc al întreprinderii, care pot avea consecințe pentru respectarea dispozițiilor prezentului regulament.”;

"

(c)  se introduc următoarele alineate (3a) și (3b):"

„(3a) În scopul schimbului de informații în cadrul prezentului regulament, statele membre trebuie să recurgă la organismele de legătură intracomunitară desemnate în temeiul articolului 7 din Directiva 2006/22/CE.”;

„(3b) Cooperarea administrativă și asistența reciprocă se furnizează cu titlu gratuit.”.

"

(12)  La articolul 25, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"

„(2) În cazurile prevăzute la alineatul (1), Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a stabili abordări comune pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 24 alineatul (2).”. [AM 399]

"

(12a)  Se adaugă următoarea anexă:"

„Cerințe minime pentru parcări

Partea A: Infrastructuri de servicii

   (1) Toalete cu robinete de apă, curate, în stare de funcționare și verificate în mod regulat:
   până la 10 locuri, cel puțin un grup sanitar cu patru toalete;
   de la 10 la 25 de locuri, cel puțin un grup sanitar cu opt toalete;
   de la 25 la 50 de locuri, cel puțin două grupuri sanitare cu câte 10 toalete fiecare;
   de la 50 la 75 de locuri, cel puțin două grupuri sanitare cu câte 15 toalete fiecare;
   de la 75 la 125 de locuri, cel puțin patru grupuri sanitare cu câte 15 toalete fiecare;
   peste 125 de locuri, cel puțin șase grupuri sanitare cu câte 15 toalete fiecare.
   (2) Dușuri curate, în stare de funcționare și verificate în mod regulat:
   până la 10 locuri, cel puțin un bloc sanitar cu două cabine de duș;
   de la 25 la 50 de locuri, cel puțin două blocuri sanitare cu câte cinci cabine de duș fiecare;
   de la 50 la 75 de locuri, cel puțin două blocuri sanitare cu câte 10 cabine de duș fiecare;
   de la 75 la 125 de locuri, cel puțin patru blocuri sanitare cu câte 12 cabine de duș fiecare;
   peste 125 de locuri, cel puțin șase blocuri sanitare cu câte 15 cabine de duș fiecare.
   (3) Acces adecvat la apă potabilă;
   (4) Instalații adecvate pentru gătit, snack-bar sau restaurant;
   (5) Magazin cu diverse produse alimentare, băuturi etc. la fața locului sau în apropiere;
   (6) Pubele de gunoi, disponibile într-un număr suficient și cu o capacitate adecvată;
   (7) Structuri de protecție împotriva ploii sau a soarelui în apropierea zonei de staționare;
   (8) Planul pentru situații de urgență/de gestionare a situațiilor de criză/contactele de urgență cunoscute de personal;
   (9) Mese de picnic, cu bănci sau alternative, disponibile într-un număr rezonabil;
   (10) Serviciu specific de Wi-Fi;
   (11) Sistem de rezervare, plată și facturare fără numerar;
   (12) Sistem care indică locurile disponibile, atât la fața locului, cât și online;
   (13) Instalațiile sunt adaptate atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Partea B: Elemente de securitate

   (1) Separarea continuă a zonei de staționare și a împrejurimilor cu garduri sau bariere alternative care împiedică intrarea întâmplătoare și intrarea ilegală intenționată sau care întârzie intrarea;
   (2) În parcare se acordă acces numai utilizatorilor și personalului parcării pentru camioane;
   (3) Înregistrare digitală de cel puțin 25 cadre pe secundă. Sistemul înregistrează fie continuu, fie în mod de detectare a mișcării.
   (4) Sistem CCTV care poate acoperi întreaga zonă protejată și asigura faptul că toate activitățile din apropierea sau la limita zonei protejate pot fi înregistrate în mod clar (imagine de înregistrare CCTV).
   (5) Supravegherea locului de către patrule sau prin alte mijloace;
   (6) Orice faptă penală trebuie raportată personalului parcării pentru camioane și poliției. Dacă este posibil, vehiculul trebuie să fie reținut pe loc în așteptarea instrucțiunilor poliției;
   (7) Benzi de circulație pentru mașini și pietoni, iluminate în permanență;
   (8) Siguranța pietonilor în parcări amenajate;
   (9) Supravegherea parcării prin controale de securitate adecvate și proporționale;
   (10) Numărul (numerele) de telefon clar indicat(e) al(ale) serviciilor de urgență.” [AM 400]

"

Articolul 2

Regulamentul (UE) nr. 165/2014 se modifică după cum urmează:

(-1)  Articolul 1 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:"

1. „Prezentul regulament stabilește obligații și cerințe cu privire la construirea, la instalarea, la folosirea, la testarea și la controlul tahografelor utilizate în transportul rutier, cu scopul de a verifica conformitatea cu Regulamentul (CE) nr. 561/2006, cu Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului(8) și cu Directiva 92/6/CEE a Consiliului(9), cu Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, Directiva 92/106/CEE(10) a Consiliului, Directiva 96/71/CE și Directiva 2014/67/UE, în măsura în care este vizată detașarea lucrătorilor în sectorul transportului rutier, precum și cu Directiva de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier. [AM 401]

"

(-1a)  La articolul 2 alineatul (2), se introduce următoarea literă:"

„(ha) «tahograf inteligent» înseamnă un tahograf digital care utilizează un serviciu de poziționare bazat pe un sistem de navigație prin satelit care îi determină în mod automat poziția, în conformitate cu prezentul regulament;” [AM 402]

"

(-1b)  La articolul 3, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:"

„4. Cel mai târziu la(11) ... [trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare], vehiculele enumerate în continuare trebuie să fie echipate cu un tahograf inteligent:

   (a) vehiculele care circulă într-un stat membru diferit de statul lor membru de înmatriculare, echipate cu un tahograf analog;
   (b) vehiculele care circulă într-un stat membru diferit de statul lor membru de înmatriculare, care sunt echipate cu un tahograf digital conform specificațiilor din Anexa IB la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului, aplicabile până la 30 septembrie 2011; sau
   (c) vehiculele care circulă într-un stat membru diferit de statul lor membru de înmatriculare, care sunt echipate cu un tahograf digital în conformitate cu specificațiile din Anexa IB la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului, aplicabile începând cu 1 octombrie 2011.” [AM 403]

"

(-1c)  La articolul 3 se introduce următorul alineat:"

„4a. Până la.. [patru ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament de modificare], vehiculele care circulă într-un stat membru diferit de statul lor membru de înmatriculare și care sunt echipate cu un tahograf digital conform cu Anexa IB la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului, aplicabilă începând cu 1 octombrie 2012, sunt dotate cu un tahograf inteligent.” [AM 404]

"

(-1d)  La articolul 3 se introduce următorul alineat:"

„4b. Până la.. [cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament de modificare], vehiculele care circulă într-un stat membru diferit de statul lor membru de înmatriculare și care sunt echipate cu un tahograf inteligent conform cu Anexa IC la Regulamentul (UE) de punere în aplicare al Comisiei (UE) 2016/799(12) sunt dotate cu un tahograf inteligent.” [AM 405]

"

(-1e)   La articolul 4 alineatul (2), se introduce următoarea liniuță după a treia liniuță:"

„- au suficientă capacitate de memorie pentru stocarea tuturor datelor necesare conform prezentului regulament;” [AM 406]

"

(-1f)  la articolul 7, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:"

„1. Statele membre se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul prezentului regulament se efectuează exclusiv în scopul verificării respectării prezentului regulament și a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, a Directivei 2002/15/CE, a Directivei 92/6/CEE a Consiliului, a Directivei 92/106/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009, a Directivei 96/71/CE și a Directivei 2014/67/UE în măsura în care este vizată detașarea lucrătorilor în sectorul transportului rutier, precum și a Directivei de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și cu Directiva 2002/58/CE și sub supravegherea autorității de supraveghere a statului membru menționate la articolul 51 din Regulamentul (UE) 2016/679.” [AM 407]

"

(-1g)  La articolul 7, partea introductivă a alineatului 2 se înlocuiește cu următorul text:"

„2. Statele membre se asigură în special că datele cu caracter personal sunt protejate împotriva utilizărilor diferite de cele strict legate de prezentul regulament și de Regulamentul (CE) nr. 561/2006, de Directiva 2002/15/CE, de Directiva 92/6/CEE a Consiliului, de Directiva 92/106/CEE a Consiliului, de Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, de Directiva 96/71/CE și de Directiva 2014/67/UE în măsura în care este vizată detașarea lucrătorilor în sectorul transportului rutier, precum și de Directiva de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier, în conformitate cu alineatul (1), în ceea ce privește:” [AM 408]

"

(1)  La articolul 8 alineatul (1), a doua liniuță se înlocuiește cu următorul text:"

„– la fiecare trei ore de durată cumulată de conducere și de fiecare dată când vehiculul trece frontiera unui stat membru;”. [AM 409]

   de fiecare dată când vehiculul desfășoară activități de încărcare sau descărcare; [AM 410]

"

(1a)  La articolul 8 alineatul (1) se introduce următorul paragraf:"

„Pentru a facilita verificarea de către autoritățile de control a respectării normelor, tahograful inteligent înregistrează, de asemenea, dacă vehiculul a fost utilizat pentru transportul de mărfuri sau călători, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 561/2006.” [AM 411]

"

(1b)  La articolul 8 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:"

„Vehicule înmatriculate pentru prima dată la... [24 de luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament de modificare] sunt dotate cu tahograf în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) primul paragraf a doua liniuță și cu articolul 8 alineatul (1) al doilea paragraf din prezentul regulament.”; [AM 412]

"

(1c)  La articolul 9, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"

„2. Până la [un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], statele membre își dotează autoritățile de control într-o măsură corespunzătoare cu echipamente de detectare timpurie la distanță necesare pentru a permite comunicarea datelor menționată în prezentul articol, ținând seama de cerințele și strategiile lor specifice de asigurare a aplicării. Până la acel moment, statele membre pot decide dacă dotează autoritățile lor de control cu echipamentul respectiv de detectare timpurie la distanță.” [AM 413/rev]

"

(1d)  La articolul 9, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:"

„3. Comunicarea menționată la alineatul (1) se stabilește cu tahograful numai la cererea echipamentului autorităților de control. Aceasta este securizată pentru a asigura integritatea datelor și autentificarea aparaturii de înregistrare și de control. Accesul la datele comunicate este limitat la autoritățile de control autorizate să verifice încălcările actelor juridice ale Uniunii prevăzute la articolul 7 alineatul (1) și ale prezentului regulament și la ateliere în măsura în care este necesar pentru verificarea bunei funcționări a tahografului.” [AM 414]

"

(1e)  La articolul 11, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:"

„Pentru a se asigura că tahografele inteligente respectă principiile și cerințele prevăzute în prezentul regulament, Comisia adoptă, prin acte de punere în aplicare, dispoziții detaliate necesare pentru aplicarea uniformă a articolelor 8, 9 și 10, excluzând orice dispoziții care ar prevedea înregistrarea unor date suplimentare de către tahograf.”;

Până la... [12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament de modificare], Comisia adoptă acte de punere în aplicare care prevăd normele detaliate pentru înregistrarea tuturor trecerilor de frontieră ale vehiculului, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) primul paragraf a doua liniuță și cu articolul 8 alineatul (1) al doilea paragraf.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 42 alineatul (3). [AM 415]

"

(1f)  la articolul 34 alineatul (5), litera (b), punctul (iv) se înlocuiește cu următorul text:"

„(iv) cu semnul 20190404-P8_TA(2019)0340_RO-p0000002.png: pauzele, repausul, concediul anual sau concediul medical, cu semnul „traseu parcurs pe feribot/în tren”: În plus față de semnul 20190404-P8_TA(2019)0340_RO-p0000003.png: perioada de repaus pe feribot sau în tren, astfel cum se prevede la articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006.” [AM 416]

"

(2)  La articolul 34 alineatul (7), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„(7) Conducătorul auto introduce în tahograful digital În cazul în care tahograful nu este în măsură să înregistreze automat trecerea frontierei, conducătorul auto, la primul loc de oprire posibil și disponibil, introduce simbolurile țărilor în care a început și s-a încheiat ziua de lucru, precum și locul și momentul în care conducătorul auto a trecut o frontieră în vehicul, la sosirea la locul de oprire corespunzător. Codul țării după trecerea unei frontiere într-o nouă țară se înscrie la poziția BEGIN din tahograf. Statele membre pot solicita conducătorilor de vehicule care efectuează operațiuni de transport pe teritoriul lor să adauge la simbolul țării specificații geografice mai detaliate, cu condiția ca statele membre respective să fi notificat Comisiei acele specificații geografice detaliate înainte de 1 aprilie 1998.. [AM 417]

"

(2a)   La articolul 34, se adaugă următorul alineat:"

„7a. Conducătorii auto primesc instruire cu privire la modul de utilizare corectă a unui tahograf în vederea utilizării integrale a echipamentului. Conducătorul auto nu trebuie să fie responsabil de costul instruirii, care ar trebui să fie asigurată de angajator." [AM 418]

"

(2b)   La articolul 34, se adaugă următorul alineat:"

„7b. Cât mai multe autorități de control ar trebui să fie instruite cu privire la modul corect de citire și monitorizare a unui tahograf.” [AM 419]

"

(2c)  la articolul 36 alineatul (1), punctul (i) se înlocuiește cu următorul text:"

„(i) foile de înregistrare din ziua în curs și cele pe care conducătorul auto le-a utilizat pe parcursul celor 56 de zile precedente;” [AM 420]

"

(2d)  La articolul 36 alineatul (1), punctul (iii) se înlocuiește cu următorul text:"

„(iii) orice informație înregistrată manual și orice document imprimat în timpul zilei în curs și pe parcursul celor 56 de zile precedente, în conformitate cu prezentul regulament și cu Regulamentul (CE) nr. 561/2006.” [AM 421]

"

(2e)  La articolul 36 alineatul (2), punctul (ii) se înlocuiește cu următorul text:"

„(ii) orice informație înregistrată manual și orice document imprimat în timpul zilei în curs și pe parcursul celor 56 de zile precedente, în conformitate cu prezentul regulament și cu Regulamentul (CE) nr. 561/2006.” [AM 422]

"

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

(1)JO C 197, 8.6.2018, p. 45.
(2)JO C 176, 23.5.2018, p. 57.
(3) Pozițía Parlamentului European din 4 aprilie 2019.
(4) Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului (JO L 102, 11.4.2006, p. 1).
(5)Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
(6)Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere (JO L 60, 28.2.2014, p. 1).
(7) Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind condițiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislația socială referitoare la activitățile de transport rutier și de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului (JO L 102, 11.4.2006, p. 35).
(8) Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier (JO L 80, 23.3.2002, p. 35).
(9) Directiva 92/6/CEE a Consiliului din 10 februarie 1992 privind instalarea și utilizarea dispozitivelor limitatoare de viteză pentru anumite categorii de vehicule din cadrul Comunității (JO L 57, 2.3.1992, p. 27).
(10) Directiva 92/106/CEE a Consiliului din 7 decembrie 1992 privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre (JO L 368, 17.12.1992, p. 38).
(11) Presupunând că pachetul rutier va intra în vigoare în 2019, actul de punere în aplicare al Comisiei privind tahograful inteligent versiunea 2 până în 2019/2020 (a se vedea art. 11 de mai jos), ulterior post-echiparea fiind realizată în etape.
(12) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/799 al Comisiei din 18 martie 2016 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cerințelor pentru construirea, testarea, instalarea, operarea și repararea tahografelor și a componentelor acestora (JO L 139, 26.5.2016, p. 1).

Ultima actualizare: 6 octombrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate