Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0122(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0205/2018

Predkladané texty :

A8-0205/2018

Rozpravy :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Hlasovanie :

PV 14/06/2018 - 7.8
CRE 14/06/2018 - 7.8
PV 04/07/2018 - 9.2
CRE 04/07/2018 - 9.2
Vysvetlenie hlasovaní
PV 04/04/2019 - 6.8
CRE 04/04/2019 - 6.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0340

Prijaté texty
PDF 253kWORD 91k
Štvrtok, 4. apríla 2019 - Brusel
Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov ***I
P8_TA(2019)0340A8-0205/2018
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0277),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0167/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. januára 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 1. februára 2018(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výbor pre dopravu a cestovný ruch a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0205/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 197, 8.6.2018, s. 45.
(2) Ú. v. EÚ C 176, 23.5.2018, s. 57.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../..., ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov
P8_TC1-COD(2017)0122

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 91 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(3),

keďže:

(1)  Riadne pracovné podmienky vodičov a spravodlivé podmienky na podnikanie pre dopravné podniky majú rozhodujúci význam pre bezpečnosť, efektívnosť a, sociálnu zodpovednosť a nediskrimináciu v odvetví cestnej dopravy, ktoré dokáže prilákať kvalifikovaných pracovníkov. Na dosiahnutie týchto cieľov Aby sa tieto ciele podarilo ľahšie dosiahnuť, je zásadné nevyhnutné, aby predpisy Únie v sociálnej oblasti týkajúce sa cestnej dopravy boli zrozumiteľné, primerané, účelné, jednoducho uplatniteľné a vynútiteľné a aby boli efektívne a jednotne vykonávané v celej Únii sa v celej Únii vykonávali efektívne a jednotne. [PN 346]

(2)  Po vyhodnotení efektívnosti a účinnosti vykonávania platných predpisov Únie v sociálnej oblasti týkajúcich sa cestnej dopravy, najmä nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006(4), sa zistilo niekoľko nedostatkov platného pri vykonávaní právneho rámca. Nejasné a nevhodné pravidlá o týždennom odpočinku, zariadeniach na odpočinok, prestávkach pri vedení vozidla viacerými osobami a chýbajúce pravidlá o návrate vodičov domov alebo na iné miesto podľa ich výberu vedú k odlišným výkladom a postupom presadzovania predpisov v členských štátoch. Niekoľko členských štátov nedávno prijalo jednostranné opatrenia, ktoré ďalej zvyšujú právnu neistotu a nerovnaké zaobchádzanie s vodičmi a dopravcami. Na druhej strane maximálne denné a týždenné časy jazdy stanovené v nariadení (ES) č. 561/2006 účinne prispievajú k zlepšeniu sociálnych podmienok vodičov cestných vozidiel a bezpečnosti cestnej premávky vo všeobecnosti, a preto by sa mali prijať kroky na zabezpečenie ich dodržiavania. [PN 347]

(2a)   V záujme bezpečnosti cestnej premávky a presadzovania príslušných právnych predpisov by mali byť všetci vodiči informovaní o predpisoch týkajúcich sa časov jazdy a odpočinku aj o dostupnosti zariadení na odpočinok. Preto je vhodné, aby sa členské štáty usilovali o vypracovanie usmernenia, v ktorom sa jasne a jednoducho predstaví toto nariadenie, poskytnú sa užitočné informácie o zariadeniach na parkovanie a odpočinok a zdôrazní sa, že je dôležité predchádzať únave. [PN 348]

(2b)   V záujme bezpečnosti cestnej premávky treba dopravné podniky podporovať v osvojovaní si kultúry bezpečnosti, ktorá zahŕňa bezpečnostné opatrenia a postupy vydávané vrcholovým manažmentom, záväzok stredného manažmentu presadzovať bezpečnostnú politiku a ochotu pracovníkov dodržiavať bezpečnostné predpisy. Jasný dôraz by sa mal klásť na bezpečnostné otázky cestnej dopravy vrátane únavy, zodpovednosti, plánovania cesty, rozpisov, odmeňovania v závislosti od výkonnosti a riadenia „just in time“. [PN 349]

(3)  Na základe ex post hodnotenia nariadenia (ES) č. 561/2006 sa potvrdilo, že nejednotné a neefektívne presadzovanie únijných predpisov v sociálnej oblasti bolo spôsobené prevažne nejasnými pravidlami, neefektívnym a nerovnakým využívaním kontrolných nástrojov a nedostatočnou administratívnou spoluprácou medzi členskými štátmi, čím sa zvyšovala fragmentácia európskeho vnútorného trhu. [PN 350]

(4)  Zrozumiteľné, vhodné a rovnako presadzované pravidlá majú rozhodujúci význam aj pre dosiahnutie politických cieľov zlepšenia pracovných podmienok pre vodičov, a najmä pre zabezpečenie nenarušenej a spravodlivej hospodárskej súťaže medzi prevádzkovateľmi a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky pre všetkých jej účastníkov. [PN 351]

(4a)   Všetky vnútroštátne pravidlá vzťahujúce sa na cestnú dopravu musia byť primerané a zároveň odôvodnené a nesmú brániť uplatňovaniu základných slobôd zaručených zmluvou, ako sú voľný pohyb tovaru a sloboda poskytovať služby, ani znižovať príťažlivosť takéhoto uplatňovania s cieľom zachovať alebo dokonca zvýšiť konkurencieschopnosť Európskej únie. [PN 352]

(4b)  Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na všetky vozidlá s hmotnosťou vyššou ako 2,4 tony používané v medzinárodnej doprave, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky v cestnej doprave v celej Európe. [PN 353/rev]

(5)  Ukázalo sa, že existujúca požiadavka na prestávky je pre vodičov jazdiacich v skupine nevhodná a nepraktická. Preto je vhodné prispôsobiť požiadavku na zaznamenávanie prestávok špecifikám dopravných operácií, ktoré vykonávajú vodiči jazdiaci v skupine.

(5a)   Preprava tovaru sa zásadne líši od prepravy ľudí. Vodiči autokarov sú v úzkom kontakte s cestujúcimi a mali by mať možnosť pružnejšie čerpať prestávky bez predlžovania časov jazdy alebo skracovania časov odpočinku a prestávok. [PN 354]

(6)  Vodiči medzinárodnej diaľkovej dopravy trávia dlhý čas mimo domova. Súčasné požiadavky na pravidelný týždenný odpočinok tento čas zbytočne predlžujú. Je preto žiaduce, aby sa ustanovenie o pravidelnom týždennom odpočinku upravilo, tak aby pre vodičov bolo jednoduchšie vykonávať dopravné operácie v súlade s pravidlami a aby sa dostali domov alebo na miesto podľa vlastného výberu na pravidelný týždenný odpočinok, a aby boli plne odškodnení za všetky doby skráteného týždenného odpočinku. Takisto treba stanoviť zabezpečiť, aby prevádzkovatelia organizovali prácu vodičov tak, aby čas strávený mimo domova nebol nadmerne dlhý. Ak sa vodič rozhodne, že tento čas odpočinku strávi doma, dopravný podnik by mal vodičovi zabezpečiť prostriedky na návrat. [PN 355]

(6a)   Ak sa dá predpokladať, že okrem pracovných úloh spočívajúcich vo vedení vozidla vykonáva vodič pre zamestnávateľa aj iné činnosti, napríklad nakládku/vykládku, vyhľadávanie parkovacích miest, údržbu vozidla, prípravu cesty atď., mal by sa čas potrebný na výkon týchto úloh zohľadniť pri určovaní jeho pracovného času, možnosti primeraného odpočinku a mzdy. [PN 356]

(6b)   Aby vlastníci a prevádzkovatelia príslušných zariadení zaručili vodičom pracovné podmienky na miestach nakládky a vykládky, mali by im poskytnúť prístup k hygienickým zariadeniam. [PN 357]

(6c)  Výsledkom rýchleho technologického vývoja sú čoraz sofistikovanejšie systémy autonómnej jazdy. V budúcnosti by vďaka týmto systémom mohlo fungovať diferencované využívanie vozidiel, na ktorých riadenie nie je potrebný vodič. Mohli by tak vzniknúť nové prevádzkové možnosti, napríklad automatizované zoraďovanie nákladných vozidiel do konvoja. V dôsledku toho bude potrebné upraviť platné právne predpisy vrátane predpisov o časoch jazdy a odpočinku, čoho podmienkou je dosiahnutie pokroku na úrovni pracovnej skupiny Európskej hospodárskej komisie OSN (UNECE). S cieľom zohľadniť prínosy technológií autonómnej jazdy predloží Komisia hodnotiacu správu o využívaní systémov autonómnej jazdy v členských štátoch, ku ktorej prípadne priloží legislatívny návrh. Cieľom tohto právneho predpisu je zaručiť bezpečnosť cestnej premávky, rovnaké podmienky a náležité pracovné podmienky a zároveň umožniť EÚ byť priekopníkom v oblasti nových inovatívnych technológií a postupov. [PN 358]

(7)  Členské štáty odlišne vykladajú a presadzujú požiadavky na týždenný odpočinok, pokiaľ ide o miesto čerpania týždenného odpočinku. Preto V záujme zaistenia dobrých pracovných podmienok a bezpečnosti vodičov je preto vhodné objasniť uvedenú požiadavku s cieľom zabezpečiť vodičom kvalitné a rodovo primerané ubytovanie alebo iné miesto zvolené vodičom a platené zamestnávateľom na účely ich pravidelného týždenného odpočinku, ak ho čerpajú mimo domova. Členské štáty by mali zabezpečiť dostupnosť dostatočného počtu strážených parkovísk prispôsobených potrebám vodičov. [PN 359]

(7a)  Vyhradené parkovacie plochy by mali disponovať všetkými zariadeniami potrebnými na dobrý odpočinok, teda hygienickými zariadeniami, zariadeniami na prípravu jedla, bezpečnostnými a inými zariadeniami. [PN 360]

(7b)  Primerané zariadenia na odpočinok majú zásadný význam pre zlepšovanie pracovných podmienok vodičov v tomto odvetví a zachovanie bezpečnosti cestnej premávky. Keďže odpočinok v kabíne je typický pre odvetvie dopravy a v určitých prípadoch žiaduci z hľadiska pohodlia a primeranosti, vodičom by sa mal povoliť odpočinok v ich vozidlách, pokiaľ sú vybavené vhodnými zariadeniami na spanie. Preto by členské štáty nemali neadekvátne brániť v budovaní vyhradených parkovacích plôch. [PN 361]

(7c)  V revidovaných usmerneniach pre TEN-T sa počíta s budovaním diaľničných parkovísk približne každých 100 km s cieľom poskytnúť komerčným používateľom ciest parkovacie miesta s primeranou úrovňou bezpečnosti a bezpečnostnej ochrany, a preto treba nabádať členské štáty, aby vykonávali usmernenia pre TEN-T, dostatočne podporovali bezpečné a vhodne upravené parkovacie plochy a investovali do nich. [PN 362]

(7d)  S cieľom zabezpečiť kvalitné a cenovo dostupné zariadenia na odpočinok by Komisia a členské štáty mali podporovať vytváranie sociálnych, obchodných, verejných a iných podnikov na prevádzku vyhradených parkovacích plôch. [PN 363]

(8)  Vodiči často čelia nepredvídateľným okolnostiam, ktoré im bránia doraziť na plánované miesto určenia na účely čerpania pravidelného týždenného odpočinku bez porušenia únijných predpisov. Je žiaduce zjednodušiť vodičom riešenie takýchto situácií a umožniť im doraziť na miesto určenia, kde budú čerpať týždenný odpočinok, bez porušovania požiadaviek na maximálny čas jazdy.

(8a)  Mnohé operácie cestnej dopravy v Únii v určitých úsekoch cesty zahŕňajú prepravu trajektom alebo železnicou. Pre takéto operácie teda treba stanoviť zrozumiteľné a primerané ustanovenia o časoch odpočinku a prestávok. [PN 364]

(9)  Na zníženie výskytu a zabránenie odlišným postupom presadzovania predpisov a na zvýšenie efektívnosti a účinnosti cezhraničného presadzovania predpisov je kľúčové stanoviť jasné pravidlá pravidelnej administratívnej spolupráce medzi členskými štátmi.

(9a)  S cieľom zaručiť účinné presadzovanie je nevyhnutné, aby príslušné orgány boli pri výkone cestných kontrol schopné zistiť, či boli časy jazdy a odpočinku náležite dodržané v deň kontroly a počas predchádzajúcich 56 dní. [PN 365]

(9b)   S cieľom zabezpečiť jasnosť, zrozumiteľnosť a vykonateľnosť predpisov musia mať vodiči prístup k informáciám. To by sa malo dosiahnuť koordináciou zo strany Komisie. V záujme lepšieho plánovania ciest by tiež vodiči mali dostať aj informácie o miestach odpočinku a bezpečnom parkovaní. Na základe koordinácie zo strany Komisie by sa navyše mala zriadiť bezplatná telefónna linka, ktorá by slúžila na upozorňovanie kontrolných orgánov na prípady neprimeraného nátlaku vyvíjaného na vodičov, podvody alebo protiprávne konanie. [PN 366]

(9c)  Podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1071/2009 sú členské štáty povinné uplatňovať pri posudzovaní bezúhonnosti spoločnú klasifikáciu porušení. Členské štáty by mali prijať všetky potrebné opatrenia na to, aby zabezpečili účinné, primerané a odrádzajúce vykonávanie vnútroštátnych pravidiel týkajúcich sa sankcií v prípade porušenia nariadenia (ES) č. 561/2006 a nariadenia (EÚ) č. 165/2014. Na zabezpečenie toho, aby všetky sankcie uplatňované členskými štátmi boli nediskriminačné a primerané závažnosti porušenia, sú potrebné ďalšie kroky. [PN 367]

(10)  S cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre vykonávanie nariadenia (ES) č. 561/2006 by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, aby objasnila akékoľvek ustanovenia uvedeného nariadenia a určila spoločný postup pri ich uplatňovaní a presadzovaní. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011(5).

(11)  Na zvýšenie nákladovej účinnosti presadzovania predpisov v sociálnej oblasti by sa mal v plnej miere využiť potenciál malo byť používanie aktuálnych a budúcich inteligentných systémov tachografov v medzinárodnej doprave povinné. Preto by sa mali zlepšiť funkcie tachografov, aby umožnili presnejšie určovanie polohy, najmä pri vykonávaní medzinárodnej dopravy. [PN 368]

(11a)   Rýchly rozvoj nových technológií a digitalizácie v rámci celého hospodárstva Únie a potreba rovnakých podmienok pre spoločnosti v medzinárodnej cestnej doprave si vyžaduje skrátiť prechodné obdobie na zavedenie inteligentných tachografov v evidovaných vozidlách. Inteligentné tachografy prispejú k zjednodušeniu kontrol, a tým uľahčia prácu vnútroštátnych orgánov. [PN 369]

(11b)   So zreteľom na všeobecné používanie smartfónov a neustály vývoj ich funkcií a s ohľadom na zavedenie systému Galileo, ktorý ponúka čoraz lepšie možnosti lokalizácie v reálnom čase, ktoré už využívajú mnohé mobily, by Komisia mala preskúmať možnosť vývoja a certifikácie mobilnej aplikácie, ktorá ponúkne rovnaké výhody ako inteligentný tachograf za rovnaké súvisiace náklady. [PN 370]

(11c)  Aby sa vodičom zaručili primerané zdravotné a bezpečnostné normy, treba zriadiť alebo zmodernizovať strážené parkoviská, vhodné hygienické zariadenia a kvalitné ubytovanie. V Únii by mala existovať dostatočná sieť parkovísk. [PN 371]

(12)  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 a (EÚ) č. 165/2014(6) by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(12a)  Uznáva, že preprava tovaru je odlišná od prepravy osôb. Vodiči autokarov sú v úzkom kontakte so svojimi cestujúcimi a v rámci tohto nariadenia by mali byť pre nich vymedzené vhodnejšie podmienky bez predlžovania časov jazdy alebo skracovania dôb odpočinku a prestávok. Komisia preto posúdi, či je možné prijať osobitné pravidlá pre toto odvetvie, najmä pokiaľ ide o príležitostné služby vymedzené v článku 2 ods. 1 bode 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy, [PN 372]

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 561/2006 sa mení takto:

-1.  V článku 2 ods. 1 sa vkladá toto písmeno:"

„-aa) tovaru v rámci medzinárodnej dopravy, kde maximálna prípustná hmotnosť vozidla vrátane každého prívesu alebo návesu je vyššia ako 2,4 tony, alebo“ [PN 373]

"

-1a.  V článku 3 sa písmeno aa) nahrádza takto:"

„aa) vozidlá alebo jazdné súpravy s maximálnou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 7,5 tony, ktoré sa používajú na prepravu materiálu, zariadení alebo strojov, ktoré vodič používa počas svojej práce, alebo na doručovanie tovaru vyrobeného v rámci remeselnej výroby v podniku, v ktorom je vodič zamestnaný, a to iba v okruhu 100 150 km od základne podniku a pod podmienkou, že vedenie vozidla nepredstavuje hlavnú činnosť vodiča;“ [PN 374]

"

1.  V článku 3 sa písmeno h) nahrádza takto:"

„h) vozidlami alebo jazdnými súpravami používanými na nekomerčnú nákladnú dopravu;“

"

1a.  V článku 3 sa vkladá toto písmeno:"

„ha) ľahkými úžitkovými vozidlami, ktoré sa používajú na prepravu tovaru, ak sa doprava neuskutočňuje za poplatok alebo za úhradu, ale na vlastný účet spoločnosti alebo vodiča, a ak riadenie vozidla nepredstavuje hlavnú činnosť osoby, ktorá toto vozidlo riadi;“ [PN 375]

"

2.  V článku 4 sa dopĺňa toto písmeno r):"

„r) „nekomerčná doprava“ je cestná doprava iná ako preprava za poplatok alebo za úhradu alebo na vlastný účet, za ktorú sa neposkytuje protihodnota a ktorá nevytvára žiadny príjem ani obrat.“ [PN 376]

"

2a.   V článku 4 sa dopĺňa toto písmeno:"

„ra) „domov“ je registrované miesto pobytu vodiča v členskom štáte.“ [PN 377]

"

2b.   V článku 5 sa odsek 1 nahrádza takto:"

1. Minimálny vek sprievodcov vodičov je 18 rokov. [PN 378]

"

3.  V článku 6 ods. 5 sa prvá veta nahrádza takto:"

„Ako inú prácu vodič zaznamená všetok čas strávený podľa článku 4 písm. e), ako aj akýkoľvek čas strávený vedením vozidla používaného na komerčnú dopravu, ktorá nepatrí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, a zaznamená všetky doby pohotovosti v zmysle článku 3 písm. b) smernice 2002/15/ES v súlade s článkom 34 ods. 5 písm. b) bodom iii) nariadenia (EÚ) č. 165/2014. Tieto záznamy sa vedú buď ručne na záznamovom liste, na výtlačku, alebo pomocou ovládačov na manuálne vkladanie údajov na záznamovom zariadení.“

"

4.  V článku 7 sa dopĺňa tretí odsek:"

„Vodič zúčastňujúci sa na vedení vozidla viacerými osobami sa môže rozhodnúť čerpať prestávku v trvaní 45 minút vo vozidle, ktoré vedie iný vodič, za predpokladu, že vodič čerpajúci prestávku nepomáha vodičovi, ktorý vedie vozidlo.“

"

5.  Článok 8 sa mení takto:

a)  v odseku 6 sa prvý pododsek nahrádza takto:"

„6. V každých štyroch po sebe idúcich týždňoch vodič čerpá najmenej:

   a) štyri doby pravidelného týždenného odpočinku alebo
   b) dve doby pravidelného týždenného odpočinku v trvaní najmenej 45 hodín a dve doby skráteného týždenného odpočinku v trvaní najmenej 24 hodín.

Pre účely písmena b), za doby skráteného týždenného odpočinku sa poskytne ako náhrada rovnako dlhý čas odpočinku čerpaný vcelku pred ukončením tretieho týždňa nasledujúceho po predmetnom týždni. [PN 379]

"

b)  Odsek 7 sa nahrádza takto:"

„7. Každá doba odpočinku čerpaná ako náhrada za dobu skráteného týždenného odpočinku musí bezprostredne predchádzať alebo nasledovať po sa pripočíta k dobe pravidelného týždenného odpočinku trvajúcej najmenej 45 hodín.“; [PN 381]

"

c)  Vkladajú sa tieto odseky:"

„8a. Doby pravidelného týždenného odpočinku a týždenný odpočinok v trvaní viac ako 45 hodín, ktoré sa čerpajú ako náhrada za predchádzajúci skrátený týždenný odpočinok, sa nesmú čerpať vo vozidle. Musia sa čerpať vo vhodnom v kvalitnom a rodovo primeranom ubytovaní mimo kabíny, s primeranými zariadeniami na spanie a hygienickými zariadeniami a zariadeniami na spanie pre vodiča. Ide o ubytovanie: [PN 382]

   a) ktoré buď poskytol alebo zaplatil zamestnávateľ, alebo [PN 383 sa netýka slovenskej verzie]
   b) doma je vodičov domov alebo sa nachádza na inom súkromnom mieste podľa výberu vodiča. [PN 384]

8b.  Dopravný podnik musí organizovať prácu vodičov, tak aby vodiči mohli v rámci do konca každého obdobia troch štyroch za sebou idúcich týždňov stráviť doma alebo na inom mieste podľa výberu vodiča aspoň jedno obdobie jednu dobu pravidelného týždenného odpočinku alebo týždenný odpočinok v trvaní viac ako 45 hodín čerpaný ako náhrada za skrátený týždenný odpočinok. Vodič písomne informuje dopravný podnik najneskôr dva týždne pred takouto dobou odpočinku, ak ju chce čerpať na inom mieste než doma. Ak sa vodič rozhodne čerpať odpočinok doma, dopravný podnik mu zabezpečí potrebný prostriedok na návrat domov. Podnik zdokumentuje, ako si plní túto povinnosť, a príslušnú dokumentáciu uchováva vo svojich priestoroch, aby ju mohol predložiť na požiadanie kontrolných orgánov. [PN 385]

Vodič podá vyhlásenie o čerpaní pravidelného týždenného odpočinku alebo týždenného odpočinku v trvaní viac ako 45 hodín ako náhrady za skrátený týždenný odpočinok na inom mieste podľa výberu vodiča. Vyhlásenie sa uchováva v priestoroch podniku.“; [PN 386]

"

ca)   dopĺňa sa tento odsek:"

„9a. Komisia najneskôr do ... [dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] vyhodnotí, či je možné prijať primeranejšie pravidlá pre vodičov pôsobiacich v príležitostnej doprave v rámci prepravy osôb, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 1 bode 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy, a podá o tom správu Európskemu parlamentu a Rade.“ [PN 380]

"

5a.  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 8a

1.  Členské štáty do ... [šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] oznámia Komisii umiestnenie vyhradených parkovacích plôch, ktoré sú k dispozícii na ich území, a následne oznamujú všetky zmeny v súvislosti s touto informáciou. Komisia uverejňuje zoznam všetkých verejne prístupných vyhradených parkovacích plôch na jedinej oficiálnej webovej stránke, ktorá sa pravidelne aktualizuje.

2.  Na všetkých parkovacích plochách, na ktorých sa nachádzajú aspoň zariadenia a prvky uvedené v prílohe 1, ktoré Komisia uverejní v súlade s odsekom 2, môže byť pri vjazde uvedené, že sú vyhradené parkovacie plochy.

3.  Členské štáty zabezpečujú pravidelné vykonávanie náhodných kontrol s cieľom overiť súlad podmienok parkovania s kritériami pre vyhradené parkovacie plochy uvedenými v prílohe.

4.  Členské štáty preskúmajú sťažnosti na certifikované vyhradené parkovacie plochy, ktoré nespĺňajú kritériá uvedené v prílohe.

5.  Členské štáty podporujú budovanie vyhradených parkovacích plôch v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 39 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1315/2013.

Komisia najneskôr do 31. decembra 2020 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o dostupnosti vhodných zariadení na odpočinok vodičov a strážených parkovacích zariadení. K tejto správe pripojí návrh nariadenia, ktorým sa stanovujú normy a postupy certifikácie vyhradených parkovacích plôch uvedených v odseku 4 tohto článku. Táto správa sa každoročne aktualizuje na základe informácií, ktoré získala Komisia na základe odseku 5, a obsahuje zoznam navrhovaných opatrení na zvýšenie množstva a kvality vhodných zariadení na odpočinok vodičov a strážených parkovacích zariadení.“ [PN 387]

"

6.  V článku 9 sa odsek 1 nahrádza takto:"

„1. Odchylne od článku 8, ak vodič sprevádza vozidlo prepravované trajektom alebo vlakom a čerpá dobu pravidelného denného odpočinku alebo dobu skráteného týždenného odpočinku, tento odpočinok sa môže prerušiť inými činnosťami najviac dvakrát, pričom takéto prerušenie celkovo nepresiahne jednu hodinu. Počas tejto doby pravidelného denného odpočinku alebo skráteného týždenného odpočinku musí mať vodič k dispozícii prístup k spacej kabíne, lôžku alebo ležadlu.“ [PN 388]

"

6a.   V článku 9 sa vkladá tento odsek:"

„1a. Výnimku uvedenú v odseku 1 možno predĺžiť na čas pravidelného týždenného odpočinku, ak cesta trajektom trvá najmenej 12 hodín. V tomto čase pravidelného týždenného odpočinku musí mať vodič k dispozícii prístup k spacej kabíne.“ [PN 389]

"

6b.  V článku 10 sa odsek 1 nahrádza takto:"

1. Dopravný podnik neposkytne nesmie vodičom, ktorých zamestnáva, ani vodičom tým, ktorých má k dispozícii, žiadnu platbu, a to ani vo forme prémie alebo príplatku ku mzde vyplatiť žiadnu finančnú odmenu navyše, ktorá by súvisela s prejdenou vzdialenosťou, rýchlosťou dodávky a/alebo množstvom dopraveného tovaru, ak má platba taký charakter, ktorý by ohrozil bezpečnosť na cestách a/alebo podnietil porušenie a to ani vo forme prémie alebo príplatku ku mzde, ak by sa tým nabádalo na porušovanie tohto nariadenia.[PN 390]

"

7.  V článku 12 sa dopĺňa tento odsek:"

„Za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky, môže sa môže vodič odchýliť od článku 8 ods. 2 a po 30-minútovom odpočinku výnimočne odchýliť od článku 8 6 ods. 6 druhého pododseku 1 a 2, aby sa mohol dostať na miesto vhodného ubytovania uvedeného v článku 8 ods. 8a, na ktorom má čerpať denný alebo týždenný odpočinok. Výsledkom takejto odchýlky nesmie byť prekročený denný alebo týždenný čas jazdy ani skrátenie doby denného alebo týždenného odpočinku. Vodič uvedie dôvod tejto odchýlky ručne v záznamovom liste záznamového zariadenia alebo vo výtlačku zo záznamového zariadenia alebo vo svojom rozpise služieb najneskôr pri príchode na miesto vhodného ubytovania do dvoch hodín dostať do prevádzkového centra zamestnávateľa, ktoré je jeho obvyklou základňou a v ktorom sa začína pravidelný týždenný odpočinok vodiča. Vodič uvedie dôvod tejto odchýlky ručne vo výtlačku zo záznamového zariadenia. Za tento čas v trvaní najviac dve hodiny sa poskytne ako náhrada rovnako dlhý čas odpočinku čerpaný vcelku spolu s akýmkoľvek časom odpočinku pred ukončením tretieho týždňa nasledujúceho po predmetnom týždni.“ [PN 391]

"

7a.  V článku 13 ods. 1 sa písmeno d) nahrádza takto:"

d) vozidlami alebo jazdnými súpravami s maximálnou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 7,5 tony, ktoré používajú poskytovatelia univerzálnych služieb v zmysle článku 2 ods. 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb na dodávku zásielok ako súčasť univerzálnej služby poštových zásielok vymedzených v článku 2 ods. 6 smernice 97/67/ES.[PN 392]

"

7b.   V článku 13 ods. 1 sa písmeno e) nahrádza takto:"

e) vozidlá, ktoré jazdia výlučne na ostrovoch alebo v regiónoch izolovaných od ostatnej časti štátneho územia s rozlohou do najviac 2 300 km2 kilometrov štvorcových, ktoré nie sú s ostatnou časťou štátneho územia spojené mostom, brodom alebo tunelom prístupným motorovým vozidlám, ktorý je prístupný motorovým vozidlám a ktoré nehraničia s iným členským štátom;“ [PN 393]

"

7c.  V článku 13 sa v odseku 1 dopĺňa toto písmeno:"

„pa) vozidlami alebo jazdnými súpravami s maximálnou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 44 ton, ktoré používa stavebný podnik v okruhu do 100 km od základne podniku, a pod podmienkou, že vedenie vozidla nepredstavuje hlavnú činnosť vodiča;“ [PN 394]

"

8.  V článku 14 sa odsek 2 nahrádza takto:"

„2. V naliehavých prípadoch môžu členské štáty za výnimočných okolností udeliť dočasnú výnimku na obdobie nepresahujúce 30 dní, čo musia riadne odôvodniť a bezodkladne oznámiť Komisii.

Tieto informácie sa uverejňujú vo všetkých jazykoch EÚ na verejnej webovom stránke vytvorenej na tento účel, ktorú spravuje Komisia. [PN 395]

"

9.  Článok 15 sa nahrádza takto:"

„Článok 15

Členské štáty zabezpečia, aby sa na vodičov vozidiel uvedených v článku 3 písm. a) vzťahovali vnútroštátne predpisy, ktoré poskytujú primeranú ochranu vzhľadom na povolené časy jazdy a povinné prestávky a odpočinok. Je v záujme pracovných podmienok vodičov, ako aj bezpečnosti cestnej premávky a presadzovania predpisov, aby členské štáty informujú Komisiu o príslušné vnútroštátne predpisy, ktoré sa na takýchto vodičov vzťahujú poskytovali parkovacie plochy a oddychové zóny, v zimnom období bez snehu a ľadu, a to najmä v najvzdialenejších a/alebo okrajových regiónoch Únie.“ [PN 396]

"

9a.  V článku 17 sa vkladá tento odsek:"

„3a. Táto správa obsahuje hodnotenie využívania systémov autonómnej jazdy v členských štátoch a možnosti vodiča zaznamenať časové obdobie, počas ktorého je systém autonómnej jazdy aktivovaný, a v prípade potreby sa k nej pripojí legislatívny návrh na zmenu tohto nariadenia vrátane nevyhnutných požiadaviek pre vodiča na zaznamenanie uvedených údajov do inteligentného tachografu.“ [PN 397]

"

10.  V článku 19 sa odsek 1 nahrádza takto:"

„1. Členské štáty stanovia predpisy o sankciách vzťahujúcich sa na porušenie tohto nariadenia a nariadenia (EÚ) č. 165/2014 a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonania. Uvedené sankcie musia byť účinné, a primerané závažnosti porušenia v zmysle prílohy porušení, ako sa uvádza v prílohe III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES(7), odrádzajúce a nediskriminačné. Žiadne porušenie tohto nariadenia a nariadenia (EÚ) č. 165/2014 nemôže byť predmetom viac ako jednej sankcie alebo konania. Členské štáty informujú Komisiu o uvedených opatreniach a pravidlách sankcií do dňa určeného určeného v druhom pododseku článku 29 o uvedených predpisoch a opatreniach, ako aj o metodike a kritériách posudzovania ich primeranosti na vnútroštátnej úrovni. Členské štáty bezodkladne oznamujú akékoľvek ich ďalšie zmeny každú ďalšiu zmenu, ktorá sa ich týka. Komisia zodpovedajúcim spôsobom o uvedených predpisoch a opatreniach a o každej ich zmene informuje členské štáty.

Tieto informácie sa uverejňujú vo všetkých jazykoch EÚ na verejnom webovom sídle vytvorenom na tento účel, ktoré spravuje Komisia a ktoré obsahuje podrobné informácie o takýchto sankciách uplatňovaných v členských štátoch. [PN 398]

"

11.  Článok 22 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa nahrádza takto:"

„1. Členské štáty úzko spolupracujú a bez zbytočného odkladu si poskytujú vzájomnú pomoc s cieľom uľahčiť jednotné uplatňovanie tohto nariadenia a jeho efektívne presadzovanie v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 8 smernice 2006/22/ES.“;

"

b)  V odseku 2 sa dopĺňa toto písmeno c):"

„c) iných konkrétnych informácií vrátane rizikovosti podniku, ktoré môžu mať následky pre dodržiavanie ustanovení tohto nariadenia.“;

"

c)  Vkladajú sa tieto odseky:"

„3a. Na účely výmeny informácií v rámci tohto nariadenia členské štáty využívajú orgány pre styk s inými príslušnými orgánmi v rámci Spoločenstva určené podľa článku 7 smernice 2006/22/ES.

3b. Vzájomná administratívna spolupráca a pomoc sa poskytuje bezplatne.“

"

12.  V článku 25 sa odsek 2 nahrádza takto:"

„2. V prípadoch uvedených v odseku 1 Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví spoločné postupy vykonávania tohto nariadenia v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 24 ods. 2.“ [PN 399]

"

12a.  Dopĺňa sa táto príloha:"

„Minimálne požiadavky na parkovacie plochy

Časť A: Vybavenie a príslušenstvo

   1) Čisté, funkčné a pravidelne kontrolované toalety so splachovaním:
   pre najviac 10 miest aspoň jeden blok so štyrmi toaletami;
   pre 10 až 25 miest aspoň jeden blok s ôsmimi toaletami;
   pre 25 až 50 miest aspoň dva bloky po 10 toaletách;
   pre 50 až 75 miest aspoň dva bloky po 15 toaletách;
   pre 75 až 125 miest aspoň štyri bloky po 15 toaletách;
   pre viac ako 125 miest aspoň šesť blokov po 15 toaletách.
   2) Čisté, funkčné a pravidelne kontrolované sprchy:
   pre najviac 10 miest aspoň jedna umyváreň s dvoma sprchami;
   pre 25 až 50 miest aspoň dve umyvárne po piatich sprchách;
   pre 50 až 75 miest aspoň dve umyvárne po 10 sprchách;
   pre 75 až 125 miest aspoň štyri umyvárne po 12 sprchách;
   pre viac ako 125 miest aspoň šesť umyvární po 15 sprchách.
   3) dostatočný prístup k pitnej vode;
   4) vhodné zariadenie na varenie, bufet alebo reštaurácia;
   5) obchod s výberom potravín, nápojov atď. na stanovisku alebo v jeho blízkosti;
   6) nádoby na odpad v dostatočnom množstve a s dostatočným objemom;
   7) prístrešok na ochranu pred dažďom alebo slnkom v blízkosti parkovacej plochy;
   8) dostupný pohotovostný plán/krízové riadenie/kontakty pre naliehavé prípady známe personálu;
   9) piknikové stoly s lavicami alebo podobne v primeranom množstve;
   10) vyhradené wi-fi pripojenie;
   11) bezhotovostný rezervačný, platobný a fakturačný systém;
   12) systém zobrazujúci dostupnosť voľných parkovacích miest priamo na mieste a online;
   13) zariadenia sú vhodné pre ženy aj mužov.

Časť B: Bezpečnosť

   1) Spojité oddelenie parkovacej plochy od jej okolia, napríklad oplotením alebo inou ohradou, ktoré zamedzí náhodný i úmyselný nedovolený vstup na parkovaciu plochu alebo je prekážkou pre tento vstup;
   2) prístup na parkovaciu plochu pre nákladné vozidlá majú len jej používatelia a zamestnanci;
   3) nainštalované digitálne zaznamenávanie (aspoň 25 FPS); systém zaznamenáva buď nepretržite alebo na detekciu pohybu;
   4) kamerový systém, ktorý môže sledovať celé oplotenie a zabezpečí, aby sa zreteľne zaznamenala každá aktivita v blízkosti oplotenia alebo na ňom (kamerový systém v režime nahrávania);
   5) dohľad hliadok nad parkoviskom alebo inak;
   6) každý trestný incident sa musí nahlásiť personálu parkovacej plochy pre nákladné vozidlá a polícii; ak je to možné, vozidlo musí ostať stáť a počkať na pokyny polície;
   7) nepretržite osvetlené pruhy pre vozidlá a chodcov;
   8) bezpečnosť chodcov na vyhradených parkovacích plochách;
   9) dohľad nad parkovacou plochou formou vhodných a primeraných bezpečnostných kontrol;
   10) zreteľne uvedené telefónne číslo (čísla) záchranných služieb.“ [PN 400]

"

Článok 2

Nariadenie (EÚ) č. 165/2014 sa mení takto:

-1.  V článku 1 sa odsek 1 nahrádza takto:"

1. Týmto nariadením sa ustanovujú povinnosti a požiadavky v súvislosti s konštrukciou, inštaláciou, používaním, skúšaním a kontrolou tachografov používaných v cestnej doprave s cieľom overiť dodržiavanie nariadenia (ES) č. 561/2006, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES(8) a smernice Rady 92/6/EHS(9), nariadenia (ES) č. 1072/2009, smernice Rady 92/106/EHS(10), smernice 96/71/ES a smernice 2014/67/EÚ, pokiaľ ide o vysielanie pracovníkov v cestnej doprave, a smernice, ktorou sa stanovujú osobitné pravidlá týkajúce sa smernice 96/71/ES a smernice 2014/67/EÚ, pokiaľ ide o vysielanie vodičov v cestnej doprave. [PN 401]

"

-1a.  V článku 2 ods. 2 sa vkladá toto písmeno:"

„ha) „inteligentný tachograf“ je digitálny tachograf, ktorý využíva službu určovania polohy založenú na satelitnom navigačnom systéme, ktorý automaticky určuje jeho polohu v súlade s týmto nariadením;“ [PN 402]

"

-1b.  V článku 3 sa odsek 4 nahrádza takto:"

4. Pätnásť rokov po tom, ako sa od novozaregistrovaných vozidiel začne vyžadovať tachograf, ako sa uvádza v článkoch 8, 9 a 10, sa vozidlá prevádzkované v členskom štáte, v ktorom nie sú evidované, vybavia takýmto tachografom. Najneskôr(11) ... [3 roky po nadobudnutí účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] musia byť inteligentným tachografom vybavené tieto vozidlá:

   a) vozidlá vybavené analógovým tachografom prevádzkované v inom členskom štáte ako členskom štáte ich evidencie;
   b) vozidlá vybavené digitálnym tachografom, ktorý spĺňa špecifikácie uvedené v prílohe IB k nariadeniu Rady (EHS) č. 3821/85 platné do 30. septembra 2011, prevádzkované v inom členskom štáte ako členskom štátom ich evidencie, alebo
   c) vozidlá vybavené digitálnym tachografom, ktorý spĺňa špecifikácie uvedené v prílohe IB k nariadeniu Rady (EHS) č. 3821/85 platné od 1. októbra 2011, prevádzkované v inom členskom štáte ako členskom štáte ich evidencie.“ [PN 403]

"

-1c.  V článku 3 sa vkladá tento odsek:"

„4a. Do ... [4 rokov od nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] sa vozidlá vybavené digitálnym tachografom v súlade s prílohou IB k nariadeniu Rady (EHS) č. 3821/85 uplatňovanému od 1. októbra 2012, prevádzkované v inom členskom štáte ako členskom štáte ich evidencie, vybavia inteligentným tachografom.“ [PN 404]

"

-1d.  V článku 3 sa vkladá tento odsek:"

„4b. Do ... [5 rokov od nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] sa vozidlá vybavené inteligentným tachografom v súlade s prílohou IC k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/799(12), prevádzkované v inom členskom štáte ako členskom štáte ich evidencie, vybavia inteligentným tachografom.“ [PN 405]

"

-1e.   V článku 4 ods. 2 sa po tretej zarážke vkladá táto zarážka:"

„– majú dostatočnú pamäťovú kapacitu na uchovávanie všetkých údajov vyžadovaných podľa tohto nariadenia;“ [PN 406]

"

-1f.  V článku 7 sa odsek 1 nahrádza takto:"

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa spracúvanie osobných údajov v súvislosti s týmto nariadením vykonávalo výhradne na účely overenia súladu s týmto nariadením a nariadením (ES) č. 561/2006, smernicou 2002/15/ES, smernicou Rady 92/6/EHS, smernicou Rady 92/106/EHS, nariadením (ES) č. 1072/2009, smernicou 96/71/ES a to smernicou 2014/67/EÚ, pokiaľ ide o vysielanie pracovníkov v súlade so smernicami 95 cestnej doprave, a so smernicou, v ktorej sa stanovujú osobitné pravidlá týkajúce sa smernice 96/4671/ES a smernice 2014/67/EÚ pri vysielaní vodičov v cestnej doprave, a to v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 a smernicou 2002/58/ES a pod dozorom orgánu dohľadu členského štátu uvedeného v článku 28 smernice 95/46/ES 51 nariadenia (EÚ) 2016/679. [PN 407]

"

-1g.  V článku 7 ods. 2 sa úvodná časť nahrádza takto:"

2. Členské štáty najmä zabezpečia, aby boli osobné údaje chránené pred iným používaním, ako je používanie na účely, ktoré súvisia výlučne s týmto nariadením a nariadením (ES) č. 561/2006, smernicou 2002/15/ES, smernicou Rady 92/6/EHS, smernicou Rady 92/106/EHS, nariadením (ES) č. 1072/2009, smernicou 96/71/ES a smernicou 2014/67/EÚ, pokiaľ ide o vysielanie pracovníkov v cestnej doprave, a so smernicou, v ktorej sa stanovujú osobitné pravidlá týkajúce sa smernice 96/71/ES a smernice 2014/67/EÚ pri vysielaní vodičov v cestnej doprave, a to v súlade s odsekom 1, pokiaľ ide o: [PN 408]

"

1.  V článku 8 ods. 1 sa druhá zarážka nahrádza takto:"

„– každé tri hodiny kumulovaného času jazdy a vždy, keď vozidlo prekročí hranicu niektorého členského štátu, [PN 409]

   každý výkon činností nakládky alebo vykládky vozidlom, [PN 410]

"

1a.  V článku 8 ods. 1 sa vkladá tento pododsek:"

„Aby sa uľahčilo overovanie dodržiavania súladu zo strany kontrolných orgánov, inteligentný tachograf zaznamenáva aj to, či bolo vozidlo používané na prepravu tovaru alebo cestujúcich, ako sa vyžaduje v nariadení (ES) č. 561/2006.“ [PN 411]

"

1b.  V článku 8 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:"

„Vozidlá zaevidované prvýkrát od ... [24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] musia byť vybavené tachografom v súlade s článkom 8 ods. 1 prvým pododsekom druhou zarážkou a v súlade s článkom 8 ods. 1 druhým pododsekom tohto nariadenia.“ [PN 412]

"

1c.  V článku 9 sa odsek 2 nahrádza takto:"

2. Pätnásť rokov po tom, ako sa od novozaregistrovaných vozidiel začne vyžadovať tachograf, ako sa uvádza v tomto článku a v článkoch 8 a 10, Do ... [jeden rok od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] členské štáty vybavia svoje kontrolné orgány zariadením na diaľkovú včasnú detekciu potrebným na komunikáciu údajov uvedenú v tomto článku, a to v primeranom rozsahu a s ohľadom na svoje osobitné požiadavky a stratégie v oblasti presadzovania práva. Dovtedy sa môžu členské štáty rozhodnúť, či svoje kontrolné orgány vybavia takýmto zariadením na diaľkovú včasnú detekciu. [PN 413/rev]

"

1d.  V článku 9 sa odsek 3 nahrádza takto:"

3. Komunikácia uvedená v odseku 1 sa s tachografom nadviaže iba vtedy, keď si ju vyžiada zariadenie kontrolných orgánov. Je zabezpečená, aby sa zaistila integrita údajov a autentifikácia záznamového a kontrolného zariadenia. Prístup k preneseným údajom majú iba kontrolné orgány oprávnené kontrolovať porušovanie nariadenia (ES) č. 561/2006 právnych aktov Únie uvedených v článku 7 ods1 a tohto nariadenia a dielne, pokiaľ je to potrebné na overenie správneho fungovania tachografu. [PN 414]

"

1e.  V článku 11 sa odsek 1 nahrádza takto:"

S cieľom zabezpečiť zosúladenie inteligentných tachografov so zásadami a požiadavkami uvedenými v tomto nariadení Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme podrobné ustanovenia nevyhnutné na jednotné uplatňovanie článkov 8, 9 a 10 s výnimkou akýchkoľvek ustanovení o zaznamenávaní dodatočných údajov tachografom.

Do ... [12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých sa stanovia podrobné pravidlá pre zaznamenávanie každého prekročenia hranice vozidlom podľa článku 8 ods. 1 prvého pododseku druhej zarážky a podľa článku 8 ods. 1 druhého pododseku.

Takéto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 42 ods. 3. [PN 415]

"

1f.  V článku 34 ods. 5 sa bod iv) nahrádza takto:"

iv) pod znakom 20190404-P8_TA(2019)0340_SK-p0000002.png: prestávky alebo odpočinok, odpočinok, ročná dovolenka alebo pracovné voľno zo zdravotných dôvodov; pod znakom „trajekt/vlak“: Navyše k znaku20190404-P8_TA(2019)0340_SK-p0000003.png: čas odpočinku stráveného na trajekte alebo vo vlaku, ako sa vyžaduje v článku 9 nariadenia (ES) č. 561/2006. [PN 416]

"

2.  V článku 34 ods. 7 sa prvý pododsek nahrádza takto:"

„7. Pri príchode na miesto vhodné na zastavenie Ak tachograf nie je schopný automaticky zaznamenať prekročenie hranice, vodič vloží do digitálneho tachografu musí na prvom možnom a dostupnom mieste zastavenia zadať symboly štátov krajín, v ktorých začal sa začal a skončil svoju dennú pracovnú dobu denný pracovný čas, ako aj miesto a čas, keď vodič vozidlom prekročil hranicu. Kód krajiny po prekročení hranice do novej krajiny sa zadá do tachografu pod položkou BEGIN. Členské štáty môžu od vodičov vozidiel vykonávajúcich dopravné činnosti na ich území požadovať, aby doplnili symbol štátu krajiny o podrobnejšie geografické špecifikácie za predpokladu, že dané členské štáty oznámili Komisii uvedené podrobné geografické špecifikácie pred 1. aprílom 1998.“ [PN 417]

"

2a.   V článku 34 sa dopĺňa tento odsek:"

„7a. Vodičom sa poskytuje odborná príprava o tom, ako správne používať tachograf, s cieľom dosiahnuť plné využitie zariadenia. Vodič nesmie znášať náklady na svoju odbornú prípravu, ktorú by mal poskytnúť jeho zamestnávateľ.“ [PN 418]

"

2b.   V článku 34 sa dopĺňa tento odsek:"

„7b. Odbornú prípravu zameranú na správne čítanie a monitorovanie tachografu by mal absolvovať maximálny počet kontrolných orgánov.“ [PN 419]

"

2c.  V článku 36 ods. 1 sa písmeno i) nahrádza takto:"

i) záznamové listy za daný deň a listy použité vodičom v predchádzajúcich 28 56 dňoch; [PN 420]

"

2d.  V článku 36 ods. 1 sa bod iii) nahrádza takto:"

iii) každý ručný záznam a výtlačok vytvorený počas daného dňa a predchádzajúcich 28 56 dní, ako sa to vyžaduje v tomto nariadení a nariadení (ES) č. 561/2006. [PN 421]

"

2e.  V článku 36 ods. 2 sa bod ii) nahrádza takto:"

ii) každý ručný záznam a výtlačok vytvorený počas daného dňa a predchádzajúcich 28 56 dní, ako sa to vyžaduje v tomto nariadení a nariadení (ES) č. 561/2006; [PN 422]

"

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1)Ú. v. EÚ C 197, 8.6.2018, s. 45.
(2)Ú. v. EÚ C 176, 23.5.2018, s. 57.
(3) Pozícia Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019.
(4)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1).
(5)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(6)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 1).
(7)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a o zrušení smernice Rady 88/599/EHS (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 35).
(8) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES z 11. marca 2002 o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave (Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 35).
(9) Smernica Rady 92/6/EHS z 10. februára 1992 o montáži a používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť pre určité kategórie motorových vozidiel v Spoločenstve (Ú. v. ES L 57, 2.3.1992, s. 27).
(10) Smernica Rady 92/106/EHS zo 7. decembra 1992 o stanovení spoločných pravidiel pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 368, 17.12.1992, s. 38).
(11) Ak balík o cestnej doprave nadobudne účinnosť v roku 2019 a vykonávací akt Komisie týkajúci sa inteligentných tachografov vo verzii 2 do roku 2019/2020 (pozri článok 11 nižšie), umožňuje sa postupné dodatočné vybavenie.
(12) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/799 z 18. marca 2016, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na konštrukciu, skúšanie, montáž, prevádzku a opravu tachografov a ich komponentov (Ú. v. EÚ L 139, 26.5.2016, s. 1).

Posledná úprava: 6. októbra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia