Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0123(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0204/2018

Předložené texty :

A8-0204/2018

Rozpravy :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Hlasování :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Vysvětlení hlasování
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0341

Přijaté texty
PDF 283kWORD 76k
Čtvrtek, 4. dubna 2019 - Brusel Konečné znění
Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy ***I
P8_TA(2019)0341A8-0204/2018
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0281),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 91 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0169/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. ledna 2018(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 1. února 2018(2),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0204/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům

(1) Úř. věst. C 197, 8.6.2018, s. 38.
(2) Úř. věst. C 176, 23.5.2018, s. 57.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. dubna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) .../..., kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví
P8_TC1-COD(2017)0123

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 91 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů(2),

v souladu s řádným legislativním postupem(3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Zkušenost s prováděním nařízení (ES) č. 1071/2009(4) a nařízení (ES) č. 1072/2009(5) ukázala, že pravidla stanovená v těchto nařízeních nabízí v řadě bodů prostor ke zlepšení.

(2)  Nestanoví-li vnitrostátní předpisy jinak, pravidla pro přístup k povolání podnikatele v silniční dopravě se dosud nevztahují na podniky, které vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně motorovými vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost včetně hmotnosti přípojného vozidla nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními soupravami, které nepřesahují uvedenou hranici. Počet takových podniků provozujících vnitrostátní i mezinárodní přepravu se zvyšuje. V důsledku toho se několik členských států rozhodlo na tyto podniky uplatňovat pravidla pro přístup k povolání podnikatele v silniční dopravě stanovená nařízením (ES) č. 1071/2009. Ve snaze zabránit vzniku možných mezer a pro zajištění minimální úrovně profesionalizace odvětví používajícího motorová vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost, nepřesahuje včetně hmotnosti přípojného vozidla, je 2,4 až 3,5 tuny, by v mezinárodní dopravě na základě společných pravidel, a tudíž za účelem sbližování podmínek hospodářské soutěže všech podnikatelů, toto ustanovení mělo být zrušeno a požadavky týkající se řádného a trvalého usazení a finanční způsobilosti by měly být povinné je třeba uplatňovat požadavky pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě stejně, přičemž je třeba zabránit neúměrné administrativní zátěži. Jelikož se toto nařízení vztahuje pouze na podniky, které přepravují zboží pro cizí potřebu, podniků provádějících přepravu vlastního nákladu se toto ustanovení netýká. [pozm. návrh 110]

(2a)  Ve svém posouzení dopadů Komise odhaduje, že úspory pro podniky by se v období 2020–2035 měly pohybovat v rozmezí 2,7–5,2 miliardy EUR. [pozm. návrh 111]

(3)  V současnosti jsou členské státy oprávněny uložit kromě požadavků uvedených v nařízení (ES) č. 1071/2009 ještě další požadavky, které je potřeba splnit, aby bylo možné vykonávat povolání podnikatele v silniční dopravě. Ukázalo se, že tato možnost není nezbytně nutná k tomu, aby bylo možné reagovat na naléhavé potřeby, a že vedla k rozdílné úpravě přístupu k povolání. Je proto třeba ji zrušit.

(4)  Je nezbytné zajistit, aby Aby bylo možno bojovat proti jevu tzv. „společností s fiktivním sídlem“ a zaručit spravedlivou hospodářskou soutěž a rovné podmínky na vnitřním trhu, jsou nezbytná jasnější kritéria pro usazení, intenzivnější dohled a prosazování práva a zlepšení spolupráce mezi členskými státy. Podnikatelé v silniční dopravě usazení v členském státě byli by měli být v tomto státě skutečně a nepřetržitě přítomni a aby skutečně odtud vykonávali vykonávat svoji přepravní činnost a vyvíjet zásadní aktivity. Z tohoto důvodu a s ohledem na zkušenost je nezbytné upřesnit a zpřísnit ustanovení o řádném a trvalém usazení, přičemž však nesmí docházet k nepřiměřené administrativní zátěži. [pozm. návrh 112]

(5)  Jelikož přístup k povolání závisí na dobré pověsti dotyčného podniku, je třeba upřesnit, čí chování se posuzuje, správní postupy, které se musí dodržet, a čekací lhůty před rehabilitací odpovědného zástupce pro dopravu, který dobré pověsti pozbyl.

(6)  Vzhledem k tomu, že závažná porušení vnitrostátních daňových předpisů mohou výrazně ovlivnit podmínky spravedlivé hospodářské soutěže na trhu silniční nákladní dopravy, měla by být doplněna k bodům, k nimž se přihlíží při posuzování dobré pověsti.

(7)  Jelikož závažná porušení pravidel Unie pro vysílání pracovníků, kabotáž a závažná porušení práva rozhodného pro smluvní závazkové vztahy mohou výrazně ovlivnit trh silniční nákladní dopravy i sociální ochranu pracovníků, měla by být doplněna k bodům, k nimž se přihlíží při posuzování dobré pověsti. [pozm. návrh 113]

(8)  Vzhledem k důležitosti spravedlivé hospodářské soutěže na trhu by se při posuzování dobré pověsti odpovědných zástupů pro dopravu a dopravních podniků mělo přihlížet k porušením pravidel Unie vztahujícím se k této oblasti. Odpovídajícím způsobem by mělo být objasněno zmocnění Komise k vymezení stupně závažnosti porušení předpisů.

(9)  Vnitrostátní příslušné orgány mají problémy s určováním dokumentů, které mohou dopravní podniky předložit, aby prokázaly finanční způsobilost, zejména v případě, že nemají ověřenou účetní závěrku. Pravidla týkající se podkladů vyžadovaných k prokázání finanční způsobilosti by se měla upřesnit.

(10)  Podniky, které vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně motorovými vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje včetně hmotnosti přípojného vozidla je od 2,4 do 3,5 tuny, nebo jízdními soupravami, které nepřesahují uvedenou hranici, a které působí v mezinárodní přepravě, by měly mít minimální úroveň finanční způsobilosti, aby se zajistilo, že mají prostředky na to, aby činnost vykonávaly stabilně a dlouhodobě. Avšak vzhledem k tomu, že dotyčná činnost prováděná těmito vozidly je obecně omezeného rozsahu, související požadavky by měly být méně přísné než u podnikatelů, kteří používají vozidla nebo jízdní soupravy přesahující uvedenou hranici. [pozm. návrh 114]

(11)  Informace o podnikatelích v silniční dopravě obsažené ve vnitrostátních elektronických rejstřících by měly být co nejúplnější úplné a aktuální, aby umožňovaly vnitrostátním orgánům odpovědným za prosazování příslušných pravidel získat dostatečný přehled o vyšetřovaných podnikatelích. Lepší vnitrostátní a přeshraniční prosazování ustanovení nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 a dalších relevantních právních předpisů Unie by měly umožnit zejména informace o státní poznávací značce vozidel, které mají podnikatelé k dispozici, informace o počtu pracovníků, které zaměstnávají, a o jejich stupeň stupni rizika a základní finanční údaje. Navíc v zájmu toho, aby měli úředníci donucovacích orgánů, včetně těch, kteří provádějí silniční kontroly, jasný a úplný přehled o podnikatelích v silniční dopravě, které kontrolují, měli by mít přímý přístup v reálném čase ke všem relevantním informacím. Proto by měly být vnitrostátní elektronické rejstříky skutečně interoperabilní a k údajům v nich obsaženým by měli mít přímý přístup v reálném čase všichni k tomu oprávnění úředníci donucovacích orgánů všech členských států. Pravidla týkající se vnitrostátních elektronických rejstříků by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna. [pozm. návrh 115]

(12)  Vymezení nejzávažnějších porušení týkajících se překročení denní doby řízení podle přílohy IV nařízení (ES) č. 1071/2009 není v souladu se stávajícím příslušným ustanovením uvedeným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006(6). Tento nesoulad vyvolává nejistotu a vede k tomu, že se postupy jednotlivých vnitrostátních orgánů liší, a k výsledným obtížím při prosazování dotčených pravidel. Tato definice by tudíž měla být upřesněna, aby se zajistila shoda uvedených dvou nařízení.

(13)  Pravidla pro vnitrostátní dopravu, kterou dočasně provozuje podnikatel v silniční nákladní dopravě – nerezident v hostitelském členském státě („kabotáž“), by měla být jasná, jednoduchá a snadno vymahatelná a zároveň by měla obecně zachovat dosud dosaženou míru liberalizace. [pozm. návrh 116]

(14)  Aby nedocházelo k jízdám prázdných vozidel, měla by být povolena kabotáž v hostitelském členském státě, ovšem za zvláštních podmínek. Za tímto účelem a s cílem usnadnit kontroly a odstranit nejistotu by se mělo zrušit omezení počtu kabotážních přeprav v návaznosti na mezinárodní přepravu a měl by se snížit počet dní, během nichž může být kabotáž prováděna. [pozm. návrh 117]

(14a)  S cílem zamezit provádění kabotáže systematickým způsobem, což by mohlo vést ke vzniku trvalé nebo nepřetržité činnosti, která narušuje vnitrostátní trh, by měla být zkrácena doba, po kterou je možno v jednom hostitelském členském státě provádět kabotáž. Kromě toho by nemělo být dopravcům povoleno provádět nové kabotážní operace v tomtéž hostitelském státě v určitém časovém údob,í a dokud neuskuteční novou mezinárodní přepravu z členského státu, kde je daný podnik usazen. Tímto ustanovením není dotčeno provádění operací mezinárodní přepravy. [pozm. návrh 118]

(15)  Účinné a účelné prosazování příslušných předpisů je nezbytným předpokladem spravedlivé hospodářské soutěže na vnitřním trhu. Zásadní je další digitalizace nástrojů prosazování právních předpisů, aby se uvolnila kapacita donucovacích orgánů, snížila se zbytečná administrativní zátěž pro podnikatele v mezinárodní přepravě, zejména pro malé a střední podniky, a podařilo se lépe zacílit na vysoce rizikové podnikatele v přepravě a odhalit podvodné praktiky. Ve snaze o dematerializaci přepravních dokladů by se mělo v budoucnu stát pravidlem používání elektronických dokladů, zejména elektronických nákladních listů uvedených v Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (eCMR). Měl by být upřesněn způsob, jak podnikatelé v silniční dopravě mohou prokázat dodržení pravidel kabotáže. Jedním z takových způsobů by mělo být používání a předávání elektronických údajů o dopravě, čímž by se zjednodušilo předkládání relevantních důkazů i to, jak s nimi mohou příslušné orgány nakládat. Formát využívaný k tomuto účelu by měl zajišťovat věrohodnost a pravost informací. Vzhledem k nárůstu používání účinné elektronické výměny informací v oblasti dopravy a logistiky je důležité zajistit soudržnost v regulačních rámcích a ustanoveních zabývajících se zjednodušením administrativních postupů. [pozm. návrh 119]

(15a)  Urychlené zavedení inteligentního tachografu má prvořadý význam, protože umožní donucovacím orgánům provádějícím silniční kontroly rychlejší a účinnější odhalování porušení předpisů a odchylek, což by mělo vést k lepšímu prosazování tohoto nařízení. [pozm. návrh 120]

(16)  Na dopravní podniky se vztahují pravidla mezinárodní přepravy a jako takové tyto podniky nesou následky případného porušení předpisů, kterého se dopustí. Aby se však předešlo zneužívání podniky, které objednávají přepravní služby u podnikatelů v silniční nákladní dopravě, měly by členské státy rovněž upravit sankce pro odesílatele, přepravce a spediční firmy, jestliže vědomě objednají dodavatele a subdodavatele, pokud si jsou vědomi toho, že přepravní služby, které objednávají, porušují ustanovení nařízení (ES) č. 1072/2009. Pokud podniky, které si nechávají smluvně zajišťovat přepravní služby, objednávají tyto služby u přepravních společností s nízkým stupněm rizika, měla by být snížena jejich odpovědnost. [pozm. návrh 121]

(16a)   Navrhovaný Evropský orgán pro pracovní záležitosti [...] má podporovat a usnadňovat spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými vnitrostátními orgány v zájmu účinného prosazování příslušných právních předpisů Unie. Při podpoře a usnadňování prosazování tohoto nařízení může hrát tento orgán důležitou roli v tom, že bude napomáhat výměně informací mezi příslušnými orgány, podporovat členské státy při budování kapacit prostřednictvím výměny zaměstnanců a odborného vzdělávání a pomáhat členským státům při organizování koordinovaných kontrol. To by posílilo vzájemnou důvěru mezi členskými státy, zlepšilo účinnou spolupráci mezi příslušnými orgány a pomohlo při boji proti podvodům a zneužívání platných pravidel. [pozm. návrh 122]

(16b)   Právní předpisy v oblasti silniční dopravy by měly být posíleny, aby se zajistilo řádné uplatňování a prosazování nařízení ŘÍM I tak, aby pracovní smlouvy odrážely obvyklé místo výkonu práce zaměstnanců. Nařízení ŘÍM I doplňují základní pravidla nařízení (ES) č. 1071/2009 určená k boji proti společnostem s fiktivním sídlem a k zajištění řádných kritérií pro usazení společností, která s tímto nařízením přímo souvisejí. Tato pravidla je třeba zpřísnit, aby byla zaručena práva zaměstnanců, kteří dočasně pracují mimo svou zemi, kde mají obvyklé zaměstnaní, a aby byla zajištěna spravedlivá hospodářská soutěž mezi podniky v odvětví dopravy. [pozm. návrh 123]

(17)  Jelikož toto nařízení vnáší určitou míru harmonizace do oblastí, které dosud nebyly unijním právem harmonizovány, zejména ve vztahu k dopravě využívající lehká užitková vozidla a k postupům při prosazování stanovených pravidel, nemůže být jeho cílů, a sice sblížení podmínek hospodářské soutěže a zlepšení prosazování, uspokojivě dosaženo členskými státy, ale spíše jich může být z důvodu povahy sledovaných cílů ve spojení s přeshraniční povahou silniční dopravy lépe dosaženo na úrovni Unie. Unie tudíž může přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení sledovaných cílů.

(18)  Za účelem zohlednění vývoje na trhu a technického pokroku by na Komisi měla být podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie přenesena pravomoc přijímat akty, kterými se mění přílohy I, II a III nařízení (ES) č. 1071/2009, doplňuje uvedené nařízení o vypracovaný seznam kategorií, typů a stupňů závažnosti závažných porušení předpisů, jež kromě porušení uvedených v příloze IV nařízení (ES) č. 1071/2009 mohou vést ke ztrátě dobré pověsti, a mění přílohy I, II a III nařízení (ES) č. 1072/2009. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016(7). Aby se zejména zaručila rovnocenná účast na přípravě aktů v přenesené pravomoci, měly by Evropský parlament a Rada obdržet všechny dokumenty ve stejném okamžiku jako odborníci členských států a jejich odborníci by měli mít systematicky přístup na zasedání odborných skupin Komise, které se zabývají přípravou aktů v přenesené pravomoci.

(19)  Nařízení (ES) č. 1071/2009 a (ES) č. 1072/2009 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1071/2009 se mění takto:

(1)  článek 1 se mění takto:

(a)  odstavec 4 se mění takto:

i)  písmeno a) se zrušuje; nahrazuje tímto:"

„a) podniky, které vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně motorovými vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost včetně hmotnosti přípojného vozidla je nižší než 2,4 tuny;

   aa) podniky, které vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně motorovými vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost včetně hmotnosti přípojného vozidla je nižší než 3,5 tuny provozující výlučně vnitrostátní přepravu;“; [pozm. návrh 124]

"

ii)  písmeno b) se nahrazuje tímto:"

„b) podniky, které vykonávají výlučně služby silniční přepravy osob pro nekomerční účely, nebo které mají jiný hlavní předmět činnosti než povolání podnikatele v silniční osobní dopravě.

Silniční přeprava, za kterou jejímž účelem není přijata žádná odměna a která nevytváří příjem vytvářet zisk pro řidiče nebo jiné osoby, jako je přeprava osob pro charitativní účely poskytování této služby z charitativních důvodů nebo k čistě soukromým účelům filantropických pohnutek, se považuje za přepravu výlučně pro nekomerční účely;“; [pozm. návrh 125]

"

(b)  doplňuje se nový odstavec 6, který zní:"

„6. Ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. b) a d) a články 4, 6, 8, 9, 14, 19 a 21 se nevztahují na podniky, které vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně motorovými vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními soupravami, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny.

Členské státy však mohou:

   (a) vyžadovat, aby tyto podniky uplatňovaly některá nebo všechna ustanovení uvedená v prvním pododstavci;
   (b) snížit hranici uvedenou v prvním pododstavci pro všechny nebo některé kategorie silniční dopravy.“ [pozm. návrh 126]

"

(2)  v článku 3 se zrušuje odstavec 2;

(3)  článek 5 se mění takto:

(a)  písmeno a) se nahrazuje tímto:"

„a) mít odpovídající prostory, přiměřené činnostem daného podniku, v nichž uchovává svou klíčovou podnikovou dokumentaci, má přístup k originálům své klíčové podnikové dokumentace, ať již v elektronické nebo v jiné podobě zejména své obchodní smlouvy, účetní doklady, doklady ke svým obchodním smlouvám, účetním dokladům, dokladům o vedení zaměstnanců, pracovní smlouvy, doklady obsahující pracovním smlouvám, dokladům k sociálnímu zabezpečení, dokladům obsahujícím údaje týkající se kabotáže, vysílání pracovníků a doby řízení a doby odpočinku a všechny ostatní doklady všem ostatním dokladům, k nimž musí mít příslušný orgán přístup k ověření, zda jsou splněny podmínky stanovené tímto nařízením;“ [pozm. návrh 127]

"

aa)  vkládá se nový bod, který zní:"

„aa) vozidla uvedená v písmenu b) provádět v rámci přepravní smlouvy nejméně jednu nakládku nebo jednu vykládku zboží každé čtyři týdny v členském státě usazení“;. [pozm. návrh 128]

"

(b)  písmeno c) se nahrazuje tímto:"

„c) účinně a nepřetržitě vykonávat s vhodnými administrativními prostředky a zařízením administrativní a obchodní činnost v prostorách uvedených v písmenu a) umístěných v tomto členském státě;“; [pozm. návrh 129]

"

(c)  doplňuje se nové písmeno d), které zní:"

„d) řídit účinně a nepřetržitě řídit dopravu vykonávanou vozidly uvedenými s použitím vozidel uvedených v písmeně b), a to s příslušným technickým vybavením nacházejícím se v tomto členském státě;“; [pozm. návrh 130]

"

(d)  doplňuje se nové písmeno e), které zní:"

„e) mít majetek a zaměstnávat pracovníky v rozsahu přiměřeném činnosti podniku.“;

"

(da)  doplňuje se nové písmeno f), které zní:"

„f) mít jasnou vazbu mezi prováděnou přepravou a členským státem usazení, operační středisko a přístup k dostatečnému počtu parkovacích stání, která budou pravidelně využívat vozidla uvedená v písmeně b).“; [pozm. návrh 131]

"

(db)  doplňuje se nové písmeno g), které zní:"

„g) přijímat a zaměstnávat řidiče na základě pracovně-právních předpisů daného členského státu;“; [pozm. návrh 132]

"

(dc)  doplňuje se nové písmeno h), které zní:"

„h) zajistit, aby usazení bylo místem, v němž nebo z nějž pracovník obvykle vykonává svoji práci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008* nebo Římské úmluvy.

__________________

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) (Úř. věst. L 177, 4.7.2008, s. 6).“; [pozm. návrh 133]

"

(4)  článek 6 se mění takto:

(a)  odstavec 1 se mění takto:

i)  druhý pododstavec se nahrazuje tímto:"

„Při zjišťování, zda určitý podnik splnil tento požadavek, zváží členské státy chování podniku, jeho odpovědných zástupců pro dopravu, jednatelů, v případě komanditní společnosti komplementářů, jiných právních zástupců a jakékoli jiné dotčené osoby, kterou může členský stát stanovit. Odkazy v tomto článku na odsouzení, sankce nebo porušení zahrnují odsouzení, sankce či porušení vztahující se na samotný podnik, jeho odpovědného zástupce pro dopravu, jednatele, v případě komanditní společnosti komplementáře, jiné právní zástupce a jakoukoli jinou dotčenou osobu, kterou může členský stát stanovit.“;

"

ii)  v písmenu a) třetího pododstavce se doplňuje nový bod vii), který zní:"

„vii) daňových zákonů.“;

"

iii)  v písmenu b) třetího pododstavce se doplňují nové body xi), a xii), a xiii) které zní:"

„xi) vysílání zaměstnanců;

   xii) práva rozhodného pro smluvní závazkové vztahy;
   xiii) kabotáže.“; [pozm. návrh 134]

"

(b)  odstavec 2 se nahrazuje tímto:"

„2. Pro účely odst. 1 třetího pododstavce písm. b), byl-li v jednom nebo více členských státech odpovědný zástupce pro dopravu nebo dopravní podnik odsouzen za závažnou trestnou činnost nebo mu byla uložena sankce za některé z nejzávažnějších porušení pravidel Unie uvedených v příloze IV, příslušný orgán členského státu usazení vhodným a včasným způsobem provede a ukončí správní řízení, které případně zahrne kontrolu na místě v prostorách dotyčného podniku.

Během správního řízení mají odpovědný zástupce pro dopravu nebo případně jiní právní zástupci přepravního podniku právo předložit své argumenty a vysvětlení.

Během správního řízení příslušný orgán posoudí, zda by z důvodu zvláštních okolností představovala v daném případě ztráta dobré pověsti nepřiměřený následek. Při tomto posouzení příslušný orgán přihlédne k počtu závažných porušení vnitrostátních a unijních pravidel uvedených v odst. 1 třetím pododstavci i k počtu nezávažnějších porušení unijních pravidel podle přílohy IV, za která byl odpovědný zástupce pro dopravu nebo dopravní podnik odsouzen nebo za která mu byly uděleny pokuty. Takovýto případný závěr musí být řádně vysvětlen a odůvodněn.

Shledá-li příslušný orgán, že by ztráta dobré pověsti byla nepřiměřená, rozhodne, že dobrá pověst dotyčného podniku zůstane zachována. Důvody pro toto rozhodnutí se zanesou do vnitrostátního rejstříku. Počet těchto rozhodnutí bude uveden ve zprávě podle čl. 26 odst. 1.

Neshledá-li příslušný orgán, že by ztráta dobré pověsti byla nepřiměřená, má odsouzení nebo uložení sankcí za následek ztrátu dobré pověsti;“;

"

(c)  vkládá se nový odstavec 2a, který zní:"

„2a. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24, kterými se stanoví seznam kategorií, typů a stupňů závažnosti závažných porušení předpisů Unie podle odst. 1 třetího pododstavce písm. b), jež kromě porušení uvedených v příloze IV mohou vést ke ztrátě dobré pověsti. Členské státy při určování priorit pro kontroly podle čl. 12 odst. 1 přihlédnou k informacím o těchto porušeních včetně informací obdržených od ostatních členských států.

Za tímto účelem Komise:

   a) stanoví kategorie a typy porušení předpisů, ke kterým dochází nejčastěji;
   b) určí stupeň závažnosti porušení podle jejich schopnosti vyvolat riziko smrtelných nebo vážných zranění a nebo narušit hospodářskou soutěž na trhu silniční dopravy, a to i zhoršením pracovních podmínek pracovníků v dopravě; [pozm. návrh 135]
   c) stanoví četnost výskytu, při jejímž překročení se opakovaná porušení považují za závažnější, s přihlédnutím k počtu řidičů využívaných při dopravních činnostech řízených odpovědným zástupcem pro dopravu.“;

"

(5)  článek 7 se mění takto:

(a)  v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:"

„Pro účely splnění požadavku stanoveného v čl. 3 odst. 1 písm. c) musí být podnik v průběhu ročního účetního období trvale schopen dostát svým finančním závazkům. Podnik na základě ročních účetních závěrek, které ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná osoba, prokáže, že každým rokem disponuje vlastním kapitálem ve výši nejméně 9 000 EUR, je-li používáno jediné vozidlo, a 5 000 EUR na každé další užívané vozidlo s největší přípustnou hmotností včetně hmotnosti přípojného vozidla přesahující 3,5 tuny a 900 EUR na každé další užívané vozidlo s největší přípustnou hmotností včetně hmotnosti přípojného vozidla mezi 2,4 a 3,5 tuny. Podniky, které vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně motorovými vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními soupravami, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje , včetně hmotnosti přípojného vozidla, je 2,4–3,5 tuny, na základě ročních účetních závěrek, které ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná osoba, prokážou, že každým rokem disponují vlastním kapitálem ve výši nejméně 1 800 EUR, je-li používáno jediné vozidlo, a 900 EUR na každé další užívané vozidlo.“ [pozm. návrh 136]

"

(b)  odstavec 2 se nahrazuje tímto:"

„2. Odchylně od odstavce 1 v případě, že ověřená roční účetní závěrka není k dispozici, příslušný orgán souhlasí s tím, aby podnik prokázal svoji finanční způsobilost potvrzením, například bankovním bankovní zárukou, dokumentem vystaveným finančním ústavem, na jehož základě je získán přístup k úvěru na jméno podniku, nebo pojištěním, včetně pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání poskytnutého jednou nebo více bankami nebo jinými finančními institucemi včetně pojišťoven, nebo jiným závazným dokumentem, prokazujícím, že který představuje společnou a nerozdílnou záruku za podnik, disponuje částkami pokud jde o částky ve výši uvedené v odst. 1 prvním pododstavci.“; [pozm. návrh 137]

"

(5a)  v článku 8 se odstavec 5 nahrazuje tímto:"

„Členské státy mohou podporovat pravidelnou odbornou přípravu v oborech uvedených v příloze I v tříletých intervalech, aby byla osoba nebo osoby uvedené v odstavci 1 dostatečně informovány o vývoji v daném odvětví.“; [pozm. návrh 138]

"

(6)  v článku 8 se odstavec 9 nahrazuje tímto:"

„9. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24, kterými se mění přílohy I, II a III za účelem jejich přizpůsobení vývoji na trhu a technickému pokroku.“;

"

(7)  v čl. 11 odst. 4 se zrušuje třetí pododstavec;

(8)  v čl. 12 odst. 2 se zrušuje druhý pododstavec nahrazuje tímto:"

„Členské státy provádějí kontroly alespoň každé tři roky s cílem ověřit, zda podniky plní požadavky stanovené v článku 3.“; [pozm. návrh 139]

"

(9)  v čl. 13 odst. 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:"

„c) lhůtu nepřesahující šest měsíců, není-li podmínka ohledně finanční způsobilosti splněna, s cílem prokázat, že uvedený požadavek je opět trvale plněn.“;

"

(10)  v čl. 14 odst. 1 se vkládá druhý pododstavec, který zní:"

„Příslušné orgány neprovedou rehabilitaci odpovědného zástupce pro dopravu dříve než po uplynutí jednoho roku ode dne, kdy ke ztrátě dobré pověsti došlo.“;

"

(10a)   V článku 14 se odstavec 2 nahrazuje tímto:"

„2. Do přijetí případného rehabilitačního opatření v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy pozbývá osvědčení o odborné způsobilosti, uvedené v čl. 8 odst. 8, odpovědného zástupce pro dopravu, který byl prohlášen za nezpůsobilého, platnosti ve všech členských státech. Komise sestaví seznam rehabilitačních opatření, která povedou k opětovnému získání dobré pověsti.“; [pozm. návrh 140]

"

(11)  článek 16 se mění takto:

a)  odstavec 2 se mění takto:

-ia)  písmeno c) se nahrazuje tímto:"

„c) jména odpovědných zástupců pro dopravu určených pro splnění požadavků uvedených v článku 3 a týkajících se dobré pověsti a odborné způsobilosti a případně i jméno zákonného zástupce;“; [pozm. návrh 141]

"

i)  doplňují se nová písmena g), h), i) a j), která znějí:"

„g) státní poznávací značky vozidel, které má podnik k dispozici podle čl. 5 písm. b);

   h) počet zaměstnanců osob zaměstnaných v daném podniku za poslední kalendářní rok; [pozm. návrh 142]
   i) celková aktiva, závazky, vlastní kapitál a obrat za poslední dva roky;
   j) stupeň rizika podniku podle článku 9 směrnice 2006/22/ES.“;

"

ia)  vkládá se písmeno ja), které zní:"

ja) pracovní smlouvy mezinárodních řidičů z posledních šesti měsíců. [pozm. návrh 143]

"

ii)  druhý, třetí a čtvrtý pododstavec se nahrazují tímto:"

„Členské státy se mohou rozhodnout uchovávat údaje uvedené v prvním pododstavci písm. e) až j) v oddělených rejstřících. V tom případě se příslušné údaje poskytují na žádost nebo se přímo zpřístupňují všem příslušným orgánům dotyčného členského státu. Požadované informace se poskytují do pěti pracovních dnů po obdržení žádosti. Údaje uvedené v prvním pododstavci písm. a) až d) jsou veřejně přístupné v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. [pozm. návrh 144]

V každém případě se Údaje uvedené v prvním pododstavci písm. e) až j) se zpřístupňují jiným než příslušným orgánům pouze v případě, že jsou tyto orgány řádně oprávněné provádět kontroly a ukládat sankce v oblasti silniční dopravy a že jsou jejich úředníci pod přísahou nebo jsou jiným způsobem zavázáni formální povinností zachovávat mlčenlivost. [pozm. návrh 145]

Pro účely článku 14a nařízení (ES) č. 1072/2009 se údaje uvedené v písmenu j) poskytují na žádost odesílatelům, spedičním firmám, dodavatelům a subdodavatelům.“; [pozm. návrh 146]

"

(b)  odstavec 4 se nahrazuje tímto:"

„4. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby všechny údaje obsažené ve vnitrostátním elektronickém rejstříku byly aktuální a přesné.“;

"

(ba)  odstavec 5 se nahrazuje tímto:"

„5. S cílem zvýšit účinnost přeshraničního prosazování právních předpisů členské státy zajistí propojení a interoperabilitu elektronických rejstříků v  celé Unii pomocí systému evropských rejstříků podniků silniční dopravy (ERRU) uvedeného v prováděcím nařízení Komise (EU) 2016/480, aby tak k údajům uvedeným v odstavci 2 měly přímý přístup v reálném čase všechny příslušné donucovací orgány a kontrolní subjekty všech členských států.“; [pozm. návrh 147]

"

(bb)  odstavec 6 se nahrazuje tímto:"

„6. Komise je zmocněna přijímat v souladu s článkem 24a akty v přenesené pravomoci, kterými stanoví a aktualizuje společná pravidla s cílem zajistit, aby byly vnitrostátní elektronické rejstříky plně propojené a interoperabilní, aby tak příslušný orgán nebo kontrolní subjekt v kterémkoli členském státě měl přímý přístup v reálném čase do vnitrostátního elektronického rejstříku kteréhokoli členského státu, jak se stanoví v odstavci 5. Tato společná pravidla zahrnou pravidla týkající se formátu vyměňovaných údajů, technických postupů pro nahlížení do vnitrostátních elektronických rejstříků ostatních členských států prostřednictvím elektronického rozhraní a interoperability těchto rejstříků, jakož i zvláštní pravidla o přístupu k údajům, zápisu a sledování údajů.“; [pozm. návrh 148]

"

(c)  odstavec 7 se zrušuje;

(12)  článek 18 se nahrazuje tímto:"

Článek 18

Správní spolupráce mezi členskými státy

1.  Každý členský stát určí národní kontaktní místo pověřené výměnou informací o provádění tohoto nařízení s ostatními členskými státy. Členské státy sdělí Komisi název a adresu příslušného kontaktního místa nejpozději do 31. prosince 2018. Komise sestaví seznam všech vnitrostátních kontaktních míst a rozešle jej členským státům. Členské státy Komisi ihned informují o případných změnách týkajících se kontaktních míst. Příslušné orgány členských států úzce spolupracují a pohotově si poskytují vzájemnou pomocjakékoli jiné relevantní informace, aby se usnadnilo uplatňováníprosazování tohoto nařízení. [pozm. návrh 149]

1a.  Pro účely odstavce 1 se správní spolupráce, která je stanovena v tomto článku, provádí prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (systém IMI), který byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/2012* a umožňuje všem podnikatelům poskytovat údaje ve svých vlastních jazycích. [pozm. návrh 150]

2.  Členský stát, který obdrží oznámení o závažném porušení předpisů, jež mělo během posledních dvou let za následek odsouzení nebo sankci v jiném členském státě, zaznamená toto porušení předpisů do svého vnitrostátního elektronického rejstříku.

3.  Členské státy odpoví na žádosti o informace od všech příslušných orgánů jiných členských států a v případě potřeby provedou kontroly, inspekce a vyšetřování dodržování požadavku podle čl. 3 odst. 1 písm. a) podnikateli v silniční dopravě usazenými na jejich území. Žádosti o informace od příslušných orgánů členských států musí být opodstatněné a řádně odůvodněné. Za tímto účelem žádosti obsahují důvěryhodné údaje o případných porušeních čl. 3 odst. 1 písm. a). [pozm. návrh 151]

4.  Domnívá-li se dožádaný členský stát, že žádost je odůvodněná nedostatečně, informuje o této skutečnosti dožadující členský stát ve lhůtě deseti pěti pracovních dnů. Dožadující členský stát žádost dále doloží. Není-li toto možné, žádost může být členským státem zamítnuta. [pozm. návrh 152]

5.  Je-li vyřízení žádosti o informace nebo provedení kontrol, inspekcí či vyšetřování obtížné nebo nemožné, informuje dotyčný členský stát o této skutečnosti dožadující členský stát ve lhůtě deseti pěti pracovních dnů s uvedením důvodů a řádně tuto obtížnost nebo nemožnost odůvodní. Dotčené členské státy spolu projednají spolupracují na nalezení řešení každého nadneseného problému. Při přetrvávání problémů v oblasti výměny informací nebo při trvalém odmítání poskytnout informace bez řádného odůvodnění může Komise poté, co o tom byla informována a provedla konzultace s dotčenými členskými státy, přijmout veškerá nezbytná opatření k nápravě situace. [pozm. návrh 153]

6.  V odpovědi na žádosti podle odstavce 3 členské státy předloží požadované informace a provedou požadované kontroly, inspekce a vyšetřování do dvaceti pěti patnácti pracovních dnů od obdržení žádosti, pokud se dotčené členské státy vzájemně nedohodly na jiné lhůtě nebo pokud neinformovaly dožadující členský stát, že žádost je podle odstavců 4 a 5 nedostatečně odůvodněná nebo její splnění není možné nebo je obtížné a tyto obtíže se nepodařilo vyřešit. [pozm. návrh 154]

7.  Členské státy zajistí, aby informace, které jim byly předány v souladu s tímto článkem, byly použity pouze ve věci/věcech, pro kterou/které byly vyžádány.

8.  Vzájemná správní spolupráce a pomoc se poskytuje bezplatně.

9.  Žádost o informace nebrání příslušným orgánům v tom, aby přijaly opatření v souladu s příslušnými ustanoveními vnitrostátního a unijního práva za účelem šetření a prevence údajného porušení tohoto nařízení.

__________________

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/2012 ze dne 25. října 2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 2008/49/ES („nařízení o systému IMI“), (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 1).“;

"

(12a)  vkládá se nový článek 18a, který zní:"

„Článek 18a

Doprovodná opatření

1.  Členské státy přijmou doprovodná opatření za účelem rozvoje, usnadnění a podpory výměn mezi úředníky odpovědnými za správní spolupráci a vzájemnou pomoc mezi členskými státy, jakož i mezi úředníky odpovědnými za kontrolu dodržování a prosazování platných pravidel tohoto nařízení.

2.  Komise poskytne technickou a jinou podporu za účelem dalšího zlepšení správní spolupráce a posílení vzájemné důvěry členských států, a to mj. prostřednictvím podpory výměn zaměstnanců a společných programů odborné přípravy, jakož i prostřednictvím rozvoje, usnadnění a podpory iniciativ v oblasti osvědčených postupů. Komise může využít dostupných nástrojů financování s cílem dále posílit budování kapacit a správní spolupráci členských států, aniž by tím byly dotčeny výsady Evropského parlamentu a Rady v rozpočtovém procesu.

3.  Členské státy vytvoří program vzájemných hodnocení, na němž se budou podílet všechny příslušné donucovací orgány a který zajistí vhodnou rotaci jak přezkumných, tak i kontrolovaných příslušných donucovacích orgánů. Členské státy informují Komisi o těchto programech každé dva roky v rámci zprávy o činnosti příslušných orgánů uvedené v článku 26.“; [pozm. návrh 155]

"

(13)  článek 24 se zrušuje;

(14)  vkládá se nový článek 24a, který zní:"

„Článek 24a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 6 odst. 2 a čl. 8 odst. 9 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto (pozměňujícího) nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 2 a čl. 8 odst. 9 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 2 a čl. 8 odst. 9 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

___________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

"

(15)  v článku 25 se zrušuje odstavec 3;

(16)  v článku 26 se doplňují nové odstavce 3, 4 a 5, které znějí:"

„3. Každý rok členské státy vypracují zprávu o používání motorových vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost, nepřesahuje včetně hmotnosti přípojného vozidla, je 2,4–3,5 tun, nebo jízdních souprav, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tun, tuny a která jsou používána v mezinárodní dopravě a registrována na svém jejich území a tuto zprávu předloží Komisi nejpozději do 30. června roku následujícího po skončení vykazovaného období. Tato zpráva zahrnuje: [pozm. návrh 156]

   a) počet povolení udělených podnikatelům, kteří vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně motorovými vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost, nepřesahuje včetně hmotnosti přípojného vozidla, je 2,4–3,5 tuny, nebo jízdními soupravami, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny tuny a která jsou používána v mezinárodní dopravě; [pozm. návrh 157]
   b) počet motorových vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost, nepřesahuje včetně hmotnosti přípojného vozidla, je 2,4–3,5 tuny, používaných v mezinárodní dopravě a registrovaných v členském státě každý kalendářní rok; [pozm. návrh 158]
   c) celkový počet motorových vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost, nepřesahuje včetně hmotnosti přípojného vozidla, je 2,4 až 3,5 tuny, používaných v mezinárodní dopravě a registrovaných v členském státě každý rok k 31. prosinci; [pozm. návrh 159]
   d) odhadovaný podíl motorových vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost, nepřesahuje včetně hmotnosti přípojného vozidla, je 2,4–3,5 tuny, nebo jízdních souprav i vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 je nižší než 2,4 tuny, na celkové činnosti v silniční dopravě všech vozidel registrovaných v členském státě, v členění podle vnitrostátní a mezinárodní dopravy a kabotáže. [pozm. návrh 160]

4.  Na základě informací shromážděných Komisí podle odstavce 3 a na základě dalších důkazů Komise nejpozději do 31. prosince 2024 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o vývoji celkového počtu motorových vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost, nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdních souprav, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje včetně hmotnosti přípojného vozidla, je 2,4–3,5 tuny, používaných ve vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravě. Na základě této zprávy znovu posoudí, zda je nezbytné navrhnout další opatření. [pozm. návrh 161]

5.  Každý rok členské státy podají Komisi zprávu o žádostech, které podaly na základě čl. článku 18 odst. 3 a 4, o odpovědích, které obdržely od ostatních členských států, a o opatřeních, která přijaly na základě poskytnutých informací.“; [pozm. návrh 162]

"

(16a)  doplňuje se nový odstavec 5a, který zní:"

„5a. Na základě informací shromážděných Komisí podle odstavce 5 a na základě dalších důkazů Komise nejpozději do 31. prosince 2020 předloží Evropskému parlamentu a Radě podrobnou zprávu o rozsahu správní spolupráce členských států, o případných nedostatcích v tomto ohledu a o možných způsobech, jak tuto spolupráci zlepšit. Na základě této zprávy posoudí, zda je nezbytné navrhnout další opatření.“; [pozm. návrh 163]

"

(17)  v příloze IV bodu 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:"

„b) Překročení maximální denní doby řízení během denní pracovní doby o 50 % nebo více.“;

"

Článek 2

Nařízení (ES) č. 1072/2009 se mění takto:

(1)  v čl. 1 odst. 1 se vkládá nový pododstavec, který zní:"

„Přeprava prázdných kontejnerů nebo palet se považuje za přepravu pro cizí potřebu, je-li předmětem smlouvy o přepravě.“

"

(1a)  v čl. 1 odst. 1 se vkládá nový pododstavec, který zní:"

„Lhůty uvedené v čl. 8 odst. 2 a čl. 8 odst. 2a tohoto nařízení se vztahují rovněž na silniční přepravu dováženého nebo vyváženého zboží uskutečňovanou jako vnitrostátní počáteční nebo vnitrostátní závěrečný úsek kombinované dopravy podle ustanovení směrnice Rady 92/106/EHS.“; [pozm. návrh 164]

"

(1b)  v článku 1 se odstavec 2 nahrazuje tímto:"

„2. V případě přepravy z členského státu do třetí země a naopak se toto nařízení vztahuje na část jízdy provedenou průjezdem přes území jakéhokoli členského státu. Tato část jízdy provedená průjezdem je však vyloučena z působnosti směrnice o vysílání pracovníků. Nepoužije se na část jízdy provedenou na území členského státu nakládky nebo vykládky, pokud není uzavřena nezbytná dohoda mezi Společenstvím a danou třetí zemí.“; [pozm. návrh 165]

"

(1c)  v odstavci 5 se písmeno c) nahrazuje tímto:"

„c) přeprava nákladu vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost, včetně největší přípustné hmotnosti přípojného vozidla, je nižší než 2,4 t;“; [pozm. návrh 166]

"

(2)  článek 2 se mění takto:

(a)  bod 6 se nahrazuje tímto:"

„6. „kabotáží“ vnitrostátní přeprava pro cizí potřebu dočasně provozovaná v hostitelském členském státě, zahrnující přepravu od vyzvednutí nákladu v jednom nebo několika místech nakládky až do jeho dodání do jednoho nebo několika míst dodání v souladu s údaji v nákladním listu;“;

"

aa)  doplňuje se nový bod, který zní: "

„7a) „průjezdem“ jízda vozidla s nákladem jedním či více členskými státy nebo jednou či více třetími zeměmi, při které výchozí a cílové místo neleží v těchto členských státech nebo třetích zemích.“; [pozm. návrh 167]

"

(3)  článek 4 se mění takto:

-a)  v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:"

„ba) provádí mezinárodní přepravu vozidly vybavenými inteligentními tachografy podle článku 3 a kapitoly II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014*.“

________________

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy (Úř. věst. L 60, 28.2.2014, s. 1).“; [pozm. návrh 168]

"

(a)  v odstavci 2 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:"

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14b, kterými se mění toto nařízení s cílem přizpůsobit maximální dobu platnosti licence Společenství vývoji na trhu.“;

"

(b)  v odstavci 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:"

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14b, kterými se mění přílohy I a II za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku.“;

"

(4)  v článku 5 se odstavec 4 nahrazuje tímto:"

„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14b, kterými se mění příloha III za účelem jejího přizpůsobení technickému pokroku.“;

"

(5)  článek 8 se mění takto:

(a)  odstavec 2 se nahrazuje tímto:"

„2. Podnikatelé v silniční nákladní dopravě uvedení v odstavci 1 jsou oprávněni v návaznosti na mezinárodní přepravu nákladu z jiného členského státu nebo ze třetí země do hostitelského členského státu provést po dodání nákladu s týmž vozidlem, nebo v případě soupravy s týmž motorovým vozidlem, kabotáž v hostitelském členském státě nebo v sousedících členských státech. K poslední vykládce v rámci kabotáže musí dojít do pěti tří dnů od poslední vykládky v hostitelském členském státě navazující na mezinárodní přepravu a v souladu s příslušnou smlouvou o přepravě;“; [pozm. návrh 169]

"

aa)  vkládá se nový odstavec, který zní:"

„2a. Po skončení třídenního období uvedeného v odstavci 2 nesmějí podnikatelé v silniční nákladní dopravě provádět s týmž vozidlem, nebo v případě soupravy s motorovým vozidlem této soupravy, kabotážní činnosti v témže hostitelském členském státě do 60 hodin od návratu do členského státu, v němž je daný podnikatel v silniční nákladní dopravě usazen, a dokud neuskuteční novou mezinárodní přepravu z členského státu, kde je daný podnik usazen.“; [pozm. návrh 170]

"

(b)  v odstavci 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:"

„Má se za to, že vnitrostátní silniční nákladní přeprava uvnitř hostitelského členského státu provozovaná podnikatelem v silniční nákladní dopravě – nerezidentem je v souladu s tímto nařízením pouze v případě, že tento podnikatel může předložit jasné důkazy o předcházející mezinárodní přepravě.“;

"

(c)  vkládá se nový odstavec 4a, který zní:"

„4a. Důkazy uvedené v odstavci 3 se předloží nebo předají oprávněnému kontrolorovi hostitelského členského státu na žádost a během silniční kontroly. Mohou být předloženy nebo předány elektronicky Členské státy přijmou tyto důkazy předložené nebo předané v elektronické podobě s použitím upravitelného strukturovaného formátu, který lze přímo používat k ukládání a zpracování počítačem, například elektronického nákladního listu jako např. elektronický nákladní list uvedený v Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (eCMR).* Během silniční kontroly může řidič kontaktovat ústředí, odpovědného zástupce pro dopravu nebo jinou osobu či subjekt, který může poskytnout důkazy uvedené v odstavci 3 [pozm. návrh 171]

_________________

* Elektronický nákladní list podle „Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě“.“

"

(5a)  v čl. 9 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:"

„ea) odměnu a délku placené dovolené za kalendářní rok, které jsou stanovené v čl. 3 odst. 1 prvním pododstavci písm. b) a c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES*.

________________________

* Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1ú.“; [pozm. návrh 172]

"

(6)  v čl. 10 odst. 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:"

„Komise přezkoumá situaci zejména na základě příslušných údajů a po konzultaci výboru zřízeného podle čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 165/2014* ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení žádosti členského státu rozhodne, zda jsou ochranná opatření nutná, a pokud nutná jsou, přijme je.

________________

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy (Úř. věst. L 60, 28.2.2014, s. 1).“;

"

(7)  vkládá se nový článek 10a, který zní:"

Článek 10a

Kontroly Inteligentní prosazování [pozm. návrh 173]

1.  Každý členský stát organizuje kontroly tak, aby od 1. ledna 2020 byla v každém kalendářním roce zkontrolována nejméně 2 % všech kabotáží realizovaných na jeho území. Od 1. ledna 2022 se tento podíl zvýší nejméně na 3 %. Základem pro výpočet uvedeného podílu je celková kabotážní činnost v členském státě v roce t-2 vyjádřená v tunokilometrech podle údajů uvedených Eurostatem. V zájmu důslednějšího prosazování povinností uvedených v této kapitole členské státy zajistí, aby se na jejich území uplatňovala ucelená národní strategie prosazování práva. Tato strategie se zaměří na dopravce s vysokým hodnocením rizika, jak je uvedenočlánku 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES*. [pozm. návrh 174]

1a.  Každý členský stát zajistí, aby kontroly stanovené v článku 2 směrnice 2006/22/ES ve vhodných případech zahrnovaly kontrolu kabotážních činností. [pozm. návrh 175]

2.  Členské státy se zaměří na podniky, jež byly vyhodnoceny jako podniky představující zvýšené riziko porušení ustanovení této kapitoly, která se na ně vztahují. Za tímto účelem členské státy v rámci systému hodnocení rizik zavedeného členskými státy podle článku 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES** a rozšířeného podle článku 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009** považují riziko takového porušení za samostatné riziko.

2a.  Pro účely odstavce 2 mají členské státy přístup k relevantním informacím a údajům zaznamenaným, zpracovaným nebo uloženým v inteligentních tachografech uvedených v kapitole II nařízení (EU) č. 165/2014 a v elektronických přepravních dokladech, jako jsou elektronické nákladní listy uvedené v Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (eCMR). [pozm. návrh 176]

2b.  Členské státy poskytnou přístup k těmto údajům pouze příslušným orgánům, které jsou oprávněny kontrolovat porušení právních aktů uvedená v tomto nařízení. Členské státy oznámí Komisi kontaktní údaje všech příslušných orgánů na svém území, které určily jako orgány s přístupem k těmto údajům. Do ... sestaví Komise seznam všech příslušných orgánů a předá jej členským státům. Členské státy neprodleně oznámí případné následné změny tohoto seznamu. [pozm. návrh 177]

2c.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14b, kterými stanoví vlastnosti údajů, k nimž mají mít členské státy přístup, podmínky jejich použití a technické specifikace jejich přenosu nebo přístupu k nim, obsahující zejména:

   a) podrobný seznam informací a údajů, k nimž mají mít příslušné orgány členských států přístup, zahrnující přinejmenším čas a místo překročení hranice, činnosti nakládky a vykládky, registrační značku vozidla a údaje o řidiči;
   b) práva přístupu příslušných orgánů, která budou v případě potřeby rozlišena podle druhu příslušných orgánů, druhu přístupu a účelu využití údajů;
   c) technické specifikace přenosu údajů uvedených v písmenu a) nebo přístupu k nim, případně včetně maximální doby uchovávání těchto údajů, rozlišených ve vhodných případech podle druhu. [pozm. návrh 178]

2d.  Veškeré osobní údaje uvedené v tomto článku nesmějí být přístupny ani uchovávány déle, než je nezbytné pro účely, ke kterým byly údaje shromážděny nebo ke kterým jsou dále zpracovávány. Jakmile již nejsou údaje pro tyto účely zapotřebí, jsou zničeny. [pozm. návrh 179]

3.  Členské státy nejméně třikrát za rok provedou vzájemně koordinované silniční kontroly kabotáže, které mohou probíhat současně s kontrolami prováděnými podle článku 5 směrnice 2006/22/ES. Tyto kontroly provádějí zároveň vnitrostátní orgány odpovědné za prosazování příslušných pravidel v oblasti silniční dopravy z nejméně dvou členských států, přičemž každý z těchto orgánů tak činí na svém vlastním území. Národní kontaktní místa určená podle čl. 18 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009**** Členské státy si vyměňují informace o počtu a druhu porušení zjištěných po provedení vzájemně koordinovaných silničních kontrol. [pozm. návrh 180]

______________________

* Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS (Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 35).“;

**** Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 51).“

"

(8)  vkládají se nové články 14a a 14b, které znějí:"

„Článek 14a

Odpovědnost

Členské státy stanoví účinné, přiměřené a odrazující sankce za nedodržení kapitol II a III pro odesílatele, spediční firmy, dodavatele a subdodavatele, za nedodržení kapitol II a III, kteří vědomě objednají kteří věděli nebo měli vědět, že přepravní služby, které objednávají, porušují toto nařízení.

Pokud odesílatelé, spediční firmy, dodavatelé a subdodavatelé objednají přepravní služby u podniku silniční dopravy s nízkou mírou rizika podle článku 9 směrnice 2006/22/ES, nenesou odpovědnost za porušení tohoto nařízení, není-li prokázáno, že o porušení věděli. [pozm. návrh 181]

Článek 14b

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 2 a 4 a čl. 5 odst. 4 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto (pozměňujícího) nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 2 a 4 a čl. 5 odst. 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016*.*

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 2 a 4 a čl. 5 odst. 4 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

___________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

"

(9)  článek 15 se zrušuje;

(10)  článek 17 se nahrazuje tímto:"

„Článek 17

Podávání zpráv

1.  Nejpozději do 31. ledna každého roku uvědomí členské státy Komisi o počtu držitelů licence Společenství k 31. prosinci předchozího roku a o počtu opisů licencí odpovídajícímu počtu vozidel v provozu k tomuto dni.

2.  Nejpozději do 31. ledna každého roku uvědomí členské státy Komisi o počtu osvědčení řidiče vydaných v předchozím kalendářním roce i o celkovém počtu osvědčení řidiče k 31. prosinci předchozího kalendářního roku.

3.  Svou národní strategii prosazování práva přijatou podle článku 10a předloží členské státy Komisi nejpozději do ... [dva roky po vstupu tohoto nařízení v platnost]. Nejpozději do 31. ledna každého roku uvědomí členské státy Komisi o počtu kontrol kabotáže operacích v oblasti prosazování práva provedených v předchozím kalendářním roce podle článku 10a, případně včetně počtu provedených kontrol. Tyto poskytnuté informace zahrnují počet zkontrolovaných vozidel a počet zkontrolovaných tunokilometrů.“ [pozm. návrh 182]

3a.  Komise do konce roku 2022 vypracuje zprávu o situaci na trhu Unie v oblasti silniční dopravy. Tato zpráva bude obsahovat analýzu situace na trhu včetně hodnocení účinnosti kontrol a vývoje podmínek zaměstnávání v dané profesi. [pozm. návrh 183]

"

Článek 3

Přezkum

1.  Komise vyhodnotí provádění tohoto nařízení, zejména dopad článku 2, kterým se mění článek 8 nařízení (ES) č. 1072/2009, do [tří let po vstupu tohoto nařízení v platnost] a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení. Ke zprávě Komise se případně připojí legislativní návrh.

2.  V návaznosti na zprávu uvedenou v odstavci 1 Komise toto nařízení pravidelně hodnotí a předkládá výsledky hodnocení Evropskému parlamentu a Radě.

3.  V případě potřeby se ke zprávám uvedeným v odstavcích 1 a 2 připojí příslušné návrhy.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne [xx].

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

(1) Úř. věst. C 197, 8.6.2018, s. 38.
(2)Úř. věst. C 176, 23.5.2018, s. 57.
(3) Postoj Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2019.
(4)Nařízení (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 51).
(5)Nařízení (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 72).
(6)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 1).
(7)Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Poslední aktualizace: 6. října 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí