Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0123(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0204/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0204/2018

Συζήτηση :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0341

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 302kWORD 86k
Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών ***I
P8_TA(2019)0341A8-0204/2018
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 με στόχο την προσαρμογή τους στις εξελίξεις στον κλάδο (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0281),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0169/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Ιανουαρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 1ης Φεβρουαρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0204/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 197 της 8.6.2018, σ. 38.
(2) ΕΕ C 176 της 23.5.2018, σ. 57.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 4 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 με στόχο την προσαρμογή τους στις εξελίξεις στον κλάδο
P8_TC1-COD(2017)0123

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 91 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η εμπειρία από την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1071/2009(4) και (ΕΚ) αριθ. 1072/2009(5) κατέδειξε ότι υπήρχε περιθώριο βελτίωσης, σε διάφορα σημεία, των κανόνων που θέσπισαν οι εν λόγω κανονισμοί.

(2)  Έως σήμερα, και εκτός εάν η εθνική νομοθεσία προβλέπει κάτι άλλο, οι κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα δεν εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς οχημάτων που δεν υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο. Ο αριθμός επιχειρήσεων αυτού του είδους που δραστηριοποιούνται στον κλάδο τόσο των εθνικών όσο και των διεθνών μεταφορών παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Ως αποτέλεσμα, ορισμένα κράτη μέλη αποφάσισαν να εφαρμόσουν τους κανόνες για την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα, που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, και σε αυτές τις επιχειρήσεις. Για να αποφευχθούν ενδεχόμενα κενά και για να εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο επαγγελματισμού στον κλάδο που χρησιμοποιεί μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων για διεθνείς μεταφορές δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους μέσω της θέσπισης κοινών κανόνων και, συνεπώς, να επιτευχθεί σύγκλιση των συνθηκών ανταγωνισμού μεταξύ όλων των μεταφορέων, η συγκεκριμένη διάταξη πρέπει να απαλειφθεί, ενώ οι απαιτήσεις σχετικά με τον πραγματικό και σταθερό τόπο εγκατάστασης και την κατάλληλη οικονομική επιφάνεια πρέπει να καταστούν υποχρεωτικές οι απαιτήσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα θα πρέπει να εφαρμόζονται με ισότιμο τρόπο, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αποφεύγεται η δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση. Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο σε επιχειρήσεις που μεταφέρουν εμπορεύματα για λογαριασμό τρίτου, οι επιχειρήσεις που εκτελούν μεταφορές για ίδιο λογαριασμό δεν καλύπτονται από την παρούσα διάταξη. [Τροπολογία 110]

(2α)  Στην εκτίμηση επιπτώσεων που εκπόνησε, η Επιτροπή εκτιμά ότι η εξοικονόμηση για τις επιχειρήσεις θα κυμανθεί από 2,7 έως 5,2 δισεκατομμύρια EUR κατά την περίοδο 2020-2035.

(3)  Σήμερα, τα κράτη μέλη δικαιούνται να επιβάλουν πρόσθετες απαιτήσεις για την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα, επιπλέον εκείνων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009. Η αναγκαιότητά αυτής της δυνατότητας ως απάντηση στις επιτακτικές ανάγκες δεν αποδείχθηκε στην πράξη και οδήγησε σε αποκλίσεις όσον αφορά την εν λόγω πρόσβαση. Είναι συνεπώς σκόπιμο να καταργηθεί.

(4)  Πρέπει να διασφαλίζεται ότι Για να καταπολεμηθεί το φαινόμενο των λεγόμενων «εικονικών εταιρειών» και να εξασφαλιστούν ο θεμιτός ανταγωνισμός και η ύπαρξη ίσων όρων ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, υπάρχει ανάγκη για πιο σαφή κριτήρια όσον αφορά την εγκατάσταση, για εντατικότερη παρακολούθηση και επιβολή του νόμου και για βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Oι οδικοί μεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι σε ένα κράτος μέλος θα πρέπει να έχουν πραγματική και συνεχή παρουσία στο εν λόγω κράτος μέλος και ότι να ασκούν όντως τη μεταφορική δραστηριότητά τους και άλλες ουσιαστικές δραστηριότητες από αυτό. Κατά συνέπεια, και με βάση την εμπειρία, πρέπει να αποσαφηνιστούν και να ενισχυθούν οι διατάξεις που αφορούν την ύπαρξη πραγματικού και σταθερού τόπου εγκατάστασης, και παράλληλα να αποφευχθεί η δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση. [Τροπολογία 112]

(5)  Στον βαθμό που η πρόσβαση στο επάγγελμα εξαρτάται από τα εχέγγυα αξιοπιστίας της εκάστοτε επιχείρησης, απαιτούνται διευκρινίσεις όσον αφορά τα πρόσωπα των οποίων η συμπεριφορά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, τις διοικητικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται και τις περιόδους αναμονής για την αποκατάσταση των εχεγγύων αξιοπιστίας ενός διαχειριστή μεταφορών σε περίπτωση απώλειάς τους.

(6)  Λόγω του πιθανού σημαντικού αντικτύπου τους στις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού στην αγορά των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, οι σοβαρές παραβάσεις των εθνικών φορολογικών κανόνων θα πρέπει να προστεθούν στα κριτήρια για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας.

(7)  Λόγω του πιθανού σημαντικού αντικτύπου τους στην αγορά των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, καθώς και στην κοινωνική προστασία των εργαζομένων, οι σοβαρές παραβάσεις των κανόνων της Ένωσης σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων, τις ενδομεταφορές και του εφαρμοστέου δικαίου στις συμβατικές ενοχές θα πρέπει να προστεθούν στα κριτήρια για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας. [Τροπολογία 113]

(8)  Με δεδομένη τη σπουδαιότητα του θεμιτού ανταγωνισμού στην αγορά, οι παραβάσεις των σχετικών κανόνων της Ένωσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση της αξιοπιστίας των διαχειριστών μεταφορών και των επιχειρήσεων μεταφορών. Η ανάθεση στην Επιτροπή της εξουσίας να καθορίζει τον βαθμό σοβαρότητας των σχετικών παραβάσεων θα πρέπει να αποσαφηνιστεί αναλόγως.

(9)  Οι εθνικές αρμόδιες αρχές αντιμετώπισαν δυσκολίες στον καθορισμό των εγγράφων που μπορούν να υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις μεταφορών ως απόδειξη της οικονομικής επιφάνειάς τους, ιδίως όταν δεν υπάρχουν επικυρωμένοι ετήσιοι λογαριασμοί. Οι κανόνες σχετικά με τις αποδείξεις που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της οικονομικής επιφάνειας χρήζουν αποσαφήνισης.

(10)  Οι επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς οχημάτων που δεν υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων, και εκτελούν διεθνείς μεταφορές, θα πρέπει να διαθέτουν ελάχιστη οικονομική επιφάνεια προκειμένου να διασφαλίζεται ότι είναι σε θέση να εκτελούν μεταφορές σε σταθερή και μακροπρόθεσμη βάση. Ωστόσο, επειδή οι εν λόγω μεταφορές που εκτελούνται με αυτά τα οχήματα είναι γενικά περιορισμένου μεγέθους, οι αντίστοιχες απαιτήσεις θα πρέπει να είναι λιγότερο απαιτητικές από εκείνες που ισχύουν για τους μεταφορείς που χρησιμοποιούν οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων που υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο. [Τροπολογία 114]

(11)  Οι πληροφορίες σχετικά με τους οδικούς μεταφορείς που περιέχονται στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερες πλήρεις και επίκαιρες ώστε να μπορούν οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την επιβολή των σχετικών κανόνων να έχουν επαρκή εποπτεία των υπό διερεύνηση μεταφορέων. Πιο συγκεκριμένα, πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων που διαθέτουν οι μεταφορείς, τον αριθμό υπαλλήλων που απασχολούν, και την αποτίμηση επικινδυνότητας και τα βασικά οικονομικά στοιχεία τους προσδοκάται ότι θα συμβάλουν στη βελτίωση της εθνικής και διασυνοριακής επιβολής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο και άλλων συναφών ενωσιακών νομοθετικών πράξεων. Επιπλέον, προκειμένου τα όργανα επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διεξάγουν καθ’ οδόν ελέγχους, να έχουν σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα των υπό έλεγχο μεταφορέων, θα πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε όλες τις σχετικές πληροφορίες. Για τον λόγο αυτό, τα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα θα πρέπει να είναι πραγματικά διαλειτουργικά και τα δεδομένα που περιέχουν θα πρέπει να είναι άμεσα και σε πραγματικό χρόνο προσβάσιμα σε όλα τα όργανα επιβολής του νόμου όλων των κρατών μελών. Οι κανόνες σχετικά με το εθνικό ηλεκτρονικό αρχείο θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθούν αναλόγως. [Τροπολογία 115]

(12)  Ο ορισμός της σοβαρότερης παράβασης που αφορά την υπέρβαση του ημερήσιου χρόνου εργασίας, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, δεν εναρμονίζεται με την υφιστάμενη σχετική διάταξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6). Αυτή η ανακολουθία προκαλεί αβεβαιότητα και αποκλίνουσες πρακτικές μεταξύ των εθνικών αρχών δημιουργώντας δυσχέρειες στην επιβολή των εν λόγω κανόνων. Ο συγκεκριμένος ορισμός θα πρέπει συνεπώς να αποσαφηνιστεί προκειμένου να επιτευχθεί συνοχή μεταξύ των δύο κανονισμών.

(13)  Οι κανόνες σχετικά με τις εθνικές μεταφορές που εκτελούνται σε προσωρινή βάση από μη εγκατεστημένο μεταφορέα σε κράτος μέλος υποδοχής («ενδομεταφορές») θα πρέπει να είναι σαφείς, απλοί και εύκολοι στην εφαρμογή τους, ενώ ταυτοχρόνως να διαφυλάσσουν, σε μεγάλο βαθμό, το επίπεδο ελευθέρωσης που έχει επιτευχθεί έως σήμερα. [Τροπολογία 116]

(14)  Προκειμένου να αποφεύγονται οι διαδρομές χωρίς φορτίο, θα πρέπει να επιτρέπονται οι ενδομεταφορές, με την επιφύλαξη ειδικών περιορισμών, στο κράτος μέλος υποδοχής. Προς τούτο, και με στόχο να διευκολυνθούν οι έλεγχοι και να αρθεί η αβεβαιότητα, θα πρέπει να καταργηθεί ο περιορισμός στον αριθμό των ενδομεταφορών μετά από διεθνή μεταφορά και, ταυτόχρονα, να μειωθεί ο αριθμός των διαθέσιμων ημερών για τις εν λόγω ενδομεταφορές. [Τροπολογία 117]

(14α)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα πραγματοποιούνται σε συστηματική βάση ενδομεταφορές, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μόνιμη ή συνεχή δραστηριότητα που στρεβλώνει την εθνική αγορά, το διαθέσιμο χρονικό διάστημα για την πραγματοποίηση ενδομεταφορών σε ένα κράτος μέλος υποδοχής θα πρέπει να μειωθεί. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στους μεταφορείς να εκτελούν νέες πράξεις ενδομεταφορών στο ίδιο κράτος μέλος υποδοχής εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και έως ότου εκτελεστεί νέα διεθνής μεταφορά προερχόμενη από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση. Η παρούσα διάταξη δεν θίγει την εκτέλεση διεθνών οδικών μεταφορών. [Τροπολογία 118]

(15)  Η ουσιαστική και αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για θεμιτό ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Η περαιτέρω ψηφιοποίηση των μέσων επιβολής είναι απαραίτητη προκειμένου να αποδεσμευθεί ικανότητα επιβολής, να μειωθεί ο περιττός διοικητικός φόρτος που βαρύνει τους διεθνείς μεταφορείς και ειδικότερα τις ΜΜΕ, να υπάρξει καλύτερη στόχευση των μεταφορέων υψηλού κινδύνου και να εντοπίζονται οι δόλιες πρακτικές. Προκειμένου να καταργηθεί η χρήση χαρτιού για τα έγγραφα μεταφοράς, η χρήση ηλεκτρονικών εγγράφων θα πρέπει στο μέλλον να γίνει ο κανόνας, και ιδίως η χρήση της ηλεκτρονικής φορτωτικής βάσει της Σύμβασης περί του συμβολαίου για τη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων (eCMR). Οι τρόποι με τους οποίους οι οδικοί μεταφορείς μπορούν να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες για τις ενδομεταφορές χρήζουν αποσαφήνισης. Η χρήση και η μετάδοση ηλεκτρονικών πληροφοριών σχετικά με τις μεταφορές θα πρέπει να αναγνωριστεί ως ένας τέτοιος τρόπος, γεγονός που προσδοκάται ότι θα απλοποιήσει τη διαδικασία υποβολής των σχετικών αποδείξεων και διεκπεραίωσής τους από τις αρμόδιες αρχές. Ο μορφότυπος που θα χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να εγγυάται την αξιοπιστία και την αυθεντικότητα. Με δεδομένη την αυξανόμενη χρήση της αποτελεσματικής ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών στους κλάδους των μεταφορών και της εφοδιαστικής, είναι σημαντικό να επιτευχθεί σύγκλιση στα κανονιστικά πλαίσια και στις διατάξεις που άπτονται της απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών. [Τροπολογία 119]

(15α)  Η ταχεία εισαγωγή του ευφυούς ταχογράφου έχει κεφαλαιώδη σημασία, δεδομένου ότι θα επιτρέψει στις αρχές επιβολής του νόμου που διεξάγουν καθ’ οδόν ελέγχους να εντοπίζουν παραβάσεις και ανωμαλίες ταχύτερα και αποδοτικότερα, γεγονός το οποίο θα οδηγούσε σε καλύτερη επιβολή του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 120]

(16)  Οι επιχειρήσεις μεταφορών είναι εκείνες στις οποίες απευθύνονται οι κανόνες για τις διεθνείς μεταφορές και, σε αυτό το πλαίσιο, υπόκεινται στις συνέπειες των παραβάσεων που ενδέχεται να διαπράξουν. Ωστόσο, για να αποφεύγονται οι παραβάσεις από επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς από οδικούς μεταφορείς εμπορευμάτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προβλέψουν κυρώσεις για τους αποστολείς, τους φορτωτές, και τους μεταφορείς φορτίων, τους εργολάβους και τους υπερεργολάβους, όταν γνωρίζουν ότι οι εάν οι τελευταίοι αναθέτουν εν γνώσει τους υπηρεσίες μεταφοράς οι οποίες που αναθέτουν ενέχουν παραβάσεις των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009. Όταν επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς αναθέτουν τις εν λόγω υπηρεσίες σε επιχειρήσεις μεταφορών χαμηλής επικινδυνότητας, η ευθύνη τους θα πρέπει να μειώνεται. [Τροπολογία 121]

(16α)   Η προτεινόμενη Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας έχει ως στόχο την υποστήριξη και διευκόλυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών, με σκοπό την αποτελεσματική επιβολή της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης. Με την υποστήριξη και τη διευκόλυνση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η Αρχή μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών, στην υποστήριξη των κρατών μελών για τη δημιουργία ικανοτήτων μέσω της ανταλλαγής και της κατάρτισης του προσωπικού και στην παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη για την οργάνωση συντονισμένων ελέγχων. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να ενισχυθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών, να βελτιωθεί η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και να υποβοηθηθεί η καταπολέμηση της απάτης και της κατάχρησης των κανόνων. [Τροπολογία 122]

(16β)   Η νομοθεσία για τις οδικές μεταφορές θα πρέπει να ενισχυθεί, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή και επιβολή του κανονισμού Ρώμη I κατά τρόπον ώστε οι συμβάσεις εργασίας να αντικατοπτρίζουν τον συνήθη τόπο εργασίας των εργαζομένων. Συμπληρωματικά προς τον κανονισμό Ρώμη Ι, και σε άμεση σύνδεση με αυτόν, οι θεμελιώδεις κανόνες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 αποσκοπούν στην καταπολέμηση των εικονικών εταιρειών και στη διασφάλιση των κατάλληλων κριτηρίων εγκατάστασης των εταιρειών. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να ενισχυθούν, προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων όταν εργάζονται προσωρινά εκτός της χώρας συνήθους εργασίας τους, καθώς και για να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων μεταφορών. [Τροπολογία 123]

(17)  Στο μέτρο που ο παρόν κανονισμός καθιερώνει έναν βαθμό εναρμόνισης σε ορισμένους τομείς οι οποίοι δεν είχαν έως σήμερα εναρμονιστεί μέσω του ενωσιακού δικαίου, ειδικά όσον αφορά τις μεταφορές με ελαφρά επαγγελματικά οχήματα και τις πρακτικές επιβολής, οι στόχοι του, δηλαδή η σύγκλιση των όρων ανταγωνισμού και η βελτίωση της επιβολής, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη· απεναντίας, λόγω της φύσης των επιδιωκόμενων στόχων σε συνδυασμό με τη διασυνοριακή φύση των οδικών μεταφορών, μπορούν να επιτευχθούν πιο αποτελεσματικά σε επίπεδο Ένωσης. Κατά συνέπεια, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων.

(18)  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις της αγοράς και η τεχνολογική πρόοδος, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντικείμενο την τροποποίηση των παραρτημάτων I, II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, τη συμπλήρωση του εν λόγω κανονισμού με την κατάρτιση καταλόγου των κατηγοριών, των τύπων και των βαθμών σοβαρότητας των σοβαρών παραβάσεων που, μαζί με εκείνες που ορίζονται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια των εχεγγύων αξιοπιστίας καθώς και την τροποποίηση των παραρτημάτων I, II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016(7). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να διασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, οι εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και θα πρέπει να έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(19)  Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 τροποποιείται ως εξής:

1)  Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 4 τροποποιείται ως εξής:

i)  διαγράφεται το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«α) στις επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, δεν υπερβαίνει τους 2,4 τόνους,

   αα) στις επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους και οι οποίες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στις εθνικές μεταφορές,», [Τροπολογία 124]

"

ii)  το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«β) στις επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές μεταφορές επιβατών αποκλειστικά για μη εμπορικούς σκοπούς ή των οποίων η κύρια δραστηριότητα δεν είναι οι οδικές μεταφορές επιβατών.

Οι οδικές μεταφορές για τις οποίες δεν εισπράττεται αμοιβή και οι οποίες δεν παράγουν εισόδημα, όπως οι μεταφορές προσώπων για φιλανθρωπικούς σκοπούς ή για αυστηρώς ιδιωτική χρήση σκοπός των οποίων δεν είναι η αποκόμιση κέρδους για τον οδηγό ή άλλους, όπως σε περιπτώσεις που η υπηρεσία παρέχεται σε ευαγή ή φιλανθρωπική βάση, θεωρούνται μεταφορές αποκλειστικά για μη εμπορικούς σκοπούς,». [Τροπολογία 125]

"

β)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 6:"

«6. Το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και στοιχείο δ) και τα άρθρα 4, 6, 8, 9, 14, 19 και 21 δεν εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους.

Τα κράτη μέλη δύνανται ωστόσο:

   α) να υποχρεώσουν τις εν λόγω επιχειρήσεις να εφαρμόζουν ορισμένες ή όλες τις διατάξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο,
   β) να μειώσουν το όριο που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο για όλες ή για ορισμένες από τις κατηγορίες οδικών μεταφορών.». [Τροπολογία 126]

"

2)  Στο άρθρο 3, η παράγραφος 2 απαλείφεται.

3)  Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

α)  το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«α) να διαθέτει κατάλληλο χώρο, ανάλογο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, στον οποίο φυλάσσει τα βασικά εμπορικά έγγραφά της μπορεί να έχει πρόσβαση στα πρωτότυπα των βασικών εμπορικών εγγράφων της, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε άλλη μορφή, ιδίως τις εμπορικές συμβάσεις, τα λογιστικά έγγραφα, τα έγγραφα διαχείρισης του προσωπικού, τις συμβάσεις εργασίας, τα έγγραφα που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση, τα έγγραφα που περιέχουν στοιχεία σχετικά με τις ενδομεταφορές, την απόσπαση και τον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης και κάθε άλλο έγγραφο στο οποίο πρέπει να έχει πρόσβαση η αρμόδια αρχή για να ελέγξει τη συμμόρφωση με τους όρους που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό,», [Τροπολογία 127]

"

αα)  παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«αα) τα οχήματα που αναφέρονται στο στοιχείο β) εκτελούν, στο πλαίσιο σύμβασης μεταφοράς, τουλάχιστον μία φόρτωση ή μία εκφόρτωση εμπορευμάτων κάθε τέσσερις εβδομάδες στο κράτος μέλος εγκατάστασης,», [Τροπολογία 128]

"

β)  το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«γ) να εκτελεί πραγματικά και συνεχώς τις διοικητικές και εμπορικές δραστηριότητές της με τον κατάλληλο διοικητικό εξοπλισμό και τις κατάλληλες εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) από χώρο στο εν λόγω κράτος μέλος,», [Τροπολογία 129]

"

γ)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο δ):"

«δ) να διαχειρίζεται πραγματικά και συνεχώς τις μεταφορές που εκτελούνται με χρησιμοποιώντας τα οχήματα που αναφέρονται στο στοιχείο β) με τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό από το εν λόγω κράτος μέλος,», [Τροπολογία 130]

"

δ)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε):"

«ε) να κατέχει στοιχεία ενεργητικού και να απασχολεί προσωπικό ανάλογο προς τη δραστηριότητα της εγκατάστασης,»,

"

δα)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο στ):"

«στ) να διατηρεί σαφή δεσμό μεταξύ των μεταφορών που εκτελούνται και του κράτους μέλους εγκατάστασης, καθώς και ένα κέντρο επιχειρήσεων και πρόσβαση σε επαρκή αριθμό θέσεων στάθμευσης οχημάτων για τακτική χρήση από τα οχήματα που αναφέρονται στο στοιχείο β),», [Τροπολογία 131]

"

δβ)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ζ):"

«ζ) να προσλαμβάνει και να απασχολεί οδηγούς σύμφωνα με το δίκαιο που εφαρμόζεται στις συμβάσεις εργασίας του εν λόγω κράτους μέλους,», [Τροπολογία 132]

"

δγ)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο η):"

«η) να διασφαλίζει ότι ο τόπος εγκατάστασης είναι το μέρος στο οποίο ή από το οποίο οι εργαζόμενοι εκτελούν συνήθως την εργασία τους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* και/ή τη σύμβαση της Ρώμης.

___________________

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι) (ΕΕ L 177 της 4.7.2008, σ. 6).». [Τροπολογία 133]

"

4)  Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

i)  το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Προκειμένου να καθοριστεί κατά πόσον μια επιχείρηση πληροί την απαίτηση αυτή, τα κράτη μέλη εξετάζουν τη συμπεριφορά της επιχείρησης, των διαχειριστών μεταφοράς, των εκτελεστικών διευθυντών, των γενικών εταίρων σε περίπτωση προσωπικής εταιρείας, άλλων νόμιμων εκπροσώπων της επιχείρησης και οποιουδήποτε άλλου σχετικού προσώπου καθορίσει το κάθε κράτος μέλος. Τυχόν αναφορά στο παρόν άρθρο σε καταδίκες, κυρώσεις ή παραβάσεις περιλαμβάνει καταδίκες, κυρώσεις ή παραβάσεις της ίδιας της επιχείρησης, των διαχειριστών μεταφοράς, των εκτελεστικών διευθυντών, των γενικών εταίρων σε περίπτωση προσωπικής εταιρείας, άλλων νόμιμων εκπροσώπων της επιχείρησης ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού προσώπου καθορίσει το κάθε κράτος μέλος.»,

"

ii)  στο στοιχείο α) του τρίτου εδαφίου προστίθεται το ακόλουθο σημείο vii):"

«vii) του φορολογικού δικαίου,»,

"

iii)  στο στοιχείο β) του τρίτου εδαφίου προστίθενται τα ακόλουθα σημεία xi), και xii) και xiii):"

«xi) την απόσπαση εργαζομένων,

   xii) το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές,
   xiii) ενδομεταφορές.», [Τροπολογία 134]

"

β)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 τρίτο εδάφιο στοιχείο β), σε περίπτωση που ο διαχειριστής μεταφορών ή η επιχείρηση μεταφορών έχει, σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα ή του/της έχει επιβληθεί κύρωση για μια από τις σοβαρότατες παραβάσεις των κανόνων της Ένωσης που παρατίθενται στο παράρτημα ΙV, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασης κινεί και ολοκληρώνει με τον κατάλληλο τρόπο και σε εύθετο χρόνο διοικητική διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, επιτόπια επιθεώρηση των χώρων της εν λόγω επιχείρησης.

Στη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας, ο διαχειριστής μεταφορών ή οι άλλοι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης μεταφορών, κατά περίπτωση, θα έχουν το δικαίωμα να εκθέσουν τα επιχειρήματά τους και να δώσουν εξηγήσεις.

Στη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας, η αρμόδια αρχή εκτιμά κατά πόσον, λόγω εξαιρετικών συνθηκών, η απώλεια των εχεγγύων αξιοπιστίας θα συνιστούσε στη συγκεκριμένη περίπτωση δυσανάλογη αντίδραση. Στο πλαίσιο αυτής της εκτίμησης, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τον αριθμό σοβαρών παραβάσεων των εθνικών και ενωσιακών κανόνων όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 τρίτο εδάφιο, καθώς και τον αριθμό των σοβαρότατων παραβάσεων των κανόνων της Ένωσης που παρατίθενται στο παράρτημα ΙV, για τις οποίες ο διαχειριστής μεταφορών ή η επιχείρηση μεταφορών έχει καταδικαστεί ή υποστεί κυρώσεις. Κάθε τέτοια απόφαση αιτιολογείται δεόντως.

Εάν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι η απώλεια των εχεγγύων αξιοπιστίας είναι δυσανάλογη αντίδραση, αποφασίζει ότι η εν λόγω επιχείρηση συνεχίζει να πληροί τα εχέγγυα αξιοπιστίας. Η αιτιολογία της απόφασης καταχωρίζεται στο εθνικό μητρώο. Τα στοιχεία αναφοράς των σχετικών αποφάσεων επισημαίνονται στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1.

Εάν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι η απώλεια των εχεγγύων αξιοπιστίας δεν είναι δυσανάλογη αντίδραση, η καταδίκη ή η κύρωση οδηγεί στην απώλεια των εχεγγύων αξιοπιστίας,»,

"

γ)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 2α:"

«2α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24, για την κατάρτιση καταλόγου των κατηγοριών, των τύπων και των βαθμών σοβαρότητας των σοβαρών παραβάσεων των κανόνων της Ένωσης όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 τρίτο εδάφιο στοιχείο β), οι οποίες, μαζί με τις παραβάσεις που ορίζονται στο παράρτημα ΙV, μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια των εχεγγύων αξιοπιστίας. Κατά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων για τους ελέγχους δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις πληροφορίες σχετικά με αυτές τις παραβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που δέχονται από άλλα κράτη μέλη.

Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή:

   α) καθορίζει τις κατηγορίες και τους τύπους παραβάσεων που απαντώνται συχνότερα,
   β) καθορίζει το επίπεδο σοβαρότητας των παραβάσεων ανάλογα με τις πιθανότητές τους να δημιουργήσουν κινδύνους θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού και ή να προκαλέσουν στρέβλωση του ανταγωνισμού στην αγορά των οδικών μεταφορών, και μέσω της υπονόμευσης των εργασιακών συνθηκών των εργαζομένων στον κλάδο των μεταφορών, [Τροπολογία 135]
   γ) προβλέπει τη συχνότητα των παραβάσεων, πέραν της οποίας οι επανειλημμένες παραβάσεις θεωρούνται σοβαρότερες, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό οδηγών που απασχολούνται στις δραστηριότητες μεταφορών που διευθύνει ο διαχειριστής μεταφορών.».

"

5)  Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Για να πληροί την απαίτηση του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ), μια επιχείρηση οφείλει να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να αντιμετωπίζει τις οικονομικές υποχρεώσεις της κατά τη διάρκεια της ετήσιας λογιστικής χρήσης. Η επιχείρηση αποδεικνύει με βάση τους ετήσιους λογαριασμούς της, έπειτα από επικύρωσή τους από ελεγκτή ή από δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι, κάθε χρόνο, διαθέτει ίδια κεφάλαια τα οποία ανέρχονται συνολικά σε τουλάχιστον 9 000 EUR όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα, συν 5 000 EUR για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα του οποίου, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, υπερβαίνει τους 3,5 τόνους και 900 EUR για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα του οποίου, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων. Επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, αποδεικνύουν, με βάση τους ετήσιους λογαριασμούς τους, έπειτα από επικύρωσή τους από ελεγκτή ή από δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι, κάθε χρόνο, διαθέτουν ίδια κεφάλαια τα οποία ανέρχονται συνολικά σε τουλάχιστον 1 800 EUR όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα συν 900 EUR για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα.», [Τροπολογία 136]

"

β)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν δεν υπάρχουν επικυρωμένοι ετήσιοι λογαριασμοί, η αρμόδια αρχή μπορεί να δεχθεί ότι μια επιχείρηση δύναται να αποδείξει την οικονομική της επιφάνεια με βεβαίωση, όπως τραπεζική εγγύηση ή ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης από μία ή περισσότερες τράπεζες ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εταιρειών, έγγραφο που έχει εκδοθεί από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δια του οποίου πιστοποιείται η πρόσβαση της επιχείρησης σε χρηματοδότηση, ή άλλο δεσμευτικό έγγραφο το οποίο αποδεικνύει ότι η εγγυάται εις ολόκληρον για την επιχείρηση έχει στη διάθεσή της τα ποσά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1.». [Τροπολογία 137]

"

5α)  Στο άρθρο 8, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«5. Τα κράτη μέλη μπορούν να προωθήσουν την περιοδική εκπαίδευση για θέματα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι ανά τριετία, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι το άτομο ή τα άτομα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 γνωρίζουν σε επαρκή βαθμό τις εξελίξεις στον τομέα.». [Τροπολογία 138]

"

6)  Στο άρθρο 8, η παράγραφος 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«9. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24, για την τροποποίηση των παραρτημάτων I, II και ΙΙΙ ώστε να τα προσαρμόζει στις εξελίξεις της αγοράς και στην τεχνολογική πρόοδο.».

"

7)  Στο άρθρο 11 παράγραφος 4, το τρίτο εδάφιο απαλείφεται.

8)  Στο άρθρο 12 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο απαλείφεται. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "

«Τα κράτη μέλη διενεργούν ελέγχους τουλάχιστον ανά τριετία προκειμένου να διαπιστώνουν εάν οι εν λόγω επιχειρήσεις πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3.». [Τροπολογία 139]

"

9)  Στο άρθρο 13 παράγραφος 1, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«γ) εντός προθεσμίας έξι το πολύ μηνών, σε περίπτωση που δεν πληρούται η απαίτηση οικονομικής επιφάνειας, για να αποδείξει ότι η απαίτηση αυτής θα πληρούται και πάλι σε διαρκή βάση.».

"

10)  Στο άρθρο 14 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:"

«Η αρμόδια αρχή δεν αποκαθιστά τον διαχειριστή μεταφορών εάν δεν παρέλθει ένα έτος από την ημερομηνία απώλειας των εχεγγύων αξιοπιστίας.».

"

10α)   Το άρθρο 14 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Εκτός εάν ληφθεί μέτρο αποκατάστασης σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του εθνικού δικαίου και έως ότου ληφθεί, το πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας του διαχειριστή μεταφορών που έχει κηρυχθεί ακατάλληλος, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 8, δεν ισχύει πλέον σε κανένα κράτος μέλος. Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο μέτρων αποκατάστασης που θα οδηγήσουν στην ανάκτηση της αξιοπιστίας.». [Τροπολογία 140]

"

11)  Το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

-iα)  το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«γ) το ονοματεπώνυμο των καθορισμένων διαχειριστών μεταφορών που πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 σχετικά με τα εχέγγυα αξιοπιστίας και την επαγγελματική επάρκεια και, εφόσον πρόκειται για άλλο πρόσωπο, το ονοματεπώνυμο του νόμιμου αντιπροσώπου,», [Τροπολογία 141]

"

i)  προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία ζ), η), θ) και ι):"

«ζ) τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων που διαθέτει η επιχείρηση δυνάμει του άρθρου 5 στοιχείο β),

   η) τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολήθηκαν στην επιχείρηση κατά το τελευταίο ημερολογιακό έτος, [Τροπολογία 142]
   θ) το σύνολο του ενεργητικού, του παθητικού, των μετοχών και του κύκλου εργασιών της τελευταίας διετίας,
   ι) την αποτίμηση επικινδυνότητας της επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ.»,

"

iα)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ια):"

«ια) συμβάσεις εργασίας των οδηγών διεθνών μεταφορών κατά τους τελευταίους έξη μήνες,», [Τροπολογία 143]

"

ii)  το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία ε) έως ι) του πρώτου εδαφίου σε ξεχωριστά μητρώα. Στην περίπτωση αυτή, τα σχετικά δεδομένα είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήσεως ή είναι απευθείας προσβάσιμα από όλες τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους. Οι ζητηθείσες πληροφορίες παρέχονται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου θα είναι στη διάθεση του κοινού, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. [Τροπολογία 144]

Σε κάθε περίπτωση, Στις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία ε) έως ι) του πρώτου εδαφίου έχουν πρόσβαση μόνον όσες αρχές, πέραν των αρμοδίων, έχουν τις δέουσες εξουσίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων στις οδικές μεταφορές και οι υπάλληλοί τους είναι ορκωτοί ή άλλως δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας. [Τροπολογία 145]

Για τους σκοπούς του άρθρου 14α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009, τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο ι) τίθενται, κατόπιν αιτήσεως, στη διάθεση των αποστολέων, των μεταφορέων φορτίων, των εργολάβων και των υπεργολάβων.», [Τροπολογία 146]

"

β)  η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι όλα τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο είναι επικαιροποιημένα και ακριβή.»,

"

βα)  η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«5. Προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της διασυνοριακής επιβολής, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων σε όλη την Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Μητρώου Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (ERRU), που αναφέρεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/480 της Επιτροπής, ούτως ώστε τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 να είναι άμεσα προσβάσιμα σε όλες τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και τους ελεγκτικούς οργανισμούς όλων των κρατών μελών σε πραγματικό χρόνο.», [Τροπολογία 147]

"

ββ)  η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«6. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α όσον αφορά τη θέσπιση και την επικαιροποίηση κοινών διατάξεων, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα είναι πλήρως διασυνδεδεμένα και διαλειτουργικά κατά τρόπον ώστε η αρμόδια αρχή ή ο φορέας ελέγχου σε οιοδήποτε κράτος μέλος να είναι σε θέση να έχει άμεση πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στο εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο κάθε κράτους μέλους, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5. Στις κοινές αυτές διατάξεις περιλαμβάνονται κανόνες σχετικά με τον μορφότυπο των ανταλλασσόμενων δεδομένων, τις τεχνικές διαδικασίες ηλεκτρονικής διαβούλευσης των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων των άλλων κρατών μελών και τη διαλειτουργικότητα αυτών των μητρώων, καθώς και ειδικοί κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στα δεδομένα, την καταγραφή των δεδομένων και την παρακολούθησή τους.», [Τροπολογία 148]

"

γ)  η παράγραφος 7 απαλείφεται.

12)  Το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 18

Διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών

1.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει εθνικό σημείο επαφής, αρμόδιο για την ανταλλαγή πληροφοριών με τα λοιπά κράτη μέλη σχετικά με Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών συνεργάζονται στενά και παρέχουν σε αμοιβαία βάση ταχεία συνδρομή και κάθε άλλη σχετική πληροφορία προκειμένου να διευκολύνουν την εφαρμογή και την επιβολή του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις ονομασίες και τις διευθύνσεις των εθνικών σημείων επαφής το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο με όλους τους συνδέσμους και τον διαβιβάζει στα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή για οποιαδήποτε μεταβολή σε σχέση με τα σημεία επαφής. [Τροπολογία 149]

1α.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η διοικητική συνεργασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο υλοποιείται μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI), που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, το οποίο επιτρέπει σε όλους τους μεταφορείς να παρέχουν τα δεδομένα στη γλώσσα τους. [Τροπολογία 150]

2.  Το κράτος μέλος, το οποίο παραλαμβάνει κοινοποίηση σοβαρής παράβασης η οποία έχει οδηγήσει σε καταδίκη ή κύρωση από άλλο κράτος μέλος κατά την τελευταία διετία, καταχωρίζει την παράβαση στο εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο του.

3.  Τα κράτη μέλη απαντούν στα αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή άλλων κρατών μελών και, όπου χρειάζεται, διενεργούν ελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες με αντικείμενο τη συμμόρφωση των οδικών μεταφορέων που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους με την απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α). Τα αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται από αρμόδιες αρχές κρατών μελών πρέπει να είναι δεόντως τεκμηριωμένα και αιτιολογημένα. Για τον σκοπό αυτό, τα αιτήματα πρέπει να περιλαμβάνουν βάσιμες ενδείξεις για πιθανές παραβάσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α). [Τροπολογία 151]

4.  Εάν το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα κρίνει ότι το αίτημα δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένο, ενημερώνει σχετικά το αιτούν κράτος μέλος εντός δέκα πέντε εργάσιμων ημερών. Το αιτούν κράτος μέλος τεκμηριώνει περαιτέρω το αίτημα. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, το αίτημα μπορεί να απορριφθεί από το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα. [Τροπολογία 152]

5.  Εάν είναι δύσκολο ή αδύνατο να ικανοποιήσει ένα αίτημα για πληροφορίες ή να διενεργήσει ελέγχους, επιθεωρήσεις ή έρευνες, το εν λόγω κράτος μέλος ενημερώνει σχετικά το αιτούν κράτος μέλος, εντός δέκα πέντε εργάσιμων ημερών, αναφέροντας τους λόγους αιτιολογώντας δεόντως τη δυσκολία ή την αδυναμία. Τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη συζητούν συνεργάζονται μεταξύ τους με στόχο τη εξεύρεση λύσης σε όποια δυσκολία προκύψει. Σε περίπτωση τυχόν επίμονου προβλήματος στην ανταλλαγή πληροφοριών ή πάγιας άρνησης διαβίβασης πληροφοριών χωρίς τη δέουσα αιτιολόγηση, η Επιτροπή, αφού ενημερωθεί σχετικά και μετά από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. [Τροπολογία 153]

6.  Απαντώντας σε αιτήματα στο πλαίσιο της παραγράφου 3, τα κράτη μέλη παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διενεργούν τους απαιτούμενους ελέγχους, επιθεωρήσεις ή έρευνες εντός είκοσι πέντε δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός εάν υπάρξει αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των οικείων κρατών μελών για άλλη προθεσμία ή εκτός εάν έχουν ενημερώσει το αιτούν κράτος μέλος ότι το αίτημα είναι ανεπαρκώς αιτιολογημένο ή σχετικά με την αδυναμία ή τις δυσκολίες που περιγράφονται στις παραγράφους 4 και 5 και δεν έχει βρεθεί λύση για τις δυσκολίες αυτές. [Τροπολογία 154]

7.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που διαβιβάζονται σε αυτά σύμφωνα με το παρόν άρθρο χρησιμοποιούνται μόνο σε σχέση με το θέμα(-τα) για το οποίο(-α) ζητήθηκαν.

8.  Η αμοιβαία διοικητική συνεργασία και συνδρομή παρέχονται δωρεάν.

9.  Ένα αίτημα για πληροφορίες δεν εμποδίζει τις αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν μέτρα σύμφωνα με τη σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για τη διερεύνηση και αποτροπή πιθανών παραβάσεων του παρόντος κανονισμού.

______________________

* Κανονισμός (EE) αριθ. 1024/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά και την κατάργηση της απόφασης 2008/49/ΕΚ της Επιτροπής («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 1).».

"

12α)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 18α:"

«Άρθρο 18a

Συνοδευτικά μέτρα

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν συνοδευτικά μέτρα για την ανάπτυξη, τη διευκόλυνση και την προώθηση των ανταλλαγών μεταξύ των υπαλλήλων που είναι επιφορτισμένοι με τη διοικητική συνεργασία και την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και των υπαλλήλων που είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους εφαρμοστέους κανόνες του παρόντος κανονισμού, και της επιβολής των κανόνων αυτών.

2.  Η Επιτροπή παρέχει τεχνική και άλλη υποστήριξη προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η διοικητική συνεργασία και να αυξηθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ άλλων, μέσω της προώθησης των ανταλλαγών υπαλλήλων και κοινών προγραμμάτων κατάρτισης, καθώς επίσης μέσω της ανάπτυξης, της διευκόλυνσης και της προώθησης πρωτοβουλιών βέλτιστων πρακτικών. Η Επιτροπή μπορεί, με την επιφύλαξη των προνομίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, να χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα για να ενισχύσει περαιτέρω την ανάπτυξη ικανοτήτων και τη διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

3.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν πρόγραμμα αξιολογήσεων από ομοτίμους στις οποίες προβλέπεται να συμμετέχουν όλες οι αρμόδιες αρχές επιβολής της νομοθεσίας διασφαλίζοντας την κατάλληλη εναλλαγή τόσο των αρμοδίων αρχών επιβολής της νομοθεσίας που τελούν την αξιολόγηση όσο και εκείνων που αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα εν λόγω προγράμματα στην Επιτροπή ανά διετία ως μέρος της έκθεσης σχετικά με τις δραστηριότητες των αρμοδίων αρχών σύμφωνα με το άρθρο 26.». [Τροπολογία 155]

"

13)  Το άρθρο 24 απαλείφεται.

14)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 24α:"

«Άρθρο 24α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 6 παράγραφος 2 και το άρθρο 8 παράγραφος 9 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος (τροποποιητικού) κανονισμού].

3.  Η εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 6 παράγραφος 2 και το άρθρο 8 παράγραφος 9 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα οποιωνδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου*.

5.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 2 και του άρθρου 8 παράγραφος 9 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

___________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.».

"

15)  Στο άρθρο 25, η παράγραφος 3 απαλείφεται.

16)  Στο άρθρο 26, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 3, 4 και 5:"

«3. Κάθε χρόνο, τα κράτη μέλη συντάσσουν έκθεση σχετικά με τη χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων και τα οποία χρησιμοποιούνται σε διεθνείς μεταφορές και έχουν την έδρα τους στην επικράτειά τους, δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή συνδυασμών οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, και διαβιβάζουν την έκθεση στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου του έτους που έπεται της λήξης της περιόδου υποβολής στοιχείων. Η έκθεση αυτή πρέπει ιδίως να αναφέρει: [Τροπολογία 156]

   α) τον αριθμό αδειών που χορηγήθηκαν σε μεταφορείς οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων και τα οποία χρησιμοποιούνται σε διεθνείς μεταφορές δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, [Τροπολογία 157]
   β) τον αριθμό μηχανοκινήτων οχημάτων με των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων και τα οποία χρησιμοποιούνται σε διεθνείς μεταφορές και που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους τα οποία ταξινομήθηκαν στο κράτος μέλος στη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, [Τροπολογία 158]
   γ) τον συνολικό αριθμό μηχανοκινήτων οχημάτων με των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων και τα οποία χρησιμοποιούνται σε διεθνείς μεταφορές και που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους τα οποία είναι ταξινομημένα στο κράτος μέλος στις 31 Δεκεμβρίου του κάθε ημερολογιακού έτους, [Τροπολογία 159]
   δ) το εκτιμώμενο μερίδιο των μηχανοκίνητων οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζασυμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων, καθώς και των οχημάτων με δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή των συνδυασμών οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους μικρότερη των 2,4 τόνων, επί της συνολικής οδικής μεταφορικής δραστηριότητας όλων των οχημάτων που είναι ταξινομημένα στο κράτος μέλος, αναλυόμενο σε εθνικές μεταφορές, σε διεθνείς μεταφορές και σε ενδομεταφορές. [Τροπολογία 160]

4.  Με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται από την Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου 3 και άλλα στοιχεία, η Επιτροπή, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εξέλιξη του συνολικού αριθμού μηχανοκίνητων οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή συνδυασμών οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, και τα οποία χρησιμοποιούνται σε εθνικές και διεθνείς οδικές μεταφορές. Με βάση την έκθεση, η Επιτροπή θα επανεκτιμήσει αν χρειάζεται να εισηγηθεί πρόσθετα μέτρα. [Τροπολογία 161]

5.  Κάθε χρόνο, τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τα αιτήματα που έχουν υποβάλει βάσει του άρθρου 18 παράγραφοι 3 και 4, τις απαντήσεις που έχουν λάβει από άλλα κράτη μέλη και τα μέτρα που έχουν λάβει βάσει των πληροφοριών που τους παρασχέθηκαν.». [Τροπολογία 162]

"

16α)  Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5α:"

«5α. Με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται από την Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου 5 και άλλα στοιχεία, η Επιτροπή, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο λεπτομερή έκθεση σχετικά με την έκταση της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, τις ενδεχόμενες ανεπάρκειες στο επίπεδο αυτό και τους πιθανούς τρόπους βελτίωσης της συνεργασίας. Με βάση την έκθεση αυτή, η Επιτροπή εκτιμά κατά πόσον είναι αναγκαίο να εισηγηθεί πρόσθετα μέτρα.». [Τροπολογία 163]

"

17)  Στο παράρτημα IV παράγραφος 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«β) υπέρβαση κατά 50 % ή περισσότερο, κατά τη διάρκεια ημερήσιας περιόδου εργασίας, του μέγιστου χρονικού ορίου ημερήσιου χρόνου εργασίας.».

"

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 τροποποιείται ως εξής:

1)  Στο άρθρο 1 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Η μεταφορά άδειων εμπορευματοκιβωτίων ή παλετών θεωρείται μεταφορά εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτου στις περιπτώσεις που αποτελεί αντικείμενο σύμβασης μεταφοράς.».

"

1α)  Στο άρθρο 1 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: "

«Οι χρονικοί περιορισμοί που αναφέρονται στα άρθρα 8 παράγραφοι 2 και 2α του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται επίσης στην εισερχόμενη ή εξερχόμενη οδική μεταφορά αγαθών ως το αρχικό ή/και το τελικό σκέλος δρομολογίου συνδυασμένων μεταφορών, όπως ορίζεται στην οδηγία 92/106/ΕΟΚ.». [Τροπολογία 164]

"

1β)  Το άρθρο 1 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Στην περίπτωση μεταφοράς με σημείο αναχώρησης ένα κράτος μέλος και προορισμό τρίτη χώρα ή αντίστροφα, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε εκείνο το τμήμα της διαδρομής που πραγματοποιείται στο έδαφος ενός κράτους μέλους διέλευσης. Ωστόσο, αυτή η διαδρομή διέλευσης εξαιρείται από την εφαρμογή της οδηγίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στο τμήμα εκείνο της διαδρομής που πραγματοποιείται στο έδαφος του κράτους μέλους φόρτωσης ή εκφόρτωσης, εφόσον η αναγκαία συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας και της συγκεκριμένης τρίτης χώρας δεν έχει συναφθεί.». [Τροπολογία 165]

"

1γ)  Στην παράγραφο 5, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«γ) οι εμπορευματικές μεταφορές με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η συνολική επιτρεπόμενη μάζα, συμπεριλαμβανομένου του βάρους των ρυμουλκουμένων, είναι κάτω των 2,4 τόνων,». [Τροπολογία 166]

"

2)  Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α)  το σημείο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«6) «ενδομεταφορά»: εθνική μεταφορά για λογαριασμό τρίτου η οποία εκτελείται σε προσωρινή βάση σε κράτος μέλος υποδοχής, από την παραλαβή των εμπορευμάτων σε ένα ή περισσότερα σημεία φόρτωσης έως την παράδοσή τους σε ένα ή περισσότερα σημεία παράδοσης, σύμφωνα με τη φορτωτική.»,

"

αα)  προστίθεται το ακόλουθο σημείο: "

«7α) «διέλευση»: η διαδρομή ενός οχήματος με φορτίο μέσω ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών ή τρίτων χωρών όταν το σημείο αφετηρίας και το σημείο άφιξης δεν βρίσκονται στα συγκεκριμένα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες.». [Τροπολογία 167]

"

3)  Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

-α)  στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«βα) εκτελεί διεθνείς μεταφορές με οχήματα εξοπλισμένα με ευφυή ταχογράφο, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 και στο κεφάλαιο II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*.

_____________________

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών, ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών (ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 1).», [Τροπολογία 168]

"

α)  στην παράγραφο 2, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14β, για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού προκειμένου να προσαρμόσει την περίοδο ισχύος της κοινοτικής άδειας στις εξελίξεις της αγοράς.»·

"

β)  στην παράγραφο 4, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14β, για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και II προκειμένου να τα προσαρμόζει στην τεχνολογική πρόοδο.».

"

4)  Στο άρθρο 5 η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14β, για την τροποποίηση του παραρτήματος III προκειμένου να το προσαρμόζει στην τεχνολογική πρόοδο.».

"

5)  Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Αφού παραδώσουν τα εμπορεύματα που μεταφέρθηκαν στο πλαίσιο της εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς από άλλο κράτος μέλος ή από τρίτη χώρα σε κράτος μέλος υποδοχής, οι μεταφορείς οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 1 επιτρέπεται να εκτελούν, με το ίδιο όχημα ή, αν πρόκειται για συνδυασμούς συζευγμένων οχημάτων, με το μηχανοκίνητο όχημα του ίδιου οχήματος, ενδομεταφορές στο κράτος μέλος υποδοχής ή σε όμορα κράτη μέλη. Η τελευταία εκφόρτωση στο πλαίσιο ενδομεταφοράς πραγματοποιείται εντός 5 3 ημερών από την τελευταία εκφόρτωση στο κράτος μέλος υποδοχής στο πλαίσιο της εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς, που αποτελεί αντικείμενο της εφαρμοστέας σύμβασης μεταφοράς.», [Τροπολογία 169]

"

αα)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«2α. Μετά τη λήξη του τριήμερου που αναφέρεται στην παράγραφο 2, οι μεταφορείς δεν επιτρέπεται να εκτελούν ενδομεταφορές με το ίδιο όχημα ή, αν πρόκειται για συνδυασμούς συζευγμένων οχημάτων, με το μηχανοκίνητο όχημα του εν λόγω συνδυασμού οχημάτων, στο ίδιο κράτος μέλος εντός 60 ωρών μετά την επιστροφή στο κράτος μέλος εγκατάστασης του μεταφορέα και, έως ότου εκτελέσουν νέα διεθνή μεταφορά προερχόμενη από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση.», [Τροπολογία 170]

"

β)  στην παράγραφο 3, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Οι εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές που πραγματοποιούνται στο κράτος μέλος υποδοχής από μη εγκατεστημένο μεταφορέα λογίζονται σύμφωνες προς τον παρόντα κανονισμό μόνο εάν ο μεταφορέας μπορεί να παράσχει σαφείς αποδείξεις σχετικά με την προηγούμενη διεθνή μεταφορά.»,

"

γ)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 4α:"

«4α. Οι αποδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 υποβάλλονται ή διαβιβάζονται στον αρμόδιο για τον έλεγχο υπάλληλο του κράτους μέλους υποδοχής κατόπιν αιτήματος και κατά τη διάρκεια του καθ’ οδόν ελέγχου. Μπορεί να υποβάλλονται ή Τα κράτη μέλη αποδέχονται οι αποδείξεις να επιδεικνύονται ή να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας αναθεωρήσιμο δομημένο μορφότυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας για αποθήκευση και επεξεργασία από υπολογιστές, όπως, π.χ., το eCMR* ηλεκτρονική φορτωτική βάσει της Σύμβασης περί του συμβολαίου για τη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων (eCMR). Κατά τη διάρκεια του καθ’ οδόν ελέγχου, ο οδηγός μπορεί να επικοινωνεί με την έδρα της επιχείρησης, τον διαχειριστή μεταφορών ή άλλο πρόσωπο ή οντότητα που μπορεί να παράσχει τις αποδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3.».

_________________

* Ηλεκτρονική φορτωτική βάσει της «Σύμβασης περί του συμβολαίου για τη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων».[Τροπολογία 171]

"

5α)  Στο άρθρο 9 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«εα) τις αμοιβές και την ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*.

___________________

* Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1).». [Τροπολογία 172]

"

6)  Στο άρθρο 10 παράγραφος 3, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Η Επιτροπή εξετάζει την κατάσταση, βάσει ιδίως των πιο πρόσφατων στοιχείων και, αφού συμβουλευθεί την επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει του άρθρου 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, αποφασίζει, εντός προθεσμίας ενός μηνός αφότου λάβει την αίτηση του κράτους μέλους, εάν είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα διασφάλισης ή όχι, και τα θεσπίζει, εάν κριθεί αναγκαίο.

________________

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών, ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών (ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 1).».

"

7)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 10α:"

«Άρθρο 10α

Έλεγχοι Ευφυής επιβολή [Τροπολογία 173]

1.  Τα κράτη μέλη οργανώνουν ελέγχους κατά τέτοιο τρόπο ώστε, από την 1η Ιανουαρίου 2020, και κάθε ημερολογιακό έτος, να ελέγχεται τουλάχιστον 2 % επί του συνόλου των ενδομεταφορών που εκτελούνται στην επικράτειά του. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε τουλάχιστον 3 % από την 1η Ιανουαρίου 2022. Ως βάση για τον υπολογισμό αυτού του ποσοστού ορίζεται το σύνολο των ενδομεταφορών στα κράτη μέλη με βάση τα τονοχιλιόμετρα κατά το έτος t-2, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Για την περαιτέρω επιβολή των υποχρεώσεων που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζεται συνεκτική εθνική στρατηγική επιβολής στην επικράτειά τους. Η στρατηγική αυτή εστιάζει στις επιχειρήσεις υψηλής επικινδυνότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*. [Τροπολογία 174]

1α.  Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι οι έλεγχοι που προβλέπονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ θα περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, έλεγχο των πράξεων ενδομεταφορών. [Τροπολογία 175]

2.  Τα κράτη μέλη εστιάζουν στις επιχειρήσεις που αξιολογούνται ως αυξημένου κινδύνου για παράβαση των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου οι οποίες έχουν εφαρμογή στην περίπτωσή τους. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο του συστήματος ταξινόμησης κινδύνων το οποίο θέσπισαν δυνάμει του άρθρου 9 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* και διεύρυναν σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο για τέτοιου είδος παραβάσεις ως αυτοτελή κίνδυνο.

2α.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη έχουν πρόσβαση στις συναφείς πληροφορίες και τα δεδομένα που καταγράφει, επεξεργάζεται ή αποθηκεύει ο ευφυής ταχογράφος που αναφέρεται στο κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και στα ηλεκτρονικά έγγραφα μεταφοράς, όπως οι ηλεκτρονικές φορτωτικές βάσει της Σύμβασης περί του συμβολαίου για τη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων (eCMR). [Τροπολογία 176]

2β.  Τα κράτη μέλη παρέχουν πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα μόνο στις αρμόδιες αρχές που είναι εξουσιοδοτημένες να ελέγχουν τις παραβάσεις των νομικών πράξεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των αρμόδιων αρχών εντός της επικράτειάς τους για τις οποίες έχουν ορίσει ότι θα έχουν πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα. Έως τις ... [XXX], η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο με όλες τις αρμόδιες αρχές και τον διαβιβάζει στα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις των στοιχείων αυτών χωρίς καθυστέρηση. [Τροπολογία 177]

2γ.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 14β, που να καθορίζουν τα χαρακτηριστικά των δεδομένων στα οποία έχουν πρόσβαση τα κράτη μέλη, τους όρους χρήσης τους και τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση τους ή την πρόσβαση σε αυτά, προσδιορίζοντας ιδίως:

   α) λεπτομερή κατάλογο πληροφοριών και δεδομένων στα οποία έχουν πρόσβαση οι αρμόδιες εθνικές αρχές και στα οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον ο χρόνος και το σημείο διέλευσης συνόρων, οι δραστηριότητες φόρτωσης και εκφόρτωσης, η πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος και τα στοιχεία του οδηγού,
   β) τα δικαιώματα πρόσβασης των αρμόδιων αρχών, διαφοροποιημένα κατά περίπτωση σύμφωνα με τον τύπο αρμόδιων αρχών, τον τύπο πρόσβασης και τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα,
   γ) τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση ή την πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρονται στο στοιχείο α), συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της μέγιστης διάρκειας διατήρησης των δεδομένων, διαφοροποιημένης, όπου αρμόζει, ανάλογα με το είδος των δεδομένων. [Τροπολογία 178]

2δ.  Η διάρκεια της πρόσβασης ή αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων στα οποία αναφέρεται το παρόν άρθρο, δεν υπερβαίνει το απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν τα δεδομένα ή για τους οποίους τα δεδομένα υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία. Όταν τα δεδομένα αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς αυτούς, καταστρέφονται. [Τροπολογία 179]

3.  Τα κράτη μέλη, τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως, διενεργούν συντονισμένους καθ’ οδόν έλεγχους σε ενδομεταφορές, που μπορούν να συμπίπτουν με τους ελέγχους που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ. Οι έλεγχοι διενεργούνται ταυτόχρονα από τις εθνικές αρχές δύο ή περισσότερων κρατών μελών οι οποίες είναι αρμόδιες για την επιβολή των κανόνων στον τομέα των οδικών μεταφορών, με την κάθε μία να διενεργεί τον έλεγχο στην επικράτειά της. Τα εθνικά σημεία επαφής που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**** Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και τον τύπο των παραβάσεων που εντοπίζονται μετά τη διενέργεια των συντονισμένων καθ’ οδόν ελέγχων. [Τροπολογία 180]

______________________

* Οδηγία 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 35).

** Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 51).».

"

8)  Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα 14α και 14β:"

«Άρθρο 14α

Ευθύνη

Τα κράτη μέλη προβλέπουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις κατά των αποστολέων, των μεταφορέων φορτίων, των εργολάβων και των υπεργολάβων για μη συμμόρφωση με τα Κεφάλαια II και III, όταν οι τελευταίοι γνωρίζουν ή οφείλουν λογικά να γνωρίζουν ότι οι υπηρεσίες μεταφοράς που αναθέτουν εν γνώσει τους υπηρεσίες μεταφοράς οι οποίες ενέχουν παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Όταν αποστολείς, μεταφορείς φορτίων, εργολάβοι και υπεργολάβοι αναθέτουν την παροχή υπηρεσιών μεταφορών σε επιχειρήσεις χαμηλής επικινδυνότητας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 9 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ, δεν φέρουν ευθύνη για την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις, εκτός εάν αποδειχθεί ότι είχαν όντως επίγνωση των εν λόγω παραβάσεων. [Τροπολογία 181]

Άρθρο 14β

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 4 και το άρθρο 5 παράγραφος 4 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος (τροποποιητικού) κανονισμού].

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 4 και το άρθρο 5 παράγραφος 4 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα οποιωνδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου*.

5.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφοι 2 και 4 και του άρθρου 5 παράγραφος 4 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

___________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.».

"

9)  Το άρθρο 15 απαλείφεται.

10)  Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 17

Υποβολή εκθέσεων

1.  Έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, το αργότερο, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τον αριθμό των μεταφορέων κατόχων κοινοτικής άδειας στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και για τον αριθμό των επικυρωμένων αντιγράφων που αντιστοιχούν στα οχήματα που κυκλοφορούν κατά την ημερομηνία αυτή.

2.  Έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, το αργότερο, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τον αριθμό των βεβαιώσεων οδηγού που εκδόθηκαν στη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους καθώς και για τον συνολικό αριθμό των βεβαιώσεων οδηγού στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

3.  Έως τις … [δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], το αργότερο, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή την εθνική στρατηγική επιβολής τους που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 10α. Έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, το αργότερο, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τον αριθμό των ελέγχων ενδομεταφορών που διενεργήθηκαν τις ενέργειες επιβολής που υλοποιήθηκαν στη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους σύμφωνα με το άρθρο 10α, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του αριθμού των ελέγχων που διενεργήθηκαν. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνεται ο αριθμός των οχημάτων που ελέγχθηκαν και ο αριθμός τονοχιλιομέτρων που ελέγχθηκαν. [Τροπολογία 182]

3α.  Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση για την κατάσταση της ενωσιακής αγοράς οδικών μεταφορών μέχρι τα τέλη του 2022. Η έκθεση περιλαμβάνει ανάλυση της κατάστασης της αγοράς, στην οποία περιλαμβάνεται αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων και της εξέλιξης των όρων άσκησης του επαγγέλματος.». [Τροπολογία 183]

"

Άρθρο 3

Επανεξέταση

1.  Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ιδίως την επίπτωση του άρθρου 2 που τροποποιεί το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009, έως τις [3 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Εφόσον κριθεί σκόπιμο, η έκθεση της Επιτροπής συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση.

2.  Μετά την έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή αξιολογεί τακτικά τον παρόντα κανονισμό και υποβάλλει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

3.  Εάν κριθεί σκόπιμο, οι εκθέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 συνοδεύονται από κατάλληλες προτάσεις.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από ... .

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1)ΕΕ C 197 της 8.6.2018, σ. 38.
(2)ΕΕ C 176 της 23.5.2018, σ. 57.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019.
(4)Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1071/2009, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 51).
(5)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 72).
(6)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 1).
(7)ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 6 Οκτωβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου