Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/0123(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0204/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0204/2018

Viták :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Szavazatok :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
A szavazatok indokolása
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0341

Elfogadott szövegek
PDF 275kWORD 83k
2019. április 4., Csütörtök - Brüsszel Végleges kiadás
Alkalmazkodás a közúti szállítási ágazati fejleményekhez ***I
P8_TA(2019)0341A8-0204/2018
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2019. április 4-i jogalkotási állásfoglalása az 1071/2009/EK rendelet és az 1072/2009/EK rendelet ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0281),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 91. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0169/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. január 18-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2018. február 1-jei véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0204/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 197., 2018.6.8., 38. o.
(2) HL C 176., 2018.5.23., 57. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. április 4-én került elfogadásra az 1071/2009/EK rendelet és az 1072/2009/EK rendelet ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról szóló (EU) .../... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2017)0123

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 91. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére(2),

rendes jogalkotási eljárás keretében(3),

mivel:

(1)  Az 1071/2009/EK rendelet(4) és az 1072/2009/EK rendelet(5) végrehajtásával kapcsolatos tapasztalat azt mutatta, hogy az e rendeletekben előírt szabályok számos ponton javításra szorulnak.

(2)  Eddig a nemzeti jog eltérő rendelkezésének hiányában a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó szabályok nem vonatkoztak azokra a közúti árufuvarozásban részt vevő vállalkozásokra, amelyek kizárólag legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket vagy járműszerelvényeket használnak. Az ilyen, nemzeti és nemzetközi fuvarozási műveleteket egyaránt végző – adott esetben a pótkocsi össztömegét is magában foglaló – megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket használnak. Az ilyen vállalkozások száma egyre növekszik. Ennek eredményeként több tagállam úgy döntött, hogy az 1071/2009/EK rendelet közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza e vállalkozásokra. Annak érdekében, hogy elkerüljük az esetleges joghézagokat, és a közös szabályokkal biztosítható legyen a nemzetközi fuvarozás során 2,4 és legfeljebb 3,5 tonna közötti – adott esetben a pótkocsi össztömegét is magában foglaló – megengedett legnagyobb össztömegű járműveket gépjárműveket használó ágazatban a szakma hivatásszerű gyakorlásának minimális szintje, és így közelíteni lehessen a versenyfeltételeket valamennyi piaci szereplő körében, ezt a rendelkezést el kell hagyni, és egyúttal a tényleges és állandó székhelyre, valamint a megfelelő pénzügyi helyzetre vonatkozó követelményeket kötelezővé kell tenni.közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó követelményeket azonos módon kell alkalmazni, miközben el kell kerülni az aránytalan adminisztratív terheket. Mivel ez a rendelet csak az ellenszolgáltatás fejében árut szállító vállalkozásokra vonatkozik, a saját számlás szállítást végző vállalkozások nem tartoznak e rendelkezés hatálya alá. [Mód. 110]

(2a)  Hatásvizsgálatában a Bizottság 2,7–5,2 milliárd euróra becsüli a vállalkozások megtakarítását a 2020 és 2035 közötti időszakban. [Mód. 111]

(3)  Jelenleg a tagállamok jogosultak arra, hogy az 1071/2009/EK rendeletben meghatározott követelményeken felül továbbiakat állapítsanak meg a közúti fuvarozói szakma gyakorlására. Ez a lehetőség nem bizonyult szükségesnek a követelmények fényében, továbbá eltéréseket eredményezett a szakma gyakorlásával összefüggésben. Következésképpen azt el kell hagyni.

(4)  Biztosítani Az úgynevezett postafiókcégek jelenségének leküzdése és a tisztességes verseny és egyenlő versenyfeltételek belső piacon való biztosítása érdekében, egyértelműbb létrehozási feltételeket, intenzívebb nyomon követést és végrehajtást, valamint a tagállamok közötti együttműködés javítását kell biztosítani. hogy az adott tagállamban székhellyel rendelkező közúti fuvarozók fuvarozóknak ténylegesen és folyamatosan jelen kell lenniük a legyenek e tagállamban és szállítási üzleti tevékenységüket ténylegesen onnan kell folytatniuk és ott kell érdemi tevékenységet végezniük.folytassák. Ezért, és a tapasztalatok fényében szükséges pontosítani és erősíteni szükséges a tényleges és állandó székhely meglétére vonatkozó rendelkezéseket, miközben el kell kerülni az aránytalan adminisztratív terhek kiszabását. [Mód. 112]

(5)  Amennyiben a szakma gyakorlása az érintett vállalkozás jó hírnevétől függ, pontosítani kell, hogy mely személyek magatartása veendő figyelembe, milyen igazgatási eljárásokat kell követni és milyen várakozási idő alkalmazandó a rehabilitációra, amennyiben a szakmai irányító elvesztette jó hírnevét.

(6)  Tekintettel arra, hogy a nemzeti adójogszabályok súlyos megsértése jelentősen befolyásolhatja a tisztességes verseny feltételeit a közúti árufuvarozási piacon, azt fel kell venni a jó hírnév értékelése szempontjából releváns tételek közé.

(7)  Tekintettel arra, hogy a munkavállalók kiküldetésére, a kabotázsra vonatkozó uniós szabályok és a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jog súlyos megsértése jelentősen befolyásolhatja a közúti árufuvarozási piacot és a munkavállalók szociális védelmét, azt fel kell venni a jó hírnév értékelése szempontjából releváns tételek közé. [Mód. 113]

(8)  Tekintettel a tisztességes verseny piaci jelentőségére, az e kérdéssel kapcsolatos uniós szabályok megsértését figyelembe kell venni a szakmai irányítók és a fuvarozási vállalkozások jó hírnevének értékelésekor. Ennek megfelelően pontosítani kell a Bizottságnak a megfelelő jogsértések súlyosságának megállapításával kapcsolatos hatáskörét.

(9)  A nemzeti illetékes hatóságok számára nehézséget okozott annak meghatározása, hogy a fuvarozási vállalkozások milyen dokumentumokkal igazolhatják pénzügyi helyzetüket, különösen hitelesített éves beszámoló hiányában. A pénzügyi helyzet igazolásához előírt bizonyítékokra vonatkozó szabályokat pontosítani kell.

(10)  A közúti árufuvarozói szakma gyakorlásához kizárólag legfeljebb 3,5 tonna – adott esetben a pótkocsi össztömegét is magában foglaló – megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket vagy járműszerelvényeket használó vállalkozások pénzügyi helyzetére használó és nemzetközi fuvarozást végző vállalkozások tekintetében minimális pénzügyi helyzet meglétét kell előírni megállapítani annak biztosítása érdekében, hogy állandó és tartós jelleggel rendelkezzenek a műveletek elvégzéséhez szükséges eszközökkel. Ugyanakkor, mivel az érintett ilyen járművekkel végzett műveletek rendszerint korlátozott terjedelműek, a megfelelő követelményeket úgy kell megállapítani, hogy azok kevésbé megterhelőek legyenek, mint az e határt meghaladó járműveket vagy járműszerelvényeket alkalmazó piaci szereplők esetében. [Mód. 114]

(11)  A nemzeti elektronikus nyilvántartásokban szereplő, fuvarozókról szóló információ a lehető legteljesebb információnak teljesnek és naprakésznek kell lennie,legyen hogy a vonatkozó szabályok érvényesítéséért felelős nemzeti hatóságok kellő áttekintéssel rendelkezzenek a vizsgálat alá vont fuvarozóról. Különösen a fuvarozó rendelkezésére álló járművek rendszámára, az alkalmazottai számára, a kockázati besorolására vonatkozó információk és az alapvető pénzügyi információik segíthetik elő az 1071/2009/EK rendelet és az 1072/2009/EK rendelett, valamint egyéb vonatkozó uniós jogszabályok rendelkezéseinek jobb nemzeti és határokon átnyúló érvényesítését. Továbbá annak érdekében, hogy a végrehajtásért felelős tisztviselők – köztük a közúti ellenőrzéseket végző tisztviselők – egyértelmű és teljes körű áttekintéssel rendelkezzenek az ellenőrzött fuvarozókra vonatkozóan, közvetlen és valós idejű hozzáféréssel kell rendelkezniük minden releváns információhoz. A nemzeti elektronikus nyilvántartásoknak tehát valóban interoperábilisaknak kell lenniük, és a bennük szereplő adatoknak valamennyi tagállam végrehajtásért felelős kijelölt tisztviselője számára közvetlenül elérhetőnek kell lenniük. A nemzeti elektronikus nyilvántartásokra vonatkozó szabályokat ennek megfelelően módosítani kell. [Mód. 115]

(12)  A napi vezetési idő túllépésével megvalósított legsúlyosabb jogsértés 1071/2009/EK rendelet IV. melléklete szerinti meghatározása nem illeszkedik az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben(6) megállapított, hatályos megfelelő rendelkezésekhez. Ez a következetlenség jogbizonytalansághoz vezet, és eltérő gyakorlatokat eredményez a nemzeti hatóságok körében, ezáltal pedig nehézséget okoz az említett szabályok érvényesítésében. Ezt a meghatározást tehát pontosítani kell, hogy biztosított legyen a két rendelet közötti összhang.

(13)  A nem honos fuvarozók által a fogadó tagállamban ideiglenes jelleggel végzett nemzeti fuvarozásra (kabotázs) vonatkozó szabályoknak egyértelműeknek, egyszerűeknek és könnyen érvényesíthetőknek kell lenniük, az eddig elért liberalizáció szintjének hozzávetőleges fenntartása mellett. [Mód. 116]

(14)  Az üres járatok elkerülése érdekében, meghatározott korlátozások mellett, a fogadó tagállamban engedélyezni kell a kabotázsműveletek végzését. Ebből a célból, továbbá az ellenőrzések megkönnyítése és a bizonytalanság felszámolása érdekében a nemzetközi fuvarozást követő kabotázsműveletek számára vonatkozó korlátozást meg kell szüntetni, míg az ilyen műveletekre rendelkezésre álló napok számát csökkenteni kell. [Mód. 117]

(14a)  Annak megakadályozása érdekében, hogy a kabotázsműveleteket rendszeres jelleggel végezzék, ami a nemzeti piacot torzító állandó vagy folyamatos tevékenységet eredményezhet, csökkenteni kell a kabotázsműveletekre egy adott tagállamban rendelkezésre álló időszakot. Ezen túlmenően a fuvarozók számára nem szabad lehetővé tenni, hogy új kabotázsműveleteket végezzenek ugyanabban a fogadó tagállamban egy bizonyos határidőn belül és mindaddig, amíg a vállalkozás székhelye szerinti tagállamból induló új nemzetközi fuvarozásra nem került sor. Ez a rendelkezés nem érinti a nemzetközi fuvarozás teljesítését. [Mód. 118]

(15)  A szabályok tényleges és hatékony érvényesítése a belső piacon zajló tisztességes verseny előfeltétele. A végrehajtási eszközök további digitalizációja elengedhetetlen a végrehajtási kapacitások felszabadítása, a nemzetközi fuvarozókra és különösen a kkv-kra háruló szükségtelen adminisztratív terhek csökkentése, a kockázatos kategóriába tartozó fuvarozókkal való célzottabb foglalkozás és a csalárd gyakorlatok feltárása érdekében. Annak érdekében, hogy a fuvarokmányok papírmentessé váljanak, a jövőben az elektronikus dokumentumok, különösen a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló egyezmény szerinti elektronikus fuvarlevél használatát kell előnyben részesíteni. Pontosítani kell, hogy a közúti fuvarozók milyen eszközökkel bizonyíthatják a kabotázsműveletekre irányadó szabályoknak való megfelelést. Az elektronikus fuvarozási információk használata és továbbítása ilyen eszköznek tekintendő, ami egyszerűsítheti a vonatkozó bizonyítékok szolgáltatását és azok illetékes hatóságok általi kezelését. Az erre a célra használt formátumnak garantálnia kell a megbízhatóságot és a hitelességet. Tekintettel a hatékony elektronikus információcsere egyre növekvő használatára a fuvarozásban és a logisztikában, fontos biztosítani a szabályozói keretek koherenciáját és rendelkezni az igazgatási eljárások egyszerűsítéséről. [Mód. 119]

(15a)  Az intelligens menetíró készülék gyors bevezetése kiemelkedő fontosságú, mivel lehetővé teszi a közúti ellenőrzéseket végző, végrehajtó hatóságok számára, hogy gyorsabban és hatékonyabban feltárják a jogsértéseket és a rendellenességeket, ami e rendelet jobb végrehajtását eredményezné. [Mód. 120]

(16)  A fuvarozási vállalkozások a nemzetközi fuvarozási szabályok címzettjei, és ekként viselniük kell az általuk elkövetett bármilyen jogsértés következményeit. Ugyanakkor, hogy megelőzzék a közúti árufuvarozóktól fuvarozási szolgáltatásokat megrendelő vállalkozások általi visszaéléseket, a tagállamoknak szankciót kell megállapítaniuk a feladókra, szállítókra, szállítmányozókra, vállalkozókra és szállítmányozókra alvállalkozókra is, amennyiben tudatosan olyan fuvarozási szolgáltatásokat rendelnek meg, amelyek tudatában vannak annak, hogy az általuk megrendelt fuvarozási szolgáltatások sértik az 1072/2009/EK rendelet rendelkezéseit. Amennyiben a fuvarozási szolgáltatásokat megrendelő vállalkozások a szóban forgó szolgáltatásokat alacsony kockázati besorolással rendelkező fuvarozótól rendelik meg, a felelősségüket csökkenteni kell. [Mód. 121]

(16a)   A javasolt Európai Munkaügyi Hatóság célja az illetékes nemzeti hatóságok közötti együttműködés és információcsere támogatása és megkönnyítése a vonatkozó uniós jog hatékony végrehajtása érdekében. E rendelet végrehajtásának támogatásával és megkönnyítésével a hatóság fontos szerepet játszhat az illetékes hatóságok közötti információcsere segítésében, a tagállamok kapacitásépítésének személyzetcserén és szakképzésen keresztül történő támogatásában, valamint a tagállamoknak az összehangolt ellenőrzések megszervezése terén nyújtott támogatásban. Ez erősítené a tagállamok közötti kölcsönös bizalmat, javítaná az illetékes hatóságok közötti hatékony együttműködést, és segítené a csalás és a szabályokkal való visszaélés elleni küzdelmet. [Mód. 122]

(16b)   A RÓMA I. rendelet megfelelő alkalmazásának és érvényesítésének biztosítása érdekében meg kell erősíteni a közúti szállításra vonatkozó jogszabályokat oly módon, hogy a munkaszerződések a munkavállalók szokásos munkavégzési helyét tükrözzék. Az 1071/2009/EK rendelet alapvető szabályai kiegészítik a RÓMA I. rendeletet, és közvetlenül kapcsolódnak hozzá a postafiókcégek elleni küzdelem és a vállalatok megfelelő letelepedési kritériumainak biztosítása érdekében. Ezeket a szabályokat meg kell erősíteni annak érdekében, hogy garantálják a munkavállalók jogait abban az esetben, ha ideiglenesen a szokásos munkavégzésük szerinti országon kívül dolgoznak, továbbá hogy biztosítsák a fuvarozási vállalkozások közötti tisztességes versenyt. [Mód. 123]

(17)  Minthogy ez a rendelet bizonyos fokú harmonizációt vezet be az uniós jog által eddig nem harmonizált területeken, különösen a könnyű haszongépjárművekkel végzett fuvarozás és a jogérvényesítési gyakorlatok vonatkozásában, célkitűzései, nevezetesen a versenyfeltételek közelítése és a jogérvényesítés javítása nem valósíthatók meg kellő mértékben a tagállamok által, hanem azok a kitűzött célok természete és a közúti fuvarozás határokon átnyúló jellege miatt uniós szinten jobban elérhetők. Ezért az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritási elvnek megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a kitűzött célok eléréséhez szükséges mértéket.

(18)  A piaci fejlemények és a műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az 1071/2009/EK rendelet I., II. és III. mellékletét, hogy az említett rendeletet kiegészítse azon súlyos jogsértések kategóriáinak, típusainak és súlyossági fokának jegyzékével, amelyek az 1071/2009/EK rendelet IV. mellékletében meghatározott jogsértéseken túl a jó hírnév elvesztését eredményezik, továbbá hogy módosítsa az 1072/2009/EK rendelet I., II. és III. mellékletét. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. Április 13-i intézményközi megállapodásnak(7) megfelelően kerüljön sor. Különösen, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(19)  Az 1071/2009/EK rendeletet és az 1072/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1071/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  Az 1. cikk a következőképpen módosul:

a)  a (4) bekezdés a következőképpen módosul:

i.  az a) pontot el kell hagyni pont helyébe a következő szöveg lép:"

„a) a közúti árufuvarozói szakmát gyakorló olyan vállalkozások, amelyek kevesebb mint 2,4 tonna – adott esetben a pótkocsi össztömegét is magában foglaló – megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket használnak;

   aa) a közúti árufuvarozói szakmát gyakorló, kizárólag nemzeti fuvarozást végző olyan vállalkozások, amelyek kevesebb mint 3,5 tonna – adott esetben a pótkocsi össztömegét is magában foglaló – megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket használnak;”; [Mód. 124]

"

ii.  a b) pont helyébe a következő szöveg lép:"

„b) a közúti személyszállítási szolgáltatásokat nem kereskedelmi célból lebonyolító, vagy a közúti személyszállítástól eltérő főtevékenységet folytató vállalkozások.

Bármilyen, ellenszolgáltatás nélkül végzett közúti fuvarozást, amelyből nem származik jövedelem, köztük a jótékony célú vagy szigorúan magáncélú személyszállítást fuvarozás, amelynek célja nem a nyereség létrehozása a gépjárművezető vagy más személyek számára – mint például a jótékonysági vagy emberbaráti alapon nyújtott szolgáltatás – kizárólag nem kereskedelmi célból lebonyolított fuvarozásnak kell tekinteni;”; [Mód. 125]

"

b)  A szöveg a következő (6) bekezdéssel egészül ki:"

„(6) A 3. cikk (1) bekezdésének b) és d) pontja, továbbá a 4., a 6., a 8., a 9., a 14., a 19. és a 21. cikk nem vonatkozik azokra a közúti árufuvarozásban részt vevő vállalkozásokra, amelyek kizárólag legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű járműszerelvényeket használnak.

A tagállamok ugyanakkor:

   a) előírhatják e vállalkozások számára, hogy az első albekezdésben említett rendelkezések némelyikét vagy mindegyikét alkalmazzák;
   b) lejjebb vihetik az első albekezdésben meghatározott korlátozást a közúti fuvarozási műveletek némelyik vagy mindegyik kategóriája tekintetében.”; [Mód. 126]

"

2.  A 3. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

3.  Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a)  az a) pont helyébe a következő szöveg lép:"

„a) rendelkeznie kell olyan megfelelő, a vállalkozás tevékenységével arányos telephellyel, ahol akár elektronikus, akár egyéb más formában hozzáfér, ahol fő üzleti dokumentumait tárolja dokumentumai eredeti példányaihoz, különös tekintettel a kereskedelmi szerződésekre, számviteli dokumentumokra, a személyzet irányításával kapcsolatos dokumentumokra, a munkaszerződésekre, társadalombiztosítási dokumentumokra, a kabotázsra, a kiküldetésre, valamint a vezetési időre és a pihenőidőre vonatkozó adatokat tartalmazó dokumentumokra és minden egyéb olyan dokumentumra, amelyhez az illetékes hatóságnak adott esetben hozzá kell férnie az e rendeletben meghatározott követelmények teljesítésének ellenőrzése céljából;”; [Mód. 127]

"

aa)  a szöveg a következő ponttal egészül ki:"

„aa) a b) pontban említett járműveknek szállítási szerződés keretében négyhetente legalább egy berakodást vagy egy kirakodást kell végrehajtaniuk a székhely szerinti tagállamban;”; [Mód. 128]

"

b)  a c) pont helyébe a következő szöveg lép:"

„c) adminisztratív és kereskedelmi tevékenységeit ténylegesen és folyamatosan, a megfelelő adminisztratív felszereltséggel és az a) pontban említett létesítmények segítségével ugyanabban a tagállamban található telephelyen kell végeznie;”; [Mód. 129]

"

c)  a szöveg a következő d) ponttal egészül ki:"

„d) a b) pontban említett járművek használatával járművekkel végzett fuvarozási műveleteket ugyanabban a a szóban forgó tagállamban található megfelelő műszaki berendezésekkel hatékonyan és folyamatosan kell irányítania;”; [Mód. 130]

"

d)  a szöveg a következő e) ponttal egészül ki:"

„e) rendelkeznie kell eszközökkel és személyzettel a székhely tevékenységével arányosan.”;

"

da)  a szöveg a következő f) ponttal egészül ki:"

„f) egyértelmű kapcsolat legyen az elvégzett fuvarozási műveletek és a székhely szerinti tagállam között, rendelkezésre áll egy műveleti központ és a b) pontban említett járművek általi rendszeres használatra szolgáló elegendő parkolóhely.”; [Mód. 131]

"

db)  a szöveg a következő g) ponttal egészül ki:"

„g) az adott tagállam munkaszerződésekre alkalmazandó joga szerint vesz fel és alkalmaz járművezetőket;”; [Mód. 132]

"

dc)  a bekezdés a következő h) ponttal egészül ki:"

„h) biztosítania kell, hogy a székhely az a hely legyen, ahol vagy ahonnan a munkavállaló a munkáját az 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet* és/vagy a Római Egyezmény szerint rendszerint végzi.

________________

* Az Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK rendelete (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) (HL L 177., 2008.7.4., 6. o.).”. [Mód. 133]

"

4.  A 6. cikk a következőképpen módosul:

a)  az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

i.  a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

„A tagállamok annak megállapítása során, hogy egy vállalkozás megfelel-e e követelménynek, megvizsgálják a vállalkozás, annak szakmai irányítói, ügyvezető igazgatói, tagjai (korlátlan felelősségű társaságok esetén), egyéb jogi képviselői és a tagállam által meghatározott egyéb releváns személyek magatartását. Az e cikkben a büntetőjogi felelősségét megállapító ítéletre, szankciókra vagy a vállalkozás általi jogsértésekre való hivatkozások magukban foglalják magával a vállalkozással, annak szakmai irányítóival, ügyvezető igazgatóival, tagjaival (korlátlan felelősségű társaságok esetén), egyéb jogi képviselőivel és a tagállam által meghatározott egyéb releváns személyekkel kapcsolatos büntetőjogi felelősséget megállapító ítéleteket, szankciókat vagy jogsértéseket.”;

"

ii.  a harmadik albekezdés a) pontja a következő vii. ponttal egészül ki:"

„vii. adójogszabályok.”;

"

iii.  a harmadik albekezdés b) pontja a következő xi. és xii. , xii. és xiii. ponttal egészül ki:"

„xi. munkavállalók kiküldetése;

   xii. a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jog;
   xiii. kabotázs.”; [Mód. 134]

"

b)  a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

„(2) Az (1) bekezdés harmadik albekezdése b) pontjának alkalmazásában, amennyiben a szakmai irányítóval vagy a fuvarozási vállalkozással szemben az uniós jogszabályok IV. mellékletben felsorolt valamely legsúlyosabb megsértése okán egy vagy több tagállamban súlyos bűncselekmény elkövetése miatt büntetőjogi felelősséget állapítanak meg vagy szankciót szabnak ki, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága megfelelő módon és kellő időben igazgatási eljárást folytat le, beleértve adott esetben az érintett vállalkozás telephelyén végzett helyszíni vizsgálatot is.

Az igazgatási eljárás során a fuvarozási vállalkozás szakmai irányítója vagy adott esetben egyéb jogi képviselője jogosult érvei és magyarázatai előadására.

Az igazgatási eljárás során az illetékes hatóság értékeli, hogy a konkrét körülményekre tekintettel az adott esetben a jó hírnév elvesztése aránytalan válaszreakció lenne-e. Ezen értékelés során az illetékes hatóság figyelembe veszi az (1) bekezdés harmadik albekezdésében említett nemzeti és uniós szabályok azon súlyos megsértéseinek számát, valamint az uniós jogszabályok IV. mellékletben felsorolt azon legsúlyosabb megsértései számát, amelyek tekintetében a szakmai irányítóval vagy a fuvarozási vállalkozással szemben büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletet hoztak vagy szankciót állapítottak meg. Minden ilyen megállapítást megfelelően indokolni kell.

Amennyiben az illetékes hatóság azt állapítja meg, hogy a jó hírnév elvesztése aránytalan válaszreakció lenne, határozatában kimondja, hogy az érintett vállalkozás jó híre továbbra is fennmarad. E határozat indokolását rögzíteni kell a nemzeti nyilvántartásban. Az ilyen határozatok számát fel kell tüntetni a 26. cikk (1) bekezdésében említett jelentésben.

Ha az illetékes hatóság nem jut arra a megállapításra, hogy a jó hírnév elvesztése aránytalan válaszreakció lenne, a büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletek vagy szankciók a jó hírnév elvesztését vonják maguk után;”;

"

c)  a cikk a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:"

„(2a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyek megállapítják az (1) bekezdés harmadik albekezdésének b) pontjában említett uniós jogszabályok azon súlyos megsértéseinek kategóriáit, típusait és súlyossági fokát tartalmazó jegyzéket, amely jogsértések – a IV. mellékletben meghatározottakon túl – a jó hírnév elveszítését eredményezhetik. A tagállamok a 12. cikk (1) bekezdése szerinti ellenőrzési prioritások felállításakor figyelembe veszik az említett jogsértésekkel kapcsolatos információkat, beleértve a más tagállamoktól kapott információkat is.

A Bizottság e célból:

   a) meghatározza a leggyakrabban előforduló jogsértési kategóriákat és típusokat;
   b) megállapítja a jogsértések súlyosságának mértékét annak függvényében, hogy mennyire járhatnak halálos kimenetelű balesettel vagy súlyos sérülésekkel, illetve vagy idézhetnek elő versenytorzulást a közúti fuvarozási piacon, többek között azáltal, hogy rontják a fuvarozásban dolgozó munkavállalók munkakörülményeit; [Mód. 135]
   c) meghatározza az előfordulás azon gyakoriságát, amelyen túl a többször megismételt jogsértések súlyosabbnak minősülnek, figyelembe véve a szakmai irányító által irányított fuvarozási tevékenységekben részt vevő gépjárművezetők számát.”.

"

5.  A 7. cikk a következőképpen módosul:

a)  az (1) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

„A 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott követelmények teljesítése érdekében egy vállalkozásnak a számviteli év során állandó jelleggel eleget kell tudnia tenni pénzügyi kötelezettségeinek. A vállalkozásnak az éves beszámolói alapján bizonyítania kell – miután ez utóbbiakat ellenőr vagy egy arra megfelelően felhatalmazott személy hitelesítette –, hogy minden évben rendelkezik egyetlen használatban lévő gépjármű esetében legalább 9000 EUR-nak, minden további, 3,5 tonnát meghaladó – adott esetben a pótkocsi össztömegét is magában foglaló – megengedett legnagyobb össztömegű gépjármű esetében 5 000 EUR-nak, és minden további 2,4 és 3,5 tonna közötti – adott esetben a pótkocsi össztömegét is magában foglaló – megengedett legnagyobb össztömegű gépjármű esetében 5000 900 EUR-nak megfelelő saját tőkével. A közúti árufuvarozói szakma gyakorlásához kizárólag legfeljebb 2,4 és 3,5 tonna közötti – adott esetben a pótkocsi össztömegét is magában foglaló megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű járműszerelvényeket gépjárműveket használó vállalkozás ellenőr vagy arra megfelelően felhatalmazott személy által hitelesített éves beszámolói alapján igazolja, hogy minden évben rendelkezik egyetlen használatban lévő gépjármű esetében legalább 1800 EUR-nak, és minden további gépjármű esetében 900 EUR-nak megfelelő saját tőkével.”; [Mód. 136]

"

b)  a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

„(2) Az (1) bekezdéstől eltérve az illetékes hatóság éves beszámoló hiányában elfogadja, hogy a vállalkozás a pénzügyi helyzetét olyan igazolással, például bankgaranciával, pénzügyi intézmény által kiadott, az (1) bekezdés első albekezdésében meghatározott összegek vonatkozásában a vállalkozás számára egyetemleges felelősségen alapuló kezességet nyújtó igazolással, például bankgaranciával vagy biztosítással, többek között egy vagy több bank, vagy egyéb pénzügyi intézmény, többek között biztosítótársaság által kiadott szakmai felelősségbiztosítással, vagy más kötelező erejű dokumentummal bizonyítsa;nevében történő hitelfelvételt igazoló dokumentummal vagy más kötelező erejű dokumentummal bizonyítsa, amely tanúsítja, hogy a vállalkozás rendelkezik az (1) bekezdés első albekezdésében meghatározott összeggel.”. [Mód. 137]

"

5a.  A 8. cikk (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"

„A tagállamok ösztönözhetik az időszakos, hároméves időközönkénti képzéseket az I. mellékletben felsorolt tárgyak tekintetében annak biztosítása érdekében, hogy az (1) bekezdésben említett személy vagy személyek kellően tudatában legyenek az ágazatra vonatkozó fejleményeknek.” [Mód. 138]

"

6.  A 8. cikk (9) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"

„(9) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24. cikknek megfelelően az I., II. és III. mellékletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a mellékleteket hozzáigazítsa a piaci fejleményekhez és a műszaki fejlődéshez.”

"

7.  A 11. cikk (4) bekezdésének harmadik albekezdését el kell hagyni.

8.  A 12. cikk (2) bekezdésének második albekezdését el kell hagyni; albekezdése helyébe a következő szöveg lép: "

„A tagállamoknak legalább ötévente ellenőrzést kell végezniük annak megvizsgálása érdekében, hogy a vállalkozások továbbra is teljesítik-e a 3. cikkben meghatározott követelményeket.” [Mód. 139]

"

9.  A 13. cikk (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:"

„c) a pénzügyi helyzet követelményének nem teljesülése esetén legfeljebb hat hónap határidő annak bizonyítására, hogy a követelmény ismét állandó jelleggel teljesül.”

"

10.  A 14. cikk (1) bekezdése a következő második albekezdéssel egészül ki:"

„Az illetékes hatóság a jó hírnév elvesztésétől számított egy éven belül nem rehabilitálja a szakmai irányítót.”

"

10a.   A 14. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

„(2) Kivéve, ha, és addig, amíg a nemzeti jog releváns rendelkezéseinek megfelelően a rehabilitációs intézkedéseket meghozzák, az alkalmatlanná nyilvánított szakmai irányítónak a 8. cikk (8) bekezdésében említett, szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítványa egyik tagállamban sem érvényes. A Bizottság összeállítja a jó hírnév helyreállításához vezető rehabilitációs intézkedések jegyzékét.” [Mód. 140]

"

11.  A 16. cikk a következőképpen módosul:

a)  a (2) bekezdés a következőképpen módosul:

-ia.  a c) pont helyébe a következő szöveg lép:"

„c) a jó hírnév és a szakmai alkalmasság 3. cikkben meghatározott követelményének teljesítésére kijelölt szakmai irányító neve, és – ha az eltérő – a vállalkozás képviseletére jogosult személy neve;”; [Mód. 141]

"

i.  a szöveg a következő g), h), i) és j) ponttal egészül ki:"

„g) az 5. cikk b) pontjának értelmében a vállalkozás rendelkezésére álló járművek rendszáma;

   h) az alkalmazottak a legutóbbi naptári évben a vállalkozásban alkalmazott személyek száma; [Mód. 142]
   i) az utolsó két év összes eszközei, kötelezettségei, saját tőkéje és árbevétele;
   j) a vállalkozás kockázatértékelése a 2006/22/EK irányelv 9. cikke szerint.”;

"

ia.  a szöveg a következő ja) ponttal egészül ki:"

„ja) nemzetközi járművezetők elmúlt hat hónapban kötött munkaszerződései;”; [Mód. 143]

"

ii.  a második, a harmadik és a negyedik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az első albekezdés e)–j) pontjában említett információkat külön tartják nyilván. Ez esetben a releváns adatokat az érintett tagállam valamennyi illetékes hatósága számára megkeresés alapján vagy közvetlenül hozzáférhetővé kell tenni. A kért információkat a megkeresés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül meg kell adni. Az első albekezdés a)–d) pontjában említett adatokat a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni, a személyes adatok védelméről szóló vonatkozó előírásokkal összhangban. [Mód. 144]

Mindenesetre Az illetékes hatóságoktól eltérő hatóságok csak akkor érhetnek hozzá az első albekezdés e)–j) pontjában említett információkhoz, ha kellő felhatalmazással rendelkeznek felügyelet gyakorlására és szankciók kiszabására a közúti fuvarozás területén, és tisztviselőik titoktartási esküt tettek, vagy egyébként valamely hivatalos titoktartási kötelezettség vonatkozik rájuk. [Mód. 145]

Az 1072/2009/EK rendelet 14a. cikke alkalmazásában a j) pontban említett adatok a feladók, szállítmányozók, vállalkozók és alvállalkozók kérésére rendelkezésre állnak.”; [Mód. 146]

"

b)  a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

„(4) A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az elektronikus nemzeti nyilvántartásban szereplő adatok naprakészek és pontosak legyenek.”;

"

ba)  az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

„(5) A határokon átnyúló végrehajtás hatékonyságának növelése érdekében a tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti elektronikus nyilvántartások az Unió egész területén az (EU) 2016/480 bizottsági végrehajtási rendeletben említett közúti fuvarozási vállalkozások európai nyilvántartása révén egymással összekapcsolódjanak és interoperábilisak legyenek annak érdekében, hogy a (2) bekezdésben említett adatok valós időben, közvetlenül hozzáférhetők legyenek valamennyi tagállam összes illetékes végrehajtó hatósága és ellenőrző szerve számára.”; [Mód. 147]

"

bb)  a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

„(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el olyan közös szabályok felállítására és frissítésére, melyek célja annak biztosítása, hogy a nemzeti elektronikus nyilvántartások teljes mértékben interoperábilisak legyenek, hogy az (5) bekezdésben rögzítetteknek megfelelően bármely tagállam illetékes hatósága vagy ellenőrző szerve közvetlenül és valós időben hozzáférhessen bármely másik tagállam nemzeti elektronikus nyilvántartásához. Az ilyen közös szabályok közé tartoznak a kicserélt adatok formátumára, a más tagállamok elektronikus nyilvántartásaiba való elektronikus betekintéssel kapcsolatos műszaki eljárásokra és az e nyilvántartások közötti átjárhatóságra vonatkozó szabályok, valamint az adatokhoz való hozzáférésre és az adatok naplózására és nyomon követésére vonatkozó külön szabályok.”; [Mód. 148]

"

c)  a (7) bekezdést el kell hagyni.

12.  A 18. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

„18. cikk

A tagállamok közötti igazgatási együttműködés

(1)  A tagállamok a többi tagállammal folytatott, e jelen rendelet végrehajtásának és érvényesítésének megkönnyítése érdekében alkalmazását érintő információcseréért felelős nemzeti kapcsolattartót jelölnek ki. a tagállamok illetékes hatóságai szorosan együttműködnek egymással, és késedelem nélkül kölcsönös segítséget és minden releváns kérdésben tájékoztatást nyújtanak egymásnak.2018. december 31-ig tájékoztatják a Bizottságot nemzeti kapcsolattartójuk nevéről és címéről. A Bizottság összeállítja a nemzeti kapcsolattartók jegyzékét, és továbbítja a tagállamoknak.A tagállamok haladéktalanul közlik a Bizottsággal a nemzeti kapcsolattartó adatainak bármely megváltozását. [Mód. 149]

(1a)  Az (1) bekezdés alkalmazásában az e cikkben előírt igazgatási együttműködést az Európai Parlament és a Tanács 1024/2012/EU rendeletével* létrehozott belső piaci információs rendszeren (IMI) keresztül kell végrehajtani, amely lehetővé teszi valamennyi üzemeltető számára, hogy saját nyelvén szolgáltasson adatokat.

(2)  Az a tagállam, amely egy másik tagállamtól olyan súlyos jogsértésre vonatkozó értesítést kap, amelynek nyomán az elmúlt két évben büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletet hoztak vagy szankciót állapítottak meg, a bejelentett jogsértést bevezeti a nemzeti elektronikus nyilvántartásába.

(3)  A tagállamok megválaszolják a többi tagállam valamennyi illetékes hatóságától beérkező tájékoztatás iránti megkeresést, és szükség esetén ellenőrzéseket, vizsgálatokat és nyomozást folytatnak azzal kapcsolatban, hogy a területükön székhellyel rendelkező közúti fuvarozó megfelel-e a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjában szereplő követelménynek. A tagállamok illetékes hatóságai általi tájékoztatás iránti megkereséseket kellőképpen indokolni kell. Ebből a célból a megkeresésben fel kell tüntetni a 3. cikk (1) bekezdése a) pontjának megsértésére utaló megbízható információkat. [Mód. 151]

(4)  Amennyiben a megkeresett tagállam úgy véli, hogy a megkeresés nem kellően indokolt, indokolása nem kielégítő, erről öt tíz munkanapon belül tájékoztatja a megkereső tagállamot. A megkereső tagállam további indokolást fűzhet a megkereséshez. Amennyiben ez nem lehetséges, a tagállam a megkeresést elutasíthatja. [Mód. 152]

(5)  Amennyiben a tájékoztatás iránti megkeresés teljesítése vagy az ellenőrzések, vizsgálatok és nyomozási cselekmények lefolytatása nehézségek árán vagy egyáltalán nem lehetséges, a szóban forgó tagállam erről tíz öt munkanapon belül tájékoztatja a megkereső tagállamot, kellően megindokolva, hogy a kérés teljesítése miért nehéz vagy lehetetlen. Az érintett tagállamok konzultálnak együttműködnek egymással, hogy megoldást találjanak a felmerült problémára. Az információcsere terén tartósan fennálló problémák vagy az információk megadásának indokolás nélküli állandó elutasítása esetén a Bizottság – miután erről tájékoztatást kapott és az érintett tagállamokkal konzultált – minden szükséges intézkedést meghozhat a helyzet orvoslására. [Mód. 153]

(6)  A (3) bekezdés szerinti megkeresésekre válaszul a tagállamok a megkeresés kézhez vételétől kézhezvételétől számított huszonöt tizenöt munkanapon belül megadják a kért információt vagy elvégzik a kért ellenőrzéseket, vizsgálatokat és nyomozási cselekményeket, kivéve, ha az érintett tagállamok között egyéb határidőre vonatkozó megállapodás született, illetve ha arról tájékoztatták a megkereső tagállamot, hogy a megkeresés nem kellően indokolt, illetve a (4) és az (5) bekezdésben említett lehetetlenség vagy nehézség állt elő, és e nehézségekre nem találtak megoldást. [Mód. 154]

(7)  A tagállamok biztosítják, hogy a részükre e cikkel összhangban továbbított információt csak abban az ügyben/azokban az ügyekben használják fel, amely(ek)ben a megkeresést kezdeményezték.

(8)  A kölcsönös igazgatási együttműködésre és segítségnyújtásra díjmentesen kerül sor.

(9)  A tájékoztatás iránti megkeresés nem akadályozhatja meg, hogy az illetékes hatóságok intézkedéseket hozzanak a vonatkozó nemzeti vagy uniós jogszabályok értelmében az e rendelet állítólagos megsértésének kivizsgálása vagy megelőzése érdekében.

______________________

* Az Európai Parlament és a Tanács 1024/2012/EU rendelete (2012. október 25.) a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (az IMI-rendelet) (HL L 316., 2012.11.14., 1. o.).

"

12a.  A rendelet a következő 18a. cikkel egészül ki:"

„18a. cikk

Kísérő intézkedések

(1)  A tagállamok kísérő intézkedéseket hoznak a tagállamok közötti igazgatási együttműködésért és kölcsönös segítségnyújtásért, valamint az e rendelet alkalmazandó szabályai betartásának és végrehajtásának nyomon követéséért felelős tisztviselők közötti csere fejlesztésére, megkönnyítésére és ösztönzésére.

(2)  A Bizottság technikai és egyéb támogatást nyújt a tagállamok közötti igazgatási együttműködés további javításához és a kölcsönös bizalom fokozásához, például a tisztviselők cseréjének és közös képzési programjainak előmozdítása, továbbá a bevált gyakorlatokra vonatkozó kezdeményezések kidolgozása, megkönnyítése és előmozdítása révén. A Bizottság az Európai Parlament és a Tanács költségvetési eljárásban fennálló előjogainak sérelme nélkül igénybe veheti a rendelkezésre álló pénzügyi eszközöket a kapacitásépítésre és a tagállamok közötti igazgatási együttműködés megerősítésére.

(3)  A tagállamok létrehoznak egy szakmai vizsgálatokra irányuló programot, amelyben valamennyi illetékes végrehajtó hatóság részt vesz, biztosítva mind az értékelő, mind az értékelt illetékes végrehajtó hatóságok sorra kerülését. A tagállamok ezekről a programokról kétévente tájékoztatják a Bizottságot a 26. cikkben említett illetékes hatóságok tevékenységeiről szóló jelentés keretében.” [Mód. 155]

"

13.  A 24. cikket el kell hagyni.

14.  A rendelet a következő 24a. cikkel egészül ki:"

„24a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (2) bekezdése és a 8. cikk (9) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól … [e (módosító) rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk (2) bekezdése és a 8. cikk (9) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 6. cikk (2) bekezdése és a 8. cikk (9) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

___________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

"

15.  A 25. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

16.  A 26. cikk a következő (3), (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:"

„(3) A tagállamok minden évben jelentést készítenek a legfeljebb 2,4 és 3,5 tonna közötti – adott esetben a pótkocsi össztömegét is magában foglaló –tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművek vagy a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű nemzetközi fuvarozásban részt vevő és a járműszerelvények területükön bejegyzett gépjárművek történő használatáról, és ezt a jelentéstételi időszak végét követő évben legkésőbb június 30-ig továbbítják a Bizottságnak.A jelentésnek a következőket kell tartalmaznia: [Am. 156]

   a) a közúti árufuvarozói szakmát gyakorló olyan vállalkozásoknak kiadott engedélyek száma, amelyek a közúti árufuvarozást kizárólag legfeljebb a 2,4 és 3,5 tonna közötti – adott esetben a pótkocsi össztömegét is magában foglaló – megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművekkel vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű nemzetközi fuvarozásban részt vevő gépjárművekkel járműszerelvényekkel végzik; [Mód. 157]
   b) a tagállamban az egyes naptári években nyilvántartásba vett olyan járművek nemzetközi fuvarozásban részt vevő gépjárművek száma, amelyek– adott esetben a pótkocsi össztömegét is magában foglaló –, amelyek megengedett legnagyobb össztömege legfeljebb2,4 és 3,5 tonna között van; [Mód. 158]
   c) a tagállamban az egyes naptári években december 31-én a nyilvántartásban szereplő olyan, nemzetközi fuvarozásban részt vevő gépjárművek járművek száma összesen, amelyek – adott esetben a pótkocsi össztömegét is magában foglaló – megengedett legnagyobb össztömege legfeljebb 2,4 és 3,5 tonna között van; [Mód. 159]
   d) a legfeljebb2,4 és 3,5 tonna közötti, illetve a 2,4 tonna alatti – adott esetben a pótkocsi össztömegét is magában foglaló – megengedett legnagyobb össztömegű járművek és a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű járműszerelvények gépjárművek becsült részesedése a tagállamban nyilvántartásba vett valamennyi járművel végzett összes közúti fuvarozási tevékenységből, nemzeti, nemzetközi és kabotázsműveletek szerinti bontásban. [Mód. 160]

(4)  A Bizottság által a (3) bekezdés szerint gyűjtött információk és további bizonyítékok alapján a Bizottság legkésőbb 2024. december 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a nemzeti vagy nemzetközi közúti fuvarozási műveletekben részt vevő, legfeljebb 2,4 és 3,5 tonna közötti – adott esetben a pótkocsi össztömegét is magában foglaló – megengedett legnagyobb össztömegű járművek vagy az ilyen legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű járműszerelvények gépjárművek teljes számának alakulásáról. E jelentés alapján a Bizottság újraértékeli, hogy szükséges-e további intézkedéseket javasolni. [Mód. 161]

(5)  A tagállamok évente jelentést tesznek a Bizottságnak a 18. cikk (3) és (4) bekezdése értelmében általuk küldött megkeresésekről, a többi tagállamtól kapott válaszokról, valamint azokról az intézkedésekről, amelyeket a kapott információk alapján meghoztak.” [Mód. 162]

"

16a.  A szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:"

„(5a) A Bizottság által az (5) bekezdés szerint gyűjtött információk és további bizonyítékok alapján a Bizottság legkésőbb 2020. december 31-ig részletes jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok közötti igazgatási együttműködés mértékéről, az ezzel kapcsolatos esetleges hiányosságokról és az együttműködés javításának lehetséges módjairól. E jelentés alapján a Bizottság felméri, hogy szükséges-e további intézkedéseket javasolni.” [Mód. 163]

"

17.  A IV. melléklet 1. b) pontja helyébe a következő szöveg lép:"

„b) a napi munkaidő folyamán a maximális napi vezetési idő legalább 50 %-kal való túllépése.”

"

2. cikk

Az 1072/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  Az 1. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:"

„Az üres konténerek vagy raklapok fuvarozása díjazás ellenében végzett árufuvarozásnak minősül, ha fuvarozási szerződés vonatkozik rá.”

"

1a.  Az 1. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki: "

„Az e rendeletet 8. cikkének (2) és (2a) bekezdésében foglalt határidőket a 92/106/EGK tanácsi irányelvben előírtak szerint a beérkező és kimenő közúti árufuvarozásra – mint a kombinált fuvarozás belföldi első és/vagy belföldi végső szakaszára – is alkalmazni kell.” [Mód. 164]

"

1b.  Az 1. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

„(2) Ezt a rendeletet egy tagállamból harmadik országba vagy harmadik országból tagállamba történő fuvarozás esetén a tranzittagállamok területén végzett útszakaszokra kell alkalmazni. A munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv hatálya alól azonban ezt a tranzitútszakaszt ki kell zárni. A rendelet nem alkalmazandó a berakodás és kirakodás helye szerinti tagállam területén végzett fuvarozásra mindaddig, amíg nem kötötték meg a Közösség és az érintett harmadik ország között szükséges egyezményt.” [Mód. 165]

"

1c.  Az (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő szöveg lép:"

„c) árufuvarozás olyan gépjárművekkel, amelyek megengedett össztömege, beleértve a pótkocsikat is, nem éri el a 2,4 tonnát;” [Mód. 166]

"

2.  A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)  a 6. pont helyébe a következő szöveg lép:"

„6. »kabotázsművelet«: a fogadó tagállamban díjazás ellenében ideiglenes alapon végzett belföldi fuvarozás, amely magában foglalja a fuvarozást az áruk egy vagy több berakodási ponton való begyűjtésétől egy vagy több rendeltetési pontra történő kézbesítéséig, a fuvarlevélben meghatározottak szerint;”;

"

aa)  a szöveg a következő ponttal egészül ki: "

„7a. »tranzit«: egy rakománnyal rendelkező jármű által lebonyolított út egy vagy több tagállamon vagy harmadik országon keresztül, amennyiben a kiindulási pont és a végpont nem ezekben a tagállamokban vagy harmadik országokban található.”. [Mód. 167]

"

3.  A 4. cikk a következőképpen módosul:

-a)  az (1) bekezdés a következő ponttal egészül ki:"

„ba) intelligens menetíró készülékkel felszerelt járművekkel nemzetközi fuvarozást végez a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet* 3. cikkében és II. fejezetében előírtak szerint.

________________

* Az Európai Parlament és a Tanács 165/2014/EU rendelete (2014. február 4.) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 60., 2014.2.28., 1. o.).”; [Mód. 168]

"

a)  a (2) bekezdés harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyek módosítják ezt a rendeletet, hogy a közösségi engedély maximális érvényességi idejét a piaci fejleményekhez igazítsák.”;

"

b)  a (4) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14b. cikknek megfelelően az I. és II. mellékletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a mellékleteket hozzáigazítsa a műszaki fejlődéshez.”.

"

4.  Az 5. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"

„(4) „A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14b. cikknek megfelelően a III. mellékletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a mellékletet hozzáigazítsa a műszaki fejlődéshez.”

"

5.  A 8. cikk a következőképpen módosul:

a)  a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

„(2) Amint egy másik tagállamból vagy harmadik országból a fogadó tagállamba irányuló beérkező nemzetközi fuvarozás keretében szállított árut kézbesítették, az (1) bekezdésben említett fuvarozók jogosultak ugyanezzel a járművel, illetve járműszerelvény esetében ugyanazon jármű gépjárművével kabotázsműveleteket végezni a fogadó tagállamban az alkalmazandó fuvarozási szerződéstől függően vagy az azzal szomszédos tagállamokban. A kabotázsművelet keretében az utolsó kirakodásra a fogadó tagállamban a beérkező nemzetközi fuvarozás keretében végzett legutolsó kirakodástól számított 3 napon belül kerül sor.”; [Mód. 169]

"

aa)  a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:"

„(2a) A (2) bekezdésben említett 3 napos időszak végét követően a fuvarozók nem végezhetnek ugyanazzal a járművel, vagy – járműszerelvény esetén – a járműszerelvény gépjárművével kabotázsműveleteket ugyanazon fogadó tagállamban a fuvarozó székhelye szerinti tagállamba történő visszatérést követő 60 órán belül, és mindaddig, amíg a vállalkozás székhelye szerinti tagállamból származó új nemzetközi fuvarozásra nem kerül sor.”; [Mód. 170]

"

b)  a (3) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

„A nem honos fuvarozó által a fogadó tagállamban folytatott belföldi közúti árufuvarozási szolgáltatások csak akkor tekinthetők e rendelettel összhangban állónak, ha a fuvarozó egyértelmű bizonyítékot tud felmutatni a megelőző nemzetközi fuvarozásról.”;

"

c)  a cikk a következő (4 a) bekezdéssel egészül ki:"

„(4a) A (3) bekezdésben említett bizonyítékot a fogadó tagállam ellenőrzésre jogosult hivatalos személye számára kell bemutatni vagy továbbítani, kérésre, a közúti ellenőrzés alatt. A tagállamok elfogadják, hogy e bizonyítékot E bizonyíték bemutatható vagy továbbítható elektronikusan, számítógépek általi tárolásra és feldolgozásra közvetlenül alkalmas, is egy felülvizsgálható strukturált formátum alkalmazásával, amely közvetlenül tárolható számítógépen és feldolgozható számítógéppel, mint például az eCMR.* formátumban nyújtják be vagy továbbítják, például a nemzetközi közúti árufuvarozási szerződésről szóló egyezmény szerinti elektronikus fuvarlevél (eCMR) kitöltésével. A közúti ellenőrzés során engedélyezni kell a járművezető számára, hogy kapcsolatba lépjen a (3) bekezdésben említett bizonyítékot szolgáltatni képes központi irodával, szakmai irányítóval vagy bármely más személlyel vagy jogalannyal.” [Mód. 171]

_________________

* Elektronikus fuvarlevél a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló egyezmény szerint.”.

"

5a.  A 9. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:"

„ea) a javadalmazás és az éves fizetett szabadság a 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv* 3. cikke (1) bekezdése első albekezdésének b) és c) pontjában rögzítettek szerint.

___________________

* Az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve (1996. december 16.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről (HL L 18., 1997.1.21., 1. o.).” [Mód. 172]

"

6.  A 10. cikk (3) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

„A Bizottság megvizsgálja a kialakult helyzetet, különös tekintettel az idevágó adatokra, majd a 165/2014/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet* 42. cikkének (1) bekezdése szerint létrehozott bizottsággal folytatott konzultációt követően és a tagállam kérelmének beérkezését követő egy hónapon belül dönt a védintézkedések szükségességéről, és szükségességük esetén elrendeli azokat.

________________

* Az Európai Parlament és a Tanács 165/2014/EU rendelete (2014. február 4.) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 60., 2014.2.28., 1. o.).”

"

7.  A rendelet a következő 10a. cikkel egészül ki:"

„10a. cikk

Ellenőrzések Intelligens végrehajtás [Mód. 173]

(1)  A tagállamok oly módon szervezik ellenőrzéseiket, hogy 2020. január 1-jétől minden naptári évben a területükön végzett valamennyi kabotázsművelet legalább 2 %-át ellenőrizzék. Ezt a százalékos arányt 2022. január 1-jétől legalább 3 %-ra emelik. E százalékos arány kiszámításának alapja az adott tagállamban a t-2. évben végzett összes kabotázstevékenység tonnakilométerben kifejezve, az Eurostat adatai alapján. Az e fejezetben szereplő kötelezettségek fokozottabb érvényesítése érdekében a tagállamok biztosítják, hogy területükön egységes nemzeti végrehajtási stratégiát alkalmazzanak. E stratégiának a 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv* 9. cikkében említett, nagy kockázatot jelentő vállalkozásokra kell összpontosítania.

(1a)  Minden tagállam gondoskodik arról, hogy a 2006/22/EK irányelv 2. cikkében előírt ellenőrzésekbe adott esetben kabotázsműveletre irányuló ellenőrzések is beletartozzanak. [Mód. 175]

(2)  A tagállamok azokra a vállalkozásokra összpontosítanak, amelyek besorolásuk szerint megnövekedett kockázatot jelentenek az e fejezet rájuk vonatkozó rendelkezéseinek megsértése szempontjából. Erre a célra a tagállamok a 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv* 9. cikke szerint általuk létrehozott és az 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet** 12. cikkének megfelelően kibővített kockázatértékelő rendszerben e jogsértések kockázatát önálló kockázatnak tekintik.

(2a)  A (2) bekezdés alkalmazásában a tagállamok hozzáférhetnek a 165/2014/EU rendelet II. fejezetében említett intelligens menetíró készülékek által rögzített, feldolgozott és tárolt, valamint az elektronikus fuvarozási okmányokban – például a nemzetközi közúti árufuvarozási szerződésről szóló egyezmény szerinti elektronikus fuvarlevélben (eCMR) – szereplő információkhoz és adatokhoz. [Mód. 176]

(2b)  A tagállamok ezekhez az adatokhoz kizárólag az e rendeletben meghatározott jogi aktusok megsértésének ellenőrzésére felhatalmazott illetékes hatóságoknak biztosítanak hozzáférést. A tagállamok értesítik a Bizottságot az említett adatokhoz való hozzáférésre kijelölt, területükön működő valamennyi illetékes hatóság elérhetőségéről. A Bizottság [...]-ig összeállítja valamennyi illetékes hatóság jegyzékét és továbbítja azt a tagállamoknak. A tagállamok haladéktalanul tájékoztatnak a szóban forgó adatok bármely módosulásáról. [Mód. 177]

(2c)  A Bizottság a 14b. cikkel összhangban felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a tagállamok által hozzáférhető adatok jellegzetességei, a használati feltételek, illetve a hozzáféréshez vagy a továbbításhoz szükséges műszaki előírások meghatározására, különös tekintettel a következőkre:

   a) az illetékes nemzeti hatóságok számára hozzáférhető információk és adatok részletes listája, amely tartalmazza legalább a határátkelés, a be- és kirakodási műveletek időpontját és helyét, a jármű rendszámát és a járművezető adatait;
   b) az illetékes hatóságok hozzáférési joga, adott esetben az illetékes hatóságok típusa, a hozzáférés típusa és az adatok felhasználásának célja szerint megkülönböztetve;
   c) az a) pontban említett adatok továbbítására vagy hozzáférésére vonatkozó műszaki előírások, beleértve adott esetben az adatok megőrzésének maximális időtartamát, az egyes adattípusokat szükség szerint elkülönítve.[Mód. 178]

(2d)  Az e cikkben említett személyes adatokhoz való hozzáférés és azok tárolása szigorúan csak addig lehetséges, ameddig az az adatgyűjtés, illetve a további adatfeldolgozás céljából szükséges. Amikor az ilyen adatok már nem szükségesek a fenti célokra, azokat meg kell semmisíteni. [Mód. 179]

(3)  A tagállamok legalább évente háromszor összehangolt közúti ellenőrzéseket folytatnak a kabotázsműveleteket illetően, amelyek egybeeshetnek a 2006/22/EK irányelv 5. cikkével összhangban elvégzett ellenőrzésekkel. Ezeket az ellenőrzéseket legalább két tagállam közúti fuvarozásra irányadó szabályok érvényesítéséért felelős hatóságai egyidejűleg végzik, mindegyik a saját területén. Az 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet**** 18. cikkének (1) bekezdésével összhangban kijelölt nemzeti kapcsolattartók A tagállamok információt cserélnek az összehangolt közúti ellenőrzések nyomán feltárt jogsértések számáról és típusairól. [Mód. 180]

______________________

* Az Európai Parlament és a Tanács 2006/22/EK irányelve (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 102., 2006.4.11., 35. o.).

** Az Európai Parlament és a Tanács 1071/2009/EK irányelve (2009. október 21.) a közúti fuvarozói szakmag gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 300., 2009.11.14., 51. o.).”

"

8.  A rendelet a következő cikkekkel egészül ki:"

„14a. cikk

Felelősségre vonhatóság

A tagállamok hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciót állapítanak meg a feladókkal, szállítmányozókkal, vállalkozókkal és alvállalkozókkal szemben a II. és III. fejezet megsértéséért, ha tudnak, vagy észszerűen tudniuk kellene róla, hogy tudatosan olyan fuvarozási szolgáltatásokat rendelnek meg, amelyek sértik ezt a rendeletet.

Amennyiben a feladók, szállítmányozók, vállalkozók és alvállalkozók a 2006/22/EK irányelv 9. cikkében említett alacsony kockázati besorolású közlekedési vállalkozásoktól szállítási szolgáltatásokat rendelnek meg, nem tartoznak felelősséggel a jogsértések miatti szankciókért, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy e jogsértésekről tényleges tudomásuk volt. [Mód. 181]

14b. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (2) és (4) bekezdése és az 5. cikk (4) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól … [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4. cikk (2) és (4) bekezdésében és az 5. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 4. cikk (2) és (4) bekezdése és az 5. cikk (4) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

___________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

"

9.  A 15. cikket el kell hagyni.

10.  A 17. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

„17. cikk

Jelentéstétel

(1)  Minden évben legkésőbb január 31-ig valamennyi tagállamnak tájékoztatnia kell a Bizottságot a megelőző év december 31-én közösségi engedéllyel rendelkező fuvarozók számáról és az e napon forgalomban levő járművek számának megfelelő, hiteles másolatok számáról.

(2)  Minden évben legkésőbb január 31-ig valamennyi tagállamnak tájékoztatnia kell a Bizottságot a megelőző naptári évben kiadott járművezetői igazolványok, valamint a megelőző naptári év december 31-én forgalomban lévő összes járművezetői igazolvány számáról.

(3)  Legkésőbb ... [a rendelet hatályba lépését követően két évvel]-ig a tagállamok megküldik a Bizottságnak a 10a. cikknek megfelelően elfogadott nemzeti végrehajtási stratégiájukat. Minden évben legkésőbb január 31-ig valamennyi tagállamnak tájékoztatnia kell a Bizottságot az előző naptári évben a 10a. cikknek megfelelően végrehajtott kabotázs-ellenőrzések végrehajtási műveletek számáról, ideértve adott esetben az elvégzett ellenőrzések számát. Ez a tájékoztatás tartalmazza az ellenőrzött járművek számát, valamint az ellenőrzött tonnakilométerek számát. [Mód. 182]

(3a)  A Bizottság 2022 végéig jelentést készít az uniós közúti szállítási piac helyzetéről. A jelentés tartalmazza a piaci helyzet elemzését, többek között annak értékelését, hogy az ellenőrzések hatékonyak-e, valamint a szakmára jellemző foglalkoztatási feltételek alakulását.” [Mód. 183]

"

3. cikk

Felülvizsgálat

(1)  A Bizottság [e rendelet hatálybalépésétől számított három éven belül] értékeli e rendelet végrehajtását, különösen az 1072/2009/EK rendelet 8. cikkét módosító 2. cikk hatását, és jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról. A Bizottság a jelentését adott esetben jogalkotási javaslat kíséretében nyújtja be.

(2)  Az (1) bekezdésben említett jelentés benyújtását követően a Bizottság rendszeresen értékeli e rendeletet, és az értékelés eredményeit benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(3)  Szükség esetén az (1) és a (2) bekezdésben említett jelentéseket megfelelő jogalkotási javaslatoknak kell kísérni.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A rendeletet [xx]-tól/-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt …,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

(1)HL C 197., 2018.6.8., 38. o.
(2)HL C 176., 2018.5.23., 57. o.
(3)Az Európai Parlament 2019. április 4-i álláspontja.
(4)Az Európai Parlament és a Tanács 1071/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 300., 2009.11.14., 51. o.).
(5)Az Európai Parlament és a Tanács 1072/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól (HL L 300., 2009.11.14., 72. o.).
(6)Az Európai Parlament és a Tanács 561/2006/EK rendelete (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 102., 2006.4.11., 1. o.).
(7)HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Utolsó frissítés: 2020. október 6.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat