Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2017/0123(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0204/2018

Testi mressqa :

A8-0204/2018

Dibattiti :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Votazzjonijiet :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2019)0341

Testi adottati
PDF 298kWORD 86k
Il-Ħamis, 4 ta' April 2019 - Brussell Verżjoni finali
Adattament għall-iżvilupp fis-settur tat-transport bit-triq ***I
P8_TA(2019)0341A8-0204/2018
Riżoluzzjoni
 Test konsolidat

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' April 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1071/2009 u r-Regolament (KE) Nru 1072/2009 bl-għan li jiġu adattati għall-iżviluppi fis-settur (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2017)0281),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 91(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0169/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali tat-18 ta' Jannar 2018(1),

–  wara li kkonsulta lill-Kumitat tar-Reġjuni tal-1 ta’ Frar 2018(2),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A8-0204/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

(1) ĠU C 197, 8.6.2018, p. 38.
(2) ĠU C 176, 23.5.2018, p. 57.


Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-4 ta' April 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) .../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1071/2009 u r-Regolament (KE) Nru 1072/2009 bl-għan li jiġu adattati għall-iżviluppi fis-settur
P8_TC1-COD(2017)0123

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 91(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni(2),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja(3),

Billi:

(1)  L-esperjenza miksuba bl-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009(4) u tar-Regolament (KE) Nru 1072/2009(5) uriet li r-regoli previsti f’dawn ir-regolamenti offrew lok għal titjib fil-kuntest ta’ għadd ta’ punti.

(2)  Sa issa, u sakemm ma jiġix previst mod ieħor fil-liġi nazzjonali, ir-regoli dwar l-aċċess għall-professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq ma japplikawx għall-impriżi għal impriżi li jeżerċitaw il-professjoni ta' operatur ta' trasport tal-merkanzija bit-triq esklussivament permezz ta' vetturi bil-mutur b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati jew kombinamenti ta' vetturi b'massa mgħobbija permissibbli, inkluża dik tat-trejlers, li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati. L-għadd ta' tali impriżi li huma attivi f'operazzjonijiet tat-trasport nazzjonali u internazzjonali, qed jiżdied. B'riżultat ta' dan, bosta Stati Membri ddeċidew li japplikaw għal dawk l-impriżi ir-regoli dwar l-aċċess għall-professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq, stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1071/2009, għal dawk l-impriżi. Sabiex jiġu evitati lakuni possibbli u jiġi żgurat livell minimu ta' professjonalizzazzjoni tas-settur bl-użu ta' vetturi bil-mutur b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-, inkluża dik tat-trejlers, ta' bejn 2,4 sa 3,5 tunnellati għat-trasport internazzjonali skont regoli komuni, u biex b'hekk titwettaq l-approssimazzjoni tal-kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni bejn l-operaturi kollha, jenħtieġ li din id-dispożizzjoni titħassar r-rekwiżiti għall-eżerċizzju tal-professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq japplikaw b'mod ugwali, filwaqt li jenħtieġ li r-rekwiżiti dwar l-istabbiliment effettiv u stabbli u l-kapaċità finanzjarja xierqa jsiru obbligatorji. jiġi evitat piż amministrattiv sproporzjonat. Billi dan ir-Regolament japplika biss għall-impriżi li jittrasportaw merkanzija f'isem ħaddieħor, l-impriżi li jwettqu l-operazzjonijiet tat-trasport għal rashom mhumiex koperti minn din id-dispożizzjoni. [Em. 110]

(2a)  Skont il-valutazzjoni tal-impatt tagħha, il-Kummissjoni qiegħda tistma ffrankar għall-impriżi ta' bejn EUR 2,7 sa EUR 5,2 biljun fil-perjodu 2020-2035. [Em. 111]

(3)  Bħalissa, l-Istati Membri huma intitolati li jagħmlu l-aċċess għall-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq soġġett għal rekwiżiti li huma addizzjonali għal dawk speċifikati fir-Regolament (KE) Nru 1071/2009. Ma ntweriex li din il-possibbiltà hi meħtieġa sabiex jingħata rispons għall-ħtiġijiet imperattivi, u din wasslet għal diverġenzi fir-rigward ta’ tali aċċess. Għaldaqstant, jenħtieġ li dintitneħħa.

(4)  Jeħtieġ li jiġi żgurat li Sabiex jiġi miġġieled il-fenomenu tal-hekk imsejħa "kumpaniji tal-isem" u jiġu ggarantiti kompetizzjoni ġusta u kundizzjonijiet ekwivalenti fis-suq intern, huma meħtieġa kriterji ta' stabbiliment aktar ċari, monitoraġġ u nfurzar aktar intensivi, u kooperazzjoni mtejba bejn l-Istati Membri. L-operaturi tat-trasport bit-triq li jkunu stabbiliti fi Stat Membru jenħtieġ li jkollhom preżenza reali u kontinwa f'dak l-Istat Membru, u li dawn effettivament imexxu n-negozju tagħhom tat-trasport u jwettqu attivitajiet sostanzjali minn hemm. Għalhekk, u fid-dawl tal-esperjenza miksuba, jeħtieġ li jiġu ċċarati u msaħħa d-dispożizzjonijiet dwar l-eżistenza ta' stabbiliment effettiv u stabbli, filwaqt li jiġi evitat piż amministrattiv sproporzjonat.[Em. 112]

(5)  Sa fejn l-aċċess għall-professjoni jiddependi fuq ir-reputazzjoni tajba tal-impriża kkonċernata, huma meħtieġa kjarifiki rigward il-persuni li l-aġir tagħhom irid jiġi kkunsidrat, il-proċeduri amministrattivi li jridu jiġu segwiti u l-perjodi ta’ stennija fir-rigward tar-riabilitazzjoni ladarba maniġer tat-trasport jitlef ir-reputazzjoni tajba.

(6)  Fid-dawl tal-potenzjal tagħhom li jaffettwaw b’mod konsiderevoli l-kundizzjonijiet għal kompetizzjoni ġusta fis-suq tat-trasport tal-merkanzija bit-triq, jenħtieġ li l-każijiet ta’ ksur serju tar-regoli tat-taxxa nazzjonali jiġu miżjuda mal-elementi rilevanti għall-valutazzjoni tar-reputazzjoni tajba.

(7)  Fid-dawl tal-potenzjal tagħhom li jaffettwaw b'mod konsiderevoli s-suq tat-trasport tal-merkanzija bit-triq, kif ukoll il-protezzjoni soċjali tal-ħaddiema, jenħtieġ li l-każijiet ta' ksur serju tar-regoli tal-Unjoni dwar il-postazzjoni l-istazzjonament tal-ħaddiema, il-kabotaġġ u l-liġijiet applikabbli għall-obbligi kuntrattwali jiġu miżjuda mal-elementi rilevanti għall-valutazzjoni tar-reputazzjoni tajba. [Em. 113]

(8)  Minħabba l-importanza ta’ kompetizzjoni ġusta fis-suq, jenħtieġ li l-ksur tar-regoli tal-Unjoni li huwa rilevanti għal din il-kwistjoni jiġi kkunsidrat fil-kuntest tal-valutazzjoni tar-reputazzjoni tajba tal-maniġers tat-trasport u tal-impriżi tat-trasport. Jenħtieġ li l-għoti tas-setgħa lill-Kummissjoni li tiddefinixxi l-grad ta’ serjetà tal-każijiet ta’ ksur rilevanti jiġi ċċarat skont il-każ.

(9)  L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti sabu diffikultajiet biex jidentifikaw id-dokumenti li jistgħu jiġu ppreżentati mill-impriżi tat-trasport bħala prova tal-pożizzjoni finanzjarja tagħhom, b’mod partikolari fin-nuqqas ta’ kontijiet annwali ċċertifikati. Jenħtieġ li r-regoli dwar l-evidenza meħtieġa bħala prova tal-pożizzjoni finanzjarja jiġu ċċarati.

(10)  Jenħtieġ li l-impriżi li jeżerċitaw il-professjoni ta' operatur tat-trasport tal-merkanzija bit-triq permezz ta' vetturi bil-mutur biss b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-, inkluża dik tat-trejlers, ta' bejn 2,4 u 3,5 tunnellati jew kombinamenti ta' vetturi b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati u, jeżerċitaw operazzjonijiet tat-trasport internazzjonali, jenħtieġ li jkollhom livell minimu ta' pożizzjoni kapaċità minima finanzjarja biex jiġi żgurat li jkollhom il-mezzi biex iwettqu operazzjonijiet fuq bażi stabbli u fit-tul. Madankollu, peress li ġeneralment l-operazzjonijiet ikkonċernati imwettqa b'dawn il-vetturi jkunu ta' daqs limitat, jenħtieġ li r-rekwiżiti korrispondenti jkunu inqas stretti minn dawk applikabbli għall-operaturi li jagħmlu użu minn vetturi jew minn kombinamenti ta' vetturi li jaqbżu dak il-limitu. [Em. 114]

(11)  Jenħtieġ li l-informazzjoni dwar l-operaturi tat-trasport fir-reġistri elettroniċi nazzjonali tkun kemm jista' jkun kompluta kompluta u aġġornata sabiex l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tar-regoli rilevanti jkun jista' jkollhom stampa ġenerali sodisfaċenti tal-operaturi li jkunu qegħdin jiġu investigati. B'mod partikolari, l-informazzjoni dwar in-numru ta' reġistrazzjoni tal-vetturi għad-dispożizzjoni tal-operaturi, l-għadd ta' impjegati li jqabbdu l-operaturi, il-klassifikazzjoni u l-klassifikazzjoni tar-riskju tagħhom u l-informazzjoni finanzjarja bażika tagħhom għandhom jenħtieġ li jippermettu li jkun hemm infurzar aħjar tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009 u tar-Regolament (KE) Nru 1072/2009 kemm fil-livell , kif ukoll leġiżlazzjonijiet oħra rilevanti tal-Unjoni. Barra minn hekk, sabiex l-uffiċjali tal-infurzar, inkluż dawk li jwettqu kontrolli fil-ġenb tat-triq, jiġu pprovduti b'ħarsa ġenerali ċara u kompluta tal-operaturi tat-trasport li qed jiġu kkontrollati, jenħtieġ li jkollhom aċċess dirett u immedjat għall-informazzjoni rilevanti kollha. Għalhekk, ir-reġistri elettroniċi nazzjonali kif ukoll fil-livell tranfruntiera jenħtieġ li jkunu interoperabbli tassew u d-data li jkun fihom jenħtieġ li tkun aċċessibbli direttament u immedjatament għall-uffiċjali tal-infurzar deżinjati kollha tal-Istati Membri kollha. Għalhekk, jenħtieġ li r-regoli dwar ir-reġistru elettroniku nazzjonali jiġu emendati skont dan. [Em. 115]

(12)  Id-definizzjoni tal-aktar ksur serju b’rabta mal-qbiż tal-ħin tas-sewqan ta’ kuljum, kif stipulat fl-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009, ma taqbilx mad-dispożizzjoni rilevanti eżistenti stabbilita fir-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(6). Dik l-inkonsistenza twassal għal inċertezza u għal prattiki diverġenti fost l-awtoritajiet nazzjonali, kif ukoll għal diffikultajiet fl-infurzar tar-regoli inkwistjoni. Għalhekk, jenħtieġ li din id-definizzjoni tiġi ċċarata sabiex jiġi żgurat li jkun hemm konsistenza bejn iż-żewġ Regolamenti.

(13)  Jenħtieġ li r-regoli dwar it-trasport nazzjonali li jsir fuq bażi temporanja minn operaturi tat-trasport bit-triq mhux residenti fi Stat Membru ospitanti ("kabotaġġ") ikunu ċari, sempliċi u faċli biex jiġu infurzati, filwaqt li jżommu wkoll, b'mod ġenerali, il-livell ta' liberalizzazzjoni li nkiseb sa issa. [Em. 116]

(14)  Sabiex jiġu evitati vjaġġi bla tagħbija, l-operazzjonijiet tal-kabotaġġ jenħtieġ li jiġu permessi, soġġetti għal restrizzjonijiet speċifiċi, fl-Istat Membru ospitanti. Għal dan l-għan, il-għan, u sabiex jiġu ffaċilitati l-kontrolli u jiġu eliminati l-inċertezzi, jenħtieġ li titneħħa l-limitazzjoni fuq l-għadd ta' operazzjonijiet ta' kabotaġġ wara li jkun sar trasport internazzjonali, filwaqt li jenħtieġ li jitnaqqsu l-għadd ta' jiem disponibbli għal operazzjonijiet ta' dan it-tip. [Em. 117]

(14a)  Sabiex jiġi evitat li jsiru operazzjonijiet tal-kabotaġġ fuq bażi sistematika, li jistgħu joħolqu attività permanenti jew kontinwa li xxekkel is-suq nazzjonali, il-perjodu disponibbli għall-operazzjonijiet tal-kabotaġġ fi Stat Membru ospitanti jenħtieġ li jitnaqqas. Barra minn hekk, jenħtieġ li t-trasportaturi ma jiġux permessi jwettqu operazzjonijiet tal-kabotaġġ fl-istess Stat Membru ospitanti fi żmien ċertu perjodu u sakemm huma jkunu wettqu t-trasport internazzjonali li joriġina mill-Istat Membru fejn l-impriża tkun stabbilita. Din id-dispożizzjoni hija mingħajr preġudizzju għat-twettiq tal-operazzjonijiet tat-trasport internazzjonali. [Em. 118]

(15)  Infurzar effettiv u effiċjenti tar-regoli huwa prerekwiżit għal kompetizzjoni ġusta fis-suq intern. Id-diġitalizzazzjoni ulterjuri tal-għodda tal-infurzar hija essenzjali sabiex tkun disponibbli l-kapaċità ta' infurzar, jitnaqqas il-piż amministrattiv żejjed fuq l-operaturi internazzjonali tat-trasport u b'mod partikolari l-SMEs, jiġu indirizzati aħjar l-operaturi tat-trasport b'riskju għoli u jiġu identifikati prattiki frawdolenti. Sabiex id-dokumenti tat-trasport isiru f'forma mingħajr karta, jenħtieġ li, fil-futur, l-użu ta' dokumenti elettroniċi jsir ir-regola, b'mod partikolari n-nota ta' konsenja elettronika skont il-Konvenzjoni dwar il-Kuntratt għat-Trasport Internazzjonali ta' Oġġetti bit-Triq (eCMR). Jenħtieġ li ssir kjarifika dwar il-mezzi li bihom l-operaturi tat-trasport bit-triq jistgħu jagħtu prova tal-konformità mar-regoli għal operazzjonijiet ta' kabotaġġ. Jenħtieġ li l-użu u t-trażsmissjoni ta' informazzjoni elettronika dwar it-trasport jiġu rikonoxxuti bħala mezzi ta' dan it-tip, u dan għandu jissimplifika l-forniment ta' evidenza rilevanti u l-ipproċessar ta' tali dejta mill-awtoritajiet kompetenti. Jenħtieġ li l-format li jintuża għal dak l-għan jiżgura l-affidabbiltà u l-awtentiċità. Meta wieħed iqis l-użu dejjem jiżdied tal-iskambju elettroniku effiċjenti ta' informazzjoni fit-trasport u fil-loġistika, huwa importanti li tiġi żgurata l-koerenza tal-oqfsa regolatorji u tad-dispożizzjonijiet li jindirizzaw is-simplifikazzjoni tal-proċeduri amministrattivi. [Em. 119]

(15a)  L-introduzzjoni rapida tat-takografu intelliġenti hija ta' importanza kbira, peress li din ser tippermetti lill-awtoritajiet tal-infurzar iwettqu l-kontrolli tal-ġenb tat-triq biex jidentifikaw ksur u anormalitajiet aktar malajr u b'mod aktar effiċjenti, li jwasslu għal infurzar aħjar ta' dan ir-Regolament. [Em. 120]

(16)  L-impriżi tat-trasport huma d-destinatarji tar-regoli dwar it-trasport internazzjonali u bħala tali huma soġġetti għall-konsegwenzi ta' kwalunkwe ksur li jistgħu jwettqu. Madankollu, sabiex jiġu evitati abbużi minn impriżi li jikkuntrattaw servizzi tat-trasport minn operaturi ta' trasport tal-merkanzija bit-triq, jenħtieġ li l-Istati Membri jipprevedu wkoll sanzjonijiet għall-konsenjaturi, għall-ispedituri għall-ispedizjonieri f'każ li jikkummissjonaw, b'mod intenzjonat, servizzi , għall-ispedizjonieri, għall-kuntratturi u għas-sottokuntratturi fejn huma jafu li s-servizzi tat-trasport li jikkummissjonaw jinvolvu ksur tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1072/2009. Meta l-impriżi li jikkuntrattaw servizzi tat-trasport jikkummissjonaw dawn is-servizzi minn impriżi tat-trasport b'livell baxx ta' klassifikazzjoni tar-riskju, ir-responsabbiltà tagħhom jenħtieġ li titnaqqas. [Em. 121]

(16a)   L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol proposta [...] tfittex li tappoġġja u tiffaċilita l-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali, bil-ħsieb li jkun hemm infurzar effettiv tal-liġi rilevanti tal-Unjoni. Fl-appoġġ u l-iffaċilitar tal-infurzar ta' dan ir-Regolament, l-Awtorità jista' jkollha rwol importanti f'li tassisti l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti, billi tappoġġja l-Istati Membri fil-bini tal-kapaċità permezz ta' skambju u taħriġ tal-persunal, u f'li tassisti lill-Istati Membri jorganizzaw kontrolli organizzati. Dan isaħħaħ il-fiduċja reċiproka bejn l-Istati Membri, itejjeb il-kooperazzjoni effettiva bejn l-awtoritajiet kompetenti u jgħin jiġġieled il-frodi u l-abbuż tar-regoli. [Em. 122]

(16b)   Il-leġiżlazzjoni dwar it-trasport bit-triq jenħtieġ li tissaħħaħ mill-ġdid biex jiġu żgurati applikazzjoni u infurzar tajbin tar-Regolament Ruma I b'mod li l-kuntratti tax-xogħol jirriflettu l-post tax-xogħol abitwali tal-impjegati. Komplementari għal, u direttament marbuta mar-Regolament Ruma I huma r-regoli fundamentali tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009 maħsuba biex jiġġieldu l-kumpaniji tal-isem u biex jiżguraw kriterji ta' stabbiliment xierqa tal-kumpaniji. Dawn ir-regoli jeħtieġ jiġu msaħħa biex jiggarantixxu d-drittijiet tal-ħaddiema meta jaħdmu temporanjament barra mill-pajjiżi tax-xogħol abitwali, u biex jiżguraw kompetizzjoni ġusta bejn l-impriżi tat-trasport. [Em. 123]

(17)  Sa fejn dan ir-Regolament jintroduċi grad ta’ armonizzazzjoni f’ċerti oqsma li sa issa għadhom ma ġewx armonizzati mid-dritt tal-Unjoni, b’mod partikolari f’dak li għandu x’jaqsam mat-trasport b’vetturi kummerċjali ħfief u l-prattiki ta’ infurzar, l-għanijiet tiegħu, jiġifieri l-approssimazzjoni tal-kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni u t-titjib tal-infurzar, ma jistgħux jinkisbu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri iżda pjuttost, minħabba n-natura tal-għanijiet mixtieqa u n-natura transfruntiera tat-trasport bit-triq, jistgħu jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni. Għaldaqstant, l-UE tista’ tadotta miżuri skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stipulat f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ biex jinkisbu l-għanijiet mixtieqa.

(18)  Sabiex jiġu kkunsidrati l-iżviluppi tas-suq u l-progress tekniku, jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa tadotta l-atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea sabiex temenda l-Annessi I, II u III tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009, tissupplimenta dak ir-Regolament billi tfassal lista ta’ kategoriji, tipi u gradi ta’ serjetà ta’ ksur serju li, flimkien ma’ dak stabbilit fl-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009 jista’ jwassal għat-telf tar-reputazzjoni tajba, u temenda l-Annessi I, II u III tar-Regolament (KE) Nru 1072/2009. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, anke fil-livell ta’ esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016(7). B’mod partikolari sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ndaqs fit-tħejjija tal-atti delegati, jenħtieġ li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess waqt li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u jenħtieġ li l-esperti tagħhom ikollhom aċċess b’mod sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati.

(19)  Għalhekk, jenħtieġ li r-Regolament (KE) Nru 1071/2009 u r-Regolament (KE) Nru 1072/2009 jiġu emendati skont dan,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 huwa emendat kif ġej:

(1)  L-Artikolu 1 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafu 4 huwa emendat kif ġej:

(i)  il-punt (a) jitħassar;"

(a) impriżi li jeżerċitaw il-professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq esklużivament permezz ta' vetturi bil-mutur li l-massa mgħobbija permissibbli tagħhom, inkluża dik tat-trejlers, hija inqas minn 2,4 tunnellati;

   (aa) impriżi li jeżerċitaw il-professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq esklużivament permezz ta' vetturi bil-mutur li l-massa mgħobbija permissibbli tagħhom, inkluża dik tat-trejlers, hija inqas minn 3,5 tunnellati li huma involuti esklussivament f'operazzjonijiet tat-trasport nazzjonali;’; [Em. 124]

"

(ii)  il-punt (b) jinbidel b’dan li ġej:"

“(b) impriżi li jeżerċitaw servizzi ta’ trasport bit-triq tal-passiġġieri għal finijiet mhux kummerċjali, jew li għandhom professjoni prinċipali differenti minn dik ta’ operatur tat-trasport bit-triq tal-passiġġieri.

Kull trasport bit-triq li għalih ma tingħata ebda remunerazzjoni u li ma joħloq ebda dħul, bħat-trasport ta' persuni għal għanijiet l-għan tiegħu mhuwiex li jiġġenera profitt għax-xufier jew oħrajn, bħal meta t-trasport huwa pprovdut fuq bażi ta' karità jew għal użu strettament privat bażi filantropika, għandu jiġi kkunsidrat bħala trasport esklużivament għal finijiet mhux kummerċjali; [Em. 125]

"

(b)  jiżdied il-paragrafu 6 li ġej:"

“6. L-Artikolu 3(1)(b) u (d) u l-Artikoli 4, 6, 8, 9, 14, 19 u 21 ma għandhomx japplikaw għal impriżi li jeżerċitaw il-professjoni ta’ operatur ta’ trasport tal-merkanzija bit-triq permezz ta’ vetturi bil-mutur biss b’massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati jew kombinamenti ta’ vetturi b’massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati.

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu:

   (a) jitolbu lil dawk l-impriżi japplikaw id-dispożizzjonijiet kollha msemmija fl-ewwel subparagrafu, jew uħud minnhom;
   (b) inaqqsu l-limitu msemmi fl-ewwel subparagrafu għall-kategoriji kollha tal-operazzjonijet tat-trasport bit-triq, jew għal xi wħud minnhom.”; [Em. 126]

"

(2)  fl-Artikolu 3, jitħassar il-paragrafu 2;

(3)  L-Artikolu 5 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-punt (a) jinbidel b’dan li ġej:"

"(a) ikollha bini xieraq, proporzjonat mal-attivitajiet tal-impriża, li fih iżżomm id-dokumenti tkun kapaċi taċċessa l-oriġinali tad-dokumenti ewlenin tan-negozju ewlieni tagħha tagħha, kemm jekk f'forma elettronika kif ukoll fi kwalunkwe forma oħra, partikolarment il-kuntratti kummerċjali, id-dokumenti ta' kontabbiltà tagħha, id-dokumenti dwar il-ġestjoni tal-persunal, il-kuntratti tax-xogħol, id-dokumenti tas-sigurtà soċjali, id-dokumenti li jkun fihom data relatata mal-kabotaġġ, l-istazzjonar u mal-ħin tas-sewqan u l-mistrieħ u kwalunkwe dokument ieħor li għalih l-awtorità kompetenti jrid ikollha aċċess biex tivverifika l-konformità mal-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament;"; [Em. 127]

"

(aa)  jiddaħħal il-punt li ġej:"

"(aa) il-vetturi msemmija fil-punt (b) għandhom iwettqu, fil-qafas ta' kuntratt ta' trasport, mill-inqas tagħbija waħda jew ħatt wieħed tal-merkanzija kull erba' ġimgħat fl-Istat Membru ta' stabbiliment;"; [Em. 128]

"

(b)  il-punt (c) jinbidel b'dan li ġej:"

‘(c) twettaq b'mod effettiv u kontinwu l-attivitajiet amministrattivi u kummerċjali tagħha bit-tagħmir u bil-faċilitajiet xierqa f'bini msemmi fil-punt (a) li jkun jinsab f'dak l-Istat Membru; [Em. 129]

"

(c)  jiżdied il-punt (d) li ġej:"

"(d) timmaniġġa b'mod effettiv u kontinwu l-operazzjonijiet tat-trasport imwettqa bil-vetturi bl-użu tal-vetturi msemmija fil-punt (b) permezz tat-tagħmir tekniku xieraq li jkun jinsab f'dak l-Istat Membru; [Em. 130]

"

(d)  jiżdied il-punt (e) li ġej:"

“(e) iżżomm assi u timpjega persunal b’mod li hu proporzjonat mal-attività tal-kumpanija.”;

"

(da)  jiżdied il-punt (f) li ġej:"

"(f) ikollha rabta ċara bejn l-operazzjonijiet tat-trasport imwettqa u l-Istat Membru ta' stabbiliment, ċentru ta' operazzjoni u aċċess għal biżżejjed postijiet għall-parkeġġ għal użu regolari mill-vetturi msemmija f'punt (b);"; [Em. 131]

"

(db)  il-punt (g) li ġej huwa miżjud:"

"(g) Jiġu ingaġġati u impjegati xufiera taħt il-liġi applikabbli għal kuntratti tax-xogħol ta' dak l-Istat Membru;"; [Em. 132]

"

(dc)  Jiżdied il-punt (h) li ġej:"

"(h) jiġi żgurat li l-istabbiliment huwa l-post li fih jew li minnu l-ħaddiema abitwalment iwettqu ħidmiethom skont ir-Regolament (KE) Nru 593/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a u/jew il-Konvenzjoni ta' Ruma.

________________

* Ir-Regolament (KE) Nru 593/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2008 dwar il-liġi applikabbli għal obbligi kuntrattwali (RUMA I) (ĠU L 177, 4.7.2008, p. 6)." [Em. 133]

"

(4)  L-Artikolu 6 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafu 1 huwa emendat kif ġej:

(i)  it-tieni subparagrafu jinbidel b'dan li ġej:"

“Meta jiġu biex jistabbilixxu jekk impriża tissodisfax dak ir-rekwiżit jew le, l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw l-aġir tal-impriża, il-maniġers tat-trasport, id-diretturi eżekuttivi, is-soċji solidali fil-każ ta’ partenarjati, rappreżentanti legali oħra u kwalunkwe persuna rilevanti oħra skont kif jiddetermina l-Istat Membru. Kull referenza f’dan l-Artikolu għal kundanni, pieni jew ksur għandha tinkludi kundanni, pieni jew ksur tal-impriża nfisha, tal-maniġers tat-trasport tagħha, tad-diretturi eżekuttivi, tas-soċji solidali fil-każ ta’ partenarjati, ta’ rappreżentanti legali oħra u ta’ kull persuna rilevanti oħra skont kif jiddetermina l-Istat Membru.”;

"

(ii)  fil-punt (a) tat-tielet subparagrafu jiżdied il-punt (vii) li ġej:"

“(vii) il-liġi tat-taxxa.”;

"

(iii)  fil-punt (b) tat-tielet subparagrafu jiżdiedu l-punti (xi), (xii) u (xiii) li ġejjin:"

'(xi) il-postazzjoni tal-ħaddiema;

   (xii) il-liġi applikabbli għall-obbligi kuntrattwali;
   (xiii) il-kabotaġġ."; [Em. 134]

"

(b)  il-paragrafu 2 jinbidel b’dan li ġej:"

“2. Għall-finijiet tal-punt (b) tat-tielet subparagrafu tal-paragrafu 1, meta l-maniġer ta’ trasport jew l-impriża tat-trasport ikunu ġew ikkundannati għal reati kriminali serji jew ġew mogħtija piena għal wieħed mill-aktar ksur serju ta’ regoli tal-Unjoni fi Stat Membru wieħed jew iżjed, kif stabbilit fl-Anness IV, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta’ stabbiliment għandha twettaq u tikkompleta proċedura amministrattiva b’mod adattat u f’waqtu, li għandha tinkludi, jekk ikun xieraq, kontroll fuq il-post fil-bini tal-impriża kkonċernata.

Matul il-proċedura amministrattiva, il-maniġer tat-trasport jew rappreżentanti legali oħra tal-impriża tat-trasport għandhom, skont il-każ, jingħataw id-dritt li jippreżentaw l-argumenti u l-ispjegazzjonijiet tagħhom.

Matul il-proċedura amministrattiva, l-awtorità kompetenti għandha tivvaluta jekk, minħabba ċirkostanzi speċifiċi, it-telf ta’ reputazzjoni tajba jikkostitwix rispons sproporzjonat fil-każ individwali. F’dik il-valutazzjoni, l-awtorità kompetenti għandha tikkunsidra l-għadd ta’ każijiet ta’ ksur serju ta’ regoli nazzjonali u tal-Unjoni kif imsemmi fit-tielet subparagrafu tal-paragrafu 1, kif ukoll l-għadd tal-aktar ksur serju ta’ regoli tal-Unjoni, kif stabbilit fl-Anness IV, li għalihom ikunu nstabu ħatja jew ingħataw pieni l-maniġer tat-trasport jew l-impriża tat-trasport. Kull sejba bħal din għandha tkun debitament motivata u ġustifikata.

Meta l-awtorità kompetenti ssib li t-telf tar-reputazzjoni tajba jkun sproporzjonat, din għandha tiddeċiedi li l-impriża kkonċernata għadha impriża ta’ reputazzjoni tajba. Ir-raġunijiet għal din id-deċiżjoni għandhom jiġu reġistrati fir-reġistru nazzjonali. In-numru ta’ tali deċiżjonijiet għandu jiġi indikat fir-rapport imsemmi fl-Artikolu 26(1).

Meta l-awtorità kompetenti ma ssibx li t-telf ta’ reputazzjoni tajba jkun sproporzjonat, il-kundanna jew il-piena għandhom iwasslu għat-telf tar-reputazzjoni tajba;”;

"

(c)  jiddaħħal il-paragrafu 2a li ġej:"

“2a. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 24 li jistabbilixxu lista tal-kategoriji, tat-tipi u tal-gradi ta’ serjetà ta’ ksur serju ta’ regoli tal-Unjoni msemmija fil-punt (b) tat-tielet subparagrafu tal-paragrafu 1, li flimkien ma’ dawk stabbiliti fl-Anness IV, jistgħu jwasslu għat-telf tar-reputazzjoni tajba. Meta jistabbilixxu l-prijoritajiet għal verifiki skont l-Artikolu 12(1), l-Istati Membri għandhom iqisu l-informazzjoni dwar dak il-ksur, inkluż l-informazzjoni mingħand Stati Membri oħra.

Għal dak il-għan, il-Kummissjoni għandha:

   (a) tistabbilixxi l-kategoriji u t-tipi ta’ ksur li jseħħu l-aktar ta’ spiss;
   (b) tiddefinixxi l-grad ta' serjetà tal-każijiet ta' ksur skont il-potenzjal tagħhom li joħolqu riskju ta' fatalitajiet jew ta' korrimenti serji, u jew li jgħawġu l-kompetizzjoni fis-suq tat-trasport bit-triq, inkluż billi jdgħajfu l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema fis-settur tat-trasport; [Em. 135]
   (c) tipprovdi l-frekwenza ta’ okkorrenzi li lil hinn minnha ksur ripetut għandu jitqies bħala iżjed serju, filwaqt li jittieħed f’kunsiderazzjoni n-numru ta’ xufiera li jintużaw għall-attivitajiet tat-trasport immexxija mill-maniġer tat-trasport.”;

"

(5)  L-Artikolu 7 huwa emendat kif ġej:

(a)  fil-paragrafu 1, l-ewwel subparagrafu jinbidel b'dan li ġej:"

Sabiex jiġi sodisfatt ir-rekwiżit stabbilit fl-Artikolu 3(1)(c), impriża għandha f'kull ħin tkun kapaċi tissodisfa l-obbligi finanzjarji tagħha matul is-sena finanzjarja annwali. Għal dan il-għan, l-impriża għandha turi, abbażi tal-kontijiet annwali ċċertifikati minn awditur jew minn persuna akkreditata kif xieraq, li, kull sena, hija jkollha għad-disposizzjoni għad-dispożizzjoni tagħha kapital u riżervi li jammontaw għal mill-anqas EUR 9 000 meta tintuża biss vettura waħda u , EUR 5 000 għal kull vettura addizzjonali użata b'massa mgħobbija permissibbli, inkluża dik tat-trejlers, li taqbeż it-3,5 tunnellati użati u EUR 900 għal kull vettura addizzjonali b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-, inkluża dik tat-trejlers, bejn 2,4 u 3,5 tunnellati jew kombinamenti użati. L-impriżi li jeżerċitaw il-professjoni ta' operatur tat-trasport tal-merkanzija bit-triq permezz ta' vetturi bil-mutur biss b'massa mgħobbija permissibblili ma taqbiżx it-, inkluża dik tat-trejlers, bejn 2,4 u 3,5 tunnellati għandhom juru, abbażi tal-kontijiet annwali ċċertifikati minn awditur jew minn persuna akkreditata kif xieraq, li, kull sena, dawn għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom kapital ta' ekwità li jammonta għal mill-anqas EUR 1 800 meta tintuża vettura waħda biss u għal EUR 900 għal kull vettura addizzjonali li tintuża."; [Em. 136]

"

(b)  il-paragrafu 2 jinbidel b’dan li ġej:"

“2. B'deroga mill-paragrafu 1, fin-nuqqas ta' kontijiet annwali ċċertifikati, l-awtorità kompetenti għandha taqbel li impriża turi l-pożizzjoni finanzjarja tagħha permezz ta' ċertifikat, bħal garanzija bankarja, dokument maħruġ jew assigurazzjoni, inkluża assigurazzjoni għar-responsabbiltà professjonali minn istituzzjoni finanzjarja li jistabbilixxi l-aċċess għall-kreditu f'isem l-impriża bank wieħed jew aktar jew istituzzjonijiet finanzjarji oħra inklużi kumpaniji tal-assigurazzjoni jew dokument vinkolanti ieħor li juri li l-impriża għandha għad-dispożizzjoni tagħha l-ammonti jipprovdi garanzija in solidum għall-impriża fir-rigward tal-ammonti speċifikati fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1; [Em. 137]

"

(5a)  fl-Artikolu 8, il-paragrafu 5 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

l-Istati "l-Istati Membri jistgħu jippromwovu taħriġ perjodiku dwar is-suġġetti elenkati fl-Anness I f'intervalli ta' 10 tliet snin biex jiżguraw li l-maniġers tat-trasport l-persuna jew il-persuni msemmija fil-paragrafu 1 ikunu konxji biżżejjed mill-iżviluppi fis-settur.’; [Em. 138]

"

(6)  fl-Artikolu 8, il-paragrafu 9 jinbidel b’dan li ġej:"

“9. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 24 biex temenda l-Annessi I, II u III, bl-għan li tadattahom għall-iżviluppi tas-suq u għall-progress tekniku.”;

"

(7)  fl-Artikolu 11(4) jitħassar it-tielet subparagrafu;

(8)  fl-Artikolu 12(2) jitħassar it-tieni subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej: "

"L-Istati Membri għandhom iwettqu kontrolli minn tal-inqas kull tliet snin biex jivverifikaw li l-impriżi jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 3."; [Em. 139]

"

(9)  fl-Artikolu 13(1), il-punt (c) jinbidel b'dan li ġej:"

“(c) limitu ta’ żmien li ma jaqbiżx is-sitt xhur li fih ir-rekwiżit tal-pożizzjoni finanzjarja ma jkunx sodisfatt, sabiex turi li r-rekwiżit ġie ssodisfat mill-ġdid fuq bażi permanenti.”;

"

(10)  fl-Artikolu 14(1) jiżdied it-tieni subparagrafu li ġej:"

“L-awtorità kompetenti ma għandhiex tirriabilita l-maniġer tat-trasport aktar kmieni minn sena mid-data tat-telf tar-reputazzjoni tajba.”;

"

(10a)   L-Artikolu 14(2) huwa sostitwit b'dan li ġej:"

‘2. Sakemm tittieħed miżura għar-rijabilitazzjoni ta' riabilitazzjoni skont dispożizzjonijiet id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi nazzjonali, iċ-ċertifikat ta' kompetenza professjonali imsemmi msemmi fl-Artikolu 8(58) tal-maniġer tat-trasport li jkun iddikjarat inkapaċi, m'għandux ma għandu jibqa' validu fl-ebda Stat Membru. Il-Kummissjoni għandha tfassal lista ta' miżuri ta' riabilitazzjoni sabiex terġa' tinkiseb reputazzjoni tajba.’; [Em. 140]

"

(11)  L-Artikolu 16 huwa emendat kif ġej:

(-ia)  il-punt (c) huwa sostitwit b'dan li ġej:"

‘(c) isem il-maniġers tat-trasport maħtura biex jissodisfaw il-kondizzjonijiet tar-reputazzjoni ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 3 b'rabta mar-reputazzjoni tajba u tal-kompetenza mal-kompetenza professjonali jew, fejn applikabbli meta jkun xieraq, l-isem ta' rappreżentant ġuridiku;’; [Em. 141]

"

(a)  il-paragrafu 2 huwa emendat kif ġej:

(i)  jizdiedu l-punti (g), (h), (i) u (j) li ġejjin:"

“(g) in-numri ta’ reġistrazzjoni tal-vetturi għad-dispożizzjoni tal-impriża skont l-Artikolu 5(b);

   (h) l-għadd ta' persuni impjegati mal-impriża matul l-aħħar sena kalendarja; [Em. 142]
   (i) l-assi totali, l-obbligazzjonijiet, l-ekwità u l-fatturat matul l-aħħar sentejn;
   (j) il-klassifikazzjoni tar-riskju tal-impriża skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2006/22/KE.”;

"

(ia)  jiżdied il-punt (ja) li ġej:"

(ja) kuntratti tax-xogħol ta' xufiera internazzjonali tal-aħħar sitt xhur; [Em. 143]

"

(ii)  it-tieni, it-tielet u r-raba’ subparagrafi jinbidlu b'dan li ġej:"

“L-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jżommu d-data msemmija fil-punti (e) sa (j) tal-ewwel subparagrafu f'reġistri separati. F'dan il-każ, id-data rilevanti għandha tkun disponibbli fuq talba jew direttament aċċessibbli għall-awtoritajiet kompetenti kollha tal-Istat Membru kkonċernat. L-informazzjoni mitluba għandha tkun ipprovduta fi żmien ħamest ijiem ta' xogħol minn meta tasal it-talba. Id-data msemmija fil-punti (a) sa (d) tal-ewwel subparagrafu għandha tkun aċċessibbli għall-pubbliku, skont id-dispożizzjonijiet f'konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti dwar il-ħarsien tad-data personali. [Em. 144]

Fi kwalunkwe każ, Id-data msemmija fil-punti (e) sa (j) tal-ewwel subparagrafu għandha tkun aċċessibbli biss għal awtoritajiet għall-awtoritajiet għajr l-awtoritajiet kompetenti, jekk ikunu ngħataw kif suppost debitament is-setgħat relatati mas-superviżjoni u mal-impożizzsjoni mal-impożizzjoni ta’ pieni fis-settur tat-trasport bit-triq u jekk l-uffiċjali tagħhom ikunu ħadu ġurament jew ikunu b’xi mod ieħor taħt obbligu formali ta’ segretezza.”; [Em. 145]

Għall-finijiet tal-Artikolu 14a tar-Regolament (KE) Nru 1072/2009, id-data msemmija fil-punt (j) għandha tkun disponibbli fuq talba tal-konsenjaturi, l-ispedizjonieri, il-kuntratturi u s-sottokuntratturi. [Em. 146]

"

(b)  il-paragrafu 4 jinbidel b’dan li ġej:"

“4. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li d-data kollha li tinsab fir-reġistru elettroniku nazzjonali tinżamm aġġornata u preċiża.”;

"

(ba)  il-paragrafu 5 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

'5. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 1 u 2 Sabiex iżidu l-effettività tal-infurzar transfruntier, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li r-reġistri elettroniċi nazzjonali huma interkonnessi u interoperabbli madwar l-Unjoni permezz aċċessibbli fil-Komunità permezz tal-punti ta' kuntatt nazzjonali kif definit fl-Artikolu 18. Aċċessibbiltà permezz tal-punti ta' kuntatt nazzjonali u l-interkonnessjoni għandhom jiġu implimentati b'tali mod li awtorità tar-Reġistru Ewropew tal-Impriżi tat-Trasport bit-Triq (ERRU) imsemmi fir-Regolament (UE) 2016/480, sabiex id-data msemmija fil-paragrafu 2 tkun direttament aċċessibbli għall-awtoritajiet kompetenti ta' kwalunkwe Stat Membru tkun tista' tikkonsulta r-reġistri elettroniċi nazzjonali ta' kull Stat Membru u l-korpi ta' kontroll kollha tal-Istati Membri kollha f'ħin reali."; [Em. 147]

"

(bb)  il-paragrafu 6 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

‘6. Regoli komuni Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li jikkonċernaw l-implimentazzjoni tal-paragrafu 5, bħall-format tad-data skambjata, il-proċeduri tekniċi għal konsultazzjoni teknika tar-reġistri tadotta atti delegati skont l-Artikollu 24a biex tistabbilixxi u taġġorna regoli komuni biex tiżgura li r-reġistri elettroniċi nazzjonali ta' l-Istati Membri l-oħra huma interkonnessi u l-promozzjoni ta' l-interoperabbiltà ta' dawn ir-reġistri ma' data bases rilevanti oħra għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni skont il-proċedura ta' konsultazzjoni msemmija fl-Artikolu 25(2) u għall-ewwel darba qabel il-31 ta' Diċembru 2010. Dawk interoperabbli b'mod sħiħ, b'tali mod li awtorità kompetenti jew korp ta' kontroll fi kwalunkwe Stat Membru jkunu jistgħu jaċċessaw direttament ir-reġistru elettroniku nazzjonali ta' kwalunkwe Stat Membru kif stipulat fil-paragrafu 5. Dawn ir-regoli komuni għandhom jiddeterminaw liema awtorità hija responsabbli għall-aċċess għad-data u, l-użu ulterjuri u l-aġġornar ta' data wara l-aċċess jinkludu regoli dwar il-format tad-data skambjata, il-proċeduri tekniċi għal konsultazzjoni elettronika tar-reġistri elettroniċi nazzjonali tal-Istati Membri l-oħra u, għal dan il-għan, għandhom jinkludu l-interoperabbiltà ta' dawn ir-reġistri, kif ukoll regoli dwar speċifiċi rigward l-aċċess għad-data, id-dħul tad-data u l-monitoraġġ tad-data.’; [Am. 148]

"

(c)  il-paragrafu 7 jitħassar;

(12)  L-Artikolu 18 jinbidel b'dan li ġej:"

“Artikolu 18

Il-kooperazzjoni amministrattiva bejn l-Istati Membri

1.  L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jinnominaw punt ta’ kuntatt nazzjonali li jkun responsabbli għall-iskambju ta’ informazzjoni mal-Istati Membri l-oħra b’rabta mal-applikazzjoni jikkooperaw mill-qrib u jipprovdu lil xulxin assistenza reċiproka ta' malajr u kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra sabiex jiġu ffaċilitati l-implimentazzjoni u l-infurzar ta’ dan ir-Regolament. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bl-ismijiet u l-indirizzi tal-punti ta' kuntatt nazzjonali tagħhom sal-31 ta' Diċembru 2018. Il-Kummissjoni għandha tfassal lista tal-punti ta' kuntatt kollha, u tibgħatha lill-Istati Membri. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni minnufih bi kwalunkwe bidla fil-punti ta' kuntatt. [Em. 149]

1a.  Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-kooperazzjoni amministrattiva prevista f'dan l-Artikolu għandha tkun implimentata permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern (IMI), stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 1024/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*, li tippermetti lill-operaturi kollha jipprovdu data fil-lingwi tagħhom stess. [Em. 150]

2.  Stat Membru li jirċievi notifika għal ksur serju li rriżulta f’kundanna jew f’penali fi Stat Membru ieħor matul l-aħħar sentejn għandu jirreġistra dak il-ksur fir-reġistru elettroniku nazzjonali tiegħu.

3.  L-Istati Membri għandhom iwieġbu għal talbiet għal informazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra u, fejn ikun meħtieġ, għandhom iwettqu kontrolli, spezzjonijiet u investigazzjonijiet dwar il-konformità tal-operaturi tat-trasport bit-triq stabbiliti fit-territorju tagħhom mar-rekwiżit stipulat fl-Artikolu 3(1)(a). It-talbiet għal informazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom ikunu debitament ġustifikati u motivati. Għal dan l-għan, it-talbiet għandhom jinkludu indikazzjonijiet kredibbli ta' ksur possibbli tal-Artikolu 3(1)(a). [Em. 151]

4.  Jekk l-Istat Membru li tkun saritlu t-talba jikkunsidra li t-talba mhijiex motivata biżżejjed, għandu jinforma lill-Istat Membru li jkun qed jagħmel it-talba b’dan fi żmien għaxart ħamest ijiem ta’ xogħol. L-Istat Membru li jkun qed jagħmel it-talba għandu jissostanzja t-talba b’mod ulterjuri. Fejn dan ma jkunx possibbli, it-talba tista’ tiġi miċħuda mill-Istat Membru. [Em. 152]

5.  Meta jkun diffiċli jew impossibbli li tinkiseb konformità ma' talba għal informazzjoni jew li jsiru kontrolli, spezzjonijiet jew investigazzjonijiet, l-Istat Membru inkwistjoni għandu jgħarraf lill-Istat Membru li jkun qed jagħmel it-talba b'dan fi żmien għaxart ħamest ijiem ta' xogħol, u għandu jagħti r-raġunijiet għal dan filwaqt li jiġġustifika kif suppost dik id-diffikultà jew l-impossibbiltà. L-Istati Membri kkonċernati għandhom jiddiskutu ma' xulxin bil-ħsieb li tinstab soluzzjoni għal kwalunkwe diffikultà li tista' titqajjem. Fl-eventwalità ta' kwalunkwe problema persistenti fl-iskambju ta' informazzjoni jew f'każ ta' rifjut permanenti li tingħata informazzjoni mingħajr ġustifikazzjoni xierqa, il-Kummissjoni wara li tkun ġiet infurmata u wara konsultazzjoni mal-Istati Membri kkonċernati, tista' tieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex tirrimedja s-sitwazzjoni. [Em. 153]

6.  Bi tweġiba għat-talbiet skont il-paragrafu 3, l-Istati Membri għandhom jipprovdu l-informazzjoni mitluba u jwettqu l-kontrolli, l-ispezzjonijiet u l-investigazzjonijiet meħtieġa fi żmien ħamsa u għoxrin ħmistax-il jum ta' xogħol minn meta tasal it-talba, sakemm ma jkunx intlaħaq ftehim reċiproku bejn l-Istati Membri kkonċernati dwar limitu ta' żmien ieħor jew sakemm ma jkunux infurmaw lill-Istat Membru rikjedenti li t-talba mhijiex motivata biżżejjed, jew dwar l-impossibbiltà jew id-diffikultajiet skont il-paragrafu il-paragrafi 4 u l-paragrafu 55 ma tkun instabet l-ebda soluzzjoni għal dawk id-diffikultajiet. [Em. 154]

7.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni trażmessa lilhom f’konformità ma’ dan l-Artikolu tintuża biss fir-rigward tal-kwistjoni(jiet) li għaliha/għalihom tkun intalbet.

8.  Il-kooperazzjoni amministrattiva reċiproka u l-assistenza reċiproka għandhom jingħataw bla ħlas.

9.  Talba għal informazzjoni ma għandhiex tipprekludi lill-awtoritajiet kompetenti milli jieħdu miżuri b’konformità mad-dritt rilevanti nazzjonali u tal-Unjoni biex jinvestigaw u jipprevjenu ksur allegat ta’ dan ir-Regolament.”;

_______________________

* Ir-Regolament (UE) Nru 1024/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/49/KE ("ir-Regolament tal-IMI") (ĠU L 316, 14.11.2012, p. 1).

"

(12a)  jiddaħħal l-Artikolu 18a li ġej:"

'L-Artikolu 18a

Miżuri ta' akkumpanjament

1.  L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri ta' akkumpanjament sabiex jiżviluppaw, jiffaċilitaw u jippromwovu l-iskambji bejn l-uffiċjali inkarigati mill-kooperazzjoni amministrattiva u l-assistenza reċiproka bejn l-Istati Membri, kif ukoll dawk inkarigati mill-monitoraġġ tal-konformità u l-infurzar tar-regoli applikabbli ta' dan ir-Regolament.

2.  Il-Kummissjoni għandha tipprovdi appoġġ tekniku u appoġġ ieħor sabiex tkompli ttejjeb il-kooperazzjoni amministrattiva u żżid il-fiduċja reċiproka bejn l-Istati Membri, inkluż permezz tal-promozzjoni ta' skambji ta' persunal rilevanti u programmi ta' taħriġ konġunt, kif ukoll l-iżvilupp, l-iffaċilitar u l-promozzjoni tal-inizjattivi tal-aħjar prattika. Il-Kummissjoni tista', mingħajr preġudizzju għall-prerogattivi tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fil-proċedura baġitarja, tuża strumenti finanzjarji disponibbli biex tkompli ssaħħaħ il-bini ta' kapaċità u l-kooperazzjoni amministrattiva bejn l-Istati Membri.

3.  L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu programm ta' evalwazzjonijiet bejn il-pari fejn jipparteċipaw l-awtoritajiet kompetenti għall-infurzar kollha, filwaqt li jiżguraw ir-rotazzjoni xierqa tal-awtoritajiet kompetenti tal-infurzar kemm dawk li qegħdin jirrieżaminaw kif ukoll dawk rieżaminati. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawk il-programmi lill-Kummissjoni kull sentejn bħala parti mir-rapport dwar l-attivitajiet tal-awtoritajiet kompetenti msemmija fl-Artikolu 26. [Em. 155]

"

(13)  L-Artikolu 24 jitħassar;

(14)  jiddaħħal l-Artikolu 24a li ġej:"

“Artikolu 24a

L-eżerċizzju tad-delega

1.  Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.  Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati msemmija fl-Artikolu 6(2) u fl-Artikolu 8(9) għandha tiġi mogħtija lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament (emendatorju)].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 6(2) u fl-Artikolu 8(9) tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-Deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.  Qabel tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti nominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016.*

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 6(2) u l-Artikolu 8(9) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġi espressa ebda oġġezzjoni min-naħa tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill ikunu infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

___________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

"

(15)  fl-Artikolu 25, il-paragrafu 3 jitħassar;

(16)  fl-Artikolu 26, jiżdiedu l-paragrafi 3, 4 u 5 li ġejjin:"

“3. Kull sena, l-Istati Membri għandhom ifasslu rapport dwar l-użu ta' vetturi bil-mutur b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-, inkluża dik tal-karrijiet bejn it-2,4 u t-3,5 tunnellati jew kombinamenti ta' vetturi b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati tunnellati involuti fit-trasport internazzjonali u stabbiliti fit-territorju tagħhom u għandhom jibagħtuh lill-Kummissjoni sa mhux iktar tard mit-30 ta' Ġunju tas-sena ta' wara t-tmiem tal-perjodu ta' rappurtar. Dan ir-rapport għandu jinkludi: [Em. 156]

   (a) l-għadd ta' awtorizzazzjonijiet mogħtija lill-operaturi li jeżerċitaw il-professjoni ta' operatur tat-trasport tal-merkanzija bit-triq permezz ta' vetturi bil-mutur biss b'massa mgħobbija permissibbli, li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati jew kombinamenti ta' vetturi b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it- inkluża dik tal-karrijiet, bejn 2,4 u 3,5 tunnellati involuti fit-trasport internazzjonali; [Em. 157]
   (b) l-għadd ta' vetturi bil-mutur b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-, inkluża dik tal-karrijiet bejn 2,4 u 3,5 tunnellati, involuti fit-trasport internazzjonali li jkunu ġew irreġistrati fl-Istat Membru f'kull sena kalendarja; [Em. 158]
   (c) l-għadd ġenerali ta' vetturi bil-mutur b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-, inkluża dik tal-karrijiet, bejn 2,4 u 3,5 tunnellati, involuti fit-trasport internazzjonali li jkunu ġew irreġistrati fl-Istat Membru sal-31 ta' Diċembru ta' kull sena; [Em. 159]
   (d) l-istima tas-sehem ta' vetturi bil-mutur b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-, inkluża dik tal-karrijiet, bejn 2,4 u 3,5 tunnellati jew kombinamenti ta' vetturi b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 , kif ukoll dawk inqas minn 2,4 tunnellati, fl-attività ġenerali tat-trasport bit-triq għall-vetturi kollha rreġistrati fl-Istat Membru, imqassma skont l-operazzjonijiet nazzjonali, internazzjonali u ta' kabotaġġ. [Em. 160]

4.  Sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2024, abbażi tal-informazzjoni miġbura mill-Kummissjoni skont il-paragrafu 3 u abbażi ta' evidenza oħra, il-Kummissjoni għandha, tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-evoluzzjoni tal-għadd totali ta' vetturi bil-mutur b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati jew kombinamenti ta' vetturi b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-inkluża dik tal-karrijiet bejn 2,4 u 3,5 tunnellati li jkunu involuti f'operazzjonijiet tat-trasport nazzjonali u internazzjonali bit-triq. Abbażi ta' dan ir-rapport, hija għandha terġa' twettaq valutazzjoni oħra biex tiddeċiedi tivvaluta mill-ġdid jekk huwiex meħtieġ li jiġu proposti miżuri addizzjonali. [Em. 161]

5.  Kull sena, l-Istati Membri għandhom jirrappurtaw jirrapportaw lill-Kummissjoni rigward it-talbiet li jkunu ppreżentaw skont l-Artikolu 18(3) u (4), rigward it-tweġibiet li jkunu waslu mingħand Stati Membri oħra u rigward l-azzjonijiet li jkunu ħadu abbażi tal-informazzjoni pprovduta.”; [Em. 162]

"

(16a)  Jiżdied il-paragrafu 5a li ġej:"

‘5a. Fuq il-bażi tal-informazzjoni miġbura mill-Kummissjoni skont il-paragrafu 5 u ta' evidenza ulterjuri, il-Kummissjoni għandha, sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2020, tippreżenta rapport dettaljat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-firxa tal-kooperazzjoni amministrattiva bejn l-Istati Membri, dwar kwalunkwe nuqqas possibbli f'dan ir-rigward u dwar modi possibbli biex titjieb il-kooperazzjoni. Abbażi ta' dan ir-rapport, hija għandha tivvaluta mill-ġdid jekk huwiex meħtieġ li jiġu proposti miżuri addizzjonali.’;. [Em. 163]

"

(17)  fil-il-punt (b) tal-Anness IV, il-punt 1 jinbidel b’dan li ġej:"

“(b) meta jinqabeż il-limitu massimu tal-ħin ta’ sewqan ta’ kuljum, matul perjodu ta’ ħidma ta’ kuljum, b’marġni ta’ 50 % jew iżjed.”;

"

Artikolu 2

Ir-Regolament (KE) Nru 1072/2009 huwa emendat kif ġej:

(1)  fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 1, jiżdied is-subparagrafu li ġej:"

“It-trasport ta’ kontejners jew ta’ palits vojta għandu jitqies bħala trasport ta’ merkanzija f’isem ħaddieħor meta jkun soġġett għal kuntratt tat-trasport.”;

"

(1a)  fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 1, jiżdied is-subparagrafu li ġej: "

‘Il-limiti ta' żmien imsemmija fl-Artikoli 8(2) u 8(2a) ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw ukoll għat-trasport ta' merkanzija bit-triq li dieħel jew li ħiereġ li jirrappreżenta l-parti domestika inizjali u/jew il-parti domestika finali ta' vjaġġ ta' trasport ikkombinat kif stabbilit fid-Direttiva tal-Kunsill 92/106/KEE.’; [Em. 164]

"

(1b)  L-Artikolu 1(2) jinbidel bit-test li ġej:"

"2. Fil-każ ta' trasport minn Stat Membru lejn pajjiż terz u viċeversa, dan ir-Regolament għandu japplika għal dik il-parti tal-vjaġġ fit-territorju ta' Stat Membru traversat waqt il-vjaġġ. Madankollu, dan il-vjaġġ fi tranżitu għandu jkun eskluż mill-applikazzjoni tad-Direttiva dwar l-istazzjonar tal-ħaddiema. M'għandux japplika għal dik il-parti tal-vjaġġ li ssir fit-territorju tal-Istat Membru tat-tagħbija jew tal-ħatt sakemm ma jkunx ġie konkluż il-ftehim meħtieġ bejn il-Komunità u l-pajjiż terz.”; [Em. 165]

"

(1c)  fil-paragrafu 5, il-punt (c) huwa sostitwit b'dan li ġej:"

“(c) it-trasport ta' merkanzija fuq vetturi f'vetturi bil-mutur li l-massa bit-tagħbija mgħobbija permissibbli tagħhom, li jinkludi anke t-toqol tal-karrijiet, ma teċċedix it-3,5 inkluża dik tat-trejlers, tkun anqas minn 2,4 tunnellati”; [Em. 166]

"

(2)  L-Artikolu 2 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-punt 6 jinbidel b’dan li ġej:"

“6. ‘operazzjoni ta’ kabotaġġ’ tfisser trasport nazzjonali f’isem ħaddieħor imwettaq fuq bażi temporanja fi Stat Membru ospitanti, li jinvolvi t-trasport ta’ merkanzija mill-ġbir minn punt jew punti ta’ tagħbija sal-kunsinna tagħha f’punt jew punti ta’ kunsinna, kif speċifikat fin-nota ta' konsenja;”;

"

(aa)  jiddaħħal il-punt li ġej: "

“7a. "tranżitu" tfisser vjaġġ mgħobbi li jsir minn vettura li tgħaddi minn wieħed jew aktar mill-Istati Membri jew pajjiżi terzi fejn il-punt tat-tluq u l-punt ta' wasla ma jkunux f'dawk l-Istati Membri jew f'dawk il-pajjiżi terzi.”; [Em. 167]

"

(3)  L-Artikolu 4 huwa emendat kif ġej:

(-a)  fil-paragrafu 1, jiżdied il-punt li ġej:"

"(ba) iwettaq trasport internazzjonali b'vetturi li jkollhom takografu intelliġenti kif stabbilit fl-Artikolu 3 u fil-Kapitolu II tar-Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*."

____________________

* Ir-Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Frar 2014 dwar takografi fit-trasport bit-triq, li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 dwar apparat ta' reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x'taqsam mat-trasport bit-triq (ĠU L 60, 28.2.2014, p. 1).’; [Em. 168]

"

(a)  fil-paragrafu 2, it-tielet subparagrafu jinbidel b'dan li ġej:"

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 14b biex temenda dan ir-Regolament bl-għan li tadatta l-perjodu massimu ta’ validità tal-liċenzja Komunitarja għall-iżviluppi tas-suq.”;

"

(b)  fil-paragrafu 4, it-tieni subparagrafu jinbidel b'dan li ġej:"

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 14b biex temenda l-Annessi I u II bl-għan li tadattahom għall-progress tekniku.”;

"

(4)  fl-Artikolu 5, il-paragrafu 4 jinbidel b’dan li ġej:"

“4. “Il-Kummissjoni għandha s-setgħa tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 14b biex temenda l-Anness III bl-għan li tadattah għall-progress tekniku.”;

"

(5)  L-Artikolu 8 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafu 2 jinbidel b’dan li ġej:"

“2. Ladarba l-merkanzija li tinġarr tul vjaġġ internazzjonali li jkun dieħel minn Stat Membru ieħor jew minn pajjiż terz lejn Stat Membru ospitanti tiġi kkunsinjata, it-trasportaturi msemmijin tkun ġiet ikkunsinjata, l-operaturi tat-trasport bit-triq imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikun permessi jwettqu,jitħallew iwettqu operazzjonijiet ta' kabotaġġ fl-Istat Membru ospitanti bl-istess vettura, jew, fil-każ ta' vetturi mgħaqqdin, il-vettura vettura kombinata, bil-vettura bil-mutur ta' dik l-istess vettura, operazzjonijiet ta' kabotaġġ fl-Istat Membru ospitanti jew fi Stati Membri li jmissu magħhom. L-aħħar ħatt tul operazzjoni ta' kabotaġġ għandu jsir fi żmien ħamesttlett ijiem mill-aħħar ħatt fl-Istat Membru ospitanti waqt l-operazzjoni ta' trasport internazzjonali li jkun dieħel, soġġett għall-kuntratt tat-trasport applikabbli.; [Em. 169]

"

(aa)  jiddaħħal il-paragrafu li ġej:"

"2a. Wara tmiem il-perjodu ta' sebat ijiem imsemmi fil-paragrafu 2, it-trasportaturi ma għandhomx jitħallew iwettqu, bl-istess vettura, jew, fil-każ ta' vetturi kkombinati, b'vettura bil-mutur ta' dak il-kombinament, operazzjonijiet ta' kabotaġġ fl-istess Stat Membru ospitanti fi żmien 60 siegħa wara r-ritorn lejn l-Istat Membru ta' stabbiliment tat-trasportatur u sa ma jkunu wettqu trasport internazzjonali ġdid li joriġina mill-Istat Membru fejn l-impriża tkun stabbilita."; [Em. 170]

"

(b)  fil-paragrafu 3, l-ewwel subparagrafu jinbidel b'dan li ġej:"

“Is-servizzi tat-trasport nazzjonali mwettqa fl-Istat Membru ospitanti minn operatur tat-trasport tal-merkanzija bit-triq mhux residenti għandhom jitqiesu konformi ma’ dan ir-Regolament biss jekk l-operatur tat-trasport tal-merkanzija bit-triq ikun jista’ jagħti prova ċara tat-trasport internazzjonali li jkun sar qabel.”;

"

(c)  jiddaħħal il-paragrafu 4a li ġej:"

“4a. ndha tiġi ppreżentata jew trażmessa lill-uffiċjal ta' spezzjoni awtorizzat tal-Istat Membru ospitanti fuq talba u waqt li jkun qed isir il-kontroll fil-ġenb tat-triq. Din tista' L-Istati Membri għandhom jaċċettaw li l-evidenza tiġi ppreżentata jew trażmessa b'mod elettroniku, f'format strutturat li jippermetti li jsiru reviżjonijiet u li jista' jintuża direttament għall-ħżin u għall-ipproċessar b'kompjuter, bħal pereżempju l-eCMR* nota ta' konsenja elettronika skont il-Konvenzjoni dwar il-Kuntratt ta' Trasport Internazzjonali tal-Merkanzija bit-Triq (eCMR). Waqt li jkun qed isir il-kontroll fil-ġenb tat-triq, ix-xufier għandu jkun jista' jikkuntattja lill-uffiċċju prinċipali, lill-maniġer tat-trasport jew lil kwalunkwe persuna jew entità oħra li tista' tipprovdi l-evidenza msemmija fil-paragrafu 3.”; [Em. 171]

_________________

* Nota ta’ konsenja elettronika skont il-“Konvenzjoni dwar il-Kuntratt ta’ Trasport Internazzjonali tal-Merkanzija bit-Triq”.”;

"

(5a)  fl-Artikolu 9(1), jiżdied il-punt li ġej:"

"(ea) ir-remunerazzjoni u l-liv annwali mħallas, kif stipulat fil-punti (b) u (c) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*.

______________

* Id-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi (ĠU L 18, 21.1.1997, p. 1).”; [Em. 172]

"

(6)  fl-Artikolu 10(3), l-ewwel subparagrafu jinbidel b'dan li ġej:"

“Il-Kummissjoni għandha teżamina s-sitwazzjoni, b’mod partikolari, abbażi tad-data rilevanti u, wara li tikkonsulta lill-Kumitat stabbilit skont l-Artikolu 42(1) tar-Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill,** għandha tiddeċiedi fi żmien xahar minn meta tirċievi t-talba tal-Istat Membru jekk humiex meħtieġa miżuri ta’ salvagwardja jew le, u għandha tadottahom jekk dawn ikunu meħtieġa.

________________

** Ir-Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Frar 2014 dwar takografi fit-trasport bit-triq, li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 dwar apparat ta' reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x'taqsam mat-trasport bit-triq (ĠU L 60, 28.2.2014, p. 1).”;';

"

(7)  jiddaħħal l-Artikolu 10a li ġej:"

“Artikolu 10 a

KontrolliInfurzar intelliġenti [Em. 173]

1.  Kull Stat Membru għandu jorganizza kontrolli b'mod li mill-1 ta' Jannar 2020, tal-inqas 2 % tal-għadd totali ta' operazzjonijiet ta' kabotaġġ imwettqa Sabiex jinfurzaw aktar l-obbligi stabbiliti f'dan il-Kapitolu, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li fit-territorju tagħhom jiġu kkontrollati f'kull sena kalendarja. Huma għandhom iżidu l-perċentwal għal tal-inqas 3 % mill-1 tiġi applikata strateġija nazzjonali ta' Jannar 2022. Il-bażi għall-kalkolu ta' dak il-perċentwal infurzar koerenti. Din l-istrateġija għandha tkun l-attività totali ta' kabotaġġ fl-Istat Membru f'termini ta' tunnellati-kilometri fis-sena t-2, kif irrappurtat mill-Eurostat.tiffoka fuq l-impriżi b'fattur għoli ta' riskju, imsemmija fl-Artikolu 9 tad-Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*. [Em. 174]

1a.  Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-kontrolli previsti fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 2006/22/KE jinkludu kontroll dwar operazzjonijiet ta' kabotaġġ fejn rilevanti. [Em. 175]

2.  L-Istati Membri għandhom jiffukaw fuq l-impriżi li huma kklassifikati bħala li jikkostitwixxu riskju akbar ta’ ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Kapitolu, li huma applikabbli għalihom. Għal dan l-għan, fi ħdan is-sistema ta’ klassifikazzjoni tar-riskju stabbilita minnhom skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*** u li ġiet estiża skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill,**** l-Istati Membri għandhom jittrattaw ir-riskju ta’ ksur ta’ dan it-tip bħala riskju fih innifsu.

2a.  Għall-finijiet tal-paragrafu 2, l-Istati Membri għandu jkollhom aċċess għall-informazzjoni rilevanti u d-data rreġistrata, ipproċessata jew maħżuna mit-takografu intelliġenti msemmi fil-Kapitolu II tar-Regolament (UE) Nru 165/2014 u f'dokumenti tat-trasport elettroniċi, bħal noti ta' konsenja elettroniċi skont il-Konvenzjoni dwar il-Kuntratt għat-Trasport Internazzjonali ta' Oġġetti bit-Triq (eCMR). [Em. 176]

2b.  L-Istati Membri għandhom jagħtu aċċess għal dik id-data biss lill-awtoritajiet kompetenti awtorizzati li jivverifikaw ksur tal-atti legali stipulati f'dan ir-Regolament. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bid-dettalji ta' kuntatt dwar l-awtoritajiet kompetenti kollha fit-territorju tagħhom li jkunu nnominaw biex ikollhom aċċess għal dik id-data. Sa ... [XXX] il-Kummissjoni għandha tfassal lista tal-awtoritajiet kompetenti kollha u tgħaddiha lill-Istati Membri. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw mingħajr dewmien kwalunkwe bidla sussegwenti li ssir fiha. [Em. 177]

2c.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 14b li jistipula l-karatteristiċi tad-data li l-Istati Membri għandu jkollhom aċċess għaliha, il-kundizzjonijiet tal-użu tagħhom u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għat-trażmissjoni jew l-aċċess tagħhom, billi tispeċifika b'mod partikolari:

   (a) lista dettaljata ta' informazzjoni u data li għalihom l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandu jkollhom aċċess, li għandha tinkludi tal-inqas il-ħin u l-post tal-qsim tal-fruntieri, l-operazzjonijiet ta' tagħbija u ħatt, il-pjanċa ta' reġistrazzjoni tal-vettura u d-dettalji tax-xufier;
   (b) id-drittijiet ta' aċċess tal-awtoritajiet kompetenti, differenzjati fejn xieraq, skont it-tip ta' awtoritajiet kompetenti, it-tip ta' aċċess u l-għan li għalih tintuża d-data;
   (c) l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għat-trażmissjoni jew l-aċċess għad-data msemmija fil-punt (a), inkluż, fejn ikun rilevanti, id-durata massima li d-data tinżamm, bid-differenza meta xieraq skont it-tip ta' data. [Em. 178]

2d.  Kwalunkwe data personali msemmija f'dan l-Artikolu għandha tkun aċċessibbli jew maħżuna għal mhux iktar minn dak li jkun neċessarju għall-finijiet li għalihom id-data tkun inġabret jew li għalihom tkun ġiet ipproċessata aktar. Ladarba tali data ma tkunx meħtieġa iżjed għal dawk il-finijiet, din għandha tinqered. [Em. 179]

3.  L-Istati Membri għandhom iwettqu kontrolli miftiehma fil-ġenb tat-triq fuq operazzjonijiet ta’ kabotaġġ tal-inqas tliet darbiet fis-sena, li jistgħu jikkoinċidu mal-kontrolli mwettqa skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2006/22/KE. Dawn il-kontrolli għandhom isiru fl-istess ħin mill-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tar-regoli fil-qasam tat-trasport bit-triq ta’ żewġ Stati Membri jew aktar, b’kull waħda minnhom topera fit-territorju tagħha. Il-punti ta’ kuntatt nazzjonali nominati skont l-Artikolu 18(1) tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill**** L-Istati Membri għandhom jiskambjaw l-informazzjoni dwar l-għadd u t-tipi ta’ ksur osservati wara li jkunu saru l-kontrolli miftiehma fil-ġenb tat-triq. [Em. 180]

______________________

* Id-Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2006 dwar il-kondizzjonijiet minimi għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 3820/85 u (KEE) Nru 3821/85 dwar il-leġiżlazzjoni soċjali li għandha x'taqsam ma' attivitajiet tat-trasport bit-triq u tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 88/599/KEE (ĠU L 102, 11.4.2006, p. 35).

** Ir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kondizzjonijiet li għandhom jiġu rispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/26/KE (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 51).”;

"

(8)  jiddaħħlu l-Artikoli 14a u 14b li ġejjin:"

“Artikolu 14 a

Responsabbiltà

L-Istati Membri għandhom jipprevedu sanzjonijiet effettivi, proporzjonati u dissważivi kontra l-konsenjaturi, l-ispedizjonieri, il-kuntratturi u s-sottokuntratturi għal nuqqas ta' konformità mal-Kapitoli II u III, f'każ li jikkummissjonaw, f'każijiet fejn ikunu jafu jew fejn għandhom ikunu jafu b'mod intenzjonat, raġonevoli li s-servizzi tat-trasport li jikkummissjonaw jinvolvu ksur ta' dan ir-Regolament.

Fejn il-konsenjaturi, l-ispedizjonieri, il-kuntratturi u s-sottokuntratturi jikkummissjonaw servizzi tat-trasport minn impriżi tat-trasport b'livell baxx ta' klassifikazzjoni tar-riskju, kif imsemmi fl-Artikolu 9 tad-Direttiva 2006/22/KE, huma ma għandhomx ikunu responsabbli għal sanzjonijiet ta' ksur, sakemm ma jiġix ippruvat li huma kellhom għarfien attwali ta' dak il-ksur. [Em. 181]

Artikolu 14b

Eżerċizzju tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.  Is-setgħa li tadotta atti delegati msemmija fl-Artikolu 4(2) u (4) u fl-Artikolu 5(4) għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament (emendatorju)].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 4(2) u (4) u fl-Artikolu 5(4) tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe żmien mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Id-deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data iktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.  Qabel tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti nominati minn kull Stat Membri f’konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016.*****

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 4(2) u (4) u l-Artikolu 5(4) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġi espressa ebda oġġezzjoni min-naħa tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill ikunu infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

___________________

* ****ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

"

(9)  L-Artikolu 15 jitħassar;

(10)  L-Artikolu 17 jinbidel b'dan li ġej:"

“Artikolu 17

Rappurtar

1.  Sa mhux aktar tard mill-31 ta' Jannar ta' kull sena, l-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bl-għadd ta' operaturi tat-trasport tal-merkanzija bit-triq li jkollhom il-liċenzji Komunitarji mill-31 Diċembru tas-sena preċedenti u bl-għadd ta' kopji attestati veri li jikkorrispondu mal-vetturi li jkun hemm fiċ-ċirkolazzjoni f'dik id-data.

2.  Sa mhux aktar tard mill-31 ta' Jannar ta' kull sena, l-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bl-għadd ta' attestazzjonijiet tax-xufiera maħruġa fis-sena kalendarja preċedenti u bl-għadd totali ta’ attestazzjonijiet tax-xufiera mill-31 ta’ Diċembru tas-sena kalendarja ta’ qabel.

3.  Sa ... [sentejn wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], l-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni l-istrateġija ta' infurzar nazzjonali tagħhom adottata skont l-Artikolu 10a. Sa mhux aktar tard mill-31 ta' Jannar ta' kull sena, l-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bl-għadd ta' dwar l-operazzjonijiet ta' kontrolli tal-kabotaġġ infurzar imwettqa fis-sena kalendarja ta' qabel skont l-Artikolu 10a, inkluż, fejn xieraq, l-għadd ta' kontrolli mwettqa. Din l-informazzjoni għandha tinkludi l-għadd ta' vetturi li sarulhom il-kontrolli, kif ukoll l-għadd ta' tunnellati-kilometri verifikati; [Em. 182]

3a.  Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar l-istat tas-suq tat-trasport bit-triq tal-Unjoni sa tmiem l-2022. Ir-rapport għandu jkun fih analiżi tas-sitwazzjoni tas-suq, inkluż evalwazzjoni tal-effikaċja tal-kontrolli u l-evoluzzjoni tal-kundizzjonijiet tal-impjiegi fil-professjoni. [Em. 183]

"

Artikolu 3

Rieżami

1.  Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, b’mod partikolari l-impatt tal-Artikolu 2 li jemenda l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 1072/2009, sa [3 snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament] u għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rigward l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Jekk ikun xieraq, ir-rapport tal-Kummissjoni għandu jkun akkumpanjat minn proposta leġiżlattiva.

2.  Wara r-rapport imsemmi fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tevalwa dan ir-Regolament fuq bażi regolari u għandha tippreżenta r-riżultati tal-evalwazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

3.  Fejn ikun xieraq, ir-rapporti msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu akkumpanjati minn proposti rilevanti.

Artikolu 4

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika minn [xx].

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi ...,

Gћall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

(1)ĠU C 197, 8.6.2018, p. 38.
(2)ĠU C 176, 23.5.2018, p. 57.
(3) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-4 ta’ April 2019.
(4)Ir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-21 ta’ Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kondizzjonijiet li għandhom jiġu rispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/26/KE (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 51).
(5)Ir-Regolament (KE) Nru 1072/2009 tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tat-trasport bit-triq tal-merkanzija (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 72).
(6)Ir-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2006 dwar l-armonizzazzjoni ta’ ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x’taqsam mat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 u (KE) Nru 2135/98 u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3820/85 (ĠU L 102, 11.4.2006, p. 1).
(7)ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.

Aġġornata l-aħħar: 6 ta' Ottubru 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza