Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0123(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0204/2018

Texte depuse :

A8-0204/2018

Dezbateri :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Voturi :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Explicaţii privind voturile
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0341

Texte adoptate
PDF 283kWORD 75k
Joi, 4 aprilie 2019 - Bruxelles Ediţie definitivă
Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier ***I
P8_TA(2019)0341A8-0204/2018
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 4 aprilie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în vederea adaptării lor la evoluțiile sectorului (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0281),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 91 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0169/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 ianuarie 2018(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 1 februarie 2018(2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0204/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 197, 8.6.2018, p. 38.
(2) JO C 176, 23.5.2018, p. 57.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 4 aprilie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în vederea adaptării lor la evoluțiile sectorului

P8_TC1-COD(2017)0123

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(3),

întrucât:

(1)  Experiența dobândită în ceea ce privește punerea în aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 1071/2009(4) și (CE) nr. 1072/2009(5) a demonstrat că normele prevăzute de aceste regulamente pot fi îmbunătățite în mai multe privințe.

(2)  Până în prezent, cu excepția cazului în care legislația națională prevede dispoziții diferite, normele privind accesul la ocupația de operator de transport rutier nu se aplică întreprinderilor care își desfășoară activitatea de operator de transport rutier numai cu ajutorul unor autovehicule a căror masă maximă autorizată, inclusiv cea a remorcilor, nu depășește 3,5 tone sau utilizând combinații de vehicule care nu depășesc această limită. Numărul acestor întreprinderi active în domeniul operațiunilor de transport atât la nivel național, cât și la nivel și internațional cunoaște o creștere. În consecință, o serie de state membre au decis să aplice normele privind accesul la ocupația de operator de transport rutier, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, și acestei categorii de întreprinderi. Pentru a evita eventualele lacune și a se asigura un nivel minim de profesionalism în sectorul transportatorilor care utilizează autovehicule a căror masă maximă autorizată, inclusiv cea a remorcilor, este cuprinsă între 2,4 și nu depășește 3,5 tone pentru transportul internațional, prin intermediul unor norme comune și, implicit, pentru a se armoniza condițiile de concurență între toți operatorii, iar cerințele pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier această dispoziție ar trebui eliminată, iar cerințele referitoare la sediul real și stabil și la capacitatea financiară adecvată ar trebui să devină obligatorii să se aplice în mod egal, evitând, totodată, o sarcină administrativă disproporționată. Deoarece prezentul regulament se aplică numai întreprinderilor care transportă mărfuri contra cost în numele unui terț, această dispoziție nu se referă la întreprinderile care desfășoară operațiuni de transport pe cont propriu. [AM 110]

(2a)  În evaluarea impactului pe care a efectuat-o, Comisia estimează că întreprinderile vor realiza economii în valoare de 2,7 până la 5,2 miliarde EUR în perioada 2020-2035. [AM 111]

(3)  În prezent, statele membre au dreptul de a impune ca accesul la ocupația de operator de transport rutier să depindă de respectarea unor cerințe suplimentare față de cele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1071/2009. Această posibilitate nu s-a dovedit a fi necesară pentru a răspunde unor nevoi imperioase și a condus la existența unor discrepanțe în ceea ce privește accesul. Prin urmare, ea ar trebui eliminată.

(4)  Este necesar să se garanteze că Pentru a combate fenomenul așa-numitelor societăți de tip „cutie poștală” și a garanta concurența loială și condiții de concurență echitabile pe piața internă, sunt necesare criterii mai clare referitoare la sediu, monitorizarea și asigurarea respectării normelor mai intensive și îmbunătățirea cooperării între statele membre. Operatorii de transport rutier stabiliți într-un stat membru au ar trebui să aibă o prezență reală și continuă în acel stat membru și își desfășoară activitatea desfășoare în mod real operațiunile de transport și să realizeze activități substanțiale din locul respectiv. Prin urmare, și în virtutea experienței anterioare, este necesar să se clarifice și să se întărească dispozițiile referitoare la existența unui sediu real și stabil, evitând, totodată, o sarcină administrativă disproporționată. [AM 112]

(5)  În măsura în care accesul la profesie depinde de buna reputație a întreprinderii în cauză, sunt necesare clarificări legate de persoanele a căror conduită trebuie să fie luată în considerare, de procedurile administrative care trebuie urmate și de perioadele de așteptare în vederea reabilitării în urma pierderii bunei reputații de către managerii de transport.

(6)  Având în vedere potențialul lor de a afecta în mod considerabil condițiile de concurență loială pe piața transportului rutier de mărfuri, încălcările grave ale normelor fiscale naționale ar trebui adăugate în categoria elementelor relevante pentru evaluarea bunei reputații.

(7)  Având în vedere potențialul lor de a afecta în mod considerabil piața transportului rutier de mărfuri, precum și protecția socială a lucrătorilor, încălcările grave ale normelor Uniunii privind detașarea lucrătorilor, cabotajul și legislația aplicabilă obligațiilor contractuale ar trebui adăugate în categoria elementelor relevante pentru evaluarea bunei reputații. [AM 113]

(8)  Având în vedere importanța asigurării unei concurențe loiale pe piață, încălcările normelor Uniunii în acest domeniu ar trebui să fie luate în considerare pentru evaluarea bunei reputații a managerilor de transport și a întreprinderilor de transport. Competențele acordate Comisiei pentru a defini gradul de gravitate a încălcărilor ar trebui clarificate în consecință.

(9)  Autoritățile competente naționale identifică cu greu documentele care pot fi prezentate de către întreprinderile de transport pentru a-și dovedi capacitatea financiară, în special în lipsa conturilor anuale certificate. Normele privind dovezile necesare pentru demonstrarea capacității financiare ar trebui să fie clarificate.

(10)  Întreprinderile care desfășoară activități de operator de transport rutier de mărfuri numai cu ajutorul unor autovehicule a căror masă maximă autorizată nu depășește 3,5 tone sau utilizând combinații de vehicule care nu depășesc această limită, inclusiv cea a remorcilor, este cuprinsă între 2,4 tone și 3,5 tone și care desfășoară operațiuni de transport internațional, ar trebui să aibă un nivel minim de capacitate financiară, pentru a garanta că au mijloacele necesare desfășurării de operațiuni în mod stabil și pe termen lung. Cu toate acestea, dat fiind că operațiunile efectuate cu aceste vehicule sunt, în general, de dimensiuni limitate, cerințele aferente ar trebui să fie mai puțin stricte decât cele aplicabile operatorilor care utilizează vehicule sau combinații de vehicule peste această limită. [AM 114]

(11)  Informațiile privind operatorii de transport conținute de registrele electronice naționale ar trebui să fie cât mai complete cu putință și actualizate, pentru a permite autorităților naționale însărcinate cu asigurarea aplicării normelor relevante să aibă o imagine de ansamblu suficientă asupra operatorilor care fac obiectul investigațiilor. În mod special, informațiile privind numărul de înmatriculare al vehiculelor aflate la dispoziția operatorilor, numărul angajaților acestora și categoria de risc, precum și informațiile financiare de bază referitoare la aceștia ar trebui să permită asigurarea mai eficientă a aplicării la nivel național și transfrontalier a dispozițiilor Regulamentelor (CE) nr. 1071/2009 și (CE) nr. 1072/2009, precum și a altor acte legislative pertinente ale Uniunii. În plus, pentru a le oferi funcționarilor însărcinați cu asigurarea respectării legii, inclusiv celor care desfășoară controale în trafic, o imagine de ansamblu clară și completă privind operatorii de transport verificați, ar trebui să li se acorde acces direct și în timp real la toate informațiile pertinente. Prin urmare, registrele electronice naționale ar trebui să fie cu adevărat interoperabile, iar datele incluse în acestea ar trebui să fie accesibile direct și în timp real tuturor funcționarilor responsabili cu asigurarea respectării legii din toate statele membre. Normele privind registrul electronic național ar trebui, prin urmare, să fie modificate în consecință. [AM 115]

(12)  Definiția celei mai grave încălcări referitoare la depășirea perioadei zilnice de conducere, astfel cum este prevăzută în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, nu corespunde dispoziției relevante în vigoare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului(6). Această inconsecvență creează incertitudine și permite practici divergente între autoritățile naționale, generând dificultăți în ceea ce privește asigurarea aplicării normelor în cauză. Definiția respectivă ar trebui, prin urmare, clarificată, pentru a se asigura coerența celor două regulamente.

(13)  Normele privind transportul național efectuat cu titlu temporar de către transportatori care nu sunt rezidenți într-un stat membru gazdă („cabotaj”) ar trebui să fie clare, simple și ușor de pus în aplicare, menținând totodată, în linii mari, nivelul de liberalizare atins până în prezent. [AM 116]

(14)  În Pentru a evita deplasările fără încărcătură, operațiunile de cabotaj ar trebui să fie permise, sub rezerva anumitor restricții, în statul membru gazdă. În acest scop, dar și pentru a facilita controalele și a elimina incertitudinea, limitarea numărului de operațiuni de cabotaj ulterioare unui transport internațional ar trebui eliminată, iar numărul de zile disponibile pentru astfel de operațiuni ar trebui redus. [AM 117]

(14a)  Pentru a împiedica desfășurarea sistematică a operațiunilor de cabotaj, care ar putea crea o activitate permanentă sau continuă care denaturează piața națională, perioada disponibilă pentru operațiunile de cabotaj într-un stat membru gazdă ar trebui redusă. În plus, transportatorii nu ar trebui să fie autorizați să efectueze noi operațiuni de cabotaj în același stat membru gazdă într-o anumită perioadă de timp și până când nu au efectuat un nou transport internațional care provine din statul membru în care este stabilită întreprinderea. Această dispoziție nu aduce atingere desfășurării operațiunilor de transport internațional. [AM 118]

(15)  Mijloacele Asigurarea eficientă și eficace a respectării normelor reprezintă o condiție prealabilă pentru o concurență loială în cadrul pieței interne. O mai mare digitalizare a instrumentelor de asigurare a respectării normelor este esențială pentru a elibera capacități de asigurare a respectării legii, a reduce sarcinile administrative inutile ale operatorilor de transport internațional, în special ale IMM-urilor, a viza mai bine operatorii de transport cu grad ridicat de risc și a depista practicile frauduloase. Pentru ca documentele de transport să urmeze abordarea „fără hârtie”, utilizarea documentelor electronice ar trebui să devină în viitor o regulă, în special utilizarea scrisorii de trăsură electronică în temeiul Convenției privind contractul de transport internațional rutier de mărfuri (e-CMR). Mijloacele prin care operatorii de transport rutier pot face dovada respectării normelor privind operațiunile de cabotaj ar trebui să fie clarificate. Utilizarea și transmiterea de informații electronice privind transportul ar trebui să fie recunoscute drept astfel de mijloace, fapt care ar urma să simplifice furnizarea de dovezi pertinente și prelucrarea acestora de către autoritățile competente. Formatul utilizat în acest scop ar trebui să asigure fiabilitatea și autenticitatea. Având în vedere utilizarea tot mai intensă a schimbului electronic eficient de informații în domeniul transportului și al logisticii, este important să se asigure coerența cadrelor de reglementare și a dispozițiilor care vizează simplificarea procedurilor administrative. [AM 119]

(15a)  Introducerea rapidă a tahografului inteligent are o importanță capitală, deoarece va permite autorităților de aplicare a legii care efectuează controale în trafic să detecteze mai repede și mai eficient încălcări și anomalii, fapt ce ar duce la o asigurare mai eficientă a respectării prezentului regulament. [AM 120]

(16)  Întreprinderile de transport sunt destinatarele normelor privind transportul internațional și, ca atare, suportă consecințele oricărei încălcări săvârșite de către acestea. Cu toate acestea, pentru a preveni abuzurile săvârșite de întreprinderile care contractează servicii de transport de la operatori de transport rutier de mărfuri, statele membre ar trebui să prevadă totodată sancțiuni pentru expeditori și, agenți de expediție, contractanți și subcontractanți în cazul în care aceștia contractează în au cunoștință de cauză faptul că aceștia comandă servicii de transport care presupun încălcarea dispozițiilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1072/2009. Atunci când întreprinderile care contractează servicii de transport comandă aceste servicii de la întreprinderi de transport cu categoria de risc scăzută, răspunderea lor ar trebui redusă. [AM 121]

(16a)   Autoritatea Europeană a Muncii propusă [...] are ca obiectiv sprijinirea și facilitarea cooperării și a schimbului de informații între autoritățile naționale competente, în vederea asigurării eficace a respectării legislației relevante a Uniunii. Pentru a sprijini și a facilita asigurarea respectării prezentului regulament, Autoritatea poate juca un rol important în sprijinirea schimbului de informații dintre autoritățile competente, în susținerea statelor membre în vederea consolidării capacităților, prin schimburi de personal și formare, și în sprijinirea statelor membre în ceea ce privește organizarea de controale concertate. Acest lucru ar consolida încrederea reciprocă între statele membre, ar îmbunătăți cooperarea eficace dintre autoritățile competente și ar contribui la combaterea fraudelor și a abuzurilor legate de norme. [AM 122]

(16b)   Legislația în domeniul transportului rutier ar trebui consolidată pentru a se asigura o bună aplicare și respectare a Regulamentului ROMA I, astfel încât contractele de muncă să reflecte locul de muncă obișnuit al angajaților. În plus față de Regulamentul ROMA I și în legătură directă cu acesta sunt normele fundamentale ale Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 care vizează combaterea societăților de tip „cutie poștală” și asigurarea unor criterii adecvate de stabilire pentru întreprinderi. Aceste norme trebuie consolidate pentru a garanta drepturile angajaților atunci când lucrează temporar în afara țării lor de muncă obișnuită și pentru a asigura o concurență loială între întreprinderile de transport. [AM 123]

(17)  În măsura în care prezentul regulament introduce un grad de armonizare în anumite domenii până în prezent nearmonizate de dreptul Uniunii, în special în ceea ce privește transportul cu vehicule utilitare ușoare și practicile de asigurare a aplicării normelor, obiectivele sale, și anume armonizarea condițiilor de concurență și asigurarea mai eficientă a aplicării normelor, nu pot fi realizate în mod suficient de către statele membre, ci pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, având în vedere natura obiectivelor urmărite, precum și caracterul transfrontalier al transportului rutier. În consecință, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității enunțat la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor urmărite.

(18)  Pentru a ține seama de evoluțiile pieței și de progresele tehnice, Comisiei ar trebui să i se delege competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în vederea modificării anexelor I, II și III la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, pentru a completa acest regulament prin elaborarea unei liste a categoriilor, a tipurilor și a gradelor de gravitate ale încălcărilor grave care, în plus față de cele prevăzute în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, pot determina pierderea bunei reputații, precum și în vederea modificării anexelor I, II și III la Regulamentul (CE) nr. 1072/2009. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016(7). În mod concret, pentru a asigura participarea egală la elaborarea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul ar trebui să primească toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții ar trebui să aibă în mod sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu elaborarea actelor delegate.

(19)  Prin urmare, este necesară modificarea în consecință a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 se modifică după cum urmează:

(1)  Articolul 1 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (4) se modifică după cum urmează:

(i)  litera (a) se elimină; înlocuiește cu următorul text:"

„(a) întreprinderilor care își desfășoară activitatea de operator de transport rutier de marfă numai cu ajutorul unor autovehicule a căror masă maximă autorizată, inclusiv cea a remorcilor, este sub 2,4 tone;

   (aa) întreprinderilor care își desfășoară activitatea de operator de transport rutier de marfă numai cu ajutorul unor autovehicule a căror masă maximă autorizată, inclusiv cea a remorcilor, este sub 3,5 tone și care desfășoară exclusiv operațiuni de transport național;”; [AM 124]

"

(ii)  litera (b) se înlocuiește cu următorul text:"

„(b) întreprinderilor care efectuează exclusiv transporturi rutiere de persoane în scopuri necomerciale sau a căror activitate principală este alta decât cea de operator de transport rutier de persoane.

Orice transport rutier pentru care al cărui scop nu se primește o remunerație și care nu creează niciun fel de venituri este de a genera un profit pentru conducătorul auto sau pentru alte persoane, cum ar fi transportul de persoane cazul în care serviciul este furnizat în scopuri caritabile sau exclusiv pentru uz personal filantropice, este considerat drept transport exclusiv în scopuri necomerciale;”; [AM 125]

"

(b)  se adaugă următorul alineat (6):"

„(6). Articolul 3 alineatul (1) literele (b) și (d) și articolele 4, 6, 8, 9, 14, 19 și 21 nu se aplică întreprinderilor care desfășoară ocupația de operator de transport rutier de marfă utilizând numai autovehicule a căror masă maximă autorizată nu depășește 3,5 tone sau combinații de vehicule a căror masă maximă autorizată nu depășește 3,5 tone.

Cu toate acestea, statele membre au posibilitatea:

   (a) de a solicita acestor întreprinderi să aplice parțial sau integral dispozițiile menționate la primul paragraf;
   (b) de a reduce limita menționată la primul paragraf pentru toate sau pentru o parte din categoriile de operațiuni de transport rutier.”; [AM 126]

"

(2)  La articolul 3, alineatul (2) se elimină.

(3)  Articolul 5 se modifică după cum urmează:

(a)  litera (a) se înlocuiește cu următorul text:"

„(a) să aibă un sediu adecvat, proporțional cu activitățile întreprinderii, în incinta căruia își păstrează principalele poate să aibă acces la originalele principalelor documente de lucru, în format electronic sau în orice alt format, în special documentele comerciale, documentele contabile, documentele de gestionare a personalului, contractele de muncă, documentele de asigurări sociale, documente conținând date referitoare la cabotaj, detașări și la perioadele de conducere și perioadele de repaus și orice alte documente la care trebuie să aibă acces autoritatea competentă în scopul verificării respectării condițiilor prevăzute de prezentul regulament;”; [AM 127]

"

(aa)  se introduce următoarea literă:"

„(aa) vehiculele menționate la litera (b) efectuează, în cadrul unui contract de transport, cel puțin o încărcare sau o descărcare de mărfuri o dată la patru săptămâni în statul membru de stabilire;”; [AM 128]

"

(b)  litera (c) se înlocuiește cu următorul text:"

„(c) să își desfășoare efectiv și permanent activitățile administrative și comerciale cu echipamentele și instalațiile administrative corespunzătoare la sediul menționat la litera (a), situat în statul membru respectiv;”; [AM 129]

"

(c)  se adaugă următoarea literă (d):"

„(d) să gestioneze efectiv și permanent operațiunile de transport efectuate cu utilizând vehiculele menționate la litera (b) cu ajutorul echipamentelor tehnice corespunzătoare situate în statul membru respectiv;”; [AM 130]

"

(d)  se adaugă următoarea literă (e):"

„(e) să dețină active și să angajeze personal proporțional cu activitatea unității.”;

"

(da)  se adaugă următoarea literă (f):"

„(f) să aibă o legătură clară între operațiunile de transport efectuate și statul membru de stabilire, un centru de exploatare și acces la suficiente locuri de parcare pentru a fi utilizate în mod regulat de vehiculele menționate la litera (b);”; [AM 131]

"

(db)  se adaugă următoarea literă (g):"

„(g) să recruteze și să angajeze șoferi în temeiul legii aplicabile contractelor de muncă a statului membru respectiv;”; [AM 132]

"

(dc)  se adaugă următoarea literă (h):"

„(h) să se asigure că sediul este locul în care sau din care lucrătorii își desfășoară în mod obișnuit activitatea, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și/sau Convenția de la Roma.

________________

* Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I) (JO L 177, 4.7.2008, p. 6).’; [AM 133]

"

(4)  Articolul 6 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(i)  al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„Pentru a stabili dacă o întreprindere a îndeplinit cerința respectivă, statele membre iau în considerare conduita întreprinderii, a managerilor de transport și a directorilor executivi ai acesteia, a asociaților comanditați în cazul parteneriatelor, a altor reprezentanți legali și a oricărei alte persoane relevante, după cum poate fi stabilit de către statul membru. Orice referire în prezentul articol la condamnări, sancțiuni sau încălcări include condamnările, sancțiunile sau încălcările întreprinderii înseși, ale managerilor de transport și ale directorilor executivi ai acesteia, ale asociaților comanditați în cazul parteneriatelor, ale altor reprezentanți legali și ale oricărei alte persoane relevante, după cum poate fi stabilit de către statul membru.”;

"

(ii)  la litera (a) de la al treilea paragraf, se adaugă următorul punct (vii):"

„(vii) drept fiscal.”;

"

(iii)  la litera (b) de la al treilea paragraf, se adaugă următoarele puncte (xi), (xii) și (xii xiii):"

„(xi) detașarea lucrătorilor;

   (xii) legea aplicabilă obligațiilor contractuale.”
   (xiii) cabotajul.”; [AM 134]

"

(b)  alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"

„(2) În sensul alineatului (1) al treilea paragraf litera (b), atunci când managerului de transport sau întreprinderii de transport i-a fost aplicată, într-unul sau în mai multe state membre, o condamnare pentru o infracțiune gravă sau o sancțiune pentru una dintre cele mai grave încălcări a normelor Uniunii, enumerate în anexa IV, autoritatea competentă a statului membru de stabilire aplică și desfășoară în mod corespunzător și în timp util o procedură administrativă corespunzătoare, care include, dacă este cazul, un control efectuat la sediul întreprinderii vizate.

În cursul procedurii administrative, managerului de transport sau reprezentanților legali ai întreprinderii de transport, după caz, trebuie să li se recunoască dreptul de a-și prezenta argumentele și explicațiile.

În cursul procedurii administrative, autoritatea competentă analizează dacă, datorită circumstanțelor specifice, pierderea bunei reputații ar constitui o reacție disproporționată în respectivul caz particular. În cadrul acestei analize, autoritatea competentă ia în considerare numărul de încălcări grave ale normelor naționale și ale Uniunii, astfel cum se menționează la alineatul (1) al treilea paragraf, precum și numărul celor mai grave încălcări ale normelor Uniunii, enumerate în anexa IV, pentru care managerului de transport sau întreprinderii de transport li s-au aplicat condamnări sau sancțiuni. Orice constatare trebuie argumentată și justificată corespunzător.

În cazul în care constată că pierderea bunei reputații ar fi disproporționată, autoritatea competentă decide că întreprinderea în cauză continuă să se bucure de o bună reputație. Motivele acestei decizii se consemnează în registrul național. Numărul deciziilor de acest tip este indicat în raportul la care se face referire la articolul 26 alineatul (1).

Dacă autoritatea competentă nu constată că pierderea bunei reputații ar constitui o reacție disproporționată, condamnarea sau sancțiunea conduce la pierderea bunei reputații;”;

"

(c)  se introduce următorul alineat (2a):"

„(2a). „Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24, acte delegate de stabilire a listei categoriilor, tipurilor și gradelor de gravitate ale încălcărilor grave ale normelor Uniunii, conform alineatului (1) al treilea paragraf litera (b), care, pe lângă cele prevăzute în anexa IV, pot duce la pierderea bunei reputații. Statele membre iau în considerare informațiile privind respectivele încălcări, inclusiv informațiile primite de la alte state membre, atunci când își stabilesc prioritățile pentru controale în sensul articolului 12 alineatul (1).

În acest scop, Comisia:

   (a) stabilește categoriile și tipurile de încălcări întâlnite cel mai frecvent;
   (b) definește gradul de gravitate a încălcărilor în funcție de potențialul acestora de a genera un pericol de moarte sau de vătămări grave și sau de a denatura concurența pe piața transporturilor rutiere, inclusiv prin subminarea condițiilor de muncă ale lucrătorilor din transporturi; [AM 135]
   (c) prevede frecvența începând de la care încălcările repetate sunt considerate ca fiind mai grave, luându-se în considerare numărul de conducători auto utilizați în cadrul activităților de transport gestionate de managerul de transport.”;

"

(5)  Articolul 7 se modifică după cum urmează:

(a)  La alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„În vederea respectării cerinței stabilite la articolul 3 alineatul (1) litera (c), o întreprindere trebuie să fie capabilă în permanență să-și onoreze obligațiile financiare pe parcursul exercițiului financiar anual. Întreprinderea trebuie să demonstreze, pe baza conturilor anuale certificate de un auditor sau de o persoană acreditată în mod corespunzător, că dispune în fiecare an de capital propriu în valoare totală de cel puțin 9 000 EUR pentru un singur vehicul utilizat, de 5 000 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat a cărui masă maximă autorizată, inclusiv cea a remorcilor, depășește 3,5 tone și de 900 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat a cărui masă maximă autorizată, inclusiv cea a remorcilor, este cuprinsă între 2,4 și 3,5 tone. Întreprinderile care desfășoară ocupația de operator de transport rutier de marfă utilizând numai autovehicule a căror masă maximă autorizată nu depășește 3,5 tone sau combinații de vehicule a căror masă maximă autorizată nu depășește, inclusiv cea a remorcilor, este cuprinsă între 2,4 și 3,5 tone trebuie să demonstreze demonstrează, pe baza conturilor anuale certificate de un auditor sau de o persoană acreditată în mod corespunzător, că dispun în fiecare an de capital propriu în valoare totală de cel puțin 1 800 EUR pentru un singur vehicul utilizat și de 900 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat.; [AM 136]

"

(b)  alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"

„(2) Prin derogare de la alineatul (1), în lipsa conturilor anuale certificate, autoritatea competentă acceptă ca o întreprindere să-și demonstreze capacitatea financiară printr-un certificat, cum ar fi o garanție bancară sau o asigurare, un document inclusiv o asigurare de răspundere profesională, eliberat de o instituție financiară care stabilește accesul la credit în numele întreprinderii una sau mai multe bănci sau de alte instituții financiare, inclusiv societăți de asigurare, sau alt document obligatoriu care atestă că întreprinderea are la dispoziție oferă o garanție personală și solidară pentru întreprindere în ceea ce privește sumele stabilite la alineatul (1) primul paragraf; [AM 137]

"

(5a)  La articolul 8, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:"

„Statele membre pot promova formarea periodică în domeniile enumerate în anexa I, la intervale de trei ani, pentru a garanta că persoana sau persoanele menționată(e) la alineatul (1) sunt la curent în mod suficient cu evoluțiile din sector.”; [AM 138]

"

(6)  La articolul 8, alineatul (9) se înlocuiește cu următorul text:"

„(9) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24, acte delegate de modificare a anexelor I, II și III în vederea adaptării acestora la evoluțiile pieței și la progresele tehnice.”;

"

(7)  La articolul 11 alineatul (4), al treilea paragraf se elimină.

(8)  La articolul 12 alineatul (2), al doilea paragraf se elimină înlocuiește cu următorul text:"

„Statele membre efectuează controale cel puțin odată la trei ani, pentru a verifica că întreprinderile îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 3.” [AM 139]

"

(9)  La articolul 13 alineatul (1), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:"

„(c) un termen de maximum șase luni în cazul neîndeplinirii cerinței privind capacitatea financiară, pentru a demonstra că cerința respectivă este din nou îndeplinită în mod permanent.”;

"

(10)  La articolul 14 alineatul (1) se adaugă un al doilea paragraf, după cum urmează:"

„Autoritatea competentă nu reabilitează managerul de transport mai devreme de un an de la data pierderii bunei reputații.”;

"

(10a)   La articolul 14, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"

„(2) Până la luarea unei măsuri de reabilitare în conformitate cu dispozițiile relevante din legislația națională, certificatul de competență profesională, menționat la articolul 8 alineatul (8), al managerului de transport declarat inapt, își pierde valabilitatea în toate statele membre. Comisia întocmește o listă a măsurilor de reabilitare pentru restabilirea bunei reputații.”; [AM 140]

"

(11)  Articolul 16 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(-ia)  litera (c) se înlocuiește cu următorul text:"

„(c) numele managerilor de transport desemnați pentru a îndeplini cerințele prevăzute la articolul 3 privind buna reputație și competență profesională sau, după caz, numele unui reprezentant legal;”; [AM 141]

"

(i)  se adaugă literele (g), (h), (i) și (j), după cum urmează:"

„(g) numerele de înmatriculare ale vehiculelor aflate la dispoziția întreprinderii în temeiul articolului 5 litera (b);

   (h) numărul de angajați persoane angajate în întreprindere pe parcursul ultimului an calendaristic; [AM 142]
   (i) totalul activelor, datoriilor, capitalurilor proprii și cifrei de afaceri în cursul ultimilor doi ani;
   (j) clasificarea întreprinderii în funcție de gradul de risc în conformitate cu articolul 9 din Directiva 2006/22/CE.”;

"

(ia)  se adaugă următoarea literă (ja):"

„(ja) contractele de muncă ale șoferilor internaționali din ultimele șase luni;;” [AM 143]

"

(ii)  al doilea, al treilea și al patrulea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:"

Statele membre pot opta pentru păstrarea în registre separate a datelor menționate la primul paragraf literele (e)-(j). În acest caz, datele relevante sunt disponibile la cerere sau sunt accesibile în mod direct tuturor autorităților competente din statul membru în cauză. Informațiile solicitate trebuie furnizate în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea cererii. Datele menționate la primul paragraf literele (a)-(d) sunt accesibile publicului, în conformitate cu dispozițiile relevante privind protecția datelor cu caracter personal. [AM 144]

În toate cazurile, Datele menționate la primul paragraf literele (e)-(j) sunt accesibile altor autorități decât autoritățile competente numai dacă acestea au competențe oficiale de supraveghere și impunere de sancțiuni în sectorul transportului rutier și dacă funcționarii lor sunt atestați sau, în lipsa atestării, se supun unei obligații formale de confidențialitate.”; [AM 145]

În sensul articolului 14a din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, datele menționate la litera (j) sunt puse, la cerere, la dispoziția expeditorilor, agenților de expediție, contractanților și subcontractanților.”; [AM 146]

"

(b)  alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:"

„(4) Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că toate datele conținute în registrul electronic național sunt actualizate și corecte.”;

"

(ba)  alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:"

„5. Pentru a îmbunătăți eficacitatea aplicării legii la nivel transfrontalier a normelor, statele membre se asigură că registrele electronice naționale sunt interconectate și interoperabile în întreaga Uniune prin intermediul Registrului european al întreprinderilor de transport rutier (ERRU) menționat în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/480 al Comisiei, astfel încât datele menționate la alineatul (2) să fie accesibile în mod direct tuturor autorităților competente de aplicare a legii și organismelor de control din toate statele membre în timp real.”; [AM 147]

"

(bb)  alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:"

„6. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 24a în vederea stabilirii și actualizării normelor comune pentru a se asigura că registrele electronice naționale sunt complet interconectate și interoperabile, astfel încât o autoritate competentă sau un organism de control din orice stat membru să fie în măsură să aibă acces direct și în timp real la registrul electronic național al oricărui stat membru, în conformitate cu dispozițiile alineatului (5). Aceste norme comune includ norme referitoare la formatul datelor care fac obiectul schimburilor de informații, procedurile tehnice necesare consultării electronice a registrelor electronice naționale ale celorlalte state membre și interoperabilitatea acestor registre, precum și norme specifice privind accesul la date, conectarea la baza de date și monitorizarea datelor.”; [AM 148]

"

(c)  alineatul (7) se elimină;

(12)  Articolul 18 se înlocuiește cu următorul text:"

„Articolul 18

Cooperarea administrativă între statele membre

(1)  Statele membre desemnează un punct de contact național responsabil de schimbul de informații cu celelalte state membre cu privire la aplicarea prezentului regulament. Statele membre informează Comisia cu privire la denumirile și adresele punctelor lor de contact naționale până la 31 decembrie 2018. Comisia întocmește o listă a tuturor punctelor de contact și o transmite statelor membre. Statele membre comunică de îndată Comisiei orice modificare a punctelor de contact. Autoritățile competente ale statelor membre cooperează îndeaproape și își oferă asistență reciprocă rapidă și orice alte informații relevante pentru a facilita punerea în aplicare și asigurarea respectării prezentului regulament. [AM 149]

(1a)  În sensul alineatului (1), cooperarea administrativă prevăzută la prezentul articol este pusă în aplicare prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (IMI), instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului, care permite tuturor operatorilor să furnizeze date în propria lor limbă. [AM 150]

(2)  Un stat membru care primește notificarea unei încălcări grave care a avut ca rezultat o condamnare sau aplicarea unei sancțiuni într-un alt stat membru în ultimii doi ani înscrie respectiva încălcare în propriul registru electronic național.

(3)  Statele membre răspund la solicitările de informații adresate de autoritățile competente din alte state membre și, atunci când este necesar, efectuează controale, inspecții și investigații privind respectarea cerinței prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (a) de către operatorii de transport rutier stabiliți pe teritoriul lor. Solicitările de informații adresate de autoritățile competente ale statelor membre trebuie să fie justificate și fundamentate în mod corespunzător. În acest sens, solicitările cuprind informații credibile cu privire la posibila nerespectare a articolului 3 alineatul (1) litera (a). [AM 151]

(4)  În cazul în care statul membru care primește solicitarea consideră că aceasta este insuficient fundamentată, el informează statul membru solicitant în legătură cu acest lucru în termen de zece cinci zile lucrătoare. Statul membru solicitant furnizează elemente suplimentare care să fundamenteze solicitarea. Dacă acest lucru nu este posibil, solicitarea poate fi respinsă de către statul membru. [Am. 152]

(5)  În cazul în care este dificil sau chiar imposibil să se dea curs unei solicitări de informații sau să se efectueze controale, inspecții sau investigații, statul membru în cauză informează în acest sens statul membru solicitant în termen de zece cinci zile lucrătoare, oferind justificări justificând în mod corespunzător dificultatea sau imposibilitatea respectivă. Statele membre implicate poartă discuții cooperează pentru a identifica soluții la orice problemă care apare. În cazul oricăror probleme persistente în ceea ce privește schimbul de informații sau al unui refuz permanent de a oferi informații, fără o justificare adecvată, Comisia, după ce a fost informată și după consultarea statelor membre în cauză, poate adopta toate măsurile necesare pentru remedierea situației. [AM 152]

(6)  Ca răspuns la solicitările prezentate în conformitate cu alineatul (3), statele membre furnizează informațiile solicitate și efectuează controalele, inspecțiile și investigațiile necesare în termen de douăzeci și cinci de cincisprezece zile lucrătoare de la primirea solicitării, cu excepția cazului în care un alt termen este stabilit de comun acord între statele membre în cauză sau cu excepția cazului în care au informat statul membru solicitant că solicitarea este insuficient fundamentată sau că există o imposibilitate sau anumite dificultăți, conform alineatelor (4) și (5), și nu s-a găsit nicio soluție pentru aceste dificultăți. [AM 154]

(7)  Statele membre se asigură că informațiile care le sunt transmise în conformitate cu prezentul articol sunt utilizate numai în scopul (scopurile) pentru care au fost solicitate.

(8)  Cooperarea administrativă și asistența reciprocă se furnizează cu titlu gratuit.

(9)  O solicitare de informații nu împiedică autoritățile competente să ia măsuri în conformitate cu dispozițiile relevante din dreptul național și din dreptul Uniunii pentru a cerceta și a preveni presupusele încălcări ale prezentului regulament.

_______________________

* Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”) (JO L 316, 14.11.2012, p. 1).”;

"

(12a)  Se introduce următorul articol 18a:"

„Articolul 18a

Măsuri de însoțire

(1)  Statele membre iau măsuri de însoțire pentru a dezvolta, a facilita și a promova schimburi între funcționarii însărcinați cu cooperarea administrativă și asistența reciprocă dintre statele membre, precum și între funcționarii însărcinați cu monitorizarea respectării și a asigurării respectării normelor aplicabile din prezentul regulament.

(2)  Comisia oferă asistență tehnică și alte tipuri de sprijin pentru a îmbunătăți și mai mult cooperarea administrativă și a spori încrederea reciprocă între statele membre, inclusiv prin promovarea schimburilor de personal și a programelor comune de formare, precum și prin dezvoltarea, facilitarea și promovarea inițiativelor privind cele mai bune practici. Comisia, fără a aduce atingere prerogativelor Parlamentului European și ale Consiliului în cadrul procedurii bugetare, poate utiliza instrumentele de finanțare disponibile pentru a consolida și mai mult capacitățile și cooperarea administrativă dintre statele membre.

(3)  Statele membre stabilesc un program de evaluări inter pares la care trebuie să participe toate autoritățile competente de aplicare a legii, asigurând o rotație adecvată a autorităților competente de aplicare a legii care efectuează evaluarea și a celor care fac obiectul evaluării. Statele membre notifică aceste programe Comisiei din doi în doi ani, în cadrul raportului privind activitățile autorităților competente menționat la articolul 26.”; [AM 155]

"

(13)  Articolul 24 se elimină.

(14)  Se introduce următorul articol 24a:"

„Articolul 24 a

Exercitarea delegării

(1)  Comisiei îi este conferită competența de a adopta acte delegate în condițiile prevăzute în prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6 alineatul (2) și la articolul 8 alineatul (9), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului regulament (de modificare)].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 6 alineatul (2) și la articolul 8 alineatul (9) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua care urmează datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității niciunuia dintre actele delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 alineatul (2) și al articolului 8 alineatul (9) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Acest termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

___________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

"

(15)  La articolul 25, alineatul (3) se elimină.

(16)  La articolul 26 se adaugă următoarele alineate (3), (4) și (5):"

„(3) În fiecare an, statele membre întocmesc un raport privind utilizarea pe teritoriul lor a autovehiculelor implicate în transportul internațional și stabilite pe teritoriul lor a căror masă maximă autorizată, inclusiv cea a remorcilor, este cuprinsă între 2,4 și nu depășește 3,5 tone sau a combinațiilor de vehicule a căror masă maximă autorizată nu depășește 3,5 tone și îl transmit Comisiei până cel târziu la data de 30 iunie a anului care urmează după încheierea perioadei de raportare. Acest raport include următoarele: [AM 156]

   (a) numărul de autorizații acordate operatorilor care desfășoară ocupația de operator de transport rutier de marfă utilizând numai autovehicule implicate în transportul internațional a căror masă maximă autorizată autorizată nu depășește 3,5 tone sau combinații de vehicule, inclusiv cea a remorcilor, este cuprinsă între 2,4 tone și căror masă maximă autorizată nu depășește 3,5 tone; [AM 157]
   (b) numărul de vehicule autovehicule implicate în transportul internațional a căror masă maximă autorizată, inclusiv cea a remorcilor, este cuprinsă între 2,4 și nu depășește 3,5 tone, înmatriculate într-un stat membru în fiecare an calendaristic; [AM 158]
   (c) numărul total de vehicule autovehicule implicate în transportul internațional a căror masă maximă autorizată, inclusiv cea a remorcilor, este cuprinsă între 2,4 și nu depășește 3,5 tone, înmatriculate în statul membru începând cu data de 31 decembrie a fiecărui an; [AM 159]
   (d) cota estimată a autovehiculelor a căror masă maximă autorizată nu depășește 3,5 tone sau a combinațiilor de vehicule a căror masă maximă autorizată nu depășește 3,5, inclusiv cea a remorcilor, este cuprinsă între 2,4 și 3,5 tone, precum și cea autovehiculelor sub 2,4 tone în activitatea generală de transport rutier a tuturor autovehiculelor înmatriculate în statul membru, defalcată pe operațiuni naționale, internaționale și operațiuni de cabotaj. [AM 160]

(4)  Pe baza informațiilor obținute de Comisie în temeiul alineatului (3), precum și a altor elemente, până cel târziu la 31 decembrie 2024 Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la evoluția numărului total de autovehicule a căror masă maximă autorizată nu depășește 3,5 tone sau de combinații de vehicule implicate în operațiuni de transport rutier internaționale, a căror masă maximă autorizată nu depășește 3,5 tone implicate în operațiuni de transport rutier naționale, inclusiv cea a remorcilor, este cuprinsă între 2,4 și internaționale 3,5 tone. Pe baza acestui raport, Comisia reevaluează dacă este necesar să propună măsuri suplimentare. [AM 161]

(5)  În fiecare an, statele membre prezintă Comisiei un raport cu privire la solicitările adresate în temeiul articolului 18 alineatele (3) și (4), cu privire la răspunsurile primite din partea altor state membre și la acțiunile întreprinse pe baza informațiilor furnizate.”. [AM 162]

"

(16a)  se adaugă următorul alineat (5a):"

„5a. Pe baza informațiilor obținute de Comisie în temeiul alineatului (5) și a dovezilor suplimentare, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, până cel târziu la 31 decembrie 2020, un raport detaliat privind nivelul de cooperare administrativă dintre statele membre, eventualele deficiențe în această privință și eventualele modalități de îmbunătățire a cooperării. Pe baza acestui raport, Comisia evaluează dacă este necesar să propună măsuri suplimentare.”. [AM 163]

"

(17)  În anexa IV, la punctul 1, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:"

„(b) Depășirea, pe parcursul unei zile de lucru, a limitei maxime a perioadei de conducere cu 50 % sau mai mult.”;

"

Articolul 2

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 se modifică după cum urmează:

(1)  La articolul 1 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:"

„Transportul de containere goale sau de paleți neîncărcați este considerat transport de mărfuri contra cost în numele unui terț ori de câte ori face obiectul unui contract de transport.”;

"

(1a)  La articolul 1 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf: "

„Termenele menționate la articolul 8 alineatul (2) și la articolul 8 alineatul (2a) din prezentul regulament se aplică, de asemenea, transportului rutier de mărfuri de sosire sau de plecare reprezentând segmentul inițial și/sau final al unei operațiuni de transport combinat, prevăzute în Directiva 92/106/CEE a Consiliului.”; [AM 164]

"

(1b)  La articolul 1, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"

‘2. În cazul transporturilor dinspre un stat membru către o țară terță și invers, prezentul regulament se aplică secțiunii deplasării efectuate pe teritoriul oricărui stat membru tranzitat. Totuși, această deplasare în tranzit este exclusă din domeniul de aplicare al Directivei privind detașarea lucrătorilor. Prezentul regulament nu se aplică acelei secțiuni a deplasării care se efectuează pe teritoriul statului membru de încărcare sau descărcare, înainte de încheierea acordului necesar între Comunitate și țara terță respectivă.”; [AM 165]

"

(1c)  La alineatul (5), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:"

„(c) Transporturi de mărfuri cu autovehicule a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv cea a remorcilor, este sub 2,4 tone;”; [AM 166]

"

(2)  Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)  punctul 6 se înlocuiește cu următorul text:"

„6. „operațiuni de cabotaj” înseamnă transport național contra cost în numele unui terț efectuat temporar într-un stat membru gazdă, care implică transportul de la preluarea mărfurilor de la unul sau de la mai multe puncte de încărcare până la livrarea lor la unul sau la mai multe puncte de livrare, după cum se specifică în scrisoarea de trăsură;”.

"

(aa)  Se adaugă următorul punct: "

„7a. „tranzit” înseamnă o deplasare cu încărcătură efectuată de un vehicul printr-unul sau mai multe state membre sau țări terțe, punctul de plecare și punctul de sosire neaflându-se în statele membre sau țările terțe respective.”; [AM 167]

"

(3)  Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(-a)  La alineatul (1) se adaugă următoarea literă:"

„(ba) realizează operațiuni de transport internațional cu vehiculele echipate cu un tahograf inteligent în conformitate cu articolul 3 și capitolul II din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului*.

____________________

* Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere (JO L 60, 28.2.2014, p. 1).” [AM 168]

"

(a)  la alineatul (2), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„Comisia este abilitată să adopte, în conformitate cu articolul 14b, acte delegate de modificare a prezentului regulament, în vederea adaptării perioadei maxime de valabilitate a licenței comunitare în funcție de evoluțiile pieței.”;

"

(b)  la alineatul (4), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„Comisia este abilitată să adopte, în conformitate cu articolul 14b, acte delegate de modificare a anexelor I și II, în vederea adaptării lor la progresele tehnice.”.

"

(4)  La articolul 5, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:"

„(4) Comisia este abilitată să adopte, în conformitate cu articolul 14b, acte delegate de modificare a anexei III, în vederea adaptării sale la progresele tehnice.”.

"

(5)  Articolul 8 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"

„(2) Odată livrate mărfurile transportate în cursul unui transport internațional dintr-un alt stat membru sau dintr-o țară terță într-un stat membru gazdă, operatorilor de transport rutier de mărfuri menționați la alineatul (1) li se permite să efectueze, cu același vehicul sau, în cazul unei combinații cuplate, cu autovehiculul aceluiași vehicul, operațiuni de cabotaj în statul membru gazdă sau în state membre învecinate. În cursul unei operațiuni de cabotaj, ultima descărcare are loc în termen de 5 zile de la ultima descărcare în statul membru gazdă în cadrul operațiunii de transport internațional care îl are pe acesta ca destinație, în temeiul contractului de transport aplicabil;”; [AM 169]

"

(aa)  Se introduce următorul alineat:"

„2a. După expirarea perioadei de trei de zile menționate la alineatul (2), operatorii de transport rutier de marfă nu sunt autorizați să efectueze, cu același vehicul sau, în cazul unei combinații cuplate, cu autovehiculul respectivei combinații, operațiuni de cabotaj în același stat membru gazdă în termen de 60 de ore de la întoarcerea în statul membru de stabilire al operatorului de transport rutier de marfă și până când au efectuat o nouă operațiune de transport internațional care provine din statul membru în care este stabilită întreprinderea.”; [AM 170]

"

(b)  La alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„Serviciile naționale de transport rutier de mărfuri efectuate în statul membru gazdă de către un operator de transport rutier de mărfuri nerezident se consideră conforme cu dispozițiile prezentului regulament numai dacă operatorul de transport rutier de mărfuri poate prezenta dovezi clare privind transportul internațional precedent.”;

"

(c)  se introduce următorul alineat (4a):"

„(4a) Dovezile menționate la alineatul (3) se prezintă sau se transmit agentului autorizat de control din statul membru gazdă, la cerere, în cursul controlului în trafic. Ele pot fi Statele membre acceptă faptul că dovezile sunt prezentate sau transmise electronic, utilizându-se un format structurat modificabil care poate fi folosit direct de computere pentru stocare sau procesare, cum ar fi scrisoarea electronică de trăsură în temeiul Convenției privind Contractul de transport internațional rutier de mărfuri (e-CMR). În cursul controlului în trafic, conducătorul auto are permisiunea de a contacta sediul central, managerul de transport sau orice altă persoană sau entitate care poate furniza dovezile menționate la alineatul (3).”; [AM 171]

_________________

* Scrisoare electronică de trăsură în temeiul „Convenției referitoare la contractul de transport internațional de mărfuri pe șosele.”.

"

(5a)  La articolul 9 alineatul (1), se adaugă următoarea literă:"

„(ea) remunerația și concediul anual plătit, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (1) primul paragraf literele (b) și (c) din Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului*.

______________

* Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (JO L 18, 21.1.1997, p. 1).”; [AM 172]

"

(6)  La articolul 10 alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„Comisia examinează situația, în special pe baza informațiilor relevante, și, după consultarea comitetului înființat în temeiul articolului 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului,** decide, în termen de o lună de la primirea solicitării statului membru respectiv, dacă sunt necesare sau nu măsuri de salvgardare și, în caz afirmativ, le adoptă.

________________

** Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere (JO L 60, 28.2.2014, p. 1).'.

"

(7)  Se introduce următorul articol 10a:"

„Articolul 10a

Controale Asigurarea inteligentă a respectării normelor [AM 173]

(1)  Fiecare stat membru organizează controale astfel încât, începând cu 1 ianuarie 2020, în fiecare an calendaristic să fie controlate cel puțin 2 % din totalul operațiunilor de cabotaj efectuate pe teritoriul lor. Statele membre măresc procentajul la cel puțin 3 % începând cu 1 ianuarie 2022. Baza de calcul pentru stabilirea procentajului este reprezentată de totalul activităților de cabotaj dintr-un stat membru exprimate în tone-kilometri în anul t-2, conform datelor raportate de Eurostat. Pentru a asigura respectarea în continuare a obligațiilor prevăzute în prezentul capitol, statele membre se asigură că se aplică o strategie națională coerentă de asigurare a respectării normelor pe teritoriul lor. Strategia se axează pe întreprinderile clasificate ca prezentând un grad de risc ridicat, menționate la articolul 9 din Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului. [AM 174]

(1a)  Fiecare stat membru se asigură că controalele prevăzute la articolul 2 din Directiva 2006/22/CE vor include, după caz, o verificare a operațiunilor de cabotaj. [AM 175]

(2)  Statele membre vizează acele întreprinderi care sunt clasificate ca prezentând riscuri mai mari de a încălca dispozițiile aplicabile lor, prevăzute în prezentul capitol. În acest scop, în cadrul sistemului de clasificare a riscurilor instituit în temeiul articolului 9 din Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului*** și extins în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului****, statele membre tratează riscul de producere a unor astfel de încălcări ca pe un risc de sine stătător.

(2a)   În sensul alineatului (2), statele membre au acces la informațiile relevante și la datele înregistrate, prelucrate sau stocate de tahograful inteligent menționat la capitolul II din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 și la cele din documentele de transport electronice, cum ar fi scrisorile de trăsură electronice în temeiul Convenției privind Contractul de transport internațional rutier de mărfuri (e-CMR). [AM 176]

(2b)  Statele membre acordă acces la respectivele date numai autorităților competente autorizate să verifice încălcările actelor juridice menționate în prezentul regulament. Statele membre notifică Comisiei datele de contact ale tuturor autorităților competente de pe teritoriul lor pe care le-au desemnat să aibă acces la respectivele date. Până la ... [XXX], Comisia elaborează o listă a tuturor autorităților competente și o transmite statelor membre. Statele membre notifică fără întârziere orice modificare ulterioară a acesteia. [AM 177]

(2c)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14b pentru a stipula caracteristicile datelor la care au acces statele membre, condițiile lor de utilizare și specificațiile tehnice pentru transmiterea acestora sau accesul la ele, precizând în special:

   (a) o listă detaliată a informațiilor și datelor la care au acces autoritățile naționale competente, care cuprinde cel puțin locul și momentul trecerilor frontierei, operațiunile de încărcare și descărcare, numărul de înmatriculare al vehiculului și datele conducătorului auto;
   (b) drepturile de acces ale autorităților competente, diferențiate, dacă este cazul, în funcție de tipul de autoritate competentă, tipul de acces și scopul pentru care sunt utilizate datele;
   (c) specificațiile tehnice pentru transmiterea datelor menționate la litera (a) sau accesul la ele, inclusiv, dacă este cazul, durata maximă de păstrare a datelor, diferențiate, dacă este cazul, în funcție de tipul datelor. [AM 178]

(2d)  Datele cu caracter personal menționate la prezentul articol nu sunt accesate sau stocate pe o perioadă mai lungă decât este strict necesar în vederea atingerii scopurilor pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate ulterior. Din momentul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru scopurile respective, se procedează la distrugerea lor. [AM 179]

(3)  Statele membre întreprind, cel puțin de trei ori pe an, controale concertate în trafic asupra operațiunilor de cabotaj, care pot coincide cu controalele efectuate în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2006/22/CE. Aceste controale se efectuează în același timp de către autoritățile naționale responsabile cu aplicarea normelor în domeniul transportului rutier a două sau a mai multor state membre, fiecare acționând pe propriul teritoriu. Punctele de contact naționale desemnate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului***** Statele membre fac schimb de informații privind numărul și tipul încălcărilor depistate după ce au avut loc controalele concertate în trafic. [AM 180]

______________________

*** Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind condițiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislația socială referitoare la activitățile de transport rutier și de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului(JO L 102, 11.4.2006, p. 35).

**** Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului (JO L 300, 14.11.2009, p. 51).”;

"

(8)  Se introduc următoarele articole 14a și 14b:"

„Articolul 14a

Răspunderea

Statele membre prevăd sancțiuni eficace, proporționale și disuasive împotriva expeditorilor, agenților de expediție, contractanților și subcontractanților pentru nerespectarea dispozițiilor de la capitolele II și III în cazul în care aceștia contractează au cunoștință sau ar trebui să aibă cunoștință în cunoștință mod rezonabil de cauză servicii faptul că serviciile de transport pe care le comandă implică încălcări ale prezentului regulament.

În cazul în care expeditorii, agenții de expediție, contractanții și subcontractanții comandă servicii de transport de la întreprinderile de transport clasificate ca prezentând un grad de risc redus, astfel cum sunt menționate la articolul 9 din Directiva 2006/22/CE, nu pot fi sancționați pentru încălcări, cu excepția cazului în care se dovedește că au avut efectiv cunoștință despre aceste încălcări. [AM 181]

Articolul 14b

Exercitarea delegării

(1)  Comisiei îi este conferită competența de a adopta acte delegate în condițiile prevăzute în prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 4 alineatele (2) și (4) și la articolul 5 alineatul (4), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului regulament (de modificare)].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatele (2) și (4) și la articolul 5 alineatul (4) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua care urmează datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității niciunuia dintre actele delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016.* ****

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatele (2) și (4) și al articolului 5 alineatul (4) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Acest termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

___________________

***** JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

"

(9)  Articolul 15 se elimină.

(10)  Articolul 17 se înlocuiește cu următorul text:"

„Articolul 17

Raportare

(1)  Până cel târziu la data de 31 ianuarie a fiecărui an, statele membre informează Comisia asupra numărului de operatori de transport rutier de mărfuri care dețin licențe comunitare începând cu data de 31 decembrie a anului anterior și asupra numărului de copii conforme corespunzătoare vehiculelor aflate în circulație la acea dată.

(2)  Până cel târziu la data de 31 ianuarie a fiecărui an, statele membre informează Comisia cu privire la numărul de atestate de conducător auto eliberate în anul calendaristic anterior, precum și asupra numărului total de atestate de conducător auto începând cu data de 31 decembrie a anului calendaristic precedent.

(3)  Până la ... [doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], statele membre transmit Comisiei strategia lor națională de asigurare a respectării normelor adoptată în temeiul articolului 10a. Până cel târziu la data de 31 ianuarie a fiecărui an, statele membre informează Comisia cu privire la numărul operațiunile de controale de cabotaj asigurare a respectării normelor efectuate în cursul anului calendaristic precedent în conformitate cu articolul 10a, inclusiv, dacă este cazul, cu privire la numărul de controale efectuate. Aceste informații includ numărul de vehicule controlate și numărul de tone-kilometri care au făcut obiectul controalelor. [AM 182]

(3a)  Până la sfârșitul anului 2022, Comisia redactează un raport privind situația pieței transporturilor rutiere din Uniune. Raportul conține o analiză a situației pieței, inclusiv o evaluare a eficacității controalelor și a evoluției condițiilor de angajare în cadrul profesiei. [AM 183]

"

Articolul 3

Revizuirea

(1)  Comisia evaluează punerea în aplicare a prezentului regulament, în special impactul articolului 2 care modifică articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, până la [3 ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] și prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la aplicarea prezentului regulament. Raportul Comisiei este însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă.

(2)  În urma raportului menționat la alineatul (1), Comisia evaluează periodic prezentul regulament și prezintă rezultatele evaluării Parlamentului European și Consiliului.

(3)  După caz, rapoartele prevăzute la alineatele (1) și (2) sunt însoțite de propuneri relevante.

Articolul 4

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la [xx].

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

(1)JO C 197, 8.6.2018, p. 38.
(2)JO C 176, 23.5.2018, p. 57.
(3) Poziția Parlamentului European din 4 aprilie 2019.
(4)Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului (JO L 300, 14.11.2009, p. 51).
(5)Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri (JO L 300, 14.11.2009, p. 72).
(6)Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului (JO L 102, 11.4.2006, p. 1).
(7)JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Ultima actualizare: 6 octombrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate