Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/0123(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0204/2018

Predložena besedila :

A8-0204/2018

Razprave :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Glasovanja :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Obrazložitev glasovanja
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0341

Sprejeta besedila
PDF 254kWORD 80k
Četrtek, 4. april 2019 - Bruselj
Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa ***I
P8_TA(2019)0341A8-0204/2018
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. aprila 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1071/2009 in Uredbe (ES) št. 1072/2009 za njuno prilagoditev razvoju v sektorju (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0281),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 91(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0169/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 18. januarja 2018(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 1. februarja 2018(2),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem ter mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0204/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 197, 8.6.2018, str. 38.
(2) UL C 176, 23.5.2018, str. 57.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 4. aprila 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) .../... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1071/2009 in Uredbe (ES) št. 1072/2009 za njuno prilagoditev razvoju v sektorju
P8_TC1-COD(2017)0123

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 91(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,(1)

ob upoštevanju mnenja Odbora regij,(2)

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Izkušnje z izvajanjem uredb (ES) št. 1071/2009(4) in (ES) št. 1072/2009(5) so pokazale, da je mogoče pravila iz navedenih uredb v marsičem še izboljšati.

(2)  Zdaj se, razen če ni drugače določeno z nacionalno zakonodajo, pravila za začetek opravljanja dejavnosti cestnega prevoznika ne uporabljajo za podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izključno z motornimi vozili, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila, vključno z maso priklopnikov, ne presega 3,5 tone, ali s kombinacijami vozil, katerih največja dovoljena masa naloženih vozil ne presega navedene omejitve. Število takih podjetij, ki so dejavna v domačem in mednarodnem prometu, se povečuje. Posledično se je več držav članic odločilo, da bodo pravila o pogojih za začetek opravljanja dejavnosti cestnega prevoznika iz Uredbe (ES) št. 1071/2009 uporabljala tudi za navedena podjetja. Da bi preprečili morebitne vrzeli in da bi se s skupnimi pravili zagotovila minimalna raven profesionalizacije sektorja, ki uporablja vozila, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila ne presega, vključno z maso priklopnikov, znaša od 2,4 do 3,5 tone in ki se uporabljajo za mednarodni prevoz, in da bi se tako zbližali konkurenčni pogoji med vsemi prevozniki, bi bilo treba to določbo črtati, zahteve v zvezi z dejanskim in stalnim sedežem ter ustreznim finančnim položajem pa bi morale postati obvezne bi se morale zahteve za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika enako uporabljati, hkrati pa bi bilo treba preprečiti nesorazmerno upravno breme. Ker ta uredba velja le za podjetja, ki prevažajo blago za najem ali plačilo, podjetij, ki opravljajo prevoze za lastne potrebe, ta določba ne zajema. [Sprememba 110]

(2a)  Komisija je v oceni učinka ocenila, da bi prihranki za podjetja v obdobju 2020–2035 znašali od 2,7 do 5,2 milijarde EUR. [Sprememba 111]

(3)  Trenutno lahko države članice za začetek opravljanja dejavnosti cestnega prevoznika določijo še druge zahteve poleg tistih iz Uredbe (ES) št. 1071/2009. Ta možnost se ni izkazala za nujno potrebno in je povzročila razlike v zvezi z začetkom opravljanja takih dejavnosti. Zato bi jo bilo treba odpraviti.

(4)  Zagotoviti je treba, da so cestniZa preprečevanje pojava tako imenovanih slamnatih družb ter zagotavljanje poštene konkurence in enakih konkurenčnih pogojev na notranjem trgu so potrebna jasnejša merila, intenzivnejše spremljanje in izvrševanje ter boljše sodelovanje med državami članicami. Cestni prevozniki s sedežem v določeni državi članici bi tam morali biti dejansko in stalno prisotni ter od tam tudi poslujejoresnično opravljati prevozne in druge bistvene dejavnosti. Zato je treba tudi glede na izkušnje pojasniti in poostriti določbe v zvezi z obstojem dejanskega in stalnega sedeža, hkrati pa preprečiti nesorazmerno upravno breme. [Sprememba 112]

(5)  Kolikor je začetek opravljanja dejavnosti odvisen od dobrega ugleda zadevnega podjetja, so potrebna pojasnila glede oseb, katerih ravnanje je treba upoštevati, upravnih postopkov, ki jih je treba uporabiti, in čakalnih dob v zvezi z rehabilitacijo, ko upravljavec prevoza izgubi ugled.

(6)  Ker lahko hude kršitve nacionalnih davčnih pravil bistveno vplivajo na pogoje za pošteno konkurenco na trgu cestnega prevoza blaga, bi jih bilo treba dodati med dejavnike, ki vplivajo na oceno dobrega ugleda.

(7)  Ker lahko hude kršitve pravil Unije o napotitvi delavcev in kabotaži ter prava, ki se uporablja za pogodbene obveznosti, bistveno vplivajo na trg cestnega prevoza blaga in socialno zaščito delavcev, bi jih bilo treba dodati med dejavnike, ki vplivajo na oceno dobrega ugleda. [Sprememba 113]

(8)  Glede na pomen poštene konkurence na trgu bi bilo treba kršitve pravil Unije, ki zadevajo to vprašanje, upoštevati pri oceni dobrega ugleda upravljavcev prevoza in prevoznih podjetij. Zato bi bilo treba ustrezno pojasniti pooblastilo Komisije, da opredeli težo zadevnih kršitev.

(9)  Nacionalni pristojni organi imajo težave pri določitvi dokumentov, ki jih lahko prevozna podjetja predložijo, da dokažejo svoj finančni položaj, zlasti če nimajo potrjenih letnih računovodskih izkazov. Pojasniti bi bilo treba pravila v zvezi z dokazi, ki se zahtevajo za izkaz finančnega položaja.

(10)  Podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izključno z motornimi vozili, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila ne presega znaša od 2,4 do 3,5 tone, ali s kombinacijami vozil, katerih največja dovoljena masa naloženih vozil ne presega navedene omejitvevključno z maso priklopnikov, in ki izvajajo mednarodne prevoze, bi morala izkazovati minimalen finančni položaj za zagotovitev, da imajo sredstva za stalno in dolgotrajno izvajanje dejavnosti. Ker pa imajo zadevne dejavnosti, ki se opravljajo s takšnimi vozili, običajno omejen obseg, bi morale biti s tem povezane zahteve manj stroge od tistih, ki se uporabljajo za prevoznike, ki uporabljajo vozila ali kombinacije vozil nad navedeno omejitvijo. [Sprememba 114]

(11)  Informacije o prevoznikih iz nacionalnih elektronskih registrov bi morale biti čim popolnejšepopolne in posodobljene, da lahko imajo nacionalni organi, pristojni za izvrševanje zadevnih pravil, zadosten pregled nad preiskovanimi prevozniki. Zlasti informacije o registrskih številkah vozil, ki jih imajo prevozniki na voljo, številu njihovih zaposlenih, in njihovi stopnji tveganja in osnovnih finančnih podatkih bi morale omogočiti boljše nacionalno in čezmejno izvrševanje določb uredb (ES) št. 1071/2009 in (ES) št. 1072/2009, pa tudi druga ustrezna zakonodaja Unije. Da bi uradnim osebam, tudi tistim, ki opravljajo cestne preglede, zagotovili jasen in popoln pregled prevoznikov, ki jih pregledujejo, bi ti morali imeti tudi neposreden in takojšen dostop do vseh ustreznih informacij. Zato bi morali biti nacionalni elektronski registri resnično interoperabilni, podatki, ki jih vsebujejo, pa bi morali biti neposredno in takoj dostopni vsem imenovanim uradnim osebam vseh držav članic. Zato bi bilo treba pravila o nacionalnem elektronskem registru ustrezno spremeniti. [Sprememba 115]

(12)  Opredelitev najhujše kršitve v zvezi s prekoračitvijo dnevnega časa vožnje, kot je določena v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 1071/2009, ne ustreza veljavni zadevni določbi iz Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta(6). Navedena neskladnost vodi v negotovost in različne prakse med nacionalnimi organi ter posledične težave pri izvrševanju zadevnih pravil. Navedeno opredelitev bi bilo zato treba pojasniti za zagotovitev skladnosti med uredbama.

(13)  Pravila o domačem prevozu, ki ga cestni prevozniki nerezidenti začasno opravljajo v državi članici gostiteljici (v nadaljnjem besedilu: kabotaža), bi morala biti jasna, enostavna in preprosta za izvrševanje, hkrati pa bi širše ohranjala že doseženo stopnjo liberalizacije. [Sprememba 116]

(14)  Kabotaža bi morala biti s posebnimi omejitvami dovoljena v državi gostiteljici, da bi preprečevali vožnje brez tovora. V ta namen ter za olajšanje pregledov in odpravo negotovosti bi bilo treba črtati omejitev števila kabotaž, ki sledijo mednarodnemu prevozu, hkrati pa bi bilo treba zmanjšati število dni, ki so na voljo za te kabotaže. [Sprememba 117]

(14a)  Da se kabotaže ne bi izvajale sistematično, kar bi lahko vodilo v stalno ali neprekinjeno dejavnost, ki bi izkrivila nacionalni trg, bi bilo treba zmanjšati obdobje, ki je za kabotažo na voljo znotraj ene države članice gostiteljice. Poleg tega prevozniki nekaj časa in dokler ne bi opravili novega mednarodnega prevoza iz države članice, v kateri ima podjetje sedež, ne bi smeli opravljati novih kabotaž v isti državi članici. Ta določba ne posega v dejavnosti mednarodnega prevoza. [Sprememba 118]

(15)  Uspešno in učinkovito izvrševanje pravil je prvi pogoj za pošteno konkurenco na notranjem trgu. Nadaljnja digitalizacija orodij za izvrševanje je bistvena za sprostitev zmogljivosti izvrševanja, zmanjšanje nepotrebnega upravnega bremena za mednarodne prevoznike, zlasti za mala in srednja podjetja, zagotovitev bolj ciljne usmerjenosti na zelo tvegane prevoznike in zaznavanje goljufivega ravnanja. Da prometnih dokumentov ne bi več tiskali na papirju, bi morala v skladu s Konvencijo o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (eCMR) uporaba elektronskih dokumentov, zlasti elektronskega tovornega lista, v prihodnosti postati pravilo. Pojasniti bi bilo treba sredstva, s katerimi lahko cestni prevozniki dokažejo skladnost s pravili o kabotaži. Med takimi sredstvi bi morala biti priznana uporaba in pošiljanje elektronskih prometnih informacij, kar bi moralo poenostaviti predložitev ustreznih dokazov in njihovo obravnavo s strani pristojnih organov. Oblika, uporabljena v ta namen, bi morala zagotavljati zanesljivost in verodostojnost. Glede na vse pogostejšo uporabo učinkovite elektronske izmenjave informacij v prometu in logistiki je treba zagotoviti usklajenost v regulativnih okvirih in določbah, namenjenih poenostavitvi upravnih postopkov. [Sprememba 119]

(15a)  Hitra uvedba pametnih tahografov je bistvenega pomena, saj bo izvršilnim organom, ki izvajajo cestne preglede za odkrivanje kršitev in nepravilnosti, omogočila, da to opravljajo hitreje in učinkoviteje, to pa bi pomenilo izboljšano izvrševanje te uredbe. [Sprememba 120]

(16)  Prevozna podjetja so naslovniki pravil o mednarodnem prevozu in se kot taka kaznujejo za morebitne kršitve, ki jih storijo. Da pa bi se preprečile zlorabe s strani podjetij, ki prevozne storitve prevzemajo od prevoznikov v cestnem prometu, bi morale države članice določiti tudi sankcije za pošiljatelje inblaga, špediterje, izvajalce in podizvajalce, če zavestno naročijovedo, da prevozne storitve, ki jih naročajo, vključujejo kršitve določb Uredbe (ES) št. 1072/2009. Če prevozna podjetja, ki naročajo prevozne storitve, storitve naročijo pri podjetjih z nizko stopnjo tveganja, bi morala biti njihova odgovornost manjša. [Sprememba 121]

(16a)   Predlagani Evropski organ za delo je namenjen podpori in spodbujanju sodelovanja in izmenjave informacij med pristojnimi nacionalnimi organi, da bi učinkovito izvrševali ustrezno zakonodajo Unije. Organ lahko igra pomembno vlogo pri podpori in spodbujanju izvrševanja te uredbe, in sicer pri spodbujanju izmenjave informacij med pristojnimi organi, podpiranju držav članic pri gradnji zmogljivosti prek izmenjav in usposabljanja osebja in pri podpiranju držav članic pri organiziranju usklajenih pregledov. To bi okrepilo vzajemno zaupanje med državami članicami, izboljšalo učinkovito sodelovanje med pristojnimi organi in prispevalo k boju proti goljufijam in zlorabam pravil. [Sprememba 122]

(16b)   Zakonodajo o cestnem prometu bi bilo treba okrepiti, da bi se zagotovila ustrezna uporaba in izvrševanje uredbe Rim I tako, da bi pogodbe o zaposlitvi odražale običajni kraj opravljanja dela delavcev. Uredbo Rim I dopolnjujejo in so z njo povezana temeljna pravila iz Uredbe (ES) št. 1071/2009, katerih namen je boj proti slamnatim družbam in zagotavljanje ustreznih meril glede sedeža družb. Ta pravila je treba okrepiti, da bi se delavcem zagotovile pravice pri začasnem delu zunaj običajne države opravljanja dela ter zagotovila poštena konkurenca med prevoznimi podjetji. [Sprememba 123]

(17)  Ker ta uredba prinaša določeno uskladitev na nekaterih področjih, ki doslej z zakonodajo Unije še niso bila usklajena, zlasti v zvezi s prevozom z lahkimi gospodarskimi vozili in praksami izvrševanja, države članice ne morejo zadovoljivo doseči njenih ciljev, tj. zbližanja pogojev konkurence in izboljšanja izvrševanja, temveč se lahko ta cilja zaradi svoje narave v povezavi s čezmejno naravo cestnega prevoza bolje dosežeta na ravni Unije. Unija lahko zato sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za uresničitev navedenih ciljev.

(18)  Da bi se upoštevala razvoj trga in tehnični napredek, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s spremembo prilog I, II in III k Uredbi (ES) št. 1071/2009, v zvezi z dopolnitvijo navedene uredbe s pripravo seznama kategorij, vrst in stopenj teže hudih kršitev, zaradi katerih se lahko, poleg tistih iz Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1071/2009, izgubi dober ugled, ter v zvezi s spremembo prilog I, II in III k Uredbi (ES) št. 1072/2009. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se navedena posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016(7). Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov bi Evropski parlament in Svet zlasti morala prejeti vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa bi morali imeti možnost, da se sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki se ukvarjajo s pripravo delegiranih aktov.

(19)  Uredbo (ES) št. 1071/2009 in Uredbo (ES) št. 1072/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1071/2009 se spremeni:

(1)  člen 1 se spremeni:

(a)  odstavek 4 se spremeni:

(i)  točka (a) se črtanadomesti z naslednjim;"

„(a) „podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izključno z motornimi vozili, katerih največja dovoljena masa naloženih vozil, vključno z maso priklopnikov, ne presega 2,4 tone;

   (aa) podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izključno z motornimi vozili, katerih največja dovoljena masa naloženih vozil, vključno z maso priklopnikov, ne presega 3,5 tone, in ki opravljajo dejavnost izključno v domačem prometu;“; [Sprememba 124]

"

(ii)  točka (b) se nadomesti z naslednjim:"

„(b) za podjetja, ki opravljajo storitve cestnega prevoza v potniškem prometu izključno za nekomercialne namene oziroma katerih glavna dejavnost ni cestni prevoz potnikov.

Prevoz po cesti, za katerega se ne prejme plačilo in ki ne ustvarja dohodkanamen ni ustvarjanje dobička za voznika ali druge, kot je prevoz osebopravljanje storitev za dobrodelne namene ali za strogo zasebno uporabočlovekoljubne namene, se šteje za prevoz, ki se opravlja izključno za nekomercialne namene;“; [Sprememba 125]

"

(b)  doda se naslednji odstavek 6:"

„6. Člen 3(1)(b) in (d) ter členi 4, 6, 8, 9, 14, 19 in 21 se ne uporabljajo za podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izključno z motornimi vozili, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 3,5 tone, ali s kombinacijami vozil, katerih največja dovoljena masa naloženih vozil ne presega 3,5 tone.

Vendar lahko države članice:

   (a) zahtevajo, da ta podjetja izvajajo nekatere ali vse določbe iz prvega pododstavka;
   (b) mejo iz prvega pododstavka znižajo za vse ali samo za nekatere vrste cestnih prevozov.“; [Sprememba 126]

"

(2)  v členu 3 se črta odstavek 2;

(3)  člen 5 se spremeni:

(a)  točka (a) se nadomesti z naslednjim:"

„(a) ima ustrezne prostore, sorazmerne z dejavnostmi podjetja, v katerih hrani svojo temeljno poslovno dokumentacijolahko dostopa do svoje temeljne poslovne dokumentacije v elektronski ali kateri koli drugi obliki, zlasti vse komercialne pogodbe, računovodske dokumente, kadrovsko dokumentacijo, pogodbedo komercialnih pogodb, računovodskih dokumentov, kadrovske dokumentacije, pogodb o zaposlitvi, dokumentacijo socialnovarstvene dokumentacije, dokumentacije s podatki o kabotaži, napotitvah ter času vožnje in počitkih ter katerikaterega koli drug dokumentdrugega dokumenta, do katerega mora imeti dostop pristojni organ, da preveri izpolnjevanje pogojev iz te uredbe;“; [Sprememba 127]

"

(aa)  vstavi se naslednja točka:"

„(aa) vozila iz točke (b) v okviru prevozne pogodbe v državi članici, kjer ima podjetje sedež, vsake štiri tedne opravijo vsaj eno natovarjanje ali raztovarjanje blaga.“; [Sprememba 128]

"

(b)  točka (c) se nadomesti z naslednjim:"

„(c) z ustrezno upravno opremo dejansko in neprekinjeno opravlja svoje administrativne in komercialne dejavnosti v prostorih iz točke (a), ki imajo ustrezne naprave ter se nahajajo v tej državi članici;“; [Sprememba 129]

"

(c)  doda se naslednja točka (d):"

„(d) dejansko in neprekinjeno upravlja prevoz, ki se opravlja z voziliuporabo vozil iz točke (b), z ustrezno tehnično opremo, ki se nahaja v tej državi članici;“; [Sprememba 130]

"

(d)  doda se naslednja točka (e):"

„(e) ima premoženje in zaposluje osebje v sorazmerju z obsegom poslovanja sedeža.“;

"

(da)  doda se naslednja točka (f):"

„(f) obstaja jasna povezava med prevoznimi dejavnostmi v državi članici, kjer je sedež, operativnim centrom in dostopom do zadostnih parkirnih mest, ki jih vozila iz točke (b) redno uporabljajo;“; [Sprememba 131]

"

(db)  doda se naslednja točka (g):"

„(g) išče in zaposluje voznike v skladu z zakonodajo, ki se uporablja za pogodbe o zaposlitvi v zadevni državi članici;“; [Sprememba 132]

"

(dc)  doda se naslednja točka (h):"

„(h) zagotavlja, da je sedež tam, kjer ali od koder delavci običajno opravljajo svoje delo v skladu z Uredbo (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta* in/ali Rimsko konvencijo.“;

________________

* Uredba (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja (Rim I) (UL L 177, 4.7.2008, str. 6). [Sprememba 133]

"

(4)  člen 6 se spremeni:

(a)  odstavek 1 se spremeni:

(i)  drugi pododstavek se nadomesti z naslednjim:"

„Države članice pri ugotavljanju, ali je podjetje zadostilo zahtevi po dobrem ugledu, preučijo ravnanje podjetja, njegovih upravljavcev prevoza, izvršnih direktorjev, družbenikov z osebno odgovornostjo v primeru partnerstev, drugih pravnih zastopnikov in katere koli druge ustrezne osebe, ki jo lahko določi država članica. Vse navedbe obsodb, kazni ali kršitev podjetja v tem členu se nanašajo tudi na obsodbe, kazni ali kršitve podjetja samega, njegovih upravljavcev prevoza, izvršnih direktorjev, družbenikov z osebno odgovornostjo v primeru partnerstev, drugih pravnih zastopnikov in katere koli druge ustrezne osebe, ki jo lahko določi država članica.“;

"

(ii)  v točki (a) tretjega pododstavka se doda naslednja točka (vii):"

„(vii) davčnega prava.“;

"

(iii)  v točki (b) tretjega pododstavka se dodata naslednji točkidodajo naslednje točke (xi) in, (xii) in (xiii):"

„(xi) napotitve delavcev;

   (xii) prava, ki se uporablja za pogodbene obveznosti.“;
   (xiii) kabotaže.“; [Sprememba 134]

"

(b)  odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:"

„2. Za namene točke (b) tretjega pododstavka odstavka 1, če so bile upravljavcu prevoza ali prevoznemu podjetju v eni ali več državah članicah izrečene obsodba za hudo kaznivo ravnanje ali kazni za najhujše kršitve pravil Unije, opredeljene v Prilogi IV, pristojni organ države članice sedeža primerno in pravočasno začne ter zaključi upravni postopek, po potrebi skupaj s pregledom na kraju samem v prostorih zadevnega podjetja.

V upravnem postopku se upravljavcu prevoza ali, glede na okoliščine, drugim pravnim zastopnikom prevoznega podjetja zagotovi pravica, da predstavijo svoje trditve in pojasnila.

V upravnem postopku pristojni organ oceni, ali bi bila v posamičnem primeru zaradi posebnih okoliščin izguba dobrega ugleda nesorazmeren odziv. Pristojni organ pri tej oceni upošteva število hudih kršitev nacionalnih pravil in pravil Unije iz tretjega pododstavka odstavka 1 in število najhujših kršitev pravil Unije iz Priloge IV, za katere sta bila upravljavec prevoza ali prevozno podjetje obsojena ali so jima bile naložene kazni. Vsaka tovrstna ugotovitev se ustrezno razloži in utemelji.

Če pristojni organ ugotovi, da bi bila izguba dobrega ugleda nesorazmerna, odloči, da ima zadevno podjetje še vedno dober ugled. Razlogi za to odločitev se vnesejo v nacionalni register. Število takih odločitev se navede v poročilu iz člena 26(1).

Če pristojni organ ugotovi, da izguba dobrega ugleda ne bi bila nesorazmerna, je posledica obsodbe ali kazni izguba dobrega ugleda.“;

"

(c)  vstavi se naslednji odstavek 2a:"

„2a. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24 v zvezi z določitvijo seznama kategorij, vrst in stopenj teže hudih kršitev pravil Unije iz točke (b) tretjega pododstavka odstavka 1, zaradi katerih se lahko, poleg tistih iz Priloge IV, izgubi dober ugled. Države članice pri določanju prednostnih nalog po členu 12(1) upoštevajo podatke o teh kršitvah, vključno s podatki, ki so jih poslale druge države članice.

V ta namen Komisija:

   (a) določi kategorije in vrste kršitev, do katerih prihaja najpogosteje;
   (b) opredeli stopnjo teže kršitev glede na možnost, da te povzročijo resno nevarnost smrti ali hudih telesnih poškodb inali izkrivljajo konkurenco na trgu cestnega prevoza, vključno s slabšanjem delovnih pogojepogojev delavcev v prometu; in [Sprememba 135]
   (c) določi, koliko ponavljajočih se kršitev je potrebnih, da se štejejo za hude kršitve, ob upoštevanju števila voznikov v okviru prevoznih dejavnosti, ki jih vodi upravljavec prevoza.“;

"

(5)  člen 7 se spremeni:

(a)  v odstavku 1 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:"

„Da se zagotovi izpolnjevanje pogoja iz člena 3(1)(c), mora podjetje med poslovnim letom biti stalno sposobno izpolniti svoje finančne obveznosti. Podjetje mora na podlagi letnih računovodskih izkazov, ki jih je potrdil revizor ali ustrezno pooblaščena oseba, dokazati, da ima vsako leto na voljo kapital, ki mora znašati vsaj 9 000 EUR, če se uporablja samo eno vozilo, in najmanj 5 000 EUR za vsako dodatno uporabljeno vozilo. Podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izključno z motornimi vozili, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 3,5 tone, ali s kombinacijami vozil, katerih največja dovoljena masa naloženih vozil ne presegaz največjo dovoljeno maso naloženega vozila, ki, vključno z maso priklopnikov, presega 3,5 tone, in 900 EUR za vsako dodatno uporabljeno vozilo z največjo dovoljeno maso naloženega vozila od 2,4 do 3,5 tone, vključno z maso priklopnikov. Podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izključno z motornimi vozili z največjo dovoljeno maso naloženega vozila od 2,4 do 3,5 tone, vključno z maso priklopnikov, morajo na podlagi letnih računovodskih izkazov, ki jih je potrdil revizor ali ustrezno pooblaščena oseba, dokazati, da imajo vsako leto na voljo kapital, ki mora znašati vsaj 1 800 EUR, če se uporablja samo eno vozilo, in najmanj 900 EUR za vsako dodatno uporabljeno vozilo.“; [Sprememba 136]

"

(b)  odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:"

„2. Z odstopanjem od odstavka 1, če ni potrjenih letnih računovodskih izkazov, pristojni organ dovoli, da podjetje izkaže svoje finančno stanje s potrdilom, na primer z bančno garancijo, dokumentom, ki ga finančna institucija v zvezi z dostopom do posojila izda na ime podjetja, ali zavarovanjem, vključno z zavarovanjem poklicne odgovornosti, ki ga izda ena ali več bank ali druge finančne institucije, tudi zavarovalnice, ali drugim zavezujočim dokumentom, ki dokazuje, da ima podjetje na voljose nanaša na solidarnostno poroštvo podjetja, in sicer za zneske, določene v prvem pododstavku odstavka 1.“; [Sprememba 137]

"

(5a)  v členu 8 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:"

„Države članice lahko spodbujajo redno usposabljanje na strokovnih področjih iz Priloge I vsaka tri leta, da zagotovijo, da so oseba ali osebe iz odstavka 1 ustrezno seznanjene z razvojem v sektorju.“; [Sprememba 138]

"

(6)  v členu 8 se odstavek 9 nadomesti z naslednjim:"

„9. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24 v zvezi s spremembo prilog I, II in III, da se prilagodijo razvoju trga in tehničnemu napredku.“;

"

(7)  tretji pododstavek člena 11(4) se črta;

(8)  drugi pododstavek člena 12(2) se črtanadomesti z naslednjim:"

„Države članice izvajajo preglede vsaj vsaka tri leta, da preverijo, ali podjetja še vedno izpolnjujejo vse zahteve iz člena 3.“; [Sprememba 139]

"

(9)  v členu 13(1) se točka (c) nadomesti z naslednjim:"

„(c) največ šestmesečni rok, če ni izpolnjena zahteva glede finančnega položaja, da se dokaže, da je zahteva glede finančnega položaja znova trajno izpolnjena.“;

"

(10)  v členu 14(1) se doda naslednji drugi pododstavek:"

„Pristojni organ upravljavca prevoza rehabilitira šele eno leto po izgubi dobrega ugleda.“;

"

(10a)   člen 14(2) se nadomesti z naslednjim:"

„2. Dokler se ne sprejme popravljalni ukrep v skladu z ustreznim nacionalnim predpisom, potrdilo o strokovni usposobljenosti iz člena 8(8) upravljavca prevoza, ki je bil razglašen za neprimernega za upravljanje prevozne dejavnosti, ni veljavno v nobeni državi članici. Komisija sestavi seznam popravljalnih ukrepov za ponovno pridobitev dobrega ugleda.“; [Sprememba 140]

"

(11)  člen 16 se spremeni:

(a)  odstavek 2 se spremeni:

(-ia)  točka (c) se nadomesti z naslednjim:"

„(c) imena upravljavcev prevoza, imenovanih za izpolnitev zahtev iz člena 3 v zvezi z dobrim ugledom in strokovno usposobljenostjo, ter po potrebi ime pravnega zastopnika;“; [Sprememba 141]

"

(i)  dodajo se naslednje točke (g), (h), (i) in (j):"

„(g) registrske številke vozil, ki jih ima podjetje na voljo na podlagi člena 5(b);

   (h) število zaposlenih oseb v podjetju v zadnjem koledarskem letu; [Sprememba 142]
   (i) skupna sredstva, obveznosti, kapital in prihodke od prodaje v zadnjih dveh letih;
   (j) stopnjo tveganja podjetja v skladu s členom 9 Direktive 2006/22/ES.

"

(ia)  doda se naslednja točka (ja):"

(ja) pogodbe o zaposlitvi mednarodnih voznikov za zadnjih šest mesecev.“; [Sprememba 143]

"

(ii)  drugi, tretji in četrti pododstavek se nadomestijo z naslednjim:"

Države članice se lahko odločijo, da bodo informacije iz točk (e) do (j) prvega pododstavka hranile v ločenih registrih. V tem primeru so ustrezni podatki na voljo na zahtevo ali neposredno dostopni vsem pristojnim organom zadevne države članice. Zahtevani podatki se zagotovijo v petih delovnih dneh po prejemu zahteve. Podatki iz točk (a) do (d) prvega pododstavka so na voljo javnosti v skladu z ustreznimi določbami o varstvu podatkov. [Sprememba 144]

V vsakem primeru so podatkiPodatki iz točk (e) do (j) prvega pododstavka so dostopni organom, ki niso pristojni organi, samo če so ustrezno pooblaščeni za izvajanje nadzora in nalaganje kazni na področju cestnega prometa in če so njihove uradne osebe zaprisežene ali kako drugače formalno zavezane k molčečnosti.“; [Sprememba 145]

Za namene člena 14a Uredbe (ES) št. 1072/2009 so podatki iz točke (j) na zahtevo na voljo pošiljateljem blaga, špediterjem, izvajalcem in podizvajalcem.“; [Sprememba 146]

"

(b)  odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:"

„4. Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da so vsi podatki, zajeti v nacionalnem elektronskem registru, posodobljeni in točni.“;

"

(ba)  odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:"

„5. Da bi se povečala učinkovitost čezmejnega izvrševanja, države članice zagotovijo, da so nacionalni elektronski registri v vsej Uniji medsebojno povezani in interoperabilni, in sicer prek Evropskega registra podjetij cestnega prevoza (ERRU) iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/480, tako da so podatki iz odstavka 2 neposredno in takoj dostopni vsem pristojnim izvršilnim in nadzornim organom v vseh državah članicah.“; [Sprememba 147]

"

(bb)  odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:"

„6. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi z določitvijo in posodobitvijo skupnih pravil, s katerimi se zagotovi, da so nacionalni elektronski registri popolnoma medsebojno povezani in interoperabilni, tako da lahko pristojni ali nadzorni organi katere koli države članice neposredno in takoj dostopajo do nacionalnega elektronskega registra druge države članice, kot je navedeno v odstavku 5. Ta skupna pravila vključujejo pravila o formatu izmenjanih podatkov, tehničnih postopkih za iskanje po nacionalnih elektronskih registrih drugih držav članic in interoperabilnosti teh registrov, pa tudi posebne predpise o dostopu do teh podatkov ter njihovem vnašanju in nadzoru.“; [Sprememba 148]

"

(c)  odstavek 7 se črta;

(12)  člen 18 se nadomesti z naslednjim:"

„Člen 18

Upravno sodelovanje med državami članicami

1.  Države članice določijo nacionalno kontaktno točko, odgovorno za izmenjavo informacij z drugimi državami članicami glede uporabe te uredbe. Države članice Komisiji sporočijo imena in naslove svojih nacionalnih kontaktnih točk do 31. decembra 2018. Komisija sestavi seznam vseh nacionalnih kontaktnih točk in ga pošlje državam članicam. Države članice Komisiji nemudoma sporočijo vsako spremembo v zvezi s kontaktnimi točkami.Pristojni organi držav članic tesno sodelujejo, si hitro pomagajo in drug drugemu zagotavljajo vse druge pomembne informacije, da olajšajo izvajanje in izvrševanje te uredbe. [Sprememba 149]

1a.  Za namene odstavka 1 se upravno sodelovanje iz tega člena izvaja prek informacijskega sistema za notranji trg (IMI), vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in Sveta*, ki prevoznikom omogoča, da podatke vložijo v svojem jeziku. [Sprememba 150]

2.  Država članica, ki od druge države članice dobi obvestilo o hujši kršitvi, zaradi katere je bila v zadnjih dveh letih izrečena obsodba ali kazen, to kršitev vpiše v svoj nacionalni elektronski register.

3.  Države članice odgovorijo na zahteve po informacijah vseh pristojnih organov drugih držav članic, in če je potrebno, opravijo preverjanja, inšpekcijske preglede in preiskave v zvezi z izpolnjevanjems tem, kako cestni prevoznik s sedežem na njihovem ozemlju izpolnjujejo zahteve iz člena 3(1)(a) s strani cestnih prevoznikov s sedežem na njihovem ozemlju. Zahteve po informacijah pristojnih organov držav članic morajo biti ustrezno utemeljene. V ta namen zahteve vsebujejo verodostojne namigenavedbe o morebitnih kršitvah člena 3(1)(a). [Sprememba 151]

4.  Kadar zaprošena država članica meni, da zahteva ni dovolj utemeljena, o tem v desetihpetih delovnih dneh ustrezno obvesti državo članico, ki je zahtevo poslala. Slednja nadalje utemelji zahtevo. Kadar to ni mogoče, lahko zaprošena država članica zavrne zahtevo zavrne. [Sprememba 152]

5.  Kadar je težko ali nemogoče izpolniti zahtevo po informacijah ali opraviti preverjanja, inšpekcijske preglede ali preiskave, zadevna država članica o tem skupaj z razlogi v desetihv petih delovnih dneh obvesti državo članico, ki je zahtevo poslala, ter ustrezno utemelji, zakaj je to težko ali nemogoče. Zadevne države članice se posvetujejosodelujejo, da bi našle rešitev za morebitne nastale težave. Če pri izmenjavi informacij vztrajno prihaja do težav ali se predložitev informacij brez ustrezne utemeljitve vztrajno zavrača, lahko Komisija, če je o tem obveščena in po tem, ko se posvetuje s temi državami članicami, sprejme vse potrebne ukrepe, da težave odpravi. [Sprememba 153]

6.  Države članice v odgovoru na zahteve iz odstavka 3 navedejo zahtevane informacije in opravijo zahtevana preverjanja, inšpekcijske preglede in preiskave v 2515 delovnih dneh od prejema zahteve, razen če sose zadevne države članice dogovorijo za drugačen rok ali če državo članico, ki je zahtevo poslala, v skladu z odstavkoma 4 in 5 obvestileobvestijo, da zahteva ni dovolj utemeljena oziroma da jo je nemogoče ali težko izvršiti in da v zvezi s tem niso našle rešitve. [Sprememba 154]

7.  Države članice zagotovijo, da se informacije, ki so jim bile poslane v skladu s tem členom, uporabijo le v zadevi ali zadevah, za katere so bile informacije zahtevane.

8.  Medsebojno upravno sodelovanje in pomoč se izvajata brezplačno.

9.  Zahteva po informacijah pristojnim organom ne preprečuje, da v skladu z zadevnim nacionalnim pravom in pravom Unije sprejmejo ukrepe za preiskavo in preprečevanje domnevnih kršitev te uredbe.

__________________

* Uredba (EU) št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg in razveljavitvi Odločbe Komisije 2008/49/ES (uredba IMI) (UL L 316, 14.11.2012, str. 1).“;

"

(12a)  vstavi se naslednji člen 18a:"

„Člen 18a

Spremljevalni ukrepi

1.  Države članice sprejmejo spremljevalne ukrepe za zasnovo, omogočanje in spodbujanje izmenjave med uradniki, pristojnimi za upravno sodelovanje in medsebojno pomoč med državami članicami, in tistimi, ki so pristojni za spremljanje skladnosti z veljavnimi pravili te uredbe in za spremljanje njihovega izvrševanja.

2.  Komisija zagotovi tehnično in drugo podporo za nadaljnje izboljšanje upravnega sodelovanja in povečanje medsebojnega zaupanja med državami članicami, tudi s spodbujanjem izmenjav osebja in skupnih programov usposabljanja ter razvojem, pospeševanjem in spodbujanjem pobud za dobro prakso. Brez poseganja v pristojnosti Evropskega parlamenta in Sveta v proračunskem postopku lahko Komisija uporabi razpoložljive finančne instrumente za dodatno krepitev zmogljivosti in upravnega sodelovanja med državami članicami.

3.  Države članice uvedejo program medsebojnih strokovnih pregledov, pri katerih sodelujejo vsi pristojni izvršilni organi, ter zagotovijo primerno izmenjevanje tako pristojnih izvršilnih organov, ki pregledujejo, kot tistih, ki so pregledani. Države članice s temi programi vsako drugo leto seznanijo Komisijo, in sicer jih vključijo v poročilo o dejavnostih pristojnih organov iz člena 26.“; [Sprememba 155]

"

(13)  člen 24 se črta;

(14)  vstavi se naslednji člen 24a:"

„Člen 24a

Izvajanje prenosa pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se prenese na Komisijo pod pogoji iz tega člena.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 6(2) in 8(9) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe (o spremembi)].

3.  Prenos pooblastila iz členov 6(2) in 8(9) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne veljati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016.*

5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem hkrati uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členoma 6(2) in 8(9), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v dveh mesecih od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka Evropski parlament in Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

___________________

* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

"

(15)  odstavek 3 člena 25 se črta;

(16)  v členu 26 se dodata naslednja odstavka 3, 4 in 5:"

„3. Države članice vsako leto pripravijo poročilo o uporabi motornih vozil, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila ne presega, vključno z maso priklopnikov, je med 2,4 in 3,5 tone, ali kombinacij vozil, katerih največja dovoljena masa naloženih vozil ne presega 3,5 tone, na svojem ozemlju inki se uporabljajo za mednarodni prevoz in katerih podjetje ima sedež na njihovem ozemlju, ter ga pošljejo Komisiji do 30. junija leta po koncu obdobja poročanja. To poročilo vključuje: [Sprememba 156]

   (a) število dovoljenj, izdanih prevoznikom, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izključno z motornimi vozili, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila ne presega, vključno z maso priklopnikov, je med 2,4 in 3,5 tone, ali s kombinacijami vozil, katerih največja dovoljena masa naloženih vozil ne presega 3,5 tonein ki se uporabljajo za mednarodni prevoz; [Sprememba 157]
   (b) število vozil, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila ne presega, vključno z maso priklopnikov, je med 2,4 in 3,5 tone, ki se uporabljajo v mednarodnem prevozu in ki so v državi članici registrirana v vsakem koledarskem letu; [Sprememba 158]
   (c) skupno število motornih vozil, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila ne presega, vključno z maso priklopnikov, je med 2,4 in 3,5 tone in, ki se uporabljajo v mednarodnem prevozu in so v državi članici registrirana na dan 31. decembra vsakega leta; [Sprememba 159]
   (d) ocenjeni delež motornih vozil, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila ne presega, vključno z maso priklopnikov, je med 2,4 in 3,5 tone, ali kombinacij vozil, katerih največja dovoljena masa naloženih vozil ne presega 3,5 toneali manj kot 2,4 tone, v celotni dejavnosti vseh vozil, registriranih v državi članici, v cestnem prometu, razčlenjen glede na domači promet, mednarodni promet in kabotažo. [Sprememba 160]

4.  Komisija na podlagi informacij, ki jih zbere v skladu z odstavkom 3, in drugih dokazov do 31. decembra 2024 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o gibanju skupnega števila motornih vozil, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 3,5 tone, ali kombinacij vozil, katerih največja dovoljena masa naloženih vozil ne presega, vključno z maso priklopnikov, je med 2,4 in 3,5 tone, ki se uporabljajo v domačem in mednarodnem cestnem prometu. Na podlagi tega poročila ponovno preuči, ali je treba predlagati dodatne ukrepe. [Sprememba 161]

5.  Države članice vsako leto poročajo Komisiji o svojih zahtevah iz člena 18(3) in (4)18, o odgovorih, prejetih od drugih držav članic, in o ukrepih, ki so jih sprejele na podlagi predloženih informacij.“; [Sprememba 162]

"

(16a)  doda se naslednji odstavek 5a:"

“5a. Komisija na podlagi informacij, ki jih zbere v skladu z odstavkom 5, in nadaljnjih dokazov Evropskemu parlamentu in Svetu najpozneje do 31. decembra 2020 predstavi podrobno poročilo o obsegu upravnega sodelovanja med državami članicami, o morebitnih pomanjkljivostih v zvezi s tem in o možnostih za izboljšanje sodelovanja. Na podlagi tega poročila oceni, ali je treba predlagati dodatne ukrepe.“; [Sprememba 163]

"

(17)  v točki (1) Priloge IV se točka (b) nadomesti z naslednjim:"

„(b) prekoračitev – med delovnim dnem – omejitve najdaljšega dnevnega časa vožnje za 50 % ali več.“;

"

Člen 2

Uredba (ES) št. 1072/2009 se spremeni:

(1)  v odstavku 1 člena 1 se doda naslednji pododstavek:"

„Prevoz praznih zabojnikov ali palet se šteje za prevoz blaga za najem ali plačilo, kadar je predmet prevozne pogodbe.“;

"

(1a)  v odstavku 1 člena 1 se doda naslednji pododstavek:"

„Roka iz člena 8(2) in 8(2a) te uredbe se uporabljata tudi za domači dohodni ali odhodni cestni prevoz blaga kot prvi in/ali zadnji del kombiniranega prevoza iz Direktive Sveta 92/106/EGS.“; [Sprememba 164]

"

(1b)  člen 1(2) se nadomesti z naslednjim:"

„2. Pri prevozu iz države članice v tretjo državo in obratno se ta uredba uporablja za del vožnje na ozemlju katere koli prečkane tranzitne države članice. Ta tranzitna vožnja pa je izvzeta iz področja uporabe direktive o napotitvi delavcev. Ne uporablja se za del vožnje na ozemlju države članice nakladanja ali razkladanja, dokler se ne sklene potrebni sporazum med Skupnostjo in zadevno tretjo državo.“; [Sprememba 165]

"

(1c)  v odstavku 5 se točka (c) nadomesti z naslednjim:"

„(c) prevoz blaga z motornimi vozili, katerih dovoljena skupna masa, vključno z maso priklopnikov, je nižja od 2,4 tone;“; [Sprememba 166]

"

(2)  člen 2 se spremeni:

(a)  točka 6 se nadomesti z naslednjim:"

„6. ‚kabotaža‘ pomeni notranji cestni prevoz za najem ali plačilo, ki se začasno opravlja v državi članici gostiteljici in vključuje prevoz od natovarjanja blaga na eni ali več točkah natovarjanja do njegove dostave v eno ali več točk dostave, kot je navedeno na tovornem listu;“;

"

(aa)  doda se naslednja točka:"

„7a. ‚tranzit‘ pomeni vožnjo, ki jo naloženo vozilo opravi skozi eno ali več držav članic ali tretjih držav in pri kateri točka odhoda in točka prihoda nista v teh državah članicah ali tretji državi.“; [Sprememba 167]

"

(3)  člen 4 se spremeni:

(-a)  v odstavku 1 se doda naslednja točka:"

„(ba) izvaja mednarodni prevoz z vozili, opremljenimi s pametnim tahografom, kot je določeno v členu 3 in poglavju II Uredbe (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta*

.__________________

* Uredba (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o tahografih v cestnem prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom (UL L 60, 28.2.2014, str. 1).“; [Sprememba 168]

"

(a)  v odstavku 2 se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:"

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14b v zvezi s spremembo te uredbe, da se najdaljše obdobje veljavnosti licence Skupnosti prilagodi razvoju trga.“;

"

(b)  v odstavku 4 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:"

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14b v zvezi s spremembo prilog I in II, da se prilagodita tehničnemu napredku.“;

"

(4)  v členu 5 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:"

„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14b v zvezi s spremembo Priloge III, da se prilagodi tehničnemu napredku.“;

"

(5)  člen 8 se spremeni:

(a)  odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:"

„2. Ko je blago, ki se prevaža v okviru dohodnega mednarodnega prevoza iz druge države članice ali tretje države v državo članico gostiteljico, dostavljeno, se cestnim prevoznikom iz odstavka 1 dovoli opravljanje kabotaže z istim vozilom ali – v primeru spojenih vozil – z motornim vozilom tega istega vozila v državi članici gostiteljici ali sosednjih državah članicah. Zadnje razkladanje v okviru kabotaže se izvrši v petihtreh dneh od zadnjega razkladanja v državi članici gostiteljici v okviru dohodnega mednarodnega prevoza v skladu z veljavno prevozno pogodbo.“; [Sprememba 169]

"

(aa)  vstavi se naslednji odstavek:"

„2a. Po preteku tridnevnega obdobja iz odstavka 2 imajo cestni prevozniki šele 60 ur po vrnitvi v državo članico, v kateri ima prevoznik sedež, in potem ko so opravili nov mednarodni prevoz iz države članice, kjer ima podjetje sedež, pravico izvesti kabotaže v isti državi gostiteljici z istim vozilom, ali v primeru kombinacije vozil, z motornim vozilom te kombinacije.“; [Sprememba 170]

"

(b)  v odstavku 3 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:"

„Opravljanje cestnih prevozov blaga v državi članici gostiteljici s strani cestnega prevoznika nerezidenta velja za skladno s to uredbo le, če lahko cestni prevoznik predloži jasne dokaze o predhodnem mednarodnem prevozu.“;

"

(c)  vstavi se naslednji odstavek 4a:"

„4a. Dokazi iz odstavka 3 se na zahtevo in med cestnim pregledom predložijo ali pošljejo pooblaščenemu inšpektorju države članice gostiteljice. Predložijo ali pošljejoDržave članice dovolijo, da se lahko takšno dokazilo predloži oziroma posreduje elektronsko z uporabo prilagodljivega strukturiranega formata, in sicer v prilagodljivem strukturiranem formatu, ki se lahko neposredno uporabi za računalniško shranjevanje in obdelavo, kot je elektronski tovorni list v skladu s Konvencijo o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (eCMR).* Med cestnim pregledom lahko voznik stopi v stik s sedežem podjetja, upravljavcem prevoza ali drugo osebo ali subjektom, ki lahko zagotovi dokaz iz odstavka 3.“; [Sprememba 171]

_________________

* Elektronski tovorni list iz ‚Konvencije o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga‘.“;

"

(5a)  v členu 9(1) se doda naslednja točka:"

„(ea) plače in plačanega letnega dopusta, kot je določeno v točkah (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta*.

__________________

* Direktiva 96/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L 18, 21.1.1997, str. 1).“; [Sprememba 172]

"

(6)  v členu 10(3) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:"

„Komisija prouči primer, zlasti s pomočjo ustreznih podatkov, in se po posvetovanju z odborom, ustanovljenim v skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta**, v enem mesecu po prejemu zahtevka države članice odloči, ali so zaščitni ukrepi potrebni, in jih v tem primeru sprejme.

________________

** Uredba (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o tahografih v cestnem prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom (UL L 60, 28.2.2014, str. 1).“;

"

(7)  vstavi se naslednji člen 10a:"

„Člen 10a

PreglediPametno izvrševanje [Sprememba 173]

1.  Vsaka država članica organizira preglede tako, da se od 1. januarja 2020 v vsakem koledarskem letu pregledata vsaj 2 % vseh kabotaž, opravljenih na njihovem ozemlju. Ta delež povečajo na vsaj 3 % po 1. januarju 2022. Podlaga za izračun navedenega deleža je skupna dejavnost kabotaže v državi članici, izražena v tonskih kilometrih v letu t – 2, kot jo je sporočil Eurostat. Za nadaljnje izvrševanje obveznosti iz tega poglavja države članice zagotovijo, da se na njihovem ozemlju uporablja usklajena nacionalna strategija izvrševanja. Ta strategija se osredotoča na podjetja z visoko stopnjo tveganja iz člena 9 Direktive 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta*. [Sprememba 174]

1a.  Vsaka država članica zagotovi, da pregledi iz člena 2 Direktive 2006/22/ES po potrebi vključujejo pregled kabotaže. [Sprememba 175]

2.  Države članice se usmerijo v podjetja, za katera je bilo ocenjeno povečano tveganje kršenja določb tega poglavja, ki se zanje uporabljajo. Zato države članice v okviru sistema ocenjevanja tveganj, ki ga vzpostavijo v skladu s členom 9 Direktive 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta* ter razširijo v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta**, tveganje takih kršitev obravnavajo kot samostojno tveganje.

2a.  Države članice imajo za namene odstavka 2 dostop do ustreznih informacij in podatkov, ki so zabeleženi, obdelani ali shranjeni v pametnih tahografih iz poglavja II Uredbe (EU) št. 165/2014 in elektronskih prevoznih listinah, kot so elektronski tovorni listi v skladu s Konvencijo o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (eCMR). [Sprememba 176]

2b.  Države članice omogočijo dostop do teh podatkov samo pristojnim organom, ki so pooblaščeni za preverjanje kršitev pravnih aktov iz te uredbe. Države članice uradno obvestijo Komisijo o kontaktnih podatkih vseh pristojnih organov na svojem ozemlju, ki so jim omogočile dostop do teh podatkov. Komisija do ... [XXX] sestavi seznam vseh pristojnih organov in ga pošlje državam članicam. Države članice nemudoma sporočijo vsako nadaljnjo spremembo. [Sprememba 177]

2c.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14b v zvezi z določitvijo lastnosti podatkov, do katerih imajo države članice dostop, pogojev za njihovo uporabo in tehničnih specifikacij za njihov prenos ali dostop. Komisija v teh aktih navede zlasti:

   (a) podroben seznam informacij in podatkov, do katerih imajo dostop pristojni nacionalni organi, ki vključuje vsaj čas in kraj prehodov meje, natovarjanja in raztovarjanja, registrsko tablico vozila in podatke o vozniku;
   (b) pravice pristojnih organov do dostopa, ki se po potrebi razlikujejo glede na vrsto pristojnih organov, vrsto dostopa in namen, za katerega se podatki uporabijo;
   (c) tehnične specifikacije prenosa podatkov ali dostopa do njih iz točke (a), kjer je primerno, pa tudi najdaljše obdobje za hrambo podatkov, ki se po potrebi razlikuje glede na vrsto podatkov. [Sprememba 178]

2d.  Vsi osebni podatki iz tega člena so dostopni in se hranijo le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za namene, za katere so bili podatki zbrani ali se nadalje obdelujejo. Ko podatki za te namene niso več potrebni, se uničijo. [Sprememba 179]

3.  Države članice najmanj trikrat na leto izvedejo usklajene cestne preglede v zvezi s kabotažami, lahko tudi skupaj s pregledi, opravljenimi v skladu s členom 5 Direktive 2006/22/ES. Take preglede hkrati izvedejo nacionalni organi, pristojni za izvrševanje pravil na področju cestnega prevoza, dveh ali več držav članic, vsak na svojem ozemlju. Nacionalne kontaktne točke, določene v skladu s členom 18(1) Uredbe (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta****,Države članice izmenjajo informacije o številu in vrsti kršitev, odkritih po izvedenih usklajenih cestnih pregledih. [Sprememba 180]

______________________

* Direktiva 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu in razveljavitvi Direktive Sveta 88/599/EGS (UL L 102, 11.4.2006, str. 35).

** Uredba (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES (UL L 300, 14.11.2009, str. 51).“;

"

(8)  vstavita se naslednja člena 14a in 14b:"

„Člen 14a

Odgovornost

Države članice določijo učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije zoper pošiljatelje blaga, špediterje, izvajalce in podizvajalce zaradi neupoštevanja poglavij II in III, če zavestno naročijovedo ali je upravičeno pričakovati, da vedo, da naročene prevozne storitve, ki vključujejo kršitve določb te uredbe.

Če pošiljatelji blaga, špediterji, izvajalci in podizvajalci naročijo prevozne storitve z nizko stopnjo tveganja, kot je določeno v členu 9 Direktive 2006/22/ES, zanje ne veljajo sankcije za kršitve, razen če se dokaže, da so dejansko vedeli zanje. [Sprememba 181]

Člen 14b

Izvajanje prenosa pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se prenese na Komisijo pod pogoji iz tega člena.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 4(2) in (4) ter 5(4) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe (o spremembi)].

3.  Prenos pooblastila iz členov 4(2) in (4) ter 5(4) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne veljati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016.*****

5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem hkrati uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členoma 4(2) in (4) ter 5(4), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v dveh mesecih od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

___________________

***** UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

"

(9)  člen 15 se črta;

(10)  člen 17 se nadomesti z naslednjim:"

„Člen 17

Poročanje

1.  Države članice vsako leto do 31. januarja obvestijo Komisijo o številu cestnih prevoznikov, ki imajo na dan 31. decembra v prejšnjem letu licence Skupnosti, in o številu overjenih verodostojnih kopij, ki ustrezajo vozilom, ki so na ta datum v obtoku.

2.  Države članice vsako leto do 31. januarja obvestijo Komisijo o številu potrdil za voznike, izdanih v prejšnjem koledarskem letu, in o skupnem številu potrdil za voznike na dan 31. decembra v prejšnjem koledarskem letu.

3.  Države članice najpozneje do ... [dve leti po datumu začetka veljavnosti te uredbe] Komisiji posredujejo svoje nacionalne strategije izvrševanja, sprejete v skladu s členom 10a. Države članice vsako leto do 31. januarja obvestijo Komisijo o številu pregledov v zvezi s kabotažoizvršilnih ukrepih, izvedenih v prejšnjem koledarskem letu v skladu s členom 10a, vključno s številom izvedenih pregledov, kjer je to ustrezno. Te informacije vključujejo število pregledanih vozil in število pregledanih tonskih kilometrov. [Sprememba 182]

3a.  Komisija do konca leta 2022 pripravi poročilo o stanju na trgu cestnega prevoza v Uniji. Poročilo vsebuje analizo stanja na trgu, vključno z oceno učinkovitosti nadzora in sprememb zaposlitvenih pogojev v tem poklicu. [Sprememba 183]

"

Člen 3

Pregled

1.  Komisija oceni izvajanje te uredbe, zlasti učinek člena 2 o spremembi člena 8 Uredbe (ES) št. 1072/2009, do [tri leta po začetku veljavnosti te uredbe] ter Evropskemu parlamentu in Svetu poroča o uporabi te uredbe. Če je ustrezno, je poročilu Komisije priložen zakonodajni predlog.

2.  Po poročilu iz odstavka 1 Komisija redno ocenjuje to uredbo in ugotovitve iz ocene predloži Evropskemu parlamentu in Svetu.

3.  Kjer je primerno, so poročilom iz odstavkov 1 in 2 priloženi ustrezni predlogi.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od [xx].

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1)UL C 197, 8.6.2018, str. 38.
(2)UL C 176, 23.5.2018, str. 57.
(3) Stališče Evropskega parlamenta z dne 4. aprila 2019.
(4)Uredba (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES (UL L 300, 14.11.2009, str. 51).
(5)Uredba (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (UL L 300, 14.11.2009, str. 72).
(6)Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 (UL L 102, 11.4.2006, str. 1).
(7)UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Zadnja posodobitev: 6. oktober 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov