Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0210(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0176/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0176/2019

Συζήτηση :

PV 03/04/2019 - 14
CRE 03/04/2019 - 14

Ψηφοφορία :

PV 04/04/2019 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0343

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 580kWORD 180k
Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ***I
P8_TA(2019)0343A8-0176/2019
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0390),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 42, το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 91 παράγραφος 1, το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 173 παράγραφος 3, το άρθρο 175, το άρθρο 188, το άρθρο 192 παράγραφος 1, το άρθρο 194 παράγραφος 2, το άρθρο 195 παράγραφος 2 και το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0270/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 16ης Μαΐου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0176/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 110 της 22.3.2019, σ. 104.
(2) ΕΕ C 361 της 5.10.2018, σ. 9.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 4 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Αλιείας Υδατοκαλλιέργειας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [Τροπολογία 1. Η τροπολογία ισχύει για το σύνολο του κειμένου]
P8_TC1-COD(2018)0210

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 42, το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 91 παράγραφος 1, το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 173 παράγραφος 3, το άρθρο 175, το άρθρο 188, το άρθρο 192 παράγραφος 1, το άρθρο 194 παράγραφος 2, το άρθρο 195 παράγραφος 2 και το άρθρο 349,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Μετά από διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Αλιείας Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ) για την περίοδο 2021-2027 [Τροπολογία 1. Η τροπολογία ισχύει για το σύνολο του κειμένου]. Το εν λόγω Ταμείο θα πρέπει να αποσκοπεί στη χορήγηση χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της Ένωσης για τη στήριξη της εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική (ΟΠΘΣ), της θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης και των διεθνών δεσμεύσεων της Ένωσης στον τομέα της διακυβέρνησης των ωκεανών. Η χρηματοδότηση αυτή αποτελεί βασικό παράγοντα για τη βιώσιμη εκμετάλλευση, όπου περιλαμβάνονται και η διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων και οικοτόπων, για μια βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, για την επισιτιστική ασφάλεια μέσω της προσφοράς θαλασσινών προϊόντων, για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, για την ευημερία και την οικονομική και κοινωνική συνοχή στις αλιευτικές και υδατοκαλλιεργητικές κοινότητες, και για υγιείς, ασφαλείς, προστατευόμενες, καθαρές θάλασσες και ωκεανούς που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση. Η στήριξη από το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών. [Τροπολογία 276]

(1α)   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζει τη θέση του ότι, μετά τη Συμφωνία του Παρισιού, οι σχετικές με το κλίμα οριζόντιες δαπάνες θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά σε σύγκριση με το σημερινό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και να φτάσουν στο 30 % το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως το 2027. [Τροπολογία 4]

(1β)  Στις 14 Μαρτίου 2018 και στις 30 Μαΐου 2018 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα ψηφίσματά του σχετικά με το ΠΔΠ 2021-2027, τόνισε τη σημασία των οριζόντιων αρχών που θα πρέπει να διέπουν το ΠΔΠ του 2021-2027 και όλες τις συναφείς πολιτικές της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανέλαβε, στο πλαίσιο αυτό, τη θέση του ότι η ΕΕ πρέπει να εκπληρώσει τη δέσμευσή της να πρωτοστατήσει στην υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ) και θεωρεί λυπηρή την έλλειψη σαφούς και ορατής δέσμευσης υπέρ του σκοπού αυτού στις προτάσεις για το ΠΔΠ· κατά συνέπεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε, για το επόμενο ΠΔΠ, να ενσωματωθούν οι ΣΒΑ σε όλες τις πολιτικές και πρωτοβουλίες της Ένωσης. Επί πλέον επανέλαβε ότι μια ισχυρότερη και πιο φιλόδοξη Ένωση μπορεί να δημιουργηθεί μόνον εφόσον της παρασχεθούν πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε ως εκ τούτου τη συνεχή στήριξη των υφιστάμενων πολιτικών, ιδίως των μακροχρόνιων πολιτικών της ΕΕ οι οποίες κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, και συγκεκριμένα της κοινής γεωργικής και αλιευτικής πολιτικής και της πολιτικής για τη συνοχή, διότι προσφέρουν στους πολίτες της ΕΕ χειροπιαστά οφέλη. [Τροπολογία 5]

(1γ)   Στο ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε την κοινωνικοοικονομική και οικολογική σημασία του τομέα της αλιείας, του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της «γαλάζιας οικονομίας» και τη συμβολή τους στη βιώσιμη επισιτιστική αυτονομία της ΕΕ σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας και αλιείας και τον μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επί πλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να διατηρηθούν τα ειδικά ποσά που διατίθενται για την αλιεία στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ και, στον βαθμό που νέοι στόχοι παρέμβασης στη γαλάζια οικονομία θα προγραμματίζονται, να αυξηθούν οι πιστώσεις για τις θαλάσσιες υποθέσεις. [Τροπολογία 6]

(1δ)   Ακόμη, στα ψηφίσματα της 14ης Μαρτίου και της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με το ΠΔΠ του 2021-2027, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε ότι ο αγώνας κατά των διακρίσεων είναι ζωτικής σημασίας για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της Ένωσης υπέρ μιας Ευρώπης χωρίς αποκλεισμούς και ως εκ τούτου θα πρέπει σε όλες τις ενωσιακές πολιτικές και πρωτοβουλίες στο πεδίο του προσεχούς ΠΔΠ να ενσωματωθούν ειδικές χρηματοδοτικές υποχρεώσεις για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και για την ισότητα των φύλων. [Τροπολογία 7]

(1ε)   Το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην αλιεία μικρής κλίμακας για να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα ζητήματα στον εν λόγω τομέα και να στηρίξει την τοπική, βιώσιμη διαχείριση των εμπλεκομένων τύπων αλιείας και την ανάπτυξη των παράκτιων κοινοτήτων. [Τροπολογία 8]

(2)  Ως παγκόσμιος ωκεάνιος παράγοντας, όσον αφορά τους ωκεανούς με τον μεγαλύτερο θαλάσσιο χώρο στον κόσμο εάν συνυπολογιστούν οι εξόχως απόκεντρες περιοχές και οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη, η Ένωση έχει γίνει ο πέμπτος μεγαλύτερος παραγωγός θαλασσινών, η Ένωση και έχει μεγάλη ευθύνη για την προστασία, τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των ωκεανών και των πόρων τους. Η διατήρηση των θαλασσών και των ωκεανών είναι πράγματι ζωτικής σημασίας για έναν ταχέως αναπτυσσόμενο παγκόσμιο πληθυσμό. Έχει επίσης κοινωνικοοικονομικό ενδιαφέρον για την Ένωση: μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία που αναπτύσσεται εντός οικολογικών ορίων, ενισχύει τις επενδύσεις, την απασχόληση και την ανάπτυξη, προωθεί την καινοτομία μέσω της έρευνας και της καινοτομίας έρευνα και την καινοτομία, και συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω της ενέργειας των ωκεανών. Επιπλέον, η ασφάλεια και η προστασία των θαλασσών και των ωκεανών αποτελούν απαραίτητο παράγοντα για έναν αποτελεσματικό συνοριακό έλεγχο και την παγκόσμια καταπολέμηση της εγκληματικότητας στη θάλασσα, αντιμετωπίζοντας έτσι τις ανησυχίες των πολιτών όσον αφορά την ασφάλεια. [Τροπολογία 277]

(2α)  Η βιώσιμη αλιεία και η βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια θαλασσίων και γλυκών υδάτων συμβάλλουν σημαντικά στην επισιτιστική ασφάλεια της Ένωσης, στη διατήρηση και δημιουργία αγροτικών θέσεων εργασίας και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και, ειδικότερα, της βιοποικιλότητας. Η στήριξη και ανάπτυξη των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο της επόμενης ενωσιακής αλιευτικής πολιτικής. [Τροπολογία 10]

(3)  Ο κανονισμός (ΕΕ) xx/xx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων] («κανονισμός περί κοινών διατάξεων»)(4) έχει εγκριθεί προκειμένου να βελτιωθεί ο συντονισμός και να εναρμονισθεί η υλοποίηση της στήριξης που παρέχεται στα Ταμεία υπό επιμερισμένη διαχείριση (τα «Ταμεία»), με κύριο στόχο την απλούστευση της υλοποίησης των πολιτικών με συνεκτικό τρόπο. Αυτές οι κοινές διατάξεις ισχύουν για το μέρος του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ υπό επιμερισμένη διαχείριση. Τα Ταμεία επιδιώκουν συμπληρωματικούς στόχους και εφαρμόζουν τον ίδιο τρόπο διαχείρισης. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων] καθορίζει μια σειρά κοινών γενικών στόχων και γενικών αρχών, όπως η σύμπραξη και η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Περιλαμβάνει επίσης τα κοινά στοιχεία του στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά με τη συμφωνία σύμπραξης που θα συναφθεί με κάθε κράτος μέλος, και καθορίζει κοινή προσέγγιση όσον αφορά τον προσανατολισμό των επιδόσεων των Ταμείων. Κατά συνέπεια, περιλαμβάνει ευνοϊκούς όρους, αναθεώρηση επιδόσεων και ρυθμίσεις για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την αξιολόγηση. Επίσης, καθορίζονται κοινές διατάξεις όσον αφορά τους κανόνες επιλεξιμότητας και προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για τα χρηματοοικονομικά μέσα, τη χρήση του InvestEU, την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων και τη δημοσιονομική διαχείριση. Ορισμένες ρυθμίσεις διαχείρισης και ελέγχου είναι επίσης κοινές σε όλα τα Ταμεία. Η συμπληρωματικότητα μεταξύ των Ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ, και άλλων ενωσιακών προγραμμάτων, θα πρέπει να περιγράφεται στη συμφωνία σύμπραξης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων].

(4)  Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω κανόνες θεσπίστηκαν στον κανονισμό (ΕΕ) xx/xx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κανονισμός σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης] («δημοσιονομικός κανονισμός»)(5) και προσδιορίζουν ιδίως τη διαδικασία για τον καθορισμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, δημοσίων συμβάσεων, βραβείων και έμμεσης διαχείρισης, και προβλέπουν ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες που εγκρίθηκαν βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική ενωσιακή χρηματοδότηση.

(5)  Στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης, το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να αναπτύξει συνέργειες και συμπληρωματικότητα με άλλα σχετικά Ταμεία και προγράμματα της Ένωσης όπως και συνέργειες μεταξύ κρατών μελών και περιφερειών. Θα πρέπει επίσης να επιτρέπει τη χρηματοδότηση υπό μορφή χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο των συνδυαστικών πράξεων που υλοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) xx/xx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κανονισμός για το InvestEU](6). [Τροπολογία 11]

(6)  Η στήριξη από το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση αδυναμιών της αγοράς ή καταστάσεων μη ικανοποιητικών επενδύσεων, κατά τρόπο αναλογικό, και θα πρέπει να μην επικαλύπτει ούτε να παραγκωνίζει την ιδιωτική χρηματοδότηση ή να νοθεύει τον ανταγωνισμό εντός της εσωτερικής αγοράς. Η στήριξη θα πρέπει να έχει σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία συμβάλλοντας στην αύξηση των εισοδημάτων από την αλιεία, στην προώθηση θέσεων εργασίας με δικαιώματα στον τομέα, σε εγγυημένες δίκαιες τιμές για τους παραγωγούς, στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας από την αλιεία, και στη στήριξη της ανάπτυξης συναφών δραστηριοτήτων ανάντη και κατάντη της αλιείας. [Τροπολογία 12]

(7)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι υλοποίησης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση την ικανότητά τους να επιτυγχάνουν τις προτεραιότητες που ορίζονται για τις δράσεις και να παράγουν αποτελέσματα, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το κόστος των ελέγχων, τον διοικητικό φόρτο και τον αναμενόμενο κίνδυνο μη συμμόρφωσης. Θα πρέπει να περιλαμβάνεται η εξέταση της χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή συντελεστών και μοναδιαίου κόστος, καθώς και χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με τις δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης]. [Τροπολογία 13]

(8)  Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο ΠΔΠ που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) xx/xx(7) προβλέπει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει τις αλιευτικές και θαλάσσιες πολιτικές. Ο προϋπολογισμός του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να ανέρχεται, σε τρέχουσες τιμές, σε 6 140 000 000 EUR αυξηθεί τουλάχιστον κατά 10 % σε σχέση με το ΕΤΘΑΥ του 2014-2020. Οι πόροι του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να κατανέμονται μεταξύ της επιμερισμένης, της άμεσης και της έμμεσης διαχείρισης. Το 87 % θα πρέπει να κατανεμηθούν 5 311 000 000 EUR κατανεμηθεί για τη στήριξη υπό επιμερισμένη διαχείριση και 829 000 000 EUR το 13 % για τη στήριξη υπό άμεση και έμμεση διαχείριση. Προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα, ιδίως όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ, ο ορισμός των εθνικών κονδυλίων υπό επιμερισμένη διαχείριση για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 θα πρέπει να βασίζεται στην κατανομή του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ για την περίοδο 2014-2020. Τα ειδικά ποσά θα πρέπει να προορίζονται για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, τον έλεγχο, την επιβολή, τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων για τη διαχείριση της αλιείας και για επιστημονικούς σκοπούς, για την προστασία και την αποκατάσταση της θαλάσσιας και παράκτιας βιοποικιλότητας και των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων και για γνώσεις για τη θάλασσα, ενώ τα ποσά για οριστική παύση και έκτακτη προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων και για επενδύσεις σε σκάφη δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν ένα ανώτατο όριο. [Τροπολογία 14]

(8α)  Όσον αφορά τη σημασία του τομέα της υδατοκαλλιέργειας, το επίπεδο των κονδυλίων της Ένωσης για τον τομέα αυτόν και ιδίως για την υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων θα πρέπει να διατηρηθεί στο επίπεδο που έχει οριστεί για την τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο. [Τροπολογία 15]

(9)  Ο ναυτιλιακός τομέας της Ευρώπης δημιουργεί πάνω από 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας που αποφέρουν σχεδόν 500 δισεκατομμύρια EUR ετησίως, με δυνατότητα δημιουργίας πολλών περισσότερων θέσεων εργασίας. Η παραγωγή της παγκόσμιας οικονομίας των ωκεανών εκτιμάται σήμερα σε 1,3 τρισεκατομμύρια EUR, ποσό το οποίο θα μπορούσε να υπερδιπλασιαστεί έως το 2030. Η ανάγκη να επιτευχθούν οι στόχοι της συμφωνίας του Παρισιού για τις εκπομπές CO2 σημαίνει ότι τουλάχιστον το 30 % του προϋπολογισμού της Ένωσης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για κλιματικές δράσεις. Είναι επίσης ανάγκη να αυξηθεί η αποδοτικότητα των πόρων και να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της μιας γαλάζιας οικονομίας, η οποία θα αναπτύσσεται εντός οικολογικών ορίων και η οποία αποτέλεσε και πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη για καινοτομία σε άλλους τομείς, όπως ο ναυτικός εξοπλισμός, η ναυπηγική βιομηχανία, η παρατήρηση των ωκεανών, η βυθοκόρηση, η παράκτια προστασία και η ναυπηγική. Οι επενδύσεις στη θαλάσσια οικονομία παρέχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ένωσης, ιδίως από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ. Πρέπει Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν νέα επενδυτικά εργαλεία, όπως το InvestEU, για την κάλυψη του αναπτυξιακού δυναμικού του τομέα. [Τροπολογία 16]

(9α)   Οι επενδύσεις στη γαλάζια οικονομία θα πρέπει να υποστηρίζονται από τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές, ώστε να αποφεύγονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον που θέτουν σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Εάν δεν υπάρχουν κατάλληλες πληροφορίες ή εμπειρογνωσία για την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αντικτύπου των επενδύσεων, σκόπιμο είναι τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας να υιοθετήσουν μια προληπτική προσέγγιση, καθώς υπάρχει ενδεχόμενο να εκτελεστούν δραστηριότητες με δυνητικά επιβλαβείς επιπτώσεις. [Τροπολογία 17]

(10)  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να βασίζεται σε τέσσερις πέντε προτεραιότητες: προώθηση της βιώσιμης αλιείας, και συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων· προώθηση της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας· συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ένωση μέσω ανταγωνιστικής και βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και ανταγωνιστικών και βιώσιμων αγορών και μεταποιητικών τομέων· ενίσχυση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας που θα λαμβάνει υπόψη την φέρουσα ικανότητα οικοσυστήματος, και προώθηση των ευημερουσών παράκτιων κοινοτήτων της ευημερίας και της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στις παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες· ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και καθιέρωση ασφαλών, προστατευόμενων και καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση. Αυτές οι προτεραιότητες θα πρέπει να επιδιωχθούν μέσω επιμερισμένης, άμεσης και έμμεσης διαχείρισης. [Τροπολογία 18]

(10α)  Οι προτεραιότητες θα μπορούσαν να εκφραστούν με συγκεκριμένους ενωσιακούς στόχους, ώστε να αποσαφηνιστεί περαιτέρω το πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ταμείο και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά του. [Τροπολογία 19]

(11)  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ μετά το 2020 θα πρέπει να βασίζεται σε μια απλοποιημένη δομή χωρίς προκαθορισμό μέτρων και λεπτομερών κανόνων επιλεξιμότητας σε επίπεδο Ένωσης με υπερβολικά περιοριστικό τρόπο. Αντ’ αυτού, θα πρέπει να περιγράφονται ευρείς τομείς στήριξης σε κάθε προτεραιότητα. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν το πρόγραμμά τους, υποδεικνύοντας σε αυτό τα καταλληλότερα μέσα για την επίτευξη των προτεραιοτήτων. Ποικίλα μέτρα που προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη στα εν λόγω προγράμματα ενδέχεται να στηριχθούν σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων], υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται από τους τομείς στήριξης τις προτεραιότητες που προσδιορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, είναι απαραίτητη η κατάρτιση ενός καταλόγου μη επιλέξιμων δράσεων, ώστε να αποφευχθούν δυσμενείς επιπτώσεις όσον αφορά τη διατήρηση της αλιείας, για παράδειγμα, γενική απαγόρευση των επενδύσεων που ενισχύουν την αλιευτική ικανότητα, με ορισμένες δεόντως αιτιολογημένες παρεκκλίσεις. Επιπλέον, οι επενδύσεις και οι αποζημιώσεις για τον στόλο πρέπει να εξαρτώνται αυστηρά από τη συνοχή τους με τους στόχους διατήρησης της ΚΑΠ. [Τροπολογία 20]

(12)  Το Θεματολόγιο του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών προσδιόρισε τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των ωκεανών ως έναν από τους 17 «Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» (ΣΒΑ 14). Η Ένωση δεσμεύεται πλήρως για αυτόν τον στόχο και την εφαρμογή του. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναλάβει τη δέσμευση να προωθήσει μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία που θα αναπτύσσεται εντός οικολογικών ορίων και η οποία θα είναι συνεπής με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, έχει μια συνεπή οικοσυστημική προσέγγιση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη την ευαισθησία των ειδών και των οικοτόπων απέναντι στις ανθρώπινες δραστηριότητες στη θάλασσα, τη διατήρηση των βιολογικών πόρων και την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, την απαγόρευση ορισμένων μορφών αλιευτικών επιδοτήσεων που συμβάλλουν στην πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα και την υπεραλίευση, τις επιδοτήσεις που συμβάλλουν στην παράνομη, λαθραία και άναρχη (ΠΛΑ) αλιεία και την αποφυγή χορήγησης νέων επιδοτήσεων. Αυτό το αποτέλεσμα θα πρέπει να προκύψει από τις διαπραγματεύσεις για τις επιδοτήσεις στον τομέα της αλιείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2002 και στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Rio+20) του 2012, η Ένωση δεσμεύτηκε να εξαλείψει τις επιδοτήσεις που συμβάλλουν στην πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα του στόλου και στην υπεραλίευση. Η βιώσιμη ενωσιακή αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια θαλάσσιων και γλυκών υδάτων ως τομείς συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. [Τροπολογία 21]

(12α)  Το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει επίσης να συμβάλει και σε άλλους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ). Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός λαμβάνει υπόψη τους ακόλουθους στόχους:

   ˗ ΣΒΑ 1 – Εξάλειψη της φτώχειας: το ΕΤΘΑΥ συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πλέον ευάλωτων παράκτιων κοινοτήτων, ιδίως εκείνων που εξαρτώνται από ένα συγκεκριμένο αλιευτικό πόρο που απειλείται λόγω υπεραλίευσης, παγκόσμιων αλλαγών ή περιβαλλοντικών προβλημάτων.
   ˗ ΣΒΑ 3 – Καλή υγεία και ευημερία: το ΕΤΘΑΥ συμβάλλει στην καταπολέμηση της ρύπανσης των παράκτιων υδάτων η οποία ευθύνεται για ενδημικές νόσους, και στη διασφάλιση της καλής ποιότητας των τροφίμων που προέρχονται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια.
   ˗ ΣΒΑ 7 – Καθαρή ενέργεια: το ΕΤΘΑΥ προάγει την ανάπτυξη ανανεώσιμων θαλάσσιων πηγών ενέργειας χρηματοδοτώντας τη γαλάζια οικονομία από κοινού με τα κονδύλια του «Ορίζων Ευρώπη» και μεριμνά ώστε η ανάπτυξη αυτή να ενδείκνυται για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων.
   ˗ ΣΒΑ 8 – Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη: το ΕΤΘΑΥ συμβάλλει από κοινού με το ΕΚΤ στην ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας ως παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης. Μεριμνά επίσης ώστε να αποτελεί αυτή η οικονομική ανάπτυξη πηγή αξιοπρεπούς απασχόλησης για τις παράκτιες κοινότητες. Ακόμη, το ΕΤΘΑΥ συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας για τους αλιείς.
   ˗ ΣΒΑ 12 – Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή: το ΕΤΘΑΥ συμβάλλει στη στροφή προς την υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων και τον περιορισμό της σπατάλης φυσικών πόρων· και ενέργειας.
   ˗ ΣΒΑ 13 – Δράση για το Κλίμα: το ΕΤΘΑΥ παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον προσανατολισμό του για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. [Τροπολογία 22]

(13)  Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συμβάλλει στην ενσωμάτωση των δράσεων για το κλίμα, καθώς και στην επίτευξη ενός γενικού στόχου που συνίσταται στο να διατεθεί το 25 % 30 % των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης στη στήριξη των στόχων που αφορούν το κλίμα. Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού αναμένεται να διασφαλίσουν τη συμβολή του 30 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του ΕΤΘΑ επιτρέψουν στο ΕΤΘΑΥ σε κλιματικούς σκοπούς να συμβάλει στην επίτευξη των κλιματικών στόχων αλλά με την επιφύλαξη της χρηματοδότησης της ΚΑΠ της οποίας η χρηματοδότηση πρέπει να επαναξιολογηθεί θετικά. Οι σχετικές δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των έργων που αποσκοπούν στην προστασία και στην αποκατάσταση των θαλάσσιων λιβαδιών και των παράκτιων υγροτόπων που λειτουργούν ως συλλέκτες διοξειδίου του άνθρακα, θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της υλοποίησης του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ, και θα αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης. [Τροπολογία 23]

(14)  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Ένωσης λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την κοινωνική συνοχή μέσα στο πλαίσιο της ΚΑΠ και της οδηγίας-πλαισίου και της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική και θα πρέπει να ακολουθεί την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων για την ποιότητα των υδάτων, που εγγυώνται την ενδεδειγμένη ποιότητα του θαλασσίου περιβάλλοντος προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές της αλιείας. Η συμβολή αυτή θα πρέπει να παρακολουθείται μέσω της εφαρμογής περιβαλλοντικών δεικτών της Ένωσης και να αναφέρεται τακτικά στο πλαίσιο των αξιολογήσεων και των ετήσιων εκθέσεων επιδόσεων. [Τροπολογία 24]

(15)  Σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («Κανονισμός για την ΚΑΠ»)(8), η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να εξαρτάται από την πλήρη τήρηση των κανόνων της ΚΑΠ και του σχετικού περιβαλλοντικού δικαίου της Ένωσης. Η οικονομική βοήθεια της Ένωσης θα πρέπει να χορηγείται μόνο στους φορείς εκμετάλλευσης και στα κράτη μέλη που συμμορφώνονται πλήρως με τις αντίστοιχες νομικές υποχρεώσεις τους. Οι αιτήσεις των δικαιούχων που δεν συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες της ΚΑΠ δεν πρέπει να είναι παραδεκτές. [Τροπολογία 25]

(16)  Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ειδικοί όροι της ΚΑΠ που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και να ενισχυθεί η πλήρης συμμόρφωση με τους κανόνες της ΚΑΠ, θα πρέπει να θεσπιστούν πρόσθετες διατάξεις σχετικά με τους κανόνες διακοπής, αναστολής και δημοσιονομικών διορθώσεων όπως καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων]. Όταν ένα κράτος μέλος ή ένας δικαιούχος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του βάσει της ΚΑΠ ή όταν η Επιτροπή διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία που υποδηλώνουν αποδεικνύουν τέτοια έλλειψη συμμόρφωσης, θα πρέπει να επιτρέπεται στην Επιτροπή, ως προληπτικό μέτρο, να διακόψει προσωρινά τις προθεσμίες πληρωμής. Εκτός από τη δυνατότητα διακοπής της προθεσμίας πληρωμής και προκειμένου να αποφευχθεί ο προφανής κίνδυνος καταβολής μη επιλέξιμων δαπανών, θα πρέπει να επιτραπεί στην Επιτροπή να αναστείλει τις πληρωμές και να επιβάλει δημοσιονομικές διορθώσεις σε περιπτώσεις σοβαρής μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της ΚΑΠ από κάποιο κράτος μέλος. [Τροπολογία 26]

(17)  Πολλά έχουν επιτευχθεί Έχουν ληφθεί μέτρα τα τελευταία χρόνια από την ΚΑΠ όσον αφορά για την επαναφορά των αλιευτικών αποθεμάτων σε υγιή επίπεδα, την αύξηση της κερδοφορίας του αλιευτικού κλάδου της Ένωσης και τη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις για την πλήρη επίτευξη των κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών στόχων της ΚΑΠ, συμπεριλαμβανομένης της εκ του νόμου υποχρέωσης προς αποκατάσταση και διατήρηση όλων των πληθυσμών ιχθυαποθεμάτων πάνω από τα επίπεδα βιομάζας που είναι ικανά να εξασφαλίσουν την παραγωγή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης. Αυτό απαιτεί συνεχή στήριξη μετά το 2020, ιδίως σε θαλάσσιες λεκάνες όπου η πρόοδος ήταν βραδύτερη, και ειδικότερα στις πλέον απομονωμένες, όπως είναι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές. [Τροπολογία 27]

(17α)  Το άρθρο 13 ΣΛΕΕ ορίζει ότι κατά τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της πολιτικής της Ένωσης μεταξύ άλλων στον τομέα της αλιείας, η Ένωση και τα κράτη μέλη λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων ως ευαίσθητων όντων τηρώντας ταυτοχρόνως τις νομοθετικές ή διοικητικές διατάξεις και τα έθιμα των κρατών μελών που αφορούν ιδίως τα θρησκευτικά τυπικά, τις πολιτιστικές παραδόσεις και την κατά τόπους πολιτιστική κληρονομιά. [Τροπολογία 2]

(18)  Η αλιεία είναι ζωτικής σημασίας για τη διαβίωση και την πολιτιστική κληρονομιά πολλών παράκτιων και νησιωτικών κοινοτήτων στην Ένωση, ιδίως όπου η παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, όπως στις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Δεδομένου ότι η μέση ηλικία σε πολλές αλιευτικές κοινότητες είναι άνω των 50 ετών, η ανανέωση των γενεών και η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων εντός του τομέα της αλιείας εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση. Έχει συνεπώς σημασία να βοηθήσει το ΕΤΘΑΥ στην ελκυστικότητα του τομέα της αλιείας διασφαλίζοντας την επαγγελματική κατάρτιση και την πρόσβαση των νέων σε επαγγελματικές σταδιοδρομίες στην αλιεία. [Τροπολογία 28]

(18α)  Η εφαρμογή μηχανισμών συνδιαχείρισης στην επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιευτική δραστηριότητα και στην υδατοκαλλιέργεια, με άμεση συμμετοχή των εμπλεκόμενων παραγόντων, όπως η διοίκηση, ο τομέας της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, η επιστημονική κοινότητα και η κοινωνία των πολιτών, που στηρίζει τη λειτουργικότητά της στη δίκαιη κατανομή των ευθυνών κατά τη λήψη αποφάσεων, καθώς και στην ευέλικτη διαχείριση βάσει γνώσεων, πληροφοριών και αμεσότητας, ευνοεί την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ. Το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να στηρίζει την εφαρμογή των εν λόγω μηχανισμών σε τοπικό επίπεδο. [Τροπολογία 29]

(19)  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να στοχεύει συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών στόχων και των στόχων απασχόλησης της ΚΑΠ, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Η ΚΑΠ διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας είναι περιβαλλοντικά βιώσιμες μακροπρόθεσμα και ότι υπόκεινται σε διαχείριση με τρόπο που είναι συμβατός με τον στόχο της επίτευξης τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, οι οποίοι συμβάλλουν στην επίτευξη οικονομικών, κοινωνικών οφελών και οφελών για την απασχόληση, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαθεσιμότητα υγειούς επισιτιστικού εφοδιασμού και ταυτόχρονα διασφαλίζουν δίκαιες συνθήκες εργασίας. Από αυτή την άποψη, ειδικά η αλιεία που εξαρτάται από μικρά υπεράκτια νησιά θα πρέπει να τύχει αναγνώρισης και υποστήριξης ώστε τα νησιά αυτά να μπορέσουν να επιβιώσουν και να ευημερήσουν. [Τροπολογία 30]

(20)  Η στήριξη από το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να αποσκοπεί συμβάλλει στην επίτευξη έγκαιρη εκπλήρωση της εκ του νόμου υποχρέωσης για αποκατάσταση και διατήρηση των πληθυσμών όλων των ιχθυαποθεμάτων πάνω από τα επίπεδα βιομάζας που είναι ικανά να εξασφαλίσουν την παραγωγή της μέγιστης βιώσιμης αλιείας με βάση τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ) απόδοσης, και την ελαχιστοποίηση ή, όπου είναι δυνατόν, την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων των μη βιώσιμων και επιβλαβών αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Η στήριξη αυτή πρέπει να περιλαμβάνει καινοτομία και επενδύσεις σε πρακτικές και τεχνικές αλιείας χαμηλού αντίκτυπου που είναι ανθεκτικές στο κλίμα και έχουν χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως και σε τεχνικές επιλεκτικής αλιείας. [Τροπολογία 31]

(21)  Η υποχρέωση εκφόρτωσης αποτελεί νομική υποχρέωση και είναι μία από τις κύριες προκλήσεις της ΚΑΠ. Συνεπάγεται τον τερματισμό της περιβαλλοντικά απαράδεκτης πρακτικής της απόρριψης, καθώς και μεγάλες και σημαντικές αλλαγές στις αλιευτικές πρακτικές του τομέα, ορισμένες φορές με σημαντικό οικονομικό κόστος. Συνεπώς, θα πρέπει να είναι δυνατόν τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα στηρίζει την καινοτομία και τις επενδύσεις για τη στήριξη της καινοτομίας και των επενδύσεων που συμβάλλουν στην πλήρη και έγκαιρη εκπλήρωση της υποχρέωσης εκφόρτωσης, με υψηλότερο ποσοστό έντασης ενίσχυσης από το εφαρμοζόμενο για άλλες δράσεις, όπως επενδύσεις σε επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία καθώς και στην εφαρμογή χρονικών και χωρικών επιλεκτικών μέτρων, στη βελτίωση των λιμενικών υποδομών και στην εμπορία ανεπιθύμητων αλιευμάτων. Πρέπει επίσης να χορηγήσει ένα ποσοστό έντασης ενίσχυσης ύψους 100 % στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη διαχείριση διαφανών συστημάτων για την ανταλλαγή αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ των κρατών μελών («ανταλλαγή ποσοστώσεων»), προκειμένου να μετριαστεί το φαινόμενο αλίευσης ειδών με περιοριστική ποσόστωση που προκαλείται από την υποχρέωση εκφόρτωσης. [Τροπολογία 279]

(21α)  Η υποχρέωση εκφόρτωσης θα πρέπει να παρακολουθείται εξίσου σε ολόκληρο το φάσμα μεγέθους, από τα μικρά έως τα μεγάλα αλιευτικά σκάφη, σε όλα τα κράτη μέλη. [Τροπολογία 33]

(22)  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να μπορεί να στηρίξει την καινοτομία και τις επενδύσεις σε αλιευτικά σκάφη προκειμένου να βελτιωθεί η υγεία, η ασφάλεια και οι συνθήκες εργασίας, η περιβαλλοντική προστασία, η ενεργειακή απόδοση, η καλή μεταχείριση των ζώων και η ποιότητα των αλιευμάτων, καθώς και να παρέχει στήριξη για ειδικά θέματα υγειονομικής περίθαλψης. Ωστόσο, η στήριξη αυτή δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση κίνδυνο αύξησης της αλιευτικής ικανότητας ή της δυνατότητας εξεύρεσης ιχθύων και δεν θα πρέπει να χορηγείται απλώς για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που είναι υποχρεωτικές βάσει της ενωσιακής ή της εθνικής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο της διάρθρωσης χωρίς περιοριστικά μέτρα, θα πρέπει να εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίσουν τους ακριβείς κανόνες επιλεξιμότητας για αυτές τις επενδύσεις και τη στήριξη. Όσον αφορά την υγεία, την ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας επί των αλιευτικών σκαφών, θα πρέπει να χορηγηθεί υψηλότερο ποσοστό έντασης ενίσχυσης από το εφαρμοζόμενο σε άλλες δράσεις. [Τροπολογία 34]

(23)  Ο έλεγχος της αλιείας είναι υψίστης σημασίας για την εφαρμογή της ΚΑΠ. Ως εκ τούτου, το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να στηρίζει, στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός ενωσιακού συστήματος ελέγχου της αλιείας, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου («κανονισμός ελέγχου»)(9). Ορισμένες υποχρεώσεις που προβλέπονται από την αναθεώρηση του κανονισμού ελέγχου δικαιολογούν ειδική στήριξη από το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ, ήτοι την υποχρεωτική παρακολούθηση σκαφών και τα ηλεκτρονικά συστήματα υποβολής εκθέσεων στην περίπτωση σκαφών παράκτιας αλιείας μικτής κλίμακας, τα υποχρεωτικά συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης εξ αποστάσεως και την υποχρεωτική συνεχή μέτρηση και καταγραφή της ισχύος πρόωσης μηχανής. Επιπλέον, οι επενδύσεις των κρατών μελών σε συσκευές ελέγχου μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της θαλάσσιας επιτήρησης και της συνεργασίας στο πλαίσιο καθηκόντων ακτοφυλακής.

(24)  Η επιτυχία της ΚΑΠ εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα επιστημονικών συμβουλών για τη διαχείριση της αλιείας και, συνεπώς, από τη διαθεσιμότητα δεδομένων για την αλιεία. Υπό το πρίσμα των προκλήσεων και των δαπανών για την απόκτηση αξιόπιστων και πλήρων στοιχείων, είναι απαραίτητο να στηριχθούν οι δράσεις των κρατών μελών για τη συλλογή, και επεξεργασία και ανταλλαγή δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/1004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («κανονισμός για το πλαίσιο συλλογής δεδομένων»)(10) και να υπάρξει συνεισφορά στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές. Η στήριξη αυτή θα πρέπει να επιτρέπει συνέργειες με τη συλλογή, και επεξεργασία και ανταλλαγή άλλων τύπων θαλάσσιων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για την ερασιτεχνική αλιεία. [Τροπολογία 35]

(25)  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να στηρίζει μια αποτελεσματική, βασισμένη στη γνώση υλοποίηση και διακυβέρνηση της ΚΑΠ υπό άμεση και έμμεση διαχείριση μέσω της παροχής επιστημονικών συμβουλών, της ανάπτυξης και της εφαρμογής ενός ενωσιακού συστήματος ελέγχου της αλιείας, της λειτουργίας συμβουλευτικών συμβουλίων και εθελοντικών συνεισφορών σε διεθνείς οργανισμούς, καθώς και με μια καλύτερη δέσμευση της Ένωσης στη διεθνή ωκεάνια διακυβέρνηση. [Τροπολογία 36]

(26)  Δεδομένων των προκλήσεων για την επίτευξη των στόχων διατήρησης της ΚΑΠ, θα πρέπει να είναι δυνατόν το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ να στηρίζει δράσεις για τη διαχείριση της αλιείας και των αλιευτικών στόλων. Σε αυτό το πλαίσιο, η στήριξη της προσαρμογής του στόλου εξακολουθεί ενίοτε να είναι αναγκαία όσον αφορά ορισμένα τμήματα του στόλου και θαλάσσιες λεκάνες. Η στήριξη αυτή θα πρέπει να επικεντρώνεται αυστηρά στη διατήρηση και τη βιώσιμη εκμετάλλευση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων και να στοχεύει στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και των διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ να μπορεί να στηρίζει την οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε τμήματα του στόλου όπου δεν υπάρχει ισορροπία μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων. Η εν λόγω στήριξη θα πρέπει να αποτελέσει εργαλείο για τα σχέδια δράσης για την προσαρμογή των τμημάτων του στόλου με εντοπισμένο διαρθρωτικό πλεόνασμα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και θα πρέπει να υλοποιηθεί είτε μέσω της διάλυσης του αλιευτικού σκάφους ή μέσω του παροπλισμού και της μετασκευής του για άλλες δραστηριότητες. Αν η μετασκευή οδηγήσει σε αυξημένη πίεση της ερασιτεχνικής αλιείας στο θαλάσσιο οικοσύστημα, η στήριξη θα πρέπει να χορηγείται μόνον εάν είναι σύμφωνη με την ΚΑΠ και τους στόχους των σχετικών πολυετών σχεδίων. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνοχή της διαρθρωτικής προσαρμογής του στόλου με τους στόχους διατήρησης, η στήριξη της οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από απόλυτη διαφάνεια και να συνδέεται με την επίτευξη αποτελεσμάτων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εφαρμοστεί μόνο με χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με το κόστος που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων]. Στο πλαίσιο αυτού του μηχανισμού, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να ενισχύονται οικονομικά από την Επιτροπή για οριστική παύση με βάση τις πραγματικές δαπάνες, αλλά με βάση την εκπλήρωση των προϋποθέσεων και την επίτευξη αποτελεσμάτων. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη τέτοιες προϋποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να συνδέονται με την επίτευξη των στόχων διατήρησης της ΚΑΠ. [Τροπολογία 37]

(26α)   Για τη δημιουργία βιώσιμων, περιβαλλοντικά ενάρετων τύπων αλιείας με μειωμένη πίεση επί των αλιευτικών πόρων, το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να στηρίξει τον εκσυγχρονισμό των σκαφών προς μονάδες που να χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια, μεταξύ άλλων και στα μη ισορροπημένα τμήματα του στόλου, είτε μέσω επιδοτήσεων είτε μέσω χρηματοδοτικών μέσων. Το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει επίσης να επιτρέπει τη χορήγηση βοήθειας σε νέους αλιείς για την απόκτηση του εργαλείου της δουλειάς τους, συμπεριλαμβανομένων σκαφών μήκους άνω των 12 μέτρων, με εξαίρεση στα μη ισορροπημένα τμήματα του στόλου. [Τροπολογία 38]

(26β)   Δεδομένου ότι οι αλιευτικοί λιμένες, οι τόποι εκφόρτωσης, τα καταφύγια και οι ιχθυόσκαλες έχουν βασικό ρόλο στη διασφάλιση της ποιότητας των εκφορτούμενων προϊόντων, όπως και της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας, θα πρέπει το ΕΤΘΑΥ να υποστηρίξει κατά προτεραιότητα τον εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών και ειδικότερα, στην εμπορία αλιευτικών προϊόντων, να βελτιστοποιήσει την προστιθέμενη αξία των εκφορτούμενων προϊόντων. [Τροπολογία 39]

(27)  Λόγω του υψηλού επιπέδου απρόβλεπτων αλιευτικών δραστηριοτήτων, οι έκτακτες περιστάσεις η προσωρινή παύση ενδέχεται να προκαλέσουν προκαλέσει σημαντικές οικονομικές ζημίες στους αλιείς. Προκειμένου να μετριαστούν οι εν λόγω συνέπειες, θα πρέπει να είναι δυνατόν το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ να στηρίξει τη χορήγηση αποζημίωσης για την έκτακτη προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που προκαλείται από την εφαρμογή ορισμένων μέτρων διατήρησης π.χ. πολυετή σχέδια, στόχοι για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αποθεμάτων, μέτρα για την προσαρμογή της αλιευτικής ικανότητας αλιευτικών σκαφών στις διαθέσιμες αλιευτικές δυνατότητες και τεχνικά μέτρα, καθώς και από την εφαρμογή μέτρων έκτακτης ανάγκης, από τη διακοπή, για λόγους ανωτέρας βίας, της εφαρμογής ή μη ανανέωσης μιας συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας, από φυσική καταστροφή ή από περιβαλλοντικό συμβάν, συμπεριλαμβανομένων των απαγορεύσεων για λόγους υγείας ή αφύσικης θνησιμότητας των ιχθυαποθεμάτων, των ατυχημάτων στη θάλασσα στη διάρκεια αλιευτικών δραστηριοτήτων, και των δυσμενών κλιματικών φαινομένων. Η στήριξη θα πρέπει να χορηγείται μόνον εάν οι επιπτώσεις στους αλιείς είναι σημαντικές, δηλαδή εάν οι εμπορικές δραστηριότητες του συγκεκριμένου σκάφους έχουν σταματήσει κατά τη διάρκεια τουλάχιστον 90 120 διαδοχικών ημερών και εάν οι οικονομικές ζημίες που προκύπτουν από την παύση υπερβαίνουν το 30% της μέσης ετήσιας παραγωγής της σχετικής επιχείρησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εντός των δύο τελευταίων ετών. Οι ιδιαιτερότητες της αλιείας χελιών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω στήριξης. [Τροπολογία 40]

(27α)  Θα πρέπει να μπορούν οι αλιείς και οι υδατοκαλλιεργητές θαλασσίων και γλυκών υδάτων να λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΘΑΥ σε περίπτωση κρίσης στις αγορές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, φυσικής καταστροφής ή περιβαλλοντικού συμβάντος. [Τροπολογία 41]

(27β)  Προκειμένου να συμβάλει στη θετική ανάπτυξη των υδάτινων πηγών και στη συνέχιση των αλιευτικών δραστηριοτήτων πέραν της περιόδου απαγόρευσης της αλιείας, το ΕΤΘΑΥ πρέπει να είναι σε θέση να στηρίξει τις περιόδους βιολογικής ανάπαυλας, εφόσον είναι απαραίτητες για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων, σε περίπτωση που συμπίπτουν με ορισμένα κρίσιμης σημασίας στάδια του κύκλου ζωής των ειδών. [Τροπολογία 306]

(27γ)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να υποστηριχθεί η δημιουργία ενός Ταμείου Αντιστάθμισης Μισθών, το οποίο θα καλύπτει τις περιόδους απαγόρευσης της αλιείας, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πραγματικός χρόνος εργασίας για τους σκοπούς της συνταξιοδότησης και άλλων δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται υπέρ της θέσπισης κατώτατου μισθού, ο οποίος θα καθορίζεται σύμφωνα με τις τοπικές πρακτικές, τις διαπραγματεύσεις και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. [Τροπολογία 307]

(28)  Η παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας καλύπτει τα αλιευτικά σκάφη κάτω των 12 μέτρων και δεν χρησιμοποιεί συρόμενο αλιευτικό εξοπλισμό. Αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 75% όλων των αλιευτικών σκαφών που είναι νηολογημένα στην Ένωση και σχεδόν το ήμισυ όλων των απασχολουμένων στον τομέα της αλιείας. Οι φορείς εκμετάλλευσης παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας εξαρτώνται ιδιαίτερα από τα υγιή αποθέματα ιχθύων τα οποία αποτελούν την κύρια πηγή εισοδήματός τους. Συνεπώς, το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να τους παρέχει προτιμησιακή μεταχείριση μέσω ποσοστού έντασης ενίσχυσης 100%, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που σχετίζονται με τον έλεγχο και την επιβολή, με σκοπό την ενθάρρυνση των βιώσιμων αλιευτικών πρακτικών που είναι σύμφωνες με τους στόχους της ΚΑΠ. Επιπλέον, ορισμένοι τομείς στήριξης θα πρέπει να προορίζονται για την αλιεία μικρής κλίμακας, στο τμήμα του στόλου όπου υπάρχει καθώς είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί ισορροπία μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και των διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων, ήτοι στήριξη για την απόκτηση, μεταχειρισμένου ανανέωση και αναταξινόμηση σκάφους και την αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό της μηχανής, καθώς και στήριξη για τους νέους αλιείς. Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να συμπεριλάβουν στο πρόγραμμά τους ένα σχέδιο δράσης για την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, το οποίο θα πρέπει να παρακολουθείται με βάση δείκτες για τους οποίους πρέπει να καθοριστούν ορόσημα και στόχοι. [Τροπολογίες 42 και 308]

(29)  Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπως περιγράφονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, της 24ης Οκτωβρίου 2017, με τίτλο «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ»(11) αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες προκλήσεις που συνδέονται με την απομάκρυνση, την τοπογραφία και το κλίμα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 349 της Συνθήκης, και έχουν επίσης συγκεκριμένα πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας. Ως εκ τούτου, για κάθε εξόχως απόκεντρη περιοχή θα πρέπει να επισυναφθεί στο πρόγραμμα των ενδιαφερομένων κρατών μελών σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης εκμετάλλευσης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, και θα πρέπει να διατεθεί χρηματοδοτική ενίσχυση για τη στήριξη της εφαρμογής αυτών των σχεδίων δράσης. Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί επίσης να στηρίζει Προκειμένου να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα ορισμένων αλιευτικών και υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης έναντι παρόμοιων προϊόντων από άλλες περιφέρειες της Ένωσης, η Ένωση θέσπισε το 1992 μέτρα για να αντισταθμίσει το σχετικό πρόσθετο κόστος στον κλάδο της αλιείας. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12) ορίζει τα μέτρα που ισχύουν κατά την περίοδο 2014-2020. Είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η παροχή στήριξης για την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους με το οποίο επιβαρύνονται οι για την αλίευση, καλλιέργεια, μεταποίηση και εμπορία ορισμένων αλιευτικών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές λόγω της θέσης και του νησιωτικού τους χαρακτήρα. Η στήριξη αυτή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει ένα ανώτατο όριο ως ποσοστό της εν λόγω συνολικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης. της Ένωσης, ώστε η αντιστάθμιση να συμβάλλει στη διατήρηση της οικονομικής βιωσιμότητας των επιχειρηματιών αυτών των περιφερειών. Λόγω των διαφορετικών συνθηκών εμπορίας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, των διακυμάνσεων στα αλιεύματα και στα ιχθυαποθέματα και στη ζήτηση της αγοράς, θα πρέπει να μπορούν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να καθορίζουν τα αλιευτικά προϊόντα που είναι επιλέξιμα για αντιστάθμιση, τις αντίστοιχες μέγιστες ποσότητές τους και τα ποσά αντιστάθμισης, στο πλαίσιο της συνολικής κατανομής ανά κράτος μέλος. Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να διαφοροποιούν τον κατάλογο και τις ποσότητες των εν λόγω αλιευτικών προϊόντων και το ύψος της αντιστάθμισης, στο πλαίσιο της συνολικής κατανομής ανά κράτος μέλος. Θα πρέπει επίσης να τους επιτραπεί να αναπροσαρμόζουν τα σχετικά προγράμματα αντιστάθμισης εφόσον αυτό δικαιολογείται λόγω μεταβαλλόμενων συνθηκών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίζουν το αντισταθμιστικό ποσό σε επίπεδο που να επιτρέπει την ορθή αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους που προκύπτει από τα ιδιαίτερα μειονεκτήματα των εξόχως απόκεντρων περιοχών. Προς αποφυγή υπερβολικής αντιστάθμισης, το ποσό θα πρέπει να είναι ανάλογο προς το πρόσθετο κόστος το οποίο αντισταθμίζει η ενίσχυση. Προς το σκοπό αυτό, πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη άλλοι τύποι δημόσιας παρέμβασης που επιδρούν στο επίπεδο του πρόσθετου κόστους. Επιπλέον, στις εξόχως απόκεντρες περιοχές θα πρέπει να εφαρμόζεται υψηλότερο ποσοστό έντασης ενίσχυσης από το εφαρμοζόμενο σε άλλες δράσεις. [Τροπολογία 43]

(29α)  Για την επιβίωση του αλιευτικού κλάδου μικρής κλίμακας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και για την τήρηση της αρχής της διαφοροποιημένης μεταχείρισης των μικρών νησιών και εδαφών κατά τα προβλεπόμενα στον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) αριθ. 14, θα πρέπει να μπορεί το ΕΤΘΑΥ να λαμβάνει, βάσει του άρθρου 349 ΣΛΕΕ, μέτρα για τη στήριξη της αγοράς και ανανέωσης των σκαφών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, τα οποία εκφορτώνουν το σύνολο των αλιευμάτων τους σε λιμένες των περιφερειών αυτών και συμβάλλουν στην τοπική βιώσιμη ανάπτυξη, ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια των ανθρώπων, να τηρούνται τα ενωσιακά υγειονομικά πρότυπα, να καταπολεμηθεί η παράνομη, λαθραία και άναρχη (ΠΛΑ) αλιεία και να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη περιβαλλοντική αποδοτικότητα. Αυτή η ανανέωση του αλιευτικού στόλου θα πρέπει να παραμείνει κάτω από τα επιτρεπόμενα ανώτατα όρια χωρητικότητας, και να τηρεί τους στόχους της ΚΑΠ. Θα πρέπει να μπορεί το ΕΤΘΑΥ να στηρίζει συναφή μέτρα, όπως την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό ναυπηγείων που ασχολούνται αποκλειστικά με σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, την αγορά ή ανακαίνιση υποδομών και εξοπλισμού, ή την εκπόνηση μελετών. [Τροπολογία 44]

(29β)   Λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ειδική κατάσταση των νησιών (2015/3014(RSP) και τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά» (1229/2011), η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία συνιστούν σημαντικό στοιχείο των τοπικών νησιωτικών οικονομιών. Οι ευρωπαϊκές νησιωτικές περιοχές πλήττονται εξαιτίας της έλλειψης προσπελασιμότητας, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ, και του χαμηλού επιπέδου διαφοροποίησης των προϊόντων και χρειάζονται μια στρατηγική ούτως ώστε να χρησιμοποιήσουν όλες τις πιθανές συνέργειες μεταξύ των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και άλλων χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης με σκοπό την αντιστάθμιση των μειονεκτημάτων των νησιών και την αύξηση της οικονομικής τους μεγέθυνσης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αν και το άρθρο 174 ΣΛΕΕ αναγνωρίζει τα μόνιμα φυσικά και γεωγραφικά προβλήματα που είναι χαρακτηριστικά της κατάστασης των νησιών, η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει ένα «Στρατηγικό πλαίσιο της Ένωσης για τα νησιά» προκειμένου να συνδέσει μεταξύ τους τα χρηματοδοτικά μέσα που μπορούν να έχουν σημαντικό εδαφικό αντίκτυπο. [Τροπολογία 45]

(30)  Στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να στηρίζει την προστασία και την αποκατάσταση της θαλάσσιας και παράκτιας βιοποικιλότητας και των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να διατίθεται στήριξη για την παροχή αποζημίωσης για τη συλλογή από τους αλιείς απολεσθέντος αλιευτικού εξοπλισμού και θαλάσσιων απορριμμάτων και ιδιαίτερα πλαστικών στη θάλασσα και για τη στήριξη των επενδύσεων σε λιμένες ώστε να διατίθενται κατάλληλες εγκαταστάσεις υποδοχής και αποθήκευσης για τον απολεσθέντα αλιευτικό εξοπλισμό και τα θαλάσσια απορρίμματα που έχουν συλλεχθεί. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται στήριξη για δράσεις με σκοπό την επίτευξη ή τη διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική»)(13), με σκοπό την εφαρμογή των μέτρων προστασίας του θαλάσσιου χώρου που θεσπίστηκαν δυνάμει της εν λόγω οδηγίας και, σύμφωνα με πλαίσια δράσης κατά προτεραιότητα που θεσπίστηκαν σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου («οδηγία για τα ενδιαιτήματα»)(14), για τη διαχείριση, αποκατάσταση και παρακολούθηση των τόπων του NATURA 2000, καθώς και για την προστασία των ειδών βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («οδηγία για τα πτηνά»)(15) και της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16), όπως και των ενωσιακών προτύπων για τα αστικά λύματα και επίσης για την κατασκευή, την τοποθέτηση, τον εκσυγχρονισμό και την επιστημονική προπαρασκευή και αξιολόγηση σταθερών ή μετακινούμενων εγκαταστάσεων προστασίας και βελτίωσης της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης, το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να στηρίζει στην προώθηση καθαρών και υγιών θαλασσών και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία που αναπτύχθηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 16ης Ιανουαρίου 2016(17), σε συνάφεια με τον στόχο επίτευξης ή διατήρησης της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος. [Τροπολογία 46]

(31)  Το Θεματολόγιο του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη έως το 2030 όρισε ως έναν από τους 17 στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΒΑ 2) την εξάλειψη της πείνας και την επίτευξη επισιτιστικής ασφάλειας και βελτιωμένης διατροφής. Η Ένωση δεσμεύεται πλήρως για αυτόν τον στόχο και την επίτευξή του. Στο πλαίσιο αυτό, η αλιεία και η βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια συμβάλλουν στην επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή. Ωστόσο, η Ένωση εισάγει σήμερα περισσότερο από το 60 % του εφοδιασμού της σε αλιευτικά προϊόντα και, ως εκ τούτου, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις τρίτες χώρες. Μια σημαντική πρόκληση είναι να ενθαρρυνθεί η κατανάλωση πρωτεϊνών ιχθύων αλιευτικών προϊόντων που παράγονται στην Ένωση με υψηλά ποιοτικά πρότυπα και διατίθενται στους καταναλωτές σε προσιτές τιμές με το να προμηθεύονται τα δημόσια ιδρύματα, όπως νοσοκομεία ή σχολεία, με αλιευτικά προϊόντα μικρής τοπικής κλίμακας και με το να ξεκινήσουν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα προγράμματα κατάρτισης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της κατανάλωσης τοπικών ψαριών. [Τροπολογία 47]

(32)  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίζει την προώθηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας γλυκών υδάτων, για την εκτροφή υδρόβιων ζώων και φυτών για την παραγωγή τροφίμων και άλλων πρώτων υλών. Στα κράτη μέλη εξακολουθούν να υφίστανται πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες, όπως εμπόδια πρόσβασης στον θαλάσσιο χώρο και επαχθείς διαδικασίες αδειοδότησης που δυσκολεύουν τον τομέα να βελτιώσει την εικόνα και την ανταγωνιστικότητα των εκτρεφόμενων θαλασσινών. Η στήριξη πρέπει να είναι συνεπής με τα πολυετή εθνικά στρατηγικά σχέδια για την υδατοκαλλιέργεια που αναπτύσσονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Ειδικότερα θα πρέπει να είναι επιλέξιμη η στήριξη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, των παραγωγικών επενδύσεων, της καινοτομίας, της απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων, της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, της λήψης αντισταθμιστικών μέτρων για την παροχή κρίσιμης σημασίας υπηρεσιών διαχείρισης της γης και της φύσης. Θα πρέπει επίσης να είναι επιλέξιμες δράσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας, τα προγράμματα ασφάλισης αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας και οι δράσεις για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων. Ωστόσο, στην περίπτωση των παραγωγικών επενδύσεων, Η στήριξη θα πρέπει να παρέχεται μόνο κατά προτίμηση μέσω χρηματοδοτικών μέσων, και μέσω του InvestEU και μέσω επιχορηγήσεων, τα οποία προσφέρουν υψηλότερη μόχλευση στις αγορές και είναι, κατά συνέπεια, καταλληλότερα από τις επιχορηγήσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων χρηματοδότησης του τομέα. [Τροπολογία 48]

(33)  Η επισιτιστική ασφάλεια βασίζεται στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στη βιώσιμη διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων, σε αποτελεσματικές και καλά οργανωμένες αγορές, οι οποίες βελτιώνουν τη διαφάνεια, τη σταθερότητα, την ποιότητα και την ποικιλομορφία της αλυσίδας εφοδιασμού, καθώς και την ενημέρωση των καταναλωτών. Για τον σκοπό αυτό, το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, σύμφωνα με τους στόχους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («κανονισμός ΚΟΑ»)(18). Ειδικότερα, θα πρέπει να διατίθεται στήριξη μεταξύ άλλων για τη δημιουργία οργανώσεων παραγωγών, την συμπεριλαμβανομένων και αλιευτικών συνεταιρισμών, παραγωγών μικρής κλίμακας, εφαρμογή σχεδίων παραγωγής και εμπορίας, την εκστρατείες προώθησης και επικοινωνίας, προώθηση νέων εμπορικών διεξόδων, εκπόνηση μελετών σχετικά με τις αγορές, προστασία και ενίσχυση του Παρατηρητηρίου των Ευρωπαϊκών Αγορών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EUMOFA), και την ανάπτυξη και διάδοση πληροφοριών σχετικά με την αγορά. [Τροπολογίες 49 και 280]

(33α)   Η ποιότητα και η ποικιλία των θαλασσινών προϊόντων της Ένωσης παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους παραγωγούς, γεγονός που συμβάλλει σημαντικά στην πολιτιστική και γαστρονομική κληρονομιά, συνδυάζοντας τη διατήρηση των πολιτιστικών παραδόσεων με την ανάπτυξη και εφαρμογή νέας επιστημονικής εμπειρογνωσίας. Οι πολίτες και οι καταναλωτές ζητούν όλο και περισσότερο προϊόντα ποιότητας με διαφορετικά ειδικά χαρακτηριστικά συνδεόμενα με τη γεωγραφική τους προέλευση. Προς το σκοπό αυτό το ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίζει τα ιχθυηρά που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(19). Ειδικότερα, μπορεί να στηρίξει την αναγνώριση και καταχώριση των γεωγραφικών ενδείξεων ποιότητας δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Επίσης μπορεί να στηρίζει τις διαχειριστικές οντότητες των Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ) και των Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ), όπως και τα προγράμματα που αυτές σχεδιάζουν για τη βελτίωση της ποιότητας. Ακόμη, μπορεί να στηρίζει την έρευνα που διεξάγουν αυτές οι διαχειριστικές οντότητες με σκοπό μια καλύτερη ενημέρωση για μια συγκεκριμένη εγκατάσταση παραγωγής, για τις διαδικασίες παραγωγής και για τα προϊόντα. [Τροπολογία 50]

(33β)  Λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με ένα ευρωπαϊκό σχέδιο διαχείρισης των κορμοράνων και το ψήφισμα της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη νέα ώθηση στη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας, το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να στηρίζει την επιστημονική έρευνα και τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τον αντίκτυπο των μεταναστευτικών πτηνών στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας και στα αντίστοιχα αλιευτικά αποθέματα της Ένωσης. [Τροπολογία 51]

(33γ)  Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για ανάπτυξη του τομέα της υδατοκαλλιέργειας και τις σημαντικές απώλειες ιχθυαποθεμάτων που προκαλούνται εξαιτίας των μεταναστευτικών πτηνών, το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να περιλαμβάνει και ορισμένες μορφές αποζημίωσης για τις απώλειες αυτές έως ότου καταρτιστεί ένα ευρωπαϊκό σχέδιο διαχείρισης. [Τροπολογία 52]

(34)  Η μεταποιητική βιομηχανία παίζει επίσης ρόλο στη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει στοχευμένες επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, με την προϋπόθεση ότι συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της κοινής οργάνωσης αγοράς (ΚΟΑ). Η στήριξη αυτή θα πρέπει μπορεί να παρέχεται μόνο μέσω επιχορηγήσεων, μέσω χρηματοδοτικών μέσων και μέσω του InvestEU και όχι μέσω επιχορηγήσεων. [Τροπολογία 53]

(34α)  Εκτός των επιλέξιμων μέτρων που έχουν ήδη αναφερθεί, το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει άλλους τομείς που σχετίζονται με την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης για το προστατευτικό κυνήγι ή τη διαχείριση της όχλησης από άγρια είδη, ιδίως φώκιες και κορμοράνοι, που θέτουν σε κίνδυνο τα βιώσιμα επίπεδα των ιχθυαποθεμάτων. [Τροπολογία 54]

(34β)  Εκτός των επιλέξιμων μέτρων που έχουν ήδη αναφερθεί, το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει άλλους τομείς που σχετίζονται με την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για ζημιές στα αλιεύματα από θηλαστικά και πτηνά, ιδίως φώκιες και κορμοράνους, που είναι υπό την προστασία της ενωσιακής νομοθεσίας. [Τροπολογία 55]

(35)  Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις παράκτιες περιοχές εξαρτάται από την τοπική ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας που αναπτύσσεται εντός οικολογικών ορίων και αναβιώνει τον κοινωνικό ιστό των εν λόγω περιφερειών περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των νησιών και των εξόχως απόκεντρων περιοχών. Οι βιομηχανίες και οι υπηρεσίες του ωκεανού είναι πιθανό να υπερβούν την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας και να συμβάλουν σημαντικά στην απασχόληση και την ανάπτυξη έως το 2030. Για να είναι βιώσιμη, η γαλάζια ανάπτυξη εξαρτάται από την καινοτομία και τις επενδύσεις σε νέες θαλάσσιες επιχειρήσεις και στη βιοοικονομία και τη βιοτεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων του τουρισμού, της ανανεώσιμης ενέργειας με βάση τον ωκεανό, των καινοτόμων ναυπηγείων υψηλών προδιαγραφών και των νέων λιμενικών υπηρεσιών και της βιώσιμης ανάπτυξης της αλιείας και του ωκεάνιου τομέα, που μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα να ενισχύσουν την τοπική ανάπτυξη όπως και την ανάπτυξη νέων θαλασσινών προϊόντων βάσει της βιολογίας. Αν και οι δημόσιες επενδύσεις στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία πρέπει να ενσωματωθούν σε ολόκληρο τον προϋπολογισμό της Ένωσης, το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να επικεντρωθεί ειδικά στις συνθήκες για την ανάπτυξη βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας στη διασφάλιση προϋποθέσεων για μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία που αναπτύσσεται εντός οικολογικών ορίων και στην εξάλειψη των σημείων συμφόρησης για τη διευκόλυνση των επενδύσεων και την ανάπτυξη νέων αγορών και τεχνολογιών ή υπηρεσιών. Η στήριξη για την ανάπτυξη της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας θα πρέπει να παρέχεται μέσω κοινής, άμεσης και έμμεσης διαχείρισης. [Τροπολογία 56]

(35α)  Σε συμφωνία με την αιτιολογική σκέψη 3 του κανονισμού για την ΚΑΠ, η ερασιτεχνική αλιεία μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στους αλιευτικούς πόρους και θα πρέπει επομένως τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε να ασκείται κατά τρόπο συμβατό με τους στόχους της ΚΑΠ. Όμως, δεν μπορεί να υπάρξει σωστή διαχείριση της ερασιτεχνικής αλιείας χωρίς αξιόπιστη και διαρκή συλλογή δεδομένων για την ερασιτεχνική αλιεία, όπως τονίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του για την κατάσταση όσον αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2017/2120(INI)). [Τροπολογία 57]

(35β)   Σκοπός μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας είναι επιτύχει βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, καθώς και αποδοτική χρήση των πόρων, σε συνδυασμό με την προστασία και διατήρηση της ποικιλομορφίας, της παραγωγικότητας, της ανθεκτικότητας, των βασικών λειτουργιών και των εγγενών αξιών των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Βασίζεται στην αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων αναγκών των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. Τούτο σημαίνει επίσης τον καθορισμό των σωστών τιμών για προϊόντα και υπηρεσίες. [Τροπολογία 58]

(35γ)  Πρέπει να υποστηριχθούν μέτρα για τη διευκόλυνση του κοινωνικού διαλόγου και για την αξιοποίηση του ΕΤΘΑΥ έτσι ώστε να συμβάλει στην εκπαίδευση ειδικευμένων επαγγελματιών για τον τομέα της ναυτιλίας και της αλιείας. Η σημασία του εκσυγχρονισμού των τομέων της ναυτιλίας και της αλιείας και ο ρόλος που διαδραματίζει η καινοτομία σε αυτό απαιτούν την επανεκτίμηση της κατανομής των κονδυλίων επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο του ΕΤΘΑΥ. [Τροπολογία 59]

(35δ)   Οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας της αλιείας και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να στηρίζει συμβουλευτικές υπηρεσίες, τη συνεργασία μεταξύ επιστημόνων και αλιέων, την επαγγελματική κατάρτιση, τη διά βίου μάθηση, να τονώσει τη διάδοση της γνώσης και να συμβάλλει στη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της ανταγωνιστικότητας των φορέων εκμετάλλευσης και στην προώθηση του κοινωνικού διαλόγου. Σε αναγνώριση του ρόλου τους στις αλιευτικές κοινότητες, οι σύζυγοι και σύντροφοι των αυτοαπασχολούμενων αλιέων θα πρέπει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, επίσης να λαμβάνουν στήριξη για επαγγελματική κατάρτιση, διά βίου μάθηση, διάδοση γνώσεων, και δικτύωση συμβάλλουσα στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. [Τροπολογία 60]

(36)  Η ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από συμπράξεις μεταξύ τοπικών φορέων που συμβάλλουν στη ζωτικότητα και τη βιωσιμότητα των πληθυσμών των παράκτιων, των νησιωτικών και των χερσαίων κοινοτήτων και οικονομιών. Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ πρέπει να παρέχει τα εφόδια για την ενθάρρυνση τέτοιων συμπράξεων. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να διατίθεται στήριξη υπό επιμερισμένη διαχείριση στην τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ). Αυτή η προσέγγιση ενισχύει πράγματι την οικονομική διαφοροποίηση σε τοπικό επίπεδο μέσω της ανάπτυξης της παράκτιας και εσωτερικής αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας. Οι στρατηγικές της ΤΑΠΤΚ πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι τοπικές κοινότητες εκμεταλλεύονται καλύτερα και επωφελούνται από τις ευκαιρίες που προσφέρει η βιώσιμη γαλάζια οικονομία, αξιοποιώντας και ενισχύοντας τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς και ανθρώπινους πόρους. Κάθε τοπική σύμπραξη πρέπει, ως εκ τούτου, να αντικατοπτρίζει το κύριο μέλημα της στρατηγικής της, εξασφαλίζοντας ισορροπημένη συμμετοχή και εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερομένων μερών από την τοπική βιώσιμη γαλάζια οικονομία. [Τροπολογία 61]

(37)  Στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία που αναπτύσσεται εντός οικολογικών ορίων, μέσω της συλλογής, διαχείρισης και χρήσης δεδομένων για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, του περιβάλλοντος γλυκών υδάτων καθώς και των πόρων. Η στήριξη αυτή θα πρέπει να αποσκοπεί στην εκπλήρωση των απαιτήσεων της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της οδηγίας 2009/147/ΕΚ, στη στήριξη του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, στη βιωσιμότητα του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, και στη βελτίωση της ποιότητας και της ανταλλαγής δεδομένων μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Θαλάσσιων Παρατηρήσεων και Δεδομένων. [Τροπολογία 62]

(38)  Στο πλαίσιο της άμεσης και έμμεσης διαχείρισης, το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να επικεντρωθεί στις προϋποθέσεις στη δημιουργία των προϋποθέσεων που επιτρέπουν μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία που αναπτύσσεται εντός οικολογικών ορίων και προωθεί ένα υγιές θαλάσσιο περιβάλλον μέσω της προώθησης της ολοκληρωμένης διακυβέρνησης και διαχείρισης της θαλάσσιας πολιτικής, της ενίσχυσης της μεταφοράς και της αξιοποίησης της έρευνας, της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία, της βελτίωσης των θαλάσσιων δεξιοτήτων, του θαλάσσιου και ωκεανογραφικού γραμματισμού και της ανταλλαγής περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών δεδομένων σχετικά με τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία, της προώθησης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή και της δημιουργίας δεξαμενών έργων και καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων. Θα πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη η δοθεί η δέουσα προσοχή στην ιδιαίτερη κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των νησιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 174 ΣΛΕΕ σε σχέση με τους προαναφερθέντες τομείς. [Τροπολογία 63]

(39)  Το 60 % των ωκεανών βρίσκεται πέραν των ορίων της εθνικής δικαιοδοσίας. Αυτό συνεπάγεται κοινή διεθνή ευθύνη. Τα περισσότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ωκεανοί είναι διασυνοριακά, όπως η υπερεκμετάλλευση, η αλλαγή του κλίματος, η όξινη βροχή, η ρύπανση, και η φθίνουσα βιοποικιλότητα η αναζήτηση πετρελαίου ή η υποβρύχια εξόρυξη, που οδηγούν σε μείωση της βιοποικιλότητας και, ως εκ τούτου, απαιτείται κοινή αντιμετώπιση. Σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, στην οποία η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος δυνάμει της απόφασης 98/392/ΕΚ του Συμβουλίου(20), δημιουργήθηκαν πολλά δικαιοδοτικά δικαιώματα, θεσμοί και ειδικά πλαίσια για τη ρύθμιση και τη διαχείριση της ανθρώπινης δραστηριότητας στους ωκεανούς. Τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί παγκόσμια συναίνεση ως προς το ότι το θαλάσσιο περιβάλλον και οι θαλάσσιες ανθρώπινες δραστηριότητες πρέπει να αποτελούν αντικείμενο αποτελεσματικότερης διαχείρισης για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων πιέσεων στους ωκεανούς και τις θάλασσες. [Τροπολογία 64]

(40)  Ως παγκόσμιος παράγοντας, η Ένωση είναι απόλυτα αποφασισμένη να προωθήσει τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 10ης Νοεμβρίου 2016 με τίτλο «Διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών: ένα θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών μας»(21). Η πολιτική διακυβέρνησης των ωκεανών της Ένωσης είναι μια νέα πολιτική που καλύπτει τους ωκεανούς με ολοκληρωμένο τρόπο. Η διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών δεν αποτελεί μόνο βασικό στοιχείο για την επίτευξη του Θεματολογίου του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, και ειδικότερα του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 14 («Διατήρηση και βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης»), αλλά και για την εξασφάλιση ασφαλών, προστατευόμενων, καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση για τις μελλοντικές γενιές. Η Ένωση πρέπει να ανταποκριθεί στις εν λόγω διεθνείς δεσμεύσεις της και να αποτελέσει κινητήρια και ηγετική δύναμη για μια καλύτερη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών σε διμερές, περιφερειακό και πολυμερές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της ΠΛΑ (παράνομης, λαθραίας και άναρχης) αλιείας, και της ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον, της βελτίωσης του διεθνούς πλαισίου διακυβέρνησης των ωκεανών, της μείωσης των πιέσεων στους ωκεανούς και τις θάλασσες, της δημιουργίας των προϋποθέσεων για μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία που αναπτύσσεται εντός οικολογικών ορίων και της ενίσχυσης της διεθνούς έρευνας και των δεδομένων για τους ωκεανούς. [Τροπολογία 65]

(41)  Οι δράσεις που προωθούν την διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ έχουν ως στόχο τη βελτίωση του γενικού πλαισίου των διεθνών και περιφερειακών διαδικασιών, συμφωνιών, κανόνων και θεσμών για τη ρύθμιση και τη διαχείριση της ανθρώπινης δραστηριότητας στους ωκεανούς. Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να χρηματοδοτεί τις διεθνείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ένωση σε τομείς που δεν καλύπτονται από τις συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας (ΣΣΒΑ) που έχουν συναφθεί με διάφορες τρίτες χώρες, καθώς και την εκ του νόμου προβλεπόμενη συνεισφορά μέλους της Ένωσης στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ). Οι ΣΣΒΑ και οι ΠΟΔΑ θα εξακολουθήσουν να χρηματοδοτούνται από διαφορετικά κονδύλια του προϋπολογισμού της Ένωσης.

(42)  Όσον αφορά τη ναυτιλιακή ασφάλεια και την άμυνα, είναι απαραίτητη η βελτίωση της προστασίας των συνόρων και της θαλάσσιας ασφάλειας. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ναυτιλιακή ασφάλεια που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 24 Ιουνίου 2014 και του σχεδίου δράσης της που εγκρίθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2014, η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Συνεπώς, το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να στηρίζει τη θαλάσσια επιτήρηση και τη συνεργασία των ακτοφυλακών τόσο υπό επιμερισμένη όσο και με άμεση διαχείριση, μεταξύ άλλων με την εξασφάλιση πόρων για θαλάσσιες δραστηριότητες πολλαπλών σκοπών. Θα πρέπει επίσης να επιτρέπει στους αρμόδιους οργανισμούς να υλοποιούν τη στήριξη στον τομέα της θαλάσσιας επιτήρησης και της ασφάλειας μέσω έμμεσης διαχείρισης.

(43)  Στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, κάθε κράτος μέλος πρέπει να προετοιμάσει ένα ενιαίο πρόγραμμα σε συνεργασία με όλες τις περιφέρειες το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή. Στο πλαίσιο της περιφερειοποίησης και με σκοπό να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν μια περισσότερο στρατηγική προσέγγιση κατά την προετοιμασία των προγραμμάτων, η Επιτροπή πρέπει να εκπονήσει ανάλυση κάθε θαλάσσιας λεκάνης, αναφέροντας τα κοινά πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ. Η ανάλυση αυτή θα πρέπει να καθοδηγήσει τόσο τα κράτη μέλη όσο και την Επιτροπή κατά τη διαπραγμάτευση κάθε προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές δυσκολίες και ανάγκες. Κατά την αξιολόγηση των προγραμμάτων, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τις περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις της ΚΑΠ, τις κοινωνικοοικονομικές επιδόσεις της μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας που αναπτύσσεται εντός οικολογικών ορίων, ιδίως όσον αφορά την μικρής κλίμακας παράκτια αλιεία, τις προκλήσεις σε επίπεδο θαλάσσιων λεκανών, τη διατήρηση και αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, τη μείωση και συλλογή των θαλάσσιων απορριμμάτων και τον μετριασμό αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, του κλίματος τον μετριασμό της και την προσαρμογή σε αυτή. [Τροπολογία 66]

(43α)   Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων διαχείρισης σε περιφερειακό επίπεδο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ένα σύστημα συνδιαχείρισης με τη συμμετοχή γνωμοδοτικών συμβουλίων, οργανώσεων αλιέων και αρμόδιων φορέων/αρχών, για την ενίσχυση του διαλόγου και της συμμετοχής των μερών. [Τροπολογία 67]

(44)  Οι επιδόσεις της στήριξης του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ στα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιολογούνται βάσει δεικτών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί προς την κατεύθυνση της επίτευξης των οροσήμων και των στόχων, και η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργεί επισκόπηση των επιδόσεων βάσει των ετήσιων εκθέσεων επιδόσεων που εκπονούνται από τα κράτη μέλη, δίνοντας τη δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού πιθανών προβλημάτων εφαρμογής και ανάληψης διορθωτικών δράσεων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να θεσπιστεί ένα πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης.

(44α)  Έχει αναφερθεί ότι η διαδικασία πληρωμής στο πλαίσιο του τρέχοντος ΕΤΘΑΥ είναι ανεπαρκής, δεδομένου ότι μετά από τέσσερα έτη εφαρμογής έχει χρησιμοποιηθεί μόνο το 11 %. Η εν λόγω διαδικασία θα πρέπει να βελτιωθεί προκειμένου να επισπευσθούν οι πληρωμές προς τους δικαιούχους, ιδίως όσον αφορά άτομα ή οικογένειες. [Τροπολογία 68]

(45)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(22), είναι απαραίτητο να αξιολογείται το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ βάσει των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, αποφεύγοντας παράλληλα την υπερβολική ρύθμιση και τον διοικητικό φόρτο, ιδίως για τα κράτη μέλη. Οι εν λόγω απαιτήσεις, κατά περίπτωση, μπορούν να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες, ως βάση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ στην πράξη.

(46)  Η Επιτροπή υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ και τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ πρέπει να συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στο μέτρο που συνδέονται με τις προτεραιότητες του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ.

(46α)   Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να παράσχει κατάλληλα εργαλεία για να ενημερώνει την κοινωνία για τις δραστηριότητες στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, και για τα οφέλη από τη διαφοροποίηση της κατανάλωσης ψαριών και θαλασσινών. [Τροπολογία 69]

(47)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αρ. [κανονισμός σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης], τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(23), τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου(24), τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου(25) και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου(26), τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται με αναλογικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του εντοπισμού, της διόρθωσης και της διερεύνησης παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ή των μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, ενδεχομένως, της επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί θα πρέπει να διενεργεί έρευνες, μεταξύ των οποίων επιτόπιες έρευνες και επιθεωρήσεις, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) ενδέχεται θα πρέπει να διεξάγει έρευνες και να διώκει απάτες και άλλες εγκληματικές ενέργειες που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(27). Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στο γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης], κάθε πρόσωπο ή οντότητα που λαμβάνει κονδύλια της Ένωσης πρέπει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και να διασφαλίσει ότι τυχόν τρίτα μέρη που συμμετέχουν στην εκτέλεση των πόρων της Ένωσης παρέχουν ισοδύναμα δικαιώματα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι, κατά τη διαχείριση και την υλοποίηση του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ, τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης προστατεύονται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης] και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων]. [Τροπολογία 70]

(48)  Για να ενισχυθεί η διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση των κονδυλίων της Ένωσης και η δημοσιονομική τους διαχείριση, ενισχύοντας ιδίως τον δημόσιο έλεγχο των χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων, ορισμένα στοιχεία σχετικά με τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να δημοσιεύονται σε ιστότοπο του κράτους μέλους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων]. Όταν ένα κράτος μέλος δημοσιεύει στοιχεία για τις δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ, πρέπει να τηρούνται οι κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(28). [Τροπολογία 71]

(49)  Προκειμένου να συμπληρωθούν και να τροποποιηθούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον προσδιορισμό του κατωφλίου ενεργοποίησης και της διάρκειας του απαραδέκτου χρονικού διαστήματος όσον αφορά τα κριτήρια παραδεκτού των αιτήσεων, τον καθορισμό των όρων που σχετίζονται με την εφαρμογή των μέτρων διατήρησης για χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με τις δαπάνες όσον αφορά τη μόνιμη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, τον καθορισμό των κριτηρίων για τον υπολογισμό του πρόσθετου κόστους λόγω των ειδικών μειονεκτημάτων των εξόχως απόκεντρων περιοχών, τον καθορισμό των περιπτώσεων σοβαρής μη συμμόρφωσης των κρατών μελών που μπορούν να προκαλέσουν διακοπή της προθεσμίας πληρωμών, τον καθορισμό των περιπτώσεων σοβαρής μη συμμόρφωσης των κρατών μελών που μπορούν να προκαλέσουν αναστολή πληρωμών, τον καθορισμό των κριτηρίων ορισμού του επιπέδου των δημοσιονομικών διορθώσεων που πρέπει να εφαρμόζονται και των κριτηρίων εφαρμογής κατ’ αποκοπήν συντελεστών ή δημοσιονομικών διορθώσεων κατά παρέκταση, την τροποποίηση του παραρτήματος I και τον ορισμό πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης. Προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή μετάβαση από το καθεστώς που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 στο καθεστώς που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό, η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης θα πρέπει επίσης να μεταβιβαστεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισμό μεταβατικών όρων.

(50)  Προκειμένου να εξασφαλισθούν ομοιόμορφοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά την έγκριση και την τροποποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, την έγκριση και την τροποποίηση των εθνικών σχεδίων εργασίας για τη συλλογή δεδομένων, την αναστολή πληρωμών και τις δημοσιονομικές διορθώσεις.

(51)  Προκειμένου να εξασφαλισθούν ομοιόμορφοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τις διαδικασίες, τον μορφότυπο και τα χρονοδιαγράμματα για την υποβολή των εθνικών σχεδίων εργασίας για τη συλλογή δεδομένων και την παρουσίαση των ετήσιων εκθέσεων επιδόσεων,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ I

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Αλιείας Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ). Καθορίζει τις προτεραιότητες του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ, τον προϋπολογισμό για την περίοδο 2021-2027, τις μορφές χρηματοδότησης της Ένωσης και τους ειδικούς κανόνες για την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης, συμπληρώνοντας τους γενικούς κανόνες που ισχύουν για το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων].

Άρθρο 2

Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός θα εφαρμόζεται στις δράσεις που πραγματοποιούνται στο έδαφος της Ένωσης, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 3

Ορισμοί

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, εφαρμόζονται οι ορισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013, στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων].

2.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1)  «συνδυαστική πράξη»: δράσεις που στηρίζονται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο συνδυαστικών μηχανισμών σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης], και οι οποίες συνδυάζουν μη επιστρεπτέες μορφές στήριξης και/ή χρηματοδοτικά μέσα από τον προϋπολογισμό της Ένωσης με επιστρεπτέες μορφές στήριξης από ιδρύματα αναπτυξιακής χρηματοδότησης ή άλλα δημόσια χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και από εμπορικά χρηματοδοτικά ιδρύματα και επενδυτές·

(2)  «κοινό περιβάλλον ανταλλαγής πληροφοριών» (ΚΠΑΠ): ένα περιβάλλον συστημάτων που αναπτύσσονται για την υποστήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών που ασχολούνται με τη θαλάσσια επιτήρηση, σε διάφορους τομείς και σύνορα, προκειμένου να βελτιωθεί η ευαισθητοποίησή τους όσον αφορά τις θαλάσσιες δραστηριότητες που εκτελούνται στη θάλασσα· [Τροπολογία 72]

(3)  «ακτοφυλακή»: οι εθνικές αρχές που εκτελούν υπηρεσίες ακτοφυλακής, οι οποίες περιλαμβάνουν τη θαλάσσια ασφάλεια, τη ναυτιλιακή ασφάλεια, τα θαλάσσια τελωνεία, την πρόληψη και καταστολή της παράνομης διακίνησης και του λαθρεμπορίου, την επιβολή του σχετικού ναυτικού δικαίου, τον έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων, τη θαλάσσια επιτήρηση, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την έρευνα και διάσωση, την αντιμετώπιση ατυχημάτων και καταστροφών, τον έλεγχο της αλιείας, τις επιθεωρήσεις και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τις εν λόγω λειτουργίες· [Τροπολογία 73]

(4)  «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρατηρήσεων και Δεδομένων της Θάλασσας» (EMODnet): σύμπραξη που συγκεντρώνει θαλάσσια δεδομένα και μεταδεδομένα προκειμένου να καταστήσει αυτούς τους κατακερματισμένους πόρους πιο διαθέσιμους και χρησιμοποιήσιμους από δημόσιους και ιδιωτικούς χρήστες προσφέροντας ποιοτικά, διαλειτουργικά και εναρμονισμένα θαλάσσια δεδομένα·

(5)  «πειραματική αλιεία»: η αλίευση αποθεμάτων που δεν αποτέλεσαν αντικείμενο αλιείας ή τα οποία δεν έχουν αλιευθεί με συγκεκριμένο τύπο αλιευτικού εργαλείου ή τεχνική την προηγούμενη δεκαετία·

(6)  «αλιέας»: κάθε φυσικό πρόσωπο που ασκεί εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες, όπως αναγνωρίζεται από το σχετικό κράτος μέλος·

(6α)   «ερασιτεχνική αλιεία»: οι μη εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης θαλάσσιων βιολογικών πόρων για αναψυχή, τουρισμό ή αθλητισμό [Τροπολογία 74]

(6β)   «τομέας ερασιτεχνικής αλιείας»: όλα τα τμήματα της ερασιτεχνικής αλιείας και οι επιχειρήσεις και οι θέσεις εργασίας που εξαρτώνται ή δημιουργούνται από αυτό τον τύπο αλιείας· [Τροπολογία 75]

(7)  «αλιεία εσωτερικών υδάτων»: οι αλιευτικές δραστηριότητες που εκτελούνται για εμπορικούς σκοπούς στα εσωτερικά ύδατα με σκάφη ή άλλα μέσα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται για την αλιεία σε πάγο·

(7α)   «πεζός αλιέας»: κάθε φυσικό πρόσωπο που ασκεί εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες πεζή, όπως αναγνωρίζεται από το οικείο κράτος μέλος· [Τροπολογία 76]

(8)  «διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών»: πρωτοβουλία της Ένωσης για τη βελτίωση του βασικού πλαισίου που περιλαμβάνει διεθνείς και περιφερειακές διαδικασίες, συμφωνίες, ρυθμίσεις, κανόνες και θεσμούς μέσω μιας συνεκτικής διατομεακής και βασισμένης σε κανόνες προσέγγισης, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι ωκεανοί είναι υγιείς, ασφαλείς, προστατευόμενοι και υπό βιώσιμη διαχείριση·

(9)  «θαλάσσια πολιτική»: η πολιτική της Ένωσης που αποσκοπεί στην προώθηση της ολοκληρωμένης και συνεκτικής λήψης αποφάσεων για τη μεγιστοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής της Ένωσης, κυρίως των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών και των εξόχως απόκεντρων περιοχών, και των τομέων της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, μέσω συνεκτικών θαλάσσιων πολιτικών και σχετικής διεθνούς συνεργασίας·

(10)  «ναυτιλιακή ασφάλεια και επιτήρηση»: οι δραστηριότητες για την κατανόηση, την πρόληψη, όπου είναι εφικτή, και τη συνολική διαχείριση όλων των συμβάντων και δράσεων που σχετίζονται με τον ναυτιλιακό τομέα και μπορούν να έχουν αντίκτυπο στους τομείς της ασφάλειας και προστασίας στη θάλασσα, της επιβολής του νόμου, της άμυνας, των συνοριακών ελέγχων, της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, του ελέγχου της αλιείας, του εμπορίου και των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

(11)  «θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός»: η διαδικασία με την οποία οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αναλύουν και οργανώνουν ανθρώπινες δραστηριότητες σε θαλάσσιες περιοχές για την επίτευξη οικολογικών, οικονομικών και κοινωνικών στόχων·

(12)  «παραγωγικές επενδύσεις υδατοκαλλιέργειας»: οι επενδύσεις για την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ή τον εξοπλισμό εγκαταστάσεων παραγωγής υδατοκαλλιέργειας· [Τροπολογία 77]

(13)  «στρατηγική για τις θαλάσσιες λεκάνες»: ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων στη θάλασσα και τη ναυτιλία που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, τρίτες χώρες που βρίσκονται σε συγκεκριμένη θαλάσσια λεκάνη ή σε μία ή περισσότερες υποθαλάσσιες λεκάνες, και την προώθηση της συνεργασίας και του συντονισμού για την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής· αναπτύσσεται από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες, τις περιφέρειές τους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, κατά περίπτωση· [Τροπολογία 78]

(14)  «παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας»: η αλιεία που διεξάγεται από αλιευτικά σκάφη συνολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων, τα οποία δεν χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία, όπως απαριθμούνται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου(29), η πεζή αλιεία και η συλλογή οστρακοειδών· [Τροπολογία 79]

(14α)   «μικρής κλίμακας στόλος από εξόχως απόκεντρη περιοχή»: ο μικρής κλίμακας στόλος που δραστηριοποιείται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές κατά τα οριζόμενα σε κάθε εθνικό επιχειρησιακό πρόγραμμα· [Τροπολογία 80]

(15)  «βιώσιμη γαλάζια οικονομία»: όλες οι τομεακές και διατομεακές οικονομικές δραστηριότητες, εντός οικολογικών ορίων, στο σύνολο της ενιαίας αγοράς που σχετίζονται με τους ωκεανούς, τις θάλασσες, τις ακτές και τα εσωτερικά ύδατα, καλύπτουν τις νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και τις περίκλειστες χώρες της Ένωσης και τις μεσόγειες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των νεοεμφανιζόμενων τομέων και των μη εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών, που αποσκοπούν στη διασφάλιση της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής ευμάρειας των σημερινών και των μελλοντικών γενεών διατηρώντας παράλληλα και αποκαθιστώντας υγιή θαλάσσια οικοσυστήματα και προστατεύοντας ευπαθείς φυσικούς πόρους, σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης· [Τροπολογία 81]

(15α)   «συνδιαχείριση»: συμφωνία συνεργασίας, με την οποία η κυβέρνηση, η κοινότητα χρηστών τοπικών πόρων (αλιείς), εξωτερικοί φορείς (μη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδρύματα ερευνών), και ενίοτε άλλοι ενδιαφερόμενοι για την αλιεία και τους παράκτιους πόρους φορείς (ιδιοκτήτες σκαφών, ιχθυέμποροι, πιστωτικά ιδρύματα ή δανειστές χρημάτων, τουριστικός κλάδος κλπ.) μοιράζονται την ευθύνη και την αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση ενός τύπου αλιείας· [Τροπολογία 82]

(15β)   «περιβαλλοντικό συμβάν»: τυχαίο φαινόμενο φυσικής ή ανθρώπινης προέλευσης που έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. [Τροπολογία 83]

Άρθρο 4

Προτεραιότητες

Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ συμβάλλει στην εφαρμογή της ΚΑΠ και της θαλάσσιας πολιτικής. Θα ακολουθεί τις παρακάτω προτεραιότητες:

(1)  προώθηση της βιώσιμης αλιείας καθώς και της προστασίας, της αποκατάστασης και της διατήρησης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων· [Τροπολογία 291/αναθ.]

(1α)  προώθηση της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας· [Τροπολογία 83]

(2)  συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ένωση μέσω ανταγωνιστικής και βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και ανταγωνιστικών και βιώσιμων και κοινωνικά υπεύθυνων υδατοκαλλιέργειών, πρακτικών αλιείας και αγορών· [Τροπολογία 291/αναθ.]

(3)  ενίσχυση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας που θα λαμβάνει υπόψη την φέρουσα ικανότητα οικοσυστήματος, και προώθηση των ευημερουσών παράκτιων κοινοτήτων της ευημερίας και της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στις παράκτιες, τις νησιωτικές και τις χερσαίες κοινότητες· [Τροπολογία 87]

(4)  ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και καθιέρωση ασφαλών, προστατευόμενων, καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση.

Η στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ συμβάλλει επίσης στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για τον μετριασμό της περιβαλλοντικής και κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή. Η συμβολή αυτή παρακολουθείται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο παράρτημα ΙV. [Τροπολογία 88]

Η επιδίωξη των στόχων αυτών δεν συνεπάγεται αύξηση της αλιευτικής ικανότητας. [Τροπολογία 281]

Άρθρο 4α

Εξόχως απόκεντρες περιοχές

Όλες οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ειδικούς περιορισμούς που αναγνωρίζει το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [Τροπολογία 89]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Δημοσιονομικό πλαίσιο

Άρθρο 5

Προϋπολογισμός

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται αυξάνεται σε 6 140 000 000 6 867 000 000 EUR σε σταθερές τιμές 2018 (δηλ. 7 739 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές). [Τροπολογία 90]

2.  Το τμήμα του χρηματοδοτικού κονδυλίου που διατίθεται στο ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ δυνάμει του τίτλου ΙΙ εφαρμόζεται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων] και το άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης].

3.  Το τμήμα του χρηματοδοτικού κονδυλίου που διατίθεται στο ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ δυνάμει του τίτλου III εφαρμόζεται είτε απευθείας από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό του Ένωσης] ή εντός του πλαισίου έμμεσης διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 6

Πόροι του προϋπολογισμού υπό επιμερισμένη διαχείριση

1.  Το τμήμα του χρηματοδοτικού κονδυλίου υπό επιμερισμένη διαχείριση, όπως ορίζεται στον τίτλο ΙΙ, ανέρχεται σε 5 311 000 000 EUR στο 87 % του χρηματοδοτικού κονδυλίου του ΕΤΘΑΥ [EUR xxx] σε τρέχουσες τιμές, σύμφωνα με την ετήσια κατανομή που ορίζεται στο παράρτημα V. [Τροπολογία 91]

2.  Για τις δράσει που βρίσκονται στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κατανέμει, στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής στήριξης της Ένωσης που ορίζεται στο παράρτημα V, τουλάχιστον:

α)  102 000 000 EUR για τις Αζόρες και τη Μαδέρα·

β)  82 000 000 EUR για τις Καναρίους Νήσους·

γ)  131 000 000 EUR για τη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα, τη Μαγιότ, τη Ρεϋνιόν και τον Άγιο Μαρτίνο. [Τροπολογία 92]

3.  Η αποζημίωση που αναφέρεται στο άρθρο 21 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % για καθένα από τα διατιθέμενα ποσά που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) της παραγράφου 2. [Τροπολογία 93]

4.  Τουλάχιστον το 15 % της χρηματοοικονομικής στήριξης της Ένωσης που χορηγείται ανά κράτος μέλος χορηγείται για τη στήριξη που αναφέρεται στα άρθρα 19 και 20. Τα κράτη μέλη που δεν έχουν πρόσβαση στα ύδατα της Ένωσης μπορούν να εφαρμόζουν χαμηλότερο ποσοστό όσον αφορά το εύρος των καθηκόντων τους σχετικά με τον έλεγχο και τη συλλογή δεδομένων. Εάν τα κονδύλια για τον έλεγχο της νομοθεσίας και τη συλλογή δεδομένων που προβλέπονται στα άρθρα 19 και 20 του παρόντος κανονισμού δεν χρησιμοποιηθούν, το οικείο κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει τα αντίστοιχα ποσά στην άμεση διαχείριση για να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη και εφαρμογή, από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας, ενός ενωσιακού συστήματος ελέγχου της αλιείας βάσει του άρθρου 40 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 94]

4α.  Τουλάχιστον το 25 % της ανά κράτος μέλος ενωσιακής χρηματοοικονομικής στήριξης αφιερώνεται στην προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας και παράκτιας βιοποικιλότητας, των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων, και των γνώσεων για τη θάλασσα (άρθρα 22 και 27). [Τροπολογίες 283 και 315]

4β.  Τουλάχιστον το 10 % της ανά κράτος μέλος ενωσιακής χρηματοοικονομικής στήριξης αφιερώνεται στη βελτίωση της ασφάλειας, των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των πληρωμάτων, της κατάρτισης, του κοινωνικού διαλόγου, των δεξιοτήτων και της απασχόλησης. Όμως, η μέσω του ΕΤΘΑΥ ανά κράτος μέλος ενωσιακή χρηματοοικονομική στήριξη για όλες τις επί του σκάφους επενδύσεις δεν υπερβαίνουν το 60 % της ανά κράτος μέλος ενωσιακής χρηματοοικονομικής στήριξης. [Τροπολογία 96]

5.  Η χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης από το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ που χορηγείται ανά κράτος μέλος στις περιοχές ενίσχυσης που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 και στο άρθρο 18 δεν υπερβαίνει το υψηλότερο από τα δύο κατώτατα όρια:

α)  6 000 000 EUR· ή

β)  το 10% 15% της χρηματοοικονομικής στήριξης της Ένωσης που χορηγείται ανά κράτος μέλος. [Τροπολογία 97]

6.  Σύμφωνα με τα άρθρα 30 έως 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων], το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίζει τεχνική βοήθεια για την αποτελεσματική διαχείριση και χρήση του εν λόγω Ταμείου με πρωτοβουλία κράτους μέλους.

Άρθρο 7

Χρηματοοικονομική κατανομή για επιμερισμένη διαχείριση

Οι πόροι που είναι διαθέσιμοι για αναλήψεις υποχρεώσεων από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 για την περίοδο από το 2021 έως το 2027 ορίζονται στον πίνακα του παραρτήματος V.

Άρθρο 8

Δημοσιονομικοί πόροι υπό άμεση και έμμεση διαχείριση

1.  Το τμήμα του χρηματοδοτικού κονδυλίου που υπάγεται στην άμεση και έμμεση διαχείριση, όπως ορίζεται στον τίτλο III, ανέρχεται σε 829 000 000 EUR στο 13 % του χρηματοδοτικού κονδυλίου του ΕΤΘΑΥ [EUR xxx] σε τρέχουσες τιμές. [Τροπολογία 98]

2.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την υλοποίηση του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ, όπως δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων τεχνολογίας των πληροφοριών.

Ειδικότερα, το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίξει, με πρωτοβουλία της Επιτροπής και με την επιφύλαξη του ανώτατου ορίου του 1,7% του χρηματοδοτικού κονδυλίου που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, τα ακόλουθα:

α)  την τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων]·

β)  την προετοιμασία, παρακολούθηση και αξιολόγηση συμφωνιών σύμπραξης βιώσιμης αλιείας και τη συμμετοχή της Ένωσης σε περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας·

γ)  τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου ομάδων τοπικής δράσης.

3.  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ υποστηρίζει το κόστος των δραστηριοτήτων πληροφόρησης και επικοινωνίας που συνδέονται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Προγραμματισμός

Άρθρο 9

Προγραμματισμός για στήριξη υπό επιμερισμένη διαχείριση

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων], κάθε κράτος μέλος προετοιμάζει ενιαίο εθνικό πρόγραμμα ή περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 4. [Τροπολογία 99]

2.  Η στήριξη βάσει του τίτλου ΙΙ οργανώνεται στους τομείς στήριξης που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

3.  Εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων], το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

α)  ανάλυση της κατάστασης όσον αφορά τις δυνατότητες, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες, τις απειλές και τον εντοπισμό των αναγκών που πρέπει να αντιμετωπιστούν στη σχετική γεωγραφική περιοχή, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των θαλάσσιων λεκανών που καλύπτονται από το πρόγραμμα·

β)  το σχέδιο δράσης για την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας που αναφέρεται στο άρθρο 15·

γ)  ενδεχομένως, τα σχέδια δράσης για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 στο άρθρο 29γ· [Τροπολογία 100]

γα)   κατά περίπτωση, τα σχέδια δράσης για θαλάσσιες λεκάνες υπέρ των υποεθνικών ή περιφερειακών αρχών που είναι αρμόδιες για την αλιεία, τα οστρακοειδή και τα ναυτιλιακά. [Τροπολογία 101]

4.  Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα καταρτίσουν, στο πλαίσιο του προγράμματός τους, σχέδιο δράσης για καθεμία από τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειές τους που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, το οποίο θα περιλαμβάνει:

α)  μια στρατηγική για τη βιώσιμη εκμετάλλευση της αλιείας και την ανάπτυξη των βιώσιμων τομέων της γαλάζιας οικονομίας·

β)  περιγραφή των κύριων προβλεπόμενων δράσεων και των αντίστοιχων χρηματοοικονομικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων:

i)  της διαρθρωτικής στήριξης στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας βάσει του τίτλου II·

ii)  της αντιστάθμισης των πρόσθετων δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 21·

iii)  κάθε άλλης επένδυσης στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία που είναι αναγκαία για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης των ακτών. [Τροπολογία 102]

5.  Η Επιτροπή, αφού λάβει τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων γνωμοδοτικών συμβουλίων, θα εκπονήσει ανάλυση κάθε θαλάσσιας λεκάνης, αναφέροντας τα κοινά πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της θαλάσσιας λεκάνης όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, όπως αναφέρεται στην οδηγία 2008/56/ΕΚ. Όπου ενδείκνυται, Κατά την εν λόγω ανάλυση λαμβάνονται υπόψη οι υφιστάμενες θαλάσσιες λεκάνες και οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές. [Τροπολογία 103]

6.  Η Επιτροπή αξιολογεί το πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων]. Στην εκτίμησή της λαμβάνει υπόψη ιδίως:

α)  τη μεγιστοποίηση της συνεισφοράς του προγράμματος στις προτεραιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4·

β)  την ισορροπία μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας των στόλων και των διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων, όπως αναφέρουν ετησίως τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

βα)   κατά περίπτωση, την ανάγκη εκσυγχρονισμού ή ανανέωσης των στόλων· [Τροπολογία 104]

γ)  ενδεχομένως, τα πολυετή σχέδια διαχείρισης που εγκρίθηκαν δυνάμει των άρθρων 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα σχέδια διαχείρισης που εγκρίθηκαν βάσει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου και τις συστάσεις των περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας, εφόσον ισχύουν για την Ένωση·

δ)  την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης που αναφέρεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

δα)   τον έλεγχο των χωροκατακτητικών ειδών που προκαλούν σημαντική ζημία στην παραγωγικότητα της αλιείας· [Τροπολογία 105]

δβ)   τη στήριξη της έρευνας για καινοτόμα επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία και της χρήσης τους σε ολόκληρη την Ένωση, όχι κατ’ αποκλειστικότητα αλλά, μεταξύ άλλων, σύμφωνα και με το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013· [Τροπολογία 106]

ε)  τα πιο πρόσφατα στοιχεία σχετικά με την ισορροπία ανάμεσα στις περιβαλλοντικές προτεραιότητες και τις κοινωνικοοικονομικές επιδόσεις της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και, ιδίως, του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας· [Τροπολογία 107]

στ)  ενδεχομένως, τις αναλύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5·

ζ)  τη συμβολή του προγράμματος στην επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στις οικονομικές και τις κοινωνικές παραμέτρους και στη διατήρηση και την αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, ενώ η στήριξη που σχετίζεται με τους τόπους του Natura 2000 θα είναι σύμφωνη με τα πλαίσια δράσης κατά προτεραιότητα που καταρτίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και των οικοσυστημάτων των γλυκών υδάτων· [Τροπολογία 108]

η)  τη συνεισφορά του προγράμματος στη συλλογή και μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων σύμφωνα με την οδηγία xx/xx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [οδηγία σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον](30)· [Τροπολογία 109]

θ)  τη συμβολή του προγράμματος στον μετριασμό αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, στον μετριασμό της και στην προσαρμογή σε αυτή, μεταξύ άλλων και με τη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της εξοικονόμησης καυσίμων· [Τροπολογία 110]

θα)   τη συμβολή του προγράμματος στην καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας. [Τροπολογία 111]

7.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων], η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την έγκριση του προγράμματος. Η Επιτροπή θα εγκρίνει το προτεινόμενο πρόγραμμα υπό τον όρο ότι παρασχέθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία.

8.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων], η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την έγκριση του προγράμματος.

Άρθρο 10

Προγραμματισμός για στήριξη υπό άμεση και έμμεση διαχείριση

Ο τίτλος III θα υλοποιηθεί μέσω των προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 110 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης]. Στα προγράμματα εργασίας καθορίζεται, κατά περίπτωση, το συνολικό ποσό που προορίζεται για τις συνδυαστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 47.

ΤΙΤΛΟΣ II

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γενικές αρχές στήριξης

Άρθρο 11

Κρατική ενίσχυση

1.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, τα άρθρα 107, 108 και 109 της Συνθήκης εφαρμόζονται στις ενισχύσεις που χορηγούνται από τα κράτη μέλη σε επιχειρήσεις του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

2.  Ωστόσο, τα άρθρα 107, 108 και 109 της Συνθήκης δεν εφαρμόζονται στις πληρωμές που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 42 της Συνθήκης.

3.  Οι εθνικές διατάξεις που θεσπίζουν δημόσια χρηματοδότηση πέραν των διατάξεων του παρόντος κανονισμού σχετικά με τις πληρωμές που αναφέρονται στην παράγραφο 2, αντιμετωπίζονται στο σύνολό τους βάσει της παραγράφου 1.

Άρθρο 12

Αποδοχή των αιτήσεων

1.  Η αίτηση που υποβλήθηκε από δικαιούχο αιτούνται για στήριξη από το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ είναι απαράδεκτη για προσδιορισμένο χρονικό διάστημα που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4, εάν έχει προσδιοριστεί από την αρμόδια αρχή ότι ο ενδιαφερόμενος δικαιούχος αιτών: [Τροπολογία 112]

α)  έχει διαπράξει σοβαρές παραβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου(31) ή του άρθρου 90 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου ή βάσει άλλης νομοθεσίας που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, εντός του πλαισίου της ΚΑΠ και της ενωσιακής περιβαλλοντικής νομοθεσίας· [Τροπολογία 317]

β)  έχει συμμετάσχει στη λειτουργία, τη διαχείριση ή την κυριότητα αλιευτικών σκαφών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας της Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 40 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, ή σκάφους που φέρει σημαία χωρών που προσδιορίζονται ως μη συνεργαζόμενες τρίτες χώρες, όπως ορίζεται στο άρθρο 33 του εν λόγω κανονισμού· ή

γ)  έχει διαπράξει οποιαδήποτε από τις περιβαλλοντικές παραβάσεις που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 της οδηγίας 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(32), όταν η αίτηση υποβάλλεται για στήριξη δυνάμει του άρθρου 23. [Τροπολογία 114]

2.  Ο δικαιούχος, μετά την υποβολή της αίτησης, εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τους όρους παραδεκτού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της δράσης και για περίοδο πέντε δύο ετών μετά την τελική πληρωμή στον εν λόγω δικαιούχο. [Τροπολογία 115]

3.  Με την επιφύλαξη εθνικών κανονισμών μεγαλύτερης εμβέλειας όπως συμφωνήθηκαν στη συμφωνία σύμπραξης με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, η αίτηση που υποβλήθηκε από δικαιούχο είναι απαράδεκτη για προσδιορισμένο χρονικό διάστημα που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4, εάν έχει καθοριστεί από την αρμόδια αρχή ότι ο δικαιούχος έχει διαπράξει απάτη, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(33).

4.  Η Επιτροπή θα είναι αρμόδια να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 52 σχετικά με:

α)  τον προσδιορισμό του κατωφλίου έναρξης απαραδέκτου και του χρονικού διαστήματος απαραδέκτου που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 3, το οποίο είναι ανάλογο προς τη φύση, τη σοβαρότητα, τη διάρκεια και την επανάληψη των σοβαρών παραβάσεων, αδικημάτων ή απάτης, και είναι τουλάχιστον διάρκειας ενός έτους·

αα)   τυχόν προϋποθέσεις βάσει των οποίων μειώνεται το χρονικό διάστημα μη επιλεξιμότητας· [Τροπολογία 116]

αβ)   τον προσδιορισμό των όρων που πρέπει να τηρούνται μετά την υποβολή της αίτησης της παραγράφου 2, καθώς και των τρόπων ανάκτησης, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, των ενισχύσεων που είχαν καταβληθεί, με κλιμακοθέτηση βάσει της σοβαρότητας της διαπραχθείσας παράβασης· [Τροπολογία 117]

β)  τις σχετικές ημερομηνίες έναρξης ή λήξης του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 3.

5.  Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους δικαιούχους που υποβάλλουν αίτηση στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ να υποβάλουν στη διαχειριστική αρχή υπογεγραμμένη δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι τηρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3. Τα κράτη μέλη επαληθεύουν την ακρίβεια της εν λόγω δήλωσης πριν εγκρίνουν τη δράση, βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στο εθνικό μητρώο παραβάσεων που αναφέρεται στο άρθρο 93 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 ή βάσει οποιωνδήποτε άλλων διαθέσιμων δεδομένων.

Για τους σκοπούς της επαλήθευσης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, ένα κράτος μέλος παρέχει, κατόπιν αιτήματος άλλου κράτους μέλους, τις πληροφορίες που περιέχονται στο εθνικό του μητρώο παραβάσεων που αναφέρεται στο άρθρο 93 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

5α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν την περίοδο απαραδέκτου και στις αιτήσεις που υποβάλλουν αλιείς εσωτερικών υδάτων οι οποίοι έχουν διαπράξει σοβαρές παραβάσεις όπως αυτές ορίζονται από τους εθνικούς κανόνες. [Τροπολογία 118]

Άρθρο 12α

Επιλέξιμες δράσεις

Ένα πλήθος από δράσεις προσδιορισμένες από τα κράτη μέλη στα προγράμματά τους μπορεί να λάβει στήριξη από το ΕΤΘΑΥ, υπό τον όρο να υπάγεται σε μια ή περισσότερες από τις προτεραιότητες που ορίζει ο παρών κανονισμός. [Τροπολογία 119]

Άρθρο 13

Μη επιλέξιμες δράσεις

Οι ακόλουθες δράσεις δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ:

α)  δράσεις που αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα ενός αλιευτικού σκάφους ή στηρίζουν την απόκτηση εξοπλισμού που αυξάνει την ικανότητα ενός αλιευτικού σκάφους να εντοπίζει αλιεύματα, εκτός εάν σκοπός είναι η βελτίωση της ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας ή διαβίωσης του πληρώματος, συμπεριλαμβανομένων των διορθώσεων στην ευστάθεια του σκάφους ή στην ποιότητα του προϊόντος, υπό τον όρο ότι η αύξηση δεν υπερβαίνει το όριο που έχει επιτραπεί στο οικείο κράτος μέλος, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ισορροπία μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων και χωρίς αύξηση της ικανότητας του οικείου αλιευτικού σκάφους να αλιεύει ψάρια· [Τροπολογία 120]

β)  η κατασκευή και η απόκτηση αλιευτικών σκαφών ή η εισαγωγή αλιευτικών σκαφών, εκτός εάν προβλέπεται άλλως στον παρόντα κανονισμό·

γ)  η μεταφορά ή η μετανηολόγηση αλιευτικών σκαφών σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας κοινοπραξιών με εταίρους των εν λόγω χωρών·

δ)  η προσωρινή ή οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, εκτός εάν προβλέπεται άλλως στον παρόντα κανονισμό·

ε)  η πειραματική αλιεία·

στ)  η μεταβίβαση της κυριότητας μιας επιχείρησης, εκτός από τη μεταβίβαση μιας επιχείρησης σε νεαρούς αλιείς ή σε νεαρούς υδατοκαλλιεργητές· [Τροπολογία 121]

ζ)  η άμεση ανανέωση του αποθέματος, εκτός εάν προβλέπεται ρητά ως μέτρο διατήρησης από νομική πράξη της Ένωσης ή στην περίπτωση σε περιπτώσεις πειραματικού εμπλουτισμού ή επανεμπλουτισμού αποθεμάτων σε συνδυασμό με διαδικασίες βελτίωσης των περιβαλλοντικών και παραγωγικών συνθηκών του φυσικού περιβάλλοντος· [Τροπολογία 122]

η)  η κατασκευή νέων λιμένων, νέων τόπων εκφόρτωσης, ή νέων ιχθυοσκαλών εκτός των μικρών λιμένων και των τόπων εκφόρτωσης σε απομακρυσμένες περιοχές, ιδίως στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, στα απομακρυσμένα νησιά και στις απόκεντρες και μη αστικές παράκτιες περιοχές· [Τροπολογία 123]

θ)  οι μηχανισμοί παρέμβασης στην αγορά που αποσκοπούν στην προσωρινή ή μόνιμη απόσυρση προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας από την αγορά με σκοπό τη μείωση της προσφοράς, προκειμένου να αποφευχθεί μείωση ή αύξηση των τιμών· κατ’επέκταση, οι δράσεις αποθήκευσης σε αλυσίδα εφοδιαστικής που θα μπορούσαν να παράγουν τα ίδια αποτελέσματα είτε εκούσια ή ακούσια· [Τροπολογία 124]

ι)  πλην των περιπτώσεων όπου ο παρών κανονισμός προβλέπει διαφορετικά, οι επενδύσεις επί των αλιευτικών σκαφών που είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της ενωσιακής ή της εθνικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που απορρέουν από τις υποχρεώσεις της Ένωσης στο πλαίσιο των περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας, εκτός κι αν οι επενδύσεις αυτές οδηγούν σε δυσανάλογο κόστος για τον φορέα εκμετάλλευσης· [Τροπολογία 125]

ια)  οι επενδύσεις επί των αλιευτικών σκαφών που έχουν πραγματοποιήσει δραστηριότητες στη θάλασσα για λιγότερο από 60 ημέρες για καθένα από τα δύο ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης για στήριξη. [Τροπολογία 126]

ιαα)  η αντικατάσταση ή ο εκσυγχρονισμός της κύριας ή της βοηθητικής μηχανής ενός αλιευτικού σκάφους, εάν οδηγεί σε αύξηση της ισχύος σε Kw· [Τροπολογία 127]

ιαβ)  η παραγωγή γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, όταν η παραγωγή αυτή ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. [Τροπολογία 128]

Άρθρο 13α

Στήριξη σε δράσεις διαχείρισης της αλιείας και των αλιευτικών στόλων.

Ο ΕΤΘΑΥ μπορεί να υποστηρίζει δράσεις διαχείρισης της αλιείας και των αλιευτικών στόλων σύμφωνα με το καθεστώς εισόδου/εξόδου αναφέρεται στο άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και με τα ανώτατα όρια αλιευτικής ικανότητας που καθορίζονται στο παράρτημα II του εν λόγω κανονισμού. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη προσπαθούν να βελτιστοποιήσουν την κατανομή της διαθέσιμης αλιευτικής τους ικανότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του στόλου τους, χωρίς να αυξήσουν τη συνολική αλιευτική τους ικανότητα. [Τροπολογία 323]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Προτεραιότητα 1: προώθηση της βιώσιμης αλιείας, και της διατήρησης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων και της κοινωνικοοικονομικής σταθερότητας [Τροπολογία 129]

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 14

Γενικό εύρος της στήριξης

1.  Η στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών στόχων και των στόχων απασχόλησης της ΚΑΠ, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και προωθεί τον κοινωνικό διάλογο μεταξύ των μερών. [Τροπολογία 130]

2.  Όταν χορηγείται στήριξη βάσει του παρόντος κεφαλαίου για ένα σκάφος, το εν λόγω σκάφος δεν μεταβιβάζεται ούτε μετανηολογείται εκτός της Ένωσης για τουλάχιστον πέντε έτη από την τελική πληρωμή της δράσης που έλαβε στήριξη.

3.  Η στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου ισχύει επίσης για την αλιεία εσωτερικών υδάτων, με εξαίρεση τα άρθρα 15 και 17.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Άρθρο 15

Σχέδιο δράσης για την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας

1.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, στο πλαίσιο του προγράμματός τους, και σε δέουσα συνεργασία με τους συναφείς κλάδου, ένα ειδικό σχέδιο δράσης για την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, το οποίο καθορίζει στρατηγική για την ανάπτυξη επικερδούς και βιώσιμης, μικρής κλίμακας παράκτιας αλιείας. Η στρατηγική αυτή πρέπει να είναι διαρθρωμένη στους ακόλουθους τομείς, κατά περίπτωση: [Τροπολογία 131]

α)  προσαρμογή και διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας·

β)  προώθηση πρακτικών αλιείας χαμηλού αντίκτυπου και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που είναι ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή, οι οποίες ελαχιστοποιούν τις ζημιές στο θαλάσσιο περιβάλλον·

γ)  ενίσχυση της αλυσίδας αξίας του τομέα και προώθηση στρατηγικών εμπορίας, προωθώντας μηχανισμούς που βελτιώνουν την τιμή πρώτης πώλησης, ώστε να ωφεληθούν οι αλιείς με την αύξηση της ανταμοιβής τους για την εργασία τους, και που προωθούν τη δίκαιη και κατάλληλη κατανομή της προστιθέμενης αξίας σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας του τομέα, μειώνοντας τα περιθώρια των μεσαζόντων, αυξάνοντας τις τιμές που καταβάλλονται στους παραγωγούς και περιορίζοντας τις τιμές που καταβάλλουν οι τελικοί καταναλωτές· [Τροπολογία 311]

δ)  προώθηση δεξιοτήτων, γνώσεων, καινοτομίας και δημιουργίας ικανοτήτων, ιδίως για τους νεαρούς αλιείς· [Τροπολογία 132]

ε)  βελτίωση της υγείας, της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας επί των αλιευτικών σκαφών, στην πεζή αλιεία και στη συλλογή οστρακοειδών, όπως και στις χερσαίες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αλιεία· [Τροπολογία 133]

στ)  αυξημένη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις συλλογής, ιχνηλασιμότητας, παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης δεδομένων·

ζ)  συμμετοχή στη συμμετοχική διαχείριση του θαλάσσιου χώρου, συμπεριλαμβανομένων των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών και των τόπων του Natura 2000·

η)  διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στην ευρύτερη βιώσιμη γαλάζια οικονομία·

θ)  συλλογική οργάνωση και συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και παροχής συμβουλών.

2.  Το σχέδιο δράσης λαμβάνει υπόψη τις προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) για την εξασφάλιση βιώσιμης αλιείας μικρής κλίμακας και, ενδεχομένως, το περιφερειακό σχέδιο δράσης για την αλιεία μικρής κλίμακας της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο.

3.  Για τον σκοπό της παρακολούθησης της υλοποίησης της στρατηγικής που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το σχέδιο δράσης καθορίζει συγκεκριμένα ορόσημα και στόχους που συνδέονται με σχετικούς δείκτες που θεσπίζονται στο πλαίσιο του πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 37.

3α.  Προς ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου των φορέων εκμετάλλευσης που υποβάλλουν αίτηση για ενίσχυση, τα κράτη μέλη προσπαθούν να καθιερώσουν ένα ενιαίο ενωσιακό απλουστευμένο έντυπο αίτησης για υπαγωγή στα μέτρα του ΕΤΘΑΥ. [Τροπολογία 134]

Άρθρο 16

Επενδύσεις σε σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας

1.  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίζει τις ακόλουθες επενδύσεις όσον αφορά τα σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας τα οποία ανήκουν σε τμήμα στόλου για το οποίο η τελευταία έκθεση σχετικά με την αλιευτική ικανότητα, που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, κατέδειξε την ύπαρξη ισορροπίας με τις αλιευτικές δυνατότητες που είναι διαθέσιμες στο εν λόγω τμήμα:

α)  την πρώτη απόκτηση αλιευτικού σκάφους από νέους αλιείς, οι οποίοι κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης είναι κάτω των 40 ετών και έχουν εργαστεί τουλάχιστον πέντε έτη ως αλιείς ή έχουν αποκτήσει επαρκή επαγγελματικά προσόντα·

αα)  αναταξινόμηση, ανανέωση και αλλαγή του μεγέθους των σκαφών, όταν είναι σαφώς πεπαλαιωμένα, γεγονός που καθιστά δυνατή τη βελτίωση των αλιευτικών συνθηκών και την αύξηση των περιόδων παραμονής στη θάλασσα. [Τροπολογία 312]

β)  την αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό κύριας ή βοηθητικής μηχανής.

βα)  διευκόλυνση της πρόσβασης σε πιστώσεις, ασφαλιστικά προϊόντα και χρηματοπιστωτικά μέσα. [Τροπολογία 136]

2.  Τα σκάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να είναι εξοπλισμένα για θαλάσσια αλιεία και να έχουν παλαιότητα μεταξύ 5 και 30 ετών. [Τροπολογία 137]

3.  Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) μπορεί να χορηγηθεί μόνο υπό τους ακόλουθους όρους:

α)  η νέας ή εκσυγχρονισμένη μηχανή δεν θα έχει μεγαλύτερη ισχύ σε kW από την υπάρχουσα μηχανή·

β)  κάθε μείωση της αλιευτικής ικανότητας σε kW λόγω αντικατάστασης ή εκσυγχρονισμού κύριας ή βοηθητικής μηχανής αφαιρείται οριστικά από το μητρώο στόλου της Ένωσης·

γ)  η ισχύς της μηχανής του αλιευτικού σκάφους έχει υποβληθεί σε φυσική επιθεώρηση από το κράτος μέλος για να εξασφαλιστεί ότι δεν υπερβαίνει την ισχύ μηχανής που αναγράφεται στην άδεια αλιείας.

4.  Καμία στήριξη δεν χορηγείται δυνάμει του παρόντος άρθρου, εάν η εκτίμηση της ισορροπίας μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και αλιευτικών δυνατοτήτων στην τελευταία έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για το τμήμα του στόλου στο οποίο υπάγονται τα σκάφη, δεν έχει καταρτισθεί με βάση τους βιολογικούς και οικονομικούς δείκτες, καθώς και τους δείκτες χρήσης σκαφών που καθορίζονται στις κοινές κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στον εν λόγω κανονισμό.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Άρθρο 17

Διαχείριση αλιείας και αλιευτικών στόλων

1.  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ μπορεί να υποστηρίζει δράσεις διαχείρισης της αλιείας και των αλιευτικών στόλων.

2.  Εάν Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χορηγείται μπορεί να χορηγηθεί μέσω αποζημίωσης για την οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ακόλουθοι όροι: [Τροπολογία 139]

α)  η παύση προβλέπεται ως εργαλείο σχεδίου δράσης που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

αα)  η παύση οδηγεί σε μόνιμη μείωση της αλιευτικής ικανότητας, επειδή η χορηγηθείσα ενίσχυση δεν επανεπενδύεται στον στόλο· [Τροπολογία 140]

β)  η παύση επιτυγχάνεται με τη διάλυση του αλιευτικού σκάφους ή με τον παροπλισμό και τη μετασκευή του για άλλες δραστηριότητες πλην της εμπορικής αλιείας, σύμφωνα με τους στόχους της ΚΑΠ και των πολυετών σχεδίων·

γ)  το αλιευτικό σκάφος είναι νηολογημένο ως ενεργό και έχει πραγματοποιήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα για τουλάχιστον 120 90 ημέρες σε καθένα από τα τρία δύο τελευταία ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης στήριξης· [Τροπολογία 141]

δ)  η ισοδύναμη αλιευτική ικανότητα αφαιρείται οριστικά από το μητρώο αλιευτικού στόλου της Ένωσης και οι αλιευτικές άδειες και οι άδειες αλίευσης ανακαλούνται οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφοι 5 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013· και

ε)  ο δικαιούχος απαγορεύεται να νηολογήσει οποιοδήποτε αλιευτικό σκάφος εντός πέντε ετών από την παραλαβή της στήριξης.

Οι αλιείς, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών αλιευτικών σκαφών και των μελών των πληρωμάτων που, επί τουλάχιστον 90 ημέρες ετησίως κατά τα δύο ημερολογιακά έτη που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης, έχουν εργαστεί στη θάλασσα επί αλιευτικού σκάφους της Ένωσης υπαγόμενου σε οριστική παύση, μπορούν επίσης να λάβουν την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 στήριξη. Οι ενδιαφερόμενοι αλιείς παύουν πλήρως κάθε αλιευτική δραστηριότητα. Ο δικαιούχος παρέχει στην αρμόδια αρχή απόδειξη της πλήρους παύσης των αλιευτικών του δραστηριοτήτων. Ο αλιέας επιστρέφει την αντιστάθμιση pro rata temporis εάν επανέλθει στην αλιευτική δραστηριότητα εντός περιόδου μικρότερης των δύο ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης. [Τροπολογία 143]

3.  Η στήριξη για την οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που αναφέρεται στην παράγραφο 2 υλοποιείται με χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με δαπάνες, σύμφωνα με το άρθρο 46 στοιχείο α) και το άρθρο 89 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων], και βασίζεται: στην πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. [Τροπολογία 144]

α)  στην εκπλήρωση των όρων σύμφωνα με το άρθρο 46 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων]· και [Τροπολογία 145]

β)  στην επίτευξη αποτελεσμάτων σύμφωνα με το άρθρο 46 στοιχείο α) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων]. [Τροπολογία 146]

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 52, για τον καθορισμό των όρων που αναφέρονται στο στοιχείο α), οι οποίοι συνδέονται με την εφαρμογή των μέτρων διατήρησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. [Τροπολογία 147]

4.  Καμία στήριξη δεν χορηγείται δυνάμει της παραγράφου 2, εάν η εκτίμηση της ισορροπίας μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και αλιευτικών δυνατοτήτων στην τελευταία έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για το τμήμα του στόλου στο οποίο υπάγονται τα σκάφη, δεν έχει καταρτισθεί με βάση τους βιολογικούς και οικονομικούς δείκτες, καθώς και τους δείκτες χρήσης σκαφών που καθορίζονται στις κοινές κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στον εν λόγω κανονισμό.

Άρθρο 18

Έκτακτη Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων [Τροπολογία 148]

1.  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίζει τη χορήγηση αποζημίωσης για την έκτακτη προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που προκαλείται από: [Τροπολογία 149]

α)  μέτρα διατήρησης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ), και ι) και ια) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων βιολογικής ανάπαυσης και εξαιρουμένων των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TACs) και ποσοστώσεων, ή ισοδύναμα μέτρα διατήρησης που θεσπίζονται από περιφερειακούς οργανισμούς διαχείρισης της αλιείας, όταν εφαρμόζονται στην Ένωση· [Τροπολογία 150]

β)  μέτρα έκτακτης ανάγκης της Επιτροπής ή των κρατών μελών σε περίπτωση σοβαρής απειλής για τους θαλάσσιους βιολογικούς πόρους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 στα άρθρα 12 και 13 αντιστοίχως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013· [Τροπολογία 151]

γ)  διακοπή που οφείλεται σε εφαρμογής ή μη ανανέωση, για λόγους ανωτέρας βίας, όσον αφορά την εφαρμογή μιας συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας ή σχετικού πρωτοκόλλου· ή [Τροπολογία 152]

δ)  φυσικές καταστροφές ή περιβαλλοντικά περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων συμβάντων απαγόρευσης για λόγους υγείας ή αφύσικης θνησιμότητας ιχθυαποθεμάτων, ατυχημάτων στη θάλασσα στη διάρκεια αλιευτικών δραστηριοτήτων και δυσμενών κλιματικών συμβάντων, συμπεριλαμβανομένων των παρατεταμένων ανασφαλών καιρικών συνθηκών στη θάλασσα που επηρεάζουν ένα συγκεκριμένο τύπο αλιείας, όπως αναγνωρίζονται επισήμως από τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους. [Τροπολογία 153]

Οι περιοδικές εποχικές αναστολές αλιευτικών δραστηριοτήτων δεν λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση αποζημίωσης ή την καταβολή πληρωμών δυνάμει του παρόντος άρθρου. [Τροπολογία 154]

2.  Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χορηγηθεί μόνον εφόσον:

α)  οι εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες του συγκεκριμένου σκάφους διακόπτονται τουλάχιστον επί 90 30 συνεχείς ημέρες· και [Τροπολογία 155]

β)  οι οικονομικές ζημίες που προκύπτουν από την παύση υπερβαίνουν το 30% του ετήσιου κύκλου εργασιών της οικείας επιχείρησης, υπολογιζόμενες βάσει του μέσου κύκλου εργασιών της επιχείρησης αυτής κατά τα τρία προηγούμενα ημερολογιακά έτη.

3.  Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χορηγείται μόνο:

α)  στους ιδιοκτήτες των αλιευτικών σκαφών ή στους πεζούς αλιείς που είναι νηολογημένα ως ενεργά εγγεγραμμένοι ως ενεργοί και έχουν πραγματοποιήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα για επί τουλάχιστον 120 ημέρες σε καθένα από κατά τα τρία δύο τελευταία ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης στήριξης· ή [Τροπολογία 157]

β)  σε αλιείς που έχουν εργαστεί στη θάλασσα για τουλάχιστον 120 ημέρες σε καθένα από κατά τα τρία δύο τελευταία ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης στήριξης επί αλιευτικού σκάφους της Ένωσης το οποίο αφορά η έκτακτη προσωρινή διακοπή. [Τροπολογία 158]

Η αναφορά στον αριθμό ημερών στη θάλασσα στην παρούσα παράγραφο δεν ισχύει για την αλιεία χελιών.

4.  Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χορηγηθεί για μέγιστη διάρκεια 6 μηνών ανά σκάφος κατά την περίοδο από το 2021 έως το 2027. [Χωριστή ψηφοφορία]

5.  Όλες οι αλιευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από τα εν λόγω σκάφη και αλιείς αναστέλλονται ουσιαστικά κατά τη διάρκεια της περιόδου που αφορά η παύση. Η αρμόδια αρχή βεβαιώνεται ότι το συγκεκριμένο σκάφος έχει σταματήσει κάθε αλιευτική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου που αφορά η έκτακτη προσωρινή παύση και ότι αποφεύγεται κάθε υπεραντιστάθμιση που προκύπτει από τη χρήση του σκάφους για άλλους σκοπούς. [Τροπολογία 159]

Άρθρο 19

Έλεγχος και επιβολή της νομοθεσίας

1.  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη και εφαρμογή ενωσιακού συστήματος ελέγχου της αλιείας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και διευκρινίζεται περαιτέρω στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου.

2.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 στοιχείο ι), η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί επίσης να καλύπτει:

α)  την αγορά, και εγκατάσταση και διαχείριση επί των σκαφών των αναγκαίων συσκευών για την υποχρεωτική παρακολούθηση σκαφών και ηλεκτρονικών συστημάτων υποβολής εκθέσεων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς ελέγχου και επιθεώρησης, μόνον στην περίπτωση των αλιευτικών σκαφών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας ολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων· [Τροπολογία 160]

β)  την αγορά και την εγκατάσταση επί των σκαφών των απαραίτητων συσκευών για τα υποχρεωτικά ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης εξ αποστάσεως που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης που αναφέρεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013· [Τροπολογία 161]

γ)  την αγορά και την εγκατάσταση επί των σκαφών συσκευών για την υποχρεωτική συνεχή μέτρηση και καταγραφή της ισχύος της μηχανής. [Τροπολογία 162]

3.  Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί επίσης να συμβάλλει στη θαλάσσια επιτήρηση που αναφέρεται στο άρθρο 28 και στην ευρωπαϊκή συνεργασία στο πλαίσιο καθηκόντων ακτοφυλακής που αναφέρεται στο άρθρο 29.

4.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2, η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χορηγηθεί επίσης για δράσεις που πραγματοποιούνται εκτός του εδάφους της Ένωσης.

Άρθρο 20

Συλλογή, και επεξεργασία και διάδοση των δεδομένων για τη διαχείριση της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και για επιστημονικούς σκοπούς [Τροπολογία 163]

1.  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίζει τη συλλογή, τη διαχείριση, την επεξεργασία, και τη χρήση και τη διάδοση δεδομένων για σκοπούς διαχείρισης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και για επιστημονικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για την ερασιτεχνική αλιεία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και διευκρινίζεται περαιτέρω στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/1004, βάσει των εθνικών σχεδίων εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1004. [Τροπολογία 164]

2.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2, η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χορηγηθεί επίσης για πράξεις που πραγματοποιούνται εκτός του εδάφους της Ένωσης.

3.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις διαδικασίες, τον μορφότυπο και τα χρονοδιαγράμματα για την υποβολή των εθνικών σχεδίων εργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 53 παράγραφος 2.

4.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες εγκρίνει ή τροποποιεί τα εθνικά σχέδια εργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του έτους από το οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί το πρόγραμμα εργασίας.

Άρθρο 22

Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας και παράκτιας βιοποικιλότητας και των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων των γλυκών υδάτων [Τροπολογία 166]

1.  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ ενδέχεται να στηρίζει δράσεις για την προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας και παράκτιας βιοποικιλότητας και των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων γλυκών υδάτων, μεταξύ άλλων στα εσωτερικά ύδατα. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να προωθηθεί η συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και με τα ευρωπαϊκά δορυφορικά προγράμματα ώστε να συγκεντρωθούν περισσότερα δεδομένα σχετικά με την κατάσταση της θαλάσσιας ρύπανσης και ιδίως των πλαστικών αποβλήτων στα ύδατα. [Τροπολογία 167]

2.  Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να καλύπτει:

α)  αποζημιώσεις στους αλιείς για τη συλλογή απολεσθέντος αλιευτικού εξοπλισμού ή για την παθητική συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής φυκιών από τη Θάλασσα των Σαργασσών στις πληττόμενες εξόχως απόκεντρες περιοχές· [Τροπολογία 168]

β)  επενδύσεις σε λιμένες για την παροχή κατάλληλων εγκαταστάσεων υποδοχής, αποθήκευσης και ανακύκλωσης για τον απολεσθέντα αλιευτικό εξοπλισμό και τα θαλάσσια απορρίμματα, καθώς και για τα ανεπιθύμητα αλιεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, που συλλέγονται από τη θάλασσα· [Τροπολογία 169]

βα)   την προστασία των εργαλείων και των αλιευμάτων απέναντι σε θηλαστικά και πτηνά που είναι υπό την προστασία των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ ή 2009/147/ΕΚ, υπό τον όρο ότι δεν θα υπονομεύεται η επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων· [Τροπολογία 170]

ββ)   την αντιστάθμιση για τη χρήση εργαλείων βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας· [Τροπολογία 171]

γ)  δράσεις για την επίτευξη ή διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ·

γα)   μέτρα για την επίτευξη και διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα γλυκά ύδατα· [Τροπολογία 172]

γβ)  δραστηριότητες απορρύπανσης, ιδίως προκειμένου για πλαστικά, στις παράκτιες περιοχές, στους λιμένες και τους ιχθυότοπους της Ένωσης· [Τροπολογία 173]

δ)  την εφαρμογή μέτρων για τη χωροταξική προστασία που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ·

ε)  τη διαχείριση, την αποκατάσταση και την παρακολούθηση των τόπων του Natura 2000, σύμφωνα με τα πλαίσια δράσης κατά προτεραιότητα που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγία 92/43/ΕΟΚ·

στ)  την προστασία των ειδών βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, και της οδηγίας 2009/147/ΕΚ, σύμφωνα με τα πλαίσια δράσης κατά προτεραιότητα που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, και την προστασία όλων των ειδών που προστατεύονται από την Σύμβαση CITES (Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση) και/ή περιλαμβάνονται στον κόκκινο κατάλογο της IUCN (Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης). [Τροπολογία 174]

στα)   την κατασκευή, την τοποθέτηση ή τον εκσυγχρονισμό στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων προοριζόμενων να προστατεύουν και να βελτιώνουν τη θαλάσσια πανίδα και χλωρίδα, συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής προετοιμασίας και της αξιολόγησής τους και, στην περίπτωση της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, των παραδοσιακών αγκυροβολημένων διατάξεων συγκέντρωσης ιχθύων· [Τροπολογία 175]

στβ)   συστήματα για την αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από τα θηλαστικά και τα πτηνά που τελούν υπό την προστασία των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ· [Τροπολογία 176]

στγ)   συνεισφορές για την καλύτερη διαχείριση ή τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων· [Τροπολογία 177]

στδ)   στήριξη για το προστατευτικό κυνήγι ή τη διαχείριση της όχλησης από άγρια είδη που θέτουν σε κίνδυνο τα βιώσιμα επίπεδα των ιχθυαποθεμάτων· [Τροπολογία 178]

στε)   άμεση ανανέωση του αποθέματος ως μέτρο διατήρησης με νομική πράξη της Ένωσης [Τροπολογία 179]

στστ)   στήριξη για τη συλλογή και διαχείριση δεδομένων σχετικά με την εμφάνιση ξενικών ειδών που ενδέχεται να έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα· [Τροπολογία 180]

στζ)   κατάρτιση για αλιείς, ιδίως σχετικά με τη χρήση πιο επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων και εξοπλισμού, με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση και τη μείωση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον. [Τροπολογία 181]

2α.  Το ΕΤΘΑΥ μπορεί να χορηγεί χρηματοδότηση 100 % για ζημίες και επενδύσεις που έχουν σχέση με το άρθρο 22 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β). [Τροπολογία 182]

2β.  Τα στοιχεία ε) και στ) της παραγράφου 2 περιλαμβάνουν αντίστοιχες ενέργειες από ιχθυοτροφεία και γεωργούς. [Τροπολογία 183]

Άρθρο 22α

Επιστημονική έρευνα και συλλογή δεδομένων σχετικά με τον αντίκτυπο των μεταναστευτικών πτηνών

1.  Το ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίζει, βάσει των πολυετών εθνικών στρατηγικών σχεδίων, τη θέσπιση εθνικών ή διασυνοριακών έργων επιστημονικής έρευνας και συλλογής δεδομένων με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του αντίκτυπου των μεταναστευτικών πτηνών στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας και άλλα σχετικά ενωσιακά ιχθυαποθέματα. Τα αποτελέσματα των εν λόγω έργων θα πρέπει να δημοσιεύονται εγκαίρως και να διατυπώνουν συστάσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης.

2.  Για να είναι επιλέξιμο, ένα εθνικό έργο επιστημονικής έρευνας και συλλογής δεδομένων πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα ίδρυμα, εθνικό ή αναγνωρισμένο από την Ένωση.

3.  Για να είναι επιλέξιμο, ένα διασυνοριακό έργο επιστημονικής έρευνας και συλλογής δεδομένων πρέπει να περιλαμβάνει από ένα τουλάχιστον ίδρυμα από δύο τουλάχιστον διαφορετικά κράτη μέλη. [Τροπολογία 184]

Άρθρο 22β

Καινοτομία

1.  Για να τονώσει την καινοτομία στην αλιεία, το ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίζει έργα για την ανάπτυξη ή εισαγωγή νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων και εξοπλισμών, νέων ή βελτιωμένων διαδικασιών και τεχνικών, νέων ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο μεταποίησης και εμπορίας, σταδιακής εξάλειψης των απορρίψεων και των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, εισαγωγής νέων τεχνικών ή οργανωτικών γνώσεων, για τη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των αλιευτικών δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων και με τη βελτίωση των αλιευτικών τεχνικών και της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων, ή για την επίτευξη μιας πιο βιώσιμης χρήσης των έμβιων θαλάσσιων πόρων και για τη συνύπαρξη με προστατευόμενα αρπακτικά.

2.  Οι χρηματοδοτούμενες βάσει του παρόντος άρθρου δράσεις πηγάζουν από μεμονωμένους επιχειρηματίες ή οργανώσεις παραγωγών και τις ενώσεις τους.

3.  Τα αποτελέσματα των χρηματοδοτούμενων βάσει του παρόντος άρθρου δράσεων δημοσιοποιούνται από το κράτος μέλος. [Τροπολογία 185]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIα

Προτεραιότητα 1α: Προώθηση της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας [Τροπολογία 186]

Άρθρο 23

Υδατοκαλλιέργεια

1.  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίξει την προώθηση βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας –θαλάσσιου νερού και γλυκών υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας με κλειστά συστήματα συγκράτησης και ανακύκλωσης του νερού–, όπως προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και την αύξηση της παραγωγής της υδατοκαλλιέργειας, λαμβανομένης υπόψη της φέρουσας ικανότητας του οικοσυστήματος. Μπορεί επίσης να στηρίζει την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων στην υδατοκαλλιέργεια, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(34) και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(35):

2.  Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι σύμφωνη με τα πολυετή εθνικά στρατηγικά σχέδια για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

3.  Οι παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορούν να υποστηριχθούν μόνο μέσω επιχορηγήσεων δυνάμει του άρθρου 48 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων] και, κατά προτίμηση, μέσω των χρηματοδοτικών μέσων που προβλέπονται στο άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων] και μέσω του InvestEU, σύμφωνα με το άρθρο 10 του εν λόγω κανονισμού. [Τροπολογία 188]

Άρθρο 23α

Δίκτυο στατιστικών πληροφοριών για την υδατοκαλλιέργεια

1.  Το ΕΤΘΑΥ μπορεί να παρέχει στήριξη για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων με σκοπό τη διαχείριση της υδατοκαλλιέργειας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχεία α) και ε), στο άρθρο 34 παράγραφος 5 και στο άρθρο 35 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για τη σύσταση του Δικτύου Στατιστικών Πληροφοριών για την υδατοκαλλιέργεια (ASIN/RISA) και τα εθνικά σχέδια εργασίας για την υλοποίησή του.

2.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου στήριξη μπορεί να χορηγηθεί επίσης για δράσεις εκτελούμενες εκτός του εδάφους της Ένωσης.

3.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση κανόνων που αφορούν τις διαδικασίες, τη δομή και τα χρονοδιαγράμματα για την σύσταση του προβλεπόμενου στην παράγραφο 1 Δικτύου ASIN/RISA. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 53 παράγραφος 2.

4.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες εγκρίνει ή τροποποιεί τα εθνικά σχέδια εργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του έτους έναρξης εφαρμογής του προγράμματος εργασίας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 53 παράγραφος 2. [Τροπολογία 189]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Προτεραιότητα 2: προαγωγή ανταγωνιστικών και βιώσιμων αγορών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και μεταποιητικών κλάδων ως συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ένωση μέσω ανταγωνιστικής και βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και ανταγωνιστικών και βιώσιμων αγορών [Τροπολογία 190]

Άρθρο 24

Εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

1.  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίζει δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της κοινής οργάνωσης των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και διευκρινίζεται περαιτέρω στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013. Μπορεί επίσης να στηρίζει απτές επενδύσεις και δράσεις προώθησης της εμπορίας, της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αλιείας και βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας. [Τροπολογία 191]

1α.  Για την ετοιμασία και εκτέλεση των σχεδίων παραγωγής και εμπορίας που προβλέπονται στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013, το οικείο κράτος μέλος δύναται να χορηγήσει προκαταβολή ίση προς το 50 % της οικονομικής στήριξης μετά την έγκριση του σχεδίου παραγωγής και εμπορίας σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013. [Τροπολογία 192]

1β.  Η ετήσια στήριξη που χορηγείται ανά οργάνωση παραγωγών κατ’ έτος δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει το 3 % της μέσης ετήσιας αξίας της παραγωγής που διατέθηκε στο εμπόριο από την εν λόγω οργάνωση παραγωγών κατά τα τρία προηγούμενα ημερολογιακά έτη ή της παραγωγής που διατέθηκε στο εμπόριο από τα μέλη της συγκεκριμένης οργάνωσης κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου. Για οποιαδήποτε προσφάτως αναγνωρισθείσα οργάνωση παραγωγών, η στήριξη αυτή δεν υπερβαίνει το 3 % της μέσης ετήσιας αξίας της παραγωγής που έχουν διαθέσει στο εμπόριο τα μέλη της οργάνωσης αυτής κατά τα τρία προηγούμενα ημερολογιακά έτη. [Τροπολογία 193]

1γ.  Η ενίσχυση που αναφέρεται στην παράγραφο 1α χορηγείται μόνο σε οργανώσεις παραγωγών και σε ενώσεις οργανώσεων παραγωγών. [Τροπολογία 194]

Άρθρο 25

Μεταποίηση και αποθήκευση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας [Τροπολογία 195]

1.  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίζει επενδύσεις για τη μεταποίηση και αποθήκευση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Η εν λόγω στήριξη θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της κοινής οργάνωσης των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και διευκρινίζεται περαιτέρω στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013. [Τροπολογία 196]

1α.   Το ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίζει επίσης επενδύσεις για την καινοτομία κατά τη μεταποίηση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων παραγωγών και επιστημονικών φορέων. [Τροπολογία 197]

2.  Η στήριξη δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορεί να χορηγηθεί μόνο μέσω επιχορηγήσεων και μέσω των χρηματοδοτικών μέσων που προβλέπονται στο άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων] και μέσω του InvestEU, σύμφωνα με το άρθρο 10 του εν λόγω κανονισμού. [Τροπολογία 198]

2α.  Η ανάπτυξη εγκαταστάσεων μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας μπορεί να υποστηριχθεί από τα κράτη μέλη μέσω κονδυλίων από άλλα διαρθρωτικά ταμεία. [Τροπολογία 199]

Άρθρο 25α

Ενισχύσεις αποθήκευσης

1.  Το ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίξει την αποζημίωση αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών ή ενώσεων οργανώσεων παραγωγών που αποθηκεύουν τα αλιευτικά προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013, εφόσον τα προϊόντα αυτά αποθηκεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 30 και 31 του εν λόγω κανονισμού, βάσει των ακόλουθων προϋποθέσεων:

α)  το ποσό της ενίσχυσης για αποθήκευση δεν υπερβαίνει το ποσό του τεχνικού και οικονομικού κόστους των δράσεων που απαιτούνται για τη σταθεροποίηση και την αποθήκευση των εν λόγω προϊόντων·

β)  οι επιλέξιμες για ενίσχυση αποθήκευσης ποσότητες δεν υπερβαίνουν το 15 % των ετήσιων ποσοτήτων των συγκεκριμένων προϊόντων που διατίθενται προς πώληση από την οργάνωση παραγωγών·

γ)  η ετήσια χρηματοδοτική στήριξη δεν υπερβαίνει το 2 % της μέσης ετήσιας αξίας της παραγωγής που έχουν διαθέσει στην αγορά τα μέλη της οργάνωσης παραγωγών κατά την περίοδο 2016-2018. Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, σε περίπτωση που ένα μέλος μιας οργάνωσης παραγωγών δεν διέθεσε την παραγωγή του στην αγορά κατά το διάστημα 2016 έως 2018, λαμβάνεται υπόψη η μέση ετήσια αξία της παραγωγής που διατέθηκε στην αγορά τα τρία πρώτα χρόνια παραγωγής του συγκεκριμένου μέλους.

2.  Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 στήριξη χορηγείται μόνο μόλις τα προϊόντα διατεθούν στην αγορά για ανθρώπινη κατανάλωση.

3.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν το ποσό του τεχνικού και οικονομικού κόστους που προκύπτει για την επικράτειά τους ως εξής:

α)  το τεχνικό κόστος υπολογίζεται ετησίως με βάση το άμεσο κόστος που αφορά τις δράσεις που απαιτούνται για τη σταθεροποίηση και την αποθήκευση των εν λόγω προϊόντων·

β)  το οικονομικό κόστος υπολογίζεται κατ’ έτος με βάση το επιτόκιο που καθορίζεται ετησίως σε κάθε κράτος μέλος· το εν λόγω τεχνικό και οικονομικό κόστος δημοσιοποιείται.

4.  Τα κράτη μέλη διενεργούν ελέγχους για να εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα για τα οποία χορηγείται ενίσχυση αποθήκευσης πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο. Για τους σκοπούς των ελέγχων αυτών, οι δικαιούχοι ενίσχυσης αποθήκευσης τηρούν λογιστικά βιβλία αποθήκης για κάθε κατηγορία προϊόντων τα οποία αποθηκεύτηκαν και ακολούθως διατέθηκαν εκ νέου στην αγορά για ανθρώπινη κατανάλωση. [Τροπολογία 200]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Προτεραιότητα 3: ενίσχυση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας εντός οικολογικών ορίων και προώθηση των ευημερουσών παράκτιων, νησιωτικών και παραλιακών κοινοτήτων [Τροπολογία 201]

Άρθρο 26

Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

1.  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίζει τη τις ευνοϊκές συνθήκες που απαιτούνται για μια βιώσιμη ανάπτυξη γαλάζια οικονομία και για την ευημερία των τοπικών οικονομιών και κοινοτήτων μέσω της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων]. [Τροπολογία 202]

2.  Για τους σκοπούς της στήριξης από τον ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ, οι κοινοτικές στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων] εξασφαλίζουν ότι οι τοπικές κοινότητες εκμεταλλεύονται καλύτερα και επωφελούνται από τις ευκαιρίες που προσφέρει η μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία εντός οικολογικών ορίων, αξιοποιώντας και ενισχύοντας τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς και ανθρώπινους πόρους. [Τροπολογία 203]

2α.  Οι στρατηγικές είναι συνεπείς με τις ευκαιρίες και τις ανάγκες που προσδιορίζονται στη σχετική περιοχή και με τις προτεραιότητες της Ένωσης που καθορίζονται στο άρθρο 4. Οι στρατηγικές μπορούν να κυμαίνονται από στρατηγικές επικεντρωμένες στην αλιεία έως ευρύτερες στρατηγικές αποσκοπούσες στη διαφοροποίηση των αλιευτικών περιοχών. Οι στρατηγικές υπερβαίνουν την απλή συλλογή δράσεων ή την παράθεση τομεακών μέτρων. [Τροπολογία 204]

2β.   Τα μέτρα που λαμβάνονται στον τομέα αυτό θα πρέπει να είναι συνεπή με τις στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης, ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία και να έχουν προστιθέμενη αξία τα παράκτια εδάφη. [Τροπολογία 205]

2γ.   Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το καθεστώς συνδιαχείρισης ώστε οι στόχοι του παρόντος κανονισμού να επιτευχθούν λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές αλιευτικές συνθήκες. [Τροπολογία 206]

Άρθρο 27

Γνώσεις για τη θάλασσα και τα γλυκά ύδατα [Τροπολογία 207]

Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ μπορεί επίσης να στηρίζει τη συλλογή, τη διαχείριση, την ανάλυση, την επεξεργασία και τη χρήση δεδομένων για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και του περιβάλλοντος των γλυκών υδάτων, καθώς και της ερασιτεχνικής αλιείας και του τομέα της ερασιτεχνικής αλιείας, με σκοπό: [Τροπολογία 208]

α)  την τήρηση των απαιτήσεων παρακολούθησης, ορισμού και διαχείρισης τόπων σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ και την οδηγία 2009/147/ΕΚ·

αα)   την εκπλήρωση των απαιτήσεων συλλογής δεδομένων στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 665/2008 της Επιτροπής(36), της απόφασης 2010/93/ΕΕ της Επιτροπής(37), της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/1251 της Επιτροπής(38), και του κανονισμού πλαίσιο για τη συλλογή δεδομένων· [Τροπολογία 209]

β)  τη στήριξη του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, όπως αναφέρεται στην οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(39)·

βα)   την εκπλήρωση των απαιτήσεων συλλογής δεδομένων στο πλαίσιο του κανονισμού της ΚΑΠ· [Τροπολογία 210]

γ)  την αύξηση της ποιότητας των δεδομένων και ανταλλαγή τους μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Παρατηρήσεων και Δεδομένων της Θάλασσας (EMODnet), όπως και άλλα δίκτυα δεδομένων που καλύπτουν τα γλυκά ύδατα· [Τροπολογία 211]

γα)   την αύξηση των διαθέσιμων αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με τα αλιεύματα της ερασιτεχνικής αλιείας· [Τροπολογία 212]

γβ)   επενδύσεις στην ανάλυση και την παρατήρηση της θαλάσσιας ρύπανσης, ιδίως από πλαστικά, ώστε να αυξηθούν τα δεδομένα που αφορούν την κατάσταση· [Τροπολογία 213]

γγ)   αύξηση των γνώσεων σχετικά με τα θαλάσσια πλαστικά απορρίμματα και τις συγκεντρώσεις τους. [Τροπολογία 214]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Προτεραιότητα 4: ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και καθιέρωση ασφαλών, προστατευμένων, καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση

Άρθρο 28

Θαλάσσια επιτήρηση

1.  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίζει δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών.

2.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2, η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μπορεί να χορηγηθεί επίσης για δράσεις που πραγματοποιούνται εκτός του εδάφους της Ένωσης.

2α.   Σε συμφωνία με τον στόχο της επίτευξης ασφαλών, καθαρών και υπό βιώσιμη διαχείριση θαλασσών και ωκεανών, το ΕΤΘΑΥ συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης αριθ. 14 της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη. [Τροπολογία 215]

Άρθρο 29

Συνεργασία με την ακτοφυλακή

1.  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίζει δράσεις που διεξάγονται από εθνικές αρχές, συμβάλλοντας στην ευρωπαϊκή συνεργασία όσον αφορά τα καθήκοντα ακτοφυλακής που αναφέρονται στο άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(40), στο άρθρο 2β του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(41) και στο άρθρο 7α του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1626 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(42).

2.  Η στήριξη των δράσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί επίσης να συμβάλει στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ενωσιακού συστήματος ελέγχου και επιθεώρησης της αλιείας υπό τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 19. [Τροπολογία 216]

3.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2, η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χορηγηθεί επίσης για δράσεις που πραγματοποιούνται εκτός του εδάφους της Ένωσης.

Άρθρο 29α

Προστασία της φύσης και των ειδών

Το ΕΤΘΑΥ στηρίζει την υλοποίηση μέτρων προστασίας της φύσης εντασσόμενων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Χάρτη για τη Φύση του ΟΗΕ, και ιδίως των άρθρων 21, 22, 23 και 24.

Το ΕΤΘΑΥ στηρίζει επίσης την εθελοντική συνεργασία και συντονισμό με διεθνή φόρουμ, οργανώσεις, οργανισμούς και ιδρύματα και μεταξύ αυτών, για την από κοινού αξιοποίηση των μέσων καταπολέμησης της ΠΛΑ αλιείας, της λαθραλιείας θαλάσσιων ειδών και της σφαγής ειδών που θεωρούνται θηρευτές ιχθυαποθεμάτων. [Τροπολογίες 217 και 301]

Κεφάλαιο Vα

Εξόχως απόκεντρες περιοχές [Τροπολογία 218]

Άρθρο 29β

Πόροι του προϋπολογισμού υπό επιμερισμένη διαχείριση

1.  Για τις δράσει που βρίσκονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, κάθε οικείο κράτος μέλος κατανέμει, στο πλαίσιο της ενωσιακής χρηματοδοτικής του στήριξης που ορίζεται στο παράρτημα V, τουλάχιστον(43):

α)  114 000 000 EUR σε σταθερές τιμές 2018 (δηλ. 128 566 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) για τις Αζόρες και τη Μαδέρα·

β)  91 700 000 EUR σε σταθερές τιμές 2018 (δηλ. 103 357 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) για τα Κανάρια Νησιά·

γ)  146 500 000 EUR σε σταθερές τιμές 2018 (δηλ. 165 119 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) για τη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα, τη Μαγιότ, τη Ρεϋνιόν και τον Άγιο Μαρτίνο.

2.  Κάθε κράτος μέλος καθορίζει το τμήμα εκείνο του προβλεπόμενου στην παράγραφο 1 κονδυλίου που θα κρατηθεί για τις αντισταθμίσεις του άρθρου 29δ χωρίς να υπερβαίνει το 50 % της κάθε κατανομής που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 παράγραφος 8 του παρόντος κανονισμού και από το άρθρο 19 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων] και για να λαμβάνονται υπόψη οι μεταβαλλόμενες συνθήκες, τα κράτη μέλη μπορούν να αναπροσαρμόζουν ετησίως τον κατάλογο και τις ποσότητες των επιλέξιμων αλιευτικών προϊόντων και το επίπεδο της προβλεπόμενης στο άρθρο 29δ αντιστάθμισης, υπό τον όρο να τηρούνται τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου ποσά. Οι αναπροσαρμογές αυτές είναι δυνατές μόνο στον βαθμό που θα γίνει μια αντίστοιχη αύξηση ή μείωση στα προγράμματα αντιστάθμισης μιας άλλης περιφέρειας του ίδιου κράτους μέλους. Το κράτος μέλος ενημερώνει εκ των προτέρων την Επιτροπή για τις αναπροσαρμογές. [Τροπολογία 321]

Άρθρο 29γ

Σχέδιο δράσης

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα καταρτίσουν, στο πλαίσιο του προγράμματός τους, σχέδιο δράσης για καθεμία από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές τους που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, το οποίο θα περιλαμβάνει:

α)   μια στρατηγική για τη βιώσιμη εκμετάλλευση της αλιείας και την ανάπτυξη των βιώσιμων τομέων της γαλάζιας οικονομίας·

β)   περιγραφή των κύριων προβλεπόμενων δράσεων και των αντίστοιχων χρηματοοικονομικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων:

i)  της διαρθρωτικής στήριξης στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας βάσει του τίτλου II·

ii)  της αντιστάθμισης για τις πρόσθετες δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 29δ, συμπεριλαμβανομένων του καταλόγου και των ποσοτήτων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και του επιπέδου αντιστάθμισης·

iii)  κάθε άλλης επένδυσης στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία αναγκαίας για την επίτευξη βιώσιμης παράκτιας ανάπτυξης. [Τροπολογία 220]

Άρθρο 29δ

Ανανέωση του στόλου παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας και σχετικά μέτρα

Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 στοιχεία α) και β) και του άρθρου 16, το ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίξει εντός των εξόχως απόκεντρων περιοχών:

α)  την ανανέωση των στόλων παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής και απόκτησης νέων σκαφών, για όσους αιτούντες, πέντε έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ενίσχυση, έχουν τον κύριο τόπο εγγραφής τους στην εξόχως απόκεντρη περιοχή όπου το νέο σκάφος θα νηολογηθεί, εκφορτώνουν όλα τα αλιεύματά τους σε λιμένες εξόχως απόκεντρων περιοχών, για να βελτιωθεί η ασφάλεια των ανθρώπων, τηρούν τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες περί υγιεινής, υγείας και συνθηκών εργασίας επί του σκάφους, καταπολεμούν την ΠΛΑ αλιεία και επιτυγχάνουν μεγαλύτερη περιβαλλοντική αποδοτικότητα. Το σκάφος που αποκτάται με ενίσχυση παραμένει νηολογημένος στην εξόχως απόκεντρη περιοχή επί 15 τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης. Εάν δεν τηρηθεί ο όρος αυτός, η ενίσχυση ανακτάται κατ’ αναλογία, λαμβανομένης υπόψη της φύσης, της σοβαρότητας, της διάρκειας και του επαναληπτικού χαρακτήρα της μη συμμόρφωσης. Αυτή η ανανέωση του αλιευτικού στόλου παραμένει εντός των ορίων της επιτρεπόμενης μέγιστης χωρητικότητας και τηρεί τους στόχους της ΚΑΠ·

β)  την αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό κύριας ή βοηθητικής μηχανής. Η ισχύς του νέου κινητήρα ή του εκσυγχρονισμένου κινητήρα μπορεί να υπερβαίνει την τρέχουσα ισχύ του κινητήρα σε περίπτωση δεόντως αιτιολογημένης ανάγκης για αυξημένη ισχύ για λόγους ασφάλειας στη θάλασσα, χωρίς να αυξάνεται η ικανότητα του οικείου αλιευτικού σκάφους να αλιεύει ψάρια·

γ)  τη μερική ανακαίνιση των δομικών ξύλινων καταστρωμάτων ενός αλιευτικού σκάφους ηλικίας, όταν αυτό είναι αναγκαίο για τη βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα, σύμφωνα με αντικειμενικά τεχνικά κριτήρια της ναυπηγικής τέχνης·

δ)  την κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό των λιμένων, των λιμενικών υποδομών, των τόπων εκφόρτωσης, των ιχθυοσκαλών, των ναυπηγείων και των ναυπηγικών και επισκευαστικών εγκαταστάσεων, εφόσον οι υποδομές συμβάλλουν στη βιώσιμη αλιεία. [Τροπολογία 287]

Άρθρο 21 Άρθρο 29ε

Αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους στις εξόχως απόκεντρες περιοχές για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

1.  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίξει την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους που επιβαρύνει τους δικαιούχους στον τομέα της αλιείας, της εκτροφής, της μεταποίησης και της εμπορίας ορισμένων προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που είναι εγκατεστημένοι στις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 άρθρο 29β παράγραφος 1.

1α.  Η αντιστάθμιση είναι ανάλογη με το πρόσθετο κόστος που προορίζεται να καλύψει. Το επίπεδο της αντιστάθμισης του πρόσθετου κόστους αιτιολογείται δεόντως στο πρόγραμμα αντιστάθμισης. Ωστόσο, η αντιστάθμιση δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το 100 % των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί.

2.  Κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος καθορίζει, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 7, για τις περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τον κατάλογο των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και την ποσότητα των προϊόντων που είναι επιλέξιμα για αποζημίωση.

3.  Κατά την κατάρτιση του καταλόγου και των ποσοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες, ιδίως την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι η αντιστάθμιση είναι συμβατή με τους κανόνες της ΚΑΠ.

4.  Δεν χορηγείται αποζημίωση για αλιευτικά προϊόντα και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας τα οποία:

α)  αλιεύονται από σκάφη τρίτων χωρών, εξαιρουμένων των αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία της Βενεζουέλας και αλιεύουν στα ύδατα της Ένωσης, σύμφωνα με την απόφαση (EE) 2015/1565 του Συμβουλίου(44)·

β)  αλιεύονται από ενωσιακά σκάφη που δεν είναι νηολογημένα σε λιμένα μίας από τις περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1·

βα)   αλιεύονται από ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που είναι νηολογημένα σε λιμένα μιας από τις περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1, αλλά δεν δραστηριοποιούνται ούτε έχουν συμμετοχή στην εν λόγω περιοχή·

γ)  εισάγονται από τρίτες χώρες.

5.  Η παράγραφος 4 στοιχείο β) δεν εφαρμόζεται εάν η υφιστάμενη δυναμικότητα της βιομηχανίας μεταποίησης στην σχετική εξόχως απόκεντρη περιοχή υπερβαίνει την ποσότητα της παρεχόμενης πρώτης ύλης.

6.  Για την αποζημίωση που καταβάλλεται στους δικαιούχους που ασκούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στις εξόχως απόκεντρες περιοχές ή κατέχουν σκάφη νηολογημένα σε λιμένα των εν λόγω περιοχών όπου και δραστηριοποιούνται, προκειμένου να αποφευχθεί η υπεραντιστάθμιση, λαμβάνεται υπόψη:

α)  για κάθε προϊόν αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας ή κατηγορίας προϊόντων, το επιπλέον κόστος που προκύπτει από τα ιδιαίτερα μειονεκτήματα των συγκεκριμένων περιοχών και

β)  κάθε άλλος τύπος δημόσιας παρέμβασης που επηρεάζει το ύψος του πρόσθετου κόστους.

7.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 52, για τον καθορισμό των κριτηρίων για τον υπολογισμό του πρόσθετου κόστους που προκύπτει από τα ειδικά μειονεκτήματα των σχετικών περιοχών και για την έγκριση του μεθοδολογικού πλαισίου πληρωμής της αντισταθμιστικής ενίσχυσης. [Τροπολογία 165]

Άρθρο 29στ

Κρατική ενίσχυση

1.   Όσον αφορά τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που απαριθμούνται στο παράρτημα I ΣΛΕΕ, για τα οποία εφαρμόζονται τα άρθρα 107, 108 και 109 ΣΛΕΕ, η Επιτροπή δύναται να επιτρέψει, σύμφωνα με το άρθρο 108 ΣΛΕΕ, στις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ στον τομέα της παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ενισχύσεις λειτουργίας με σκοπό την άμβλυνση των ιδιαίτερων δυσχερειών οι οποίες προκύπτουν στις εν λόγω περιοχές λόγω απομόνωσης, νησιωτικού χαρακτήρα και άκρως περιφερειακής θέσης.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν πρόσθετη χρηματοδότηση για την υλοποίηση των προγραμμάτων αντιστάθμισης που αναφέρονται στο άρθρο 29δ. Στην περίπτωση αυτή τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την κρατική ενίσχυση και η Επιτροπή μπορεί να την εγκρίνει σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ως μέρος των εν λόγω προγραμμάτων. Η κρατική ενίσχυση που κοινοποιήθηκε θεωρείται ότι κοινοποιείται κατά την έννοια του άρθρου 108 παράγραφος 3 πρώτη φράση ΣΛΕΕ. [Τροπολογία 222]

Άρθρο 29ζ

Επανεξέταση - POSEI

Η Επιτροπή υποβάλλει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 έκθεση για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου και, εάν χρειαστεί, εκδίδει κατάλληλες προτάσεις. Η Επιτροπή αξιολογεί τη δυνατότητα δημιουργίας ενός προγράμματος ειδικών μέτρων λόγω απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα (POSEI) για θαλάσσια και αλιευτικά ζητήματα. [Τροπολογία 223]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Κανόνες εφαρμογής υπό επιμερισμένη διαχείριση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ

Άρθρο 30

Υπολογισμός πρόσθετου κόστους ή διαφυγόντος εισοδήματος

Η στήριξη που παρέχεται βάσει του πρόσθετου κόστους ή του διαφυγόντος εισοδήματος χορηγείται σε οποιαδήποτε από τις μορφές που αναφέρονται στο άρθρο 46 στοιχεία α), γ), δ) και ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων].

Άρθρο 31

Καθορισμός των ποσοστών συγχρηματοδότησης

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ ανά τομέα στήριξης καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 32

Ένταση της δημόσιας ενίσχυσης

1.  Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν μέγιστο ποσοστό έντασης ενίσχυσης ύψους 50% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της δράσης.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, συγκεκριμένα ανώτατα όρια έντασης ενίσχυσης για ορισμένες περιοχές στήριξης και για ορισμένους τύπους ενεργειών καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

3.  Όταν μία δράση εμπίπτει σε πολλές από τις σειρές 2 έως 16 του παραρτήματος IΙΙ, εφαρμόζεται το υψηλότερο μέγιστο ποσοστό έντασης ενίσχυσης.

4.  Όταν μία δράση εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις σειρές 2 έως 16 του παραρτήματος IΙΙ και ταυτόχρονα στη σειρά 1 του εν λόγω παραρτήματος, εφαρμόζεται το μέγιστο ποσοστό έντασης ενίσχυσης της σειράς 1.

Άρθρο 32α

Θαλάσσια πολιτική και ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας

Το ΕΤΘΑΥ στηρίζει την υλοποίηση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής και την ανάπτυξη της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας μέσα από την ανάπτυξη περιφερειακών πλατφορμών για τη χρηματοδότηση καινοτόμων έργων. [Τροπολογία 224]

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 33

Διακοπή της προθεσμίας πληρωμής

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 90 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων], η Επιτροπή μπορεί να διακόψει την προθεσμία πληρωμής για το σύνολο ή μέρος της αίτησης πληρωμής σε περίπτωση τεκμηριωμένης απόδειξης της μη συμμόρφωσης κράτους μέλους με τους κανόνες που ισχύουν στο πλαίσιο της ΚΑΠ ή του σχετικού περιβαλλοντικού δικαίου της Ένωσης, εάν η μη συμμόρφωση ενδέχεται να επηρεάσει τις δαπάνες που περιλαμβάνονται σε μια αίτηση πληρωμής για την οποία ζητείται η ενδιάμεση πληρωμή. [Τροπολογία 225]

2.  Πριν από τη διακοπή που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος σχετικά με τα τις αποδείξεις της μη συμμόρφωσης και του δίνει τη δυνατότητα να υποβάλει παρατηρήσεις εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

3.  Η διακοπή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι ανάλογη, λαμβανομένης υπόψη της φύσης, της σοβαρότητας, της διάρκειας και της επανάληψης της μη συμμόρφωσης.

4.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 52, καθορίζοντας τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 34

Αναστολή πληρωμών

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων], η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που αναστέλλουν το σύνολο ή μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών στο πλαίσιο του προγράμματος σε περίπτωση σοβαρής μη συμμόρφωσης κράτους μέλους με τους κανόνες που ισχύουν στο πλαίσιο της ΚΑΠ ή του σχετικού περιβαλλοντικού δικαίου της Ένωσης, εάν η σοβαρή μη συμμόρφωση ενδέχεται να επηρεάσει τις δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αίτηση πληρωμής για την οποία ζητείται η ενδιάμεση πληρωμή. [Τροπολογία 226]

2.  Πριν από την αναστολή που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή ενημερώνει το κράτος μέλος ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχει σοβαρή περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους κανόνες που ισχύουν στο πλαίσιο της ΚΑΠ και του δίνει τη δυνατότητα να υποβάλει παρατηρήσεις εντός εύλογης προθεσμίας.

3.  Η αναστολή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι ανάλογη, λαμβανομένης υπόψη της φύσης, της σοβαρότητας, της διάρκειας και της επανάληψης της σοβαρής μη συμμόρφωσης.

4.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 52, καθορίζοντας τις περιπτώσεις σοβαρής μη συμμόρφωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 35

Δημοσιονομικές διορθώσεις από τα κράτη μέλη

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 97 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων], τα κράτη μέλη εφαρμόζουν δημοσιονομικές διορθώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

2.  Στις περιπτώσεις των δημοσιονομικών διορθώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη καθορίζουν το ποσό της διόρθωσης, το οποίο είναι αναλογικό, λαμβανομένης υπόψη της φύσης, της σοβαρότητας, της διάρκειας και της επανάληψης της παράβασης ή του αδικήματος από τον δικαιούχο και της σημασίας της συνεισφοράς του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ στην οικονομική δραστηριότητα του δικαιούχου.

Άρθρο 36

Δημοσιονομικές διορθώσεις από την Επιτροπή

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων], η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες πραγματοποιούνται δημοσιονομικές διορθώσεις ακυρώνοντας το σύνολο ή μέρος της συνεισφοράς της Ένωσης σε ένα πρόγραμμα εάν, αφού διενεργήσει την απαραίτητη εξέταση, συμπεράνει ότι:

α)  οι δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αίτηση πληρωμής επηρεάζονται από περιπτώσεις στις οποίες ο δικαιούχος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 και δεν έχουν διορθωθεί από το κράτος μέλος πριν από την έναρξη της διαδικασίας διόρθωσης δυνάμει της παρούσας παραγράφου·

β)  οι δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αίτηση πληρωμής επηρεάζονται από περιπτώσεις σοβαρής μη συμμόρφωσης του κράτους μέλους με τους κανόνες της ΚΑΠ ή του σχετικού περιβαλλοντικού δικαίου της Ένωσης που οδήγησαν στην αναστολή της πληρωμής βάσει του άρθρου 34 και το οικείο κράτος μέλος εξακολουθεί να μην αποδεικνύει ότι έχει λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση και την επιβολή των εφαρμοστέων κανόνων στο μέλλον. [Τροπολογία 227]

2.  Η Επιτροπή αποφασίζει για το ποσό της διόρθωσης λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, τη σοβαρότητα, τη διάρκεια και την επανάληψη της σοβαρής μη συμμόρφωσης του κράτους μέλους ή του δικαιούχου με τους κανόνες της ΚΑΠ ή του σχετικού περιβαλλοντικού δικαίου της Ένωσης και τη σημασία της συνεισφοράς του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ στην οικονομική δραστηριότητα του ενδιαφερομένου δικαιούχου. [Τροπολογία 228]

3.  Όταν δεν είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθεί επακριβώς το ποσό των δαπανών που συνδέονται με τη μη συμμόρφωση του κράτους μέλους με τους κανόνες της ΚΑΠ ή του σχετικού περιβαλλοντικού δικαίου της Ένωσης, η Επιτροπή εφαρμόζει κατ’ αποκοπήν συντελεστή ή δημοσιονομική διόρθωση κατά παρέκταση σύμφωνα με την παράγραφο 4. [Τροπολογία 229]

4.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 52, για τον καθορισμό των κριτηρίων καθορισμού του επιπέδου της δημοσιονομικής διόρθωσης που πρέπει να εφαρμοστεί και των κριτηρίων για την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστών ή δημοσιονομικών διορθώσεων κατά παρέκταση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 37

Πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης

1.  Στο παράρτημα I παρατίθενται δείκτες για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ προς την επίτευξη των προτεραιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 4.

2.  Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ ως προς την επίτευξη των προτεραιοτήτων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 52, για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι προκειμένου να επανεξετάζονται ή να συμπληρώνονται οι δείκτες, όταν κρίνεται αναγκαίο, και να συμπληρώνεται ο παρών κανονισμός με διατάξεις για τη θέσπιση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Άρθρο 38

Ετήσια έκθεση επιδόσεων

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων], κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση επιδόσεων το αργότερο ένα μήνα πριν από την ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης. Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται το 2023 και η τελευταία έκθεση το 2029.

2.  Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιγράφει την πρόοδο στην υλοποίηση του προγράμματος και την επίτευξη των οροσήμων και στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων]. Περιγράφει επίσης τυχόν ζητήματα που επηρεάζουν την εκτέλεση του προγράμματος και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των εν λόγω θεμάτων.

3.  Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εξετάζεται κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνεδρίασης επανεξέτασης, σύμφωνα με το άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων].

3α.  Κάθε κράτος μέλος δημοσιεύει την έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 τόσο στην πρωτότυπη γλώσσα όσο και σε μία από τις γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. [Τροπολογία 230]

3β.  Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 έκθεση δημοσιεύεται τακτικά στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. [Τροπολογία 231]

3γ.  Κάθε κράτος μέλος αλλά και η Επιτροπή δημοσιεύουν στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους τις εκθέσεις σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές. [Τροπολογία 232]

4.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση κανόνων για την υποβολή της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 53 παράγραφος 2.

4α.  Η Επιτροπή δημοσιεύει κάθε συναφές έγγραφο που σχετίζεται με την έκδοση των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 7. [Τροπολογία 233]

ΤΙΤΛΟΣ III

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Άρθρο 39

Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, ο παρών τίτλος μπορεί επίσης να εφαρμόζεται για πράξεις που εκτελούνται εκτός του εδάφους της Ένωσης, εξαιρουμένης της τεχνικής βοήθειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Προτεραιότητα 1: προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της διατήρησης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων

Άρθρο 40

Εφαρμογή της ΚΑΠ

Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ στηρίζει την εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής μέσω:

α)  της παροχής επιστημονικών συμβουλών και γνώσεων για την προώθηση ορθών και αποτελεσματικών αποφάσεων διαχείρισης της αλιείας στο πλαίσιο της ΚΑΠ, μεταξύ άλλων με συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων σε επιστημονικούς φορείς·

αα)   της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης συμμετοχής των ταμείων του προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης «Ορίζων Ευρώπη» προκειμένου να στηρίζουν και να ενθαρρύνουν τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης καθώς και καινοτομίας στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας· [Τροπολογία 234]

β)  της ανάπτυξης και εφαρμογής ενός ενωσιακού συστήματος ελέγχου της αλιείας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και διευκρινίζεται περαιτέρω στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου·

γ)  της λειτουργίας των συμβουλευτικών συμβουλίων που συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα οποία έχουν στόχο να αποτελέσουν τμήμα και να στηρίξουν την ΚΑΠ·

δ)  εθελοντικών συνεισφορών σε δραστηριότητες διεθνών αλιευτικών οργανώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 29 και το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Άρθρο 41

Προώθηση καθαρών και υγιών θαλασσών

1.  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ υποστηρίζει την προώθηση καθαρών και υγιών θαλασσών, μεταξύ άλλων μέσω δράσεων για τη στήριξη της εφαρμογής της οδηγίας 2008/56/ΕΚ και δράσεων για τη διασφάλιση της συνοχής με την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία.

2.  Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 συνάδει με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, ιδίως με στόχο την επίτευξη ή τη διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Προτεραιότητα 2: συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ένωση μέσω ανταγωνιστικής και βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και ανταγωνιστικών και βιώσιμων αγορών [Τροπολογία 235]

Άρθρο 42

Γνώση της αγοράς

Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ υποστηρίζει την ανάπτυξη και τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με την αγορά προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013, ιδίως με τη δημιουργία ενός Δικτύου Στατιστικών Πληροφοριών για την Υδατοκαλλιέργεια (ASIN/RISA). [Τροπολογία 236]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Προτεραιότητα 3: ενίσχυση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας προώθηση των αναγκαίων συνθηκών για μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία και προώθηση των ευημερουσών παράκτιων κοινοτήτων της ευημερίας ενός υγιούς θαλάσσιου περιβάλλοντος για ευημερούσες παράκτιες κοινότητες [Τροπολογία 237]

Άρθρο 43

Θαλάσσια πολιτική και ανάπτυξη της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας που αναπτύσσεται εντός οικολογικών ορίων στη θάλασσα και στα γλυκά ύδατα [Τροπολογία 238]

Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ στηρίζει την εφαρμογή της θαλάσσιας πολιτικής και την ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας μέσω: [Τροπολογία 239]

α)  της προώθησης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, που διασφαλίζει την ανθρώπινη και περιβαλλοντική ευημερία και αναπτύσσεται εντός οικολογικών ορίων στη θάλασσα και στα γλυκά ύδατα· [Τροπολογία 240]

αα)   της αποκατάστασης, προστασίας και διατήρησης της ποικιλομορφίας, της παραγωγικότητας, της ανθεκτικότητας και της εγγενούς αξίας των θαλάσσιων συστημάτων· [Τροπολογία 241]

β)  της προώθησης μιας ολοκληρωμένης διακυβέρνησης και διαχείρισης της θαλάσσιας πολιτικής, μεταξύ άλλων μέσω του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, των στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες, και της θαλάσσιας περιφερειακής συνεργασίας, των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της Ένωσης και της διασυνοριακής συνεργασίας· [Τροπολογία 242]

βα)   της προώθησης της υπεύθυνης παραγωγής και κατανάλωσης, των καθαρών τεχνολογιών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των κυκλικών ροών των υλικών· [Τροπολογία 243]

γ)  της ενίσχυσης της μεταφοράς και της αξιοποίησης της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογίας στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Παρατηρήσεων και Δεδομένων της Θάλασσας (EMODnet) καθώς και σε άλλα δίκτυα δεδομένων που καλύπτουν τα γλυκά ύδατα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα οφέλη από την τεχνολογία και την αποδοτικότητα δεν θα εξουδετερωθούν από την μεγέθυνση, ότι στο επίκεντρο θα είναι οι βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σημερινών και των μελλοντικών γενεών, και ότι τα αναγκαία εργαλεία και οι ικανότητες για τη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία αναπτύσσονται σύμφωνα με τη στρατηγική της Ένωσης για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία· [Τροπολογία 244]

δ)  της βελτίωσης των θαλάσσιων δεξιοτήτων, του ωκεανογραφικού γραμματισμού και του γραμματισμού σε θέματα γλυκών υδάτων και της ανταλλαγής κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών δεδομένων σχετικά με τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία· [Τροπολογία 245]

ε)  της ανάπτυξης δεξαμενών έργων και καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων·

εα)  της στήριξης δράσεων για την προστασία και την αποκατάσταση της θαλάσσιας και παράκτιας βιοποικιλότητας και των αντίστοιχων οικοσυστημάτων με αντισταθμίσεις στους αλιείς για την περισυλλογή απολεσθέντων αλιευτικών εργαλείων και θαλάσσιων απορριμμάτων από τη θάλασσα. [Τροπολογία 246]

Άρθρο 43α

Επενδυτικές αποφάσεις στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας

Οι επενδυτικές αποφάσεις στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας θα πρέπει να υποστηρίζονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές, ώστε να αποφεύγονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον που μπορεί να θέτουν σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Όποτε δεν υπάρχουν επαρκείς γνώσεις ή πληροφορίες, εφαρμόζεται η προληπτική προσέγγιση τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς υπάρχει ενδεχόμενο να ληφθούν μέτρα με δυνητικά επιβλαβείς επιπτώσεις. [Τροπολογία 247]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Προτεραιότητα 4: ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και καθιέρωση ασφαλών, προστατευμένων, καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση

Άρθρο 44

Nαυτιλιακή ασφάλεια και επιτήρηση

Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ υποστηρίζει την προώθηση της ναυτιλιακής ασφάλειας και επιτήρησης, μεταξύ άλλων μέσω της ανταλλαγής δεδομένων, της συνεργασίας μεταξύ ακτοφυλακής και υπηρεσιών, και της καταπολέμησης των εγκληματικών και παράνομων δραστηριοτήτων στη θάλασσα.

Άρθρο 45

Διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών

Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ υποστηρίζει την εφαρμογή της διεθνούς πολιτικής διακυβέρνησης των ωκεανών μέσω:

α)  εθελοντικών συνεισφορών σε διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διακυβέρνησης των ωκεανών·

β)  εθελοντικής συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ διεθνών φόρουμ, οργανισμών, φορέων και οργάνων στο πλαίσιο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, του Θεματολογίου του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και άλλων συναφών διεθνών συμφωνιών, ρυθμίσεων και συμπράξεων·

γ)  της εφαρμογής θαλάσσιων συμπράξεων μεταξύ της Ένωσης και των σχετικών παραγόντων των ωκεανών·

δ)  της υλοποίησης σχετικών διεθνών συμφωνιών, ρυθμίσεων και μέσων με σκοπό την προώθηση της καλύτερης διακυβέρνησης των ωκεανών, καθώς και μέσω της ανάπτυξης δράσεων, μέτρων, εργαλείων και γνώσεων που θα επιτρέπουν την εξασφάλιση ασφαλών, προστατευμένων και καθαρών ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση·

ε)  της εφαρμογής συναφών διεθνών συμφωνιών, μέτρων και εργαλείων πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας και μέτρων και εργαλείων μείωσης του αντίκτυπου επί του θαλασσίου περιβάλλοντος, ιδίως των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων πτηνών, θαλάσσιων θηλαστικών και θαλάσσιων χελωνών· [Τροπολογία 248]

στ)  της διεθνούς συνεργασίας και ανάπτυξης της έρευνας και των δεδομένων σχετικά με τους ωκεανούς.

Άρθρο 45α

Απορρύπανση των ωκεανών

Το ΕΤΘΑΥ στηρίζει την υλοποίηση δράσεων για την απορρύπανση των θαλασσών και ωκεανών από κάθε είδος αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων κατά προτεραιότητα των πλαστικών, των «ηπείρων από πλαστικά», και των επικίνδυνων ή ραδιενεργών αποβλήτων. [Τροπολογίες 249 και 300]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Κανόνες εφαρμογής υπό άμεση και έμμεση διαχείριση

Άρθρο 46

Μορφές χρηματοδότησης της Ένωσης

1.  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης], ιδίως τις δημόσιες συμβάσεις δυνάμει του τίτλου VII του εν λόγω κανονισμού και τις επιχορηγήσεις δυνάμει του τίτλου VIII του εν λόγω κανονισμού. Μπορεί επίσης να παρέχει χρηματοδότηση υπό μορφή χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο των συνδυαστικών πράξεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 47.

2.  Η αξιολόγηση των προτάσεων επιχορηγήσεων μπορεί να πραγματοποιείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

2α.  Διαδικασίες πληρωμής που σχετίζονται με τον παρόντα κανονισμό επισπεύδονται προκειμένου να μειωθούν οι οικονομικές επιβαρύνσεις για τους αλιείς. Η Επιτροπή αξιολογεί τις τρέχουσες επιδόσεις με στόχο τη βελτίωση και την επίσπευση της διαδικασίας πληρωμής. [Τροπολογία 250]

Άρθρο 47

Συνδυαστικές πράξεις

Οι συνδυαστικές πράξεις στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ υλοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός για το InvestEU] και τον τίτλο X του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης]. Εντός τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή υποβάλλει δέσμη λεπτομερών κατευθυντήριων γραμμών στα κράτη μέλη για την εφαρμογή των πράξεων συνδυασμού πόρων στα εθνικά επιχειρησιακά προγράμματα σύμφωνα με το ΕΤΘΑΥ, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη προσοχή σε συνδυαστικές πράξεις που πραγματοποιούνται από τοπικούς φορείς στην τοπική ανάπτυξη. [Τροπολογία 251]

Άρθρο 48

Αξιολόγηση

1.  Οι αξιολογήσεις θα πραγματοποιούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση της στήριξης βάσει του τίτλου ΙΙΙ πραγματοποιείται μόλις υπάρξουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση, αλλά όχι αργότερα από τέσσερα έτη μετά την έναρξη υλοποίησης της στήριξης. Η εν λόγω αξιολόγηση λαμβάνει τη μορφή έκθεσης από την Επιτροπή και παρέχει λεπτομερή αξιολόγηση όλων των συγκεκριμένων πτυχών της υλοποίησης. [Τροπολογία 252]

3.  Στο τέλος της περιόδου εφαρμογής, το αργότερο όμως τέσσερα έτη μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής, η Επιτροπή εκπονεί τελική έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τη στήριξη βάσει του τίτλου ΙΙΙ.

4.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων, καθώς και τις παρατηρήσεις της, κοινοποιεί τις εκθέσεις αξιολόγησης που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών. [Τροπολογία 253]

4α.  Κατά περίπτωση, η Επιτροπή δύναται να προτείνει τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού βάσει της προβλεπόμενης στην παράγραφο 2 έκθεσης. [Τροπολογία 254]

Άρθρο 49

Λογιστικοί έλεγχοι

Οι λογιστικοί έλεγχοι σχετικά με τη χρήση της συνεισφοράς της Ένωσης που πραγματοποιούνται από πρόσωπα ή οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και άλλων από εκείνες που έχουν οριστεί από τα θεσμικά όργανα ή τους οργανισμούς της Ένωσης, αποτελούν τη βάση της συνολικής διασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 127 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης].

Άρθρο 50

Πληροφόρηση, επικοινωνία και δημοσιότητα

1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης αναγνωρίζουν την προέλευση και διασφαλίζουν την προβολή της χρηματοδότησης της Ένωσης, ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους, παρέχοντας συνεπείς, αποτελεσματικές και αναλογικές στοχευμένες πληροφορίες σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του ευρέος κοινού.

2.  Η Επιτροπή υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ και τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στο μέτρο που συνδέονται με τις προτεραιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4.

Άρθρο 51

Επιλέξιμες οντότητες

1.  Τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 3 ισχύουν επιπλέον των κριτηρίων που ορίζονται στο άρθρο 197 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στο γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης].

2.  Οι ακόλουθες οντότητες είναι επιλέξιμες:

α)  νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε κράτος μέλος, σε υπερπόντια χώρα ή έδαφος ή σε τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εργασίας υπό τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4· [Τροπολογία 255]

β)  κάθε νομική οντότητα που έχει συσταθεί δυνάμει του δικαίου της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών οργανώσεων, ή οποιουδήποτε διεθνούς οργανισμού. [Τροπολογία 256]

3.  Οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα είναι κατ’ εξαίρεση επιλέξιμες για συμμετοχή, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων συγκεκριμένης δράσης.

4.  Οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα θα πρέπει κατ’ αρχήν να επωμίζονται το κόστος της συμμετοχής τους.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 52

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.  Η αρμοδιότητα έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 12, 17, 21, 33, 34, 36, 37 και 55 ανατίθεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2027.

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα άρθρα 12, 17, 21, 33, 34, 36, 37 και 55 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέλος στην εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύ κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.  Μόλις η Επιτροπή εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 12, 17, 21, 33, 34, 36, 37 ή 55 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν έχει προβάλει αντιρρήσεις εντός δύο μηνών από την ημέρα κοινοποίησης της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει η εν λόγω περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 53

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Αλιείας Υδατοκαλλιέργειας. Η επιτροπή αυτή συνιστά επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(45).

2.  Όποτε γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. [Τροπολογία 257]

ΤΙΤΛΟΣ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 54

Κατάργηση

1.  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

2.  Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 55

Μεταβατικές διατάξεις

1.  Για να διευκολυνθεί η μετάβαση από το καθεστώς στήριξης που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 στο καθεστώς που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή είναι αρμόδια να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 52, καθορίζοντας τους όρους κάτω από τους οποίους η στήριξη που εγκρίθηκε από την Επιτροπή δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 μπορεί να ενσωματωθεί στην στήριξη που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

2.  Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει τη συνέχιση ή την τροποποίηση των σχετικών δράσεων, μέχρι τη λήξη τους, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει για τις σχετικές δράσεις μέχρι τη λήξη τους.

3.  Οι αιτήσεις που υποβάλλονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 56

Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ

Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της διατήρησης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων

Εξέλιξη του όγκου των εκφορτώσεων που προέρχονται από αποθέματα που αξιολογούνται με βάση τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ)

Εξέλιξη της κερδοφορίας του αλιευτικού στόλου της Ένωσης και απασχόληση [Τροπολογία 260]

Επιφάνεια (ha) Βαθμός συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς στόχους που ορίζει το σχέδιο δράσης για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε συμφωνία με την οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική ή, εν απουσία, σημαντικά θετικά αποτελέσματα των τόπων του δικτύου Natura 2000 και άλλων θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών (ΘΠΠ) βάσει της οδηγίας-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (ΟΠΘΣ) που καλύπτονται από μέτρα προστασίας, διατήρησης και αποκατάστασης [Τροπολογία 261]

Ποσοστό των αλιευτικών σκαφών που είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρονική συσκευή στίγματος και αναφοράς αλιευμάτων

Συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ένωση μέσω ανταγωνιστικής και βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και ανταγωνιστικών και βιώσιμων αγορών [Τροπολογία 258]

Εξέλιξη της αξίας και του όγκου της παραγωγής από υδατοκαλλιέργεια στην Ένωση

Εξέλιξη της κερδοφορίας του αλιευτικού στόλου της Ένωσης και απασχόληση [Τροπολογία 262]

Εξέλιξη της αξίας και του όγκου των εκφορτώσεων

Δυνατότητα ενίσχυση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και προώθηση των ευημερουσών παράκτιων και νησιωτικών κοινοτήτων [Τροπολογία 259]

Εξέλιξη του ΑΕγχΠ στις θαλάσσιες περιφέρειες NUTS 3

Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων εργασίας (σε ΙΠΑ) στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία

Ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και εξασφάλιση ασφαλών, προστατευόμενων, καθαρών και υπό βιώσιμη διαχείριση θαλασσών και ωκεανών

Αριθμός κοινών δράσεων που συμβάλλουν στην ευρωπαϊκή συνεργασία όσον αφορά τις λειτουργίες ακτοφυλακής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ονοματολογία που πρέπει να χρησιμοποιείται στο σχέδιο χρηματοδότησης)

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(% των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών)

1

Άρθρο 14 παράγραφος 1

Επίτευξη των περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών και εργασιακών στόχων της ΚΑΠ

1.1

75 %

1

Άρθρο 16

Επενδύσεις σε σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας

1.1

75 %

1

Άρθρο 17 παράγραφος 1

Διαχείριση της αλιείας και των αλιευτικών στόλων

1.1

75 % 85 % [Τροπολογία 263]

1

Άρθρο 17 παράγραφος 2

Οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων

1.2

50 %

1

Άρθρο 18

Έκτακτη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων

1.2

50 %

1

Άρθρο 19

Έλεγχος και επιβολή

1.3

85 %

1

Άρθρο 20

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για τη διαχείριση της αλιείας και για επιστημονικούς σκοπούς

1.3

85 %

1

Άρθρο 21

Αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους στις εξόχως απόκεντρες περιοχές για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

1.4

100 %

1

Άρθρο 22

Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων

1.5

85 %

2

Άρθρο 23

Υδατοκαλλιέργεια

Αλιεία

2.1

2.1

75 % 85 %

75 % [Τροπολογία 264]

2

Άρθρο 23α

Δίκτυο στατιστικών πληροφοριών για την υδατοκαλλιέργεια

Χ

75 %

[Τροπολογία 265]

2

3

Άρθρο 24

Εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

2.1

3.1

75 %

[Τροπολογία 266]

2 3

Άρθρο 25

Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

2.1 3.1

75 %

[Τροπολογία 267]

3

Άρθρο 26

Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

3.1

75 %

3

Άρθρο 27

Γνώσεις για τη θάλασσα

3.1

75 %

4

Άρθρο 28

Θαλάσσια επιτήρηση

4.1

75 %

4

Άρθρο 29

Συνεργασία των ακτοφυλακών

4.1

75 %

 

Τεχνική βοήθεια

5.1

75 %

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΊΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ή ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1

Άρθρο 16

Επενδύσεις σε σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας

30 % 55 %

[Τροπολογία 268]

2

Δράσεις που συμβάλλουν στην υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης που αναφέρεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013:

—  δράσεις που βελτιώνουν την επιλεκτικότητα ως προς το μέγεθος ή την επιλεκτικότητα ως προς το είδος των αλιευτικών εργαλείων·

—  δράσεις για τη βελτίωση της υποδομής των αλιευτικών λιμένων, των ιχθυοσκαλών, των τόπων εκφόρτωσης και των καταφυγίων, προκειμένου να διευκολυνθούν η εκφόρτωση και η αποθήκευση ανεπιθύμητων αλιευμάτων·

—  δράσεις που διευκολύνουν την εμπορία ανεπιθύμητων αλιευμάτων που εκφορτώνονται από εμπορικά αποθέματα σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013.

75 %

3

Δράσεις για τη βελτίωση της υγείας, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών επί των αλιευτικών σκαφών

75 %

4

Δράσεις στις εξόχως απόκεντρες περιοχές

85 %

5

Δραστηριότητες στα απομακρυσμένα ιρλανδικά νησιά, στα ελληνικά νησιά και στις κροατικές νήσους Dugi Otok, Vis, Mljet και Lastovo [Τροπολογία 269]

85 %

6

Άρθρο 19

Έλεγχος και επιβολή της νομοθεσίας

85 %

7

Δραστηριότητες σχετικές με την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας (συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου και της εφαρμογής της νομοθεσίας)

100 %

8

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ίδρυμα δημοσίου δικαίου ή επιχείρηση επιφορτισμένη με τη λειτουργία υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 106 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, εφόσον η στήριξη χορηγείται για τη λειτουργία των εν λόγω υπηρεσιών

100 %

9

Άρθρο 17 παράγραφος 2

Οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων

100 %

10

Άρθρο 18

Έκτακτη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων

100 %

11

Άρθρο 20

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για τη διαχείριση της αλιείας και για επιστημονικούς σκοπούς

100 %

12

Άρθρο 21

Αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους στις εξόχως απόκεντρες περιοχές για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

100 %

13

Άρθρο 27

Γνώσεις για τη θάλασσα

100 %

14

Άρθρο 28

Θαλάσσια επιτήρηση

100 %

15

Άρθρο 29

Συνεργασία των ακτοφυλακών

100 %

16

Δράσεις που συνδέονται με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση ή τη διαχείριση διαφανών συστημάτων ανταλλαγής αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013

100 %

16α

Πράξεις εκτελούμενες από δικαιούχους συλλογικών έργων

60 %

[Τροπολογία 270]

16β

Πράξεις εκτελούμενες από διακλαδική οργάνωση, οργάνωση παραγωγών ή ένωση οργανώσεων παραγωγών

75 %

[Τροπολογία 271]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

* Ένα κράτος μέλος μπορεί να προτείνει στο πρόγραμμά του ο συντελεστής 40 % να αποδίδεται σε τομέα στήριξης που σημειώνεται με* στον πίνακα, υπό τον όρο ότι μπορεί να αποδείξει τη συνάφεια του εν λόγω τομέα στήριξης με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή σε αυτή, ή με τους περιβαλλοντικούς στόχους, κατά περίπτωση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Θάλασσας, Αλιείας και Αλιείας Υδατοκαλλιέργειας ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021 ΕΩΣ 2027

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ΣΥΝΟΛΟ

BE

5 420 528

5 528 939

5 639 520

5 752 311

5 867 358

5 984 701

6 072 814

40 266 171

BG

11 435 037

11 663 737

11 897 017

12 134 959

12 377 660

12 625 203

12 811 085

84 944 698

CZ

4 039 229

4 120 014

4 202 416

4 286 465

4 372 195

4 459 635

4 525 295

30 005 249

DK

27 053 971

27 595 050

28 146 963

28 709 906

29 284 109

29 869 767

30 309 543

200 969 309

DE

28 513 544

29 083 814

29 665 502

30 258 817

30 863 998

31 481 253

31 944 754

211 811 682

EE

13 110 534

13 372 744

13 640 205

13 913 011

14 191 273

14 475 087

14 688 206

97 391 060

IE

19 165 423

19 548 731

19 939 714

20 338 511

20 745 284

21 160 173

21 471 716

142 369 552

EL

50 480 983

51 490 602

52 520 436

53 570 852

54 642 278

55 735 079

56 555 673

374 995 903

ES

150 831 009

153 847 625

156 924 643

160 063 158

163 264 447

166 529 604

168 981 438

1 120 441 924

FR

76 346 460

77 873 387

79 430 888

81 019 517

82 639 920

84 292 652

85 533 702

567 136 526

HR

32 804 523

33 460 613

34 129 839

34 812 441

35 508 695

36 218 841

36 752 095

243 687 047

IT

69 761 016

71 156 235

72 579 390

74 030 988

75 511 619

77 021 791

78 155 791

518 216 830

CY

5 156 833

5 259 970

5 365 171

5 472 475

5 581 926

5 693 560

5 777 387

38 307 322

LV

18 156 754

18 519 888

18 890 294

19 268 103

19 653 468

20 046 521

20 341 668

134 876 696

LT

8 236 376

8 401 103

8 569 129

8 740 512

8 915 324

9 093 623

9 227 510

61 183 577

LU

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

HU

5 076 470

5 177 999

5 281 561

5 387 193

5 494 938

5 604 832

5 687 353

37 710 346

MT

2 938 064

2 996 826

3 056 763

3 117 899

3 180 258

3 243 860

3 291 620

21 825 290

NL

13 182 316

13 445 962

13 714 887

13 989 186

14 268 972

14 554 340

14 768 625

97 924 288

AT

904 373

922 460

940 910

959 728

978 923

998 500

1 013 200

6 718 094

PL

68 976 348

70 355 873

71 763 020

73 198 291

74 662 268

76 155 454

77 276 699

512 387 953

PT

50 962 391

51 981 638

53 021 293

54 081 726

55 163 369

56 266 592

57 095 013

378 572 022

RO

21 868 723

22 306 097

22 752 228

23 207 276

23 671 425

24 144 835

24 500 321

162 450 905

SI

3 221 347

3 285 774

3 351 490

3 418 521

3 486 892

3 556 627

3 608 990

23 929 641

SK

2 049 608

2 090 600

2 132 413

2 175 061

2 218 563

2 262 933

2 296 250

15 225 428

FI

9 659 603

9 852 795

10 049 855

10 250 853

10 455 872

10 664 981

10 822 003

71 755 962

SE

15 601 692

15 913 725

16 232 007

16 556 649

16 887 785

17 225 527

17 479 140

115 896 525

ΣΥΝΟΛΟ

714 953 155

729 252 201

743 837 554

758 714 409

773 888 819

789 365 971

800 987 891

5 311 000 000

(1) ΕΕ C 110 της 22.3.2019, σ. 104.
(2) ΕΕ C 361 της 5.10.2018, σ. 9.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019.
(4) ΕΕ C […], […], σ. […].
(5) ΕΕ C […], […], σ. […].
(6) ΕΕ C […], […], σ. […].
(7) ΕΕ C […], […], σ. […].
(8) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την κοινή αλιευτική πολιτική, για την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης του Συμβουλίου 2004/585/ΕΚ (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).
(9) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).
(10) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 για τη θέσπιση πλαισίου της Ένωσης για τη συλλογή, τη διαχείριση και τη χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας και τη στήριξη επιστημονικών συμβουλών σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 157 της 20.6.2017, σ. 1).
(11) COM(2017)0623
(12) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1).
(13) Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, για τη δημιουργία πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19).
(14) Οδηγία 92/43/EOK του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικότοπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).
(15) Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7).
(16) Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).
(17) COM(2018)0028.
(18) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 1).
(19) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1).
(20) Απόφαση 98/392/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου 1998 για τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών, της 10ης Δεκεμβρίου 1982, για το δίκαιο της θάλασσας και της συμφωνίας, της 28ης Ιουλίου 1994, σχετικά με την εφαρμογή του μέρους XI της εν λόγω σύμβασης (ΕΕ L 179 της 23.6.1998, σ. 1).
(21) JOIN(2016)0049.
(22) Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).
(23) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).
(24) Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).
(25) Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).
(26) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, για την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).
(27) Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).
(28) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
(29) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1626/94 (ΕΕ L 409 της 30.12.2006, σ. 11).
(30) ΕΕ C […], […], σ. […].
(31) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 (ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1).
(32) Οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου (ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 28).
(33) Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017,σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).
(34) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, για τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») (ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1).
(35) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 98/56/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ και 2008/90/ΕΚ, των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 178/2002, (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και (ΕΚ) αριθ. 396/2005, της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 66/399/ΕΟΚ, 76/894/ΕΟΚ και 2009/470/ΕΚ (ΕΕ L 189 της 27.6.2014, σ. 1).
(36) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 665/2008 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2008, περί καθορισμού λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας και τη στήριξη όσον αφορά τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την κοινή αλιευτική πολιτική (ΕΕ L 186 της 15.7.2008, σ. 3).
(37) Απόφαση της Επιτροπής 2010/93/EΕ, της 18ης Δεκεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως πολυετούς κοινοτικού προγράμματος για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας για την περίοδο 2011-2013 (κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2009)10121) (ΕΕ L 41 της 16.2.2010, σ. 8).
(38) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1251 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2016, για τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος της Ένωσης για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για την περίοδο 2017-2019 (ΕΕ L 207 της 1.8.2016, σ. 113).
(39) Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 135).
(40) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1).
(41) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα (ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 77).
(42) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1626 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου για την ίδρυση Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 80).
(43) Τα στοιχεία αυτά πρέπει να αναπροσαρμοστούν βάσει των στοιχείων που θα εγκριθούν στο άρθρο 5 παράγραφος 1.
(44) Απόφαση του Συμβουλίου (ΕΕ) 2015/1565 της 14ης Σεπτεμβρίου 2015 για την έγκριση, από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσης σχετικά με τη χορήγηση αλιευτικών δυνατοτήτων στα ύδατα της ΕΕ σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη στα ανοικτά των ακτών της Γαλλικής Γουιάνας (ΕΕ L 244 της 14.9.2015, σ. 55).
(45) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Τελευταία ενημέρωση: 6 Οκτωβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου