Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0210(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0176/2019

Predkladané texty :

A8-0176/2019

Rozpravy :

PV 03/04/2019 - 14
CRE 03/04/2019 - 14

Hlasovanie :

PV 04/04/2019 - 6.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0343

Prijaté texty
PDF 526kWORD 171k
Štvrtok, 4. apríla 2019 - Brusel
Európsky námorný a rybársky fond ***I
P8_TA(2019)0343A8-0176/2019
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom námornom a rybárskom fonde a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 (COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie Európskemu parlamentu a Rade (COM(2018)0390),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 42, článok 43 ods. 2, článok 91 ods. 1, článok 100 ods. 2, článok 173 ods. 3, článok 175, článok 188, článok 192 ods. 1, článok 194 ods. 2, článok 195 ods. 2 a článok 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0270/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 12. decembra 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 16. mája 2018(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo a stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0176/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 110, 22.3.2019, s. 104.
(2) Ú. v. EÚ C 361, 5.10.2018, s. 9.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o Európskom námornom, rybolovnomrybárskom akvakultúrnom fonde a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 [PN 1. Tento pozmeňujúci návrh sa uplatňuje v celom texte]
P8_TC1-COD(2018)0210

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 42, článok 43 ods. 2, článok 91 ods. 1, článok 100 ods. 2, článok 173 ods. 3, článok 175, článok 188, článok 192 ods. 1, článok 194 ods. 2, článok 195 ods. 2 a článok 349,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(3),

keďže:

(1)  Je potrebné zriadiť Európsky námorný a rybársky fond (ďalej len „ENRF ENRAF“) na obdobie 2021 – 2027. [PN 1. Tento pozmeňujúci návrh sa uplatňuje v celom texte.] Tento fond by sa mal zamerať na cielené poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu Únie na podporu vykonávania spoločnej rybárskej politiky (ďalej len „SRP“), rámcovej smernice o morskej stratégii, námornej politiky Únie a medzinárodných záväzkov Únie v oblasti správy oceánov. Takéto financovanie je kľúčovým faktorom udržateľného rybolovu a pre udržateľný rybolov vrátane ochrany morských biologických zdrojov, potravinovej bezpečnosti a biotopov, pre udržateľnú akvakultúru, potravinovú bezpečnosť prostredníctvom dodávok morských potravinových produktov, rastu rast udržateľného modrého hospodárstva, prosperitu a zdravých bezpečných hospodársku a sociálnu súdržnosť v rybárskych a akvakultúrnych spoločenstvách a zdravé bezpečné, chránených chránené, čistých čisté a udržateľne spravovaných morí spravované moriaoceány. Podpora z fondu ENRAF by mala prispieť k uspokojeniu potrieb producentov i spotrebiteľov. [PN 276]

(1a)   Európsky parlament zdôrazňuje svoju pozíciu, že v nadväznosti na Parížsku dohodu treba výrazne zvýšiť výdavky súvisiace s klímou v porovnaní so súčasným viacročným finančným rámcom (ďalej len „VFR“) a dosiahnuť 30 % čo najskôr a najneskôr do roku 2027. [PN 4]

(1b)  Európsky parlament 14. marca 2018 a 30. mája 2018 vo svojich uzneseniach o VFR na roky 2021 – 2027 zdôraznil dôležitosť horizontálnych zásad, z ktorých by mal vychádzať viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a všetky súvisiace politiky Únie. Európsky parlament v tejto súvislosti znovu potvrdil svoje stanovisko, že Únia musí dodržať svoj záväzok stáť na čele plnenia cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN, a vyjadril poľutovanie nad tým, že v návrhoch o VFR chýba na tento účel jednoznačné a viditeľné odhodlanie. Európsky parlament preto vyzval na začlenenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja do všetkých politík a iniciatív Únie v rámci nasledujúceho VFR. Okrem toho zdôraznil, že Únia bude silnejšia a ambicióznejšia len vtedy, keď bude disponovať väčším objemom finančných prostriedkov. Európsky parlament preto vyzval na nepretržitú podporu existujúcich politík, najmä dlhoročných politík Únie, ktoré sú zakotvené v zmluvách, konkrétne spoločnej poľnohospodárskej politiky a SRP a politiky súdržnosti, pretože prinášajú hmatateľné výhody pre občanov Únie. [PN 5]

(1c)   Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. marca 2018 zdôraznil sociálno-ekonomický a ekologický význam odvetvia rybárstva, morského prostredia a tzv. modrého hospodárstva a ich príspevok k udržateľnej potravinovej sebestačnosti Únie z hľadiska zabezpečenia udržateľnosti európskej akvakultúry a rybárstva a zmiernenia vplyvu na životné prostredie. Okrem toho Európsky parlament vyzval, aby sa zachovala konkrétna výška finančných prostriedkov vyčlenených na rybolov v rámci súčasného VFR a aby sa zvýšila výška finančných prostriedkov na námorné záležitosti, pokiaľ sa plánujú nové ciele pre intervencie v modrej ekonomike. [PN 6]

(1d)   Európsky parlament okrem toho vo svojich uzneseniach zo 14. marca a 30. mája 2018 o VFR na roky 2021 – 2027 zdôraznil, že boj proti diskriminácii je absolútne kľúčový pre splnenie záväzkov Únie v prospech inkluzívnej Európy, a preto by sa osobitné finančné záväzky týkajúce sa uplatňovania a začleňovania hľadiska rodovej rovnosti mali v rámci budúceho VFR zahrnúť do všetkých politík a iniciatív Únie. [PN 7]

(1e)   ENRAF by mal prioritne podporovať maloobjemové rybárstvo s cieľom riešiť konkrétne problémy v danom odvetví a mal by poskytovať stimuly pre miestne, udržateľné riadenie dotknutých odvetví rybárstva a rozvoj pobrežných spoločenstiev. [PN 8]

(2)  Ako globálny aktér v oblasti oceánov s najväčšou námornou plochou na svete, ak sa doňho zahrnú najvzdialenejšie regióny a piaty najväčší výrobca zámorské krajiny a územia, sa Únia stala piatym najväčším výrobcom morských potravín na svete má Únia a má veľkú zodpovednosť za ochranu, zachovanie a udržateľné využívanie oceánov a ich zdrojov. Zachovanie morí a oceánov má pre rýchlo rastúcu svetovú populáciu obrovský význam. Pre Úniu predstavuje aj sociálno-ekonomický záujem, pretože udržateľné modré hospodárstvo, ktoré sa rozvíja v rámci ekologických limitov, podporuje investície, pracovné miesta a rast, napomáha výskumu a inováciám a prispieva k energetickej bezpečnosti prostredníctvom energie z oceánov. Okrem toho sú bezpečné a chránené moria a oceány nevyhnutné na účinnú hraničnú kontrolu a pre celosvetový boj proti námornej trestnej činnosti, t. j. súvisí aj s riešením otázky bezpečnosti občanov. [PN 277]

(2a)  Udržateľný rybolov a morská a sladkovodná akvakultúra významne prispievajú k potravinovej bezpečnosti Únie, k zachovaniu a tvorbe pracovných miest na vidieku a k ochrane prírodného prostredia, a najmä biodiverzity. Podpora a rozvoj odvetví rybolovu a akvakultúry by mali byť ústredným prvkom budúcej rybárskej politiky Únie. [PN 10]

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) xx/xx [všeobecné nariadenie] („všeobecné nariadenie“)(4) bolo prijaté s cieľom zlepšiť koordináciu a harmonizovať implementáciu podpory z fondov v rámci zdieľaného riadenia („fondy“), pričom hlavným zámerom je zjednodušenie plnenia politík jednotným spôsobom. Tieto spoločné ustanovenia sa uplatňujú na časť ENRF ENRAF v rámci zdieľaného riadenia. Fondy sledujú doplnkové ciele a majú rovnaký spôsob riadenia. Preto sa vo všeobecnom nariadení (EÚ) č. [všeobecné nariadenie] stanovuje súbor spoločných všeobecných cieľov a všeobecných zásad, ako je partnerstvo a viacúrovňové riadenie. Obsahuje aj spoločné prvky strategického plánovania a programovania vrátane ustanovení o partnerskej dohode, ktorá sa má uzavrieť s každým členským štátom, a stanovuje sa ním spoločný prístup, podľa ktorého majú byť fondy orientované na výkonnosť. V súvislosti s týmto prístupom sa v ňom stanovujú základné podmienky, preskúmanie výkonnosti a spôsob monitorovania, podávania správ a hodnotenia. Okrem toho sú stanovené aj spoločné ustanovenia, ktoré sa týkajú pravidiel oprávnenosti, a osobitné ustanovenia sú venované finančným nástrojom, využívaniu programu InvestEU, miestnemu rozvoju vedenému komunitou a finančnému riadeniu. Niektoré ustanovenia týkajúce sa riadenia a kontroly sú spoločné pre všetky fondy. Komplementarita medzi fondmi vrátane ENRF ENRAF a inými programami Únie by sa mala opísať v partnerskej dohode v súlade s nariadením (EÚ) č. [všeobecné nariadenie].

(4)  Na toto nariadenie sa vzťahujú horizontálne finančné pravidlá prijaté Európskym parlamentom a Radou na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tieto pravidlá sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) xx/xx [nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie] (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“)(5) a určujú predovšetkým postup zostavovania a plnenia rozpočtu formou grantov, verejného obstarávania, cien a nepriamej implementácie a zahŕňajú aj kontroly zodpovednosti finančných aktérov Pravidlá prijaté na základe článku 322 zmluvy platia aj pre ochranu rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch, keďže dodržiavanie tejto zásady je základným predpokladom správneho finančného riadenia a účinného financovania Únie.

(5)  V rámci priameho riadenia by mal ENRF ENRAF rozvíjať synergiu a komplementaritu s inými relevantnými fondmi a programami Únie, ako aj synergie medzi členskými štátmi a regiónmi. Okrem toho by mal umožňovať financovanie vo forme finančných nástrojov v rámci operácií kombinovaného financovania v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) xx/xx [nariadenie o programe InvestEU](6). [PN 11]

(6)  Podpora z ENRF ENRAF by sa mala primerane používať na riešenie zlyhaní trhu alebo suboptimálnych investičných situácií, pričom by nemala zdvojovať ani vytláčať súkromné financovanie ani narúšať hospodársku súťaž na vnútornom trhu. Podpora by mala mať jasnú európsku pridanú hodnotu mala prispievať k vyšším príjmom z rybolovu, k podpore pracovných miest s patričnými právami v tomto odvetví, k zaručeným cenám pre výrobcov, k vyššej pridanej hodnote z rybolovu a k podpore rozvoja činností súvisiacich s rybolovom, jednak tých, ktoré mu v produkčnom reťazci predchádzajú, ako aj tých, ktoré po ňom nasledujú. [PN 12]

(7)  Typy financovania a metódy implementácie podľa tohto nariadenia by sa mali vyberať na základe ich schopnosti dosiahnuť priority stanovené pre akcie a dosiahnuť výsledky s prihliadnutím najmä na náklady na kontroly, administratívnu záťaž a očakávané riziko nedodržiavania. Malo by sa zvážiť aj využívanie jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ktoré nesúvisia s nákladmi uvedenými v článku 125 ods. 1 nariadenia (EÚ) [nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie]. [PN 13]

(8)  Vo viacročnom finančnom rámci VFR, ktorý sa uvádza v nariadení (EÚ) xx/xx(7), sa stanovuje, že rozpočet Únie musí aj naďalej podporovať rybársku a námornú politiku. Rozpočet Pokiaľ ide o ENRF ENRAF by mal v bežných cenách predstavovať 6 140 000 000 EUR. Zdroje z ENRF na obdobie rokov 2014 – 2020, rozpočet ENRF by sa mal zvýšiť aspoň o 10 %. Jeho zdroje by mali byť rozdelené medzi zdieľané, priame a nepriame riadenie. Na podporu v rámci zdieľaného riadenia by sa malo alokovať 5 311 000 000 EUR 87% a na podporu v rámci priameho a nepriameho riadenia by sa malo prideliť 829 000 000 EUR 13%. S cieľom zabezpečiť stabilitu, najmä pokiaľ ide o dosahovanie cieľov SRP, by sa národné alokácie v rámci zdieľaného riadenia v programovom období 2021 – 2027 mali vymedziť na základe akcií ENRF na roky 2014 až 2020. Osobitné sumy by mali byť vyhradené pre najvzdialenejšie regióny, kontrolu, presadzovanie, zber a spracovanie údajov na účely riadenia rybárstva a vedecké účely a na účely ochrany a obnovy morskej a pobrežnej biodiverzity a ekosystémov a znalostí v námornej oblasti, zatiaľ čo sumy vyhradené na trvalé ukončenie a mimoriadne pozastavenie dočasné ukončenie rybolovných činností a na investície do plavidiel by mali byť obmedzené. [PN 14]

(8a)  Pokiaľ ide o význam odvetvia akvakultúry, úroveň finančných prostriedkov Únie pre tento sektor a najmä pre sladkovodnú akvakultúru by sa mala zachovať na úrovni stanovenej na súčasné rozpočtové obdobie. [PN 15]

(9)  Európske námorné odvetvie zamestnáva vyše 5 miliónov ľudí a s obratom takmer 500 miliárd EUR ročne a má potenciál vytvoriť mnoho ďalších pracovných miest. Produkcia globálneho morského hospodárstva sa v súčasnosti odhaduje na 1,3 bilióna EUR a do roku 2030 by sa mohla zdvojnásobiť. Potreba splniť cieľové hodnoty Parížskej dohody, čo sa týka emisií CO2, si vyžaduje, aby sa aspoň 30 % rozpočtu Únie využívalo na opatrenia na boj proti zmene klímy. Takisto je potrebné zvýšiť efektívnosť využívania zdrojov a znížiť environmentálnu stopu modrého hospodárstva , ktoré sa rozvíja v medziach ekologických limitov a ktoré bolo a naďalej by malo byť hnacím motorom inovácie v iných odvetviach (vybavenie lodí, stavba lodí, pozorovanie morí, bagrovanie, ochrana pobreží a námorná výstavba). Zdrojom investícií do námorného hospodárstva sú štrukturálne fondy Únie, najmä Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“) a ENRF. Na financovanie rastúceho potenciálu tohto odvetvia by sa musia mohli využiť nové investičné nástroje ako InvestEU. [PN 16]

(9a)   Investície do modrého hospodárstva by sa mali opierať o najlepšie dostupné vedecké odporúčania s cieľom zabrániť škodlivým účinkom na životné prostredie, ktoré ohrozujú dlhodobú udržateľnosť. Ak neexistujú žiadne vhodné informácie alebo odborné znalosti na hodnotenie vplyvu investícií na životné prostredie, je vhodné, aby verejný aj súkromný sektor zaujali prístup predbežnej opatrnosti, keďže môže dôjsť k vykonávaniu činností s potenciálne škodlivými účinkami. [PN 17]

(10)  ENRF ENRAF by mal byť založený na štyroch piatich prioritách: podpora udržateľného rybolovu a vrátane ochrany morských biologických zdrojov; podporovanie udržateľnej akvakultúry; prispievanie k potravinovej bezpečnosti v Únii prostredníctvom konkurencieschopnej konkurencieschopného udržateľnej udržateľného trhu s produktami rybolovu a akvakultúry a trhov spracovateľských odvetví; umožnenie rastu udržateľného modrého hospodárstva so zohľadnením kapacít ekologickej zaťažiteľnosti a podpora prosperujúcich prosperita a hospodárskej a sociálnej súdržnosti v pobrežných komunít a vnútrozemských komunitách; posilnenie medzinárodnej správy oceánov a umožnenie bezpečných, chránených, čistých a udržateľne spravovaných morí a oceánov. Tieto priority by sa mali sledovať prostredníctvom zdieľaného, priameho a nepriameho riadenia. [PN 18]

(10a)  Priority by sa mohli špecifikovať s konkrétnymi cieľmi Únie, aby sa zabezpečila väčšia zrozumiteľnosť, pokiaľ ide o to, na čo sa fond môže použiť, a aby sa zvýšila efektívnosť fondu. [PN 19]

(11)  ENRF ENRAF po roku 2020 by sa mal zakladať na zjednodušenej štruktúre bez toho, aby sa vopred príliš normatívne vymedzovali opatrenia a podrobné pravidlá oprávnenosti na úrovni Únie. Namiesto toho by sa v rámci každej priority mali opísať všeobecné oblasti podpory. Členské štáty by preto mali vypracovať svoj program, v ktorom uvedú najvhodnejšie prostriedky na dosiahnutie priorít. Podľa pravidiel stanovených v tomto nariadení a v nariadení (EÚ) č. [všeobecné nariadenie] by sa mohli podporovať rôzne opatrenia určené členskými štátmi v rámci daných programov, pokiaľ sa vzťahujú na oblasti podpory priority vymedzené v tomto nariadení. Je však potrebné stanoviť zoznam neoprávnených operácií, aby sa predišlo škodlivým vplyvom na ochranu rybolovných zdrojov, napríklad všeobecný zákaz investícií zvyšujúcich rybolovnú kapacitu s istými riadne opodstatnenými odchýlkami. Okrem toho by investície a kompenzácie pre flotily mali byť prísne podmienené ich súladom s cieľmi ochrany SRP. [PN 20]

(12)  V Agende 2030 Organizácie Spojených národov pre udržateľný rozvoj sa ochrana a udržateľné využívanie oceánov identifikovali ako jeden zo 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja (cieľ č. 14). Únia sa plne zasadzuje za dosiahnutie a vykonávanie tohto cieľa. V tejto súvislosti sa zaviazala podporovať udržateľné modré hospodárstvo, ktoré sa rozvíja v medziach ekologických limitov a ktoré je v súlade s námorným priestorovým plánovaním, ochranou ekosystémovým prístupom k námornému priestorovému plánovaniu, najmä so zreteľom na citlivosť druhov a biotopov voči ľudským činnostiam na mori, ochrane biologických zdrojov a dosiahnutím dosiahnutiu dobrého environmentálneho stavu, zakázať určité formy dotácií v odvetví rybárstva, ktoré spôsobujú nadmernú kapacitu a nadmerný rybolov, zrušiť dotácie, ktoré prispievajú k nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu a upustiť od zavedenia nových dotácií tohto druhu. Tento výsledok by mal vyplynúť z rokovaní v rámci Svetovej obchodnej organizácie o dotáciách v odvetví rybárstva. V rámci rokovaní Svetovej obchodnej organizácie na Svetovom summite o udržateľnom rozvoji v roku 2002 a na konferencii OSN o udržateľnom rozvoji v roku 2012 (Rio + 20), sa Únia okrem toho zaviazala odstrániť dotácie, ktoré prispievajú k nadmernej kapacite flotíl a prekračovaniu rybolovných kvót. Udržateľné rybné hospodárstvo Únie a odvetvia morskej a sladkovodnej akvakultúry významne prispievajú k dosiahnutiu cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. [PN 21]

(12a)   ENRAF by mal takisto prispievať k ďalším cieľom trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov. V tomto nariadení sa zohľadňujú najmä tieto ciele:

   Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 1 – Odstrániť chudobu; ENRAF bude prispievať k zlepšovaniu životných podmienok najzraniteľnejších pobrežných komunít, najmä komunít závislých od rybolovného zdroja ohrozeného nadmerným rybolovom, globálnymi zmenami a environmentálnymi problémami.
   Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 3 – Dobré zdravie a blahobyt ľudí; ENRAF bude prispievať k boju proti znečisťovaniu pobrežných vôd, ktoré je zodpovedné za endemické choroby, a k zabezpečovaniu dobrej kvality potravín z rybolovu a akvakultúry.
   Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 7 – Cenovo dostupná a čistá energia: ENRAF podporí rozvoj energie z obnoviteľných morských zdrojov prostredníctvom financovania modrého hospodárstva spoločne s finančnými prostriedkami pre Horizont Európa a zabezpečí, aby bol tento rozvoj vhodný na ochranu morského prostredia a zachovanie rybolovných zdrojov.
   Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 8 – Dôstojná práca a hospodársky rast: ENRAF bude spolu s ESF prispievať k rozvoju modrého hospodárstva ako faktora hospodárskeho rastu. Takisto zabezpečí, aby bol hospodársky rast zdrojom dôstojných pracovných miest pre pobrežné komunity. ENRAF navyše prispeje k zlepšeniu pracovných podmienok pre rybárov.
   Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 12 – Zodpovedná spotreba a výroba: ENRAF prispeje k rozvoju zodpovedného využívania prírodných zdrojov a k obmedzeniu prírodných zdrojov a plytvania energiou.
   Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 13 – Opatrenia v oblasti klímy: ENRAF poskytne usmernenia týkajúce sa jeho rozpočtu na boj proti zmene klímy.[PN 22]

(13)  Vzhľadom na význam riešenia otázky zmeny klímy v súlade so záväzkami, ktoré Únia prijala s cieľom uplatňovať Parížsku dohodu a realizovať ciele Organizácie spojených národov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja by toto nariadenie malo prispieť k akciám zameraným na boj proti zmene klímy a dosiahnutiu celkovej cieľovej hodnoty rozpočtových výdavkov Únie na podporu cieľov v oblasti klímy (25 30 %). Očakáva sa, že 30 % celkového finančného krytia opatrenia v rámci tohto nariadenia umožnia, aby ENRF ENRAF sa použije na ciele prispel k dosiahnutiu cieľov v oblasti klímy, avšak bez toho, aby bolo dotknuté financovanie SRP, ktoré je nutné pozitívne prehodnotiť. Relevantné akcie vrátane projektov zameraných na ochranu a obnovu dna porasteného morskou trávou a pobrežných močarísk, ktoré sú významnými lokalitami záchytu uhlíka, sa identifikujú počas prípravy a implementácie ENRF ENRAF a prehodnotia sa v rámci relevantných procesov hodnotenia a preskúmania. [PN 23]

(14)  Z ENRF ENRAF by sa malo mal prispievať aj k dosiahnutiu environmentálnych cieľov Únie v rámci SRP a rámcovej smernice o morskej stratégii a zároveň náležite prihliadať na sociálnu súdržnosť a mal by sa riadiť európskou environmentálnou politikou vrátane noriem kvality vody, ktoré zaručujú takú kvalitu morského prostredia, ktorá umožní zlepšenie vyhliadok pre rybolov. Tento príspevok by sa mal sledovať pomocou environmentálnych ukazovateľov Únie a mal by sa pravidelne nahlasovať v rámci hodnotenia a výročnej správy o výkonnosti. [PN 24]

(15)  V súlade s článkom 42 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 („nariadenie o SRP“)(8) by finančná pomoc Únie v rámci ENRF ENRAF mala byť podmienená plnohodnotným dodržiavaním pravidiel SRP a príslušného environmentálneho práva EÚ. Finančná pomoc Únie by sa mala poskytovať len tým subjektom a tým členským štátom, ktoré v plnej miere dodržiavajú svoje príslušné právne povinnosti. Žiadosti od príjemcov, ktoré nie sú v súlade s platnými pravidlami SRP, by nemali byť prípustné. [PN 25]

(16)  S cieľom riešiť osobitné podmienky SRP uvedené v nariadení (EÚ) č. 1380/2013 a prispieť k plnému dodržiavaniu pravidiel SRP by sa mali prijať dodatočné ustanovenia týkajúce sa pravidiel prerušenia, pozastavenia a finančných opráv uvedené v nariadení (EÚ) č. [všeobecné nariadenie]. Ak členský štát alebo príjemca nedodrží svoje záväzky vyplývajúce zo SRP alebo ak má Komisia dôkaz, z ktorého vyplýva ktorý preukazuje takéto nedodržanie, Komisia by mala mať možnosť preventívne dočasne prerušiť platobné lehoty. Okrem možnosti prerušenia platobnej lehoty a s cieľom vyhnúť sa zjavnému riziku vyplatenia neoprávnených výdavkov by Komisia mala mať v prípadoch závažného nedodržiavania pravidiel SRP zo strany členského štátu možnosť pozastaviť platby a uložiť finančné opravy. [PN 26]

(17)  V uplynulých rokoch zaznamenala SRP dobré výsledky z hľadiska obnovenia sa podnikli kroky zamerané na obnovenie zdravej úrovne populácií rýb, zvýšenia zvýšenie ziskovosti odvetvia rybolovu v Únii a ochrany morských ekosystémov. Stále však pretrvávajú závažné výzvy na plnohodnotné dosiahnutie sociálno-ekonomických cieľov SRP a environmentálnych cieľov SRP vrátane právnej povinnosti obnoviť a zachovať všetky populácie rýb nad úrovňami biomasy, pri ktorých možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos. To si vyžaduje trvalú podporu po roku 2020, najmä v morských oblastiach, kde je pokrok pomalší, predovšetkým v najviac izolovaných oblastiach, ako sú najvzdialenejšie regióny. [PN 27]

(17a)  V článku 13 ZFEÚ sa stanovuje, že pri formulovaní a vykonávaní politiky Únie v oblasti rybného hospodárstva, berie Únia a členské štáty maximálny ohľad na požiadavky blaha zvierat ako cítiacich bytostí, pričom rešpektujú zákonné a správne ustanovenia a zvyky členských štátov týkajúce sa najmä náboženských rituálov, kultúrnych tradícií a regionálneho dedičstva. [PN 2]

(18)  Rybolov má rozhodujúci význam pri zachovaní živobytia a kultúrneho dedičstva mnohých pobrežných a ostrovných komunít v Únii, najmä tam, kde zohráva dôležitú úlohu maloobjemový pobrežný rybolov ako napríklad v najvzdialenejších regiónoch. Keďže priemerný vek v rámci mnohých rybárskych komunít je viac ako 50 rokov, generačná obnova a diverzifikácia činností stále predstavujú výzvu. Je preto nevyhnutné, aby ENRAF podporoval príťažlivosť odvetvia rybolovu tým, že sa zabezpečí odborná príprava a prístup mladých ľudí k povolaniam v oblasti rybolovu. [PN 28]

(18a)  K dosiahnutiu cieľov spoločnej rybárskej politiky prispieva vykonávanie mechanizmov spoločného riadenia v oblasti profesionálnej a rekreačnej rybolovnej činnosti a akvakultúry s priamou účasťou zainteresovaných strán, ako je administratíva, odvetvie rybolovu a akvakultúry, vedecká obec a občianska spoločnosť, ktorých funkčnosť sa zakladá na spravodlivom rozdelení zodpovedností v rozhodovacom procese a na flexibilnom riadení založenom na znalostiach, informáciách a bezprostrednosti. ENRAF by mal podporovať vykonávanie týchto mechanizmov na miestnej úrovni. [PN 29]

(19)  ENRF ENRAF by sa mal zamerať na dosahovanie prispievať k dosahovaniu cieľov SRP v environmentálnej, hospodárskej a sociálnej oblasti, ako aj v oblasti zamestnanosti, ktoré sú stanovené v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Takouto podporou by sa malo zabezpečiť, aby boli rybolovné činnosti dlhodobo environmentálne udržateľné a riadili sa spôsobom, ktorý je v súlade s cieľmi uvedenými v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, ktorými je dosiahnuť hospodársky a sociálny prínos čo prispeje k dosiahnutiu hospodárskeho a sociálneho prínosu a prínos prínosu v oblasti zamestnanosti a prispieť, ako aj k dostupnosti dodávok zdravých potravín a zároveň zabezpečí spravodlivé pracovné podmienky. V tejto súvislosti by sa mal osobitne uznať a podporiť rybolov závisiaci od malých pobrežných ostrovov s cieľom zaistiť jeho životaschopnosť a prosperitu. [PN 30]

(20)  Prvoradým cieľom podpory Podpora z ENRF ENRAF by malo byť dosiahnuť mala prispievať ku včasnému plneniu právnej povinnosti obnoviť a zachovať udržateľný rybolov na základe maximálneho udržateľného výnosu (MSY) všetky populácie rýb nad úrovňami biomasy, pri ktorých možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos, a znížiť k tomu, aby sa na minimum znížili (a tam, kde je to možné, úplne odstránili) negatívne účinky neudržateľných a škodlivých rybolovných činností na morské ekosystémy. Táto podpora by sa mala vzťahovať aj na inovácie a investície do rybolovných postupov a techník, ktoré sú šetrné, odolné voči zmene klímy a nízkouhlíkové. Táto podpora by sa mala vzťahovať aj na inovácie a investície do rybolovných postupov a techník, ako aj techník zameraných na selektívny rybolov. [PN 31]

(21)  Povinnosť vylodiť úlovky je právnou povinnosťou a jednou z hlavných výziev SRP. Prináša so sebou značné skoncovanie s environmentálne neprijateľnou praxou vyhadzovania úlovkov, ako aj významné a zásadné zmeny v rybolovných postupoch v rámci odvetvia, ktoré sú miestami spojené so značnými finančnými nákladmi. Malo Členské štáty by byť teda možné podporovať z ENRF inovácie preto mali ENRF využívať na podporu inováciíinvestície investícií, ktoré prispievajú k plnohodnotnému a včasnému vykonávaniu povinnosti vylodiť úlovky, s vyššou intenzitou pomoci ako, než aká sa uplatňuje na iné operácie (investície do selektívneho rybárskeho výstroja, ako aj do uplatňovania opatrení v oblasti časovej a priestorovej selektívnosti, investície na zlepšenie prístavných infraštruktúr a na obchodovanie s nechcenými úlovkami). Okrem toho by mal poskytnúť maximálnu intenzitu pomoci vo výške 100 % pri navrhovaní, vývoji, monitorovaní, hodnotení a riadení transparentných systémov výmeny rybolovných možností medzi členskými štátmi („výmena kvót“) s cieľom zmierniť účinok „blokačných druhov“ spôsobený povinnosťou vylodenia. [PN 279]

(21a)   Povinnosť vylodiť úlovky by sa mala monitorovať rovnako v celom spektre, od malých po veľké rybárske plavidlá, v každom členskom štáte. [PN 33]

(22)  Z ENRF ENRAF by malo byť možné podporovať inovácie a investície do rybárskych plavidiel s cieľom zlepšiť zdravotné, bezpečnostné a pracovné podmienky, ochranu životného prostredia, energetickú účinnosť, dobré životné podmienky zvierat a kvalitu úlovkov, ako aj podporovať osobitné záležitosti v oblasti zdravotnej starostlivosti. Takáto podpora by však nemala viesť k zvýšeniu riziku zvýšenia rybolovnej kapacity alebo schopnosti nájsť ryby a nemala by sa udeľovať iba na splnenie požiadaviek, ktoré sú povinné podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov. V rámci štruktúry bez normatívnych opatrení by rozhodnutie o vymedzení presných pravidiel oprávnenosti týchto investícií a tejto podpory malo byť na členských štátoch. Pokiaľ ide o zdravie, bezpečnosť a pracovné podmienky na palube rybárskych plavidiel, mala by sa povoliť vyššia intenzita pomoci ako v prípade iných operácií. [PN 34]

(23)  Kontrola rybolovu je pre vykonávanie SRP mimoriadne dôležitá. Preto by sa v rámci zdieľaného riadenia mal z ENRF ENRAF podporovať rozvoj a vykonávanie systému Únie na kontrolu rybárstva v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 („nariadenie o kontrole“)(9). Niektoré povinnosti, ktoré predpokladá revízia nariadenia o kontrole, odôvodňujú osobitnú podporu z ENRF ENRAF, t. j. povinné systémy sledovania plavidiel a systémy elektronického nahlasovania v prípade rybárskych plavidiel vykonávajúcich maloobjemový pobrežný rybolov, povinné diaľkové elektronické monitorovacie systémy a povinné nepretržité meranie a zaznamenávanie výkonu pohonného motora. Okrem toho by sa investície členských štátov do kontrolných aktív mohli použiť aj na účely námorného dozoru a spolupráce v oblasti pobrežných stráží.

(24)  Úspech SRP závisí od dostupnosti vedeckých odporúčaní týkajúcich sa riadenia rybného hospodárstva, a teda aj od dostupnosti údajov o rybolove. Vzhľadom na výzvy a náklady na získanie spoľahlivých a úplných údajov je potrebné podporiť opatrenia členských štátov na zber, spracúvaniespracovanie výmenu údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1004 („rámcové nariadenie o zbere údajov“)(10) a na prispievanie k najlepším dostupným vedeckým odporúčaniam. Daná podpora by mala umožniť synergiu so zberom, spracúvaním a spracovaním výmenou ostatných typov údajov o mori vrátane údajov o rekreačnom rybolove. [PN 35]

(25)  Z EFNR by sa malo podporovať účinné vykonávanie a riadenie SRP založené na poznatkoch v rámci priameho aj nepriameho riadenia prostredníctvom poskytovania vedeckých odporúčaní, vývoj a realizáciu systému Únie na kontrolu rybárstva, prácu poradných rád a dobrovoľné príspevky medzinárodným organizáciám, ako aj lepší záväzok Únie k medzinárodnej správe oceánov. [PN 36]

(26)  Vzhľadom na výzvy súvisiace s dosiahnutím cieľov ochrany SRP by malo byť možné podporovať z ENRF ENRAF akcie na riadenie rybárstva a rybárskych flotíl. V tejto súvislosti je niekedy ešte stále potrebná podpora na prispôsobenie flotily, pokiaľ ide o určité segmenty flotily a morské oblasti. Takáto podpora by mala byť jednoznačne zameraná na ochranu a udržateľné využívanie morských biologických zdrojov, ako aj na dosiahnutie rovnováhy medzi rybolovnou kapacitou a dostupnými rybolovnými možnosťami. Preto by malo byť možné podporovať z ENRF ENRAF trvalé ukončenie rybolovných činností v tých segmentoch flotily, v ktorých kapacita rybolovu nie je v rovnováhe s dostupnými možnosťami rybolovu. Takáto podpora by mala byť nástrojom akčných plánov na prispôsobenie segmentov flotily so zistenou nadmernou štrukturálnou kapacitou v zmysle článku 22 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a mala by sa implementovať buď likvidáciou rybárskeho plavidla, alebo jeho vyradením z prevádzky a dodatočným vybavením na iné činnosti. Ak by dodatočné vybavenie viedlo k zvýšeniu tlaku rekreačného rybárstva na morské ekosystémy, podpora by sa mala poskytnúť len vtedy, ak je v súlade so SRP a cieľmi stanovenými v relevantných viacročných plánoch. Aby sa zabezpečil súlad adaptácie štruktúry flotily s cieľmi ochrany, podpora trvalého ukončenia rybolovných činností by mala byť výhradne podmienená dosahovaním výsledkov a spojená s ich dosahovaním. Mala by sa preto implementovať iba financovaním, ktoré nesúvisí s nákladmi stanovenými v nariadení (EÚ) č. [všeobecné nariadenie]. V rámci tohto mechanizmu by Komisia nemala refundovať platby členským štátom na trvalé ukončenie rybolovných činností na základe skutočných vzniknutých nákladov, ale na základe plnenia podmienok a dosahovania výsledkov. Na tento účel by Komisia mala v delegovanom akte stanoviť podmienky, ktoré by sa vzťahovali na dosiahnutie cieľov ochrany SRP. [PN 37]

(26a)   Na vytvorenie udržateľného a environmentálne ohľaduplného rybolovu, ktorý bude vyvíjať menší tlak na rybolovné zdroje, by ENRAF mal podporovať modernizáciu plavidiel s cieľom usilovať sa o jednotky, ktoré využívajú menej energie, a to i pokiaľ ide o nevyvážené segmenty, buď prostredníctvom dotácií, alebo prostredníctvom finančných nástrojov. Cieľom ENRAF by malo takisto byť poskytovanie pomoci mladým rybárom pri nadobúdaní pracovného nástroja vrátane plavidiel s dĺžkou nad 12 m, s výnimkou nevyvážených segmentov. [PN 38]

(26b)   Keďže rybárske prístavy, vyloďovacie miesta, prístrešky a aukčné siene zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní kvality vylodených produktov, ako aj bezpečnostných a pracovných podmienok, ENRAF by mal prioritne podporovať modernizáciu prístavných infraštruktúr, aby sa najmä pri uvádzaní produktov rybolovu na trh optimalizovala pridaná hodnota vylodených produktov. [PN 39]

(27)  Vzhľadom na vysokú úroveň nepredvídateľnosti rybolovných činností môžu mimoriadne okolnosti môže dočasné pozastavenie spôsobiť rybárom značné hospodárske straty. S cieľom zmierniť tieto dôsledky by malo byť možné podporovať z ENRF ENRAF kompenzáciu za mimoriadne dočasné pozastavenie rybolovných činností spôsobené vykonávaním určitých ochranných opatrení, (t. j. viacročných plánov, cieľov ochrany a udržateľného využívania populácií, opatrení na prispôsobenie rybolovnej kapacity rybárskych plavidiel dostupným rybolovným možnostiam a technickým opatreniam), vykonávaním núdzových opatrení (napr. zákaz rybolovu v oblasti), prerušením uplatňovania alebo neobnovením dohody o partnerstve v odvetví rybárstva z dôvodov vyššej moci, prírodnou katastrofou alebo environmentálnou nehodou vrátane uzavretia oblasti rybolovu zo zdravotných dôvodov alebo abnormálnej úmrtnosti rybolovných zdrojov, nehôd na mori počas rybárskych činností a nepriaznivých klimatických udalostí. Podpora by sa mala poskytnúť len vtedy, ak má daná situácia pre rybárov vážne dôsledky, t. j. ak sa obchodné činnosti príslušného plavidla pozastavia najmenej počas 90 po sebe nasledujúcich dní a ak hospodárske straty vyplývajúce z prerušenia predstavujú viac ako 30 % priemerného ročného obratu príslušného podniku 120 po sebe nasledujúcich dní v rámci stanoveného časového obdobia posledných dvoch rokoch. V podmienkach poskytovania takejto podpory by mali byť zohľadnené špecifiká rybolovu úhorov. [PN 40]

(27a)  V prípade krízy na trhoch s produktami rybolovu a akvakultúry, prírodných katastrof alebo environmentálnych nehôd by malo byť pre výrobcov v odvetví akvakultúry a sladkovodnej akvakultúry možné získať podporu z ENRAF. [PN 41]

(27b)  S cieľom prispieť k pozitívnemu rozvoju vodných zdrojov a zachovaniu rybolovu mimo obdobia uzavretia rybolovu by malo byť možné podporovať z ENRAF biologické obdobia vždy, keď sú tieto obdobia, ku ktorým dochádza v určitých kľúčových etapách životného cyklu druhu, potrebné na udržateľné využívanie rybolovných zdrojov. [PN 306]

(27c)  Európsky parlament zdôrazňuje naliehavosť podpory vytvorenia fondu na kompenzáciu miezd, z ktorého sa pokryjú obdobia zákazu rybolovu, a žiada, aby sa tieto obdobia považovali za skutočný pracovný čas na účely dôchodkových a ďalších práv v oblasti sociálneho zabezpečenia. Európsky parlament sa takisto zasadzuje za vytvorenie minimálnej mzdy v súlade s miestnymi postupmi, kolektívnym vyjednávaním a kolektívnymi dohodami. [PN 307]

(28)  Maloobjemový pobrežný rybolov vykonávajú rybárske plavidlá s dĺžkou menej ako 12 metrov, ktoré nepoužívajú vlečný rybársky výstroj. Toto odvetvie predstavuje takmer 75 % všetkých rybárskych plavidiel registrovaných v Únii a takmer polovicu všetkých zamestnancov v odvetví rybolovu. Prevádzkovatelia z odvetvia malooobjemového pobrežného rybolovu sú obzvlášť závislí od zdravých populácií rýb, ktoré predstavujú hlavný zdroj ich príjmu. ENRF ENRAF by im preto mal poskytnúť preferenčné zaobchádzanie prostredníctvom 100% miery intenzity pomoci, a to aj na operácie súvisiace s kontrolou a presadzovaním, s cieľom podporiť udržateľné rybolovné postupy v súlade s cieľmi SRP. Okrem toho by určité oblasti podpory mali byť vyhradené pre maloobjemový rybolov v segmente flotily, v ktorom je aby sa zabezpečilo, že rybolovná kapacita je v rovnováhe s dostupnými rybolovnými možnosťami, t. j. podpora na získanie použitého, renováciu alebo reklasifikáciu plavidla a na výmenu alebo modernizáciu motora, ako aj pre mladých rybárov. Okrem toho by členské štáty mali do svojho programu zahrnúť akčný plán pre maloobjemový pobrežný rybolov, ktorý by sa mal monitorovať na základe ukazovateľov, pre ktoré by sa mali stanoviť čiastkové ciele a cieľové hodnoty. [PN 42 a 308]

(29)  Najvzdialenejšie regióny, uvedené v oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke z 24. októbra 2017 s názvom „Silnejšie a obnovené strategické partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi EÚ“(11), čelia osobitným výzvam súvisiacim s ich odľahlosťou, topografickými a klimatickými podmienkami v zmysle článku 349 zmluvy a okrem toho majú osobitné prednosti, na základe ktorých sa môže rozvíjať udržateľné modré hospodárstvo. Preto by sa v prípade každého najvzdialenejšieho regiónu mal k programu dotknutých členských štátov priložiť akčný plán pre udržateľný rozvoj modrého hospodárstva vrátane udržateľného rybárstva a akvakultúry a mala by sa vyčleniť finančná alokácia na podporu vykonávania týchto akčných plánov. Malo byť možné podporovať Európska únia zaviedla v roku 1992 na udržanie konkurencieschopnosti určitých produktov rybolovu a akvakultúry z najvzdialenejších regiónoch v porovnaní s konkurencieschopnosťou podobných produktov z ENRF aj iných regiónov Únie opatrenia na kompenzáciu súvisiacich dodatočných nákladov v rybolove. Opatrenia, ktoré sa uplatňujú na obdobie rokov 2014 – 2020 sú ustanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014(12). Je potrebné pokračovať v poskytovaní podpory na kompenzáciu dodatočných nákladov na rybolov, chov, spracovanie a uvádzanie určitých produktov rybolovu a akvakultúry z najvzdialenejších regiónov na trh, aby táto kompenzácia prispela k zachovaniu hospodárskej životaschopnosti prevádzkovateľov z týchto regiónov. Vzhľadom na rôzne podmienky pre najvzdialenejšie regióny uvádzanie na trh v najvzdialenejších regiónoch, na výkyvy úlovkov a populácií a na požiadavky trhu by sa malo ponechať na dotknuté členské štáty, aby určili, ktoré im vznikajú z dôvodu produkty rybolovu sú oprávnené na kompenzáciu, ich polohy príslušné maximálne množstvá a ostrovného charakteru. Táto podpora by mala byť stanovená ako percentuálny podiel z celkovej finančnej alokácie výšku kompenzácie v rámci celkových pridelených prostriedkov na členský štát. Členské štáty by mali mať možnosť upraviť zoznam a množstvá dotknutých produktov rybolovu, ako aj výšku kompenzácie v rámci celkového finančného krytia, ktoré je im pridelené. Takisto by mali mať možnosť prispôsobiť svoje kompenzačné schémy, ak je to opodstatnené vzhľadom na vývoj situácie. Členské štáty by mali výšku kompenzácie stanoviť na úroveň, ktorá umožní primeranú náhradu dodatočných nákladov vyplývajúcich zo špecifických znevýhodnení najvzdialenejších regiónov. Na zabránenie príliš veľkej kompenzácii by táto suma mala zodpovedať dodatočným nákladom, ktoré pomoc nahrádza. Na tento účel by sa mali zohľadniť aj ostatné druhy verejných intervencií, ktoré majú vplyv na úroveň dodatočných nákladov. Okrem toho by sa v najvzdialenejších regiónoch mala uplatňovať vyššia intenzita pomoci ako v prípade iných operácií. [PN 43]

(29a)  S cieľom zabezpečiť prežitie odvetvia maloobjemového pobrežného rybolovu v najvzdialenejších regiónoch a v súlade so zásadami rozdielneho zaobchádzania pre malé ostrovy a územia uvedené v cieli trvalo udržateľného rozvoja č. 14 by pre ENRAF malo byť na základe článku 349 ZFEÚ možné nadobudnutie a obnovenie plavidiel maloobjemového a pobrežného rybolovu najvzdialenejších regiónov, ktoré vykladajú svoje úlovky v prístavoch najvzdialenejších regiónov a prispievajú k miestnemu udržateľnému rozvoju, a to s cieľom zvýšiť bezpečnosť osôb, dodržiavať hygienické normy Únie, bojovať proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu a dosiahnuť väčšiu environmentálnu efektívnosť. Obnovenie rybárskej flotily by malo zostať v medziach povolených stropov kapacít a malo by byť v súlade s cieľmi SRP. ENRAF by mal mať možnosť podporovať súvisiace opatrenia, napríklad výstavbu alebo modernizáciu lodeníc zameraných na plavidlá maloobjemového pobrežného rybolovu v najvzdialenejších regiónoch, nadobudnutie a renováciu infraštruktúr a vybavenia alebo štúdie. [PN 44]

(29b)   So zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu o osobitnej situácii ostrovov (2015/3014(RSP)) a na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Osobitné problémy ostrovov“ (1229/2011), sú poľnohospodárstvo, chov a rybárstvo dôležitým prvkom miestnych ostrovných hospodárstiev. Európske ostrovné regióny trpia v dôsledku nedostatočnej prístupnosti, najmä pre MSP, nízkou úrovňou diferenciácie výrobkov a potrebujú stratégiu na využitie všetkých možných synergií medzi európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi a inými nástrojmi Únie s cieľom vyvážiť znevýhodnenie ostrovov a posilniť ich hospodársky rast, tvorbu pracovných miest a udržateľný rozvoj. Zatiaľ čo sa v článku 174 ZFEÚ uznáva trvalé znevýhodnenie prírodnými a geografickými podmienkami špecifickými pre situáciu ostrovov, Komisia musí vytvoriť „strategický rámec EÚ pre ostrovy“, aby sa prepojili nástroje, ktoré môžu mať významný územný vplyv. [PN 45]

(30)  V rámci zdieľaného riadenia by malo byť možné podporovať z ENRF ENRAF ochranu a obnovu biodiverzity a ekosystémov v morských a pobrežných oblastiach. Na tento účel by mala byť k dispozícii podpora na kompenzáciu pre rybárov za zber stratených rybárskych výstrojov a morského odpadu z mora, najmä z plastov, a mali by sa podporovať investície do prístavov s cieľom poskytnúť primerané zberné a úložné zariadenia na príjem strateného rybárskeho výstroja a zozbieraného morského odpadu. Podpora by mala byť k dispozícii aj na akcie zamerané na dosiahnutie a udržanie dobrého environmentálneho stavu morského prostredia v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES („rámcová smernica o morskej stratégii“)(13), na vykonávanie opatrení priestorovej ochrany stanovených v danej smernici a v súlade s prioritnými akčnými rámcami vytvorenými na základe smernice Rady 92/43/EHS („smernica o biotopoch“)(14), na spravovanie, obnovu a monitorovanie oblastí NATURA 2000 a na ochranu druhov podľa smernice 92/43/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES („smernica o vtákoch“)(15) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES(16), ako aj normy Únie týkajúce sa komunálnych odpadových vôd, ako aj výstavby, inštalácie a vedeckej prípravy a hodnotenia statických alebo pohyblivých zariadení, ktorých účelom je chrániť a zveľaďovať morskú faunu a flóru v najvzdialenejších regiónoch. V rámci priameho riadenia by sa z ENRF ENRAF mala podporovať propagácia čistých a zdravých morí a vykonávanie európskej stratégie pre plasty v rámci obehového hospodárstva, ktorá bola vypracovaná v oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov zo 16. januára 2016 s názvom „Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve“(17), v súlade s cieľom dosiahnutia alebo udržania dobrého environmentálneho stavu morského prostredia. [PN 46]

(31)  Rybolov a akvakultúra prispievajú V Agende 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorú prijala Organizácia Spojených národov, sa uvádza odstránenie hladu, dosiahnutie potravinovej bezpečnosti a zlepšenie výživy ako jeden zo 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja (cieľ č. 2). Únia sa plne zasadzuje za dosiahnutie a vykonávanie tohto cieľa. V tomto zmysle prispievajú rybolov a udržateľná akvakultúra k potravinovej bezpečnosti a výžive. Únia však v súčasnosti dováža viac ako 60 % svojich dodávok produktov rybolovu, a preto je vo veľkej miere závislá od tretích krajín. Dôležitou výzvou je podporiť spotrebu rybích bielkovín produktov rybolovu vyrábaných v Únii, ktoré spĺňajú vysoké normy kvality a sú dostupné spotrebiteľom za prijateľné ceny a zásobovať verejné inštitúcie, ako sú nemocnice alebo školy, miestnymi produktmi maloobjemového rybolovu a iniciovať programy odbornej prípravy a zvyšovania povedomia vo vzdelávacích inštitúciách o význame konzumácie miestnych rýb. [PN 47]

(32)  Malo by byť možné financovať z ENRF ENRAF podporu a udržateľný rozvoj akvakultúry vrátane sladkovodnej akvakultúry, na účely chovu vodných živočíchov a pestovania vodných rastlín určených na výrobu potravín a iných surovín. V niektorých členských štátoch sú aj naďalej v platnosti zložité administratívne postupy, ako napríklad problematický prístup do priestoru a zaťažujúce postupy udeľovania licencií, ktoré sťažujú odvetviu zlepšenie obrazu a konkurencieschopnosti produktov akvakultúry. Podpora z ENRF ENRAF by mala byť v súlade s viacročnými národnými strategickými plánmi pre akvakultúru vypracovanými na základe nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Oprávnená by mala byť predovšetkým podpora environmentálnej udržateľnosti, produktívnych investícií, inovácií, získavaniu odborných zručností, zlepšovania pracovných podmienok a kompenzačných opatrení, ktorými sa zabezpečujú dôležité služby v oblasti ochrany prírody a krajiny. Oprávnené by mali byť aj akcie v oblasti verejného zdravia, systémov poistenia populácií chovaných v akvakultúre, ako aj v oblasti zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat. V prípade produktívnych investícii Podpora by sa však podpora mala poskytovať len prioritne prostredníctvom finančných nástrojov a prostredníctvom programu InvestEU, ktoré majú na trhoch vyšší pákový efekt, a preto sú na účely riešenia finančných problémov odvetvia relevantnejšie ako granty prostredníctvom grantov. [PN 48]

(33)  Potravinová bezpečnosť sa opiera o ochranu morského prostredia, udržateľné obhospodarovanie populácií rýb, efektívne a dobre organizované trhy, ktoré zlepšujú transparentnosť, stabilitu, kvalitu a rozmanitosť dodávateľského reťazca, ako aj informácie pre spotrebiteľov. Na tento účel by malo byť možné podporovať z ENRF ENRAF obchodovanie s produktmi rybolovu a akvakultúry v súlade s cieľmi nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 („nariadenie o spoločnej organizácií trhov“)(18). V prvom rade by mali byť k dispozícii, okrem iného, finančné prostriedky určené na zakladanie organizácií výrobcov vrátane rybárskych družstiev, maloobjemových výrobcov, vykonávanie výrobných a marketingových plánov, propagačné a komunikačné kampane, podporu nových trhových odbytísk, vypracúvanie štúdií o trhoch, zachovanie a posilnenie Európskeho strediska pre monitorovanie trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry (EUMOFA) a rozvoj a šírenie informácií o trhu. [PN 49 a 280]

(33a)   Kvalita a rozmanitosť morských potravinových výrobkov Únie poskytujú výrobcom konkurenčnú výhodu, ktorá významne prispieva ku kultúrnemu a gastronomickému dedičstvu, zosúlaďuje zachovanie kultúrnych tradícií s rozvojom a uplatňovaním nových vedeckých poznatkov. Občania a spotrebitelia čoraz viac požadujú kvalitné výrobky s rozličnými osobitnými vlastnosťami súvisiacimi s ich geografickým pôvodom. Na tento účel bude môcť ENRAF podporovať morské potravinové výrobky zahrnuté v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012(19). Predovšetkým bude môcť podporovať uznávanie a registráciu kvalitných zemepisných označení podľa tohto nariadenia. Takisto bude môcť podporovať riadiace subjekty pre chránené označenia pôvodu (CHOP) a chránené zemepisné označenia (CHZO), ako aj programy, ktoré rozvíjajú na účel zlepšenia kvality. Okrem toho bude môcť podporovať výskum vykonávaný týmito riadiacimi subjektmi na účely lepšej informovanosti o konkrétnom zariadení, procesoch a výrobkoch. [PN 50]

(33b)  So zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. decembra 2008 o európskom pláne regulácie populácie kormoránov a na uznesenie zo 17. júna 2010 o novom podnete pre stratégiu udržateľného rozvoja európskej akvakultúry by sa z ENRAF mal podporovať vedecký výskum a zber údajov v oblasti vplyvu sťahovavých vtákov na odvetvie akvakultúry a na príslušné populácie rýb v Únii. [PN 51]

(33c)  So zreteľom na potrebu rastúceho odvetvia akvakultúry a na významné straty v populáciách rýb, ktoré zažíva kvôli sťahovavým vtákom, by ENRAF mal zahŕňať určité kompenzácie za tieto straty, kým sa nezavedie európsky riadiaci plán. [PN 52]

(34)  Spracovateľské odvetvie je dôležité z hľadiska dostupnosti a kvality produktov rybolovu a akvakultúry. Malo by byť možné podporovať z ENRF ENRAF cielené investície v tomto odvetví za predpokladu, že prispejú k dosiahnutiu cieľov nariadenia o spoločnej organizácii trhov. Takáto podpora by sa mala môže poskytovať len prostredníctvom grantov, prostredníctvom finančných nástrojov a prostredníctvom programu InvestEU, a nie prostredníctvom grantov. [PN 53]

(34a)  Pokiaľ ide o už uvedené oprávnené opatrenia, ENRAF by mal mať možnosť podporovať ďalšie oblasti súvisiace s rybolovom a akvakultúrou vrátane ochranného lovu alebo riadenia problematických voľne žijúcich druhov, ktoré ohrozujú udržateľné úrovne populácií rýb, najmä tuleňov a kormoránov. [PN 54]

(34b)  Okrem už uvedených oprávnených opatrení by mal mať ENRAF možnosť podporovať ďalšie oblasti súvisiace s rybolovom a akvakultúrou vrátane náhrady škôd na úlovkoch spôsobených cicavcami a vtákmi chránenými na základe právnych predpisov Únie, najmä tuleňmi a kormoránmi. [PN 55]

(35)  Vytváranie pracovných miest v pobrežných regiónoch závisí od miestneho rozvoja udržateľného modrého hospodárstva, ktoré sa vyvíja v medziach ekologických limitov a oživuje sociálnu štruktúru týchto regiónov vrátane ostrovných a najvzdialenejších regiónov. Odvetvia a služby v oblasti námornej techniky pravdepodobne prekonajú rast globálneho hospodárstva a do roku 2030 významne prispejú k zamestnanosti a rastu. Z hľadiska udržateľnosti závisí modrý rast od inovácií a investícií do nových námorných podnikov a biohospodárstva a do biotechnológie vrátane modelov udržateľného cestovného ruchu, obnoviteľnej energie z oceánov, inovatívnych a špičkových techník stavby lodí a nových prístavných služieb a udržateľného rozvoja odvetvia rybolovu a akvakultúry, ktoré môžu vytvárať pracovné miesta a súčasne zlepšiť miestny rozvoj, ako aj rozvoj nových morských produktov využívajúcich poznatky z biológie. Zatiaľ čo verejné investície do udržateľného modrého hospodárstva by mali byť súčasťou rozpočtu Únie, ENRF ENRAF by sa mal osobitne sústrediť na vytváranie podmienok pre rozvoj udržateľného modrého hospodárstva udržateľné modré hospodárstvo, ktoré sa rozvíja v medziach ekologických limitov, a odstránenie prekážok s cieľom uľahčiť investície a rozvoj nových trhov a technológií alebo služieb. Podpora rozvoja udržateľného modrého hospodárstva by sa mala poskytovať prostredníctvom zdieľaného, priameho a nepriameho riadenia. [PN 56]

(35a)  V súlade s odôvodnením 3 nariadenia o SRP môže mať rekreačný rybolov významný vplyv na rybolovné zdroje a členské štáty by preto mali zabezpečiť, aby sa vykonával spôsobom, ktorý je v súlade s cieľmi SRP. Rekreačný rybolov však nemožno správne riadiť bez spoľahlivého a opakovaného zberu údajov o rekreačnom rybolove, ako sa zdôrazňuje v uznesení Európskeho parlamentu o súčasnom stave rekreačného rybolovu v Európskej únii (2017/2120(INI)). [PN 57]

(35b)   Cieľom udržateľného modrého hospodárstva je zaručiť udržateľnú spotrebu a výrobu, ako aj efektívne využívanie zdrojov v kombinácii s ochranou a zachovaním rozmanitosti, produktivity, odolnosti, hlavných funkcií a vnútorných hodnôt morských ekosystémov. Vychádza z hodnotenia dlhodobých potrieb súčasných a budúcich generácií. Znamená to tiež stanovenie správnych cien za tovar a služby. [PN 58]

(35c)  Sú potrebné podporné opatrenia na uľahčenie sociálneho dialógu a na používanie ENRAF s cieľom pomôcť vyškoliť kvalifikovaných odborníkov v námornom odvetví a odvetví rybárstva. Dôležitosť modernizácie námorného odvetvia a odvetvia rybárstva a úloha, ktorú v tejto oblasti zohráva inovácia, si vyžadujú prehodnotenie alokácie finančných prostriedkov na odbornú a pracovnú prípravu v rámci ENRAF. [PN 59]

(35d)   Na zvýšenie konkurencieschopnosti a hospodárskej výkonnosti rybolovných a námorných činností sú dôležité aj investície do ľudského kapitálu. ENRAF by preto mal podporovať poradenské služby, spoluprácu medzi vedcami a rybármi, odbornú prípravu, celoživotné vzdelávanie a mal by podnecovať šírenie znalostí, pomôcť zlepšiť celkovú výkonnosť a konkurencieschopnosť prevádzkovateľov a podporovať sociálny dialóg. Na znak uznania úlohy manželov, manželiek a životných partnerov samostatne zárobkovo činných rybárov v rámci rybárskych komunít by sa aj im mala za určitých podmienok poskytovať podpora na odbornú prípravu, celoživotné vzdelávanie a šírenie znalostí a na tvorbu sietí, ktoré prispejú k ich profesionálnemu rozvoju. [PN 60]

(36)  Vývoj udržateľného modrého hospodárstva sa vo veľkej miere opiera o partnerstvá medzi miestnymi zainteresovanými stranami, ktoré prispievajú k životaschopnosti a udržateľnosti obyvateľov pobrežných, ostrovných a vnútrozemských komunít a hospodárstiev. ENRF ENRAF by mal poskytnúť nástroje na podporu takýchto partnerstiev. Na tento účel by mala byť v rámci zdieľaného riadenia k dispozícii podpora miestneho rozvoja vedeného komunitou (ďalej len „CLLD“). Tento prístup by mal posilniť hospodársku diverzifikáciu v miestnom kontexte prostredníctvom rozvoja pobrežného a vnútrozemského rybolovu, akvakultúry a udržateľného modrého hospodárstva. Stratégie CLLD by mali zabezpečiť, aby miestne komunity lepšie využívali a získavali výhody z príležitostí, ktoré ponúka udržateľné modré hospodárstvo prostredníctvom zhodnocovania a posilňovania environmentálnych, kultúrnych, sociálnych a ľudských zdrojov. Každé miestne partnerstvo by preto malo zodpovedať hlavnému zameraniu svojej stratégie tým, že zabezpečí vyvážené zapojenie a zastúpenie všetkých príslušných zainteresovaných strán z miestneho udržateľného modrého hospodárstva. [PN 61]

(37)  V rámci zdieľaného riadenia by malo byť možné podporovať z ENRF ENRAF udržateľné modré hospodárstvo, ktoré sa rozvíja v medziach ekologických limitov, prostredníctvom zberu, správy a využívania údajov na účely prehĺbenia poznatkov o stave morského a sladkovodného prostredia a zdrojov. Táto podpora by sa mala zamerať na plnenie požiadaviek smernice 92/43/EHS a smernice 2009/147/ES, podporu námorného územného plánovania, udržateľnosť odvetvia rybolovu a akvakultúry a zvyšovanie kvality a zdieľania údajov prostredníctvom európskej námornej monitorovacej a dátovej siete. [PN 62]

(38)  Pri priamom a nepriamom riadení by sa ENRF ENRAF mal sústrediť na podmienky umožňujúce vytvorenie podmienok pre udržateľné modré hospodárstvo, ktoré sa rozvíja v medziach ekologických limitov a ktoré podporuje zdravé morské prostredie, prostredníctvom podpory integrovaného riadenia a riadenia námornej politiky, posilnenia transferu výskumu a uvádzanie jeho výsledkov do praxe, inovácií a technológií v oblasti trvalo udržateľného modrého hospodárstva, zlepšenia námorných zručností, úrovne poznatkov o moriach a oceánoch a spoločného využívania environmentálnych a sociálno-ekonomických údajov o udržateľnom modrom hospodárstve, podpory udržateľného modrého hospodárstva, ktoré je nízkouhlíkové a odolné voči zmene klímy, a rozvoja rozpracovaných projektov a inovačných finančných nástrojov. Najvzdialenejším a ostrovným regiónom patriacim do pôsobnosti článku 174 ZFEÚ by sa z dôvodu ich osobitnej situácie mala venovať riadna pozornosť. [PN 63]

(39)  60 % oceánov presahuje hranice vnútroštátnej právomoci. Zodpovednosť za oceány má teda medzinárodný rozmer. Väčšina problémov, ktoré sa vyskytujú v tejto oblasti, napríklad nadmerné využívanie zdrojov, zmena klímy, acidifikácia, znečisťovanie, prieskum ložísk ropy alebo podvodná ťažba, ktoré môžu viesť k obmedzeniu a pokles biodiverzity, má cezhraničnú povahu, a preto si vyžaduje spoločnú reakciu. Podľa Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve, ktorého zmluvnou stranou je Únia podľa rozhodnutia Rady 98/392/ES(20), boli vytvorené mnohé jurisdikčné práva, inštitúcie a osobitné rámce na reguláciu a riadenie ľudskej činnosti v oceánoch. V posledných rokoch sa dospelo ku globálnemu konsenzu, že morské prostredie a námorné ľudské činnosti by boli efektívnejšie riadené, ak by boli prijaté opatrenia proti rastúcemu tlaku na oceány a moria. [PN 64]

(40)  Únia ako celosvetový aktér je pevne odhodlaná podporovať medzinárodnú správu oceánov v súlade so spoločným oznámením Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 10. novembra 2016 s názvom „Medzinárodná správa oceánov: program pre budúcnosť našich oceánov“(21). Politika Únie v oblasti správy oceánov je novou politikou, ktorá pristupuje k oceánom uceleným spôsobom. Medzinárodná správa oceánov je podstatná nielen na dosiahnutie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a najmä cieľa trvalo udržateľného rozvoja č. 14 („zachovať a udržateľne využívať oceány, moria a morské zdroje na účely trvalo udržateľného rozvoja“), ale aj na zaručenie bezpečných, chránených, čistých a udržateľne spravovaných morí a oceánov pre budúce generácie. Únia musí splniť tieto medzinárodné záväzky a vyvíjať aktívnu a vedúcu snahu na dosiahnutie lepšej medzinárodnej správy oceánov na bilaterálnej, regionálnej a multilaterálnej úrovni vrátane zabraňovaniu nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, odrádzania od neho a jeho odstránenia a minimalizácie dosahu na morské prostredie s cieľom zlepšiť rámec pre medzinárodnú správu oceánov, znížiť tlak na oceány a moria, vytvoriť podmienky pre udržateľné modré hospodárstvo, ktoré sa rozvíja v medziach ekologických limitov, a posilniť medzinárodný výskum a údaje o oceánoch. [PN 65]

(41)  Akcie na podporu medzinárodnej správy oceánov v rámci ENRF ENRAF majú za cieľ zlepšiť celkový rámec medzinárodných a regionálnych postupov, dohôd, pravidiel a inštitúcií na reguláciu a riadenie ľudskej činnosti v oceánoch. Z ENRF ENRAF by sa mali financovať medzinárodné dohody, ktoré Únia uzavrela v oblastiach, na ktoré sa nevzťahujú dohody o partnerstve v odvetví rybárstva (SFPA), ktoré boli uzavreté s rôznymi tretími krajinami, ako aj členský príspevok Únie v regionálnych organizáciách pre riadenie rybárstva (RFMO). SFPA a RFMO budú naďalej financované z rôznych oblastí rozpočtu Únie.

(42)  Pokiaľ ide o bezpečnosť a obranu, je nevyhnutné zlepšiť ochranu hraníc a námornú bezpečnosť. V rámci stratégie námornej bezpečnosti Únie, ktorú prijala Rada Európskej únie 24. júna 2014 a jej akčného plánu prijatého 16. decembra 2014 je kľúčom k dosiahnutiu týchto cieľov zdieľanie informácií a európska spolupráca hraničných a pobrežných stráží medzi Európskou agentúrou na kontrolu rybolovu, Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou a Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Z ENRF ENRAF by sa preto mala podporovať spolupráca v oblasti námorného dozoru a pobrežnej stráže v rámci zdieľaného a priameho riadenia, a to aj nákupom tovaru na viacúčelové námorné operácie. Okrem toho by mal umožniť príslušným agentúram, aby implementovali podporu v oblasti námorného dozoru a námornej bezpečnosti v rámci nepriameho riadenia.

(43)  V rámci zdieľaného riadenia by mal každý členský štát v spolupráci so všetkými regiónmi vypracovať jeden program, ktorý by mala schváliť Komisia. V kontexte regionalizácie a s cieľom podporiť členské štáty, aby mali pri príprave programov strategickejší prístup, by Komisia mala vypracovať analýzu pre každú morskú oblasť s uvedením spoločných silných a slabých stránok s ohľadom na dosiahnutie cieľov SRP. Táto analýza by mala usmerňovať členské štáty aj Komisiu pri rokovaniach o každom programe s prihliadnutím na regionálne výzvy a potreby. Pri posudzovaní programov by Komisia mala zohľadniť environmentálne a sociálno-ekonomické výzvy SRP, sociálno-ekonomickú výkonnosť udržateľného modrého hospodárstva, ktoré sa rozvíja v medziach ekologických limitov, najmä pokiaľ ide o maloobjemový pobrežný rybolov, výzvy na úrovni morských oblastí, ochranu a obnovu morských ekosystémov, zníženie množstva a zberu morského odpadu a zmierňovanie zmeny boj proti zmene klímy, jej zmierňovanie a adaptáciu na túto zmenu. [PN 66]

(43a)   S cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie riadiacich opatrení na regionálnej úrovni by členské štáty mali vytvoriť schému spoločného riadenia zahŕňajúcu poradné výbory, rybárske organizácie a príslušné inštitúcie/orgány na posilnenie dialógu a zapojenie zainteresovaných strán. [PN 67]

(44)  Výkonnosť podpory ENRF ENRAF v členských štátoch by sa mala posudzovať na základe ukazovateľov. Členské štáty by mali podávať správy o pokroku pri dosahovaní stanovených čiastkových cieľov a cieľových hodnôt a Komisia by mala každý rok vykonať preskúmanie výkonnosti na základe výročných správ o výkonnosti vypracovaných členskými štátmi, čo umožní včasné odhalenie potenciálnych problémov s implementáciou a prijatie nápravných opatrení. Na tento účel by sa mal zriadiť rámec monitorovania a hodnotenia.

(44a)  Platobný postup v rámci súčasného ENRAF je považovaný za nedostatočný, pretože po 4 rokoch jeho uplatňovania sa využilo iba 11 %. Tento postup treba vylepšiť, aby sa urýchlili platby príjemcom, najmä pokiaľ ide o jednotlivcov alebo rodiny. [PN 68]

(45)  V zmysle bodov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016(22) je ENRF ENRAF potrebné hodnotiť na základe informácií zozbieraných prostredníctvom osobitných požiadaviek monitorovania a zároveň predchádzať nadmernej regulácii a administratívnemu zaťaženiu, najmä vo vzťahu k členským štátom. Tieto požiadavky môžu v prípade potreby zahŕňať merateľné ukazovatele ako základ hodnotenia účinkov ENRF ENRAF na mieste.

(46)  Komisia by mala vykonávať informačné a komunikačné činnosti v súvislosti s ENRF ENRAF a jeho akciami a výsledkami. Z finančných zdrojov alokovaných ENRF ENRAF by sa súčasne malo prispievať aj na informovanie o politických prioritách Únie navonok, pokiaľ sa týkajú priorít ENRF ENRAF.

(46a)   Komisia by mala poskytnúť aj primerané nástroje na informovanie spoločnosti o činnostiach rybolovu a akvakultúry a výhodách diverzifikácie konzumácie rýb a morských plodov. [PN 69]

(47)  V súlade s nariadením (EÚ) xx/xx [nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie], nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013(23), nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2988/95(24), nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96(25) a nariadením Rady (EÚ) 2017/1939(26) sa finančné záujmy Únie majú chrániť primeranými opatreniami, ku ktorým patrí prevencia, odhaľovanie, náprava a vyšetrovanie nezrovnalostí vrátane podvodov, vymáhanie stratených, nesprávne vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a prípadné uloženie administratívnych sankcií. Najmä v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 by Európsky úrad pre boj proti podvodom (ďalej len „OLAF“) mohol mal vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol na mieste a aby sa zistilo, či došlo k podvodu, korupcii alebo akejkoľvek inej protiprávnej činnosti ovplyvňujúcej finančné záujmy Únie. V súlade s nariadením Rady (EÚ) č. 2017/1939 by Európska prokuratúra (ďalej len „EPPO“) mohla mala vyšetrovať a stíhať podvody a iné trestné činy, ktoré majú vplyv na finančné záujmy Únie, v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2017/1371(27). V súlade s nariadením (EÚ) č. [nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie] má každá osoba alebo subjekt prijímajúci finančné prostriedky Únie plne spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie, poskytnúť a zabezpečiť Komisii, OLAF, EPPO a Európskemu dvoru audítorov (EDA) potrebné práva a prístupy a zabezpečiť, aby každej tretej strane, ktorá je zapojená do využívania finančných prostriedkov Únie, boli priznané rovnaké práva. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli pri riadení a využívaní ENRF ENRAF chránené finančné záujmy Únie v súlade s nariadením (EÚ) č. [nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie] a nariadením (EÚ) č. [nariadenie, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia]. [PN 70]

(48)  S cieľom zvýšiť transparentnosť využívania fondov Únie a ich správneho finančného riadenia, najmä z hľadiska posilnenia verejnej kontroly používaných finančných prostriedkov, by sa niektoré informácie o operáciách financovaných z ENRF ENRAF mali uverejniť na webovom sídle členského štátu v súlade s nariadením (EÚ) č. [všeobecné nariadenie]. Keď členský štát uverejní informácie o operáciách financovaných z ENRF ENRAF, treba dodržať pravidlá o ochrane osobných údajov stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679(28). [PN 71]

(49)  S cieľom doplniť a zmeniť určité nepodstatné prvky tohto nariadenia by sa Komisii mala delegovať právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o určovanie prahových hodnôt, po prekročení ktorých je žiadosť neprípustná, stanovovanie dĺžky trvania obdobia neprípustnosti v súvislosti s kritériami prípustnosti žiadostí, stanovenie podmienok súvisiacich s vykonávaním ochranných opatrení na financovanie, ktoré nesúvisia s nákladmi, pokiaľ ide o trvalé ukončenie rybolovných činností, vymedzenie kritérií na výpočet dodatočných nákladov vyplývajúcich z osobitných znevýhodnení najvzdialenejších regiónov, vymedzenie prípadov závažného nedodržania podmienok členskými štátmi, ktoré môžu viesť k prerušeniu lehoty na platbu, vymedzenie prípadov závažného nedodržania podmienok členskými štátmi, ktoré môžu viesť k pozastaveniu platieb, vymedzenie kritérií stanovenia úrovne finančných opráv, ktoré sa majú uplatniť, a kritériá uplatňovania paušálnych sadzieb alebo extrapolovaných finančných opráv a vymedzenie obsahu a štruktúry spoločného systému monitorovania a hodnotenia, ako aj zmeny prílohy I. S cieľom uľahčiť hladký prechod zo systému zavedeného nariadením (EÚ) č. 508/2014 na systém zavedený týmto nariadením by sa právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, aj pokiaľ ide o stanovovanie prechodných podmienok.

(50)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa Komisii mali udeliť vykonávacie právomoci v súvislosti so schvaľovaním a zmenou operačných programov, schvaľovaním a zmenou národných pracovných plánov zberu údajov, pozastavením platieb a finančnými opravami.

(51)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa Komisii mali udeliť vykonávacie právomoci v súvislosti s postupmi, formátom a harmonogramami predkladania národných pracovných plánov na zber údajov a predkladaním výročných správ o výkonnosti.

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

VŠEOBECNÝ RÁMEC

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a rybársky akvakultúrny fond (ENRF ďalej len „ENRAF“), Stanovujú sa ním priority ENRF ENRAF, rozpočet na obdobie 2021 – 2027, formy financovania z prostriedkov Únie a špecifické pravidlá poskytovania týchto finančných prostriedkov, ktorými sa dopĺňajú všeobecné pravidlá, ktoré pre ENRF ENRAF platia podľa nariadenia (EÚ) č. [všeobecné nariadenie].

Článok 2

Geografická pôsobnosť

Toto nariadenie sa vzťahuje na operácie, ktoré sa vykonávajú na území Únie, pokiaľ nie je v tomto nariadení stanovené inak.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

1.  Na účely tohto nariadenia a bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 tohto článku, sa uplatňujú vymedzenia pojmov uvedené v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013, článku 4 nariadenia (ES) č. 1224/2009 a článku 2 nariadenia (EÚ) č. [všeobecné nariadenie].

2.  Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.  „operácia kombinovaného financovania“ sú akcie podporované z rozpočtu Únie vrátane akcií v rámci mechanizmov kombinovaného financovania podľa článku 2 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. [nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie], ktoré kombinujú nesplatné formy podpory a/alebo finančné nástroje z rozpočtu Únie so splatnými formami podpory od rozvojových alebo iných verejných finančných inštitúcií, ako aj od komerčných finančných inštitúcií a investorov;

2.  „spoločné prostredie na výmenu informácií“ (CISE) je prostredie systémov vyvinutých na podporu výmeny informácií medzi orgánmi zapojenými do námorného dozoru vo všetkých odvetviach a na hraniciach s cieľom zlepšiť ich informovanosť o činnostiach vykonávaných na mori; [PN 72]

3.  „pobrežná stráž“ sú vnútroštátne orgány vykonávajúce funkcie pobrežnej stráže, ktoré zahŕňajú námornú bezpečnosť, námornú ochranu, námornú colnú správu, predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi a prevádzačstvu a ich potláčanie, prepojené presadzovanie námorného práva, námornú hraničnú kontrolu, námorný dozor, ochranu morského prostredia, pátracie a záchranné operácie, reakcie na nehody a katastrofy, kontrolu rybolovu, inšpekciu a iné činnosti súvisiace s týmito funkciami; [PN 73]

4.  „Európska námorná monitorovacia a dátová sieť“ (ďalej len „EMODNET“) je partnerstvo na zber údajov a metaúdajov o mori, aby tieto roztrieštené zdroje boli prístupnejšie a využiteľnejšie pre verejných a súkromných používateľov, a to tým, že ponúka kvalitné, interoperabilné a harmonizované námorné údaje;

5.  „prieskumný rybolov“ je lov v populáciách, ktoré neboli v uplynulých desiatich rokoch predmetom rybolovu, resp. neboli v danom období predmetom rybolovu určitým rybárskym výstrojom alebo technikou;

6.  „rybár“ je fyzická osoba, ktorá sa venuje komerčným rybolovným činnostiam v súlade s pravidlami príslušného členského štátu;

6a.   „rekreačný rybolov“ sú nekomerčné rybárske činnosti využívajúce morské biologické zdroje na účely rekreácie, cestovného ruchu alebo športu; [PN 74]

6b.   „odvetvie rekreačného rybolovu“ sú všetky segmenty rekreačného rybolovu a podniky a pracovné miesta, ktoré sú závislé od uvedených druhov rybolovu alebo z nich vyplývajú; [PN 75]

7.  „vnútrozemský rybolov“ sú rybolovné činnosti vykonávané na komerčné účely vo vnútrozemských vodách plavidlami alebo inými zariadeniami vrátane tých, ktoré sa používajú na rybolov pod ľadom;

7a.   „rybár loviaci z brehu“ je fyzická osoba, ktorá sa venuje komerčným rybolovným činnostiam v súlade s pravidlami príslušného členského štátu; [PN 76]

8.  „medzinárodná správa oceánov“ je iniciatíva Únie na zlepšenie globálneho rámca, ktorý zastrešuje medzinárodné a regionálne postupy, dohody, dojednania, pravidlá a inštitúcie, a to prostredníctvom uceleného medziodvetvového prístupu založeného na pravidlách s cieľom zabezpečiť zdravé, bezpečné, chránené, čisté a udržateľne spravované oceány;

9.  „námorná politika“ je politika Únie, ktorej cieľom je prostredníctvom jednotných námorných politík a náležitej medzinárodnej spolupráce rozvíjať integrované a jednotné rozhodovanie na maximalizáciu udržateľného rozvoja, hospodárskeho rastu a sociálnej súdržnosti Únie, predovšetkým v pobrežných a ostrovných oblastiach a najvzdialenejších regiónoch, ako aj v odvetví udržateľného modrého hospodárstva;

10.  „námorná bezpečnosť a námorný dozor“ sú činnosti zamerané na komplexné pochopenie, v prípade potreby predchádzanie a riadenie všetkých udalostí a činností súvisiacich s námornou oblasťou, ktoré by mohli ovplyvniť ochranu námornej dopravy a námornú bezpečnosť, presadzovanie práva, obranu, hraničnú kontrolu, ochranu morského prostredia, kontrolu rybolovu a obchodné a hospodárske záujmy Únie;

11.  „námorné priestorové plánovanie“ je proces, prostredníctvom ktorého príslušné orgány členského štátu analyzujú a organizujú ľudské činnosti v morských oblastiach v záujme dosiahnutia ekologických, hospodárskych a sociálnych cieľov;

12.  „produktívne investície do akvakultúry“ sú investície do výstavby, rozširovania a modernizácie alebo do vybavenia zariadení na produkciu v rámci akvakultúry; [PN 77]

13.  „stratégia morských oblastí“ je integrovaný rámec na riešenie spoločných morských a námorných výziev, ktorým čelia členské štáty, a v prípade potreby aj tretie krajiny, ktoré sa nachádzajú v osobitnej morskej oblasti alebo v jednej alebo viacerých podoblastiach, a na podporu spolupráce a koordinácie s cieľom dosiahnuť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť. Vypracúva ju Komisia v spolupráci s členskými štátmi a dotknutými tretími krajinami, ich regiónmi a podľa potreby s inými zainteresovanými stranami; [PN 78]

14.  „maloobjemový pobrežný rybolov“ je rybolov uskutočňovaný rybárskymi plavidlami s najväčšou dĺžkou menej ako 12 metrov, ktoré nepoužívajú vlečený výstroj uvedený v článku 2 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006(29), rybolov z brehu a zber mäkkýšov, kôrovcov a ostnatokožcov; [PN 79]

14a.   „flotila určená na maloobjemový rybolov z najvzdialenejších regiónov“ je flotila určená na maloobjemový rybolov pôsobiaca v najvzdialenejších regiónoch, ako sa vymedzuje v každom národnom operačnom programe. [PN 80]

15.  „udržateľné modré hospodárstvo“ sú všetky odvetvové a medziodvetvové hospodárske činnosti v rámci jednotného trhu súvisiace s oceánmi, morami, pobrežiami a vnútrozemskými vodami, a to aj v ostrovných a najvzdialenejších regiónoch Únie a vo vnútrozemských krajinách, vrátane rozvíjajúcich sa odvetví a nekomerčné tovary nekomerčného tovaru a služieb, ktoré majú zabezpečiť súčasnýmslužby, budúcim generáciám dobré životné podmienky z environmentálneho, sociálneho a ekonomického hľadiska a zároveň zachovať a obnoviť zdravé morské ekosystémy a chrániť zraniteľné prírodné zdroje a ktoré sú v súlade s environmentálnymi právnymi predpismi Únie. [PN 81]

15a.   „spoločné riadenie“ je partnerský režim, v ktorom sa vláda, komunita miestnych používateľov zdrojov (rybárov), externé subjekty (mimovládne organizácie, výskumné inštitúcie) a niekedy aj iné subjekty so záujmom o rybné hospodárstvo a pobrežné zdroje (vlastníci lodí, obchodníci s rybami, úverové agentúry či subjekty poskytujúce pôžičky, odvetvie cestovného ruchu atď.) delia o zodpovednosť a rozhodovaciu právomoc v oblasti riadenia danej oblasti rybolovu. [PN 82]

15b.   „environmentálna nehoda“ je náhodný jav prírodného alebo ľudského pôvodu, ktorý vedie k degradácii životného prostredia. [PN 83]

Článok 4

Priority

ENRF ENRAF prispieva k vykonávaniu SRP a námornej politiky. Sleduje tieto priority:

1.  podpora udržateľného rybolovu a ochrany, obnovy a zachovania morských biologických zdrojov; [PN 294/rev]

1a.  podporovanie udržateľnej akvakultúry; [PN 85]

2.  prispievanie k potravinovej bezpečnosti v Únii prostredníctvom konkurencieschopných udržateľnejudržateľných akvakultúr sociálne zodpovednej akvakultúry, rybolovu a trhov; [PN 291/rev]

3.  umožnenie rastu udržateľného modrého hospodárstva so zohľadnením kapacít ekologickej zaťažiteľnosti a podpora prosperujúcich prosperity a hospodárskej a sociálnej súdržnosti v pobrežných komunít, ostrovných a vnútrozemských komunitách; [PN 87]

4.  posilnenie medzinárodnej správy oceánov a umožnenie bezpečných, chránených, čistých a udržateľne spravovaných morí a oceánov.

Podpora z ENRF ENRAF prispieva aj k plneniu cieľov, ktoré si Únia stanovila v oblasti životného prostredia, zmiernenia zmeny klímy a adaptácie na túto zmenu. Tento príspevok sa bude monitorovať v súlade s metodikou stanovenou v prílohe IV. [PN 88]

V dôsledku sledovania uvedených cieľov nesmie dôjsť k zvyšovaniu rybolovnej kapacity. [PN 281]

Článok 4a

Najvzdialenejšie regióny

Všetky ustanovenia tohto nariadenia musia zohľadňovať osobitné obmedzenia uznané v článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. [PN 89]

KAPITOLA II

Finančný rámec

Článok 5

Rozpočet

1.  Finančné krytie na implementáciu ENRF ENRAF v období 2021 – 2027 je sa navýši na 6 140 000 000 6 867 000 000 EUR v stálych cenách roku 2018 (t. j. 7 739 000 000 EUR v bežných cenách). [PN 90]

2.  Časť finančného krytia alokovaná ENRF ENRAF podľa hlavy II sa plní prostredníctvom zdieľaného riadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. [všeobecné nariadenie] a článkom 63 nariadenia (EÚ) č. [nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie].

3.  Časť finančného krytia alokovaná ENRF ENRAF podľa hlavy III sa plní buď priamo prostredníctvom Komisie v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. [nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie], alebo v rámci nepriameho riadenia v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. c) daného nariadenia.

Článok 6

Rozpočtové prostriedky v rámci zdieľaného riadenia

1.  Časť finančného krytia v rámci zdieľaného riadenia v zmysle hlavy II je 5 311 000 000 EUR 87 % finančného krytia ENRAF [EUR xxx] v bežných cenách v súlade s ročným rozdelením stanoveným v prílohe V. [PN 91]

2.  Pokiaľ ide o operácie v najvzdialenejších regiónoch, každý dotknutý členský štát alokuje v rámci svojej finančnej podpory Únie stanovenej v prílohe V najmenej:

a)  102 000 000 EUR pre Azory a Madeiru;

b)  82 000 000 EUR pre Kanárske ostrovy;

c)  131 000 000 EUR pre Guadeloupe, Francúzsku Guyanu, Martinik, Mayotte, Réunion a Svätý Martin. [PN 92]

3.  Kompenzácia uvedená v článku 21 neprekročí 50 % každej alokácie uvedenej v odseku 2 písm. a), b) a c). [PN 93]

4.  Najmenej 15 % finančnej podpory Únie alokovanej na členský štát sa alokuje na oblasti podpory uvedené v článkoch 19 a 20. Členské štáty, ktoré nemajú prístup k vodám Únie, môžu uplatňovať nižší percentuálny podiel, pokiaľ ide o rozsah ich úloh v oblasti kontroly a zberu údajov. Ak sa finančné prostriedky na kontrolu a zber údajov podľa článkov 19 a 20 tohto nariadenia nepoužijú, príslušný členský štát môže na účely rozvoja a vykonávania systému kontroly Únie v oblasti rybolovu podľa článku 40 písm. b) tohto nariadenia previesť príslušné sumy, ktoré sa majú použiť na účely priameho hospodárenia Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva. [PN 94]

4a.  Najmenej 25 % finančnej podpory Únie alokovanej na členský štát sa alokuje na ochranu a obnovu pobrežnej biodiverzity a ekosystémov a na poznatky týkajúce sa mora (články 22 a 27). [PN 283 a 315]

4b.  Najmenej 10% finančnej podpory Únie alokovanej na členský štát sa alokuje na zlepšenie bezpečnosti, pracovných a životných podmienok posádky, odbornú prípravu, sociálny dialóg, zručnosti a zamestnanosť. Finančná podpora Únie z ENRAF pridelená jednotlivým členským štátom na všetky investície na palube však nesmie presiahnuť 60 % finančnej podpory Únie pridelenej na členský štát. [PN 96]

5.  Finančná podpora Únie z ENRF ENRAF alokovaná na členský štát na oblasti podpory uvedené článku 17 ods. 2 a článku 18 nesmie prekročiť vyšší z týchto dvoch finančných limitov:

a)  6 000 000 EUR alebo

b)  10 15 % finančnej podpory Únie alokovanej na členský štát. [PN 97]

6.  V súlade s článkami 30 až 32 nariadenia (EÚ) č. [všeobecné nariadenie] sa na podnet členských štátov môže z ENRF ENRAF podporovať technická pomoc určená na efektívnu správu a využívanie tohto fondu.

Článok 7

Rozdelenie finančných prostriedkov na zdieľané riadenie

Prostriedky, ktoré sú k dispozícii na záväzky členských štátov uvedené v článku 6 ods. 1 na obdobie 2021 – 2027, sú stanovené v tabuľke v prílohe V.

Článok 8

Rozpočtové prostriedky v rámci priameho a nepriameho riadenia

1.  Časť finančného krytia v rámci priameho a nepriameho riadenia v zmysle hlavy III je EUR 829 000 000 13 % finančného krytia ENRAF [EUR xxx] v bežných cenách. [PN 98]

2.  Suma uvedená v odseku 1 sa môže použiť na technickú a administratívnu pomoc určenú na implementáciu ENRF ENRAF, ako sú prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti vrátane systémov informačných technológií na úrovni inštitúcií.

ENRF ENRAF sa na podnet Komisie môže v rámci stropu 1,7 % finančného krytia uvedeného v článku 5 ods. 1 podporovať najmä:

a)  technická pomoc na vykonávanie tohto nariadenia uvedená v článku 29 nariadenia (EÚ) č. [všeobecné nariadenie];

b)  príprava, monitorovanie a hodnotenie dohôd o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a účasti Únie v regionálnych organizáciách pre riadenie rybárstva;

c)  zriadenie európskej siete miestnych akčných skupín.

3.  Z ENRF ENRAF sa financujú náklady na informačné a komunikačné činnosti súvisiace s vykonávaním tohto nariadenia.

KAPITOLA III

Programovanie

Článok 9

Programovanie podpory v rámci zdieľaného riadenia

1.  V súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. [všeobecné nariadenie] každý členský štát pripraví jediný národný program alebo regionálne operačné programy na implementáciu priorít uvedených v článku 4. [PN 99]

2.  Podpora podľa hlavy II sa organizuje v oblastiach podpory stanovených v prílohe II.

3.  Okrem prvkov uvedených v článku 17 nariadenia (EÚ) č. [všeobecné nariadenie] musí program obsahovať:

a)  analýzu situácie z hľadiska silných stránok, slabých stránok, príležitostí a hrozieb a identifikáciu potrieb, ktoré treba riešiť v predmetnej geografickej oblasti, v prípade potreby aj morskej oblasti, na ktorú sa program vzťahuje;

b)  akčný plán pre maloobjemový pobrežný rybolov uvedený v článku 15;

c)  v prípade potreby akčný plán pre najvzdialenejšie regióny uvedený v odseku 4 článku 29c; [PN 100]

ca)   v prípade potreby akčné plány pre morské oblasti pre orgány na nižšej ako celoštátnej úrovni alebo regionálne orgány zodpovedné za rybárstvo, mäkkýše, kôrovce a ostnatokožce a námorné záležitosti. [PN 101]

4.  Dotknuté členské štáty pripravia v rámci svojho programu akčný plán pre každý zo svojich najvzdialenejších regiónov uvedených v článku 6 ods. 2, v ktorom sa stanoví:

a)  stratégia udržateľného využívania rybolovných zdrojov a udržateľného rozvoja odvetví modrého hospodárstva;

b)  opis hlavných plánovaných činností a zodpovedajúcich finančných prostriedkov vrátane:

i)  štrukturálnej podpory odvetvia rybolovu a akvakultúry podľa hlavy II;

ii)  kompenzácie dodatočných nákladov uvedených v článku 21;

iii)  všetkých ostatných investícií do udržateľného modrého hospodárstva potrebných na dosiahnutie udržateľného rozvoja pobrežných oblastí. [PN 102]

5.  Komisia po získaní stanovísk relevantných poradných rád vypracuje analýzu pre každú morskú oblasť, v ktorej uvedie spoločné silné a slabé stránky danej morskej oblasti z hľadiska dosiahnutia cieľov SRP uvedených v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, a dosiahnutia dobrého environmentálneho stavu, ako sa uvádza v smernici 2008/56/ES. V tejto analýze sa prípadne zohľadnia existujúce stratégie pre morské oblasti a makroregionálne stratégie. [PN 103]

6.  Komisia posúdi program v súlade s článkom 18 nariadenia (EÚ) č. [všeobecné nariadenie]. Vo svojom posúdení zohľadní najmä:

a)  maximalizáciu príspevku programu k prioritám uvedeným v článku 4;

b)  rovnováhu medzi rybolovnou kapacitou flotily a dostupnými rybolovnými možnosťami, ktorú členské štáty každoročne nahlasujú na základe článku 22 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

ba)   potrebu modernizovať alebo obnoviť flotilu, ak je to potrebné; [PN 104]

c)  v prípade potreby viacročné riadiace plány prijaté podľa článkov 9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, riadiace plány prijaté podľa článku 19 nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006 a odporúčania regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva v prípade, že sú pre Úniu relevantné;

d)  vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky uvedenej v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

da)   kontrolu invazívnych druhov, ktoré výrazne poškodzujú produktivitu rybolovu; [PN 105]

db)   podporu výskumu a využívania inovatívneho selektívneho rybárskeho výstroja v celej Únii, a to nielen v súlade s článkom 27 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013; [PN 106]

e)  najnovšie dôkazy o rovnováhe medzi environmentálnymi prioritami a o sociálno-ekonomickej výkonnosti udržateľného modrého hospodárstva, najmä odvetví rybolovu a akvakultúry; [PN 107]

f)  v prípade potreby analýzy uvedené v odseku 5;

g)  prínos programu k ochrane a obnove morských ekosystémov, pričom podpora súvisiaca s oblasťami sústavy Natura 2000 sa poskytuje v súlade s prioritnými akčnými rámcami stanovenými podľa článku 8 ods. 4 smernice 92/43/EHS dosiahnutiu rovnováhy medzi hospodárskymi a sociálnymi otázkami a obnove morských a sladkovodných ekosystémov; [PN 108]

h)  prínos programu k zberu a zníženiu množstva morského odpadu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady xx/xx [smernica o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie](30); [PN 109]

i)  prínos programu k zmierneniu zmeny boju proti zmene klímy, jej zmierneniu a adaptácii na túto zmenu, a to aj znižovaním emisií CO2 prostredníctvom úspory paliva; [PN 110]

ia)   prínos programu k boju proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu. [PN 111]

7.  Komisia s výhradou článku 18 nariadenia (EÚ) č. [všeobecné nariadenie] prijme vykonávacie akty, ktorými sa schváli tento program. Komisia schváli navrhovaný program po predložení potrebných informácií.

8.  Komisia s výhradou článku 19 nariadenia (EÚ) č. [všeobecné nariadenie] prijme vykonávacie akty, ktorými sa schvália zmeny programu.

Článok 10

Programovanie podpory v rámci priameho a nepriameho riadenia

Hlava III sa implementuje prostredníctvom pracovných programov uvedených v článku 110 nariadenia (EÚ) č. [nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie]. V pracovných programoch sa prípadne stanoví celková suma vyčlenená na operácie kombinovaného financovania uvedené v článku 47.

HLAVA II

PODPORA V RÁMCI ZDIEĽANÉHO RIADENIA

KAPITOLA I

Všeobecné zásady podpory

Článok 11

Štátna pomoc

1.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, na pomoc poskytovanú členskými štátmi podnikom v odvetví rybolovu a akvakultúry sa vzťahujú články 107, 108 a 109 zmluvy.

2.  Články 107, 108 a 109 zmluvy sa však nevzťahujú na platby vykonané členskými štátmi podľa tohto nariadenia, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 42 zmluvy.

3.  Na vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa zriaďuje financovanie z verejných prostriedkov nad rámec ustanovení tohto nariadenia týkajúcich sa platieb uvedených v odseku 2, sa ako na celok vzťahuje odsek 1.

Článok 12

Prípustnosť žiadostí

1.  Každá žiadosť o podporu z ENRF ENRAF predložená prijímateľom žiadateľom je počas určitého obdobia stanoveného podľa odseku 4 neprípustná, ak príslušný orgán zistil, že predmetný prijímateľ žiadateľ: [PN 112]

a)  sa dopustil závažného porušenia predpisov podľa článku 42 nariadenia (ES) č. 1005/2008(31) alebo článku 90 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 alebo podľa iných právnych predpisov prijatých Európskym parlamentom a Radou v rámci SRP a právnych predpisov Únie v oblasti životného prostredia; [PN 317]

b)  podieľal sa na prevádzkovaní, riadení alebo vlastníctve rybárskych plavidiel uvedených v zozname Únie plavidiel vykonávajúcich nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov podľa článku 40 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1005/2008, alebo plavidla, ktoré sa plaví pod vlajkou krajín označených za nespolupracujúce tretie krajiny podľa článku 33 daného nariadenia; alebo

c)  sa dopustil niektorého z trestných činov proti životnému prostrediu uvedených v článkoch 3 a 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES(32), ak sa žiada o podporu podľa článku 23. [PN 114]

2.  Po predložení žiadosti musí prijímateľ aj naďalej spĺňať podmienky prípustnosti uvedené v odseku 1 počas celého obdobia implementácie operácie, ako aj počas obdobia piatich dvoch rokov po záverečnej platbe tomuto prijímateľovi. [PN 115]

3.  Bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie vnútroštátne pravidlá dohodnuté v partnerskej dohode s predmetným členským štátom, platí, že žiadosť predložená prijímateľom nie je počas určitého obdobia stanoveného podľa odseku 4 neprípustná, ak príslušný orgán zistí, že predmetný prijímateľ sa dopustil podvodu v zmysle článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2017/1371/EÚ(33).

4.  Komisia je v súlade s článkom 52 splnomocnená prijímať delegované akty, ktoré sa týkajú:

a)  určenia prahovej hodnoty, po prekročení ktorej je žiadosť neprípustná, a obdobia neprípustnosti uvedeného v odsekoch 1 a 3, ktoré musí zodpovedať povahe, závažnosti, trvaniu a opakovanému výskytu závažných porušení predpisov, trestných činov alebo podvodu, a ktoré predstavuje minimálne jeden rok;

aa)   akýchkoľvek podmienok, za ktorých môže byť doba trvania neprípustnosti obmedzená; [PN 116]

ab)   vymedzenia podmienok, ktoré sa musia dodržiavať po predložení žiadosti uvedenej v odseku 2, a postupov vymáhania poskytnutej pomoci v prípade nesúladu, ktoré sa majú odstupňovať podľa závažnosti spáchaného porušenia; [PN 117]

b)  príslušných dátumov začiatku alebo konca obdobia uvedeného v odsekoch 1 a 3.

5.  Členské štáty od prijímateľov predkladajúcich žiadosť v rámci ENRF ENRAF požadujú, aby riadiacemu orgánu poskytli podpísané vyhlásenie, v ktorom potvrdia, že dodržiavajú kritériá uvedené v odsekoch 1 a 3. Členské štáty pred schválením operácie overia pravdivosť tohto vyhlásenia na základe informácií dostupných v národných registroch porušení pravidiel uvedených v článku 93 nariadenia (ES) č. 1224/2009 alebo na základe iných dostupných údajov.

Na účely overenia uvedeného v prvom pododseku členský štát poskytne na žiadosť iného členského štátu informácie uvedené vo svojom národnom registri porušení pravidiel uvedenom v článku 93 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009.

5a.  Členské štáty môžu uplatňovať obdobie neprípustnosti žiadostí aj na žiadosti, ktoré predkladajú rybári vo vnútrozemských vodách, ktorí sa dopustili závažných porušení vymedzených vo vnútroštátnych predpisoch. [PN 118]

Článok 12a

Oprávnené operácie

Rôzne operácie, ktoré členské štáty označili vo svojich programoch, môžu byť podporované z ENRAF za predpokladu, že sa na ne vzťahuje jedna alebo viac priorít uvedených v tomto nariadení. [PN 119]

Článok 13

Neoprávnené operácie

V rámci ENRF ENRAF nie sú oprávnené tieto operácie:

a)  operácie, ktoré zvyšujú rybolovnú kapacitu rybárskeho plavidla alebo podporujú získanie vybavenia, ktoré zvyšuje schopnosť rybárskeho plavidla nájsť ryby, okrem operácií na zlepšenie bezpečnosti alebo zlepšenie pracovných alebo životných podmienok posádky, ktoré zahŕňajú opravy, ktoré majú zvýšiť stabilitu plavidla, alebo zvýšenie kvality výrobku za predpokladu, že toto zvýšenie je v medziach kapacít pridelených príslušnému členskému štátu, že sa neohrozí rovnováha medzi rybolovnou kapacitou a dostupnými rybolovnými možnosťami, a neposilní sa rybolovná kapacita príslušného rybárskeho plavidla; [PN 120]

b)  výstavba a nadobudnutie rybárskych plavidiel alebo dovoz rybárskych plavidiel, ak v tomto nariadení nie je stanovené inak;

c)  prevod alebo zmena vlajky rybárskych plavidiel na tretie krajiny, okrem iného aj prostredníctvom vytvárania spoločných podnikov s partnermi z takýchto krajín;

d)  dočasné pozastavenie alebo trvalé ukončenie rybolovných činností, ak v tomto nariadení nie je stanovené inak;

e)  prieskumný rybolov;

f)  prevod vlastníctva podniku, s výnimkou prevodu podniku na mladých rybárov alebo mladých výrobcov v oblasti akvakultúry; [PN ]

g)  priame opätovné zarybňovanie s výnimkou prípadov, keď ide o opatrenie, ktoré je v právnom akte Únie výslovne uvedené ako ochranné opatrenie, alebo keď ide o experimentálne opätovné zarybňovanie či opätovné zarybňovanie súvisiace s procesmi zameranými na zlepšenie environmentálnych a výrobných podmienok v prirodzenom prostredí; [PN 122]

h)  výstavba nových prístavov, alebo nových vyloďovacích miest alebo nových aukčných hál s výnimkou malých prístavov a vyloďovacích miest vo vzdialených oblastiach, najmä v najvzdialenejších regiónoch, na odľahlých ostrovoch a v okrajových a mimomestských pobrežných oblastiach; [PN 123]

i)  trhové intervenčné mechanizmy zamerané na dočasné alebo trvalé stiahnutie produktov rybolovu alebo akvakultúry z trhu s cieľom znížiť ponuku, a zabrániť tak poklesu alebo zvýšeniu cien; a teda aj operácie skladovania v logistickom reťazci, ktoré by úmyselne či neúmyselne mali rovnaké dôsledky; [PN 124]

j)  okrem prípadov, keď je v tomto nariadení stanovené inak, investície do rybárskych plavidiel potrebné na splnenie požiadaviek vyplývajúcich z práva Únie alebo vnútroštátneho práva vrátane požiadaviek vyplývajúcich z povinností Únie v kontexte regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva, pokiaľ tieto investície nepovedú k neprimeraným nákladom pre prevádzkovateľov; [PN 125]

k)  investície do rybárskych plavidiel, ktoré vykonávali činnosti na mori menej než 60 dní v oboch kalendárnych rokoch predchádzajúcich roku predloženia žiadosti o podporu. [PN 126]

ka)  výmenu alebo modernizáciu hlavného alebo pomocného motora rybárskeho plavidla, ak má za následok zvýšenie výkonu v Kw; [PN 127]

kb)  produkciu geneticky modifikovaných organizmov, ak by takáto výroba mohla nepriaznivo ovplyvniť prirodzené prostredie. [PN 128]

Článok 13a

Podpora operácií v oblasti riadenia rybárstva a rybárskych flotíl

Z ENRAF sa môžu podporovať operácie v oblasti riadenia rybárstva a rybárskych flotíl v súlade so systémom zaradenia/vyradenia uvedeným v článku 23 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a so stropmi rybolovnej kapacity stanovenými v prílohe II k uvedenému nariadeniu. Členské štáty sa usilujú najmä o optimalizáciu prideľovania svojich dostupných rybolovných kapacít s ohľadom na potreby svojej flotily a bez zvýšenia svojej celkovej rybolovnej kapacity. [PN 323]

KAPITOLA II

Priorita 1: Podpora udržateľného rybolovu a, ochrany morských biologických zdrojov a sociálno-ekonomickej stability [PN 129]

Oddiel 1

Všeobecné podmienky

Článok 14

Všeobecný rozsah podpory

1.  Podpora podľa tejto kapitoly prispieva k plneniu cieľov SRP v environmentálnej, hospodárskej a sociálnej oblasti, ako aj v oblasti zamestnanosti, ktoré sú stanovené v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, a podnieti sociálny dialóg medzi zainteresovanými stranami. [PN 130]

2.  Ak sa plavidlu poskytne podpora podľa tejto kapitoly, nemožno v prípade daného plavidla počas obdobia najmenej piatich rokov od záverečnej platby v rámci podporovanej operácie uskutočniť prevod ani zmenu vlajky na krajiny mimo Únie.

3.  Podpora podľa tejto kapitoly sa vzťahuje aj na vnútrozemský rybolov s výnimkou článkov 15 a 17.

Oddiel 2

Maloobjemový pobrežný rybolov

Článok 15

Akčný plán pre maloobjemový pobrežný rybolov

1.  Členské štáty v rámci svojich programov a v náležitej spolupráci s príslušnými odvetviami pripravia osobitný akčný plán pre maloobjemový pobrežný rybolov, v ktorom sa stanoví stratégia rozvoja ziskového a udržateľného maloobjemového pobrežného rybolovu. Táto stratégia musí byť v relevantných prípadoch členená na tieto časti: [PN 131]

a)  prispôsobenie a riadenie rybolovnej kapacity;

b)  podpora rybolovných postupov, ktoré sú šetrné, odolné voči zmene klímy a nízkouhlíkové a spôsobujú minimálne škody na morskom prostredí;

c)  posilnenie hodnotového reťazca odvetvia a podpora marketingových stratégií, podpora mechanizmov, ktoré zlepšujú predajnú cenu pri prvom predaji, a to v prospech rybárov, zvyšujú odmeny za ich prácu a podporujú spravodlivé a primerané rozdelenie pridanej hodnoty v rámci hodnotového reťazca odvetvia, znižujú sprostredkovateľské marže, zhodnocujú výrobné ceny a zavádzajú obmedzenie cien pri konečnej spotrebe; [PN 311]

d)  podpora rozvoja zručností, znalostí, inovácií a budovania kapacít, najmä v prípade mladých rybárov; [PN 132]

e)  zlepšenie zdravotných, bezpečnostných a pracovných podmienok na palube rybárskych plavidiel, pri rybolove z brehu a zbere mäkkýšov, kôrovcov a ostnatokožcov, ako aj na pevnine pri priamych činnostiach súvisiacich s rybolovom; [PN 133]

f)  lepšie dodržiavanie požiadaviek na zber údajov, vysledovateľnosť, monitorovanie, kontrolu a dohľad;

g)  zapojenie do participatívneho riadenia námorného priestoru vrátane chránených morských oblastí a oblastí sústavy Natura 2000;

h)  diverzifikácia činností v širšom kontexte udržateľného modrého hospodárstva;

i)  spoločná organizácia a účasť na rozhodovacích a konzultačných procesoch.

2.  V akčnom pláne sa zohľadnia nezáväzné usmernenia FAO na zabezpečenie udržateľného maloobjemového rybolovu a v prípade potreby aj regionálny akčný plán pre maloobjemový rybolov, ktorý vypracovala Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more.

3.  Na účely monitorovania implementácie stratégie uvedenej v odseku 1 sa v akčnom pláne stanovia špecifické celkové a čiastkové cieľové hodnoty súvisiace s relevantnými ukazovateľmi stanovenými v rámci rámca monitorovania a hodnotenia uvedeného v článku 37.

3a.  S cieľom zmierniť administratívne zaťaženie hospodárskych subjektov, ktoré žiadajú o pomoc, sa členské štáty usilujú zaviesť jednotnú zjednodušenú žiadosť Únie o opatrenia z ENRAF. [PN 134]

Článok 16

Investície do plavidiel vykonávajúcich maloobjemový pobrežný rybolov

1.  Pokiaľ ide o plavidlá vykonávajúce maloobjemový pobrežný rybolov, ktoré patria do segmentu flotily, v prípade ktorého sa v najnovšej správe o rybolovnej kapacite uvedenej v článku 22 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 uvádza, že je v rovnováhe s rybolovnými možnosťami dostupnými v danom segmente, môžu sa z ENRF ENRAF podporiť tieto investície:

a)  prvé nadobudnutie rybárskeho plavidla mladým rybárom, ktorý má v čase predloženia žiadosti menej ako 40 rokov a najmenej päť rokov pracoval ako rybár alebo získal primeranú odbornú kvalifikáciu;

aa)  reklasifikácia, zmena veľkosti a obnova plavidiel v prípade ich zjavnej zastaranosti, čo umožní zlepšenia podmienok rybolovu a zvýšenie času stráveného na mori; [PN 312]

b)  výmena alebo modernizácia hlavného alebo pomocného motora.

ba)  uľahčenie prístupu k úverom, poisteniu a finančným nástrojom. [PN 136]

2.  Plavidlá uvedené v odseku 1 sú vybavené na morský rybolov a majú vek od 5 do 30 rokov. [PN 137]

3.  Podporu uvedenú v odseku 1 písm. b) možno poskytnúť len za týchto podmienok:

a)  nový alebo modernizovaný motor nemá vyšší výkon v kW ako súčasný motor;

b)  každé zníženie rybolovnej kapacity v kW v dôsledku výmeny alebo modernizácie hlavného alebo pomocného motora sa natrvalo odstráni z registra flotily Únie;

c)  výkon motora rybárskeho plavidla bol fyzicky skontrolovaný členským štátom s cieľom zaistiť, že nie je vyšší ako výkon motora uvedený v licencii na rybolov.

4.  Podporu podľa tohto článku nemožno poskytnúť v prípade, že posúdenie rovnováhy medzi rybolovnou kapacitou a rybolovnými možnosťami v najnovšej správe podľa článku 22 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 pre segment flotily, do ktorého predmetné plavidlá patria, nebolo vypracované na základe biologických a hospodárskych ukazovateľov a ukazovateľov používania plavidla, ktoré sú stanovené v spoločných usmerneniach uvedených v danom nariadení.

Oddiel 3

Osobitné oblasti podpory

Článok 17

Riadenie rybárstva a rybárskych flotíl

1.  Z ENRF ENRAF sa môžu podporovať operácie v oblasti riadenia rybárstva a rybárskych flotíl.

2.  Podporu uvedenú v odseku 1 možno poskytnúť prostredníctvom kompenzácie za trvalé ukončenie rybolovných činností len v prípade, a to pod podmienkou splnenia týchto podmienok: [PN 139]

a)  ukončenie je stanovené ako nástroj akčného plánu uvedeného v článku 22 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

aa)  ukončenie vedie k trvalému zníženiu rybolovnej kapacity, keďže získaná podpora sa neinvestuje späť do flotily; [PN 140]

b)  ukončenie sa dosiahne likvidáciou rybárskeho plavidla alebo jeho vyradením z prevádzky a dodatočným vybavením na iné činnosti ako komerčný rybolov, a to v súlade s cieľmi SRP a viacročných plánov;

c)  rybárske plavidlo je zaregistrované ako aktívne a vykonávalo rybolovné činnosti na mori najmenej 120 90 dní v každom z posledných troch dvoch kalendárnych rokov predchádzajúcich roku predloženia žiadosti o podporu; [PN 141]

d)  ekvivalentná kapacita sa natrvalo vyradí z registra rybárskej flotily Únie a licencie a oprávnenia na rybolov sa natrvalo odoberú v súlade s článkom 22 ods. 5 a 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a

e)  v lehote piatich rokov od získania podpory nesmie prijímateľ zaregistrovať žiadne rybárske plavidlo.

Rybári, ktorí pracovali na mori najmenej 90 dní ročne v priebehu posledných dvoch kalendárnych rokov predchádzajúcich dátumu predloženia žiadosti o podporu na palube rybárskeho plavidla Únie, ktorého sa týka trvalé ukončenie, môžu takisto využívať podporu uvedenú v odseku 1. Dotknutí rybári úplne ukončia všetky rybolovné činnosti. Prijímateľ poskytne dôkaz o úplnom ukončení rybolovných činností príslušnému orgánu. Ak sa rybár vráti k rybolovnej činnosti skôr ako dva roky od dátumu podania žiadosti o podporu, rybár vráti kompenzáciu podľa pro rata temporis. [PN 143]

3.  Podpora na trvalé ukončenie rybolovných činností uvedených v zmysle odseku 2 sa implementuje prostredníctvom financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, v súlade s článkom 46 písm. a) a článkom 89 nariadenia (EÚ) č. [všeobecné nariadenie], a jej poskytnutie je podmienené: splnením podmienok ustanovených v odseku 2 tohto článku. [PN 144]

a)  splnením podmienok vyplývajúcich z článku 46 písm. a) bodu i) nariadenia (EÚ) č. [všeobecné nariadenie] a [PN 145]

b)  dosiahnutím výsledkov v zmysle článku 46 písm. a) bodu ii) nariadenia (EÚ) č. [všeobecné nariadenie]. [PN 146]

Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 52 delegované akty s cieľom stanoviť podmienky uvedené v písmene a), ktoré súvisia s implementáciou ochranných opatrení uvedených v článku 7 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. [PN 147]

4.  Podporu podľa tohto článku nemožno poskytnúť v prípade, že posúdenie rovnováhy medzi rybolovnou kapacitou a rybolovnými možnosťami v najnovšej správe podľa článku 22 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 pre segment flotily, do ktorého predmetné plavidlá patria, nebolo vypracované na základe biologických a hospodárskych ukazovateľov a ukazovateľov používania plavidla, ktoré sú stanovené v spoločných usmerneniach uvedených v danom nariadení.

Článok 18

Mimoriadne Dočasné pozastavenie rybolovných činností [PN 148]

1.  Z ENRF ENRAF možno podporovať kompenzáciu za mimoriadne dočasné pozastavenie rybolovných činností, ku ktorému došlo v dôsledku: [PN 149]

a)  ochranných opatrení uvedených v článku 7 ods. 1 písm. a), b), c), i) a j) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 vrátane období zákazu rybolovu a s výnimkou celkových povolených výlovov (TAC) a kvót, alebo rovnocenných ochranných opatrení, ktoré prijali regionálne organizácie pre riadenie rybárstva, pokiaľ sa dané opatrenia vzťahujú na Úniu; [PN 150]

b)  núdzových opatrení Komisie alebo členských štátov v prípade vážneho ohrozenia morských biologických zdrojov podľa článku 12, resp. článku 12 13 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013; [PN 151]

c)  prerušenia uplatňovania alebo neobnovenia dohody o partnerstve v odvetví rybárstva alebo jej protokolu z dôvodov vyššej moci alebo [PN 152]

d)  prírodných katastrof, environmentálnych nehôd vrátane prípadov uzavretia oblasti rybolovu zo zdravotných dôvodov alebo environmentálnych abnormálnej úmrtnosti rybolovných zdrojov, nehôd na mori počas rybolovných činností a nepriaznivých klimatických udalostí vrátane dlhotrvajúcich nebezpečných poveternostných podmienok na mori, ktoré majú vplyv na určitý druh rybolovu a ktoré formálne uznali príslušné orgány dotknutého členského štátu. [PN 153]

Opakujúce sa sezónne pozastavenia rybolovných činností nie sú dôvodom na pridelenie dávok alebo platieb podľa tohto článku. [PN 154]

2.  Podporu uvedenú v odseku 1 možno poskytnúť iba v týchto prípadoch:

a)  obchodné rybolovné činnosti predmetného plavidla sa pozastavia minimálne na 90 30 po sebe nasledujúcich dní a. [PN 155]

b)  hospodárske straty vyplývajúce z pozastavenia predstavujú viac než 30 % ročného obratu predmetného podniku, čo sa vypočíta na základe priemerného obratu daného podniku za predchádzajúce tri kalendárne roky.

3.  Podpora uvedená v odseku 1 sa poskytne len:

a)  vlastníkom rybárskych plavidiel alebo rybárom loviacim z brehu, ktoré sú registrované ako aktívne a ktoré v každom z počas posledných troch dvoch kalendárnych rokov predchádzajúcich roku predloženia žiadosti o podporu vykonávali minimálne 120 dní rybolovné činnosti na mori alebo [PN 157]

b)  rybárom, ktorí v každom z počas posledných troch dvoch kalendárnych rokov predchádzajúcich roku predloženia žiadosti pracovali minimálne 120 dní na palube rybárskeho plavidla Únie, ktorého sa týka mimoriadne dočasné pozastavenie. [PN 158]

Údaje o počte dní na mori v tomto odseku sa nevzťahujú na rybolov úhorov.

4.  V období 2021 – 2027 možno podporu uvedenú v odseku 1 poskytnúť maximálne na 6 mesiacov na plavidlo. [Oddelené hlasovanie]

5.  Všetky rybolovné činnosti, ktoré vykonávajú predmetné plavidlá a predmetní rybári, sa počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje dočasné pozastavenie, reálne prestanú vykonávať. Príslušný orgán sa presvedčí o tom, že predmetné rybárske plavidlo prerušilo počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje mimoriadne dočasné pozastavenie, všetky rybolovné činnosti, a že nedôjde k nadmernej kompenzácií v dôsledku využívania plavidla na iné účely. [PN 159]

Článok 19

Kontrola a presadzovanie

1.  Z ENRF ENRAF možno podporovať rozvoj a realizáciu systému Únie na kontrolu rybárstva, ktorý je stanovený v článku 36 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a podrobnejšie špecifikovaný v nariadení Rady (ES) č. 1224/2009.

2.  Odchylne od článku 13 písm. j) sa podpora uvedená v odseku 1 môže vzťahovať aj na:

a)  nákup komponentov potrebných na povinnú lokalizáciu plavidiel a pre systémy elektronického nahlasovania používaných na kontrolné a inšpekčné účely, ako aj inštalácia a riadenie týchto komponentov na plavidlá; táto výnimka však platí len v prípade rybárskych plavidiel vykonávajúcich maloobjemový pobrežný rybolov s celkovou dĺžkou kratšou ako 12 metrov; [PN 160]

b)  nákup komponentov potrebných na fungovanie povinných elektronických systémov diaľkového monitorovania používaných na kontrolu plnenia povinnosti vylodiť úlovky podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, ako aj inštalácia týchto komponentov na plavidlá; [PN 161]

c)  nákup zariadení na povinné nepretržité meranie a zaznamenávanie výkonu hnacieho motora, ako aj inštalácia týchto zariadení na plavidlá. [PN 162]

3.  Podporu uvedenú v odseku 1 možno využiť aj na účely námornému dozoru uvedeného v článku 28 a európskej spolupráce pri činnostiach pobrežnej stráže uvedenej v článku 29.

4.  Odchylne od článku 2 sa podpora uvedená v odseku 1 môže poskytovať aj na operácie vykonávané mimo územia Únie.

Článok 20

Zber, spracúvanie a spracovanie šírenie údajov na účely riadenia rybárstva rybolovu a akvakultúry a vedecké účely [PN 163]

1.  Z ENRF ENRAF možno podporovať zber, správu, spracúvanie a využívanie a šírenie údajov na účely riadenia rybárstva a akvakultúry a vedecké účely, a to vrátane údajov o rekreačnom rybolove, ktoré sú stanovené v článku 25 ods. 1 a 2 a článku 27 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a podrobnejšie špecifikované v nariadení (EÚ) č. 2017/1004, na základe národných pracovných plánov uvedených v článku 6 nariadenia (EÚ) 2017/1004. [PN 164]

2.  Odchylne od článku 2 sa podpora uvedená v odseku 1 môže poskytovať aj na operácie vykonávané mimo územia Únie.

3.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými stanoví pravidlá týkajúce sa postupov, formátu a časových harmonogramov týkajúcich sa predkladania národných pracovných plánov uvedených v odseku 1. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 53 ods. 2.

4.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými schváli alebo zmení národné pracovné plány uvedené v odseku 1, do 31. decembra roku, ktorý predchádza roku, od ktorého sa má uplatňovať pracovný plán.

Článok 22

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov v morských, pobrežných a pobrežných sladkovodných oblastiach [PN 166]

1.  Z ENRF ENRAF možno podporovať činnosti zamerané na ochranu a obnovu biodiverzity a ekosystémov v morských, pobrežných a pobrežných sladkovodných oblastiach vrátane vnútrozemských vôd. Na tento účel by sa mala rozvíjať spolupráca s Európskou vesmírnou agentúrou a európskymi satelitnými programami s cieľom získavať viac údajov o situácii morského znečistenia a najmä plastového odpadu vo vodách. [PN 167]

2.  Podpora uvedená v odseku 1 sa môže vzťahovať na:

a)  kompenzácie poskytované rybárom za zber strateného rybárskeho výstroja a pasívny zber morského odpadu z mora vrátane zberu morských rias rodu Sargassum v dotknutých najvzdialenejších regiónoch; [PN 168]

b)  investície do prístavov s cieľom poskytnúť primerané zberné, skladové a recyklačné zariadenia pre stratený rybársky výstroj a morský odpad zozbieraný, ako aj nechcené úlovky podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 zozbierané z mora; [PN 169]

ba)   ochrana výstroja a úlovkov pred cicavcami a vtákmi, ktoré sú chránené smernicami 92/43/EHS alebo 2009/147/ES, za predpokladu, že sa tým nenaruší selektivita rybárskeho výstroja; [PN 170]

bb)   kompenzácia za používanie udržateľného rybárskeho výstroja a výstroja na zber mäkkýšov, kôrovcov a ostnatokožcov; [PN 171]

c)  akcie na dosiahnutie alebo udržanie dobrého environmentálneho stavu morského prostredia v zmysle článku 1 ods. 1 smernice 2008/56/ES;

ca)   opatrenia na dosiahnutie a zachovanie dobrého environmentálneho stavu v sladkovodnom prostredí; [PN 172]

cb)  opatrenia zamerané na vyčistenie pobrežných oblastí, prístavov a rybolovných oblastí Únie, a to najmä od plastov; [PN 173]

d)  vykonávanie opatrení priestorovej ochrany stanovených článku 13 ods. 4 smernice 2008/56/ES;

e)  spravovanie, obnovu a monitorovanie oblastí Natura 2000 v súlade s prioritnými akčnými rámcami stanovenými v článku 8 smernice 92/43/EHS;

f)  ochranu druhov podľa smernice 92/43/EHS a smernice 2009/147/ES v súlade s prioritnými akčnými rámcami stanovenými v článku 8 smernice 92/43/EHS. a ochranu všetkých druhov chránených podľa CITES (Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín) a/alebo zaradených do Červenej knihy IUCN (Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov); [PN 174]

fa)   výstavbu, inštaláciu alebo modernizáciu statických alebo pohyblivých zariadení, ktorých účelom je chrániť a zveľaďovať morskú faunu a flóru, vrátane ich prípravy a vedeckého hodnotenia, a v prípade najvzdialenejších regiónov ukotvených zariadení na zhlukovanie rýb, ktoré prispievajú k udržateľnému a selektívnemu rybolovu; [PN 175]

fb)   systémy náhrady škôd spôsobených cicavcami a vtákmi chránenými podľa smerníc 92/43/EHS a 2009/147/ES. [PN 176]

fc)   prispievanie k lepšiemu hospodáreniu s morskými biologickými zdrojmi alebo k ich ochrane; [PN 177]

fd)   podpora ochranného lovu alebo riadenie problematických voľne žijúcich druhov žijúcich v prírode, ktoré ohrozujú udržateľné úrovne populácií rýb; [PN 178]

fe)   priame opätovné zarybňovanie ako ochranné opatrenie v právnom akte Únie; [PN 179]

ff)   podpora zberu a správy údajov o výskyte cudzích druhov, ktoré môžu mať katastrofálne účinky na biodiverzitu; [PN 180]

fg)   odborná príprava rybárov, najmä pokiaľ ide o používanie selektívnejšieho rybárskeho výstroja a vybavenia, s cieľom zvýšiť povedomie a znížiť vplyv rybolovu na morské prostredie. [PN 181]

2a.  Z ENRAF sa môžu poskytnúť finančné prostriedky na náhradu škody a na investície s odkazom na článok 22 ods. 2 písm. a) a b) v 100 % výške. [PN 182]

2b.  Písm. e) a f) odseku 2 zahŕňajú zodpovedajúce akcie zo strany poľnohospodárskych podnikov na chov rýb a chovateľov. [PN 183]

Článok 22a

Vedecký výskum a zber údajov v oblasti vplyvu na sťahovavé vtáky

1.  Z ENRAF možno na základe viacročných národných strategických plánov podporovať zriadenie národných alebo cezhraničných projektov v oblasti vedeckého výskumu a zberu údajov s cieľom zlepšiť chápanie vplyvu sťahovavých vtákov na odvetvie akvakultúry a iné relevantné populácie rýb v Únie. Výsledky týchto projektov by sa mali zverejňovať včas a mali by obsahovať odporúčania týkajúce sa lepšieho riadenia.

2.  Aby bol národný projekt v oblasti vedeckého výskumu a zberu údajov oprávnený na podporu, musí doň byť zapojený aspoň jeden uznávaný inštitút členského štátu alebo Únie.

3.  Aby bol cezhraničný projekt v oblasti vedeckého výskumu a zberu údajov oprávnený na podporu, je doň zapojený aspoň jeden inštitút z minimálne dvoch rôznych členských štátov. [PN 184]

Článok 22b

Inovácie

1.  S cieľom podnietiť inovácie v oblasti rybolovu sa z fondu EFNR môžu podporovať projekty zamerané na vývoj alebo zavádzanie nových alebo výrazne vylepšených produktov a zariadení, nových alebo zdokonalených procesov a techník, nových alebo zdokonalených riadiacich a organizačných systémov, a to aj na úrovni spracovania a uvádzania na trh, postupného odstraňovania odhadzovania úlovkov a vedľajších úlovkov, zavádzania nových odborných alebo organizačných poznatkov, zmierňovania vplyvu rybolovných činností na životné prostredie vrátane zdokonalených rybolovných techník a lepšej selektivity rybárskeho výstroja alebo dosiahnutia udržateľnejšieho využívania živých morských zdrojov a koexistencie s chránenými predátormi.

2.  Operácie financované podľa tohto článku iniciujú jednotliví podnikatelia alebo organizácie výrobcov a ich združenia.

3.  Výsledky operácií financovaných podľa tohto článku členský štát zverejní. [PN 185]

KAPITOLA IIA

Priorita 1a: Podporovanie udržateľnej akvakultúry [PN 186]

Článok 23

Akvakultúra

1.  Z ENRF ENRAF možno podporovať podporu udržateľnej akvakultúry – morská voda a sladká voda vrátane akvakultúry s uzavretými systémami chovných priestorov a uzavretými systémami recirkulácie vody – v zmysle článku 34 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a zvýšenie produkcie akvakultúry s prihliadnutím na kapacitu ekologického zaťaženia. Okrem toho možno podporovať zdravie a dobré životné podmienky zvierat v akvakultúre v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429(34) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014(35). [PN 187]

2.  Podpora uvedená v odseku 1 musí byť v súlade s viacročnými národnými strategickými plánmi rozvoja akvakultúry uvedenými v článku 34 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

3.  Produktívne investície Investície do akvakultúry podľa tohto článku možno podporovať len prostredníctvom grantov v súlade s článkom 48 ods. 1 nariadenia [nariadenie, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia] a podľa možnosti prostredníctvom finančných nástrojov stanovených v článku 52 nariadenia (EÚ) č. [nariadenie, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia] a prostredníctvom programu InvestEU v súlade s článkom 10 daného nariadenia. [PN 188]

Článok 23a

Sieť štatistických informácií o akvakultúre

1.  ENRAF môže podporovať zber, správu a využívanie údajov na riadenie akvakultúry, ako sa stanovuje v článku 34 ods. 1 písm. a) a e) a v článku 34 ods. 5 a v článku 35 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 o zriadení štatistickej informačnej siete pre akvakultúru (ďalej len „ASIN-RISA“) a národných pracovných plánoch pre jej implementáciu.

2.  Odchylne od článku 2 sa podpora uvedená v odseku 1 môže poskytovať aj na operácie vykonávané mimo územia Únie.

3.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými stanoví pravidlá týkajúce sa postupov, formátu a časových harmonogramov na vytvorenie siete ASIN-RISA uvedenej v odseku 1. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v rámci konzultačného postupu uvedeného v článku 53 ods. 2.

4.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa schvália alebo zmenia národné pracovné plány uvedené v odseku 1, do 31. decembra roku predchádzajúceho roku, od ktorého sa má pracovný plán uplatňovať. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v rámci konzultačného postupu uvedeného v článku 53 ods. 2. [PN 189]

KAPITOLA III

Priorita 2: Prispievanie k potravinovej bezpečnosti v Únii prostredníctvom konkurencieschopnej Podpora konkurencieschopných a udržateľných trhov s produktami rybolovu a akvakultúryudržateľnej akvakultúry a trhov spracovateľských odvetví prispievajúcich k potravinovej bezpečnosti v Únii [PN 190]

Článok 24

Obchodovanie s produktmi rybolovu a akvakultúry

1.   Z ENRF ENRAF možno podporovať akcie, ktoré prispievajú k dosahovaniu cieľov spoločnej organizácie trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktoré sú stanovené v článku 35 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a podrobnejšie špecifikované v nariadení (EÚ) č. 1379/2013. Okrem toho z neho možno podporovať aj hmotné investície a akcie na podporu obchodovania s produktmi rybolovu a udržateľnej akvakultúry, ich kvality a pridanej hodnoty. [PN 191]

1a.  Pokiaľ ide o prípravu a vykonávanie plánov produkcie a marketingových plánov podľa článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013, dotknutý členský štát môže poskytnúť preddavok vo výške 50 % finančnej podpory po schválení plánu produkcie a uvádzania na trh v súlade s článkom 28 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013. [PN 192]

1b.  Podpora poskytovaná ročne každej organizácii výrobcov podľa tohto článku nepresiahne 3 % priemernej ročnej hodnoty produkcie, ktorú uvedená organizácia výrobcov umiestnila na trh počas predchádzajúcich troch kalendárnych rokov alebo ktorú počas uvedeného obdobia umiestnili na trh členovia danej organizácie. Pre žiadnu novú uznanú organizáciu výrobcov táto podpora nepresiahne 3 % priemernej ročnej hodnoty produkcie, ktorú jej členovia umiestnili na trh počas predchádzajúcich troch kalendárnych rokov. [PN 193]

1c.  Podpora uvedená v odseku 1a sa poskytne len organizáciám výrobcov a združeniam organizácií výrobcov. [PN 194]

Článok 25

Spracovanie a skladovanie produktov rybolovu a akvakultúry [PN 195]

1.  Z ENRF ENRAF možno podporovať investície do spracovania a skladovania produktov rybolovu a akvakultúry. Takáto podpora prispeje k dosahovaniu cieľov spoločnej organizácie trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry v zmysle článku 35 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, ktoré sú podrobnejšie špecifikované v nariadení (EÚ) č. 1379/2013. [PN 196]

1a.   Z ENRAF možno podporovať aj investície do inovovania spracovania produktov rybolovu a akvakultúry, ako aj do presadzovania partnerstiev medzi organizáciami výrobcov a vedeckými entitami. [PN 197]

2.  Produktívne investície do akvakultúry podľa tohto článku možno podporovať len prostredníctvom grantov a prostredníctvom finančných nástrojov stanovených v článku 52 nariadenia (EÚ) č. [nariadenie, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia] a prostredníctvom programu InvestEU v súlade s článkom 10 daného nariadenia. [PN 198]

2a.  Členské štáty môžu podporovať rozvoj závodov na spracovanie rybolovu a akvakultúry zapojením iných zdrojov zo štrukturálnych fondov. [PN 199]

Článok 25a

Pomoc na skladovanie

1.  Z ENRAF sa môže podporovať kompenzácia uznaným organizáciám výrobcov a združeniam organizácií výrobcov, ktoré skladujú produkty rybolovu uvedené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1379/2013 za predpokladu, že uvedené produkty sa skladujú v súlade s článkami 30 a 31 uvedeného nariadenia a za týchto podmienok:

a)  výška pomoci na skladovanie nepresiahne výšku technických a finančných nákladov na činnosti potrebné na stabilizáciu a skladovanie daných produktov;

b)  množstvo oprávnené na vyplatenie pomoci na skladovanie nepresiahne 15 % ročného množstva príslušných produktov ponúkaných na predaj organizáciou výrobcov;

c)  finančná podpora za rok nepresiahne 2 % priemernej ročnej hodnoty produkcie členov organizácie výrobcov umiestnenej na trh v období rokov 2016 - 2018. Na účely tohto písmena, ak člen organizácie výrobcov nemal v období rokov 2016 až 2018 žiadnu produkciu umiestnenú na trh, zohľadní sa priemerná ročná hodnota produkcie umiestnenej na trh v prvých troch rokoch produkcie uvedeného člena.

2.  Podpora uvedená v odseku 1 sa poskytne, až keď sa produkty uvoľnia na ľudskú spotrebu.

3.  Členské štáty stanovia výšku technických a finančných nákladov uplatniteľných na svojich územiach takto:

a)  technické náklady sa vypočítajú každý rok na základe priamych nákladov súvisiacich s činnosťami potrebnými na stabilizáciu a skladovanie predmetného produktu;

b)  finančné náklady sa vypočítajú každý rok pomocou úrokovej miery stanovenej ročne v každom členskom štáte. Uvedené technické a finančné náklady sa zverejnia.

4.  Členské štáty vykonávajú kontroly, aby zabezpečili, že produkty, na ktoré sa poskytuje pomoc na skladovanie, spĺňajú podmienky stanovené v tomto článku. Na účely takýchto kontrol vedú prijímatelia pomoci na skladovanie evidenciu pre každú kategóriu uskladnených produktov, ktoré sa neskôr znovu uviedli na trh pre ľudskú spotrebu. [PN 200]

KAPITOLA IV

Priorita 3: Umožnenie rastu udržateľného modrého hospodárstva v medziach ekologických limitov a podpora prosperujúcich pobrežných, ostrovných a nábrežných komunít [PN 201]

Článok 26

Miestny rozvoj vedený komunitou

1.  Z ENRF ENRAF možno podporovať udržateľný rozvoj priaznivé podmienky potrebné na udržateľné modré hospodárstvo a blahobyt miestnych hospodárstiev a komunít prostredníctvom miestneho rozvoja vedeného komunitou stanoveného v článku 25 nariadenia (EÚ) č. [všeobecné nariadenie]. [PN 202]

2.  Na účely ENRF ENRAF sa v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou uvedených v článku 26 nariadenia (EÚ) č. [všeobecné nariadenie] zabezpečí, aby miestne komunity lepšie využívali príležitosti, ktoré ponúka modré hospodárstvo v medziach ekologických limitov, pričom využijú a posilnia environmentálne, kultúrne, sociálne a ľudské zdroje. [PN 203]

2a.  Stratégie musia byť v súlade s možnosťami a potrebami zistenými v príslušnej oblasti a s prioritami Únie stanovenými v článku 4. Medzi tieto stratégie môžu patriť stratégie zamerané na rybárstvo až po rozsiahlejšie stratégie zamerané na diverzifikáciu rybárskych oblastí. Tieto stratégie presahujú rámec kumulácie operácií alebo porovnávania odvetvových opatrení. [PN 204]

2b.   Opatrenia prijaté v tomto odvetví by mali byť v súlade so stratégiami regionálneho rozvoja, aby sa umožnil rast udržateľného modrého hospodárstva a aby mali pobrežné územia pridanú hodnotu. [PN 205]

2c.   Členské štáty zavedú režim spoločného riadenia s cieľom zabezpečiť, aby sa ciele tohto nariadenia dosiahli s ohľadom na miestnu situáciu z hľadiska rybolovu. [PN 206]

Článok 27

Poznatky o mori v námornej a sladkovodnej oblasti [PN 207]

Z ENRF ENRAF možno podporovať aj zber, správu, analýzu, spracúvanie a využívanie údajov na účely prehĺbenia poznatkov o stave morského a sladkovodného prostredia, rekreačného rybolovu a odvetvia rekreačného rybolovu s cieľom: [PN 208]

a)  plniť požiadavky na monitorovanie a označovanie a správu lokalít podľa smernice 92/43/EHS a smernice 2009/147/ES;

aa)   splniť požiadavky na zber údajov v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 665/2008(36), rozhodnutia Komisie 2010/93/EÚ(37), vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/1251(38) a rámcovej smernice o zbere údajov; [PN 209]

b)  podporovať námorné priestorové plánovanie v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/89/EÚ(39);

ba)   splniť požiadavky na zber údajov podľa nariadenia o SRP; [PN 210]

c)  zlepšovať kvalitu údajov a výmeny údajov prostredníctvom Európskej námornej monitorovacej a dátovej siete (EMODNET)., ako aj v iných údajových sieťach týkajúcich sa sladkej vody; [PN 211]

ca)   zvýšiť dostupnosť spoľahlivých údajov o úlovkoch rekreačného rybolovu; [PN 212]

cb)   investície do analýzy a pozorovania morského znečistenia, najmä plastami, s cieľom zvýšiť objem údajov o situácii; [PN 213]

cc)   rozširovať poznatky o morskom plastovom odpade a jeho koncentráciách. [PN 214]

KAPITOLA V

Priorita 4: Posilnenie medzinárodnej správy oceánov a umožnenie bezpečných, chránených, čistých a udržateľne spravovaných morí a oceánov

Článok 28

Námorný dozor

1.  Z ENRF ENRAF možno podporovať akcie, ktoré prispievajú k dosahovaniu cieľov v oblasti spoločného prostredia na výmenu informácií.

2.  Odchylne od článku 2 sa podpora uvedená v odseku 1 tohto článku môže poskytovať aj na operácie vykonávané mimo územia Únie.

2a.   ENRAF v súlade s cieľom dosiahnuť bezpečné, čisté a udržateľne spravované moria a oceány prispieva k dosahovaniu cieľa trvalo udržateľného rozvoja č. 14 programu Organizácie Spojených národov pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030. [PN 215]

Článok 29

Spolupráca medzi pobrežnými strážami

1.  Z ENRF ENRAF možno podporovať akcie vykonávané vnútroštátnymi orgánmi, ktoré prispievajú k európskej spolupráci pri činnostiach pobrežnej stráže uvedených v článku 53 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624(40), článku 2b nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1625(41) a článku 7a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1626(42).

2.  Podporu akcií uvedených v odseku 1 možno využívať aj na príspevok k rozvoju a vykonávaní systému Únie na kontrolu a inšpekcie rybárstva za podmienok stanovených v článku 19. [PN 216]

3.  Odchylne od článku 2 sa podpora uvedená v odseku 1 môže poskytovať aj na operácie vykonávané mimo územia Únie.

Článok 29a

Ochrana prírody a druhov

Z ENRAF sa podporuje vykonávanie opatrení na ochranu prírody v súlade so Svetovou chartou ochrany prírody OSN, najmä s jej článkami 21, 22, 23 a 24.

ENRAF takisto podporuje opatrenia zamerané na dobrovoľnú spoluprácu a koordináciu s medzinárodnými orgánmi, organizáciami a inštitúciami a medzi nimi s cieľom zhromaždiť prostriedky na boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, pytliactvu morských druhov a zabíjaniu druhov považovaných za „predátorské“ populácie rýb. [PN 217 a 301]

KAPITOLA Va

Najvzdialenejšie regióny [PN 218]

Článok 29b

Rozpočtové prostriedky v rámci zdieľaného riadenia

1.  Pokiaľ ide o operácie v najvzdialenejších regiónoch, každý dotknutý členský štát alokuje v rámci svojej finančnej podpory Únie stanovenej v prílohe V najmenej(43):

a)  114 000 000 EUR v stálych cenách roku 2018 (t. j. 128 566 000 EUR v bežných cenách) pre Azory a Madeiru;

b)  91 700 000 EUR v stálych cenách roku 2018 (t. j. 103 357 000 EUR v bežných cenách) pre Kanárske ostrovy;

c)  146 500 000 EUR v stálych cenách roku 2018 (t. j. 165 119 000 EUR v bežných cenách) pre Guadeloupe, Francúzsku Guyanu, Martinik, Mayotte, Réunion a Svätý Martin.

2.  Každý členský štát určí časť finančných prostriedkov stanovených v odseku 1, ktorá sa vyčlení na kompenzáciu podľa článku 29d a neprekročí 50 % každého alokovania prostriedkov stanoveného v odseku 1.

3.  Odchylne od článku 9 ods. 8 tohto nariadenia a článku 19 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. .../... [nariadenie, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia] a s cieľom zohľadniť meniace sa podmienky môžu členské štáty každoročne upravovať zoznam a množstvá oprávnených produktov rybolovu a úroveň kompenzácie uvedené v článku 29d za predpokladu, že sú dodržané množstvá uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku. Tieto úpravy sú možné iba vtedy, ak sa uskutoční príslušné zvýšenie alebo zníženie plánov kompenzácií iného regiónu tohto istého členského štátu. Členský štát vopred informuje Komisiu o úpravách. [PN 321]

Článok 29c

Akčný plán

Dotknuté členské štáty pripravia v rámci svojho programu akčný plán pre každý zo svojich najvzdialenejších regiónov uvedených v článku 6 ods. 2, v ktorom sa stanoví:

a)  stratégia udržateľného využívania rybolovných zdrojov a udržateľného rozvoja odvetví modrého hospodárstva;

b)  opis hlavných plánovaných činností a zodpovedajúcich finančných prostriedkov vrátane:

i)  štrukturálnej podpory odvetvia rybolovu a akvakultúry podľa hlavy II;

ii)  kompenzácie dodatočných nákladov uvedených v článku 29d vrátane zoznamu a množstiev produktov rybolovu a akvakultúry a výšky kompenzácie;

iii)  všetkých ostatných investícií do udržateľného modrého hospodárstva potrebných na dosiahnutie udržateľného rozvoja pobrežných oblastí. [PN 220]

Článok 29d

Obnova flotíl maloobjemového pobrežného rybolovu a súvisiace opatrenia

Bez toho, aby bol dotknutý článok 13 písm. a) a b) a článok 16, môže ENRAF v najvzdialenejších regiónoch podporovať:

a)  obnovu flotíl maloobjemového pobrežného rybolovu vrátane výstavby a nadobudnutia nových plavidiel pre žiadateľov, ktorých hlavné miesto registrácie sa päť rokov pred dátumom podania žiadosti o pomoc nachádzalo v najvzdialenejšom regióne, kde bude registrované nové plavidlo, a ktorí budú vykladať všetky svoje úlovky v prístavoch v najvzdialenejších regiónoch, aby sa zlepšila ľudská bezpečnosť, dodržiavali pravidlá Únie a vnútroštátne pravidlá v oblasti hygieny, zdravia a pracovných podmienok na palube, bojovalo proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu a dosiahla sa väčšia environmentálna činnosť. Plavidlo nadobudnuté vďaka pomoci zostane zaregistrované v najvzdialenejšom regióne aspoň 15 rokov po dátume poskytnutia pomoci. Ak táto podmienka nebude splnená, pomoc sa vyplatí v primeranej výške so zreteľom na povahu, závažnosť, trvanie a opakovanie neplnenia. Obnovenie rybárskej flotily zostane v medziach povolených stropov kapacít a je v súlade s cieľmi SRP;

b)  výmena alebo modernizácia hlavného alebo pomocného motora. výkon nového motora alebo modernizovaného motora môže v prípade riadne odôvodnenej potreby prekročiť výkon pôvodného motora z dôvodov bezpečnosti na mori, a to bez toho, aby sa zvýšila schopnosť príslušného rybárskeho plavidla loviť ryby;

c)  čiastočné obnovenie štruktúry dreveného trupu rybolovného plavidla, ak je to potrebné z dôvodu zlepšenia námornej bezpečnosti na základe objektívnych technických kritérií námornej architektúry;

d)  výstavba a modernizácia prístavov, prístavnej infraštruktúry, vyloďovacích zariadení, aukčných hál, lodeníc a lodného staviteľstva a opravovní, ak infraštruktúra prispieva k udržateľnému rybolovu. [PN 287]

Článok 21 29e

Kompenzácia dodatočných nákladov na produkty rybolovu a akvakultúry v najvzdialenejších regiónoch

1.  Z ENRF ENRAF možno podporovať kompenzáciu dodatočných nákladov, ktoré prijímateľom vznikli pri rybolove, chove, spracovaní a uvádzaní na trh určitých produktov rybolovu a akvakultúry z najvzdialenejších regiónov uvedených v článku 6 29b ods. 2 1.

1a.  Kompenzácia musí byť primeraná dodatočným nákladom, ktoré má nahradiť. Výška kompenzácie dodatočných nákladov sa riadne zdôvodní v pláne kompenzácie. Kompenzácia však nesmie v žiadnom prípade presiahnuť 100 % vynaložených výdavkov.

2.  V súlade s kritériami stanovenými podľa odseku 7 každý dotknutý členský štát zostaví pre regióny uvedené v odseku 1 zoznam produktov rybolovu a akvakultúry oprávnených na kompenzáciu, a stanoví ich množstvo.

3.  Pri zostavovaní zoznamu a stanovovaní množstiev podľa odseku 2 členské štáty zohľadnia všetky relevantné faktory, najmä potrebu zabezpečiť súlad kompenzácie s pravidlami SRP.

4.  Kompenzáciu nemožno poskytnúť na produkty rybolovu a akvakultúry:

a)  ktoré ulovili plavidlá tretích krajín s výnimkou rybárskych plavidiel, ktoré sa plavia pod vlajkou Venezuely a svoju činnosť vykonávajú vo vodách Únie v súlade s rozhodnutím Rady (EÚ) 2015/1565(44);

b)  ktoré ulovili rybárske plavidlá Únie, ktoré nie sú zaregistrované v prístave jedného z regiónov uvedených v odseku 1;

ba)   ktoré ulovili rybárske plavidlá Únie zaregistrované v prístave jedného z regiónov uvedených v odseku 1, ktoré však nevykonávajú svoju činnosť ani nepôsobia v tomto regióne;

c)  ktoré boli dovezené z tretích krajín.

5.  Odsek 4 písm. b) sa neuplatňuje, ak suroviny dodané predmetnému najvzdialenejšiemu regiónu nepostačujú na využitie kapacity spracovateľského odvetvia v danom regióne.

6.  Pri kompenzácii vyplatenej prijímateľom, ktorí vykonávajú činnosti uvedené v odseku 1 v najvzdialenejších regiónoch alebo vlastnia plavidlo zaregistrované v prístave v týchto regiónoch a vykonávajú tam svoju činnosť, sa s cieľom zabrániť nadmernej kompenzácii zohľadnia:

a)  dodatočné náklady v prípade každého produktu rybolovu a akvakultúry alebo kategórie týchto produktov, ktoré vznikli v dôsledku špecifických znevýhodnení predmetných regiónov, a

b)  všetky ďalšie typy verejnej intervencie, ktorá má vplyv na výšku dodatočných nákladov.

7.  Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 52 delegované akty s cieľom stanoviť kritériá výpočtu dodatočných nákladov, ktoré vznikli v dôsledku špecifických znevýhodnení predmetných regiónov a ktoré potvrdzujú metodický rámec pre platbu kompenzačnej pomoci. [PN 165]

Článok 29f

Štátna pomoc

1.  Pokiaľ ide o produkty rybolovu a akvakultúry uvedené v prílohe I k ZFEÚ, na ktoré sa uplatňujú jej články 107, 108 a 109, Komisia môže v súlade s článkom 108 ZFEÚ povoliť prevádzkovú pomoc pre najvzdialenejšie regióny uvedené v článku 349 ZFEÚ v rámci odvetví výroby, spracovania a uvádzania produktov rybolovu a akvakultúry na trh s cieľom zmierniť obmedzenia špecifické pre uvedené regióny z dôvodu ich izolácie, ostrovného charakteru a mimoriadnej odľahlosti.

2.  Členské štáty môžu udeliť ďalšie financovanie na vykonávanie plánov kompenzácie uvedených v článku 29d. V takomto prípade členské štáty oznámia štátnu pomoc Komisii a Komisia ju môže schváliť v súlade s týmto nariadením ako súčasť takýchto plánov. Takto oznámená štátna pomoc sa tiež považuje za oznámenú v zmysle článku 108 ods. 3 prvej vety ZFEÚ. [PN 222]

Článok 29g

Preskúmanie – POSEI

Komisia predloží správu o vykonávaní ustanovení tejto kapitoly do 31. decembra 2023 a v prípade potreby predloží príslušné návrhy. Komisia vyhodnotí možnosť vytvorenia programu osobitných alternatív pre odľahlosť a ostrovný charakter (POSEI) pre námorné a rybárske záležitosti. [PN 223]

KAPITOLA VI

Pravidlá implementácie v rámci zdieľaného riadenia

Oddiel 1

Podpora z ENRF ENRAF

Článok 30

Výpočet dodatočných nákladov alebo ušlého príjmu

Podpora poskytovaná na kompenzáciu dodatočných nákladov alebo ušlého príjmu sa poskytuje v akejkoľvek z foriem uvedených v článku 46 písm. a), c), d) a e) nariadenia (EÚ) č. [všeobecné nariadenie].

Článok 31

Stanovenie miery spolufinancovania

Maximálna miera spolufinancovania z ENRF ENRAF na oblasť podpory je stanovená v prílohe II.

Článok 32

Výška verejnej pomoci

1.  Členské štáty uplatňujú mieru maximálnej intenzity pomoci vo výške 50 % celkových oprávnených výdavkov na operáciu.

2.  Odchylne od odseku 1 sa v prílohe III stanovuje miera maximálnej intenzity pomoci pre určité oblasti podpory a určité typy operácií.

3.  V prípade, že jedna operácia patrí do viacerých riadkov 2 až 16 prílohy III, uplatňuje sa najvyššia miera maximálnej intenzity pomoci.

4.  V prípade, že jedna operácia patrí do jedného alebo viacerých riadkov 2 až 16 prílohy III a súčasne do riadku 1 danej prílohy, uplatňuje sa miera maximálnej intenzity pomoci uvedená v riadku 1.

Článok 32a

Námorná politika a rozvoj udržateľného modrého hospodárstva

ENRAF podporuje vykonávanie integrovanej námornej politiky a rast udržateľného modrého hospodárstva prostredníctvom rozvoja regionálnych platforiem na financovanie inovačných projektov. [PN 224]

Oddiel 2

Finančné riadenie

Článok 33

Prerušenie lehoty na platbu

1.  V prípade, že existuje dôkaz o tom potvrdzujúci skutočnosť, že členský štát nedodržal pravidlá platné v rámci SRP alebo relevantného environmentálneho práva Únie, a toto nedodržanie pravidiel môže mať vplyv na výdavky uvedené v žiadosti o platbu, pre ktoré sa požaduje priebežná platba, Komisia v súlade s článkom 90 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. [všeobecné nariadenie] môže Komisia prerušiť lehotu na platbu pre žiadosť o priebežnú platbu alebo jej časť. [PN 225]

2.  Pred prerušením uvedeným v odseku 1 Komisia informuje dotknutý členský štát o dôkazoch nedodržania pravidiel a poskytne mu príležitosť predložiť pripomienky v primeranej lehote.

3.  Prerušenie uvedené v odseku 1 musí zodpovedať povahe, závažnosti, trvaniu a opakovanému výskytu nedodržiavania pravidiel.

4.  Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 52 delegované akty s cieľom vymedziť prípady nedodržania pravidiel uvedeného v odseku 1.

Článok 34

Pozastavenie platieb

1.  V prípade, že sa členský štát dopustí závažného nedodržania pravidiel platných v rámci SRP alebo relevantného environmentálneho práva Únie a toto závažné nedodržanie pravidiel môže mať vplyv na výdavky uvedené v žiadosti o platbu, pre ktoré sa požaduje priebežná platba, Komisia v súlade s článkom 91 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. [všeobecné nariadenie] môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa úplne alebo čiastočne pozastavia priebežné platby v rámci programu. [PN 226]

2.  Komisia pred pozastavením uvedeným v odseku 1 oznámi členskému štátu, že Komisia sa domnieva, že došlo k závažnému nedodržaniu pravidiel platných v rámci SRP a poskytne tomuto členskému štátu príležitosť predložiť v primeranej lehote svoje pripomienky.

3.  Pozastavenie uvedené v odseku 1 musí zodpovedať povahe, závažnosti, trvaniu a opakovanému výskytu závažného nedodržiavania pravidiel.

4.  Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 52 delegované akty s cieľom vymedziť prípady závažného nedodržania pravidiel uvedeného v odseku 1.

Článok 35

Finančné opravy vykonávané členskými štátmi

1.  V prípade nedodržania povinností uvedených v článku 12 ods. 2 tohto nariadenia členské štáty vykonajú finančné opravy v súlade s článkom 97 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. [všeobecné nariadenie].

2.  V prípade finančných opráv uvedených v odseku 1 členské štáty určia výšku opravy, ktorá musí zodpovedať povahe, závažnosti, trvaniu a opakovanému výskytu porušení predpisov alebo trestných činov zo strany prijímateľa a výške príspevku z ENRF ENRAF na hospodársku činnosť prijímateľa.

Článok 36

Finančné opravy vykonávané Komisiou

1.  V súlade s článkom 98 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. [všeobecné nariadenie] Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa vykonajú finančné opravy zrušením celého príspevku Únie na program alebo jeho časti, ak sa po vykonaní potrebného preskúmania dospeje k záveru, že:

a)  výdavky uvedené v žiadosti o platbu sú ovplyvnené prípadmi, keď prijímateľ nedodržiava povinnosti uvedené v článku 12 ods. 2, a členský štát ho pred začatím opravného konania podľa tohto odseku neopravil;

b)  žiadosti o platbu sú ovplyvnené prípadmi, keď sa členský štát dopustil závažného nedodržania pravidiel SRP alebo relevantného environmentálneho práva Únie, ktoré viedli k pozastaveniu platby podľa článku 34, a dotknutý členský štát stále nevie preukázať, že prijal potrebné nápravné opatrenia na zabezpečenie dodržiavania a presadzovania uplatniteľných pravidiel v budúcnosti. [PN 227]

2.  Komisia pri rozhodnutí o výške opravy zohľadní povahu, závažnosť, trvanie a opakovaný výskyt závažného nedodržania pravidiel SRP alebo relevantného environmentálneho práva Únie zo strany členského štátu alebo prijímateľa, a výšku príspevku z ENRF ENRAF na hospodársku činnosť dotknutého prijímateľa. [PN 228]

3.  V prípade, že nie je možné presne vyčísliť výšku výdavkov súvisiacich s nedodržaním pravidiel SRP alebo relevantného environmentálneho práva Únie zo strany členského štátu, Komisia uplatní paušálnu sadzbu alebo extrapolovanú finančnú opravu v súlade s odsekom 4. [PN 229]

4.  Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 52 delegované akty s cieľom určiť kritériá stanovenia úrovne finančných opráv, ktoré sa majú uplatniť, a kritériá uplatňovania paušálnych sadzieb alebo extrapolovaných finančných opráv.

Oddiel 3

Monitorovanie a podávanie správ

Článok 37

Rámec monitorovania a hodnotenia

1.  Ukazovatele, ktoré sa majú používať pri podávaní správ o pokroku ENRF ENRAF pri dosahovaní priorít uvedených v článku 4, sú stanovené v prílohe I.

2.  S cieľom zabezpečiť účinné posúdenie pokroku ENRF ENRAF pri dosahovaní jeho priorít je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 52 delegované akty s cieľom zmeniť prílohu I na účely preskúmania alebo doplnenia ukazovateľov, ak sa to považuje za potrebné, a na účely doplnenia ustanovení o vytvorení rámca monitorovania a hodnotenia do tohto nariadenia.

Článok 38

Výročná správa o výkonnosti

1.  Každý členský štát v súlade s článkom 36 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. [všeobecné nariadenie] predloží Komisii výročnú správu o výkonnosti, a to najneskôr jeden mesiac pred výročným hodnotiacim zasadnutím. Prvá správa sa predloží v roku 2023 a posledná správa v roku 2029.

2.  V správe uvedenej v odseku 1 sa opisuje pokrok pri implementácii programu a dosiahnutie čiastkových cieľov a cieľových hodnôt uvedených v článku 12 nariadenia (EÚ) č. [všeobecné nariadenie]. Okrem toho sa v nej uvedú všetky problémy, ktoré majú vplyv na výkonnosť programu a opatrení prijatých na riešenie týchto problémov.

3.  Správa uvedená v odseku 1 sa preskúma počas výročného hodnotiaceho zasadnutia v súlade s článkom 36 nariadenia (EÚ) č. [všeobecné nariadenie].

3a.  Každý členský štát uverejní správu uvedenú v odseku 1 v pôvodnom jazyku aj v jednom z pracovných jazykov Európskej komisie. [PN 230]

3b.  Správa uvedená v odseku 1 sa pravidelne uverejňuje na webovom sídle Európskej komisie. [PN 231]

3c.  Každý členský štát a Komisia uverejňujú správy o najlepších postupoch na svojich webových sídlach. [PN 232]

4.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovia pravidlá predkladania správy uvedenej v odseku 1. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 53 ods. 2.

4a.  Komisia uverejní všetky príslušné dokumenty týkajúce sa prijatia vykonávacích aktov uvedených v odseku 7. [PN 233]

HLAVA III

PODPORA V RÁMCI PRIAMEHO A NEPRIAMEHO RIADENIA

Článok 39

Geografická pôsobnosť

Odchylne od článku 2 táto hlava platí aj pre operácie vykonávané mimo územia Únie s výnimkou technickej pomoci.

KAPITOLA I

Priorita 1: Podpora udržateľného rybolovu a ochrany morských biologických zdrojov

Článok 40

Vykonávanie SRP

Z ENRF ENRAF sa financuje vykonávanie SRP prostredníctvom:

a)  poskytovania vedeckých odporúčaní a poznatkov na účely podpory fundovaných a účinných rozhodnutí v oblasti riadenia rybárstva v rámci SRP, okrem iného aj prostredníctvom účasti expertov vo vedeckých orgánoch;

aa)   čo možno najväčšie využitie finančných prostriedkov programu pre výskum a vývoj Horizont Európa na podporu a podnietenie výskumu, vývoja a inovačných činností v odvetví rybolovu a akvakultúry; [PN 234]

b)  rozvoja a realizácie systému Únie na kontrolu rybárstva v zmysle článku 36, ktorý je stanovený v nariadení (EÚ) č. 1380/2013 a podrobnejšie špecifikovaný v nariadení (ES) č. 1224/2009;

c)  fungovania poradných rád zriadených na základe článku 43 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, ktorých cieľ je súčasťou SRP a túto politiku podporuje;

d)  dobrovoľných príspevkov na činnosti medzinárodných organizácií zaoberajúcich sa rybárstvom v súlade s článkom 29 a článkom 30 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Článok 41

Podpora čistých a zdravých morí

1.  Z ENRF ENRAF by sa mali podporovať čisté a zdravé moria, okrem iného aj akciami na podporu vykonávania smernice 2008/56/ES a akciami na zabezpečenie súladu s dosahovaním dobrého environmentálneho stavu podľa článku 2 ods. 5 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a vykonávaním Európskej stratégie pre plasty v obehovom hospodárstve.

2.  Podpora uvedená v odseku 1 musí byť v súlade s environmentálnymi právnymi predpismi Únie, najmä s cieľom dosiahnuť alebo udržať dobrý environmentálny stav v zmysle článku 1 ods. 1 smernice 2008/56/ES.

KAPITOLA II

Priorita 2: Prispievanie k potravinovej bezpečnosti v Únii prostredníctvom konkurencieschopnej konkurencieschopnéhoudržateľnej udržateľného rybolovu, akvakultúry a trhov [PN 235]

Článok 42

Získavanie informácií o trhu

Z ENRF ENRAF sa financuje tvorba a šírenie informácií o trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry zo strany Komisie v súlade s článkom 42 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013, konkrétne vytvorením štatistickej informačnej siete pre akvakultúru (ASIN-RISA). [PN 236]

KAPITOLA III

Priorita 3: Umožnenie rastu udržateľného modrého hospodárstva vhodných podmienok pre udržateľné modré hospodárstvo a podpora prosperujúcich pobrežných komunít zdravého morského prostredia pre prosperujúce pobrežné komunity [PN 237]

Článok 43

Námorná politika a rozvoj udržateľného modrého hospodárstva, ktoré sa rozvíja v medziach ekologických limitov na mori a v sladkých vodách [PN 238]

Z ENRF sa financuje ENRAF podporuje vykonávanie námornej politiky a rozvoj udržateľného modrého hospodárstva prostredníctvom: [PN 239]

a)  podpory udržateľného nízkouhlíkového modrého hospodárstva odolného voči zmene klímy, ktoré zabezpečí blahobyt ľudí i dobré podmienky pre životné prostredie a ktoré sa rozvíja v medziach ekologických limitov; [PN 240]

aa)   obnovu, ochranu a zachovanie rozmanitosti, produktivity, odolnosti a vnútornej hodnoty morských systémov; [PN 241]

b)  podpory integrovanej správy a riadenia námornej politiky, okrem iného aj prostredníctvom námorného priestorového plánovania, stratégií pre morské oblasti a regionálnej námornej spolupráce, makroregionálnych stratégií Únie a cezhraničnej spolupráce; [PN 242]

ba)   podpory zodpovednej produkcie a spotreby, čistých technológií, energie z obnoviteľných zdrojov a tokov v rámci obehového hospodárstva; [PN 243]

c)  posilnenia transferu a zavádzania výskumu, inovácií a technológií v rámci udržateľného modrého hospodárstva vrátane Európskej námornej monitorovacej a dátovej siete (EMODnet), ako aj iných dátových sietí týkajúcich sa sladkých vôd, s cieľom zabezpečiť, aby technologické výhody a efektívnosť neboli prevýšené rastom, aby sa dôraz kládol na udržateľné hospodárske činnosti, ktoré spĺňajú potreby súčasných a budúcich generácií, a aby sa vyvinuli potrebné nástroje a kapacity na prechod na obehové hospodárstvo v súlade so stratégiou Únie pre plasty v obehovom hospodárstve; [PN 244]

d)  zlepšenia námorných zručností, úrovne poznatkov o oceánoch a sladkých vodách a výmeny sociálno-ekonomických a environmentálnych údajov o udržateľnom modrom hospodárstve; [PN 245]

e)  vypracovania projektového portfólia a nástrojov inovatívneho financovania;

ea)  podpory akcií na ochranu a obnovu morskej a pobrežnej biodiverzity a ekosystémov poskytujúcich kompenzácie rybárom za zber strateného rybárskeho výstroja a morského odpadu z mora. [PN 246]

Článok 43a

Investičné rozhodnutia v modrom hospodárstve

Rozhodnutia o investíciách do modrého hospodárstva by sa mali opierať o najlepšie dostupné vedecké odporúčania s cieľom zabrániť škodlivým účinkom na životné prostredie, ktoré ohrozujú dlhodobú udržateľnosť. V prípade, že neexistujú primerané poznatky alebo informácie, uplatňuje sa prístup predbežnej opatrnosti vo verejnom aj v súkromnom sektore, keďže sa môžu prijať opatrenia s potenciálne škodlivými účinkami. [PN 247]

KAPITOLA IV

Priorita 4: Posilnenie medzinárodnej správy oceánov a umožnenie bezpečných, chránených, čistých a udržateľne spravovaných morí a oceánov

Článok 44

Námorná bezpečnosť a námorný dozor

Z ENRF ENRAF sa financuje podpora námornej bezpečnosti a námorného dozoru, okrem iného aj prostredníctvom výmeny údajov, spolupráce medzi pobrežnou strážou a agentúrami a boja proti trestnej činnosti a nezákonnej činnosti na mori.

Článok 45

Medzinárodná správa oceánov

Z ENRF ENRAF sa financuje vykonávanie politiky v oblasti medzinárodnej správy oceánov prostredníctvom:

a)  dobrovoľných príspevkov medzinárodným organizáciám pôsobiacim v oblasti správy oceánov;

b)  dobrovoľnej spolupráce s medzinárodnými fórami, organizáciami, orgánmi a inštitúciami a koordinácie medzi nimi v kontexte Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve, Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj a iných relevantných medzinárodných dohôd, dojednaní a partnerstiev;

c)  vykonávania oceánskych partnerstiev medzi Úniou a relevantnými subjektmi pôsobiacimi v oblasti správy oceánov;

d)  uplatňovania relevantných medzinárodných dohôd, dojednaní a nástrojov, ktorých cieľom je podpora lepšej správy oceánov, ako aj rozvoj akcií, opatrení, nástrojov a znalostí, ktoré umožňujú bezpečné, chránené, čisté a udržateľne spravované oceány;

e)  uplatňovania relevantných medzinárodných dohôd, opatrení a nástrojov, ktorých cieľom je zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ako aj opatrení a nástrojov na minimalizáciu vplyvu na morské prostredie, najmä náhodných úlovkov morských vtákov, morských cicavcov a morských korytnačiek; [PN 248]

f)  posilnenia medzinárodnej spolupráce a rozvoja v oblasti výskumu oceánov a údajov o oceánoch.

Článok 45a

Vyčistenie oceánov

ENRAF podporuje vykonávanie opatrení na vyčistenie morí a oceánov od všetkých druhov odpadu, a predovšetkým od plastov, „plastových kontinentov“ a nebezpečného alebo rádioaktívneho odpadu. [PN 249 a 300]

KAPITOLA V

Pravidlá implementácie v rámci priameho a nepriameho riadenia

Článok 46

Formy financovania z prostriedkov Únie

1.  Z ENRF ENRAF možno poskytovať finančné prostriedky v akejkoľvek forme stanovenej v nariadení (EÚ) č. [nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie], a to najmä formou verejného obstarávania podľa hlavy VII daného nariadenia a grantov podľa hlavy VIII daného nariadenia. Okrem toho môže poskytovať finančné prostriedky vo forme finančných nástrojov v rámci operácií kombinovaného financovania uvedených v článku 47.

2.  Hodnotenie žiadostí o udelenie grantu môžu vykonať nezávislí experti.

2a.  Platobné postupy súvisiace s týmto nariadením sa urýchlia, aby sa znížila ekonomická záťaž rybárov. Komisia vyhodnotí súčasnú výkonnosť s cieľom zlepšiť a urýchliť platobný proces. [PN 250]

Článok 47

Operácie kombinovaného financovania

Operácie kombinovaného financovania v rámci ENRF ENRAF sa implementujú v súlade s nariadením (EÚ) č. [nariadenie o programe InvestEU] a hlavou X nariadenia (EÚ) č. [nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie]. V priebehu štyroch mesiacov po uverejnení tohto nariadenia v úradnom vestníku Komisia predloží členským štátom súbor podrobných usmernení týkajúcich sa vykonávania operácií kombinovaného financovania v národných operačných programoch v súlade s ENRAF, pričom osobitnú pozornosť bude venovať činnostiam kombinovaného financovania vykonávaným miestnymi aktérmi v miestnom rozvoji. [PN 251]

Článok 48

Hodnotenie

1.  Hodnotenia sa vykonávajú včas, aby sa dali využiť pri rozhodovacom procese.

2.  Priebežné hodnotenie podpory v rámci hlavy III hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu, najneskôr však štyri roky po začatí implementácie podpory. Toto hodnotenie má formu správy Komisie a poskytuje podrobné hodnotenie všetkých špecifických aspektov vykonávania. [PN 252]

3.  Na konci obdobia implementácie, najneskôr však štyri roky po uplynutí tohto obdobia, Komisia vyhotoví záverečnú hodnotiacu správu o podpore v rámci hlavy III.

4.  Komisia oznámi závery týchto správy o hodnotení spolu so svojimi pripomienkami uvedené v odsekoch 2 a 3 Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. [PN 253]

4a.  Komisia môže podľa potreby navrhnúť zmeny tohto nariadenia na základe správy uvedenej v odseku 2. [PN 254]

Článok 49

Audity

Audity týkajúce sa použitia príspevku Únie vykonávané osobami alebo subjektmi vrátane tých, ktoré neboli poverené inštitúciami alebo orgánmi Únie, tvoria základ celkového uistenia podľa článku 127 nariadenia (EÚ) č. [nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie].

Článok 50

Poskytovanie informácií, komunikácia a zverejňovanie

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť finančných prostriedkov Únie, najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov, tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

2.  Komisia vykonáva informačné a komunikačné činnosti v súvislosti s ENRF ENRAF a jeho akciami a výsledkami. Z finančných zdrojov alokovaných ENRF ENRAF sa súčasne prispieva aj na informovanie o politických prioritách Únie navonok, pokiaľ sa týkajú priorít uvedených v článku 4.

Článok 51

Oprávnené subjekty

1.  Okrem kritérií stanovených v článku 197 nariadenia (EÚ) č. [nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie] sa uplatňujú kritériá oprávnenosti uvedené v odsekoch 2 až 3.

2.  Oprávnené sú tieto subjekty:

a)  právne subjekty usadené v členskom štáte, zámorskej krajine alebo území, alebo tretej krajine uvedené v pracovnom programe na základe podmienok špecifikovaných v odsekoch 3 a 4; [PN 255]

b)  akýkoľvek právny subjekt zriadený podľa práva Únie vrátane profesionálnych organizácií alebo akákoľvek medzinárodná organizácia. [PN 256]

3.  Právne subjekty usadené v tretej krajine sú výnimočne oprávnené na účasť, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľov danej akcie.

4.  Právne subjekty usadené v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu LIFE, by v zásade mali niesť náklady na svoju účasť.

HLAVA IV

PROCEDURÁLNE USTANOVENIA

Článok 52

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 12, 17, 21, 33, 34, 36, 37, a 55 sa udeľuje do 31. decembra 2027.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 12, 17, 21, 33, 34, 36, 37, a 55 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článkov 12, 17, 21, 33, 34, 36, 37, a 55 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 53

Postup výboru

1.  Komisii pomáha Výbor pre Európsky námorný a rybársky fond. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(45).

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. [PN 257]

HLAVA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 54

Zrušenie

1.  Nariadenie (EÚ) č. 508/2014 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2021.

2.  Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 55

Prechodné ustanovenia

1.  S cieľom uľahčiť prechod zo systému podpory zavedeného nariadením (EÚ) č. 508/2014 na systém zavedený týmto nariadením je Komisia v súlade s článkom 52 splnomocnená prijímať delegované akty s cieľom stanoviť podmienky, za ktorých sa podpora schválená Komisiou podľa nariadenia (EÚ) č. 508/2014 môže začleniť do podpory poskytnutej podľa tohto nariadenia.

2.  Toto nariadenie nemá až do ukončenia dotknutých akcií vplyv na ich pokračovanie na ich pokračovanie ani zmenu podľa nariadenia (EÚ) č. 508/2014, ktoré sa na tieto akcie aj naďalej vzťahuje až do ich ukončenia.

3.  Žiadosti podľa nariadenia (EÚ) č. 508/2014 sú aj naďalej platné.

Článok 56

Nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa uplatňuje od 1. januára 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

za Európsky parlament za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA I

SPOLOČNÉ UKAZOVATELE

PRIORITA

UKAZOVATEĽ

Podpora udržateľného rybolovu a ochrany morských biologických zdrojov

Vývoj objemu vylodených úlovkov pochádzajúcich z populácií posúdených na úrovni MSY

Vývoj ziskovosti rybárskej flotily Únie a zamestnanosti [PN 260]

Rozloha (v ha) lokalít Miera dodržiavania environmentálnych cieľov stanovených v akčnom pláne na ochranu morského prostredia v súlade s rámcovou smernicou o morskej stratégii alebo, v prípade ich absencie, významné pozitívne výsledky v lokalitách sústavy Natura 2000 a iných chránených morských oblastí oblastiach podľa rámcovej smernice o morskej stratégii, na ktoré sa vzťahujú opatrenia na ochranu, údržbu a obnovu [PN 261]

Percentuálny podiel rybárskych plavidiel vybavených elektronickým zariadením na hlásenia o polohe a hlásenia o úlovkoch

Prispievanie k potravinovej bezpečnosti v Únii prostredníctvom konkurencieschopnej konkurencieschopnéhoudržateľnej udržateľného rybolovu, akvakultúry a trhov [PN 258]

Vývoj hodnoty a objemu produktov akvakultúry v Únii

Vývoj ziskovosti rybárskej flotily Únie a zamestnanosti [PN 262]

Vývoj hodnoty a objemu vylodených úlovkov

Umožnenie rastu udržateľného modrého hospodárstva a podpora prosperujúcich pobrežných a ostrovných komunít [PN 259]

Vývoj HDP v námorných regiónoch NUTS 3

Vývoj počtu pracovných miest (v ekvivalente plného pracovného času) v udržateľnom modrom hospodárstve

Posilnenie medzinárodnej správy oceánov a umožnenie bezpečných, chránených, čistých a udržateľne spravovaných morí a oceánov

Počet spoločných operácií prispievajúcich k európskej spolupráci pri činnostiach pobrežnej stráže

PRÍLOHA II

OBLASTI PODPORY V RÁMCI ZDIEĽANÉHO RIADENIA

PRIORITA

OBLASŤ PODPORY

TYP OBLASTI PODPORY (nomenklatúra, ktorá sa má použiť vo finančnom pláne)

MAXIMÁLNA MIERA SPOLUFINANCOVANIA

(% oprávnených verejných výdavkov)

1

Článok 14 ods. 1

Plnenie cieľov SRP v environmentálnej, hospodárskej a sociálnej oblasti a v oblasti zamestnanosti

1.1

75 %

1

Článok 16

Investície do plavidiel vykonávajúcich maloobjemový pobrežný rybolov

1.1

75 85% [PN 263]

1

Článok 17 ods. 1

Riadenie rybárstva a rybárskych flotíl

1.1

75 %

1

Článok 17 ods. 2

Trvalé ukončenie rybolovných činností

1.2

50 %

1

Článok 18

Mimoriadne pozastavenie rybolovných činností

1.2

50 %

1

Článok 19

Kontrola a presadzovanie

1.3

85 %

1

Článok 20

Zber a spracovanie údajov na účely riadenia rybárstva a vedecké účely

1.3

85 %

1

Článok 21

Kompenzácia dodatočných nákladov na produkty rybolovu a akvakultúry v najvzdialenejších regiónoch

1.4

100 %

1

Článok 22

Ochrana a obnova morskej biodiverzity a ekosystémov

1.5

85 %

2

Článok 23

Akvakultúra

2.1

75 85%

2

Rybolov

2.1

75% [PN 264]

2

Článok 23a

Sieť štatistických informácií o akvakultúre

X

75 % [PN 265]

2 3

Článok 24

Obchodovanie s produktmi rybolovu a akvakultúry

2.1 3.1

75 % [PN 266]

2 3

Článok 25

Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry

2.1 3.1

75 % [PN 267]

3

Článok 26

Miestny rozvoj vedený komunitou

3.1

75 %

3

Článok 27

Poznatky o mori

3.1

75 %

4

Článok 28

Námorný dozor

4.1

75 %

4

Článok 29

Spolupráca medzi pobrežnými strážami

4.1

75 %

 

Technická pomoc

5.1

75 %

PRÍLOHA III

KONKRÉTNE MIERY MAXIMÁLNEJ INTENZITY POMOCI V RÁMCI ZDIEĽANÉHO RIADENIA

ČÍSLO RIADKU

OBLASŤ PODPORY ALEBO TYP OPERÁCIE

MIERA MAXIMÁLNEJ INTENZITY POMOCI

1

Článok 16

Investície do plavidiel vykonávajúcich maloobjemový pobrežný rybolov

30 55 % [PN 268]

2

Operácie na podporu vykonávania povinnosti vylodiť úlovky uvedenej v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013:

–  operácie na zvýšenie veľkostnej alebo druhovej selektívnosti rybárskeho výstroja,

–  operácie na zlepšenie infraštruktúry rybárskych prístavov, aukčných hál, vyloďovacích miest a prístreškov s cieľom uľahčiť vyloďovanie a skladovanie nechcených úlovkov,

–  operácie na uľahčenie predaja vylodených nechcených úlovkov z komerčných populácií v súlade s článkom 8 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1379/2013.

75 %

3

Operácie na zlepšenie zdravotných, bezpečnostných a pracovných podmienok na palube rybárskych plavidiel

75 %

4

Operácie v najvzdialenejších regiónoch

85 %

5

Operácie vo vodách vzdialených írskych ostrovov, gréckych ostrovov a chorvátskych ostrovov Dugi Otok, Vis, Mljet a Lastovo [PN 269]

85 %

6

Článok 19

Kontrola a presadzovanie

85 %

7

Operácie súvisiace s maloobjemovým pobrežným rybolovom (vrátane operácií na účely kontroly a presadzovania)

100 %

8

V prípade, že prijímateľom je verejnoprávny subjekt alebo podnik poverený poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu v zmysle článku 106 ods. 2 zmluvy, pokiaľ sa na prevádzkovanie týchto služieb poskytuje podpora

100 %

9

Článok 17 ods. 2

Trvalé ukončenie rybolovných činností

100 %

10

Článok 18

Mimoriadne pozastavenie rybolovných činností

100 %

11

Článok 20

Zber a spracovanie údajov na účely riadenia rybárstva a vedecké účely

100 %

12

Článok 21

Kompenzácia dodatočných nákladov na produkty rybolovu a akvakultúry v najvzdialenejších regiónoch

100 %

13

Článok 27

Poznatky o mori

100 %

14

Článok 28

Námorný dozor

100 %

15

Článok 29

Spolupráca medzi pobrežnými strážami

100 %

16

Operácie na navrhovanie, vývoj, monitorovanie, hodnotenie alebo riadenie transparentných systémov výmeny rybolovných možností medzi členskými štátmi v súlade s článkom 16 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013

100 %

16a

Operácie vykonávané príjemcami kolektívnych projektov

60 % [PN 270]

16b

Operácie, ktoré vykonáva medziodvetvová organizácia, organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov

75 % [PN 271]

PRÍLOHA IV

KOEFICIENTY VÝPOČTU PODPORY CIEĽOV SÚVISIACICH SO ŽIVOTNÝM PROSTREDÍM A CIEĽOV V OBLASTI ZMENY KLÍMY

* Členský štát môže vo svojom programe navrhnúť, aby sa na oblasť podpory, ktorá je v tabuľke označená symbolom *, použil koeficient 40 %, pokiaľ možno preukázať, že daná oblasť podpory je relevantná z hľadiska zmiernenia zmeny klímy alebo adaptácie na túto zmenu, resp. z hľadiska cieľov súvisiacich so životným prostredím.

PRÍLOHA V

CEKOVÉ ZDROJE PODĽA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV NA EURÓPSKY NÁMORNÝ, RYBOLOVNÝ A RYBÁRSKY AKVAKULTÚRNY FOND NA OBDOBIE 2021 – 2027

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

SPOLU

BE

5 420 528

5 528 939

5 639 520

5 752 311

5 867 358

5 984 701

6 072 814

40 266 171

BG

11 435 037

11 663 737

11 897 017

12 134 959

12 377 660

12 625 203

12 811 085

84 944 698

CZ

4 039 229

4 120 014

4 202 416

4 286 465

4 372 195

4 459 635

4 525 295

30 005 249

DK

27 053 971

27 595 050

28 146 963

28 709 906

29 284 109

29 869 767

30 309 543

200 969 309

DE

28 513 544

29 083 814

29 665 502

30 258 817

30 863 998

31 481 253

31 944 754

211 811 682

EE

13 110 534

13 372 744

13 640 205

13 913 011

14 191 273

14 475 087

14 688 206

97 391 060

IE

19 165 423

19 548 731

19 939 714

20 338 511

20 745 284

21 160 173

21 471 716

142 369 552

EL

50 480 983

51 490 602

52 520 436

53 570 852

54 642 278

55 735 079

56 555 673

374 995 903

ES

150 831 009

153 847 625

156 924 643

160 063 158

163 264 447

166 529 604

168 981 438

1 120 441 924

FR

76 346 460

77 873 387

79 430 888

81 019 517

82 639 920

84 292 652

85 533 702

567 136 526

HR

32 804 523

33 460 613

34 129 839

34 812 441

35 508 695

36 218 841

36 752 095

243 687 047

IT

69 761 016

71 156 235

72 579 390

74 030 988

75 511 619

77 021 791

78 155 791

518 216 830

CY

5 156 833

5 259 970

5 365 171

5 472 475

5 581 926

5 693 560

5 777 387

38 307 322

LV

18 156 754

18 519 888

18 890 294

19 268 103

19 653 468

20 046 521

20 341 668

134 876 696

LT

8 236 376

8 401 103

8 569 129

8 740 512

8 915 324

9 093 623

9 227 510

61 183 577

LU

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

HU

5 076 470

5 177 999

5 281 561

5 387 193

5 494 938

5 604 832

5 687 353

37 710 346

MT

2 938 064

2 996 826

3 056 763

3 117 899

3 180 258

3 243 860

3 291 620

21 825 290

NL

13 182 316

13 445 962

13 714 887

13 989 186

14 268 972

14 554 340

14 768 625

97 924 288

AT

904 373

922 460

940 910

959 728

978 923

998 500

1 013 200

6 718 094

PL

68 976 348

70 355 873

71 763 020

73 198 291

74 662 268

76 155 454

77 276 699

512 387 953

PT

50 962 391

51 981 638

53 021 293

54 081 726

55 163 369

56 266 592

57 095 013

378 572 022

RO

21 868 723

22 306 097

22 752 228

23 207 276

23 671 425

24 144 835

24 500 321

162 450 905

SI

3 221 347

3 285 774

3 351 490

3 418 521

3 486 892

3 556 627

3 608 990

23 929 641

SK

2 049 608

2 090 600

2 132 413

2 175 061

2 218 563

2 262 933

2 296 250

15 225 428

FI

9 659 603

9 852 795

10 049 855

10 250 853

10 455 872

10 664 981

10 822 003

71 755 962

SE

15 601 692

15 913 725

16 232 007

16 556 649

16 887 785

17 225 527

17 479 140

115 896 525

SPOLU

714 953 155

729 252 201

743 837 554

758 714 409

773 888 819

789 365 971

800 987 891

5 311 000 000

(1)Ú. v. EÚ C 110, 22.3.2019, s. 104.
(2)Ú. v. EÚ C 361, 5.10.2018, s. 9.
(3) Pozícia Európskeho parlamentu a Rady zo 4. apríla 2019.
(4)Ú. v. EÚ C […], […], s. […].
(5)Ú. v. EÚ C […], […], s. […].
(6)Ú. v. EÚ C […], […], s. […].
(7)Ú. v. EÚ C […], […], s. […].
(8)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).
(9)Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).
(10)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1004 zo 17. mája 2017 o vytvorení rámca Únie pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybárstva pre podporu vedeckých odporúčaní súvisiacich so spoločnou rybárskou politikou, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 199/2008 (Ú. v. EÚ L 157, 20.6.2017, s. 1).
(11)COM(2017)0623.
(12) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 and (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1).
(13)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19).
(14)Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.07.1992, s. 7).
(15)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.01.2010, s. 7).
(16)Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).
(17)COM(2018)0028.
(18)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1).
(19) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1).
(20)Rozhodnutie Rady 98/392/ES z 23. marca 1998 o uzatvorení Dohovoru Organizácie Spojených národov z 10. decembra 1982 o morskom práve a Dohody z 28. júla 1994 o vykonávaní jeho časti XI Európskym spoločenstvom (Ú. v. ES L 179, 23.6.1998, s. 1).
(21)JOIN(2016)0049.
(22)Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016 (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1).
(23)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).
(24)Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 312, 23.12.1995, s. 1).
(25)Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. EÚ L 292, 15.11.1996, s. 2).
(26)Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).
(27)Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).
(28)Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
(29)Nariadenie Rady (ES) č. 1967/2006 z 21. decembra 2006 o riadiacich opatreniach pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2847/93 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1626/94 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11).
(30)Ú. v. EÚ C […], […], s. […].
(31)Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1).
(32)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 28).
(33)Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).
(34)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a o zmene a zrušení niektorých zákonov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1).
(35)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu a ktorým sa menia smernice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a zrušujú rozhodnutia Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Ú. v. ES L 189, 27.6.2014, s. 1).
(36) Nariadenie Komisie (ES) č. 665/2008 zo 14. júla 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 199/2008 o vytvorení rámca Spoločenstva pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybného hospodárstva a pre podporu vedeckého poradenstva súvisiaceho so spoločnou politikou v oblasti rybného hospodárstva (Ú. v. EÚ L 186, 15.7.2008, s. 3).
(37) Rozhodnutie Komisie 2010/93/EÚ z 18. decembra 2009, ktorým sa prijíma viacročný program Spoločenstva na zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybného hospodárstva na obdobie 2011 – 2013 (oznámenie pod číslom K(2009)10121) (Ú. v. EÚ L 41, 16.2.2010, s. 8).
(38) Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1251 z 12. júla 2016, ktorým sa prijíma viacročný program Únie na zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybolovu a akvakultúry na obdobie 2017 – 2019 (Ú. v. EÚ L 207, 1.8.2016, s. 113).
(39)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/89/EÚ z 23. júla 2014, ktorou sa ustanovuje rámec pre námorné priestorové plánovanie, (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 135).
(40)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1).
(41)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1625 zo 14. septembra 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 77).
(42)Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1626 zo 14. septembra 2016, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 o zriadení Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 80).
(43) Tieto údaje bude treba prispôsobiť podľa dohodnutých údajov v článku 5 ods. 1.
(44)Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1565 zo 14. septembra 2015 o schválení Vyhlásenia o udelení rybolovných možností vo vodách EÚ rybárskym plavidlám, ktoré sa plavia pod vlajkou Venezuelskej bolívarovskej republiky vo výhradnej hospodárskej zóne pri pobreží Francúzskej Guyany, v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 244, 14.9.2015, s. 55).
(45)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Posledná úprava: 6. októbra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia