Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0143(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0278/2018

Внесени текстове :

A8-0278/2018

Разисквания :

PV 04/04/2019 - 2
CRE 04/04/2019 - 2

Гласувания :

PV 04/04/2019 - 6.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0347

Приети текстове
PDF 122kWORD 60k
Четвъртък, 4 април 2019 г. - Брюксел
Паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП) ***I
P8_TA(2019)0347A8-0278/2018
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО) (COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0343),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0219/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 октомври 2017 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 13 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по заетост и социални въпроси и комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0278/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 81, 2.3.2018 г., стр. 139.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП)
P8_TC1-COD(2017)0143

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/1238.)

Последно осъвременяване: 14 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност