Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0085(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0270/2018

Внесени текстове :

A8-0270/2018

Разисквания :

PV 04/04/2019 - 3
CRE 04/04/2019 - 3

Гласувания :

PV 04/04/2019 - 6.16
CRE 04/04/2019 - 6.16

Приети текстове :

P8_TA(2019)0348

Приети текстове
PDF 125kWORD 53k
Четвъртък, 4 април 2019 г. - Брюксел Окончателна версия
Равновесие между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи ***I
P8_TA(2019)0348A8-0270/2018
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета (COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0253),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, както и член 153, параграф 1, буква и) и параграф 2, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0137/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Първата камара на Кралство Нидерландия, Втората камара на Кралство Нидерландия, Сейма на Република Полша и Сената на Република Полша в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 6 декември 2017 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 30 ноември 2017 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 18 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становищата на комисията по правата на жените и равенството между половете и на комисията по правни въпроси (A8-0270/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 129, 11.4.2018 г., стр. 44.
(2) ОВ C 164, 8.5.2018 г., стр. 62.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 април 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета
P8_TC1-COD(2017)0085

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2019/1158.)

Последно осъвременяване: 14 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност