Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0085(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0270/2018

Predkladané texty :

A8-0270/2018

Rozpravy :

PV 04/04/2019 - 3
CRE 04/04/2019 - 3

Hlasovanie :

PV 04/04/2019 - 6.16
CRE 04/04/2019 - 6.16

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0348

Prijaté texty
PDF 132kWORD 46k
Štvrtok, 4. apríla 2019 - Brusel
Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov ***I
P8_TA(2019)0348A8-0270/2018
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrujúcich osôb, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ (COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0253),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 153 ods. 1 písm. i) a článok 153 ods. 2 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0137/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality holandskou Prvou komorou, holandskou Druhou komorou, poľským Sejmom a poľským Senátom, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 6. decembra 2017(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 30. novembra 2017(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 18. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a Výboru pre právne veci (A8-0270/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 129, 11.4.2018, s. 44.
(2) Ú. v. EÚ C 164, 8.5.2018, s. 62.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. apríla 2019 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ
P8_TC1-COD(2017)0085

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici (EÚ) 2019/1158.)

Posledná úprava: 14. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia