Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0136(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0469/2018

Внесени текстове :

A8-0469/2018

Разисквания :

PV 16/01/2019 - 29
CRE 16/01/2019 - 29

Гласувания :

PV 17/01/2019 - 10.8
CRE 17/01/2019 - 10.8
Обяснение на вота
PV 04/04/2019 - 6.17

Приети текстове :

P8_TA(2019)0038
P8_TA(2019)0349

Приети текстове
PDF 272kWORD 77k
Четвъртък, 4 април 2019 г. - Брюксел
Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки ***I
P8_TA(2019)0349A8-0469/2018
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки (COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0324),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 322, параграф 1, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0178/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Сметната палата от 17 август 2018 г.(1),

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол в съответствие с член 55 от Правилника за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и на комисията по бюджетен контрол, както и становищата на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, комисията по регионално развитие и комисията по конституционни въпроси (A8-0469/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(2);

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 291, 17.8.2018 г., стр. 1.
(2) Тази позиция съответства на измененията, приети на 17 януари 2019 г. (Приети текстове, P8_TA(2019)0038).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) …/... на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки
P8_TC1-COD(2018)0136

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 322, параграф 1, буква а) от него,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Сметната палата(1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  Зачитането на принципите на правовата държава е сред основните ценности, на които се основава Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, принципите на правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства, залегнали в член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и в критериите за членство в Съюза. Както се припомня в член 2 от Договора за Европейския съюз ДЕС, тези ценности са общи за държавите членки в общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете. [Изм. 1]

(1a)  Държавите членки следва да отстояват задълженията си и да дават пример, като ги изпълняват действително и преминат към споделена култура на правовата държава като всеобща ценност, която да се прилага в еднаква степен от всички засегнати. Пълното зачитане и насърчаване на тези принципи е съществена предпоставка за легитимността на европейския проект като цяло и основно условие за изграждане на доверието на гражданите в Съюза и гарантиране на ефективно прилагане на неговите политики. [Изм. 2]

(1б)  В съответствие с член 2, член 3, параграф 1 и член 7 от ДЕС Съюзът разполага с възможността да предприема действия, за да защитава своята конституционна основа и общите ценности, на които се основава, включително принципите си в областта на бюджета. Държавите членки, институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и страните кандидатки са задължени да съблюдават, защитават и насърчават тези принципи и ценности и имат задължение за лоялно сътрудничество. [Изм. 3]

(2)  Зачитането на принципите на правовата държава предполага всички публични правомощия да се упражняват в рамките на ограниченията, установени от закона, в съответствие с ценностите на демокрацията и зачитането на основните права, и под контрола на независими и безпристрастни съдилища. В частност това предполага зачитането(3) на принципите на законност(4), в това число прозрачен, отчетен и демократичен процес за прилагане на правото, правна сигурност(5), забрана на произвола на изпълнителната власт(6), разделение на властите(7), достъп до правосъдие, както и на ефективна съдебна защита от пред независим и безпристрастен съд(8). Тези принципи са намерили отражение, наред с другото, на равнището на Венецианската комисия на Съвета на Европа, както и в съответната практика на Европейския съд по правата на човека(9). [Изм. ]

(2a)  Критериите за присъединяване, наричани още „критериите от Копенхаген“, определени от Европейския съвет в Копенхаген през 1993 г. и засилени от Европейския съвет в Мадрид през 1995 г., са основните условия, на които трябва да отговарят всички страни кандидатки, за да станат държави членки. Тези критерии включват устойчивост на институциите, която е гаранция за демокрацията, принципите на правовата държава, правата на човека, както и зачитането и защитата на малцинствата; функционираща пазарна икономика и капацитет за справяне с конкуренцията и пазарните сили; и способността за изпълнение на задълженията, произтичащи от членството в Съюза. [Изм. 5]

(2б)  В случай че страна кандидатка не отговаря на необходимите стандарти, ценности и демократични принципи, това води до забавяне на присъединяването ѝ към Съюза, докато не изпълни изцяло тези стандарти. В съответствие с член 2 от ДЕС и с принципа на лоялно сътрудничество, залегнал в член 4 от ДЕС, задълженията, произтичащи за страните кандидатки от критериите от Копенхаген, продължават да се прилагат към държавите членки след присъединяването им към Съюза. Поради това държавите членки следва да бъдат подлагани на редовна оценка, за да се провери дали тяхното право и практики продължават да отговарят на тези критерии и на общите ценности, на които се основава Съюзът, като по този начин се осигурява стабилна правна и административна рамка за изпълнението на политиките на Съюза. [Изм. 6]

(3)  Въпреки че между ценностите на Съюза няма йерархия, зачитането на принципите на правовата държава е предпоставка съществено важно за защитата на другите основни ценности, на които се основава Съюзът, като свобода, демокрация, равенство и зачитане на правата на човека. Зачитането на принципите на правовата държава е неразривно свързано със зачитането на демокрацията и основните права: не може да има демокрация и зачитане на основните права, без да се зачитат принципите на правовата държава, и обратното. Съгласуваността и последователността на вътрешната и външната демокрация, принципите на правовата държава и политиката за основните права са от ключово значение за доверието към Съюза. [Изм. 7]

(4)  Когато държавите членки изпълняват бюджета на Съюза, без значение какъв метод на изпълнение използват, зачитането на принципите на правовата държава е важна предпоставка за спазването на принципа на доброто финансово управление, залегнал в член 317 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

(5)  Добро финансово управление може да се осигури от държавите членки единствено ако органите на публичната власт действат в съответствие със закона и всяко негово нарушение ефективно се преследва от службите, натоварени с разследването и наказателното преследване, и ако решенията на органите на публичната власт могат да бъдат подложени на ефективен съдебен контрол от страна на независими съдилища и на Съда на Европейския съюз.

(6)  Органите Независимостта и безпристрастността на съдебната власт следва винаги да действат независимо и безпристрастно са гарантирани, а службите, натоварени с разследването и наказателното преследване, следва да бъдат в състояние надлежно да изпълняват функциите си. На тези органи и служби следва да се предоставят достатъчно ресурси и процедури, за да могат те да действат ефективно и при пълно зачитане на правото на справедлив съдебен процес. Тези условия са необходимата минимална гаранция против незаконосъобразни и произволни решения на органите на публичната власт, които могат да накърнят тези основни принципи и финансовите интереси на Съюза. [Изм. 8]

(7)  Независимостта на съдебната власт предполага по-конкретно, че съответният съдебен орган е в състояние да упражнява съдебните си функции изцяло самостоятелно, без да бъде предмет на йерархични ограничения или да е подчинен на друг орган, и без да получава заповеди или указания от когото и да било, както и че по този начин той е защитен от външна намеса или натиск, които могат да накърнят независимостта на преценката на неговите членове и да повлияят на техните решения. Гаранциите за независимост и безпристрастност изискват правила, по-конкретно що се отнася до състава на органа, назначаването и прослуженото време и основанията за отвод и освобождаване от длъжност на членовете му, които да предотвратят всички основателни съмнения в съзнанието на гражданите по отношение на неподатливостта на тази институция на външни фактори и нейната неутралност по отношение на защитаваните пред нея интереси.

(7a)   Независимостта на прокуратурата и на съдебната система обхваща както формалната (de jure), така и действителната (de facto) независимост на прокуратурата и на съдебната система, както и на отделните прокурори и съдии. [Изм. 9]

(8)  Зачитането на принципите на правовата държава е от съществено значение важно не само за гражданите на Съюза, но също и за предприемачеството, новаторството, инвестициите, икономическото, социалното и териториалното сближаване и доброто функциониране на вътрешния пазар, които се нуждаят задължително от стабилна правна и институционална рамка, за да разгърнат пълния си потенциал потенциала си по устойчив начин. [Изм. 10]

(8a)  Интегрирането на съществуващите механизми на Съюза за мониторинг, като Механизма за сътрудничество и проверка, Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието, както и докладите за борбата с корупцията, в по-широка рамка за мониторинг на спазването на принципите на правовата държава би могло да осигури по-ефикасни и ефективни механизми за контрол с цел защита на финансовите интереси на Съюза. [Изм. 11]

(8б)   Липса на прозрачност, произволна дискриминация, нарушаване на конкуренцията и неравнопоставени условия в рамките на вътрешния пазар и извън него, въздействие върху интегритета на единния пазар и върху справедливостта, стабилността и легитимността на данъчната система, увеличени икономически неравенства, нелоялна конкуренция между държавите, социално недоволство, недоверие и демократичен дефицит са някои от отрицателните въздействия на вредните данъчни практики. [Изм. 12]

(9)  Член 19 от ДЕС, който е конкретен израз на значението на принципите на правовата държава, посочени в член 2 от ДЕС, изисква държавите членки да осигурят ефективна съдебна защита в областите, обхванати от правото на Съюза, включително тези, отнасящи се до изпълнението на бюджета на Съюза. Самото наличие на ефективен съдебен контрол, чието предназначение е да гарантира спазването на правото на Съюза, е в основата на правовата държава и изисква независими съдилища(10). Запазването на независимостта на съдебната власт е от съществено значение, както е потвърдено в член 47, втора алинея от Хартата на основните права на Европейския съюз(11). Това се отнася особено за съдебния контрол на законосъобразността на мерките, договорите или други инструменти, които водят до публични разходи или дългове, наред с другото, в контекста на процедурите за възлагане на обществени поръчки, във връзка с които също може да бъде сезиран съдът.

(10)  Поради това съществува ясна връзка между зачитането на принципите на правовата държава и ефективното изпълнение на бюджета на Съюза в съответствие с принципите на доброто финансово управление.

(10a)  Съюзът разполага с множество инструменти и процеси за гарантиране на пълното и правилно прилагане на принципите и ценностите, определени в ДЕС, но въпреки това понастоящем няма бърз и ефективен отговор от страна на институциите на Съюза, по-специално за да се гарантира добро финансово управление. Съществуващите инструменти следва да бъдат прилагани, оценявани и допълвани в рамките на механизъм за спазване на принципите на правовата държава, който да бъде адекватен и ефективен. [Изм. 13]

(11)  Широко разпространеното незачитане в държавите членки на принципите на правовата държава, което засяга по-специално правилното функциониране на органите на публичната власт и ефективния съдебен контрол, може сериозно да навреди на финансовите интереси на Съюза. Ефикасното разследване на такова незачитане и прилагането на ефективни и пропорционални мерки в случаите, когато е установено широко разпространено незачитане, са необходими не само за обезпечаване на финансовите интереси на Съюза, включително за ефективното събиране на приходите, но също така и за гарантиране на общественото доверие в Съюза и неговите институции. Само наличието на независима съдебна власт, която отстоява принципите на правовата държава и правната сигурност във всички държави членки, може в крайна сметка да гарантира, че средствата от бюджета на Съюза са достатъчно защитени. [Изм. 14]

(11a)   Мащабът на отклоняването от данъчно облагане и избягването на данъци се оценява от Комисията на до 1 трилион евро годишно. Отрицателното въздействие на тези практики върху бюджетите на държавите членки и на Съюза и върху гражданите е очевидно и би могло да урони доверието в демокрацията. [Изм. 15]

(11б)   Избягването на корпоративното данъчно облагане има пряко въздействие върху бюджетите на държавите членки и на Съюза и върху разбивката на данъчното усилие между категориите данъкоплатци, както и между икономическите фактори. [Изм. 16]

(11в)   Държавите членки следва да прилагат изцяло принципа на лоялно сътрудничество в областта на данъчната конкуренция. [Изм. 17]

(11г)   Комисията като пазителка на Договорите следва да гарантира, че законодателството на Съюза и принципът на лоялно сътрудничество между държавите членки се спазват изцяло. [Изм. 18]

(11д)   Оценяването и наблюдението на данъчните политики на държавите членки на равнището на Съюза би гарантирало, че не се прилагат нови вредни данъчни мерки в държавите членки. Наблюдението на спазването от страна на държавите членки, техните юрисдикции, региони или други административни структури на общия списък на Съюза на юрисдикции, които не оказват съдействие, би защитило единния пазар и би осигурило неговото правилно и съгласувано функциониране. [Изм. 19]

(12)  Установяването на широко разпространено незачитане изисква обстойна качествена оценка от страна на Комисията. Тази оценка може следва да бъде обективна, безпристрастна и прозрачна и да се основава на информация от всички налични относими източници, като се вземат предвид критериите, използвани в контекста на преговорите за присъединяване към Съюза, по-специално главите от достиженията на правото на Съюза в областта на съдебната власт и основните права, правосъдието, свободата и сигурността, финансовия контрол и данъчното облагане, както и насоките, използвани в рамките на Механизма за сътрудничество и проверка с цел проследяване на напредъка на дадена държава членка, и от признати институции, включително решенията на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека, резолюции на Европейския парламент, доклади на Сметната палата и заключения и препоръки на съответните международни организации и мрежи, като например органите на Съвета на Европа, включително по-специално списъка на критериите за принципите на правовата държава, установен от Венецианската комисия, както и на съответните международни мрежи, като и европейските мрежи на върховните съдилища и съдебните съвети. [Изм. 20]

(12a)  Следва да се създаде консултативна група от независими експерти по конституционно право и финансови и бюджетни въпроси, с цел да се подпомогне Комисията в оценката ѝ на случаите на широко разпространено незачитане. Групата следва да предприема независима ежегодна оценка на проблемите със спазването на принципите на правовата държава във всички държави членки, които накърняват или има опасност да накърнят доброто финансово управление или защитата на финансовите интереси на Съюза, като взема под внимание информация от всички относими източници и признати институции. Когато Комисията взема решение за приемане или премахване на евентуални мерки, тя следва да вземе под внимание относимите становища, изразени от групата. [Изм. 21]

(13)  Следва да се определят възможните мерки мерките, които да бъдат приети в случай на широко разпространено незачитане, както и процедурата, която трябва да се следва за приемането им. Тези мерки следва да включват спиране на плащанията и поетите задължения, намаляване на финансирането в рамките на съществуващите задължения, както и забрана за поемане на нови задължения към получатели. [Изм. 22]

(14)  При определяне на мерките, които следва да се приемат, следва да се прилага принципът на пропорционалност, като се отчитат по-специално сериозността на положението, изминалото време от началото на съответното поведение, неговата продължителност и повторяемост, волята и степента на съдействие на съответната държава членка за прекратяване на широко разпространеното незачитане на принципите на правовата държава, както и последиците от това незачитане за съответните фондове на Съюза.

(14a)  При приемането на мерки в случай на широко разпространено незачитане е от основно значение да бъдат надлежно гарантирани законните интереси на крайните получатели и бенефициерите. При разглеждането на приемането на мерки Комисията следва да вземе предвид тяхното потенциално въздействие върху крайните получатели и бенефициерите. За да засили защитата на крайните получатели или бенефициерите, Комисията следва да предоставя информация и насоки чрез уебсайт или интернет портал заедно с подходящи инструменти за информиране на Комисията за всяко нарушение на правното задължение на държавните органи и държавите членки да продължат да извършват плащания след приемането на мерки на основание на настоящия регламент. При необходимост с цел гарантиране на действителното изплащане на всяка сума, която се дължи от държавните органи или държавите членки, на крайните получатели или бенефициерите, Комисията следва да бъде в състояние да възстанови плащанията, извършени към тези органи, или по целесъобразност да наложи финансова корекция чрез намаляване на подпомагането за дадена програма и да прехвърли равностойна сума в резерва на Съюза, която да се използва в полза на крайните получатели или бенефициерите. [Изм. 23]

(15)  С цел да се осигури единното прилагане на настоящия регламент и предвид значимите финансови последици на мерките, налагани по силата на настоящия регламент, на Съвета Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия, като той следва да действа въз основа на предложение на Комисията. С цел да се улесни приемането на необходимите решения за защита на финансовите интереси на Съюза, следва да се използва гласуване с обратно квалифицирано мнозинство. [Изм. 24]

(15a)  С оглед на отражението им върху бюджета на Съюза мерките, наложени съгласно настоящия регламент, следва да влизат в сила само след като Европейският парламент и Съветът са одобрили прехвърляне към бюджетен резерв на сума, равна на стойността на предмета на приетите мерки. За да се улесни приемането на решения, които са необходими за защита на финансовите интереси на Съюза, такива прехвърляния следва да се считат за одобрени, освен ако в рамките на определен срок Европейският парламент или Съветът, като последният действа с квалифицирано мнозинство, ги измени или отхвърли. [Изм. 25]

(16)  Преди да предложи приемането на каквито и да е мерки в съответствие с настоящия регламент, Комисията следва да информира засегнатата държава членка за причините, поради които счита, че при нея може да е налице широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава. Комисията следва да информира без забавяне Европейския парламент и Съвета за такова уведомление и неговото съдържание. На държавата съответната държава членка следва да се даде възможност да представи своето становище. Комисията и Съветът следва да вземат вземе под внимание тези забележки. [Изм. 26]

(17)  По предложение на Комисията, Съветът следва да отмени мерките със суспензивно действие и да предложи на Европейския парламент и на Съвета да отменят изцяло или частично бюджетния резерв за въпросните мерки, ако положението, довело до налагането на тези мерки, е било поправено в достатъчна степен, [Изм. 27]

(18)  Комисията следва редовно да информира Европейския парламент за всички мерки, предложени и приети по силата на настоящия регламент, [Изм. 28]

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят правилата, необходими за защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)  „принципи на правовата държава“ е ценност се разбира в светлината на ценностите на Съюза, залегнала залегнали в член 2 от Договора за Европейския съюзДЕС, която включва и на критериите за членство в Съюза, посочени в член 49 от ДЕС; те включват принципите на законност,което означава прозрачен, отчетен, демократичен и плуралистичен законодателен процес, правна сигурност, забрана на произвол от страна на органите на изпълнителната власт, достъп до правосъдие и ефективна съдебна защита от пред независим и безпристрастен съд, включително на основните права, посочени в Хартата на основните права на Европейския съюз и в международните договори в областта на правата на човека, разделение на властите, недискриминация и равенство пред закона; [Изм. 29]

б)  „широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава“ означава масова или повтаряща се практика или пропуск, или мярка от страна на органите на публичната власт, които нарушават принципите на правовата държава, когато накърняват или има опасност да накърнят принципите на доброто финансово управление или защитата на финансовите интереси на Съюза; широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава може също така да бъде следствие на системно застрашаване на ценностите на Съюза, залегнали в член 2 от ДЕС, което накърнява или има опасност да накърни принципите на доброто финансово управление или защитата на финансовите интереси на Съюза; [Изм. 30]

в)  „държавен орган“ означава всички органи всеки орган на публичната власт на всички равнища на управление, включително националните, регионалните и местните органи, както и организациите на държавите членки по смисъла на [член 2, точка 42] от Регламент (ЕС, Евратом) № […] 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(12) („Финансовия регламент“). [Изм. 31]

Член 2а

Широко разпространено незачитане

Следните случаи се считат по-конкретно за широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава, когато накърняват или има опасност да накърнят принципите на доброто финансово управление или защитата на финансовите интереси на Съюза:

a)  застрашаването на независимостта на съдебната система, включително налагане на каквито и да било ограничения по отношение на възможността за самостоятелно упражняване на съдебни функции чрез външна намеса в гаранциите за независимост, чрез ограничаване на съдържанието на съдебни решения по външна поръчка, чрез произволно преразглеждане на правилата за назначаване или условията за работа на съдебния персонал, чрез оказване на влияние върху членовете на съда по какъвто и да е начин, който застрашава тяхната безпристрастност, или чрез намеса в независимостта на адвокатската професия;

б)  непредотвратяването, некоригирането и несанкционирането на произволни или незаконосъобразни решения на органите на публичната власт, включително на правоприлагащите органи, непредоставянето на финансови и човешки ресурси, което пречи на правилното им функциониране, или липсата на гаранция за отсъствието на конфликти на интереси;

в)  ограничаването на достъпността и ефективността на средствата за правна защита, в това число посредством рестриктивни процедурни правила, неизпълняването на съдебни решения или ограничаването на ефективното разследване, съдебно преследване или санкциониране на нарушения на закона;

г)  застрашаването на административната способност на дадена държава членка да спазва задълженията, произтичащи от членството в Съюза, включително способността за ефективно прилагане на правилата, нормите и политиките, които съставляват структурата на правото на Съюза;

д)  мерки, които отслабват защитата на поверителността на комуникацията между адвоката и клиента. [Изм. 32]

Член 3

Мерки Рискове за финансовите интереси на Съюза [Изм. 33]

1.  Подходящи мерки се предприемат, когато Широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в дадена държава членка накърнява или има опасност да накърни принципите на доброто финансово управление или на защитата на финансовите интереси на Съюза, и може да бъде установено, когато един или повече от следните елементи по-специално са накърнени или има опасност да бъдат накърнени: [Изм. 34]

а)  правилното функциониране на органите на тази държава членка, които изпълняват бюджета на Съюза, по-специално в контекста на възлагане на обществени поръчки или процедури за предоставяне на безвъзмездни средства, както и при извършването на наблюдение и контрол, [Изм. 35]

aа)  правилното функциониране на пазарната икономика, като по този начин се зачитат конкуренцията и пазарните сили в Съюза, както и ефективното изпълнение на задълженията, произтичащи от членството, включително придържането към целта за политически, икономически и паричен съюз, [Изм. 36]

аб)  доброто функциониране на органите, извършващи финансов контрол, наблюдение и вътрешни и външни одити, както и правилното функциониране на ефективни и прозрачни системи за финансово управление и отчетност, [Изм. 37]

б)  правилното функциониране на службите, натоварени с разследването и наказателното преследване на финансови измами, включително данъчни измами, корупция или други нарушения на правото на Съюза във връзка с изпълнението на бюджета на Съюза, [Изм. 38]

в)  ефективния съдебен контрол от независим съд на действия или бездействие от страна на органите, посочени в букви а), аб) и б), [Изм. 39]

г)  предотвратяването и санкционирането на финансовите измами, включително данъчни измами, корупцията или други нарушения на правото на Съюза във връзка с изпълнението на бюджета на Съюза, а също така налагането на ефективни и възпиращи санкции на получателите от страна на националните съдилища или административните органи, [Изм. 40]

д)  събирането на неправомерно изплатените средства,

да)   предотвратяването и санкционирането на отклоняването от данъчно облагане и данъчната конкуренция, както и правилното функциониране на органите, допринасящи за административното сътрудничество по данъчни въпроси, [Изм. 41]

е)  оказването на ефективно и своевременно съдействие на Европейската служба за борба с измамите и – при условие че съответната държава членка участва – на Европейската прокуратура в хода на провежданите от тях разследвания или наказателно преследване съгласно съответните им правни актове и на принципа на лоялното сътрудничество. [Изм. 42]

еа)  правилното изпълнение на бюджета на Съюза след системно нарушаване на основни права. [Изм. 43]

2.  За широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава по-конкретно може да се счита:

а)  застрашаването на независимостта на съдебната система,

б)  непредотвратяването, некоригирането и несанкционирането на произволни или незаконосъобразни решения на органите на публичната власт, включително на правоприлагащите органи, непредоставянето на финансови и човешки ресурси, което пречи на правилното им функциониране, или липсата на гаранция за отсъствието на конфликти на интереси,

в)  ограничаването на достъпността и ефективността на средствата за правна защита, в това число посредством рестриктивни процедурни правила, неизпълняването на съдебни решения или ограничаването на ефективното разследване, съдебно преследване или санкциониране на нарушения на закона. [Изм. 44]

Член 3а

Група от независими експерти

1.  Комисията създава група от независими експерти („групата“).

Групата се състои от независими експерти по конституционно право и финансови и бюджетни въпроси. По един експерт се назначава от националния парламент на всяка държава членка и петима експерти се назначават от Европейския парламент. Съставът на групата се характеризира с баланс между половете.

По целесъобразност и в съответствие с посочения в параграф 6 правилник за дейността в групата може да бъдат поканени като наблюдатели представители на относимите организации и мрежи, като например Европейската федерация на академиите на точните и хуманитарните науки, Европейската мрежа на националните институции за правата на човека, органите на Съвета на Европа, Европейската комисия за ефикасност на правосъдието, Съвета на адвокатските колегии от Европейския съюз, Мрежата за данъчна справедливост, ООН, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

2.  Консултативните задачи на групата имат за цел да подпомагат Комисията при идентифицирането на случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в дадена държава членка, които накърняват или има опасност да накърнят принципите на добро финансово управление или защитата на финансовите интереси на Съюза.

Групата оценява положението във всички държави членки ежегодно въз основа на количествени и качествени критерии и информация, като взема надлежно под внимание посочените в член 5, параграф 2 информация и насоки.

3.  Всяка година групата оповестява публично резюме на констатациите си.

4.  Като част от консултативната си задача и като взема предвид резултата от съображенията, посочени в параграф 2, групата може да изрази становище относно широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в дадена държава членка.

При изразяването на становище групата се старае да постигне консенсус. Ако не може да бъде постигнат такъв консенсус, групата изразява становището си с обикновено мнозинство от членовете си.

5.  Когато приема актове за изпълнение съгласно член 5, параграф 6 и член 6, параграф 2, Комисията взема под внимание всяко относимо становище, изразено от групата в съответствие с параграф 4 от настоящия член.

6.  Групата избира председателя си измежду своите членове. Групата изготвя свой правилник за дейността. [Изм. 45]

Член 4

Съдържание на мерките Мерки за защита на бюджета на Съюза [Изм. 46]

1.  Когато са изпълнени условията по член 3, могат да бъдат приети една или повече от следните подходящи мерки,: [Изм. 47]

а)  когато Комисията изпълнява бюджета на Съюза при пряко или непряко управление съгласно член 62, букви а) и в) от Финансовия регламент, и когато получателят е държавен орган:

(1)  спиране на плащанията или на изпълнението на поето правно задължение, или прекратяване на това задължение съгласно член [131, параграф 3] от Финансовия регламент;

(2)  забрана за встъпване в нови правни задължения;

б)  когато Комисията изпълнява бюджета на Съюза при споделено управление съгласно [член 62, буква б)] от Финансовия регламент:

(1)  спиране на одобрението на една или повече програми или техни изменения;

(2)  спиране на поемането на задължения;

(3)  намаляване на поетите задължения, включително чрез финансови корекции или прехвърляния към други разходни програми;

(4)  намаляване на предварителното финансиране;

(5)  прекъсване на сроковете за плащания;

(6)  спиране на плащанията.

2.  Освен ако решението за приемане на мерките не предвижда нещо друго, налагането на подходящи мерки не засяга задължението на държавните органи, посочени в параграф 1, буква а), или на държавите членки, посочени в параграф 1, буква б), да изпълняват програмата или фонда, засегнати от мярката, и по-специално задължението да извършват плащания към крайни получатели или бенефициери.

3.  Предприетите мерки са пропорционални на естеството, сериозността, продължителността и мащаба на широко разпространеното незачитане на принципите на правовата държава. Доколкото това е възможно, те са насочени към действията на Съюза, действително или потенциално засегнати от това незачитане. [Изм. 48]

3а.  Комисията предоставя информация и насоки в полза на крайните получатели или бенефициерите относно задълженията на държавите членки, посочени в параграф 2, посредством уебсайт или интернет портал.

Освен това Комисията предоставя на същия уебсайт или портал подходящи инструменти, чрез които крайните получатели или бенефициерите да я информират относно всяко нарушение на тези задължения, което според тези крайни получатели или бенефициери ги засяга пряко. Настоящият параграф се прилага по начин, който гарантира защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза, в съответствие с принципите, заложени в Директива XXX (Директива относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза). Информацията, предоставена от крайните получатели или бенефициерите в съответствие с настоящия параграф, може да бъде взета под внимание от Комисията само ако е придружена от доказателство, че съответният краен получател или бенефициер е подал официална жалба пред компетентния орган. [Изм. 49]

3б.  Въз основа на информацията, предоставена от крайните получатели или бенефициерите в съответствие с параграф 3a, Комисията гарантира, че всички суми, които се дължат от държавните органи или държавите членки в съответствие с параграф 2, се изплащат действително на крайните получатели или бенефициерите.

При необходимост:

a)  по отношение на средствата от бюджета на Съюза, управлявани в съответствие с член 62, параграф 1, буква в) от Финансовия регламент, Комисията:

i)  възстановява плащането, извършено към който и да е от органите, посочени в член 62, параграф 1, буква в), подточки v) – vii) от Финансовия регламент, на стойност, равна на сумата, която не е изплатена на крайните получатели или бенефициерите в нарушение на параграф 2 от настоящия член;

ii)  прехвърля сума, равностойна на сумата, посочена в предишната подточка, към резерва на Съюза, посочен в член 12 от Регламент XXX на Съвета (Регламент за МФР). Тази сума се счита за останал наличен марж по смисъла на член 12, параграф 1, буква a) от Регламент XXX на Съвета (Регламент за МФР) и се мобилизира в съответствие с член 12, параграф 2 от Регламент XXX на Съвета (Регламент за МФР) в полза, доколкото е възможно, на крайните получатели или бенефициерите, посочени в параграф 2 от настоящия член;

б)  по отношение на средствата от бюджета на Съюза, управлявани в съответствие с член 62, параграф 1, буква б) от Финансовия регламент:

i)  задължението на държавните органи или на държавите членки, посочено в параграф 2 от настоящия член, се счита за задължение на държавите членки по смисъла на [член 63] от Регламент XXX (Регламент за общоприложимите разпоредби). Всяко нарушение на това задължение се третира в съответствие с [член 98] от Регламент XXX (Регламент за общоприложимите разпоредби);

ii)  сумата вследствие на намаляването на подпомагането от фондовете за дадена програма при прилагане на [член 98] от Регламент XXX (Регламент за общоприложимите разпоредби) се прехвърля от Комисията в резерва на Съюза, посочен в член 12 от Регламент XXX на Съвета (Регламент за МФР). Тази сума се счита за останал наличен марж по смисъла на член 12, параграф 1, буква a) от Регламент XXX на Съвета (Регламент за МФР) и се мобилизира в съответствие с член 12, параграф 2 от Регламент XXХ на Съвета (Регламент за МФР) в полза, доколкото е възможно, на крайните получатели или бенефициерите, посочени в параграф 2 от настоящия член. [Изм. 50]

Член 5

Процедура

1.  Когато Комисията прецени, като вземе под внимание евентуалните становища на групата, че има разумни основания да се счита, че са налице посочените в член 3 условия, тя изпраща писмено уведомление до засегнатата държава членка, в което излага мотивите, на които се основава констатацията ѝ. Комисията информира без забавяне Европейския парламент и Съвета за такова уведомление и неговото съдържание. [Изм. 51]

2.  При оценяването дали условията по член 3 са изпълнени Комисията може да вземе взема предвид цялата необходима информация, включително становищата на групата, решенията на Съда на Европейския съюз, резолюциите на Европейския парламент, докладите на Сметната палата и заключенията и препоръките на съответните международни организации и мрежи. Комисията също така взема предвид критериите, използвани в контекста на преговорите за присъединяване към Съюза, по-специално главите от достиженията на правото в областта на съдебната власт и основните права, правосъдието, свободата и сигурността, финансовия контрол и данъчното облагане, както и насоките, използвани в контекста на Механизма за сътрудничество и проверка за проследяването на напредъка на държава членка. [Изм. 52]

3.  Комисията може да поиска всякаква допълнителна информация, необходима за нейната оценка, както преди, така и след като е направила констатация в съответствие с параграф 1.

4.  Засегнатата държава членка предоставя цялата необходима необходимата информация и може да представи становище в срок, определен от Комисията, който е не по-кратък от 1 един месец, нито по-дълъг от три месеца, считано от датата на уведомлението за констатацията. В становището си държавата членка може да предложи приемането на коригиращи мерки. [Изм. 53]

5.  Комисията взема под внимание получената информация и направените забележки от страна на засегнатата държава членка, както и адекватността на предложените коригиращи мерки, когато взема решение за внасянето приемането на дадено предложение за решение относно подходящите евентуални мерки, посочени в член 4. Комисията взема решение относно последващите действия във връзка с получената информация в рамките на индикативен срок от един месец и при всички случаи в разумен срок, считано от датата на получаване на тази информация. [Изм. 54]

5a.  При оценяване на пропорционалността на мерките, които се предвижда да бъдат наложени, Комисията надлежно отчита информацията и насоките, посочени в параграф 2. [Изм. 55]

6.  Когато Комисията счете, че широко разпространеното незачитане на принципите на правовата държава е установено, тя внася в Съвета предложение за акт за изпълнение приема решение относно подходящите мерки мерките по член 4 посредством акт за изпълнение. [Изм. 56]

6a.  Заедно с приемането на своето решение Комисията представя едновременно на Европейския парламент и на Съвета предложение за прехвърляне в бюджетен резерв на сума, равна на стойността на приетите мерки. [Изм. 57]

6б.  Чрез дерогация от член 31, параграфи 4 и 6 от Финансовия регламент Европейският парламент и Съветът обсъждат предложението за прехвърляне в срок от четири седмици, считано от получаването му от двете институции. Предложението за прехвърляне се счита за одобрено, освен ако в рамките на четириседмичния срок Европейският парламент, като действа с мнозинство от подадените гласове, или Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство, го изменят или отхвърлят. Ако Европейският парламент или Съветът изменят предложението за прехвърляне, се прилага член 31, параграф 8 от Финансовия регламент. [Изм. 58]

6в.  Решението, посочено в параграф 6, влиза в сила, ако нито Европейският парламент, нито Съветът отхвърлят предложението за прехвърляне в срока, посочен в параграф 6б. [Изм. 59]

7.  Решението се счита за прието от Съвета, освен ако той реши с квалифицирано мнозинство да отхвърли предложението на Комисията в едномесечен срок от приемането му от Комисията. [Изм. 60]

8.  Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство, може да измени предложението на Комисията и да приеме изменения текст като решение на Съвета. [Изм. 61]

Член 6

Отмяна на мерките

1.  Засегнатата държава членка може по всяко време да представи на Комисията официално уведомление, което включва доказателства, че широко разпространеното незачитане на принципите на правовата държава е било преодоляно или е престанало да съществува. [Изм. 62]

2.  По искане на съответната държава членка или по собствена инициатива и като взема под внимание евентуалните становища на групата, Комисията оценява положението в съответната държава членка в рамките на индикативен срок от един месец и при всички случаи в разумен срок, считано от датата на получаване на официалното уведомление. След като широко разпространеното незачитане на принципите на правовата държава, довело до приемането на съответните мерки мерките, посочени в член 4, изцяло или отчасти престане да съществува, Комисията представя на Съвета предложение за приема незабавно решение за пълна или частична отмяна на тези мерки. Заедно с приемането на своето решение Комисията представя едновременно на Европейския парламент и на Съвета предложение за отмяна, изцяло или отчасти, на бюджетния резерв, посочен в член 5, параграф 6а. Прилага се процедурата, предвидена в член 5, параграфи 2, 4, 5, 6, 6б и 7 . [Изм. 63]

3.  Когато се отменят мерките, отнасящи се до временното спиране на одобрението на една или повече програми или техни изменения, посочени в член 4, параграф 2, буква б), подточка i), или на бюджетните кредити за поети задължения, посочени в член 4, параграф 2, буква б), подточка ii), сумите, съответстващи на временно спрените поети задължения се вписват в бюджета, при спазване на разпоредбите на член 7 от Регламент (ЕС, Евратом) № XXXX на Съвета (Регламент за МФР). Спрените поети задължения за година n не могат да бъдат вписани в бюджета след година n + 2. Считано от година n+3, сума, равна на размера на спрените бюджетни задължения, се вписва в Резерва на Съюза за поети задължения, предвиден в член 12 от Регламент на Съвета (ЕС, Евратом) № ХХХХ (Регламент за МФР). [Изм. 64]

Член 7

Информиране на Европейския парламент

Комисията незабавно информира Европейския парламент за всички мерки, предложени или приети в съответствие с членове 4 и 5. [Изм. 65]

Член 7а

Докладване

Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на настоящия регламент, по-специално относно ефективността на приетите мерки, ако има такива, най-късно пет години след влизането му в сила.

При необходимост докладът се придружава от подходящи предложения. [Изм. 66]

Член 8

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Той се прилага от 1 януари 2021 г. [Изм. 67]

Член 8а

Включване във Финансовия регламент

Съдържанието на настоящия регламент се включва във Финансовия регламент при следващото му преразглеждане. [Изм. 68]

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1)OВ C 291, 17.8.2018 г., стр. 1.
(2) Позиция на Европейския парламент от 4 април 2019 г.
(3)Съобщение на Комисията „Нова уредба на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава“, COM(2014)0158, приложение 1.
(4)Решение на Съда от 29 април 2004 г., CAS Succhi di Frutta, C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, т. 63.
(5)Решение на Съда от 12 ноември 1981 г., Amministrazione delle finanze dello Stato срещу Srl Meridionale Industria Salumi и други; Ditta Italo Orlandi & Figlio и Ditta Vincenzo Divella срещу Amministrazione delle finanze dello Stato. Съединени дела 212 до 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, т. 10.
(6)Решение на Съда от 21 септември 1989 г., Hoechst, съединени дела 46/87 и 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, т. 19.
(7)Решение на Съда от 10 ноември 2016 г., Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, т. 36; решение на Съда от 10 ноември 2016 г., PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, т. 35, и решение на Съда от 22 декември 2010 г., DEB,C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, т. 58.
(8)Решение на Съда от 27 февруари 2018 г., Associação Sindical dos Juízes Portugueses срещу Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, т. 31, 40 и 41; Решение на Съда от 25 юли 2018 г., LM, C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586, т. 63 – 67.
(9) Доклад на Венецианската комисия от 4 април 2011 г., проучване № 512/2009 (CDL-AD(2011)003rev).
(10)Дело C-64/16, точки 32—36.
(11)Дело C-64/16, точки 40—41.
(12) Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 6 октомври 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност