Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0136(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0469/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0469/2018

Rasprave :

PV 16/01/2019 - 29
CRE 16/01/2019 - 29

Glasovanja :

PV 17/01/2019 - 10.8
CRE 17/01/2019 - 10.8
Objašnjenja glasovanja
PV 04/04/2019 - 6.17

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0038
P8_TA(2019)0349

Usvojeni tekstovi
PDF 234kWORD 59k
Četvrtak, 4. travnja 2019. - Bruxelles
Zaštita proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama ***I
P8_TA(2019)0349A8-0469/2018
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 4. travnja 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama (COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0324),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 322. stavak 1. točku (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju na temelju kojeg je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0178/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Revizorskog suda od 17. kolovoza 2018.(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir zajedničke rasprave Odbora za proračune i Odbora za proračunski nadzor u skladu s člankom 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune i Odbora za proračunski nadzor i mišljenja Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove, Odbora za regionalni razvoj i Odbora za ustavna pitanja (A8-0469/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju(2);

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 291, 17.8.2018., str. 1.
(2) Ovo stajalište odgovara amandmanima usvojenima na sjednici 17. siječnja 2019. (Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0038).


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 4. travnja 2019. radi donošenja Uredbe (EU) .../... Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama
P8_TC1-COD(2018)0136

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 322. stavak 1. točku (a),

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 106.a,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Revizorskog suda(1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(2),

budući da:

(1)  Vladavina prava jedna je od temeljnih vrijednosti na kojima se Unija temelji. Unija se temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina, kako se podsjeća je utvrđeno u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji i kriterijima za članstvo u Uniji. Kako se podsjeća u članku 2. UEU-a, te su vrijednosti zajedničke državama članicama u društvu u kojemu prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i jednakost žena i muškaraca. [Am. 1]

(1a)  Države članice trebale bi poštovati svoje obveze i pružati primjer istinskim ispunjavanjem tih obveza i napretkom prema zajedničkoj kulturi vladavine prava kao univerzalne vrijednosti koju trebaju jednako primjenjivati sve predmetne strane. Puno poštovanje i promicanje tih načela osnovni je preduvjet za legitimnost europskog projekta u cjelini i osnovni uvjet za izgradnju povjerenja građana u Uniju i osiguravanje djelotvorne provedbe njezinih politika. [Am. 2]

(1b)  U skladu s člankom 2., člankom 3. stavkom 1. i člankom 7. UEU-a, Unija ima mogućnost djelovanja kako bi zaštitila svoju „ustavnu jezgru” i zajedničke vrijednosti na kojima se temelji, uključujući svoja proračunska načela. Sve države članice, institucije, tijela, uredi i agencije Unije i zemlje kandidatkinje obvezni su poštovati, štititi i promicati ta načela i vrijednosti te imaju dužnost lojalne suradnje. [Am. 3]

(2)  Vladavina prava zahtijeva da se sve javne ovlasti provode u okviru ograničenja utvrđenih propisima, u skladu s vrijednostima demokracije i poštovanja temeljnih prava, a pod nadzorom neovisnih i nepristranih sudova. Posebice zahtijeva da se poštuje(3) načelo zakonitosti(4), uključujući transparentan, odgovoran i demokratski postupak provedbe zakona, pravne sigurnosti(5), zabrane proizvoljnosti izvršne vlasti(6), diobe vlasti(7), pristupa pravosuđu i učinkovite sudske zaštite koju provode neovisni sudovi pred neovisnim i nepristranim sudovima(8). Ta se načela, među ostalim, odražavaju na razini Venecijanske komisije Vijeća Europe i na temelju relevantne sudske prakse Europskog suda za ljudska prava(9). [Am. 4]

(2a)  Kriteriji za pristupanje ili kopenhaški kriteriji, koje je 1993. utvrdilo Europsko vijeće u Kopenhagenu i koje je Europsko vijeće u Madridu nadopunilo 1995., ključni su uvjeti koje sve zemlje kandidatkinje moraju zadovoljiti kako bi postale države članice. Ti kriteriji uključuju stabilnost institucija koje jamče demokraciju, vladavinu prava, poštovanje ljudskih prava te poštovanje i zaštitu manjina, funkcionalno tržišno gospodarstvo i sposobnost nošenja s tržišnim natjecanjem i tržišnim silama te sposobnost ispunjavanja obveza koje proizlaze iz članstva u Uniji. [Am. 5]

(2b)  Nemogućnost zemlje kandidatkinje da ispuni potrebne standarde, vrijednosti i demokratska načela dovodi do kašnjenja u njezinu pristupanju Uniji, sve dok u potpunosti ne ispuni te standarde. Obveze država kandidatkinja prema kriterijima iz Kopenhagena primjenjuju se na države članice i nakon njihova pristupanja Uniji temeljem članka 2. UEU-a i načela lojalne suradnje koje je sadržano u članku 4. UEU-a. Države članice stoga bi trebalo redovito ocjenjivati kako bi se provjerilo jesu li njihovi zakoni i prakse i dalje u skladu s tim kriterijima i zajedničkim vrijednostima na kojima se Unija temelji, čime se osigurava čvrst pravni i administrativni okvir za provedbu politika Unije. [Am. 6]

(3)  Vladavina Iako ne postoji hijerarhija kad je riječ o vrijednostima Unije, vladavina prava ključan preduvjet je preduvjet za zaštitu drugih temeljnih prava na kojima se Unija temelji: slobode, demokracije, jednakosti i poštovanja ljudskih prava. Poštovanje vladavine prava suštinski je povezano s poštovanjem demokracije i temeljnih prava: demokracija i poštovanje temeljnih prava ne mogu postojati bez poštovanja vladavine prava i obrnuto. Usklađenost i dosljednost unutarnje i vanjske demokracije, vladavine prava i politika o temeljnim pravima ključne su za vjerodostojnost Unije. [Am. 7]

(4)  Kada države članice izvršavaju proračun Unije, bez obzira na primijenjeni način izvršenja, poštovanje vladavine prava bitan je preduvjet za ispunjenje načela dobrog financijskog upravljanja utvrđenog u članku 317. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

(5)  Države članice mogu osigurati dobro financijsko upravljanje samo ako javna tijela postupaju u skladu sa zakonima, ako službe za istragu i kazneni progon učinkovito postupaju protiv povreda tih zakona te ako neovisni sudovi i Sud Europske unije mogu provoditi učinkovit sudski nadzor nad odlukama javnih tijela.

(6)  Pravosudna tijela Neovisnost i nepristranost pravosuđa trebala bi djelovati neovisno i nepristrano uvijek biti zajamčena, a službe za istragu i kazneni progon trebale bi biti u stanju izvršavati svoju funkciju. Trebali bi raspolagati dostatnim resursima i postupcima kako bi mogli postupati učinkovito i uz puno poštovanje prava na pravično suđenje. Ti su uvjeti potrebni kao minimalno jamstvo protiv nezakonitih i proizvoljnih odluka javnih tijela koje bi mogle narušiti ta temeljna načela i naštetiti financijskim interesima Unije. [Am. 8]

(7)  Neovisnost sudbene vlasti posebice podrazumijeva da je predmetno tijelo u stanju izvršavati svoje pravosudne funkcije potpuno autonomno te da nije izloženo hijerarhijskim ograničenjima ili podređeno ijednom drugom tijelu, da ne prima naredbe ili naputke ni iz jednog izvora te da je stoga zaštićeno od vanjskih intervencija ili pritisaka koji bi mogli umanjiti neovisnu prosudbu njegovih članova i utjecati na njihove odluke. Jamstva neovisnosti i nepristranosti zahtijevaju propise, osobito one koji se odnose na sastav tijela i imenovanje i trajanje mandata te osnovu za odbijanje i razrješenje dužnosti njegovih članova kako bi se otklonila svaka opravdana sumnja u neovisnost tog tijela od utjecaja vanjskih čimbenika i njegovu neutralnost u odnosu na interese o kojima odlučuje.

(7a)   Neovisnost tužiteljstva i pravosuđa sastoji se od formalne (de jure) i stvarne (de facto) neovisnosti tužiteljstva i pravosuđa te pojedinačnih tužitelja i sudaca. [Am. 9]

(8)  Poštovanje vladavine prava nije važno ključno samo za građane Unije, već i za poslovne inicijative, inovacije, ulaganja, gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju i pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta, koji će najbolje održivo uspijevati onda samo kada postoji čvrst pravni i institucijski okvir. [Am. 10]

(8a)  Integracijom postojećih mehanizama Unije za praćenje, kao što su Mehanizam suradnje i provjere, Pregled stanja u području pravosuđa i izvješća o borbi protiv korupcije, u širi okvir praćenja vladavine prava mogli bi se osigurati učinkovitiji i efikasniji mehanizmi kontrole za zaštitu financijskih interesa Unije. [Am. 11]

(8b)   Nedostatak transparentnosti, proizvoljna diskriminacija, narušavanje tržišnog natjecanja i nejednaki uvjeti na unutarnjem tržištu i izvan njega, utjecaj na integritet jedinstvenog tržišta i na pravednost, stabilnost i legitimitet poreznog sustava, povećanje gospodarskih nejednakosti, nepošteno tržišno natjecanje među državama, nezadovoljstvo u društvu, nepovjerenje i demokratski deficit samo su neki od negativnih učinaka štetnih poreznih praksi. [Am. 12]

(9)  U članku 19. UEU-a, u kojem se konkretizira vrijednost vladavine prava koja je utvrđena u članku 2. UEU-a, od država članica zahtijeva se da osiguraju učinkovitu pravnu zaštitu u područjima obuhvaćenima pravom Unije, uključujući ona koja se odnose na izvršenje proračuna Unije. Samo postojanje učinkovitog sudskog nadzora, čija je svrha osigurati usklađenost sa zakonodavstvom Unije, bit je vladavine prava te zahtijeva neovisne sudove(10). Neovisnost sudova od presudne je važnost, kako je potvrđeno člankom 47. drugim podstavkom Povelje o temeljnim pravima Europske unije(11). To osobito vrijedi za sudski nadzor valjanosti mjera, ugovora i drugih instrumenata koji rezultiraju javnim izdacima ili dugovima, među ostalim u kontekstu postupaka javne nabave koji također mogu biti predmet sudskog postupka.

(10)  Stoga postoji jasna veza između poštovanja vladavine prava i učinkovitog izvršenja proračuna Unije u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja.

(10a)  Unija raspolaže mnoštvom instrumenata i postupaka za osiguranje potpune i pravilne primjene načela i vrijednosti utvrđenih u UEU-u, ali odgovor institucija Unije trenutačno nije ni brz ni djelotvoran, posebno u pogledu jamčenja dobrog financijskog upravljanja. Postojeće instrumente trebalo bi provesti, ocijeniti i dopuniti u okviru mehanizma vladavine prava kako bi bili primjereni i djelotvorni. [Am. 13]

(11)  Opći nedostaci u državama članicama u pogledu vladavine prava, koji utječu posebice na pravilno funkcioniranje javnih tijela i učinkoviti sudski nadzor, mogu ozbiljno naštetiti financijskim interesima Unije. Učinkovite istrage o takvim nedostacima te primjena djelotvornih i razmjernih mjera u slučaju utvrđenog općeg nedostatka potrebne su ne samo za zaštitu financijskih interesa Unije, uključujući efektivno prikupljanje prihoda, već i za jamčenje povjerenja javnosti u Uniju i njezine institucije. U konačnici samo neovisno pravosuđe kojim se podupire vladavina prava i pravna sigurnost u svim državama članicama može jamčiti dovoljnu zaštitu novca iz proračuna Unije. [Am. 14]

(11a)   Komisija procjenjuje da razmjeri utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza dosežu gotovo bilijun eura godišnje. Negativni učinci takvih praksi na proračune država članica i Unije i na građane očiti su te bi mogli potkopati povjerenje u demokraciju. [Am. 15]

(11b)   Izbjegavanje plaćanja poreza na dobit ima izravan utjecaj na proračune država članica i Unije, kao i na raščlanjivanje poreznog napora prema kategorijama poreznih obveznika te prema ekonomskim faktorima. [Am. 16]

(11c)   Države članice trebale bi u potpunosti primjenjivati načelo lojalne suradnje u pitanjima poreznog natjecanja. [Am. 17]

(11d)   Komisija, kao čuvarica Ugovora, trebala bi zajamčiti da se u potpunosti poštuju pravo Unije i načelo lojalne suradnje među državama članicama. [Am. 18]

(11e)   Ocjenjivanjem i praćenjem poreznih politika država članica na razini Unije osiguralo bi se da se u državama članicama ne uvode nove štetne porezne mjere. Praćenjem usklađenosti država članica, njihovih jurisdikcija, regija ili drugih administrativnih struktura sa zajedničkim popisom Unije o nekooperativnim jurisdikcijama štitilo bi se jedinstveno tržište i osiguralo njegovo pravilno i usklađeno funkcioniranje. [Am. 19]

(12)  Za utvrđivanje općeg nedostatka potrebno je da Komisija provede detaljnu kvalitativnu ocjenu. Ocjena bi trebala biti objektivna, nepristrana i transparentna te bi se može trebala donijeti na temelju informacija iz svih dostupnih relevantnih izvora, uzimajući u obzir kriterije korištene u kontekstu pregovora o pristupanju Uniji, posebno poglavlja pravne stečevine o pravosuđu i temeljnim pravima, o pravdi, slobodi i sigurnosti, o financijskoj kontroli i oporezivanju, kao i smjernice korištene u kontekstu Mehanizma suradnje i provjere za praćenje napretka države članice, te iz priznatih institucija, uključujući presude Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava, rezolucije Europskog parlamenta, izvješća Revizorskog suda te zaključke i preporuke mjerodavnih međunarodnih organizacija i mreža, primjerice tijela Vijeća Europe, Europske mreže posebno uključujući popis mjerila za vladavinu prava koji je sastavila Venecijanska komisija, te relevantnih međunarodnih mreža, kao što su Europska mreža vrhovnih sudova i Europske mreže Europska mreža pravosudnih vijeća. [Am. 20]

(12a)  Trebalo bi uspostaviti savjetodavno povjerenstvo neovisnih stručnjaka za ustavno pravo te financijska i proračunska pitanja kako bi se Komisiji pomoglo u procjeni općih nedostataka. To bi povjerenstvo trebalo provoditi neovisnu godišnju ocjenu pitanja povezanih s vladavinom prava u svim državama članicama koja utječu ili bi mogla utjecati na dobro financijsko upravljanje ili zaštitu financijskih interesa Unije, uzimajući u obzir informacije iz svih relevantnih izvora i priznatih institucija. Pri donošenju odluke o usvajanju ili ukidanju mogućih mjera Komisija bi trebala uzeti u obzir relevantna mišljenja tog povjerenstva. [Am. 21]

(13)  Trebalo bi utvrditi moguće mjere koje treba donijeti u slučaju općih nedostataka te postupak za njihovo donošenje. Te bi mjere trebale uključivati suspenziju plaćanjâ i obveza, smanjenje sredstava u okviru postojećih obveza i zabranu sklapanja novih obveza s primateljima. [Am. 22]

(14)  Pri utvrđivanja mjera koje je potrebno donijeti trebalo bi se primjenjivati načelo proporcionalnosti, osobito uzimajući u obzir težinu situacije, vrijeme koje je proteklo od relevantnog postupanja, njegovo trajanje i ponavljanje, namjeru i stupanj suradnje predmetne države članice pri uklanjanju općeg nedostatka u pogledu vladavine prava, te učinke tog nedostatka na odgovarajuća sredstva Unije.

(14a)  Važno je da se legitimni interesi krajnjih primatelja i korisnika štite na odgovarajući način pri donošenju mjera u slučaju općih nedostataka. Pri razmatranju donošenja mjera, Komisija bi trebala uzeti u obzir njihov mogući učinak na krajnje primatelje i korisnike. Kako bi se ojačala zaštita krajnjih primatelja ili korisnika, Komisija bi trebala pružiti informacije i smjernice putem internetskih stranica ili portala, zajedno s odgovarajućim alatima za obavješćivanje Komisije o svakoj povredi pravne obveze državnih subjekata i država članica da nastave izvršavati plaćanja nakon donošenja mjera na temelju ove Uredbe. Po potrebi, kako bi se osiguralo da se svi iznosi koje državna tijela ili države članice duguju stvarno isplate krajnjim primateljima ili korisnicima, Komisija bi trebala moći tražiti povrat isplata tim subjektima, ili, gdje je to primjereno, izvršiti financijski ispravak na način da smanji potporu za program i da jednakovrijedan iznos prenese u pričuvu Unije koja će se upotrijebiti u korist krajnjih primatelja ili korisnika. [Am. 23]

(15)  Kako bi se osigurala jedinstvena provedba ove Uredbe te uzimajući u obzir važnost financijskih učinaka mjera koje se uvode u skladu s ovom Uredbom, trebalo bi dodijeliti provedbene ovlasti Vijeću, koje bi trebalo djelovati na temelju prijedloga Komisije. Radi pojednostavnjenja postupka donošenja odluka koje su potrebne kako bi se zaštitili financijski interesi Unije trebalo bi primjenjivati glasovanje obrnutom kvalificiranom većinom. Komisiji. [Am. 24]

(15a)  U pogledu njihova učinka na proračun Unije, mjere uvedene u skladu s ovom Uredbom trebale bi stupiti na snagu tek nakon što Europski parlament i Vijeće odobre prijenos sredstava u proračunsku pričuvu iznosa koji je jednak vrijednosti donesenih mjera. Kako bi se olakšalo donošenje odluka potrebnih za zaštitu financijskih interesa Unije, takvi prijenosi bi se trebali smatrati odobrenima, osim ako ih u utvrđenom roku Europski parlament ili Vijeće (koje djeluje kvalificiranom većinom) ne izmijeni ili odbije. [Am. 25]

(16)  Prije predlaganja donošenja bilo koje mjere u skladu s ovom Uredbom Komisija treba obavijestiti predmetnu državu članicu zašto smatra da u toj državi članici postoji opći nedostatak u pogledu vladavine prava. Komisija bi bez odgode trebala obavijestiti Europski parlament i Vijeće o svakoj takvoj obavijesti i njezinom sadržaju. Predmetnoj državi članici trebalo bi omogućiti da dostavi primjedbe. Komisija i Vijeće trebali bi trebala uzeti u obzir te primjedbe. [Am. 26]

(17)  Vijeće Komisija bi na prijedlog Komisije trebalo trebala ukinuti mjere sa suspenzivnim učinkom i predložiti Europskom parlamentu i Vijeću da u potpunosti ili djelomično ukinu proračunsku rezervu dotičnih mjera ako je situacija koja je dovela do uvođenja tih mjera ispravljena u dostatnoj mjeri. [Am. 27]

(18)  Komisija treba obavještavati Europski parlament o svim mjerama koje su predložene i donesene u skladu s ovom Uredbom. [Am. 28]

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju pravila potrebna za zaštitu proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)  „vladavina prava” odnosi tumači se na vrijednost uzimajući u obzir vrijednosti Unije utvrđenu sadržane u članku 2. Ugovora o Europskoj UEU-a i u kriterijima za članstvo u Uniji koja obuhvaća sljedeća načela koji se spominju u članku 49. UEU-a; ona obuhvaća načelo zakonitosti, koje podrazumijeva transparentan, odgovoran, demokratski i pluralistički proces donošenja propisa provedbe zakona, načelo pravne sigurnosti, načelo zabrane proizvoljnosti izvršne vlasti, načelo pristupa pravdi, načelo učinkovite sudske zaštite koju provode neovisni sudovi pred neovisnim i nepristranim sudovima, uključujući zaštitu načelo poštovanja temeljnih prava, te kako je navedeno u Povelji Europske unije o temeljnim pravima i u međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima, načelo diobe vlasti, načelo nediskriminacije i načelo jednakosti pred zakonom; [Am. 29]

(b)  „opći nedostaci u pogledu vladavine prava” znači raširena ili ponavljajuća praksa ili propust ili mjera javnih tijela koji utječu na vladavinu prava, kada to utječe ili bi moglo utjecati na načela dobrog financijskog upravljanja ili zaštite financijskih interesa Unije; opći nedostaci u pogledu vladavine prava mogu također biti posljedica sustavne prijetnje vrijednostima Unije iz članka 2. UEU-a koja utječe ili bi mogla utjecati na načela dobrog financijskog upravljanja ili zaštite financijskih interesa Unije; [Am. 30]

(c)  „tijelo javne vlasti” znači sva javna tijela svako javno tijelo na svim razinama državne uprave, uključujući središnja, regionalna i lokalna tijela, te organizacije država članica u smislu [članka članka 2. točke 42.] Uredbe (EU, Euratom) br. […] 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(12) („Financijska uredba”). [Am. 31]

Članak 2.a

Opći nedostaci

Sljedeći elementi naročito se smatraju općim nedostacima u pogledu vladavine prava kada utječu ili bi mogli utjecati na načelo dobrog financijskog upravljanja ili načelo zaštite financijskih interesa Unije:

(a)  ugrožavanje neovisnosti pravosudne vlasti, uključujući postavljanje svih ograničenja u pogledu mogućnosti samostalnog izvršavanja pravosudnih funkcija vanjskim interveniranjem u jamstva neovisnosti, ograničavanjem presude prema vanjskoj naredbi, samovoljnom revizijom pravila o imenovanju ili uvjetima rada pravosudnog osoblja, utjecanjem na pravosudno osoblje na bilo koji način koji ugrožava njihovu nepristranost ili ometanjem neovisnosti odvjetništva;

(b)  nesprječavanje, neispravljanje i nesankcioniranje proizvoljnih ili nezakonitih odluka javnih tijela, uključujući tijela kaznenog progona, uskraćivanje financijskih i ljudskih resursa kojim se utječe na njihovo pravilno funkcioniranje te neosiguravanje odsutnosti sukoba interesa;

(c)  ograničavanje dostupnosti i djelotvornosti pravnih lijekova, među ostalim restriktivnim postupovnim pravilima, neprovođenjem presuda ili ograničavanjem djelotvorne istrage, kaznenog progona ili sankcioniranja povreda prava;

(d)  ugrožavanje administrativne sposobnosti države članice da poštuje obveze članstva u Uniji, uključujući sposobnost učinkovite provedbe pravila, standarda i politika koje su sastavni dio prava Unije;

(e)  mjere koje oslabljuju zaštitu povjerljive komunikacije između odvjetnika i klijenta. [Am. 32]

Članak 3.

Mjere Rizici za financijske interese Unije [Am. 33]

1.  Poduzimaju se odgovarajuće mjere u slučajevima kada opći Opći nedostatak u pogledu vladavine prava u državi članici utječe ili bi mogao utjecati na načelo dobrog financijskog upravljanja ili načelo zaštite financijskih interesa Unije, osobito može se utvrditi posebno kad je ugrožen ili bi mogao biti ugrožen jedan ili više sljedećih elemenata: [Am. 34]

(a)  pravilno funkcioniranje tijela te države članice koja izvršavaju proračun Unije, osobito u kontekstu javne nabave ili postupaka dodjele bespovratnih sredstava, te pri postupcima praćenja i kontrole; [Am. 35]

(aa)  pravilno funkcioniranje tržišnog gospodarstva, u okviru kojeg se poštuju tržišno natjecanje i tržišne snage u Uniji te učinkovito izvršavaju obveze članstva, uključujući poštovanje cilja političke, ekonomske i monetarne unije; [Am. 36]

(ab)  pravilno funkcioniranje tijela koja provode financijsku kontrolu, praćenje i unutarnje i vanjske revizije te pravilno funkcioniranje djelotvornih i transparentnih sustava financijskog upravljanja i odgovornosti; [Am. 37]

(b)  pravilno funkcioniranje istražnih službi i državnih odvjetništva pri kaznenom progonu prijevara, uključujući porezne prijevare, korupcije ili drugih povreda prava Unije u vezi s izvršenjem proračuna Unije; [Am. 38]

(c)  učinkoviti sudski nadzor radnji ili propusta tijela iz točaka (a), (ab) i (b) koji provode neovisni sudovi; [Am. 39]

(d)  sprječavanje i sankcioniranje prijevara, uključujući porezne prijevare, korupcije i drugih povreda prava Unije koji se odnose na izvršenje proračuna Unije te kažnjavanje primatelja učinkovitim i odvraćajućim sankcijama koje određuju nacionalni sudovi ili upravna tijela; [Am. 40]

(e)  povrat nepropisno isplaćenih sredstava;

(ea)   sprečavanje i sankcioniranje utaje poreza i poreznog natjecanja te pravilno funkcioniranje tijela koja doprinose administrativnoj suradnji u poreznim pitanjima; [Am. 41]

(f)  učinkovita i pravodobna suradnja s Europskim uredom za borbu protiv prijevara, ako predmetna država članica s njim surađuje, i s Uredom europskog javnog tužitelja u njihovim istragama ili kaznenim progonima u skladu s odgovarajućim pravnim aktima i načelom lojalne suradnje. [Am. 42]

(fa)  pravilno izvršenje proračuna Unije nakon sustavnog kršenja temeljnih prava. [Am. 43]

2.  Općim nedostacima u pogledu vladavine prava može se smatrati osobito sljedeće:

(a)  ugrožavanje neovisnosti pravosudne vlasti;

(b)  nesprječavanje, neispravljanje i nesankcioniranje proizvoljnih ili nezakonitih odluka javnih tijela, uključujući tijela kaznenog progona, uskraćivanje financijskih i ljudskih resursa kojim se utječe na njihovo pravilno funkcioniranje te neosiguravanje odsutnosti sukoba interesa;

(c)  ograničavanje dostupnosti i učinkovitosti pravnih sredstava, među ostalim restriktivnim postupovnim pravilima, neprovođenjem presuda ili ograničavanjem učinkovite istrage, kaznenog progona ili sankcioniranja povreda prava. [Am. 44]

Članak 3.a

Povjerenstvo neovisnih stručnjaka

1.  Komisija uspostavlja povjerenstvo neovisnih stručnjaka („Povjerenstvo”).

Povjerenstvo je sastavljeno od neovisnih stručnjaka za ustavno pravo te financijska i proračunska pitanja. Po jednog stručnjaka imenuje nacionalni parlament svake države članice, a pet stručnjaka imenuje Europski parlament. Sastav Povjerenstva odražava uravnoteženu rodnu zastupljenost.

Kad god je to primjereno, u skladu s pravilima postupanja iz stavka 6. u Povjerenstvo se kao promatrači mogu pozvati predstavnici relevantnih organizacija i mreža, kao što su Europska federacija akademija znanosti i humanističkih znanosti, Europska mreža nacionalnih institucija za ljudska prava, tijela Vijeća Europe, Europska komisija za učinkovitost pravosuđa, Vijeće odvjetničkih komora Europe, Mreža za poreznu pravdu (Tax Justice Network), Ujedinjeni narodi, Organizacija za europsku sigurnost i suradnju i Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj.

2.  Cilj savjetodavne zadaće Povjerenstva je pomoći Komisiji u utvrđivanju od općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama koji utječu ili bi mogli utjecati na načela dobrog financijskog upravljanja ili zaštitu financijskih interesa Unije.

Povjerenstvo svake godine ocjenjuje stanje u svim državama članicama na temelju kvantitativnih i kvalitativnih kriterija i informacija, uzimajući u obzir informacije i smjernice iz članka 5. stavka 2.

3.  Svake godine Parlament objavljuje sažetak svojih zaključaka.

4.  Kao dio svoje savjetodavne zadaće i uzimajući u obzir ishod razmatranja iz stavka 2. Povjerenstvo može izraziti mišljenje o općem nedostatku u pogledu vladavine prava u državi članici.

Pri izražavanju mišljenja povjerenstvo nastoji postići konsenzus. Ako se takav konsenzus ne može postići, Povjerenstvo izražava svoje mišljenje običnom većinom svojih članova.

5.  Pri donošenju provedbenih akata u skladu s člankom 5. stavkom 6. te člankom 6. stavkom 2. Komisija u obzir uzima relevantno mišljenje Povjerenstva u skladu sa stavkom 4. ovog članka.

6.  Povjerenstvo među svojim članovima bira predsjedavajućeg. Povjerenstvo donosi svoj poslovnik. [Am. 45]

Članak 4.

Sadržaj mjera Mjere za zaštitu proračuna Unije [Am. 46]

1.  Može Ako su ispunjeni uvjeti iz članka 3., može se donijeti jedna od sljedećih mjera ili više sljedećih odgovarajućih mjera njih: [Am. 46]

(a)  ako Komisija izvršava proračun Unije u okviru izravnog ili neizravnog upravljanja u skladu s člankom 62. točkama (a) i (c) Financijske uredbe i ako je primatelj tijelo javne vlasti:

(1)  suspenzija plaćanjâ ili izvršenja pravne obveze ili raskid pravne obveze u skladu s člankom [131. stavkom 3.] Financijske uredbe;

(2)  zabrana sklapanja novih pravnih obveza;

(b)  ako Komisija izvršava proračun Unije u okviru podijeljenog upravljanja u skladu s [člankom 62. točkom (b)] Financijske uredbe:

(1)  suspenzija odobrenja jednog ili više programa ili njihove izmjene;

(2)  suspenzija obveza;

(3)  smanjenje obveza, uključujući putem financijskih ispravaka ili prijenosa u druge programe potrošnje;

(4)  smanjenje pretfinanciranja;

(5)  prekid rokova plaćanja;

(6)  suspenzija plaćanja.

2.  Ako odlukom o donošenju mjera nije utvrđeno drukčije, uvođenje odgovarajućih mjera ne utječe na obvezu tijela javne vlasti iz stavka 1. točke (a) ili država članica iz stavka 1. točke (b) da provedu program ili fond na koji se mjera odnosi, a osobito obvezu isplate sredstava krajnjim primateljima ili korisnicima.

3.  Poduzete mjere razmjerne su vrsti, ozbiljnosti, trajanju i opsegu općeg nedostatka u pogledu vladavine prava. U što većoj su mjeri usmjerene na djelovanja Unije na koja taj nedostatak utječe ili bi mogao utjecati. [Am. 48]

3.a  Komisija preko svojih internetskih stranica ili portala pruža informacije i smjernice za krajnje primatelje ili korisnike o obvezama država članica iz stavka 2.

Komisija na istim internetskim stranicama ili portalu omogućuje i odgovarajuće alate kako bi krajnji primatelji ili korisnici obavijestili Komisiju o svakom kršenju tih obveza koje, prema mišljenju tih krajnjih primatelja ili korisnika, izravno na njih utječe. Ovaj stavak primjenjuje se tako da se osigurava zaštita osoba koje prijavljuju povrede prava Unije, u skladu s načelima utvrđenim u Direktivi o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije). Informacije koje pružaju krajnji primatelji ili korisnici u skladu s ovim stavkom Komisija može uzeti u obzir samo ako je uz njih priložen dokaz da je predmetni krajnji primatelj ili korisnik podnio službenu pritužbu nadležnom tijelu. [Am. 49]

3.b  Na temelju informacija koje su dostavili krajnji primatelji ili korisnici u skladu sa stavkom 3.a Komisija osigurava da se svi iznosi koje državna tijela ili države članica duguju u skladu sa stavkom 2. stvarno isplate krajnjim primateljima ili korisnicima.

Prema potrebi:

(a)  u pogledu sredstava iz proračuna Unije kojima se upravlja u skladu s člankom 62. stavkom 1. točkom (c) Financijske uredbe Komisija:

i.  traži povrat isplata izvršenih svakom od tijela iz članka 62. stavka 1. točke (c) podtočaka od v. do vii. Financijske uredbe u iznosu koji je jednak iznosu koji nije isplaćen krajnjim primateljima ili korisnicima, čime je prekršen stavak 2. ovog članka;

ii.  izvršava prijenos iznosa jednakih iznosima iz prethodne točke u pričuvu Unije iz članka 12. Uredbe Vijeća XXX (Uredba o VFO-u). Takav se iznos smatra raspoloživom razlikom do gornje granice u smislu članka 12. stavka 1. točke (a) Uredbe Vijeća XXX (Uredba o VFO-u) i mobilizira se u skladu s člankom 12. stavkom 2. Uredbe Vijeća XXX (Uredba o VFO-u), u što je moguće većoj mjeri u korist krajnjih primatelja ili korisnika iz stavka 2. ovog članka;

(b)  u pogledu sredstava iz proračuna Unije kojima se upravlja u skladu s člankom 62. stavkom 1. točkom (c) Financijske uredbe:

i.  obveza državnih tijela ili država članica iz stavka 2. ovog članka smatraju se obvezama država članica u smislu [članka 63.] Uredbe XXX (Uredba o zajedničkim odredbama). Pri kršenju tih obveza postupa se u skladu s [člankom 98.] Uredbe XXX (Uredba o zajedničkim odredbama);

ii.  iznos koji proizlazi iz smanjene potpore iz fondova za program na temelju [članka 98.] Uredbe XXX (Uredba o zajedničkim odredbama) Komisija prenosi u pričuvu Unije iz članka 12. Uredbe XXX (Uredba o VFO-u). Takav se iznos smatra raspoloživom razlikom do gornje granice u smislu članka 12. stavka 1. točke (a) Uredbe Vijeća XXX (Uredba o VFO-u) i mobilizira se u skladu s člankom 12. stavkom 2. Uredbe Vijeća XXX (Uredba o VFO-u), u što je moguće većoj mjeri u korist krajnjih primatelja ili korisnika iz stavka 2. ovog članka. [Am. 50]

Članak 5.

Postupak

1.  Ako Komisija, uzimajući u obzir mišljenja Povjerenstva, utvrdi da postoje opravdani razlozi na temelju kojih može smatrati da su ispunjeni uvjeti iz članka 3., predmetnoj državi članici šalje pisanu obavijest s navedenim razlozima na temelju kojih je došla do svojeg zaključka. Komisija bez odgode obavještava Europski parlament i Vijeće o takvoj obavijesti i njezinu sadržaju. [Am. 51]

2.  Komisija Pri ocjenjivanju jesu li ispunjeni svi uvjeti iz članka 3., Komisija u obzir može uzeti uzima sve relevantne informacije, uključujući mišljenja Povjerenstva, odluke Suda Europske unije, rezolucije Europskog parlamenta, izvješća Revizorskog suda i zaključke i preporuke relevantnih međunarodnih organizacija i mreža. Komisija u obzir uzima i kriterije korištene u kontekstu pregovora o pristupanju Uniji, posebno poglavlja pravne stečevine o pravosuđu i temeljnim pravima, o pravdi, slobodi i sigurnosti, o financijskoj kontroli i oporezivanju, kao i smjernice korištene u kontekstu Mehanizma suradnje i provjere za praćenje napretka države članice. [Am. 52]

3.  Komisija prije i nakon donošenja zaključka iz stavka 1. može zatražiti sve dodatne informacije koje su joj potrebne za procjenu.

4.  Predmetna država članica dostavlja sve tražene informacije te može iznijeti primjedbe u roku koji je odredila Komisija, koji nije kraći od mjesec dana jednog mjeseca ni duži od tri mjeseca od datuma obavještavanja o zaključku. Države članice u svojim primjedbama mogu predložiti donošenje korektivnih mjera. [Am. 53]

5.  Pri odlučivanju o podnošenju prijedloga donošenju odluke o odgovarajućim mjerama mjerama iz članka 4. Komisija uzima u obzir uzima dostavljene informacije i eventualne primjedbe predmetne države članice te primjerenost predloženih korektivnih mjera. Komisija odlučuje o daljnjim mjerama u vezi s informacijama dobivenima u okvirnom roku od jednog mjeseca, a u svakom slučaju unutar razumnog roka od datuma primitka tih informacija. [Am. 54]

5.a  Pri procjeni proporcionalnosti mjera koje će se uvesti, Komisija u obzir uzima informacije i smjernice iz stavka 2. [Am. 55]

6.  Ako utvrdi da postoji opći nedostatak u pogledu vladavine prava, Komisija Vijeću dostavlja prijedlog provedbenog akta provedbenim aktom donosi odluku o odgovarajućim mjerama mjerama iz članka 4. [Am. 56]

6.a  Kad donosi odluku, Komisija istodobno Europskom parlamentu i Vijeću podnosi prijedlog za prijenos sredstava u proračunsku rezervu u iznosu koji je jednak vrijednosti donesenih mjera. [Am. 57]

6.b  Odstupajući od članka 31. stavaka 4. i 6. Financijske uredbe, Europski parlament i Vijeće raspravljaju o prijedlogu prijenosa u roku od četiri tjedna otkad obje institucije zaprime prijedlog. Prijedlog prijenosa smatra se odobrenim osim ako u roku od četiri tjedna Europski parlament većinom danih glasova ili Vijeće kvalificiranom većinom ne izmijeni ili odbije prijedlog. Ako Europski parlament ili Vijeće izmijene prijedlog prijenosa, primjenjuje se članak 31. stavak 8. Financijske uredbe. [Am. 58]

6.c  Odluka iz stavka 6. stupa na snagu ako ni Europski parlament ni Vijeće ne odbiju prijedlog prijenosa u roku iz stavka 6.b. [Am. 59]

7.  Smatra se da je Vijeće donijelo prijedlog ako ga u roku od mjesec dana od Komisijina donošenja ne odbije kvalificiranom većinom. [Am. 60]

8.  Vijeće može kvalificiranom većinom izmijeniti prijedlog Komisije te donijeti izmijenjeni tekst u obliku odluke Vijeća. [Am. 61]

Članak 6.

Ukidanje mjera

1.  Predmetna država članica u bilo kojem trenutku može Komisiji dostaviti dokaze službenu obavijest s dokazima da je opći nedostatak u pogledu vladavine prava ispravljen ili da više ne postoji. [Am. 62]

2.  Komisija Na zahtjev predmetne države članice ili na vlastitu inicijativu Komisija, uzimajući u obzir mišljenja Povjerenstva, procjenjuje situaciju u predmetnoj državi članici u okvirnom roku od jednog mjeseca, a u svakom slučaju unutar razumnog roka od datuma primitka službene obavijesti. Nakon što opći nedostaci u pogledu vladavine prava na temelju kojih su donesene odgovarajuće mjere iz članka 4. budu u cijelosti ili djelomično uklonjeni, Komisija Vijeću dostavlja prijedlog odluke bez odgode donosi odluku o djelomičnom ili potpunom ukidanju tih mjera. Kad donosi odluku, Komisija istodobno Europskom parlamentu i Vijeću podnosi prijedlog o potpunom ili djelomičnom ukidanju proračunske rezerve iz članka 5. stavka 6.a. Primjenjuje se postupak utvrđen u članku 5. stavcima 2., 4., 5., 6., 6.b i 7. 6.c. [Am. 63]

3.  U slučaju ukidanja mjera u vezi sa suspenzijom odobrenja jednog ili više programa ili izmjena programa iz članka 4. stavka 2. točke (b) podtočke i. ili suspenzijom obveza iz članka 4. stavka 2. točke (b) podtočke ii., iznosi koji odgovaraju suspendiranim obvezama unose se u proračun podložno članku 7. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. XXXX (Uredba o VFO-u). Suspendirane obveze za godinu n ne mogu se unositi u proračun nakon godine n + 2. Od godine n+3, iznos jednak suspendiranim obvezama unosi se u pričuvu Unije za obveze predviđenu člankom 12. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. XXXX (Uredba o VFO-u). [Am. 64]

Članak 7.

Obavještavanje Europskog parlamenta

Komisija odmah obavještava Europski parlament i Vijeće o svim mjerama predloženima ili donesenima u skladu s člancima 4. i 5. [Am. 65]

Članak 7.a

Izvješćivanje

Najkasnije pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o njezinoj primjeni, osobito o učinkovitosti eventualno donesenih mjera.

Izvješće je prema potrebi popraćeno odgovarajućim prijedlozima. [Am. 66]

Članak 8.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije. Primjenjuje se od 1. siječnja 2021. [Am. 67]

Članak 8.a

Uvrštavanje u Financijsku uredbu

Sadržaj ove Uredbe uvrštava se u Financijsku uredbu pri njezinoj sljedećoj reviziji. [Am. 68]

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u ...,

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

(1)SL C 291, 17.8.2018., str. 1.
(2) Stajalište Europskog parlamenta od 4. travnja 2019.
(3)Komunikacija Komisije „Novi okvir EU-a za jačanje vladavine prava”, COM(2014)0158, Prilog I.
(4)Presuda Suda od 29. travnja 2004., CAS Succhi di Frutta, C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, točka 63.
(5)Presuda Suda od 12. studenoga 1981., Amministrazione delle finanze dello Stato protiv Srl Meridionale Industria Salumi i drugi; Ditta Italo Orlandi & Figlio i Ditta Vincenzo Divella protiv Amministrazione delle finanze dello Stato. Spojeni predmeti od 212 do 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, točka 10.
(6)Presuda Suda od 21. rujna 1989., Hoechst, spojeni predmeti 46/87 i 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, točka 19.
(7)Presuda Suda od 10. studenoga 2016., Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, točka 36.; presuda Suda od 10. studenoga 2016., PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, točka 35.; i presuda Suda od 22. prosinca 2010., DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, točka 58.
(8)Presuda Suda od 27. veljače 2018., Associação Sindical dos Juízes Portugueses protiv Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, točke 31., 40.–41.; presuda Suda od 25. srpnja 2018., LM, C-216/18, PPU, ECLI:EU:C:2018:586, točke 63. – 67.
(9) Izvješće Venecijanske komisije od 4. travnja 2011. Studija br. 512/2009 (CDL-AD(2011)003rev).
(10)Predmet C-64/16, točke 32.–36.
(11)Predmet C-64/16, točke 40.–41.
(12) Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).

Posljednje ažuriranje: 6. listopada 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti