Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0136(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0469/2018

Texte depuse :

A8-0469/2018

Dezbateri :

PV 16/01/2019 - 29
CRE 16/01/2019 - 29

Voturi :

PV 17/01/2019 - 10.8
CRE 17/01/2019 - 10.8
Explicaţii privind voturile
PV 04/04/2019 - 6.17

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0038
P8_TA(2019)0349

Texte adoptate
PDF 232kWORD 57k
Joi, 4 aprilie 2019 - Bruxelles Ediţie definitivă
Protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre ***I
P8_TA(2019)0349A8-0469/2018
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 4 aprilie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre (COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0324),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 322 alineatul (1) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0178/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Curții de Conturi din 17 august 2018(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru control bugetar, desfășurate în temeiul articolului 55 din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și al Comisiei pentru control bugetar și avizele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, Comisiei pentru dezvoltare regională, și Comisiei pentru afaceri constituționale (A8-0469/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare(2);

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 291, 17.8.2018, p. 1.
(2) Prezenta poziție corespunde amendamentelor adoptate la 17 ianuarie 2019 (Texte adoptate, P8_TA(2019)0038).


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 4 aprilie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre
P8_TC1-COD(2018)0136

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 322 alineatul (1) litera (a),

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Curții de Conturi(1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(2),

întrucât:

(1)  Statul Uniunea este întemeiată pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept este una dintre principalele valori pe, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care se bazează aparțin minorităților, consacrate la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și în criteriile de aderare la Uniune. Astfel cum se reamintește la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană TUE, aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați. [AM 1]

(1a)  Statele membre ar trebui să își respecte obligațiile și să dea un exemplu prin îndeplinirea lor pe deplin și să treacă la o cultură comună a statului de drept ca valoare universală care să fie aplicată de toate părțile interesate în mod echitabil. Respectarea și promovarea deplină a acestor principii constituie condiția prealabilă esențială pentru legitimitatea proiectului european în ansamblul său și condiția de bază pentru consolidarea încrederii cetățenilor în Uniune și asigurarea punerii efective în aplicare a politicilor sale. [AM 2]

(1b)  În conformitate cu articolul 2, articolul 3 alineatul (1) și articolul 7 din TUE, Uniunea are posibilitatea de a acționa pentru a-și proteja fundamentul constituțional și valorile pe care se întemeiază, inclusiv principiile sale bugetare. Statele membre, instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și țările candidate au obligația de a respecta, proteja și promova aceste principii și valori, precum și datoria de a coopera loial; [AM 3]

(2)  Statul de drept impune tuturor autorităților publice să acționeze în limitele stabilite de lege, în conformitate cu valorile democrației și ale drepturilor fundamentale, precum și sub controlul unor instanțe de judecată independente și imparțiale. În conformitate cu statul de drept, trebuie respectate principii precum, în special, legalitatea(3), inclusiv un proces transparent, responsabil și democratic de implementare a legislației, securitatea juridică(4), interzicerea caracterului arbitrar în exercitarea competențelor prerogativelor executive(5), separarea puterilor în stat(6), accesul la justiție și o protecție jurisdicțională efectivă de către instanțele în fața unor instanțe independente și imparțiale(7) trebuie să fie respectate(8). Aceste principii sunt reflectate, printre altele, la nivelul Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei și, de asemenea, pe baza jurisprudenței pertinente a Curții Europene a Drepturilor Omului(9). [AM 4]

(2a)  Criteriile de aderare sau criteriile de la Copenhaga, stabilite de Consiliul European de la Copenhaga din 1993 și întărite de Consiliul European de la Madrid din 1995, reprezintă condițiile esențiale pe care toate țările candidate trebuie să le îndeplinească pentru a deveni state membre. Aceste criterii includ stabilitatea instituțiilor care garantează democrația, statul de drept, drepturile omului și respectarea și protecția minorităților; o economie de piață funcțională, precum și capacitatea de a face față concurenței și forțelor pieței, precum și capacitatea de asumare a obligațiilor ce decurg din calitatea de membru al Uniunii. [AM 5]

(2b)  Dacă o țară candidată nu îndeplinește standardele, valorile și principiile democratice necesare, urmarea este amânarea aderării țării respective la Uniune, până când aceasta îndeplinește pe deplin aceste standarde. Obligațiile care le revin țărilor candidate în conformitate cu criteriile de la Copenhaga continuă să se aplice statelor membre și după aderarea lor la Uniune, în temeiul articolului 2 din TUE și al principiului cooperării loiale consacrat la articolul 4 din TUE. Prin urmare, statele membre ar trebui să fie evaluate în mod periodic pentru a verifica dacă legislația și practicile lor continuă să respecte criteriile și valorile comune respective pe care este întemeiată Uniunea, oferind astfel un cadru juridic și administrativ solid pentru punerea în aplicare a politicilor Uniunii. [AM 6]

(3)  Statul Deși nu există o ierarhie între valorile Uniunii, respectarea statului de drept este o condiție prealabilă esențială pentru protecția celorlalte valori fundamentale pe care se întemeiază Uniunea, cum ar fi libertatea, democrația, egalitatea și respectarea drepturilor omului. Respectarea statului de drept este legată în mod intrinsec de respectarea democrației și a drepturilor fundamentale: nu poate exista democrație și respectarea drepturilor fundamentale fără respectarea statului de drept și viceversa. Coerența și consecvența politicii interne și externe în materie de democrație, stat de drept și drepturi fundamentale sunt esențiale pentru credibilitatea Uniunii. [AM 7]

(4)  Atunci când statele membre execută bugetul Uniunii, indiferent de metoda de execuție pe care o utilizează, respectarea statului de drept este o condiție prealabilă esențială pentru asigurarea conformității cu principiile bunei gestiuni financiare, consacrate la articolul 317 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(5)  Statele membre pot asigura buna gestiune financiară doar dacă autoritățile publice acționează în conformitate cu legea, dacă încălcările legii sunt efectiv urmărite de organele de urmărire penală și dacă deciziile autorităților publice pot fi supuse unui control jurisdicțional efectiv de către instanțe independente și de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

(6)  Organismele judiciare ar trebui să acționeze în mod independent și imparțial Independența și imparțialitatea sistemului judiciar ar trebui garantate întotdeauna, iar organele de urmărire penală ar trebui să își poată exercita în mod corespunzător funcția. Acestea ar trebui să dispună de resurse suficiente și de proceduri pentru a acționa în mod eficace și cu respectarea deplină a dreptului la un proces echitabil. Aceste condiții sunt cerute drept garanție minimă împotriva unor decizii ilegale și arbitrare luate de autoritățile publice care ar putea afecta aceste principii fundamentale și interesele financiare ale Uniunii. [AM 8]

(7)  Independența sistemului judiciar înseamnă, în special, că organismul în cauză își poate exercita funcțiile judiciare în întregime, în mod autonom, fără a face obiectul vreunei restricții ierarhice sau a fi subordonat oricărui alt organism și fără să primească ordine sau instrucțiuni de la nicio sursă, fiind astfel protejat de intervenții sau de presiuni exterioare care ar putea afecta independența membrilor săi și influența deciziile acestora. Pentru a garanta independența și imparțialitatea, sunt necesare norme, în special în ceea ce privește componența organismului, numirea, durata funcției și motivele respingerii și ale concedierii membrilor săi, astfel încât să se înlăture orice îndoială rezonabilă referitoare la impenetrabilitatea organismului respectiv la factori exteriori și la imparțialitatea sa în raport cu interesele cu care se confruntă.

(7a)   Independența parchetelor și a sistemului judiciar presupune în egală măsură independența formală (de jure) și independența efectivă (de facto) a parchetelor și a sistemului judiciar, precum și a procurorilor și a judecătorilor. [AM 9]

(8)  Respectarea statului de drept este importantă esențială nu doar pentru cetățenii Uniunii, ci și pentru inițiativele de afaceri, pentru inovare, pentru investiții, pentru coeziunea economică, socială și teritorială și pentru buna funcționare a pieței interne, care se va dezvolta cel mai bine sustenabil numai dacă există un cadru juridic și instituțional solid. [AM 10]

(8a)  Integrarea mecanismelor de monitorizare existente ale Uniunii, cum ar fi Mecanismul de cooperare și verificare, Tabloul de bord privind justiția și rapoartele privind combaterea corupției într-un cadru mai larg privind monitorizarea statului de drept ar putea asigura mecanisme de control mai eficiente și mai eficace pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii. [AM 11]

(8b)   Lipsa transparenței, discriminarea arbitrară, denaturarea concurenței și condițiile de concurență inechitabile în cadrul pieței interne și în afara acesteia, impactul asupra integrității pieței unice și asupra echității, stabilității și legitimității sistemului fiscal, inegalitățile economice profunde, concurența neloială dintre state, nemulțumirea socială, neîncrederea și deficitul democratic constituie unele dintre efectele negative ale practicilor fiscale dăunătoare. [AM 12]

(9)  Articolul 19 din TUE, care oferă formularea concretă a valorii statului de drept consacrată la articolul 2 din TUE, impune statelor membre să asigure protecția jurisdicțională efectivă în domeniile reglementate de legislația Uniunii, inclusiv în domeniile având legătură cu execuția bugetului Uniunii. Existența însăși a unui control jurisdicțional efectiv, menit să asigure respectarea legislației Uniunii, este esența statului de drept și impune existența unor instanțe independente(10). Menținerea independenței instanțelor este esențială, astfel cum se confirmă la articolul 47 al doilea paragraf din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene(11). Acest lucru este valabil, în special, pentru controlul jurisdicțional al valabilității măsurilor, a contractelor sau a altor instrumente generatoare de cheltuieli sau de datorii publice, între altele în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice, care pot fi aduse, de asemenea, în fața instanțelor.

(10)  Prin urmare, există o legătură clară între respectarea statului de drept și execuția eficientă a bugetului Uniunii potrivit principiilor bunei gestiuni financiare.

(10a)  Uniunea are la dispoziție o multitudine de instrumente și procese pentru a asigura aplicarea deplină și corectă a principiilor și a valorilor prevăzute în TUE, dar în prezent nu există niciun răspuns rapid și eficace provenind din partea instituțiilor Uniunii, în special pentru a asigura buna gestiune financiară. Pentru a fi adecvate și eficace, instrumentele existente ar trebui să fie puse în aplicare, evaluate și completate în cadrul unui mecanism al statului de drept. [AM 13]

(11)  Deficiențele generalizate existente în statele membre în ceea ce privește statul de drept care afectează în special buna funcționare a autorităților publice și a controlului jurisdicțional efectiv pot afecta grav interesele financiare ale Uniunii. Efectuarea unor anchete eficiente în cazul unor astfel de deficiențe și aplicarea unor măsuri eficace și proporționale dacă se constată o deficiență generalizată sunt necesare nu numai pentru asigurarea intereselor financiare ale Uniunii, cum ar fi colectarea eficientă a veniturilor, dar și pentru a asigura încrederea publică în Uniune și în instituțiile acesteia. În definitiv, numai un sistem judiciar independent, care susține statul de drept și securitatea juridică în toate statele membre, poate să garanteze că sumele provenite de la bugetul Uniunii sunt suficient de protejate. [AM 14]

(11a)   Amploarea fenomenelor de evaziune fiscală și de evitare a obligațiilor fiscale se ridică, potrivit estimărilor Comisiei, la până la o mie de miliarde de euro pe an. Impactul negativ al unor astfel de practici asupra bugetelor statelor membre și al Uniunii și asupra cetățenilor este evident și ar putea afecta încrederea în democrație. [AM 15]

(11b)   Evitarea obligațiilor fiscale la nivelul întreprinderilor are un impact direct asupra bugetelor statelor membre și al Uniunii, precum și asupra repartizării eforturilor fiscale între categoriile de contribuabili, precum și între factorii economici. [AM 16]

(11c)   Statele membre ar trebui să aplice pe deplin principiul cooperării loiale în aspecte legate de concurența fiscală. [AM 17]

(11d)   Comisia, în calitate de gardian al tratatelor, ar trebui să se asigure că dreptul Uniunii și principiul cooperării loiale între statele membre sunt respectate pe deplin. [AM 18]

(11e)   Evaluarea și monitorizarea politicilor fiscale ale statelor membre la nivelul Uniunii ar elimina riscul punerii în aplicare de noi măsuri fiscale dăunătoare în statele membre. Monitorizarea respectării de către statele membre, jurisdicțiile, regiunile sau alte structuri administrative ale acestora a listei comune a Uniunii privind țările și teritoriile necooperante ar proteja piața unică și ar asigura funcționarea corespunzătoare și coerentă a acesteia. [AM 19]

(12)  Identificarea unei deficiențe generalizate necesită o evaluare calitativă aprofundată realizată de Comisie. Evaluarea respectivă se poate baza ar trebui să fie obiectivă, imparțială și transparentă și să se bazeze pe informații primite din toate sursele disponibile pertinente, ținând seama de criteriile utilizate în contextul negocierilor de aderare la Uniune, în special capitolele acquis-ului privind sistemul judiciar și drepturile fundamentale, justiția, libertatea și securitatea, controlul financiar și impozitarea, precum și orientările utilizate în contextul Mecanismului de cooperare și verificare în vederea urmăririi progreselor înregistrate de la toate un stat membru și de la instituțiile recunoscute, inclusiv hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene și ale Curții Europene a Drepturilor Omului, rezoluțiile Parlamentului European, rapoartele Curții de Conturi și concluziile și recomandările organizațiilor și rețelelor internaționale relevante, cum ar fi organismele organele Consiliului Europei, inclusiv, în special, lista de control a Comisiei de la Veneția cu privire la statul de drept, și rețelele internaționale relevante, cum ar fi rețelele europene ale curților supreme și ale consiliilor judiciare. [AM 20]

(12a)  Ar trebui instituit un grup consultativ de experți independenți în domeniul dreptului constituțional și al chestiunilor financiare și bugetare, cu scopul de a sprijini Comisia în evaluarea sa privind deficiențele generalizate. Grupul respectiv ar trebui să efectueze o evaluare anuală independentă a aspectelor legate de statul de drept în toate statele membre care afectează sau riscă să afecteze buna gestiune financiară sau protecția intereselor financiare ale Uniunii, ținând seama de informațiile furnizate de toate sursele relevante și de instituțiile recunoscute. Atunci când ia o decizie cu privire la adoptarea sau eliminarea unor posibile măsuri, Comisia ar trebui să țină seama de opiniile relevante exprimate de grupul respectiv. [AM 21]

(13)  Ar trebui stabilite măsurile posibile care pot fi adoptate în cazul unor deficiențe generalizate, precum și procedura care trebuie urmată pentru adoptarea măsurilor respective. Aceste măsuri ar trebui să includă suspendarea plăților și a angajamentelor, o reducere a finanțării în cadrul angajamentelor existente, precum și interdicția de a încheia noi angajamente cu destinatarii. [AM 22]

(14)  La stabilirea măsurilor care urmează a fi adoptate ar trebui să se aplice principiul proporționalității, în special ținându-se seama de gravitatea situației, de intervalul de timp scurs de la începerea comportamentului relevant, de durata și recurența acestuia, de intenția și de gradul de cooperare a statului membru vizat pentru a pune capăt încălcării deficienței generalizate în ceea ce privește statul de drept, precum și de efectele deficienței în cauză asupra fondurilor respective ale Uniunii.

(14a)  Este esențial ca interesele legitime ale destinatarilor și beneficiarilor finali să fie protejate în mod corespunzător atunci când se adoptă măsuri în cazul unor deficiențe generalizate. Atunci când are în vedere adoptarea unor măsuri, Comisia ar trebui să țină seama de impactul lor potențial asupra destinatarilor și beneficiarilor finali. Pentru a întări protecția destinatarilor sau beneficiarilor finali, Comisia ar trebui să furnizeze informații și orientări prin intermediul unui site sau al unui portal electronic, împreună cu instrumente adecvate pentru a informa Comisia cu privire la orice încălcare a obligației juridice a entităților guvernamentale și a statelor membre de a continua să efectueze plăți după adoptarea măsurilor în temeiul prezentului regulament. Dacă este necesar, pentru a se asigura că orice sumă datorată de entitățile guvernamentale sau de statele membre este plătită efectiv destinatarilor sau beneficiarilor finali, Comisia ar trebui să fie în măsură să recupereze plățile efectuate către aceste entități sau, după caz, să efectueze o corecție financiară prin reducerea sprijinului pentru un program și să transfere o sumă echivalentă în rezerva Uniunii, care urmează să fie utilizată în beneficiul destinatarilor sau al beneficiarilor finali. [AM 23]

(15)  Pentru a asigura punerea în aplicare uniformă a prezentului regulament și având în vedere importanța efectelor financiare a măsurilor impuse în temeiul prezentului regulament, ar trebui să i se confere competențe de executare Consiliului, care ar trebui să acționeze pe baza unei propuneri a Comisiei. Pentru a facilita adoptarea deciziilor care se impun pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii, ar trebui utilizat votul cu majoritate calificată inversă. [AM 24]

(15a)  Având în vedere efectul lor asupra bugetului Uniunii, măsurile instituite în temeiul prezentului regulament ar trebui să intre în vigoare numai după ce Parlamentul European și Consiliul au aprobat un transfer către o rezervă bugetară cu un cuantum echivalent cu valoarea măsurilor adoptate. Pentru a facilita adoptarea deciziilor care sunt necesare pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, astfel de transferuri ar trebui considerate a fi aprobate, cu excepția cazului în care, într-un termen stabilit, sunt modificate sau respinse de Parlamentul European sau Consiliu, cel din urmă hotărând cu majoritate calificată. [AM 25]

(16)  Înainte de a propune adoptarea oricărei măsuri în temeiul prezentului regulament, Comisia ar trebui să informeze statul membru vizat cu privire la motivele pentru care consideră că există o deficiență generalizată în ceea ce privește statul de drept în statul membru respectiv. Comisia ar trebui să informeze fără întârziere Parlamentul European și Consiliul cu privire la o astfel de notificare și conținutul acesteia. Statul membru în cauză ar trebui să aibă posibilitatea de a prezenta observații. Comisia ar trebui să țină seama de aceste observații. [AM 26]

(17)  Consiliul Comisia ar trebui să ridice măsurile cu efect suspensiv pe baza unei propuneri și să propună Parlamentului European și Consiliului să ridice total sau parțial rezerva bugetară a Comisiei măsurilor în cauză dacă situația care a condus la impunerea măsurilor respective a fost suficient remediată. [AM 27]

(18)  Comisia ar trebui să informeze Parlamentul European cu privire la toate măsurile propuse și adoptate în temeiul prezentului regulament, [AM 28]

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament instituie normele necesare pentru protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)  „statul de drept” se referă la valoarea este înțeles în legătură cu valorile Uniunii consacrată consacrate la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, TUE, precum și cu criteriile de aderare la Uniune menționate la articolul 49 din TUE; acesta include principii precum legalitatea – care implică un proces transparent, responsabil, democratic și pluralist de adoptare a legilor legislației; securitatea juridică; interzicerea caracterului arbitrar în exercitarea competențelor executive, o protecție; accesul la justiție și protecția jurisdicțională efectivă asigurată de în fața unor instanțe independente și imparțiale; inclusiv a drepturilor fundamentale stipulate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și în tratatele internaționale în domeniul drepturilor omului; separarea puterilor în stat; nediscriminarea și egalitatea în fața legii; [AM 29]

(b)  „deficiență generalizată în ceea ce privește statul de drept” înseamnă o practică sau o omisiune larg răspândită ori recurentă sau o măsură luată de autoritățile publice care afectează statul de drept, în cazul în care afectează sau riscă să afecteze principiile bunei gestiuni financiare sau protecția intereselor financiare ale Uniunii; o deficiență generalizată în ceea ce privește statul de drept poate fi, de asemenea, o consecință a unei amenințări sistemice la adresa valorilor Uniunii consacrate la articolul 2 din TUE, care afectează sau riscă să afecteze principiile bunei gestiuni financiare sau protecția intereselor financiare ale Uniunii; [AM 30]

(c)  „entitate guvernamentală” înseamnă toate autoritățile publice orice autoritate publică de la toate nivelurile de guvernare, inclusiv autoritățile naționale, regionale și locale, precum și organizațiile din statele membre în sensul [articolului articolului 2 punctul 42] din Regulamentul (UE, Euratom) nr. [...] 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(12) (denumit în continuare „Regulamentul financiar”). [AM 31]

Articolul 2a

Deficiențe generalizate

În special următoarele sunt considerate deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în cazul în care afectează sau riscă să afecteze principiile bunei gestiuni financiare sau protecția intereselor financiare ale Uniunii:

(a)  periclitarea independenței sistemului judiciar, inclusiv stabilind orice tip de limitări privind capacitatea de exercitare a funcțiilor judiciare în mod autonom, intervenind din exterior asupra garanțiilor de independență, limitând activitatea judiciară în temeiul unui ordin extern, revizuind în mod arbitrar normele privind numirea sau condițiile de muncă ale personalului judiciar, influențându-l în orice mod care îi pune în pericol imparțialitatea sau interferând cu independența avocaturii;

(b)  faptul de a nu preveni, corecta și sancționa decizii arbitrare sau ilegale ale autorităților publice, inclusiv ale autorităților de asigurare a respectării legii, faptul de a nu pune la dispoziție resursele financiare și umane, afectând funcționarea corespunzătoare a acestora, sau nerespectarea obligației de a garanta absența conflictelor de interese;

(c)  limitarea disponibilității și a eficacității căilor de atac, inclusiv prin intermediul unor norme procedurale restrictive, neexecutarea hotărârilor judecătorești sau limitarea anchetării, a urmăririi penale sau a sancționării efective a încălcărilor legii;

(d)  periclitarea capacității administrative a unui stat membru de a respecta obligațiile care decurg din statutul de membru al Uniunii, inclusiv capacitatea de a pune în aplicare în mod efectiv normele, standardele și politicile care alcătuiesc corpul dreptului Uniunii;

(e)  măsuri care reduc protecția comunicării confidențiale dintre avocat și client. [AM 32]

Articolul 3

Măsuri Riscuri la adresa intereselor financiare ale Uniunii [AM 33]

1.  Se iau măsuri adecvate în cazul în care O deficiență generalizată în ceea ce privește statul de drept într-un stat membru afectează sau riscă să afecteze principiile bunei gestiuni financiare sau protecția intereselor financiare ale Uniunii, în special poate fi constatată atunci când unul sau mai multe dintre următoarele, în special, sunt afectate sau riscă să fie afectate: [AM 34]

(a)  funcționarea corespunzătoare a autorităților din statul membru vizat care execută bugetul Uniunii, în special în contextul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice sau de acordare a granturilor, atunci când asigură monitorizarea și efectuează controale; [AM 35]

(aa)  buna funcționare a economiei de piață, respectând astfel concurența și forțele pieței din Uniune, precum și punerea în aplicare în mod eficace a obligațiilor care decurg din calitatea de membru, inclusiv adeziunea la obiectivul uniunii politice, economice și monetare; [AM 36]

(ab)  buna funcționare a autorităților care efectuează controale financiare, monitorizare și audituri interne și externe, precum și funcționarea corespunzătoare a sistemelor eficiente și transparente de gestiune financiară și de responsabilitate; [AM 37]

(b)  funcționarea corespunzătoare a organelor de urmărire penală cu privire la urmărirea penală a fraudei, inclusiv a fraudei fiscale, a corupției sau a altor încălcări ale legislației Uniunii având legătură cu execuția bugetului Uniunii; [AM 38]

(c)  controlul jurisdicțional efectiv de către instanțe independente al acțiunilor sau al omisiunilor autorităților menționate la literele (a), (ab) și (b); [AM 39]

(d)  prevenirea și sancționarea fraudei, inclusiv a fraudei fiscale, a corupției sau a altor încălcări ale legislației Uniunii având legătură cu execuția bugetului Uniunii și impunerea de către instanțele sau de către autoritățile administrative naționale de sancțiuni eficiente și disuasive în ceea ce privește destinatarii; [AM 40]

(e)  recuperarea fondurilor plătite în mod necuvenit;

(ea)   prevenirea și sancționarea evaziunii fiscale și a concurenței fiscale și funcționarea corespunzătoare a autorităților care contribuie la cooperarea administrativă în materie fiscală; [AM 41]

(f)  cooperarea eficace și în timp util cu Oficiul European de Luptă Antifraudă și, cu condiția participării statului membru în cauză, cu Parchetul European în cursul anchetelor sau al urmăririlor penale inițiate de acestea în temeiul propriilor acte juridice și în conformitate cu principiul cooperării loiale; [AM 42]

(fa)  execuția corectă a bugetului Uniunii în urma unei încălcări sistematice a drepturilor fundamentale. [AM 43]

2.  Următoarele fapte pot, în special, să fie considerate deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept:

(a)  periclitarea independenței sistemului judiciar;

(b)  faptul de a nu preveni, corecta și sancționa decizii arbitrare sau ilegale ale autorităților publice, inclusiv ale autorităților de asigurare a respectării legii, faptul de a nu pune la dispoziție resursele financiare și umane, afectând funcționarea corespunzătoare a acestora, sau nerespectarea obligației de a garanta absența conflictelor de interese;

(c)  limitarea disponibilității și a eficacității căilor de atac, inclusiv prin intermediul unor norme procedurale restrictive, neexecutarea hotărârilor judecătorești sau limitarea anchetării, a urmăririi penale sau a sancționării efective ale încălcărilor legii. [AM 44]

Articolul 3a

Grupul experților independenți

1.  Comisia instituie un grup de experți independenți („Grupul”).

Grupul este alcătuit din experți independenți în domeniul dreptului constituțional și al chestiunilor financiare și bugetare. Un expert este numit de parlamentul național al fiecărui stat membru și cinci experți sunt numiți de Parlamentul European. Componența Grupului asigură un echilibru de gen.

Ori de câte ori este cazul, reprezentanți ai organizațiilor și rețelelor relevante, cum ar fi Federația europeană a academiilor de științe și umaniste, Rețeaua europeană a instituțiilor naționale pentru drepturile omului, organismele Consiliului Europei, Comisia Europeană pentru eficiența justiției, Consiliul Barourilor și Societăților de Avocatură din Europa, Rețeaua pentru justiție fiscală, Organizația Națiunilor Unite, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, pot fi invitați ca observatori în cadrul Grupului, în conformitate cu normele procedurale menționate la alineatul (6).

2.  Atribuțiile consultative ale Grupului au scopul de a asista Comisia în identificarea deficiențelor generalizate în materie de stat de drept într-un stat membru, care afectează sau riscă să afecteze principiile bunei gestiuni financiare sau protecția intereselor financiare ale Uniunii.

Grupul evaluează anual situația din toate statele membre pe baza unor criterii și informații cantitative și calitative, ținând seama în mod corespunzător de informațiile și orientările menționate la articolul 5 alineatul (2).

3.  În fiecare an, Grupul publică un rezumat al constatărilor sale.

4.  În cadrul misiunii sale consultative și ținând seama de rezultatul considerațiilor de la alineatul (2), Grupul poate exprima un aviz cu privire la o deficiență generalizată în ceea ce privește statul de drept într-un stat membru.

Atunci când exprimă un aviz, Grupul încearcă să ajungă la un consens. În cazul în care nu se poate ajunge la un astfel de consens, Grupul își exprimă avizul printr-o majoritate simplă a membrilor săi.

5.  Atunci când adoptă acte de punere în aplicare în temeiul articolului 5 alineatul (6) și al articolul 6 alineatul (2), Comisia ia în considerare orice aviz relevant emis de Grup în conformitate cu alineatul (4) din prezentul articol.

6.  Grupul alege un președinte din rândul membrilor săi. Grupul își stabilește regulamentul de procedură. [AM 45]

Articolul 4

Conținutul măsurilor Măsuri pentru protejarea bugetului Uniunii [AM 46]

1.  Se În cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 3, se pot adopta una sau mai multe dintre următoarele măsuri adecvate: [AM 47]

(a)  în cazul în care Comisia execută bugetul Uniunii în cadrul gestiunii directe sau indirecte în temeiul articolului 62 literele (a) și (c) din Regulamentul financiar și destinatarul este o entitate guvernamentală:

(1)  suspendarea plăților sau a execuției angajamentului juridic sau rezilierea angajamentului juridic în temeiul articolului [131 alineatul (3)] din Regulamentul financiar;

(2)  interzicerea încheierii de noi angajamente juridice;

(b)  în cazul în care Comisia execută bugetul Uniunii în cadrul gestiunii partajate în temeiul [articolului 62 litera (b)] din Regulamentul financiar:

(1)  suspendarea aprobării unuia sau mai multor programe sau modificarea acestuia (acestora);

(2)  suspendarea angajamentelor;

(3)  reducerea angajamentelor, inclusiv prin intermediul unor corecții financiare sau al unor transferuri către alte programe de cheltuieli;

(4)  reducerea prefinanțării;

(5)  întreruperea termenelor de plată;

(6)  suspendarea plăților.

2.  Cu excepția cazului în care decizia de adoptare a măsurilor prevede altfel, impunerea măsurilor adecvate nu aduce atingere obligației entităților guvernamentale menționate la alineatul (1) litera (a) sau a statelor membre menționate la alineatul (1) litera (b) de a pune în aplicare programul sau fondul afectat de măsură, în special obligației de a face plăți destinatarilor sau beneficiarilor finali.

3.  Măsurile adoptate sunt proporționale cu natura, gravitatea, durata și amploarea deficienței generalizate în ceea ce privește statul de drept. În măsura posibilului, măsurile vizează acțiunile Uniunii afectate sau care ar putea fi afectate de deficiența respectivă. [AM 48]

3a.  Comisia furnizează informații și orientări pentru destinatarii sau beneficiarii finali privind obligațiile statelor membre menționate la alineatul (2) prin intermediul unui site sau al unui portal electronic.

Comisia oferă, pe același site sau portal, instrumente adecvate pentru ca destinatarii sau beneficiarii finali să informeze Comisia cu privire la orice încălcare a acestor obligații care, în opinia acestor destinatari sau beneficiari finali, îi afectează direct. Prezentul alineat se aplică într-un mod care asigură protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, în conformitate cu principiile stabilite în Directiva XXX (Directiva privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii). Informațiile furnizate de destinatarii sau beneficiarii finali în conformitate cu prezentul alineat pot fi luate în considerare de către Comisie numai în cazul în care sunt însoțite de o dovadă conform căreia destinatarul sau beneficiarul final în cauză a depus o plângere oficială la autoritatea competentă. [AM 49]

3b.  Pe baza informațiilor furnizate de către destinatarii sau beneficiarii finali în conformitate cu alineatul (3a), Comisia se asigură că orice sumă datorată de entități guvernamentale sau de statele membre în conformitate cu alineatul (2) este plătită efectiv destinatarilor sau beneficiarilor finali.

În cazul în care este necesar:

(a)  în ceea ce privește fondurile din bugetul Uniunii gestionate în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul financiar, Comisia:

(i)  recuperează plata efectuată către oricare dintre organismele menționate la articolul 62 alineatul (1) litera (c) punctele (v)-(vii) din Regulamentul financiar pentru o sumă echivalentă cu suma neplătită destinatarilor sau beneficiarilor finali, cu încălcarea alineatului (2) din prezentul articol;

(ii)  transferă o sumă echivalentă cu suma menționată la punctul anterior în rezerva Uniunii menționată la articolul 12 din Regulamentul XXX al Consiliului (Regulamentul privind CFM). Această sumă este considerată ca fiind o marjă lăsată disponibilă în sensul articolului 12 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul XXX al Consiliului (Regulamentul privind CFM) și este mobilizată în conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul XXX al Consiliului (Regulamentul privind CFM), în beneficiul, în măsura posibilului, destinatarilor sau al beneficiarilor finali menționați la alineatul (2) din prezentul articol;

(b)  în ceea ce privește fondurile din bugetul Uniunii gestionate în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul financiar:

(i)  obligația autorităților guvernamentale sau a statelor membre menționată la alineatul (2) din prezentul articol este considerată o obligație a statelor membre în sensul [articolului 63] din Regulamentul XXX (Regulamentul RDC). Orice încălcare a unei astfel de obligații este tratată în conformitate cu [articolul 98] din Regulamentul XXX (Regulamentul RDC);

(ii)  suma care rezultă din reducerea contribuției din partea fondurilor la un program, în aplicarea [articolului 98] din Regulamentul XXX (Regulamentul RDC) este transferată de Comisie în rezerva Uniunii menționată la articolul 12 din Regulamentul XXX al Consiliului (Regulamentul privind CFM). Această sumă este considerată ca fiind o marjă lăsată disponibilă în sensul articolului 12 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul XXX al Consiliului (Regulamentul privind CFM) și este mobilizată în conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul XXC al Consiliului (Regulamentul privind CFM), în beneficiul, în măsura posibilului, destinatarilor sau al beneficiarilor finali menționați la alineatul (2) din prezentul articol. [AM 50]

Articolul 5

Procedură

1.  În cazul în care Comisia, ținând cont de eventualele opinii ale Grupului, constată că are motive rezonabile de a considera că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 3, aceasta trimite statului membru respectiv o notificare scrisă, precizând motivele care stau la baza constatărilor sale. Comisia informează fără întârziere Parlamentul European și Consiliul cu privire la o astfel de notificare și conținutul acesteia. [AM 51]

2.  Comisia poate lua Atunci când analizează dacă sunt îndeplinite condițiile menționate la articolul 3, Comisia ia în considerare toate informațiile relevante, inclusiv avizele Grupului, hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene, rezoluțiile Parlamentului European, rapoartele Curții de Conturi, precum și concluziile și recomandările organizațiilor și rețelelor internaționale relevante. Comisia ia, de asemenea, în considerare criteriile utilizate în contextul negocierilor de aderare la Uniune, în special capitolele acquis-ului privind sistemul judiciar și drepturile fundamentale, justiția, libertatea și securitatea, controlul financiar și impozitarea, precum și orientările utilizate în contextul Mecanismului de cooperare și verificare în vederea urmăririi progreselor înregistrate de un stat membru. [AM 52]

3.  Comisia poate solicita orice informații suplimentare de care are nevoie pentru evaluarea sa, atât înainte, cât și după ce a făcut o constatare în temeiul alineatului (1).

4.  Statul membru vizat furnizează toate informațiile cerute și poate face observații într-un termen stabilit de Comisie, care nu poate fi mai scurt de o lună, nici mai lung de trei luni de la data notificării constatării. În observațiile sale, statul membru poate propune adoptarea unor măsuri de remediere. [AM 53]

5.  Comisia ia în considerare informațiile primite și observațiile făcute de statul membru vizat, precum și adecvarea măsurilor de remediere propuse atunci când decide dacă să prezinte adopte sau nu o propunere de decizie privind impunerea unor măsuri adecvate oricare dintre măsurile prevăzute la articolul 4. Comisia decide în legătură cu acțiunile întreprinse ulterior cu privire la informațiile primite în termenul orientativ de o lună și, în orice caz, într-un termen rezonabil de la data primirii informațiilor respective. [AM 54]

5a.  Atunci când analizează proporționalitatea măsurilor care urmează să fie impuse, Comisia ține seama în mod corespunzător de informațiile și orientările menționate la alineatul (2). [AM 55]

6.  În cazul în care consideră că s-a stabilit existența unei deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept, Comisia prezintă Consiliului o propunere pentru un adoptă, prin intermediul unui act de punere în aplicare, o decizie privind măsurile adecvate menționate la articolul 4. [AM 56]

6a.  În același timp cu adoptarea deciziei, Comisia prezintă simultan Parlamentului European și Consiliului o propunere de transfer către o rezervă bugetară a unui cuantum echivalent cu valoarea măsurilor adoptate. [AM 57]

6b.  Prin derogare de la articolul 31 alineatele (4) și (6) din Regulamentul financiar, Parlamentul European și Consiliul deliberează cu privire la propunerea de transfer în termen de patru săptămâni de la primirea acesteia de către cele două instituții. Propunerea de transfer se consideră aprobată, cu excepția cazului în care, în acest termen de patru săptămâni, Parlamentul European, hotărând cu majoritatea voturilor exprimate, sau Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, o modifică sau o respinge. În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul modifică propunerea de transfer, se aplică articolul 31 alineatul (8) din Regulamentul financiar. [AM 58]

6c.  Decizia menționată la alineatul (6) intră în vigoare în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu resping propunerea de transfer în termenul menționat la alineatul (6b). [AM 59]

7.  Se consideră că decizia este adoptată de Consiliu, cu excepția cazului în care acesta decide, cu majoritate calificată, să respingă propunerea Comisiei în termen de o lună de la adoptarea propunerii de către Comisie. [AM 60]

8.  Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate modifica propunerea Comisiei și poate adopta textul modificat drept decizie a Consiliului. [AM 61]

Articolul 6

Ridicarea măsurilor

1.  Statul membru vizat poate, în orice moment, să prezinte Comisiei o notificare oficială incluzând elemente de probă pentru a arăta că deficiența generalizată în ceea ce privește statul de drept a fost remediată sau a încetat să mai existe. [AM 62]

2.  Comisia La cererea statului membru în cauză sau din proprie inițiativă, Comisia, ținând cont de eventualele avize ale Grupului, evaluează situația din statul membru vizat în termenul orientativ de o lună și, în orice caz, într-un termen rezonabil de la data primirii notificării oficiale. Odată ce deficiențele generalizate în ceea ce privește statul de drept pe baza cărora au fost adoptate măsurile adecvate menționate la articolul 4 încetează să mai existe, integral sau parțial, Comisia prezintă Consiliului adoptă fără întârziere o propunere de decizie de ridicare a respectivelor măsuri, integral sau parțial. În același timp cu adoptarea deciziei sale, Comisia prezintă simultan Parlamentului European și Consiliului o propunere de ridicare, în totalitate sau parțial, a rezervei bugetare menționate la articolul 5 alineatul (6a). Se aplică procedura prevăzută la articolul 5 alineatele (2), (4), (5), (6), (6b) și (7 6c). [AM 63]

3.  În cazul ridicării măsurilor privind suspendarea aprobării unuia sau a mai multor programe sau modificările acestora menționată la articolul 4 alineatul (2) litera (b) punctul (i) sau privind suspendarea angajamentelor menționată la articolul 4 alineatul (2) litera (b) punctul (ii), sumele corespunzătoare angajamentelor suspendate sunt înscrise în buget sub rezerva articolului 7 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. XXXX (Regulamentul privind CFM). Angajamentele suspendate ale exercițiului n pot fi înscrise în buget cel târziu în exercițiul n+2. Începând cu anul n+3, o sumă echivalentă cu angajamentele suspendate se introduce în rezerva Uniunii pentru angajamente prevăzută la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. XXXX al Consiliului (Regulamentul privind CFM). [AM 64]

Articolul 7

Informarea Parlamentului European

Comisia informează de îndată Parlamentul European cu privire la toate măsurile propuse sau adoptate în temeiul articolelor 4 și 5. [AM 65]

Articolul 7a

Raportarea

Comisia raportează Parlamentului European și Consiliului cu privire la aplicarea prezentului regulament, în special cu privire la eficacitatea măsurilor adoptate, dacă este cazul, în termen de cel mult cinci ani de la data intrării sale în vigoare.

În cazul în care este necesar, raportul este însoțit de propuneri adecvate. [AM 66]

Articolul 8

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2021. [AM 67]

Articolul 8a

Includerea în Regulamentul financiar

Conținutul prezentului regulament se introduce în Regulamentul financiar la următoarea revizuire a acestuia. [AM 68]

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European, Pentru Consiliu,

Președintele Președintele

(1)JO C 291, 17.8.2018, p. 1.
(2) Poziția Parlamentului European din 4 aprilie 2019.
(3)Hotărârea Curții de Justiție din 29 aprilie 2004, CAS Succhi di Frutta, C-496/99, PECLI:EU:C:2004:236, punctul 63.
(4)Hotărârea Curții de Justiție din 12 noiembrie 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato/Srl Meridionale Industria Salumi și alții Ditta Italo Orlandi & Figlio și Ditta Vincenzo Divella/Amministrazione delle finanze dello Stato. Cauzele conexate 212-217/80, ECLI:EU:C:1981:270, punctul 10.
(5)Hotărârea Curții de Justiție din 21 septembrie 1989, Hoechst, cauzele conexate 46/87 și 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, punctul 19.
(6)Hotărârea Curții de Justiție din 10 noiembrie 2016, Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, punctul 36; hotărârea Curții de Justiție din 10 noiembrie 2016, PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, punctul 35 și hotărârea Curții de Justiție din 22 decembrie 2010, DEB, C­279/09, ECLI:EU:C:2010:811, punctul 58.
(7)Hotărârea Curții de Justiție din 27 februarie 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, punctele 31, 40-41; hotărârea Curții de Justiție din 25 iulie 2018, LM, C-216/18, PPU, ECLI:EU:C:2018:586, punctele 63-67.
(8)Comunicarea Comisiei „Un nou cadru al UE pentru consolidarea statului de drept”, COM(2014)0158, anexa I.
(9) Raportul Comisiei de la Veneția din 4 aprilie 2011 Studiul nr. 512/2009 (CDL-AD(2011)003rev).
(10)Cauza C-64/16, punctele 32-36.
(11)Cauza C-64/16, punctele 40-41.
(12) Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

Ultima actualizare: 6 octombrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate