Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0136(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0469/2018

Predkladané texty :

A8-0469/2018

Rozpravy :

PV 16/01/2019 - 29
CRE 16/01/2019 - 29

Hlasovanie :

PV 17/01/2019 - 10.8
CRE 17/01/2019 - 10.8
Vysvetlenie hlasovaní
PV 04/04/2019 - 6.17

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0038
P8_TA(2019)0349

Prijaté texty
PDF 242kWORD 68k
Štvrtok, 4. apríla 2019 - Brusel Finálna verzia
Ochrana rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch ***I
P8_TA(2019)0349A8-0469/2018
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch (COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0324),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 322 ods. 1 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie a na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0178/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  zo zreteľom na stanovisko Dvora audítorov zo 17. augusta 2018(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na spoločné schôdze Výboru pre rozpočet a Výboru pre kontrolu rozpočtu podľa článku 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a Výboru pre kontrolu rozpočtu a na stanoviská Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, Výboru pre regionálny rozvoj a Výboru pre ústavné veci (A8-0469/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(2);

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 291, 17.8.2018, s. 1.
(2) Táto pozícia zodpovedá pozmeňujúcim návrhom prijatým 17. januára 2019 (Prijaté texty, P8_TA(2019)0038).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../... o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch
P8_TC1-COD(2018)0136

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 322 ods. 1 písm. a),

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov(1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(2),

keďže:

(1)  Zásada Únia je založená na hodnotách rešpektovania ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu je jednou zo základných hodnôt a dodržiavania ľudských práv vrátane práv príslušníkov menšín, na ktorej je postavená myšlienka zakotvených v článku 2 Zmluvy o Európskej únie únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“) a v kritériách pre členstvo v Únii. Ako sa uvádza v článku 2 Zmluvy o Európskej únii , tieto hodnoty sú spoločné pre členské štáty v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi. [PN 1]

(1a)  Členské štáty by mali svoje záväzky dodržiavať a ísť príkladom tým, že ich budú skutočne plniť a postupovať smerom k spoločnej kultúre právneho štátu ako všeobecnej hodnoty, ktorú by všetky dotknuté strany mali uplatňovať rovnakým spôsobom. Úplné dodržiavanie a presadzovanie týchto zásad je základným predpokladom legitímnosti európskeho projektu ako celku a základnou podmienkou budovania dôvery občanov v Úniu a zabezpečenia účinného vykonávania jej politík. [PN 2]

(1b)  V súlade s článkom 2, článkom 3 ods. 1 a článkom 7 Zmluvy o EÚ má Únia možnosť konať s cieľom chrániť svoje ústavné jadro a spoločné hodnoty, na ktorých je založená, vrátane svojich rozpočtových zásad. Členské štáty, inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie, ako aj kandidátske krajiny musia dodržiavať, ochraňovať a presadzovať tieto zásady a hodnoty a majú povinnosť lojálnej spolupráce. [PN 3]

(2)  Zásada právneho štátu si vyžaduje, aby všetky subjekty verejnej moci konali v rámci obmedzení stanovených v zákone, v súlade s hodnotami demokracie a základnými právami dodržiavaním základných práv, ako aj pod kontrolou nezávislých a nestranných súdov. Vyžaduje sa v nej najmä to, aby sa dodržiavali zásady zákonnosti(3), vrátane transparentného, zodpovedného a demokratického procesu prijímania právnych predpisov, právnej istoty(4), zákazu svojvoľných výkonných právomocí(5), oddelenia právomocí deľby moci(6), prístupu k spravodlivosti a účinnej súdnej ochrany nezávislými súdmi ochrany na nezávislých a nestranných súdoch(7),(8). Tieto zásady sa odzrkadľujú okrem iného na úrovni Benátskej komisie Rady Európy a tiež na základe príslušnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva(9). [PN 4]

(2a)  Prístupové kritériá, alebo kodanské kritériá, stanovené Európskou radou na jej zasadnutí v Kodani v roku 1993 a posilnené Európskou radou v Madride v roku 1995, sú základnými podmienkami, ktoré musia spĺňať všetky kandidátske krajiny, aby sa stali členskými štátmi. Medzi tieto kritériá patrí stabilita inštitúcií zaručujúcich demokraciu, právny štát, ľudské práva a rešpektovanie a ochrana menšín; fungujúce trhové hospodárstvo a schopnosť čeliť konkurencii a trhovým silám; a schopnosť splniť záväzky vyplývajúce z členstva v Únii. [PN 5]

(2b)  Nesplnenie požadovaných noriem, hodnôt a demokratických zásad zo strany kandidátskej krajiny má za následok, že jej pristúpenie k Únii sa oneskorí, kým všetky tieto normy v plnom rozsahu nesplní. Povinnosti uložené kandidátskym krajinám na základe kodanských kritérií sa v členských štátoch po ich pristúpení k Únii naďalej uplatňujú v zmysle článku 2 Zmluvy o EÚ a zásady lojálnej spolupráce zakotvenej v článku 4 Zmluvy o EÚ. Členské štáty by sa preto mali pravidelne posudzovať s cieľom overiť, či ich právne predpisy a postupy aj naďalej spĺňajú uvedené kritériá a spoločné hodnoty, na ktorých je založená Únia, čím by sa vytvoril pevný právny a administratívny rámec na vykonávanie politík Únie. [PN 6]

(3)  Zásada Hoci neexistuje hierarchia hodnôt Únie, dodržiavanie zásady právneho štátu je základným predpokladom pre ochranu ďalších základných hodnôt, na ktorých je postavená Európska únia, ako napríklad sloboda, demokracia, rovnosť a dodržiavanie ľudských práv. Dodržiavanie zásady právneho štátu prirodzene súvisí s dodržiavaním demokracie a základných práv: bez dodržiavania zásady právneho štátu nemôže existovať demokracia a dodržiavanie základných práv a naopak. Súdržnosť a konzistentnosť vnútornej a vonkajšej demokracie, právneho štátu a politiky v oblasti základných práv je kľúčom k dôveryhodnosti Únie. [PN 7]

(4)  Vždy, keď členské štáty plnia rozpočet Únie, a bez ohľadu na to, aký spôsob plnenia sa rozhodnú použiť, dodržiavanie zásady právneho štátu je nevyhnutným predpokladom na to, aby sa naplnili zásady správneho finančného riadenia zakotvené v článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

(5)  Správne finančné riadenie môžu členské štáty zabezpečiť len vtedy, ak verejné orgány konajú v súlade so zákonom, ak sú porušenia zákona účinne stíhané vyšetrovacími zložkami a prokuratúrou a ak rozhodnutia verejných orgánov môžu byť predmetom účinného súdneho preskúmania zo strany nezávislých súdov a Súdneho dvora Európskej únie.

(6)  Justičné orgány Mala by mali konať nezávisle byť vždy zaručená nezávislosťnestranne nestrannosť justície a vyšetrovacie zložky a prokuratúra by mali mať možnosť náležite vykonávať svoju funkciu. Mali by disponovať dostatočnými zdrojmi a postupmi na to, aby mohli konať účinne a pri plnom dodržiavaní práva na spravodlivý proces. Tieto podmienky sú nevyhnutné ako minimálna záruka proti nezákonným a svojvoľným rozhodnutiam verejných orgánov, ktoré by mohli oslabiť tieto základné zásady a poškodiť finančné záujmy Únie. [PN 8]

(7)  V rámci nezávislosti súdnictva sa predpokladá najmä to, že dotknutý orgán dokáže vykonávať svoje súdne funkcie úplne autonómne bez toho, aby podliehal akémukoľvek obmedzovaniu zo strany hierarchie alebo aby bol podriadený akémukoľvek inému orgánu, a bez toho, aby dostával príkazy alebo pokyny z akéhokoľvek iného zdroja, a že je tak chránený pred vonkajšími zásahmi alebo tlakmi, ktoré by mohli zhoršiť nezávislý úsudok jeho členov a ovplyvniť jeho rozhodovanie. Záruka nezávislosti a nestrannosti si vyžaduje pravidlá, najmä pokiaľ ide o zloženie daného orgánu a vymenúvanie, dĺžku funkčného obdobia a dôvody zamietnutia alebo odvolania jeho členov, aby sa odstránili akékoľvek oprávnené pochybnosti v mysli osôb podliehajúcich súdnej právomoci, pokiaľ ide o neovplyvniteľnosť uvedeného orgánu z vonkajšieho hľadiska a jeho neutralitu vo vzťahu k protichodným záujmom.

(7a)   Nezávislosť prokuratúry a súdnictva zahŕňa formálnu (de jure) aj skutočnú (de facto) nezávislosť prokuratúry a súdnictva a jednotlivých prokurátorov a sudcov. [PN 9]

(8)  Dodržiavanie zásady právneho štátu nie je dôležité nemá zásadný význam len pre občanov Únie, ale aj pre obchodné iniciatívy, inovácie, investície, hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a riadne fungovanie vnútorného trhu, ktoré bude najväčšmi udržateľne prekvitať len vtedy, ak sa zavedie solídny právny a inštitucionálny rámec. [PN 10]

(8a)  Integrácia existujúcich monitorovacích mechanizmov Únie, ako je mechanizmus spolupráce a overovania, porovnávací prehľad v oblasti justície a správy o boji proti korupcii, do širšieho rámca monitorovania právneho štátu by mohla poskytnúť účinnejšie a účelnejšie kontrolné mechanizmy na ochranu finančných záujmov Únie. [PN 11]

(8b)   Nedostatok transparentnosti, svojvoľná diskriminácia, narúšanie hospodárskej súťaže a rozdielne podmienky na vnútornom trhu i mimo neho, vplyv na integritu jednotného trhu a spravodlivosť, stabilitu a legitimitu daňového systému, zvýšené hospodárske nerovnosti, nespravodlivá hospodárska súťaž medzi štátmi, sociálna nespokojnosť, nedôvera a demokratický deficit sú príkladom niektorých negatívnych účinkov škodlivých daňových praktík. [PN 12]

(9)  Článok 19 ZEÚ, ktorý obsahuje konkrétny odkaz na hodnotu právneho štátu uvedenú v článku 2 ZEÚ, od členských štátov vyžaduje, aby poskytovali účinnú právnu ochranu v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje právo Únie, a to aj v tých oblastiach, ktoré sa týkajú plnenia rozpočtu Únie. Samotná existencia účinného súdneho preskúmania navrhnutého na to, aby sa zabezpečil súlad s právom Únie, je prapodstatou zásady právneho štátu a vyžaduje si existenciu nezávislých súdov(10). Zachovávanie nezávislosti súdov má zásadný význam, čo potvrdzuje aj článok 47 druhý pododsek Charty základných práv Európskej únie(11). Platí to najmä pre súdne preskúmanie platnosti opatrení, zmlúv alebo iných nástrojov, na základe ktorých vznikajú verejné výdavky alebo dlhy, okrem iného v kontexte postupov verejného obstarávania, ktoré takisto môžu byť predložené na súd.

(10)  Existuje teda jasný vzťah medzi dodržiavaním zásady právneho štátu a efektívnym plnením rozpočtu Únie v súlade so zásadami správneho finančného riadenia.

(10a)  Únia má k dispozícii veľké množstvo nástrojov a postupov na zabezpečenie úplného a riadneho uplatňovania zásad a hodnôt stanovených v Zmluve o EÚ, ale v súčasnosti od inštitúcií Únie neprichádza žiadna rýchla a účinná reakcia, najmä na zabezpečenie riadneho finančného hospodárenia. Existujúce nástroje by sa mali presadzovať, hodnotiť a dopĺňať v rámci mechanizmu právneho štátu, aby boli primerané a účinné. [PN 13]

(11)  Všeobecné nedostatky v členských štátoch v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu, ktoré ovplyvňujú najmä riadne fungovanie verejných orgánov a účinné súdne preskúmanie, môžu vážne poškodiť finančné záujmy Únie. Účinné vyšetrenie takýchto nedostatkov a uplatňovanie účinných a primeraných opatrení v prípade zistenia všeobecného nedostatku sú potrebné nielen na zabezpečenie finančných záujmov Únie vrátane účinného výberu príjmov, ale aj na zabezpečenie dôvery verejnosti v Úniu a jej inštitúcie. Iba nezávislé súdnictvo, ktoré presadzuje právny štát a právnu istotu vo všetkých členských štátoch, môže v konečnom dôsledku zaručiť dostatočnú ochranu finančných prostriedkov z rozpočtu Únie. [PN 14]

(11a)   Rozsah daňových únikov a vyhýbania sa daňovým povinnostiam Komisia odhaduje až do výšky 1 bilióna EUR ročne. Negatívny vplyv takýchto praktík na rozpočty členských štátov a Únie a na občanov je zreteľný a môže viesť k oslabeniu dôvery v demokraciu. [PN 15]

(11b)   Vyhýbanie sa daňovým povinnostiam zo strany podnikov má priamy vplyv na rozpočet členských štátov a rozpočet Únie a na rozdelenie daňového úsilia medzi kategórie daňovníkov, ako aj medzi ekonomické faktory. [PN 16]

(11c)   Členské štáty by mali v záležitostiach daňovej súťaže v plnej miere uplatňovať zásadu lojálnej spolupráce. [PN 17]

(11d)   Komisia by ako strážkyňa zmlúv mala zabezpečiť, aby sa v plnej miere dodržiavalo právo Únie a zásada lojálnej spolupráce medzi členskými štátmi. [PN 18]

(11e)   Posudzovanie a monitorovanie daňových politík členských štátov na úrovni Únie by zabezpečilo, aby v členských štátoch nedochádzalo k vykonávaniu nových škodlivých daňových opatrení. Monitorovanie súladu členských štátov, ich právomocí, regiónov alebo iných administratívnych štruktúr so spoločným únijným zoznamom nespolupracujúcich jurisdikcií by zabezpečilo jednotný trh a jeho riadne a súdržné fungovanie. [PN 19]

(12)  Identifikácia Zistenie všeobecného nedostatku si vyžaduje, aby Komisia uskutočnila dôkladné kvalitatívne posúdenie. Uvedené Toto posúdenie by mohlo vychádzať z informácií pochádzajúcich malo byť objektívne, nestranné a transparentné a malo by byť založené na informáciách zo všetkých dostupných príslušných zdrojov, pričom sa zohľadnia kritériá používané v kontexte prístupových rokovaní Únie, najmä kapitoly acquis v oblasti súdnictvauznaných základných práv, v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti, v oblasti finančnej kontroly a zdaňovania, ako aj usmernenia používané v kontexte mechanizmu spolupráce a overovania s cieľom sledovať pokrok členského štátu, a od uznávaných inštitúcií vrátane rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva, uznesení Európskeho parlamentu, správ Dvora audítorov a záverov a odporúčaní relevantných príslušných medzinárodných organizácií a sietí, akými akonapríklad orgány Rady Európy, najmä zoznamu kritérií právneho štátu ustanoveného Benátskou komisiou,príslušných medzinárodných sietí, ako sú európske siete najvyšších súdov a súdnych rád. [PN 20]

(12a)  Mala by sa zriadiť poradná skupina nezávislých odborníkov v oblasti ústavného práva a finančných a rozpočtových záležitostí s cieľom pomôcť Komisii pri posudzovaní všeobecných nedostatkov. Táto skupina by mala vykonať nezávislé ročné posúdenie otázok v oblasti právneho štátu vo všetkých členských štátoch, ktoré ovplyvňujú alebo môžu ovplyvniť riadne finančné hospodárenie alebo ochranu finančných záujmov Únie, pričom by sa mali zohľadniť informácie od všetkých príslušných zdrojov a uznaných inštitúcií. Komisia by mala pri prijímaní rozhodnutia o prijatí alebo zrušení možných opatrení zohľadniť príslušné stanoviská tejto poradnej skupiny. [PN 21]

(13)  Mali by sa určiť možné opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade všeobecných nedostatkov, ako aj postup ich prijímania. Uvedené opatrenia by mali zahŕňať pozastavenie platieb a záväzkov, zníženie financovania v rámci existujúcich záväzkov a zákaz uzatvárať s príjemcami nové záväzky. [PN 22]

(14)  Pri určovaní opatrení, ktoré sa majú prijať, by sa mala uplatňovať zásada proporcionality, a to najmä tak, že sa zohľadní závažnosť situácie, čas, ktorý uplynul od príslušného konania, jeho trvanie a jeho opakovaná povaha, úmysel a stupeň spolupráce dotknutého členského štátu pri skoncovaní so všeobecným nedostatkom v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu, ako aj účinky uvedeného nedostatku na príslušné finančné prostriedky Únie.

(14a)  Je nevyhnutné, aby sa pri prijímaní opatrení v prípade všeobecných nedostatkov riadne chránili oprávnené záujmy konečných prijímateľov. Pri zvažovaní opatrení, ktoré sa majú prijať, by Komisia mala zohľadniť ich potenciálny vplyv na konečných prijímateľov. V záujme posilnenia ochrany konečných prijímateľov by Komisia mala poskytnúť informácie a usmernenia na webovom sídle alebo portáli spolu s vhodnými nástrojmi, aby ju mohli informovať o akomkoľvek porušení zákonnej povinnosti subjektov verejnej správy a členských štátov pokračovať v platbách po prijatí opatrení na základe tohto nariadenia. V prípade potreby by Komisia mala mať možnosť vymáhať platby uskutočnené v prospech týchto subjektov alebo, ak je to vhodné, uskutočniť finančnú opravu znížením podpory programu, a previesť rovnocennú sumu do rezervy Únie, ktorá sa má použiť v prospech konečných prijímateľov, aby sa zabezpečilo, že všetky sumy splatné subjektmi verejnej správy alebo členskými štátmi sú skutočne vyplatené konečným prijímateľom. [PN 23]

(15)  S cieľom zabezpečiť jednotné vykonávanie tohto nariadenia a s ohľadom na dôležitosť finančných účinkov opatrení ukladaných podľa tohto nariadenia by sa na Radu Komisiu mali preniesť vykonávacie právomoci, pričom Rada by mala konať na základe návrhu Komisie. S cieľom uľahčiť prijímanie rozhodnutí, ktoré sú nevyhnutné na ochranu finančných záujmov Únie, by sa malo uplatňovať hlasovanie na základe pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny. [PN 24]

(15a)  Vzhľadom na to, že opatrenia uložené podľa tohto nariadenia majú vplyv na rozpočet Únie, mali by nadobudnúť účinnosť až potom, čo Európsky parlament a Rada schvália presun sumy rovnajúcej sa hodnote prijatých opatrení do rozpočtovej rezervy. S cieľom uľahčiť prijímanie rozhodnutí, ktoré sú nevyhnutné na ochranu finančných záujmov Únie, by sa takéto presuny mali považovať za schválené, pokiaľ ich Európsky parlament alebo Rada, ktorá koná kvalifikovanou väčšinou, v stanovenej lehote nezmenia alebo nezamietnu. [PN 25]

(16)  Pred tým, ako dôjde k návrhu na prijatie akéhokoľvek opatrenia podľa tohto nariadenia, by Komisia mala dotknutý členský štát informovať o tom, prečo sa domnieva, že v uvedenom členskom štáte by mohol existovať všeobecný nedostatok v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu. Komisia by mala bezodkladne informovať Európsky parlament a Radu o každom takomto oznámení a jeho obsahu. Dotknutý členský štát by mal mať možnosť predložiť svoje pripomienky. Komisia a Rada by tieto pripomienky mali mala zohľadniť. [PN 26]

(17)  Rada Komisia by mala na návrh Komisie zrušiť opatrenia s odkladným účinkom a navrhnúť Európskemu parlamentu a Rade úplné alebo čiastočné zrušenie rozpočtovej rezervy predmetných opatrení, ak došlo k dostatočnému napraveniu situácie je situácia, ktorá viedla k uloženiu uvedených týchto opatrení, v dostatočnej miere napravená, [PN 27]

(18)  Komisia by mala Európsky parlament priebežne informovať o akýchkoľvek opatreniach navrhnutých a prijatých podľa tohto nariadenia, [PN 28]

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá nevyhnutné na ochranu rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)  „právny štát“ alebo „zásada právneho štátu“ je hodnota sa chápe so zreteľom na hodnoty Únie zakotvená zakotvené v článku 2 Zmluvy o Európskej únii, ktorá EÚ a v kritériách pre členstvo v Únii; zahŕňa zásady zákonnosti vrátane transparentného, zodpovedného, demokratického a pluralistického procesu prijímania zákonov právnych predpisov; právnej istoty; zákazu svojvoľných výkonných právomocí; prístup k spravodlivosti a účinnej súdnej ochrany nezávislými súdmi ochrany na nezávislých a nestranných súdoch vrátane základných práv, ako sa stanovuje v Charte základných práv Európskej únie a v medzinárodných zmluvách o ľudských právach; oddelenia právomocí deľbu moci; nediskrimináciurovnosti rovnosť pred zákonom; [PN 29]

b)  „všeobecný nedostatok v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu“ je rozšírené alebo opakujúce sa konanie alebo nekonanie, resp. opatrenie verejných orgánov, ktoré má vplyv na právny štát, ak ovplyvňuje alebo by mohlo ovplyvňovať zásady riadneho finančného riadenia alebo ochranu finančných záujmov Únie; všeobecný nedostatok v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu môže byť tiež dôsledkom systémovej hrozby pre hodnoty Únie zakotvené v článku 2 Zmluvy o EÚ, ktorá ovplyvňuje alebo by mohla ovplyvňovať zásady riadneho finančného riadenia alebo ochranu finančných záujmov Únie; [PN 30]

c)  „subjekt verejnej správy“ sú všetky verejné orgány je ktorýkoľvek verejný orgán na všetkých úrovniach verejnej správy vrátane orgánov štátnej a regionálnej správy a miestnej samosprávy, ako aj organizácie organizácií členských štátov v zmysle [článku 2 ods. 42] nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. […] 2018/1046(12) („nariadenie o rozpočtových pravidlách“). [PN 31]

Článok 2a

Všeobecné nedostatky

Za všeobecný nedostatok v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu sa považujú najmä tieto prípady, ak ovplyvňujú alebo by mohli ovplyvňovať zásady riadneho finančného hospodárenia alebo ochranu finančných záujmov Únie:

a)  ohrozovanie nezávislosti súdnictva vrátane stanovenia akýchkoľvek obmedzení týkajúcich sa schopnosti nezávisle vykonávať funkcie justičného orgánu externým zasahovaním do zabezpečovania nezávislosti, obmedzovaním rozhodovania podľa externého poriadku, svojvoľným revidovaním pravidiel týkajúcich sa menovania justičného personálu alebo podmienok poskytovania ich služieb alebo ovplyvňovaním justičných pracovníkov akýmkoľvek spôsobom ohrozujúcim ich nestrannosť alebo zasahovaním do nezávislosti právneho zastupovania;

b)  nezabránenie svojvoľnému alebo nezákonnému rozhodovaniu verejných orgánov vrátane orgánov presadzovania práva, jeho nenapravenie a nepotrestanie, neposkytnutie finančných a ľudských zdrojov s vplyvom na ich riadne fungovanie alebo nezabezpečenie absencie konfliktov záujmov;

c)  obmedzovanie dostupnosti a účinnosti právnych opravných prostriedkov, a to aj reštriktívnymi procesnými pravidlami, nedostatočné vykonávanie rozsudkov alebo obmedzovanie účinného vyšetrovania, stíhania alebo trestania porušení zákona;

d)  ohrozovanie administratívnej schopnosti členského štátu dodržiavať povinnosti vyplývajúce z členstva v Únii vrátane schopnosti účinne vykonávať pravidlá, normy a politiky, ktoré tvoria súbor právnych predpisov Únie;

e)  opatrenia, ktoré oslabujú ochranu dôvernej komunikácie medzi advokátom a klientom. [PN 32]

Článok 3

Opatrenia Riziká pre ochranu finančných záujmov Únie [PN 33]

1.  Náležité opatrenia sa prijmú vtedy, ak má Všeobecný nedostatok v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členskom štáte vplyv alebo existuje riziko, že sa môže mať vplyv stanoviť, na zásady správneho finančného riadenia ak je alebo na ochranu finančných záujmov Únie, a to by mohlo byť ovplyvnené jedno alebo viaceré z uvedeného, najmä na: [PN 34]

a)  riadne fungovanie orgánov uvedeného členského štátu, ktoré plnia rozpočet Únie, najmä v kontexte postupov verejného obstarávania alebo udeľovania zákaziek a pri uskutočňovaní monitorovania a kontrol; [PN 35]

aa)  riadne fungovanie trhového hospodárstva, a tým rešpektovanie hospodárskej súťaže a trhových síl v Únii, ako aj účinné vykonávanie záväzkov vyplývajúcich z členstva vrátane dodržiavania cieľa politickej, hospodárskej a menovej únie; [PN 36]

ab)  riadne fungovanie orgánov vykonávajúcich finančnú kontrolu, monitorovanie a interné a externé audity a riadne fungovanie účinných a transparentných systémov finančného hospodárenia a zodpovednosti; [PN 37]

b)  riadne fungovanie vyšetrovacích zložiek a prokuratúry vo vzťahu k stíhaniu podvodov, vrátane daňových podvodov, korupcie alebo iných porušení práva Únie v súvislosti s plnením rozpočtu Únie; [PN 38]

c)  účinné súdne preskúmanie konania alebo nekonania orgánov podľa písmen a)), ab) a b) nezávislými súdmi; [PN 39]

d)  predchádzanie a trestanie podvodov, vrátane daňových podvodov, korupcie alebo iných porušení práva Únie v súvislosti s plnením rozpočtu Únie a ukladanie účinných a odrádzajúcich sankcií príjemcom prostriedkov vnútroštátnymi súdmi alebo správnymi orgánmi; [PN 40]

e)  spätné získanie neoprávnene vyplatených prostriedkov;

ea)   predchádzanie a trestanie daňových únikov a daňovej súťaže a riadne fungovanie orgánov prispievajúcich k administratívnej spolupráci v daňových záležitostiach; [PN 41]

f)  účinnú a včasnú spoluprácu s Európskym úradom pre boj proti podvodom a – v prípade účasti dotknutého členského štátu – s Európskou prokuratúrou pri ich vyšetrovaniach alebo stíhaniach podľa príslušných právnych aktov a v súlade so zásadou lojálnej spolupráce; [PN 42]

fa)  riadne plnenie rozpočtu Únie v dôsledku systémového porušenia základných práv. [PN 43]

2.  Za všeobecné nedostatky v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu sa môžu považovať najmä tieto skutky:

a)  ohrozovanie nezávislosti súdnictva;

b)  nezabránenie svojvoľnému alebo nezákonnému rozhodovaniu verejných orgánov vrátane orgánov presadzovania práva, jeho nenapravenie a nepotrestanie, neposkytnutie finančných a ľudských zdrojov s vplyvom na ich riadne fungovanie alebo nezabezpečenie absencie konfliktov záujmov;

c)  obmedzovanie dostupnosti a účinnosti právnych opravných prostriedkov, a to aj reštriktívnymi procesnými pravidlami, nedostatočné vykonávanie rozsudkov alebo obmedzovanie účinného vyšetrovania, stíhania alebo trestania porušení zákona. [PN 44]

Článok 3a

Skupina nezávislých odborníkov

1.  Komisia zriadi skupinu nezávislých odborníkov (ďalej len „poradná skupina“).

Členmi poradnej skupiny sú nezávislí odborníci v oblasti ústavného práva a finančných a rozpočtových záležitostí. Parlament každého členského štátu vymenuje po jednom odborníkovi a Európsky parlament vymenuje päť odborníkov. V zložení poradnej skupiny sa zohľadní rodová rovnováha.

V prípade potreby môžu byť ako pozorovatelia do skupiny prizvaní zástupcovia príslušných organizácií a sietí, ako sú Európska federácia akadémií vied a humanitných vied, Európska sieť národných inštitúcií pre ľudské práva, orgány Rady Európy, Európska komisia pre efektívnosť súdnictva, Rada advokátskych komôr a združení právnikov Európy, Sieť pre daňovú spravodlivosť, Organizácia Spojených národov, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, v súlade s rokovacím poriadkom uvedeným v odseku 6.

2.  Úlohou poradnej skupiny je pomôcť Komisii zisťovať všeobecné nedostatky v oblasti dodržiavania zásad právneho štátu v členskom štáte, ktoré ovplyvňujú alebo by mohli ovplyvňovať zásady riadneho finančného hospodárenia alebo ochranu finančných záujmov Únie.

Poradná skupina každý rok posúdi situáciu vo všetkých členských štátoch na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych kritérií a informácií, pričom náležite zohľadní informácie a usmernenia uvedené v článku 5 ods. 2.

3.  Poradná skupina každý rok zverejní zhrnutie svojich zistení.

4.  V rámci svojej poradnej úlohy a s prihliadnutím na výsledok rokovaní môže podľa odseku 2 poradná skupina vyjadriť svoje stanovisko k všeobecnému nedostatku v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členskom štáte.

Pri vyjadrení stanoviska sa poradná skupina snaží dosiahnuť konsenzus. Ak nie je možné dosiahnuť konsenzus, poradná skupina prijme stanovisko jednoduchou väčšinou svojich členov.

5.  Pri prijímaní vykonávacích aktov podľa článku 5 ods. 6 a článku 6 ods. 2 Komisia zohľadní prípadné relevantné stanovisko poradnej skupiny v súlade s odsekom 4 tohto článku.

6.  Poradná skupina si spomedzi svojich členov zvolí predsedu. Poradná skupina prijme svoj rokovací poriadok. [PN 45]

Článok 4

Obsah opatrení Opatrenia na ochranu rozpočtu Únie [PN 46]

1.  Prijať Ak sú splnené podmienky článku 3, možno prijať jedno alebo viaceré z týchto náležitých opatrení: [PN 47]

a)  ak Komisia plní rozpočet Únie v rámci priameho alebo nepriameho riadenia podľa článku 62 písm. a) a c) nariadenia o rozpočtových pravidlách a ak je príjemcom subjekt verejnej správy:

1.  pozastavenie platieb alebo vykonávania právneho záväzku alebo ukončenie právneho záväzku podľa článku [131 ods. 3] nariadenia o rozpočtových pravidlách;

2.  zákaz uzatvárať nové právne záväzky;

b)  ak Komisia plní rozpočet Únie v rámci zdieľaného riadenia podľa [článku 62 písm. b)] nariadenia o rozpočtových pravidlách:

1.  pozastavenie schvaľovania jedného alebo viacerých programov alebo zmena týchto programov;

2.  pozastavenie záväzkov;

3.  zníženie záväzkov, a to aj prostredníctvom finančných opráv alebo transferov v prospech iných programov výdavkov;

4.  zníženie zálohových platieb;

5.  prerušenie platobných termínov;

6.  pozastavenie platieb.

2.  Pokiaľ sa v rozhodnutí, ktorým sa prijímajú opatrenia, nestanovuje inak, uloženie náležitých opatrení nesmie mať vplyv na povinnosť subjektov verejnej správy uvedených v odseku 1 písm. a) alebo členských štátov uvedených v odseku 1 písm. b) vykonávať program alebo fond, ktorého sa týka dané opatrenie, a najmä nesmie mať vplyv na povinnosť uskutočňovať platby v prospech konečných príjemcov.

3.  Prijaté opatrenia musia byť primerané povahe, závažnosti, dĺžke trvania a rozsahu všeobecného nedostatku v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu. Uvedené opatrenia sa musia v čo najväčšom rozsahu zameriavať na opatrenia Únie, ktoré sú alebo by potenciálne mohli byť ovplyvnené uvedeným nedostatkom. [PN 48]

3a.  Komisia poskytuje informácie a usmernenia v prospech konečných prijímateľov, pokiaľ ide o povinnosti členských štátov uvedené v odseku 2 prostredníctvom webového sídla alebo internetového portálu.

Komisia na tom istom webovom sídle alebo portáli poskytne aj vhodné nástroje pre konečných prijímateľov, aby ju mohli informovať o prípadnom porušení týchto povinností, ktoré ich podľa ich názoru priamo ovplyvňuje. Tento odsek sa uplatňuje spôsobom, ktorým sa zabezpečí ochrana osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie v súlade so zásadami stanovenými v smernici XXX (smernica o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie). Informácie poskytnuté konečnými prijímateľmi v súlade s týmto odsekom môže Komisia zohľadniť len vtedy, ak ich bude sprevádzať dôkaz o tom, že príslušný konečný prijímateľ podal formálnu sťažnosť príslušnému orgánu. [PN 49]

3b.  Na základe informácií, ktoré poskytli koneční prijímatelia v súlade s odsekom 3a, Komisia zabezpečí, aby sa akákoľvek suma, ktorú majú zaplatiť subjekty verejnej správy alebo členské štáty v súlade s odsekom 2, skutočne vyplatila konečným prijímateľom.

Ak je to potrebné:

a)  pokiaľ ide o finančné prostriedky z rozpočtu Únie spravované v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách, Komisia:

i)   vymôže platbu uskutočnenú ktorémukoľvek zo subjektov uvedených v článku 62 ods. 1 písm. c) bodoch v) až vii) nariadenia o rozpočtových pravidlách vo výške, ktorá sa rovná sume nevyplatenej konečným prijímateľom v rozpore s odsekom 2 tohto článku;

ii)   presunie sumu, ktorá sa rovná sume uvedenej v predchádzajúcom bode do rezervy Únie uvedenej v článku 12 nariadenia Rady XXX (nariadenie o VFR). Táto suma sa považuje za ponechanú k dispozícii v zmysle článku 12 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady XXX (nariadenie o VFR) a mobilizuje sa v súlade s článkom 12 ods. 2 nariadenia Rady XXX (nariadenie o VFR) v možnom rozsahu v prospech konečných prijímateľov uvedených v odseku 2 tohto článku;

b)  pokiaľ ide o finančné prostriedky z rozpočtu Únie spravované v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách:

i)   povinnosť vládnych orgánov alebo členských štátov podľa odseku 2 tohto článku sa považuje za povinnosť členských štátov v zmysle [článku 63] nariadenia XXX (nariadenie o spoločných ustanoveniach). Prípadné porušenie tejto povinnosti sa posudzuje v súlade s [článkom 98] nariadenia XXX (nariadenie o spoločných ustanoveniach);

ii)   Komisia presunie sumu vyplývajúcu zo zníženej podpory z fondov na program pri uplatňovaní [článku 98] nariadenia XXX (nariadenie o spoločných ustanoveniach) do rezervy Únie uvedenej v článku 12 nariadenia Rady XXX (nariadenie o VFR). Táto suma sa považuje za ponechanú k dispozícii v zmysle článku 12 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady XXX (nariadenie o VFR) a mobilizuje sa v súlade s článkom 12 ods. 2 nariadenia Rady XXX (nariadenie o VFR) v možnom rozsahu v prospech konečných prijímateľov uvedených v odseku 2 tohto článku. [PN 50]

Článok 5

Postup

1.  Ak Komisia zistí, pri zohľadnení prípadných stanovísk poradnej skupiny, že existujú primerané dôvody domnievať sa, že sú splnené podmienky uvedené v článku 3, príslušnému členskému štátu zašle písomné oznámenie, v ktorom uvedie dôvody svojho zistenia. Komisia bezodkladne informuje Európsky parlament a Radu o takomto oznámení a jeho obsahu. [PN 51]

2.  Pri posudzovaní toho, či sú splnené podmienky článku 3, Komisia môže pri tom zohľadňovať zohľadní všetky relevantné informácie vrátane stanovísk poradnej skupiny, rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, uznesení Európskeho parlamentu, správ Dvora audítorov a záverov a odporúčaní príslušných relevantných medzinárodných organizácií a sietí. Komisia zohľadní aj kritériá používané v kontexte prístupových rokovaní Únie, najmä kapitoly acquis v oblasti súdnictva a základných práv, spravodlivosti, slobody a bezpečnosti, finančnej kontroly a zdaňovania, ako aj usmernenia používané v kontexte mechanizmu spolupráce a overovania s cieľom sledovať pokrok členského štátu. [PN 52]

3.  Komisia si môže vyžiadať akékoľvek dodatočné informácie, ktoré sú nevyhnutné na jej posúdenie, a to tak pred tým, ako dospeje k zisteniu podľa odseku 1, ako aj po tom, ako k takémuto zisteniu dospela.

4.  Dotknutý členský štát poskytne všetky požadované informácie, pričom v časovej lehote, ktorú stanovuje Komisia a ktorá nesmie byť kratšia ako 1 jeden mesiac ani dlhšia ako tri mesiace od oznámenia zistenia, môže predložiť pripomienky. Vo svojich pripomienkach môže členský štát navrhnúť prijatie nápravných opatrení. [PN 53]

5.  Komisia pri rozhodovaní o tom, či predloží návrh na prijme rozhodnutie o náležitých prípadných opatreniach alebo nie uvedených v článku 4, zohľadní prijaté informácie a akékoľvek pripomienky dotknutého členského štátu, ako aj primeranosť prípadných navrhovaných nápravných opatrení. Komisia rozhodne o opatreniach nadväzujúcich na informácie prijaté v orientačnej lehote jedného mesiaca a v každom prípade v primeranej časovej lehote od dátumu prijatia týchto informácií. [PN 54]

5a.  Pri posudzovaní primeranosti opatrení, ktoré sa majú uložiť, Komisia náležite zohľadní informácie a usmernenia uvedené v odseku 2. [PN 55]

6.  Ak sa Komisia domnieva, že došlo k naplneniu podstaty všeobecného nedostatku v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu, predloží Rade návrh na vykonávací akt o náležitých opatreniach prijme rozhodnutie o opatreniach uvedených v článku 4 prostredníctvom vykonávacieho aktu. [PN 56]

6a.  Súčasne s prijatím svojho rozhodnutia Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na presun sumy rovnajúcej sa hodnote prijatých opatrení do rozpočtovej rezervy. [PN 57]

6b.  Odchylne od článku 31 ods. 4 a 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách Európsky parlament a Rada prerokujú návrh na presun do štyroch týždňov od jeho prijatia oboma inštitúciami. Návrh na presun sa považuje za schválený, pokiaľ ho v lehote štyroch týždňov Európsky parlament, uznášajúci sa väčšinou odovzdaných hlasov, alebo Rada, uznášajúca sa kvalifikovanou väčšinou, nezmení alebo nezamietne. Ak Európsky parlament alebo Rada zmení návrh na presun, uplatní sa článok 31 ods. 8 nariadenia o rozpočtových pravidlách. [PN 58]

6c.  Rozhodnutie uvedené v odseku 6 nadobudne účinnosť, ak Európsky parlament ani Rada nezamietnu návrh na presun v lehote uvedenej v odseku 6b. [PN 59]

7.  Rozhodnutie sa považuje za prijaté Radou s výnimkou prípadu, keď Rada kvalifikovanou väčšinou do jedného mesiaca od prijatia návrhu Komisiou rozhodne, že návrh Komisie zamietne. [PN 60]

8.  Rada, konajúc kvalifikovanou väčšinou, môže návrh Komisie zmeniť a zmenené znenie prijať ako rozhodnutie Rady. [PN 61]

Článok 6

Zrušenie opatrení

1.  Dotknutý členský štát môže kedykoľvek Komisii predložiť dôkazy o tom formálne oznámenie vrátane dôkazov, aby preukázal, že všeobecný nedostatok v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu bol napravený alebo prestal existovať. [PN 62]

2.  Na požiadanie dotknutého členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy Komisia po zohľadnení prípadných stanovísk poradnej skupiny posúdi situáciu v dotknutom členskom štáte v orientačnej lehote jedného mesiaca a v každom prípade v primeranej lehote od dátumu prijatia formálneho oznámenia. Keď všeobecný nedostatok v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu, na základe ktorého boli prijaté náležité opatrenia podľa článku 4, čiastočne alebo úplne prestane existovať, Komisia predloží Rade návrh na bezodkladne prijme rozhodnutie, ktorým sa uvedené opatrenia čiastočne alebo úplne rušia. Súčasne s prijatím svojho rozhodnutia Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na uvoľnenie prostriedkov z rozpočtovej rezervy, či už úplné alebo čiastočné, podľa článku 5 ods. 6a. Uplatňuje sa postup uvedený v článku 5 ods. 2, 4, 5, 6, 6b7 6c. [PN 63]

3.  Ak dôjde k zrušeniu opatrení týkajúcich sa pozastavenia schvaľovania jedného alebo viacerých programov alebo zmien v týchto programoch uvedených v článku 4 ods. 2 písm. b) bode i) alebo týkajúcich sa pozastavenia záväzkov uvedených v článku 4 ods. 2 písm. b) bode ii), sumy zodpovedajúce pozastaveným záväzkom sa zahrnú do rozpočtu podľa článku 7 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. XXXX (nariadenie o VFR). Pozastavené záväzky z roku n nemožno opäť zahrnúť do rozpočtu po roku n+2. Od roku n+3 sa suma zodpovedajúca pozastaveným záväzkom zapíše do rezervy Únie na záväzky podľa článku 12 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. XXXX (nariadenie o VFR). [PN 64]

Článok 7

Informovanie Európskeho parlamentu

Komisia bezodkladne informuje Európsky parlament o akýchkoľvek opatreniach navrhnutých alebo prijatých podľa článkov 4 a 5. [PN 65]

Článok 7a

Podávanie správ

Komisia podá správu Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní tohto nariadenia, najmä o účinnosti prijatých opatrení, ak nejaké boli prijaté, najneskôr päť rokov po nadobudnutí jeho účinnosti.

V prípade potreby môžu byť súčasťou správy vhodné návrhy. [PN 66]

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 1. januára 2021. [PN 67]

Článok 8a

Začlenenie do nariadenia o rozpočtových pravidlách

Obsah tohto nariadenia sa vloží do nariadenia o rozpočtových pravidlách pri jeho ďalšej revízii. [PN 68]

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1)Ú. v. EÚ C 291, 17.8.2018, s. 1.
(2) Pozícia Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019.
(3)Rozsudok Súdneho dvora z 29. apríla 2004, Komisia Európskych spoločenstiev proti CAS Succhi di Frutta SpA., C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, bod 63.
(4)Rozsudok Súdneho dvora z 12. novembra 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato proti Srl Meridionale Industria Salumi a ďalší, Ditta Italo Orlandi & Figlio a Ditta Vincenzo Divella proti Amministrazione delle finanze dello Stato. Spojené veci 212 až 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, bod 10.
(5)Rozsudok Súdneho dvora z 21. septembra 1989, Hoechst, spojené veci 46/87 a 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, bod 19.
(6)Rozsudok Súdneho dvora z 10. novembra 2016, Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, bod 36; rozsudok Súdneho dvora z 10. novembra 2016, PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, bod 35; a rozsudok Súdneho dvora z 22. decembra 2010, DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, bod 58.
(7)Rozsudok Súdneho dvora z 27. februára 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses proti Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, body 31, 40 – 41; rozsudok Súdneho dvora z 25. júla 2018, LM, C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586, body 63 – 67.
(8)Oznámenie Komisie „Nový rámec EÚ na posilnenie právneho štátu“, COM(2014)0158, príloha I.
(9) Správa Benátskej komisie zo 4. apríla 2011, štúdia č. 512/2009 (CDL-AD (2011) 003rev).
(10)Vec C-64/16, body 32 – 36.
(11)Vec C-64/16, body 40 – 41.
(12) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

Posledná úprava: 6. októbra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia