Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2018/0206(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0461/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0461/2018

Díospóireachtaí :

PV 15/01/2019 - 20
CRE 15/01/2019 - 20

Vótaí :

PV 16/01/2019 - 12.7
CRE 16/01/2019 - 12.7
Mínithe ar vótaí
PV 04/04/2019 - 6.18

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0020
P8_TA(2019)0350

Téacsanna atá glactha
PDF 405kWORD 148k
Déardaoin, 4 Aibreán 2019 - Brussels
Ciste Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+) ***I
P8_TA(2019)0350A8-0461/2018
Rún
 Téacs comhdhlúite

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 4 Aibreán 2019 maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+) (COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD))

(Gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2018)0382),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2), agus Airteagal 46(d), Airteagal 149, pointe (a) d’Airteagal 153(2), Airteagal 164, Airteagal 168(5), Airteagal 175(3) agus Airteagal 349 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0232/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 17 Deireadh Fómhair 2018(1),

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún an 5 Nollaig 2018(2),

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta agus do na tuairimí ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Pobail agus um Shábháilteacht Bia, ón gCoiste um Buiséid, ón gCoiste um Rialú Buiséadach, ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach, ón gCoiste um Chultúr agus um Oideachas, ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla, ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile agus ón gCoiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne (A8-0461/2018),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh mar a leagtar amach ina dhiaidh seo é(3);

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1)IO C 62, 15.2.2019, lch.165.
(2)IO C 86, 7.3.2019, lch. 84.
(3)Tá an seasamh seo i gcomhréir leis na leasuithe a glacadh an 16 Eanáir 2019 (Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0020).


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 4 Aibreán 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) .../... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+)
P8_TC1-COD(2018)0206

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus go háirithe Airteagal 46(d), Airteagal 149, Airteagal 153(2)(a), Airteagal 164, Airteagal 168(5), Airteagal 175(3) agus Airteagal 349 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa(1),

Ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún(2),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach(3),

De bharr an méid seo a leanas:

(-1)  De bhun Airteagal 3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE), agus an margadh inmheánach á bhunú aige, tá an tAontas ag obair le haghaidh geilleagar sóisialta margaidh ina bhfuil iomaíocht ghéar agus arb é is aidhm dó an lánfhostaíocht agus an dul chun cinn sóisialta; an comhionannas idir mná agus fir, an dlúthpháirtíocht idir na glúnta agus an chosaint ar chearta an linbh a chur chun cinn; chomh maith leis an eisiamh sóisialta agus an t-idirdhealú a chomhrac. I gcomhréir le hAirteagal 9 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), agus a bheartais agus a ghníomhaíochtaí á sainiú agus á gcur chun feidhme aige, tabharfaidh an tAontas aird ar na ceanglais atá nasctha, inter alia, le hardleibhéal fostaíochta a chur chun cinn, le cosaint shóisialta leormhaith a ráthú, leis an eisiamh sóisialta a chomhrac agus le hardleibhéal oideachais, oiliúna agus cosanta do shláinte an duine. [Leasú 1]

(1)  An 17 Samhain 2017, rinne Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún Colún Eorpach na gCeart Sóisialta a fhógairt i gcomhpháirt le chéile, mar fhreagairt ar na dúshláin shóisialta atá san Eoraip. Tá 20 bunphrionsabal ag an gColún agus tá siad roinnte ina dtrí chatagóir: comhionannas deiseanna agus rochtain ar an margadh saothair; coinníollacha córa oibre; cosaint shóisialta agus cuimsiú sóisialta. Ba cheart fiche prionsabal Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta a bheith ina dtreoir do na ghníomhaíochtaí arna ndéanamh faoi Chiste Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+). Chun rannchuidiú le cur chun feidhme Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta ba cheart do CSE+ tacú le hinfheistíochtaí i ndaoine agus i gcórais i réimse bheartais na fostaíochta, na seirbhísí poiblí, na sláinte, an oideachais, agus an chuimsithe shóisialta, agus ar an gcaoi sin tacú le comhtháthú eacnamaíoch, críochach agus sóisialta, i gcomhréir le hAirteagail 174 agus 175 CFAE. Ba cheart go ndéanfaí le gach gníomhaíocht faoi CSE+ Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (an Chairt), an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint a urramú agus aird a thabhairt ar Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas ar páirtithe ann iad an tAontas Eorpach agus gach Ballstát den Aontas. [Leasú 2]

(2)  Ar leibhéal an Aontais, is é an Seimeastar Eorpach um chomhordú an bheartais eacnamaíoch an creat a úsáidtear chun tosaíochtaí náisiúnta athchóiriúcháin a shainaithint agus chun faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme na dtosaíochtaí sin. Ceapann na Ballstáit a gcuid straitéisí infheistíochta ilbhliantúla náisiúnta féin sa dóigh is go dtacaíonn siad le cur chun feidhme na dtosaíochtaí athchóiriúcháin sin. Ba cheart na straitéisí sin a fhorbairt i gcomhpháirtíocht idir údaráis náisiúnta, réigiúnacha, agus áitiúla, gné na hinscne a bheith san áireamh iontu agus a chur i láthair in éineacht leis na cláir náisiúnta bhliantúla um athchóiriú chun na tionscadail infheistíochta tosaíochta a bhfuil tacaíocht le tabhairt dóibh le cistiú náisiúnta agus/nó cistiú ón Aontas, chun sin a achoimriú agus a chomhordú. Ba cheart leas a bhaint astu, freisin, chun cistiú ón Aontas a úsáid ar dhóigh chomhleanúnach agus chun a oiread tairbhe is féidir a bhaint as breisluach na tacaíochta airgeadais atá le fáil, go háirithe, ó na cláir a dtacaíonn an tAontas leo faoi Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, faoin gCiste Comhtháthaithe, faoi Chiste Sóisialta na hEorpa Plus, faoin gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus faoin gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe, faoin Sásra Eorpach um Chobhsú Infheistíochtaí agus faoi InvestEU, i gcás inarb ábhartha. [Leasú 3]

(3)  Na treoirlínte do bheartas fostaíochta na mBallstát arna nglacadh ag an gComhairle i gcomhréir le hAirteagal 148(2) CFAE, eadhon: borradh a chur faoin éileamh ar shaothar; feabhas a chur ar sholáthar saothair: rochtain ar fhostaíocht, ar scileanna agus ar inniúlachtaí; maidir le feabhas a chur ar fheidhmiú na margaí saothair agus ar éifeachtacht an idirphlé shóisialta agus comhdheiseanna a chur chun cinn do chách, cuimsiú sóisialta a chothú agus an bhochtaineacht a chomhrac, lena n-áirítear seirbhísí poiblí feabhsaithe sna hearnálacha sláinte agus in earnálacha eile, mar aon leis na mór-threoirlínte eacnamaíocha arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 121(2) CFAE, is cuid de na Treoirlínte Comhtháite iad is atá mar bhonn taca le Straitéis Eoraip 2020. Ghlac Comhairle an [...] treoirlínte athbhreithnithe maidir le beartais fostaíochta na mBallstát chun iad a ailíniú le prionsabail Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta, d’fhonn cruthú post a spreagadh agus comhtháthú sóisialta a chothú, agus dá bhrí sin iomaíochas na hEorpa a fheabhsú agus feabhas a chur ar an Aontas ó thaobh infheistíocht a dhéanamh. Chun ailíniú iomlán CSE+ le cuspóirí na dTreoirlínte do na beartais fostaíochta a áirithiú, ba cheart do na Ballstáit tacaíocht atá ábhartha dóibh a phleanáil faoi CSE + , agus na Treoirlínte sin á gcur san áireamh, chomh maith leis na moltaí tír-shonracha ábhartha arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 148(4) agus le hAirteagal 121(2) CFAE agus, ar an leibhéal náisiúnta, gnéithe fostaíochta agus sóisialta na gclár um athchóiriú a bhfuil na straitéisí náisiúnta mar bhonn taca leo. Ba cheart do CSE+ rannchuidiú freisin le gnéithe ábhartha de chur chun feidhme príomhthionscnamh agus príomhghníomhaíochtaí de chuid an Aontais, go háirithe an “Clár Oibre Scileanna don Eoraip” agus an Limistéar Eorpach Oideachais, an Ráthaíocht don Aos Óg agus moltaí ábhartha eile ón gComhairle, agus tionscnaimh eile amhail Infheistíocht i leanaí: timthriall an mhíbhuntáiste a bhriseadh, na Conairí Uas-Scilithe, maidir le Lánpháirtiú daoine atá dífhostaithe go fadtéarmach, Creat Ardchaighdeáin do Shealanna Oiliúna agus do Phrintíseachtaí, agus an Plean Gníomhaíochta maidir le lánpháirtiú náisiúnach tríú tíortha. [Leasú 4]

(4)  An 20 Meitheamh 2017, d’fhormhuinigh an Chomhairle freagairt an Aontais ar ‘Clár oibre 2030 na Náisiún Aontaithe don Fhorbairt Inbhuanaithe’ – todhchaí inbhuanaithe don Eoraip. Chuir an Chomhairle béim ar a thábhachtaí atá sé forbairt inbhuanaithe a bhaint amach i ngach ceann de na trí ghné (an ghné eacnamaíoch, an ghné shóisialta, agus an ghné chomhshaoil), ar dhóigh chothrom chomhtháite. Tá sé ríthábhachtach an fhorbairt inbhuanaithe a phríomhshruthú i réimsí beartais uile an Aontais, idir réimsí inmheánacha agus seachtracha, agus an tAontas a bheith uaillmhianach ó thaobh na mbeartas atá aige chun dul i ngleic le dúshláin dhomhanda. Ba dhíol sásaimh ag an gComhairle an Teachtaireacht ón gCoimisiún “Next steps for a sustainable European future” (Na chéad chéimeanna eile i dtreo todhchaí inbhuanaithe don Eoraip) dar dáta an 22 Samhain 2016 sa mhéid is gur céadchéim é ionsar phríomhshruthú na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe agus ionsar phrionsabal rialaithe sár-riachtanach a dhéanamh den fhorbairt inbhuanaithe do bheartais uile an Aontais, a chuid ionstraimí airgeadais san áireamh. Ba cheart do CSE + rannchuidiú le cur chun feidhme na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe trí, inter alia, cineálacha fíorbhochtaineachta a dhíothú (sprioc 1); oideachas ardcháilíochta agus cuimsitheach a chur chun cinn (sprioc 4); comhionannas inscne a chur chun cinn (sprioc 5); fás eacnamaíoch cuimsitheach agus inbhuanaithe, fostaíocht iomlán tháirgiúil agus chuibhiúil do chách (sprioc 8); agus neamhionannas a laghdú (sprioc 10). [Leasú 5]

(4a)  Agus aird á tabhairt acu ar an gCairt Shóisialta Eorpach arna síniú in Torino an 18 Deireadh Fómhair 1961, ba cheart é a bheith de chuspóirí ag an Aontas agus a Bhallstáit an fhostaíocht a chur chun cinn, mar aon le dálaí feabhsaithe maireachtála agus oibre ar mhaithe le hardleibhéil mharthanacha fostaíochta agus le heisiamh a chomhrac, i gcomhréir le hAirteagal 151 CFAE. [Leasú 6]

(4b)  Tá raon dúshlán sóisialta os comhair na sochaí Eorpaí go fóill. Tá níos mó ná 100 milliún duine i mbaol na bochtaineachta nó an eisiaimh shóisialta, tá an leibhéal dífhostaíochta fós níos mó ná dhá oiread an ráta dífhostaíochta ginearálta agus is gá lánpháirtiú níos fearr a bheith ann i gcás náisiúnach tríú tíortha. Ní hamháin go gcuireann na dúshláin sin folláine na ndaoine a bhfuil baint dhíreach acu leis na himeachtaí i mbaol, ach cuireann siad brú eacnamaíoch agus sóisialta freisin ar shochaí na hEorpa trí chéile. [Leasú 7]

(5)  Tá ar an Aontas dul i ngleic le dúshláin struchtúracha atá ag eascairt ón domhandú eacnamaíoch, ó éagothromaíochtaí sóisialta, agus ó dhúshláin ghaolmhara maidir le himeascadh, ó fhuinneamh glan agus ón aistriú cóir ina leith, ó athrú na teicneolaíochta, ó mheath déimeagrafach, ón dífhostaíocht i gcoitinne agus ó dhífhostaíocht i measc na hóige, ó aosú seasta na sochaí agus an fhórsa saothair, agus ón méadú atá ag teacht ar an easpa scileanna agus easpa lucht saothair in earnálacha agus i réigiúin áirithe, rud atá ag cur as d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide go háirithe. Agus aird á tabhairt aige ar na hathruithe atá ag teacht ar an saol oibre, ba cheart don Aontas a bheith ullamh do na dúshláin atá ann cheana agus do na dúshláin atá le teacht trí infheistíocht a dhéanamh i scileanna ábhartha, in oideachas, in oiliúint agus i bhfoghlaim ar feadh an tsaoil tríd an bhfás a dhéanamh níos cuimsithí, agus trí fheabhas a chur ar inniúlachtaí agus ar eolas, ar bheartais fostaíochta agus shóisialta, lena n-áirítear i bhfianaise shoghluaisteacht lucht saothair shaoránaigh an Aontais agus aghaidh a thabhairt ar éagothromaíochtaí sláinte atá ag méadú idir na Ballstáit agus laistigh díobh. [Leasú 8]

(6)  Bunaítear le Rialachán (AE) Uimh. [...] an creat gníomhaíochta do Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), do Chiste Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+), don Chiste Comhtháthaithe, don Chiste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI), don Chiste Tearmainn agus Imirce (CTI), don Chiste Slándála Inmheánaí (CSI), agus don Ionstraim Bainistithe Teorainneacha agus Víosaí (IBTV) mar chuid den Chiste um Bainistiú Comhtháite Teorainneacha (CBCT) agus leagtar síos leis, go háirithe, na cuspóirí beartais agus na rialacha maidir le clársceidealú, faireachán agus meastóireacht, bainistiú agus rialú do chistí de chuid an Aontais arna gcur chun feidhme faoi bhainistíocht chomhroinnte. Tá sé riachtanach, dá bhrí sin, cuspóirí ginearálta CSE+ agus a chomhordú le cistí eile a shonrú, agus forálacha sonracha a leagan síos maidir leis na cineálacha gníomhaíochtaí a fhéadfar a mhaoiniú le CSE+. [Leasú 9]

(7)  Le Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(4) (“an Rialachán Airgeadais”) leagtar síos rialacha maidir le cur chun feidhme bhuiséad an Aontais, lena n‑áirítear na rialacha maidir le deontais, duaiseanna, soláthar, cur chun feidhme indíreach, cúnamh airgeadais, ionstraimí airgeadais agus ráthaíochtaí buiséadacha agus sineirgí idir ionstraimí airgeadais. D’fhonn cur chun feidhme clár cistiúcháin de chuid an Aontais a fheabhsú ó thaobh comhleanúnachais, tá feidhm le bheith ag an Rialachán Airgeadais maidir leis na gníomhaíochtaí atá le cur chun feidhme faoi bhainistíocht dhíreach nó faoi bhainistíocht indíreach faoi CSE+. Ba cheart leis an Rialachán seo go sonrófaí na cuspóirí oibríochtúla agus go leagfaí síos an forálacha sonracha maidir leis na gníomhaíochtaí incháilithe a fhéadfar a mhaoiniú le CSE+ faoi bhainistíocht dhíreach agus faoi bhainistíocht indíreach. [Leasú 10]

(8)  Na cineálacha maoiniúcháin agus na modhanna cur chun feidhme a úsáidfear faoin Rialachán seo, is ar bhonn a fhónta atá siad ó thaobh cuspóirí sainiúla na gníomhaíochta a bhaint amach agus torthaí a thabhairt ba cheart iad a roghnú, agus aird á tabhairt, go háirithe, ar chostais rialuithe, ar an ualach riaracháin, agus ar an riosca neamh-chomhlíontachta a mheastar a bheith ann. I gcás deontas, ba cheart cuimhneamh ar úsáid a bhaint as cnapshuimeanna, as rátaí comhréidhe agus costas aonad, agus as maoiniúcháin nach mbaineann le costais, mar a shamhlaítear in Airteagal 125(1) den Rialachán Airgeadais. Chun bearta a chur chun feidhme a bhaineann le lánpháirtiú cuimsiú socheacnamaíoch náisiúnach tríú tíortha, agus i gcomhréir le hAirteagal 88 de Rialachán na bhForálacha Coiteanna ("RFC nua"), féadfaidh an Coimisiún aisíocaíocht a dhéanamh leis na Ballstáit agus roghanna costais simplithe á n‑úsáid aige chuige sin, lena n‑áirítear úsáid cnapshuimeanna. [Leasú 11]

(9)  Chun cistiú a chuíchóiriú agus a shimpliú agus breis deiseanna le haghaidh sineirgí a chothú trí chineálacha cur chuige lánpháirithe i leith an chistiúcháin, ba cheart na gníomhaíochtaí a rabhthas ag tacú leo leis an gCiste um Chabhair Eorpach do na Daoine is Díothaí (CCEDD), le Clár an Aontais Eorpaigh um Fhostaíocht agus um Nuálaíocht Shóisialta agus leis an gClár do ghníomhaíocht an Aontais i réimse na sláinte a ionchorprú in aon CSE+ amháin. Ba cheart, dá bhrí sin, trí shraith a bheith in CSE+: an tsraith de CSE+ atá faoi bhainistíocht chomhroinnte, an tsraith Fostaíochta agus Nuálaíochta Sóisialta agus an tsraith Sláinte faoi bhainistíocht dhíreach agus indíreach. Ba cheart go rannchuideodh sé sin le laghdú a dhéanamh ar an ualach riaracháin a leanann bainistiú cistí éagsúla, go háirithe i gcás na mBallstát agus na dtairbhithe, agus san am céanna na rialacha simplí a choinneáil atá ann cheana maidir le hoibríochtaí simplí ar nós bia agus/nó cúnamh ábhartha bunúsach a dháileadh. [Leasú 12]

(10)  Ba cheart don Aontas rannchuidiú le beartais fostaíochta na mBallstát trí chomhar a spreagadh agus trína ngníomhaíochtaí a chomhlánú. I bhfianaise an raoin feidhme sin is leithne atá ag CSE+, is iomchuí foráil a dhéanamh ionas go ndéanfar, maidir leis na haidhmeanna atá ann, feabhas a chur ar éifeachtacht na margaí saothair cuimsitheacha oscailte agus cothroma do na hinscní go léir agus rochtain ar fhostaíocht ardcháilíochta a chur chun cinn, feabhas a chur ar an rochtain ar oideachas agus ar oiliúint agus ar cháilíocht an oideachais agus na hoiliúna sin, chun cuidiú le hath-imeascadh sa chóras oideachais agus oideachas ar feadh an tsaoil a chur chun cinn, chomh maith le cuimsiú sóisialta agus an tsláinte a chur chun cinn agus an bhochtaineacht a laghdú dhíothú, ionas go ndéanfar go leanfar de na haidhmeanna sin a chur chun feidhme ní amháin go príomha faoi bhainistíocht chomhroinnte, ach agus i gcás inarb iomchuí iad a chomhlánú faoi bhainistíocht dhíreach agus indíreach faoi na sraitheanna Fostaíocht agus Nuálaíocht Shóisialta agus Sláinte i gcás gníomhaíochtaí a cheanglaítear ar leibhéal an Aontais. [Leasú 13]

(11)  Leis an gClár do ghníomhaíocht an Aontais i réimse na sláinte a chomhtháthú le CSE+, cruthófar sineirgí freisin idir forbairt agus tástáil tionscnamh agus beartas arb é is aidhm dóibh feabhas a chur ar éifeachtacht, inrochtaineacht, ar athléimneacht agus ar inbhuanaitheacht na gcóras sláinte arna bhforbairt faoin tsraith Shláinte de CSE+, agus a gcur chun feidhme sna Ballstáit ar an leibhéal náisiúnach, réigiúnach agus áitiúil leis na huirlisí atá le fáil faoi na sraitheanna eile den Rialachán maidir le CSE+. [Leasú 14]

(12)  Leagtar síos leis an Rialachán seo imchlúdach airgeadais do CSE+. Ba cheart go sonrófaí leis an Rialachán na leithdháiltí le haghaidh gníomhaíochtaí atá le cur chun feidhme faoi bhainistíocht chomhroinnte agus na leithdháiltí le haghaidh gníomhaíochtaí atá le cur chun feidhme faoi bhainistíocht dhíreach agus indíreach. [Leasú 15]

(13)  Ba cheart é a bheith d’aidhm ag CSE+, i ndlúthchomhar leis na Ballstáit, an fhostaíocht a chur chun cinn trí idirghabhálacha gníomhacha a dhéanamh lena gcumasófar daoine a imeascadh nó a ath-imeascadh sa mhargadh saothair, go háirithe daoine óga, daoine atá dífhostaithe go fadtéarmach, cúramóirí, daoine atá neamhghníomhach go heacnamaíoch agus grúpaí faoi mhíbhuntáiste, agus chomh maith leis sin trí fhéinfhostaíocht, fiontraíocht agus an geilleagar sóisialta a chur chun cinn. Ba cheart é a bheith d’aidhm ag CSE+ feabhas a chur ar bheartais fostaíochta agus ar fheidhmiú na margaí saothair trí thacú le nuachóiriú institiúidí margaidh saothair amhail na seirbhísí fostaíochta poiblí, chun méadú a dhéanamh ar chumas na seirbhísí sin dianchomhairleoireacht spriocdhírithe agus phearsantaithe, más oiriúnach, agus treoraíocht a thabhairt do dhaoine le linn dóibh a bheith ag cuardach poist agus le linn an aistrithe chun fostaíochta, le haird ar leith ar ghrúpaí faoi mhíbhuntáiste agus chun soghluaisteacht oibrithe a éascú, agus a seirbhís a sholáthar ar bhealach neamh-idirdhealaitheach. Ba cheart do CSE+ rannpháirtíocht na mban sa mhargadh saothair a chur chun cinn le bearta arb aidhm leo, i measc nithe eile, cothromaíocht oibre agus saoil níos fearr agus rochtain éasca ar chúram leanaí ardchailíochta inacmhainne nó saor in aisce, cúram seanóirí agus seirbhísí eile cúraim nó tacaíochta d’ardcháilíocht a áirithiú. Ba cheart é a bheith d’aidhm ag CSE+, freisin, timpeallacht oibre shábháilte, fholláin agus dea-oiriúnaithe a sholáthar chun freagairt do rioscaí sláinte a bhaineann leis an obair agus le hathruithe ar chineálacha oibre agus leis na riachtanais atá ag lucht saothair atá ag dul in aois. Ba cheart do CSE + tacú freisin le bearta arb aidhm leo aistriú daoine óga ó oideachas go fostaíocht a éascú. [Leasú 16]

(13a)  D'fhonn tacú lena n-acmhainn cruthaithe post sa gheilleagar eacnamaíoch, agus leas a bhaint as an acmhainn sin, ba cheart do CSE + rannchuidiú le feabhas a chur ar chomhtháthú fiontar an gheilleagair shóisialta i bpleananna náisiúnta fostaíochta agus nuálaíochta sóisialta, agus ina gCláir Náisiúnta um Athchóiriú. Ba cheart go leanfadh an sainmhíniú ar fhiontar geilleagair shóisialta na sainmhínithe a thugtar i ndlí an gheilleagair shóisialta agus sna Conclúidí ón gComhairle an 7 Nollaig 2015 maidir leis an ngeilleagar sóisialta a chur chun cinn mar phríomhspreagadh don fhorbairt eacnamaíoch agus shóisialta san Eoraip. [Leasú 17]

(14)  Ós rud é gurb é CSE + príomhionstraim an Aontais a dhíríonn ar fhostaíocht, ar scileanna agus ar chuimsiú sóisialta, tá sé bunriachtanach go mbeidh sé in ann rannchuidiú le comhtháthú sóisialta, eacnamaíoch agus críochach i ngach cuid den Aontas. Chuige sin, ba cheart dó tacaíocht a thabhairt maidir le feabhas a chur ar chórais oideachais agus oiliúna ó thaobh cáilíochta, cineál neamh-idirdhealaitheach, inrochtaineachta, cuimsitheachta, éifeachtachta agus ábharthacht don mhargadh saothair chun sealbhú príomhinniúlachtaí a éascú, go háirithe maidir le scileanna teanga, scileanna fiontraíochta agus digiteacha, lena n-áirítear scileanna cosanta sonraí agus rialachais faisnéise, ar scileanna iad atá de dhíth ar gach duine aonair ar mhaithe le sásamh agus forbairt phearsanta, fostaíocht, cuimsiú sóisialta agus saoránacht ghníomhach. I gcás daoine atá dífhostaithe go fadtéarmach agus daoine a thagann ó chúlra sóisialta atá faoi mhíbhuntáiste, ba cheart aird ar leith a thabhairt orthu chun iad a chumhachtú. Ba cheart do CSE+ a bheith ina chuidiú chun dul chun cinn a dhéanamh sa chóras oideachais agus oiliúna agus san aistriú chun oibre, agus san ath-lánpháirtiú chun oibre, ba cheart dó tacú le fostaíocht fadsaoil agus le hinfhostaitheacht gach duine agus rannchuidiú le cuimsitheacht, le hiomaíochas, le laghdú ar dheighilt chothrománach agus ingearach, agus le nuálaíocht shóisialta agus eacnamaíoch trí thacaíocht a thabhairt do thionscnaimh inscálaithe agus inbhuanaithe sna réimsí sin. D’fhéadfaí sé sin a bhaint amach, mar shampla, trí infheistíochtaí i ngairmoideachas, foghlaim obairbhunaithe agus printíseachtaí, ag díriú go háirithe ar an gcóras déach cruthaithe lena gcomhcheanglaítear taithí mhúinteoireachta agus oibre, treoraíocht ar feadh an tsaoil, oirchill scileanna i gcomhar leis na comhpháirtithe sóisialta, ábhair oiliúna atá cothrom le dáta, réamhaisnéis agus rianú céimithe, oiliúint oideachasóirí, tacaíocht d’fhoghlaim neamhfhoirmiúil agus seachfhoirmiúil, bailíochtú rialta agus leanúnach maidir le torthaí foghlama agus aithint cáilíochtaí. Ba cheart do CSE+ rochtain ar ghairm na múinteoireachta a chur chun cinn freisin i measc mionlach, agus é mar aidhm leis sin pobail imeallaithe, amhail na Romaigh, mionlaigh agus imircigh, a imeascadh ar bhonn níos fearr. [Leasú 18]

(14a)  Ba cheart do CSE + tacaíocht a thabhairt do bhearta a áirítear i bpleananna náisiúnta na mBallstát arb é is aidhm dóibh bochtaineacht fuinnimh a dhíothú agus éifeachtúlacht fuinnimh a chur chun cinn i bhfoirgnimh i measc teaghlach leochaileach, lena n-áirítear iad siúd a dhéanann bochtaineacht fuinnimh difear dóibh agus, i gcás inarb iomchuí, i dtithíocht shóisialta, i gcomhréir leis an Teachtaireacht ón gCoimisiún dar teideal ‘an tArdán Eorpach i gcoinne na Bochtaineachta agus an Eisiaimh Shóisialta: Creat Eorpach um chomhtháthú sóisialta agus críochach’ agus i gcomhréir le Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(5) agus Treoir (AE) 2018/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(6). [Leasú 19]

(14b)  Sa todhchaí, maidir le leithdháileadh chistiú CSE + do na Ballstáit, ba cheart go mbeadh sé ag brath ar chruthúnas a sholáthar ar rannpháirtíocht éifeachtach i dtionscadail chun go ndéanfaí, i gcomhthéacs na Ráthaíochta don Aos Óg, an córas déach lena gcomhcheanglaítear taithí mhúinteoireachta agus oibre a thabhairt isteach nó a fheabhsú. [Leasú 20]

(15)  An tacaíocht a thugtar trí CSE+, ba cheart í a úsáid chun rochtain chomhionann a chur chun cinn do chách, go háirithe do ghrúpaí atá faoi mhíbhuntáiste, ar oideachas agus oiliúint ardcháilíochta neamh-idirdheighilte agus chuimsitheach, ó chéim an oideachais agus an chúraim luathóige, agus aird ar leith á tabhairt ar leanaí a thagann ó chúlra sóisialta faoi mhíbhuntáiste, amhail leanaí i gcúram institiúideach agus leanaí a bhfuil easpa dídine orthu, trí chéim an oideachais ghinearálta agus an ghairmoideachais ar aghaidh go dtí céim an oideachais tríú leibhéal agus ath-imeascadh sa chóras oideachais, chomh maith leis an oideachas agus an fhoghlaim d’aosaigh agus gníomhaíochtaí cultúrtha, agus ar an gcaoi sin aistriú na bochtaineachta ó ghlúin go glúin a sheachaint, tréscaoilteacht a chothú idir an earnáil oideachais agus an earnáil oiliúna, cosc a chur ar an luathfhágáil scoile agus ar an eisiamh sóisialta, agus iad a laghdú, feasacht sláinte a fheabhsú, naisc leis an bhfoghlaim sheachfhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil a neartú agus soghluaisteacht foghlama a éascú do chách. Níor cheart go gcuirfí na cineálacha foghlama neamhfhoirmiúla sin in ionad na rochtana ar oideachas rialta, go háirithe oideachas réamhscoile agus bunscoile. Ba cheart sineirgí, comhlántacht agus comhleanúnachas beartais le clár Erasmus a bhunú sa chomhthéacs sin chun teagmháil a dhéanamh leis na foghlaimeoirí faoi mhíbhuntáiste agus iad a ullmhú don tsoghluaisteacht thar lear agus chun a rannpháirtíocht i soghluaisteacht foghlama trasteorann a mhéadú. [Leasú 21]

(15a)   Leis an tacaíocht faoin tosaíocht infheistíochta “forbairt áitiúil faoi stiúir an phobail” tugtar rannchuidiú leis na cuspóirí mar a leagtar amach sa Rialachán seo. Ba cheart do straitéisí forbartha faoi stiúir an phobail arna dtacú ag CSE+ a bheith cuimsitheach maidir le daoine faoi mhíchumas atá i láthair ar an gcríoch, i dtéarmaí rialachas an ghrúpa áitiúil gníomhaíochta agus i dtéarmaí inneachar na straitéise. Ba cheart do CSE a bheith in ann tacú le straitéisí forbartha áitiúla faoi stiúir an phobail i gceantair uirbeacha agus tuaithe, chomh maith le hinfheistíochtaí críochacha comhtháite. [Leasú 22]

(15b)  Baineann breisluach bheartas comhtháthaithe an Aontais go háirithe le cur chuige na gné críochaí áit-bhunaithe, leis an rialachas il-leibhéil, an phleanáil ilbhliantúil agus na cuspóirí comhroinnte intomhaiste, le cur chuige na forbartha comhtháite agus leis an gcóineasú i dtreo caighdeáin Eorpacha san acmhainn riaracháin. [Leasú 23]

(15c)  Ba cheart don Choimisiún agus do na Ballstáit a áirithiú go mbeidh comhionannas inscne agus comhtháthú na gné inscne ina phrionsabal ceangailteach i ngach céim den chlársceidealú, ó thosaíochtaí na gclár oibríochtúil a mhúnlú go dtí cur chun feidhme, faireachán agus meastóireacht, agus go bhfaighidh na príomhghníomhaíochtaí don phríomhshruthú inscne tacaíocht. [Leasú 24]

(15d)   Ba cheart do CSE + tacú le scéimeanna oideachais a thugann an deis do dhaoine fásta ag a bhfuil leibhéal íseal scileanna an fhéidearthacht íosleibhéal litearthachta mar aon le hinniúlacht uimhearthachta agus dhigiteach a fháil i gcomhréir leis an Moladh ón gComhairle an 19 Nollaig 2016 maidir le Conairí Uas-scilithe: Deiseanna Nua le haghaidh Daoine Fásta(7). [Leasú 25]

(16)  Ba cheart do CSE+ deiseanna solúbtha uas-scilithe agus athscilithe do chách a chur chun cinn, agus na dúshláin atá roimh ghrúpaí éagsúla faoi bhuntáiste á gcur san áireamh, go háirithe scileanna fiontraíochta agus digiteacha agus príomhtheichneolaíochtaí cumasúcháin, d’fhonn caoi a thabhairt do dhaoine scileanna a shealbhú scileanna, inniúlachtaí agus eolas atá in oiriúint don saol digiteach, d’fhorbairt na teicneolaíochta, don nuálaíocht agus d’athruithe sóisialta agus eacnamaíocha, agus amhlaidh sin aistrithe gairme beatha agus a chur ar fáil do dhaoine agus do phobail áitiúla, amhail na scileanna, na hinniúlachtaí agus an t-eolas a spreag an t-aistriú chuig geilleagar ísealcharbóin, lena n-éascaítear an t-aistriú ón oideachas chun fostaíochta, an tsoghluaisteacht a éascú agus tacaíocht a thabhairt go háirithe do dhaoine fásta atá ar bheagán scileanna nó ag a bhfuil lagscileanna, agus lena dtugtar tacaíocht go háirithe do dhaoine ag a bhfuil scileanna ísle, daoine faoi mhíchumas agus/nó daoine fásta ar bheagán scileanna, i gcomhréir leis an gClár Oibre Scileanna don Eoraip i gcomhordú leis an gclár don Eoraip Dhigiteach, agus é a bheith comhlántach leis. [Leasú 26]

(17)  Le sineirgí leis an gclár ‘Fís Eorpach’, ba cheart a áirithiú gur féidir le CSE+ curaclaim nuálacha a dtacaíonn Fís Eorpach leo a phríomhshruthú agus a mhéadú chun na scileanna agus na hinniúlachtaí is gá le haghaidh a bhforbartha pearsanta agus gairmiúla agus le haghaidh na bpost san am atá le teacht a thabhairt do dhaoine agus chun dul i ngleic le dúshláin na sochaí atá ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo. Ba cheart don Choimisiún sineirgí a áirithiú idir Sraith na Sláinte agus clár Fhís na hEorpa chun borradh a chur faoi na torthaí a bhaintear amach i réimse chosaint na sláinte agus an choisc galar. [Leasú 27]

(17a)   Le sineirgí leis an gClár um Chearta agus Luachanna, ba cheart a áirithiú gur féidir le CSE + gníomhaíochtaí a phríomhshruthú agus a mhéadú chun idirdhealú, ciníochas, seineafóibe, frith-sheimíteachas, ioslamafóibe agus cineálacha eile éadulaingthe a chosc agus a chomhrac, chomh maith le gníomhaíochtaí sonracha a thiomnú chun fuath, deighilt agus stiogmatú, lena n-áirítear bulaíocht, ciapadh agus cóir éadulangach a chosc. [Leasú 28]

(17b)   Mar thoradh ar na sineirgí atá ann a bhuí le comhar Eorpach ar an leibhéal réigiúnach agus ar an leibhéal trasteorann, is ann freisin do thionscadail chomhair chun feabhas a chur ar an bhfostaíocht, chun na grúpaí is leochailí sa daonra a chuimsiú agus chun dul i ngleic le dúshláin dhéimeagrafacha, sláinte agus oideachais, ní hamháin san Aontas ach freisin i dtíortha atá ag an gcéim réamhaontachais agus i dtíortha comharsanachta, i gcás ina mbeidh breisluach ag baint le comhar an Aontais. Ba cheart do CSE+ feabhas a chur ar mhaoiniú do thionscadail den sórt sin agus ba cheart aistriú eolais idir iad sin agus an próiseas reachtach a áirithiú chun an creat rialála Eorpach a fheabhsú agus chun comhroinnt dea-chleachtais idir críocha an Aontais a chur chun cinn. [Leasú 29]

(18)  Ba cheart do CSE+ tacú le hiarrachtaí na mBallstát ar gach leibhéal rialtais, lena n-áirítear ar an leibhéal réigiúnach agus áitiúil chun an bhochtaineacht a dhíothú, lena n-áirítear bochtaineacht fuinnimh amhail dá bhforáiltear i Rialachán (AE) 2018/1999, d’fhonn an fáinne míbhuntáiste ar fud na nglúnta a bhriseadh agus cuimsiú sóisialta a chur chun cinn trí chomhionannas deiseanna a áirithiú do chách, bacainní a laghdú, an t-idirdhealú a chomhrac agus dul i ngleic le héagothromaíochtaí sóisialta agus sláinte. Leis sin tugtar le fios freisin, ach gan a bheith teoranta dó, go ndéanfar slógadh ar raon beartas agus straitéisí réamhghníomhacha agus frithgníomhacha a dhíríonn ar na daoine is mó faoi mhíbhuntáiste gan beann ar a n-aois, lena n-áirítear leanaí, pobail imeallaithe amhail na Romaigh, daoine faoi mhíchumas, daoine atá gan dídean, náisiúnaigh tríú tíortha, lena n-áirítear imircigh agus oibrithe atá bocht. Ba cheart do CSE+ cuimsiú gníomhach daoine atá i bhfad amach ón margadh saothair a chur chun cinn, d’fhonn a lánpháirtiú socheacnamaíoch a chinntiú, lena n-áirítear trí thacaíocht spriocdhírithe don gheilleagar sóisialta. Ba cheart go gcuirfeadh na Ballstáit chun cinn gníomhaíochtaí CSE+ a chomhlánaíonn bearta náisiúnta i gcomhréir leis an Moladh ón gCoimisiún an 3 Deireadh Fómhair 2008 maidir le cuimsiú gníomhach na ndaoine atá eisiata ón margadh saothair(8) lena n-áirítear bearta maidir le tacaíocht leormhaith ioncaim. Ba cheart CSE+ a úsáid freisin chun feabhas a chur ar rochtain thráthúil agus chothrom ar sheirbhísí atá inacmhainne, inbhuanaithe agus ar ardcháilíocht amhail cúram sláinte duineláraithe, cúram gaolmhar agus cúram fadtéarmach, go háirithe seirbhísí teaghlaigh agus seirbhísí pobalbhunaithe agus seirbhísí lena dtreoraítear rochtain ar sheirbhísí tithíochta leormhaithe, sóisialta agus inacmhainne. Áirítear leis sin seirbhísí chun an tsláinte a chur chun cinn agus chun galair a chosc mar chuid de na seirbhísí sláinte príomhúla. Ba cheart do CSE+ rannchuidiú le nuachóiriú córas cosanta sóisialta d’fhonn, go háirithe, a n-inrochtaineacht, a gcuimsitheacht, agus a n-éifeachtacht chun freagairt do réaltachtaí athraitheacha an tsaoil oibre a chur chun cinn. Ba cheart do CSE + freisin aghaidh a thabhairt ar bhochtaineacht tuaithe a eascraíonn as míbhuntáistí sonracha na gceantar tuaithe, amhail staid dhéimeagrafach neamhfhabhrach, margadh saothair lag, rochtain theoranta ar sheirbhísí oideachais agus oiliúna, nó ar sheirbhísí cúraim sláinte agus shóisialta. [Leasú 30]

(19)  Ba cheart do CSE+ rannchuidiú le díothú na bochtaineachta trí thacaíocht a thabhairt do scéimeanna náisiúnta arb é is aidhm dóibh díth bia agus ábhartha a mhaolú agus lánpháirtiú sóisialta daoine a bhfuil bochtaineachta nó eisiamh sóisialta á bhfulaingt acu nó i mbaol a bhfulaingthe agus na daoine is díothaí a chur chun cinn. Ba cheart do na Ballstáit 3% ar a laghad dá n-acmhainní náisiúnta den tsraith de CSE+ atá faoi bhainistíocht chomhroinnte a leithdháileadh chun na cineálacha bochtaineachta is mó a dtagann eisiamh sóisialta díobh, e.g. easpa dídine, bochtaineacht leanaí, bochtaineacht le linn seanaoise agus díth bia a chomhrac. I ngeall ar chineál na n-oibríochtaí agus ar shaghas na bhfaighteoirí deiridh, tá sé riachtanach na rialacha is simplí is féidir a bheith i bhfeidhm maidir le tacaíocht arb é is aidhm di dul i ngleic le díth ábhartha na ndaoine is díothaí. [Leasú 31]

(19a)   Ba cheart go mbeadh sé d’aidhm ag CSE+ aghaidh a thabhairt ar an mbochtaineacht i measc na mban scothaosta ar fud an Aontais, ag cur san áireamh gur riosca géar é an bhearna pinsin inscne, atá ag 40% do leibhéil bhochtaineachta atá ag éirí níos measa i measc na mban scothaosta, go háirithe iad siúd atá ina gcónaí gan pháirtnéir, agus dá bhrí sin obair leantach a dhéanamh ar na gealltanais a rinneadh in 2015 sna ‘Conclúidí ón gComhairle maidir le deiseanna comhioncaim do mhná agus d’fhir: fáil réidh leis an difreálach pinsin idir na hinscní’(9). Tá an bhochtaineacht i measc na mban is sine níos measa freisin mar gheall ar chostais mhéadaitheacha as póca don chúram sláinte agus do chógais leighis nach mór do na hothair scothaosta a sheasamh, go háirithe mná a chaitheann cion níos mó dá saolré i ndrochshláinte ná fir go príomha mar ghall ar ionchas saoil níos faide a bheith acu. [Leasú 32]

(19b)  Chun an bhochtaineacht a dhíothú agus cuimsiú sóisialta níos fearr a áirithiú, ba cheart go gcuirfeadh CSE+ chun cinn rannpháirtíocht ghníomhach ENRanna speisialaithe a bhíonn ag déanamh ionadaíochta do dhaoine a bhíonn ag maireachtáil faoi bhochtaineacht le linn ullmhú agus chur chun feidhme na gclár atá tiomnaithe dó sin. [Leasú 33]

(20)  De bhrí gur gá i gcónaí feabhas a chur ar na hiarrachtaí a dhéantar sreafraí imirce a bhainistiú san Aontas trí chéile agus d’fhonn a áirithiú go bhfuil an tacaíocht i dtaobh na tacaíochta a thugtar chun dlúthpháirtíocht agus comhroinnt chothrom freagrachta a chothú, d’fhonn a áirithiú go bhfuil sin go bhfuil sí comhleanúnach, tréan agus comhsheasmhach, ba cheart do ESF+ CSE+ tacaíocht a thabhairt chun lánpháirtiú socheacnamaíoch náisiúnach tríú tíortha a chur chun cinn, lena n-áirítear imircigh, a bhféadfadh tionscnaimh ar leibhéal áitiúil a bheith san áireamh leo, ar dhóigh atá comhlántach leis na gníomhaíochtaí a mhaoinítear faoin gCiste Tearmainn agus Imirce, faoi Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa agus faoi na cistí sin ar féidir leo tionchar dearfach a imirt ar chuimsiú náisiúnach tríú tíortha. [Leasú 34]

(20a)   Ba cheart d’údaráis na mBallstát atá freagrach as CSE + a phleanáil agus a chur chun feidhme comhordú a dhéanamh leis na húdaráis arna n-ainmniú ag na Ballstáit chun idirghabhálacha an Chiste Tearmainn agus Imirce a bhainistiú chun lánpháirtiú náisiúnach tríú tíortha ar gach leibhéal a chur chun cinn chomh fada agus is féidir trí straitéisí arna gcur i bhfeidhm go príomha ag údaráis áitiúla agus réigiúnacha agus eagraíochtaí neamhrialtasacha agus ag na bearta is iomchuí arna saincheapadh do staid áirithe na náisiúnach tríú tíortha. Ba cheart do raon feidhme na mbeart lánpháirtíochta díriú ar náisiúnaigh tríú tíortha a bhfuil cónaí orthu go dleathach i mBallstát nó, i gcás inarb iomchuí, atá i mbun cónaí dlíthiúil a fháil i mBallstát, lena n-áirítear tairbhithe cosanta idirnáisiúnta. [Leasú 35]

(21)  Ba cheart do CSE+ tacú le hathchóirithe ar bheartais agus ar chórais i réimsí na fosaíochta, dhíothú na bochtaineachta, an chúraim sláinte agus an chúraim fhadtéarmaigh, an eisiaimh shóisialta agus na hoiliúna. D’fhonn an t‑ailíniú leis an Seimeastar Eorpach a dhlúthú, ba cheart do na Ballstáit méid iomchuí dá n‑acmhainní ón tsraith de CSE+ atá faoi bhainistíocht chomhroinnte a chur in áirithe chun moltaí tír-shonracha a chur chun feidhme a bhaineann le dúshláin struchtúracha is iomchuí dul i ngleic leo le hinfheistíochtaí ilbhliantúla a thagann faoi raon feidhme CSE+. Ba cheart don Choimisiún agus do na Ballstáit páirt a thabhairt d’údaráis réigiúnacha agus áitiúla chun comhleanúnachas, comhar agus comhlántacht a áirithiú idir sraith chomhbhainistíochta agus sraith Sláinte CSE+ agus an Clár Tacaíochta um Athchóiriú, lena n‑áirítear an Uirlis Athchóiriúcháin agus an Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil. Go háirithe, ba cheart don Choimisiún agus do na Ballstáit, i ngach céim den phróiseas, comhordú éifeachtach a áirithiú d’fhonn comhsheasmhacht, comhleanúnachas, comhlántacht agus sineirgíocht a chosaint i measc foinsí maoiniúcháin, lena n‑áirítear cúnamh teicniúil ó na foinsí sin, agus na cearta atá leagtha amach i gColún Eorpach na gCeart Sóisialta, an Scórchlár Sóisialta faoin Seimeastar Eorpach, Clár Oibre Cuibhiúil EIS, agus sainiúlachtaí réigiúnacha á gcur san áireamh, agus ar an gcaoi sin rannchuidiú le cuspóirí an Aontais a leagtar amach in Airteagal 174 CFAE maidir le comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a neartú. [Leasú 36]

(21a)  I bhfianaise éagsúlacht na forbartha sna réigiúin agus sna réaltachtaí sóisialta éagsúla ar fud an Aontais, ba cheart go mbeadh méid solúbthachta CSE+ leordhóthanach chun na sainiúlachtaí réigiúnacha agus críochacha a chur san áireamh. [Leasú 37]

(22)  Chun a áirithiú go dtabharfar aird chuí ar ghné shóisialta na hEorpa, faoi mar a leagtar amach é i gColún Eorpach na gCeart Sóisialta, agus go ndíreofar íosmhéid acmhainní orthu sin is mó atá ar an anás, ba cheart do na Ballstáit 25 % 27 % dá n‑acmhainní náisiúnta CSE+ ón tsraith de CSE+ atá faoi bhainistíocht chomhroinnte a leithdháileadh ar chothú an chuimsithe shóisialta agus ar dhíothú na bochtaineachta. Ba cheart go mbeadh an céatadán sin comhlántach leis na hacmhainní náisiúnta chun aghaidh a thabhairt ar an bhfíorbhochtaineacht. [Leasú 38]

(22a)  Dhaingnigh gach Ballstát Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh (CRC) arb é atá ann na caighdeáin maidir le cearta an linbh a chur chun cinn agus a chosaint. Cuspóir sainráite de bheartais an Aontais is ea cearta páistí a chur chun cinn (Airteagal 3 de Chonradh Liospóin), agus éilítear sa Chairt go mbeidh sárleasanna an linbh ina príomhchomaoin i ngníomaíocht uile an Aontais. Ba cheart don Aontas agus do na Ballstáit úsáid chuí a bhaint as CSE+ chun timthriall an mhíbhuntáiste a bhriseadh do leanaí atá ina gcónaí i mbochtaineacht agus eisiamh sóisialta, mar a shainmhínítear iad i Moladh 2013 ón gCoimisiún dar teideal Infheistíocht a dhéanamh i leanaí. Ba cheart do CSE+ tacaíocht a thabhairt do bhearta lena gcuirtear chun cinn idirghabhálacha éifeachtacha a rannchuidíonn le cearta leanaí a bhaint amach. [Leasú 39]

(22b)  I bhfianaise leibhéal ard dianseasmhach na bochtaineachta leanaí agus an eisiaimh shóisialta in AE (26,4 % in 2017), agus i bhfianaise Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta ina ndeirtear go bhfuil sé de cheart ag leanaí cosaint a fháil ón mbochtaineacht, agus ag leanaí ó chúlraí faoi mhíbhuntáiste go mbeadh bearta speisialta ar fáil dóibh chun deiseanna comhionanna a fheabhsú, ba cheart do na Ballstáit 5 % ar a laghad d’acmhainní CSE+ a leithdháileadh ar an scéim Ráthaíochta Eorpaí don Leanbh chun rannchuidiú le rochtain chothrom leanaí ar chúram sláinte saor in aisce, oideachas saor in aisce, cúram leanaí saor in aisce, tithíocht mhaith agus cothú leormhaith chun bochtaineacht leanaí agus eisiamh sóisialta a dhíothú. Trí infheistíocht luath a dhéanamh i leanaí, bíonn tairbhe ann do na leanaí sin agus don tsochaí i gcoitinne agus tá sé ríthábhachtach chun timthriall an mhíbhuntáiste a bhriseadh sna blianta tosaigh. Trí thacú le leanaí scileanna agus acmhainní a fhorbairt, cumasaítear dóibh a n-acmhainneacht iomlán a bhaint amach, tugtar dóibh na torthaí is fearr ó thaobh an oideachais agus na sláinte de, agus cabhraítear leo a bheith ina mball gníomhach den tsochaí agus a ndeiseanna ar an margadh saothair a fheabhsú nuair a bheidh siad ina ndaoine óga. [Leasú 40]

(23)  I bhfianaise an tsíorard-leibhéil tsíor-ardleibhéil dífhostaíochta agus neamhghníomhaíochta i measc daoine óga i roinnt Ballstát agus réigiún, go háirithe na daoine óga sin nach bhfuil i mbun oideachais, fostaíochta ná oiliúna (NEET), arb airde a leibhéil, fiú amháin, i gcás daoine óga a thagann ó chúlra sóisialta faoi mhíbhuntáiste, tá sé riachtanach na Ballstáit sin leanúint de bheith ag infheistiú méid leordhóthanach leormhaith d’acmhainní ón tsraith de CSE+ atá faoi bainistíocht chomhroinnte i ngníomhaíochtaí arb é is aidhm dóibh fostaíocht don aos óg a chur chun cinn, go háirithe trí scéimeanna ráthaíochta don aos óg a chur chun feidhme. Ag cur dóibh leis na gníomhaíochtaí a bhfuil an Tionscnamh um Fhostaíocht don Aos Óg ag tacú leo le linn na clárthréimhse 2014-2020 agus atá dírithe ar dhaoine aonair, ba cheart do na Ballstáit tuilleadh tacaíochta a thabhairt don fhostaíocht ardcháilíochta agus do chonairí chun an ath-lánpháirtithe san oideachas agus do bhearta éifeachtacha for-rochtana do dhaoine óga, trí thosaíocht a thabhairt, i gcás inarb ábhartha, do dhaoine óga atá dífhostaithe go fadtéarmach, atá neamhghníomhach agus atá faoi mhíbhuntáiste, go háirithe le hobair do dhaoine óga na daoine óga is deacra iad a shroicheadh agus daoine i staideanna leochaileacha, lena n-áirítear trí obair óige. Ina theannta sin ba cheart do na Ballstáit infheistíocht a dhéanamh i mbearta arb é is aidhm dóibh an t‑aistriú ón scoil go dtí an obair a éascú, agus athchóiriú agus oiriúnú a dhéanamh ar sheirbhísí fostaíochta d’fhonn tacaíocht shaincheaptha a thabhairt do dhaoine óga agus a seirbhís a sholáthar dóibh gan idirdhealú de chineál ar bith. Dá bhrí sin, Ba cheart do na Ballstáit 10 % 3% ar a laghad dá n‑acmhainní náisiúnta ón tsraith de de shraith CSE+ atá faoi bhainistíocht chomhroinnte a leithdháileadh ar thacaíocht d’infhostaitheacht daoine óga chun tacú le beartais i réimse infhostaitheacht na hóige, an oideachais leanúnaigh, na fostaíochta ardcháilíochta, na bprintíseachtaí agus na sealanna oiliúna. Ba cheart do Bhallstáit ag a bhfuil ráta NEET os cionn mheán an Aontais, nó os cionn 15%, 15% ar a laghad dá n-acmhainní náisiúnta de CSE + a leithdháileadh chun tacú le beartais sa réimse sin, agus iad ag gníomhú ar an leibhéal críochach iomchuí.. [Leasú 41]

(23a)  Tá éagothromaíochtaí ag fás ar an leibhéal fo-réigiúnach, lena n-áirítear i réigiúin níos rathúla ina bhfuil pócaí bochtaineachta. [Leasú 42]

(23b)   I bhfianaise leathnú raon feidhme CSE+, ba cheart na cúraimí breise a chur le chéile le buiséad méadaithe chun spriocanna an Chláir a chomhlíonadh. Tá gá le tuilleadh maoinithe chun dul i ngleic le dífhostaíocht, go háirithe dífhostaíocht i measc na n-óg, le bochtaineacht agus chun tacú le forbairt agus oiliúint ghairmiúil, go háirithe san ionad oibre digiteach, i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar amach i gColún Eorpach na gCeart Sóisialta. [Leasú 43]

(23c)  Ba cheart go neartófaí EURES ar bhonn fadtéarmach, go háirithe trí fhorbairt chuimsitheach ar an ardán idirlín agus trí rannpháirtíocht ghníomhach na mBallstát. Ba cheart do na Ballstáit an tsamhail atá ann cheana a úsáid ar bhealach níos éifeachtaí agus sonraí faoi gach post folamh i gcóras EURES a fhoilsiú. [Leasú 44]

(24)  Ba cheart do na Ballstáit agus don Choimisiún comhordú agus comhlántacht a chinntiú áirithiú agus leas a bhaint as sineirgí idir na gníomhaíochtaí a dtacaíonn na cistí sin leo fhaigheann tacaíocht ó CSE+ agus cláir agus ionstraimí eile an Aontais amhail an Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú, Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, an Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh, Erasmus, an Ciste Tearmainn agus Imirce, Fís na hEorpa, Ciste Talmhaíochta na hEorpa um Fhorbairt Tuaithe, Clár na hEorpa Digití, InvestEU, An Eoraip Chruthaitheach nó an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach.. [Leasú 45]

(25)  I gcomhréir le hAirteagal 349 agus Airteagal 174 CFAE agus Airteagal 2 de Phrótacal Uimh. 6 a ghabhann le hIonstraim Aontachais 1994, tá na réigiúin is forimeallaí, agus na réigiúin thuaisceartach is lú daonra thuaisceartacha ina bhfuil dlús daonra an-íseal agus oileáin i dTeideal beart sonrach faoi chomhbheartais agus faoi chláir an Aontais. I ngeall ar shrianta buana, tá gá ag Toisc go bhfuil míbhuntáistí troma agus buana nádúrtha acu, tá tacaíocht ar leith de dhíth ar na réigiúin sin le tacaíocht shonrach. [Leasú 46]

(25a)  I gcomhréir le hAirteagal 174 CFAE, ba cheart do na Ballstáit agus don Choimisiún a áirithiú go rannchuideoidh CSE+ le beartais shonracha a fhorbairt agus a chur chun feidhme chun aghaidh a thabhairt ar na srianta agus na deacrachtaí a bhíonn ag réigiúin a bhfuil míbhuntáistí déimeagrafacha troma agus buan orthu, amhail réigiúin dhídhaonraithe agus réigiúin ina bhfuil dlús daonra an-íseal. [Leasú 47]

(26)  Braitheann cur chun feidhme éifeachtúil agus éifeachtach na ngníomhaíochtaí lena dtacaíonn CSE+ ar dhea-rialachas agus ar chomhpháirtíocht idir institiúidí an Aontais agus údaráis áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta agus na gníomhaithe socheacnamaíocha, go háirithe na comhpháirtithe sóisialta agus an tsochaí shibhialta. Tá sé bunriachtanach mar sin go n-áiritheoidh na Ballstáit, i gcomhpháirtíocht le húdaráis réigiúnacha agus áitiúla, rannpháirtíocht fhónta na gcomhpháirtithe sóisialta agus eagraíochtaí den tsochaí shibhialta, comhlachtaí comhionannais, institiúidí náisiúnta um chearta an duine agus eagraíochtaí ábhartha nó ionadaíocha eile i gclársceidealú agus i soláthar CSE+ ó mhúnlú tosaíochtaí do chláir oibríochtúla maidir le cur chun feidhme, faireachán agus meastóireacht a dhéanamh ar na torthaí agus ar an tionchar i gcomhréir leis an gcód iompair Eorpach maidir le comhpháirtíocht faoi chuimsiú Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa arna mbunú ag Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 240/2014 ón gCoimisiún(10). Ina theannta sin, ar mhaithe le neamh-idirdhealú agus comhdheiseanna a chosaint, ba cheart go mbeadh comhlachtaí comhionannais agus institiúidí náisiúnta um chearta an duine páirteach i ngach céim. [Leasú 48].

(26a)  Le dea-rialachas idir na húdaráis bhainistíochta agus na comhpháirtithe, éilítear úsáid éifeachtach agus éifeachtúil fothú acmhainneachta le haghaidh scairshealbhóirí, ar cheart do na Ballstáit méid iomchuí acmhainní CSE+ a leithdháileadh orthu. Ós rud é nach ndéantar infheistíocht in acmhainneacht institiúideach agus in éifeachtúlacht riaracháin phoiblí agus i seirbhísí poiblí ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúil d’fhonn athchóirithe, rialáil níos fearr agus dea-rialachas a dhéanamh, a áireamh a thuilleadh mar chuspóir oibríochtúil de chuid CSE+ faoi bhainistíocht chomhpháirteach, ach go bhfuil sé curtha san áireamh sa Chlár um Athchóiriú ar Thacaíocht Struchtúrach, tá sé riachtanach go n-áiritheoidh an Coimisiún agus na Ballstáit comhordú éifeachtach idir an dá ionstraim. [Leasú 49]

(27)  D’fhonn beartais a dhéanamh níos freagrúla d’athruithe sa tsochaí agus réitigh nuálacha a spreagadh agus a chothú, tá nuálaíocht shóisialta lena n-áirítear ar an leibhéal áitiúil, tá tacaíocht don nuálaíocht shóisialta agus don gheilleagar sóisialta ríthábhachtach. Go háirithe, trí réitigh nuálacha a thriail agus a mheasúnú sula gcuirtear i bhfeidhm ar scála níos mó iad, cuirtear feabhas ar éifeachtúlacht beartas agus dá bharr sin tugtar údar cuí le tacaíocht shonrach ó CSE+.[Leasú 50]

(27a)  D’fhonn teacht i dtír go hiomlán ar acmhainneacht an chomhair trasearnála, agus chun sineirgí agus comhleanúnachas le réimsí eile beartais a fheabhsú chun a chuspóirí ginearálta a bhaint amach, ba cheart do CSE+ tacú le gníomhaíochtaí nuálacha a úsáideann an spórt agus gníomhaíocht choirp agus an cultúr chun cuimsiú sóisialta a spreagadh, dífhostaíocht i measc na hóige a chomhrac, go háirithe le haghaidh na ngrúpaí faoi mhíbhuntáiste, cuimsiú sóisialta grúpaí imeallaithe a fheabhsú agus dea-shláinte agus cosc galar a chur chun cinn. [Leasú 51]

(28)  Ba cheart do na Ballstáit agus don Choimisiún a áirithiú go bhfuil CSE+ ag rannchuidiú le cur chun cinn an chomhionannais idir mná agus fir i gcomhréir le hAirteagal 8 CFAE chun cóir chomhionann agus deiseanna comhionanna idir mná agus fir i ngach réimse a chothú, lena n-áirítear rannpháirtíocht sa mhargadh saothair, téarmaí agus na coinníollacha fostaíochta agus dul chun cinn gairmréime. Ba cheart na gnéithe inscne a chur san áireamh i ngach clár a chuirtear i bhfeidhm, i rith a n-ullmhúcháin, a gcur chun feidhme, a bhfaireacháin agus a meastóireachta. Thairis sin, ba cheart go gcloífeadh CSE+ go háirithe le hAirteagal 21 den Chairt lena sonraítear go dtoirmiscfear aon idirdhealú atá bunaithe ar aon fhoras amhail gnéas, cine, dath, bunadh eitneach nó sóisialta, airíonna géiniteacha, teanga, reiligiún nó creideamh, tuairimí polaitiúla nó eile, a bheith ar dhuine de mhionlach náisiúnta, maoin, breith, míchumas, aois nó gnéaschlaonadh; ina theannta sin, ba cheart aon idirdhealú bunaithe ar shaintréithe gnéis nó ar fhéiniúlacht inscne agus ar fhorais náisiúntachta a thoirmeasc freisin. Ba cheart do na Ballstáit agus don Choimisiún a áirithiú freisin go bhfuil CSE+ ag cur chun cinn cuimsiú daoine faoi mhíchumas sa tsochaí ar aon bhonn le daoine eile, agus go bhfuil sé ag rannchuidiú le cur chun feidhme Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas, maidir le inter alia oideachas, obair, fostaíocht agus inrochtaineacht uilíoch. Ba cheart na prionsabail sin a chur san áireamh i ngach gné agus i ngach céim d’ullmhú, d’fhaireachán, de chur chun feidhme agus de mheastóireacht clár, ar dhóigh thráthúil agus chomhsheasmhach agus san am céanna deimhin a dhéanamh de go ndéantar gníomhaíochtaí sonracha chun an comhionannas inscne agus comhionannas deiseanna a chur cinn. Ina theannta sin, ba cheart do CSE+ an t-aistriú a chur chun cinn ó chúram cónaithe/institiúideach go cúram teaghlaigh agus pobalbhunaithe, go háirithe ina gcás siúd a chaithfidh aghaidh a thabhairt ar idirdhealú iomadúil agus trasnach. Níor cheart do CSE tacaíocht a thabhairt d’aon ghníomhaíocht a chuireann le hidirdheighilt ná le heisiamh sóisialta. Foráiltear le Rialachán (AE) .../... [RFC nua] go mbeidh na rialacha maidir le hincháilitheacht chaiteachais i gcomhréir leis an gCairt agus bunaithe ar an leibhéal náisiúnta, agus eisceachtaí áirithe ann ar gá forálacha sonracha a leagan síos ina leith i ndáil leis an tsraith de CSE+ atá faoi bhainistíocht chomhroinnte. [Leasú 52]

(28a)  Ba cheart breithniú ar tháscairí réigiúnacha a úsáid chun gur fearr a fhéadfar difríochtaí fo-réigiúnacha a chur san áireamh. [Leasú 53]

(28b)   Le CSE+, ba cheart tacaíocht a thabhairt do staidéar teangacha mar bhealach chun comhthuiscint a chothú agus chun sochaí chuimsitheach a thógáil, agus tríd an tsraith straitéisí i gcomhair tacaíocht theangeolaíoch do dhídeanaithe a d’fhorbair Comhairle na hEorpa a ghlacadh ar bhonn níos leithne i measc na mBallstát. [Leasú 54]

(29)  Chun laghdú a dhéanamh ar an ualach riaracháin a leanann bailiú sonraí, ba cheart do na Ballstáit cead a thabhairt do na húdaráis bhainistíochta sonraí a bhailiú ó chláir, nuair atá sonraí ar fáil iontu i gcás ina bhfuil na sonraí sin, a d’fhéadfadh a bheith imdhealaithe ó thaobh inscne de, ar fáil i gcláir, agus fóis cosaint sonraí pearsanta a urramú i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(11). Tá sé inmholta leanúint de tharchur leictreonach sonraí a spreagadh toisc go gcabhraíonn sé leis an ualach riaracháin a laghdú.. [Leasú 55]

(30)  Maidir le próiseáil sonraí pearsanta faoi chuimsiú an Rialacháin seo, is i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 ba cheart do rialaitheoirí sonraí náisiúnta a gcuid cúraimí a dhéanamh chun críocha an Rialacháin seo.

(31)  Is éard é atá sa tástáil shóisialta ná tástáil tionscadal ar scála beag lenar féidir fianaise ar indéantacht nuálaíochtaí a bhailiú. Ba cheart go bhféadfaí mbeifí in ann smaointe a thástáil ar an leibhéal áitiúil, agus go spreagfaí é sin, agus smaointe atá inchurtha i ngníomh a shaothrú ar scála níos leithne - i gcás inarb iomchuí -i gcomhthéacsanna iad a aistriú chuig comhthéacsanna eile i réigiúin nó i mBallstáit éagsúla le tacaíocht airgid airgeadais ó CSE+, agus ó fhoinsí nó i gcomhcheangal le foinsí eile. [Leasú 56]

(32)  Le CSE+ leagtar síos forálacha arb é is aidhm dóibh saorghluaiseacht d’oibrithe a bhaint amach ar bhonn neamh-idirdhealaitheach trí dhlúthchomhar a áirithiú idir seirbhísí fostaíochta lárnacha poiblí na mBallstát, le chéile agus leis an gCoimisiún Choimisiúin agus na gcomhpháirtithe sóisialta. Ba cheart do líonra Eorpach na seirbhísí fostaíochta, le rannpháirtíocht na gcomhpháirtithe sóisialta, dea-fheidhmiú na margaí saothair a chur chun cinn, trí shoghluaisteacht oibrithe agus trédhearcacht faisnéise faoi na margaí saothair a chothú. Faoi raon feidhme CSE+ , áirítear freisin, tacaíocht a thabhairt do scéimeanna soghluaisteachta spriocdhírithe agus forbairt scéimeanna den saghas sin, d’fhonn folúntais a líonadh aon áit sa mhargadh saothair inar sainaithníodh easnaimh. Cumhdaítear le CSE+ comhpháirtíochtaí trasteorann idir seirbhísí fostaíochta poiblí réigiúnacha agus comhpháirtithe sóisialta agus a ngníomhaíochtaí chun soghluaisteacht, chomh maith le trédhearcacht agus comhtháthú na margaí saothair trasteorann trí fhaisnéis, comhairle agus socrúchán a chur chun cinn. I go leor réigiún teorann, imríonn siad ról tábhachtach i bhfíormhargadh saothair na hEorpa a fhorbairt. [Leasú 57]

(33)  Tá easpa rochtana ar mhaoiniú do mhicreafhiontair, agus d’fhiontair don gheilleagair shóisialta sóisialta agus d’fhiontair an gheilleagair shóisialta ar cheann de na príomhbhacainní atá roimh chruthú gnó, go háirithe i measc na ndaoine is faide ón margadh saothair. Leagtar forálacha síos leis an Rialachán maidir le CSE+ arb é is aidhm dóibh éiceachóras ar mhaithe le héiceachóras margaidh a chruthú chun méadú a dhéanamh ar sholáthar maoiniúcháin agus ar sheirbhísí tacaíochta d’fhiontair sóisialta an gheilleagair shóisialta, lena n-áirítear an earnáil chultúrtha agus chruthaitheach, agus rochtain na bhfiontar sin ar mhaoiniúchán, d’fhonn riar ar éileamh iad sin orthu sin, agus chun riar ar éileamh uathu sin is mó a bhfuil gá acu le maoiniúchán, go háirithe daoine dífhostaithe, mná agus daoine leochaileacha grúpaí faoi mhíbhuntáiste ar mian leo micrifhiontar nó fiontar sóisialta a thionscnamh nó a fhorbairt. Déanfar an cuspóir sin a shaothrú le hionstraimí airgeadais agus le ráthaíochtaí bhuiséadacha faoi ionú infheistíochta sóisialta agus beartais scileanna an chiste InvestEU. [Leasú 58]

(33a)  Ba cheart don Choimisiún ‘Lipéad Geilleagair Shóisialta na hEorpa’ a thabhairt isteach ar leibhéal an Aontais d’fhiontair atá sóisialta agus bunaithe ar an dlúthpháirtíocht, ar bhonn critéir shoiléire atá ceaptha chun saintréithe na bhfiontar seo agus a dtionchar sóisialta a chur i bhfáth, a n-infheictheacht a mhéadú, dreasachtaí a chruthú le haghaidh infheistíochta agus rochtain ar mhaoiniú agus ar an margadh aonair dóibh siúd atá toilteanach leathnú go náisiúnta nó i mBallstáit eile, ar bhealach atá comhsheasmhach leis na foirmeacha agus leis na creataí dlíthiúla éagsúla san earnáil agus sna Ballstáit. [Leasú 59]

(34)  Is féidir ról fíorthábhachtach a bheith ag le gníomhaithe margaidh, gníomhaithe daonchairdis san áireamh, ról fíorthábhachtach a bheith acu ó thaobh cuspóirí áirithe de chuid SCE+ a shroicheadh, ráite go mbíonn maoiniú le tabhairt acu agus gur a bhaint amach, ós rud é go dtairgeann siad maoiniú, mar aon le dóigheanna nuálacha agus comhlántacha na dóigheanna atá acu le comhrac a chur ar chun an eisiamh sóisialta agus ar an mbochtaineacht an bhochtaineacht a chomhrac, an dífhostaíocht a laghdú agus rannchuidiú le baint amach Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe. Dá bhrí sin, ba cheart gníomhaithe daonchairdis amhail fondúireachtaí agus deonaithe a bheith rannpháirteach, a oiread mar is iomchuí, agus chomh fada is nach bhfuil clár oibre polaitiúil ná sóisialta acu i gcoinbhleacht le hidéil an Aontais, i ngníomhaíochtaí de chuid CSE+, go háirithe gníomhaíochtaí darb aidhm éiceachóras margaidh na hinfheistíochta sóisialta a fhorbairt. [Leasú 60]

(34a)  Tá breisluach suntasach ag baint le comhar trasnáisiúnta agus ba cheart do na Ballstáit uile tacú leis, dá bhrí sin, seachas i gcásanna a bhfuil bonn cirt leo nuair atá prionsabal na comhréireachta á chur san áireamh. Tá sé riachtanach freisin ról an Choimisiúin a athneartú maidir le malartuithe taithí a éascú agus cur chun feidhme tionscnamh ábhartha a chomhordú. [Leasú 61]

(35)  I gcomhréir le hAirteagal 168 CFAE, tá ardleibhéal cosanta le haghaidh sláinte an duine le háirithiú i sainiú agus i gcur chun feidhme bheartais agus ghníomhaíochtaí uile an Aontais. Tá sé de dhualgas ar an Aontas beartais sláinte náisiúnta a chomhlánú agus tacú leis na bearta sin, comhar idir na Ballstáit a spreagadh agus comhordúchán idir a gcláir a chur chun cinn, ag urramú go hiomlán dó freagrachtaí na mBallstát as a mbeartais sláinte a shainiú agus as seirbhísí sláinte agus cúram sláinte a eagrú agus a sholáthar.

(35a)   Ba cheart don Choimisiún rannpháirtíocht ag na Ballstáit agus ag eagraíochtaí atá faoi ghannionadaíocht a mhéadú trí laghdú a dhéanamh, a mhéid is féidir, ar na bacainní ar rannpháirtíocht, lena n-áirítear an t-ualach riaracháin maidir le hiarratas a dhéanamh ar chistiú agus maidir le cistiú a fháil. [Leasú 62]

(35b)   Tá sé ar cheann de phríomhchuspóirí an Aontais córais sláinte a neartú trí thacú leis an gclaochlú digiteach ar chúram sláinte agus ar chúram d’othair agus trí chóras inbhuanaithe faisnéise sláinte a fhorbairt mar aon le tacú le hathchóirithe náisiúnta chun córais sláinte a dhéanamh níos éifeachtaí, níos inrochtana agus níos athléimní. [Leasú 63]

(36)  Ach daoine Ní mór iarracht leanúnach a dhéanamh chun na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 168 CFAE a chomhlíonadh. Trí gach duine a choinneáil folláin agus gníomhach níos faide ar bhealach neamh-idirdhealaitheach agus é a chur ar a gcumas ról gníomhach a bheith acu a ghlacadh i mbainistiú a sláinte, déanfar tairbhe ó thaobh sláinte, éagothromaíochtaí sláinte, chaighdeán na beatha, táirgiúlachta, iomaíochais agus cuimsitheachta, agus laghdófar an brú ar na buiséid náisiúnta freisin ag an am céanna. Trí thacaíocht agus aitheantas a thabhairt don nuálaíocht, lena n-áirítear nuálaíocht shóisialta, a bhfuil tionchar aici ar an tsláinte, cabhraítear le haghaidh a thabhairt ar dhúshláin na hinbhuanaitheachta i réimse na sláinte ó thaobh dul i ngleic le dúshláin an athraithe dhéimeagrafaigh. Thairis sin, tá tábhacht ag baint le gníomhú chun éagothromaíochtaí i gcúrsaí sláinte a laghdú chun críocha ‘fás cuimsitheach’ a bhaint amach. Tá an Coimisiún tiomanta cuidiú leis na Ballstáit a gcuid spriocanna forbartha inbhuanaithe (SDG) a bhaint amach, go háirithe sprioc uimhir 3 SDG 3: “Beatha shláintiúil a áirithiú agus an fholláine a chur cinn do chách ag gach aois”(12). [Leasú 64]

(36a)  De réir an tsainmhínithe atá ag an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (EDS), ‘Is staid iomlán fhisiceach, intinne agus folláine sóisialta í an tsláinte agus ní hé amháin galar nó breoiteacht a bheith in easnamh’. Chun sláinte dhaonra an Aontais a fheabhsú, tá sé riachtanach nach ndíreofaí ar an tsláinte fhisiceach agus ar staid folláine sóisialta amháin. De réir EDS, is ionann fadhbanna meabhairshláinte agus beagnach 40 % de na blianta a chaitheann daoine ag maireachtáil faoi mhíchumas. Chomh leis sin, tá fadhbanna meabhairshláinte fadréimseach, fadtréimhseach, agus is foinse d’idirdhealú iad a chuireann go mór leis an éagothromaíocht i gcúrsaí sláinte. Thairis sin, tá éifeacht ag an ngéarchéim eacnamaíoch ar na tosca a chinntíonn meabhairshláinte, ar an ábhar go ndéantar tosca cosanta a laghdú agus tosca riosca a mhéadú lena linn. [Leasú 65]

(37)  Le fianaise agus comhluachanna agus comhphrionsabail chórais sláinte an Aontais Eorpaigh, mar a leagtar amach iad sna Conclúidí ón gComhairle an 2 Meitheamh 2006, ba cheart tacú leis an bpróiseas cinnteoireachta maidir le córais sláinte atá nuálach, éifeachtúil agus athléimneach a phleanáil agus a bhainistiú, chun uirlisí le haghaidh rochtain a áirithiú do chách ar chúram sláinte atá duineláraithe agus ar ardcháilíocht agus cúram gaolmhar a chur chun cinn, agus chun dea-chleachtais dheonacha a chur chun feidhme ar scála níos leithne. Áirítear leis sin sláinte agus seirbhísí maidir le galair a chosc mar chuid de na seirbhísí sláinte príomhúla. [Leasú 66]

(37a)  Maidir leis na cláir ghníomhaíochta Aontais a bhí ann roimhe seo i réimse na sláinte poiblí (2003-2008) agus i réimse na sláinte (2008-2013 agus 2014-2020), a bunaíodh trí Chinneadh Uimh. 1786/2002/CE(13) agus Cinneadh Uimh. 1350/2007/CE(14) ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus trí Rialachán (AE) Uimh. 282/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(15) (‘na cláir sláinte roimhe seo’) faoi seach, tá measúnú dearfach déanta orthu mar chláir a raibh roinnt forbairtí agus feabhsuithe tábhachtacha mar thoradh orthu. Leis an tsraith Sláinte de CSE+, ba cheart forbairt a dhéanamh ar a bhfuil bainte amach leis na cláir sláinte roimhe seo. [Leasú 67]

(37b)   Ba cheart an tsraith Shláinte de ESF+ a bheith mar bhealach chun gníomhaíochtaí a chur chun cinn i réimsí ina bhfuil breisluach don Aontas, ar breisluach é a d’fhéadfaí a thaispeáint ar bhonn na gcritéar seo a leanas: dea-chleachtais a mhalartú idir na Ballstáit agus idir na Réigiúin; tacú le gréasáin le haghaidh faisnéis a chomhroinnt nó maidir le foghlaim fhrithpháirteach; tacú le cáilíochtaí do ghairmithe sláinte; aghaidh a thabhairt ar bhagairtí trasteorann chun rioscaí a laghdú agus a n-iarmhairtí a mhaolú; aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna áirithe maidir leis an margadh inmheánach i gcás ina bhfuil dlisteanacht shubstainteach ag an Aontas chun réitigh d’ardcháilíocht a áirithiú ar fud na mBallstát; acmhainneacht na nuálaíochta a scaoileadh i réimse na sláinte; gníomhaíochtaí as a bhféadfaidh córas tagarmharcála teacht ar an bhfód chun gur féidir cinnteoireacht fheasach a dhéanamh ar leibhéal an Aontais; éifeachtúlacht a fheabhsú trí dhiomailt acmhainní i ngeall ar dhúbláil a sheachaint agus trí úsáid acmhainní airgeadais a bharrfheabhsú. [Leasú 68]

(38)  Ba cheart go rannchuideodh an tsraith Shláinte de CSE+ le galair a chosc, le fáthmheas luath ar feadh shaol na daoine a bhfuil cónaí orthu san Aontas agus le cur chun cinn na sláinte trí aghaidh a thabhairt ar thosca, e.g. úsáid tobac, caitheamh tobac agus caitheamh fulangach tobac, úsáid dhíobhálach alcóil, tosca riosca sláinte a bhaineann leis an timpeallacht, caitheamh drugaí aindleathacha agus laghdú ar an dochar a dhéantar don tsláinte le drugaí, ar mhurtall agus drochnósanna cothaithe, agus ar dhrochnósanna a bhaineann freisin le bochtaineacht agus le heaspa aclaíochta coirp agus trí thimpeallachtaí tacúla do stíleanna maireachtála folláine, feasacht phoiblí níos fearr maidir le tosca riosca, idirghabhálacha dea-dheartha na sláinte poiblí chun ualach agus tionchar ionfhabhtaithe agus ionfhabhtaithe inchoiscthe a laghdú, lena n-áirítear trí vacsaínithe, sa tsláinte fhoriomlán ar feadh an tsaoil a chothú, chun gníomhaíocht na mBallstát a chomhlánú i gcomhréir leis na straitéisí ábhartha. Sa chomhthéacs sin, ba cheart aird ar leith a thabhairt ar oideachas sláinte ar an ábhar go gcuidíonn sé le daoine aonair agus le pobail feabhas a chur ar a sláinte, cur lena gcuid eolais agus tionchar a imirt ar a ndearcthaí. Ní féidir aghaidh a thabhairt go héifeachtach ar na dúshláin sláinte reatha ach trí chomhar ar leibhéal an Aontais agus trí ghníomhaíocht leanúnach i réimse na sláinte. Leis an tsraith Shláinte de CSE+, ba cheart tacú le cur chun feidhme na reachtaíochta ábhartha de chuid an Aontais, samhlacha éifeachtacha coisctheacha agus ardaithe feasachta a phríomhshruthú ar samhlacha iad lena rachfaí i dteagmháil le cách, teicneolaíochtaí nuálacha agus múnlaí gnó nua agus réitigh ghnó nua chun rannchuidiú le córais sláinte na mBallstát a bheith nuálach, inrochtana, éifeachtúil agus inbhuanaithe agus maidir le rochtain a éascú ar chúram sláinte níos fearr agus níos sábháilte do dhaoine a bhfuil cónaí orthu san Aontas i gceantair uirbeacha agus do dhaoine a bhfuil cónaí orthu i gceantair thuaithe araon. [Leasú 69]

(38a)   Chun na gníomhaíochtaí faoin tsraith Shláinte a chur chun feidhme, ba cheart don Choimisiún tacú le Bord Stiúrtha don tSláinte a chruthú. Sa bhreis air sin, ba cheart don Choimisiún bealaí agus modheolaíocht a mholadh chun na gníomhaíochtaí a bhaineann le sláinte a ailíniú le próiseas an tSeimeastair Eorpaigh, a bhfuil sé de chumhacht aige anois córais sláinte (agus deitéarmanaintí sóisialta eile sláinte go deimhin) a mholadh i dtreo inrochtaineacht agus inbhuanaitheacht níos fearr ar chúram sláinte agus ar fhorálacha cosanta sóisialta sna Ballstáit. [Leasú 70]

(39)  Galair neamhthógálacha neamhtheagmhálacha is cúis le os cionn 80 % de na básanna anabaí a tharlaíonn san Aontas agus chun cosc a chur air sin ar dhóigh éifeachtach is gá cur chuige ina bhfuil roinnt an gníomhaíochtaí iolracha trasearnálacha agus gnéithe iolracha trasteorann. Maidir leis sin Ag an am céanna, chuir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle i dtábhacht a riachtanaí atá sé laghdú íoslaghdú chomh mór agus is féidir a dhéanamh ar iarmhairtí don tsláinte phoiblí a bhaineann le bagairtí tromchúiseacha sláinte trasteorann e.g. galair thógálacha don tsláinte amhail astaíochtaí agus truailliú tobann agus carnach sa chomhshaol, galair theagmhálacha agus bagairtí eile bitheolaíocha, ceimiceacha, timpeallachta agus anaithnide, trí thacú le hullmhacht agus le cumas hacmhainneacht freagartha a mhéadú. [Leasú 71]

(39a)   Tá infheistíochtaí leanúnacha i gcineálacha cur chuige atá nuálach agus pobalbhunaithe chun dul i ngleic le galair trasteorann amhail na heipidéimí VEID/SEIF, eitinne agus heipitítis víreasaigh buntábhachtach ar an ábhar gur toisc thábhachtach í gné shóisialta na ngalar ar toisc í a dhéanann difear do chumas daoine dul i ngleic leo mar eipidéimí san Aontas agus i dtíortha comharsanacha. Beidh ról tábhachtach ag ceannaireacht pholaitiúil níos uaillmhianaí agus ag acmhainní leormhaithe teicniúla agus airgeadais i dtaobh freagairt réigiúnach inbhuanaithe a thabhairt maidir leis an gcomhrac i gcoinne VEID/SEIF, na heitinne agus heipitítis san Eoraip chun cuspóirí na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a bhaint amach i dtaca leis na galair sin. [Leasú 72]

(40)  Chun éifeachtúlacht na gcóras sláinte agus sláinte na saoránach a chinntiú, tá sé bunriachtanach laghdú a dhéanamh ar an ualach a bhaineann le hionfhabhtuithe frithsheasmhacha agus le hionfhabhtuithe bainteacha agus infhaighteacht ábhar frithmhiocróbach éifeachtach a áirithiú, ach, ag an am céanna, laghdú a dhéanamh ar a n-úsáid chun cuidiú le dul i ngleic le frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha. [Leasú 73]

(41)  Le deireanas, chuir an Coimisiún i láthair togra(16) maidir le Measúnú ar Theicneolaíocht na Sláinte chun tacú leis an gcomhar i réimse na sláinte ar leibhéal an Aontais d’fhonn feabhas a chur ar infhaighteacht teicneolaíochtaí nuálacha d’othair ar fud an Aontais, úsáid níos fearr a bhaint as na hacmhainní atá ar fáil agus intuarthacht gnó a fheabhsú.

(42)  I bhfianaise a shainiúla atá roinnt de na cuspóirí atá cuimsithe ag an tsraith Sláinte Shláinte de CSE+ agus i bhfianaise chineál na ngníomhaíochtaí arna ndéanamh faoin tsraith sin, is iad údaráis inniúla gach Ballstáit le tacaíocht ghníomhach ón tsochaí shibhialta is fearr is féidir na gníomhaíochtaí gaolmhara a chur chun feidhme. Dá bhrí sin, maidir le húdaráis dá leithéidí leis na húdaráis sin, arna n‑ainmniú ag na Ballstáit iad féin, agus, ina sa bhreis air sin, eagraíochtaí den tsochaí shibhialta, ba cheart a mheas, de réir mar is iomchuí, gur tairbhithe sainaitheanta iad chun críche Airteagal [195] den Rialachán Airgeadais agus ba cheart na deontais a dhámhachtain orthu gan glao ar thograí a fhoilsiú roimh ré. [Leasú 74]

(42a)   Chun feabhas a dhéanamh ar fheidhmiú an chláir maidir le faireachán a dhéanamh ar neamhéifeachtúlachtaí agus easnaimh, ba cheart don Choimisiún táscairí cláir agus gníomhaíocht shonracha a chur chun feidhme agus a úsáid chun a áirithiú go ndéanfar cuspóirí an chláir sin a bhaint amach. [Leasú 75]

(42b)   Ba cheart do chlár CSE+ aghaidh a thabhairt ar bhacainní atá ar rannpháirtíocht na sochaí sibhialta cheana, mar shampla, trí na nósanna imeachta iarratais a shimpliú, tríd an gcéatadán cómhaoinithe a tharscaoileadh i gcásanna áirithe chun na critéir airgeadais a mhaolú, ach freisin, trí acmhainneacht othar, a n-eagraíochtaí agus geallsealbhóirí eile a fhorbairt trí oiliúint agus oideachas. Beidh sé mar aidhm ag an gclár freisin feidhmiú ghréasáin na sochaí sibhialta ar an leibhéal Eorpach, lena n-áirítear eagraíochtaí ar leibhéal an Aontais, a rannchuidíonn le baint amach a spriocanna, a chumasú. [Leasú 76]

(42c)   Maidir le cur chun feidhme na sraithe Sláinte de CSE+, ba cheart go n-urramófaí leis na freagrachtaí atá ar na Ballstáit maidir lena mbeartas sláinte a shainiú agus seirbhísí sláinte agus cúram liachta a eagrú agus a sholáthar. Agus oibleagáidí an Chonartha agus ról na mBallstát mar phríomh-chomhchainteoir i bpróiseas cinnteoireachta an Aontais á n-urramú acu, ba cheart do na húdaráis inniúla ar an leibhéal fonáisiúnta a bheith rannpháirteach ag an am céanna chun tionchar éifeachtach agus fadtéarmach bheartas sláinte an Aontais a áirithiú trína chomhtháthú le beartais shóisialta ar an láthair. [Leasú 77]

(43)  Is éard atá sna Líonraí Tagartha Eorpacha líonraí de sholáthraithe cúraim shláinte ar fud na hEorpa arb é is aidhm dóibh dul i ngleic le galair neamhchoitianta, galair íseal-leitheadúlachta agus galair aimpléiseacha, agus le riochtanna a dteastaíonn cóireáil ardspeisialaithe agus ard-dlús eolais agus acmhainní lena n‑aghaidh. Is é an Bord de Bhallstáit na Líonraí Tagartha Eorpacha a fhormheasann na Líonraí Tagartha Eorpacha, i gcomhréir leis an nós imeachta um fhormheas a leagtar amach i gCinneadh Cur chun Feidhme 2014/287/AE(17) ón gCoimisiún. Dá bhrí sin, chun críche Airteagal [195] den Rialachán Airgeadais, ba cheart a mheas gur tairbhithe sainaitheanta na líonraí sin agus ba cheart na deontais a dhámhachtain orthu gan glao ar thograí a fhoilsiú roimh ré.

(44)  Bíonn tionchar láithreach ag reachtaíocht an Aontais ar shaol na saoránach, ar éifeachtúlacht agus athléimneacht córas sláinte agus ar dhea-fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh. An creat rialála atá ann do tháirgí agus teicneolaíochtaí leighis (táirgí íocshláinte, feistí leighis agus substaintí de bhunús daonna), agus don reachtaíocht maidir le tabac, cearta trasteorann othar, agus bagairtí trasteorann sláinte tromchúiseacha, tá sé sár-riachtanach chun an tsláinte a chosaint san Aontas. Caithfidh an rialáil a dhéantar, agus cur i bhfeidhm agus forfheidhmiú na rialála sin, cos a choinneáil le forbairt na nuálaíochta agus an taighde agus le hathruithe sa tsochaí sa réimse seo, agus san am céanna caithfidh baint amach na gcuspóirí sláinte teacht dá bharr. Dá bhrí sin, is gá a bheith ag síorchur leis an mbunachar fianaise a theastaíonn chun reachtaíocht de chineál eolaíoch a chur chun feidhme. Sa bhreis air sin, bíonn tionchair shuntasacha ar an tsláinte ag roinnt mhaith gníomhartha dlíthiúla de chuid an Aontais amhail iad sin a bhaineann le bia agus le lipéadú bia, truailliú aeir, suaiteoirí inchríneacha agus lotnaidicídí. I gcásanna áirithe, ní thuigtear go soiléir na tionchair charnacha a bhaineann le tosca riosca, rud a d’fhéadfadh a bheith ina chúis le rioscaí do-ghlactha do shláinte saoránach. [Leasú 78]

(44a)   Maidir le rialáil lena mbaineann impleachtaí sláinte, mar aon lena cur i bhfeidhm agus a forfheidhmiú, ba cheart go gcoinneoidh sí bord ar bhord le nuálaíocht agus leis an dul chun cinn maidir le taighde agus le hathruithe sa tsochaí sa réimse seo, agus san am céanna, prionsabal an réamhchúraim a bheith mar bhonn taca léi, mar a chumhdaítear sna Conarthaí. Ní mór, dá bhrí sin, forbairt leanúnach a dhéanamh ar an mbonn fianaise is gá chun reachtaíocht den chineál eolaíoch sin a chur chun feidhme, chun a áirithiú go bhféadfaí grinnscrúdú neamhspleách a dhéanamh agus, sa chaoi sin, muinín an phobail a ghnóthú arís maidir le próisis an Aontais agus ar an ábhar, mar gheall ar a cineál féin, go bhfuil sé chun tairbhe don phobal an fhianaise sin a chomhroinnt, agus gur cheart an leibhéal trédhearcachta is airde is féidir a ráthú ina leith. [Leasú 79]

(44b)   Ní féidir le hearnáil na sláinte ina haonar aghaidh a thabhairt ar dhúshláin, ar an ábhar go mbraitheann an tsláinte ar an iliomad tosca taobh amuigh di féin. Dá bhrí sin, mar a luaitear i gConradh Maastricht agus i gConradh Amstardam, tá sláinte sna beartais uile tábhachtach maidir le cumas an Aontais aghaidh a thabhairt ar dhúshláin amach anseo. Tá sé ar cheann de na dúshláin is mó a bhíonn roimh earnáil sláinte na hEorpa faoi láthair, áfach, earnálacha eile a chur ar an eolas maidir le tionchair shláinte a gcinntí agus an tsláinte a chomhtháthú ina mbeartais. Tá cur chun cinn tábhachtach sa tsláinte bainte amach go dtí seo trí bheartais in earnálacha amhail oideachas, trácht, cothú, talmhaíocht, lucht saothair nó pleanáil. Mar shampla, trí athruithe ar bheartais agus rialacháin i dtaca le cáilíocht bia, méadú ar ghníomhaíocht choirp agus laghdú ar chaitheamh tobac, tá feabhsuithe suntasacha bainte amach maidir le sláinte croí. [Leasú 80]

(45)  Chun éifeachtacht agus éifeachtúlacht gníomhaíochtaí ar leibhéal an Aontais agus gníomhaíochtaí idirnáisiúnta a uasmhéadú, ba cheart comhar a chothú le heagraíochtaí idirnáisiúnta ábhartha amhail na Náisiúin Aontaithe agus a ngníomhaireachtaí speisialaithe, go háirithe an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO), agus le Comhairle na hEorpa agus an Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD), chun an tsraith Sláinte a chur chun feidhme.

(46)  Tá tábhacht ag baint le dul i ngleic leis an athrú aeráide i gcomhréir leis na le gealltanais atá tugtha ag an Aontas Aontais i dtaca le Comhaontú Pháras agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme, agus léiriú air sin is ea é go rannchuideoidh an Rialachán seo le príomhshruthú i mbeartais an Aontais na ngníomhaíochtaí a dhéantar ar son na haeráide agus le baint amach na sprice ghníomhú aeráide i mbeartais an Aontais agus le baint amach na sprice foriomláine arb é atá inti 25 % de caiteachas bhuiséad an Aontais a bheith ag tacú le cuspóirí aeráide thar thréimhse CAI 2021-2027, agus sprioc bhliantúil de 30 % a luaithe agus is féidir agus ar a dhéanaí faoi 2027. Sainaithneofar gníomhaíochtaí ábhartha le linn chéim an ullmhaithe agus an chur chun feidhme, agus déanfar athmheasúnú ar na gníomhaíochtaí sin mar chuid den mheastóireacht mhéantéarma. [Leasú 81]

(47)  De bhun Airteagal [94 de Chinneadh 2013/755/AE ón gComhairle(18)], tá daoine agus eintitis atá lonnaithe i dTíortha agus Críocha thar Lear incháilithe do chistiú faoi réir rialacha agus chuspóirí na sraitheanna Fostaíocht agus Nuálaíocht Shóisialta agus Sláinte agus faoi réir aon socrú féideartha is infheidhme maidir leis an mBallstát lena mbaineann an Tír nó an Chríoch ábhartha thar Lear. Beidh ar an gclár lamháil do na srianta sonracha a dhéanann difear do dhaoine agus d’eintitis atá bunaithe sna críocha sin chun foráil a dhéanamh maidir le rochtain chuí ar na sraitheanna sin. [Leasú 82]

(48)  Faoi réir a chuid rialacha agus rialachán ar fad a chomhlíonadh, féadfaidh tríú tíortha ar comhaltaí iad atá ina mbaill den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) a bheith rannpháirteach páirt a ghlacadh i gcláir de chuid an Aontais faoi chuimsiú an chomhair arna bhunú faoin gcomhaontú leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, ina ndéantar a bunaíodh faoi chomhaontú LEE, lena ndéantar foráil maidir le cur chun feidhme na gclár le cinneadh trí chinneadh faoin gcomhaontú sin. Ba cheart foráil shonrach a thabhairt isteach leis an Rialachán seo chun na cearta agus an rochtain is gá a thabhairt don oifigeach údarúcháin atá freagrach, don Oifig Eorpach Frith-Chalaoise agus do Chúirt Iniúchóirí na hEorpa chun go bhféadfaidh gach ceann díobh a gcuid inniúlachtaí féin a fheidhmiú ar dhóigh chuimsitheach. [Leasú 83]

(49)  I gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais, Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(19), Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 ón gComhairle(20), Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2185/96 ón gComhairle(21) agus Rialachán (AE) 2017/1939 ón gComhairle(22), tá leasanna airgeadais an Aontais le cosaint le bearta comhréireacha i gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais agus le rialacha eile is infheidhme, lena n‑áirítear neamhrialtachtaí agus calaois a chosc, a bhrath, a cheartú agus a fhiosrú, cistí a cailleadh, a íocadh go mícheart nó a úsáideadh go mícheart a ghnóthú agus, i gcás inarb iomchuí, smachtbhannaí riaracháin a fhorchur. Go háirithe, i gcomhréir le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 agus Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96, féadfaidh an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) imscrúduithe riaracháin a dhéanamh, lena n‑áirítear seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair, d’fhonn a shuí ar tharla calaois, éilliú nó aon chion coiriúil eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais. I gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/1939, féadfaidh Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (OIPE) calaois agus cionta coiriúla eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais a imscrúdú, mar a fhoráiltear i dTreoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(23). I gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais, ní mór d’aon duine nó d’aon eintiteas a fhaigheann cistí ón Aontas comhoibriú go hiomlán i gcosaint leasanna airgeadais an Aontais agus na cearta agus an rochtain is gá a thabhairt don Choimisiún, do OLAF, do OIPE agus do Chúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE), agus ní mór dó a áirithiú go dtabharfaidh aon tríú páirtithe a bheidh páirteach i gcur chun feidhme cistí de chuid an Aontais cearta coibhéiseacha.

(50)  Tá feidhm maidir leis an Rialachán seo ag na rialacha airgeadais cothrománacha arna nglacadh ag Parlaimint na hEorpa agus ag an gComhairle ar bhonn Airteagal 322 CFAE. Leagtar síos na rialacha sin sa Rialachán Airgeadais agus cinntear leo, go háirithe, an nós imeachta maidir leis an mbuiséad a bhunú agus a chur chun feidhme le deontais, soláthar, duaiseanna, agus cur chun feidhme indíreach, agus déantar foráil leo maidir le seiceálacha agus freagracht na ngníomhaithe airgeadais. Na rialacha a ghlactar ar bhonn Airteagal 322 CFAE, baineann siad freisin le cosaint bhuiséad an Aontais i gcás easnaimh ghinearálaithe maidir le smacht reachta sna Ballstáit, ós rud é gur réamhchoinníoll riachtanach urramú an smachta reachta i dtaca le bainistiú fónta airgeadais agus maoiniú éifeachtach de chuid an Aontais Eorpaigh.

(50a)   Tá sé tábhachtach bainistíocht fhónta agus chóir airgeadais an Chiste a áirithiú chun a ráthú go gcuirfear chun feidhme é ar an mbealach is soiléire, is éifeachtaí agus is éasca ó thaobh úsáide de, agus deimhneacht dhlíthiúil á ráthú agus inrochtaineacht an chiste do gach rannpháirtí á háirithiú san am céanna. Ós rud é go bhfuil gníomhaíochtaí CSE+ á reáchtáil trí bhainistíocht chomhroinnte, níor cheart do na Ballstáit rialacha breise a chur leo ná iad a leasú de réir a chéile, toisc go ndéanfadh a leithéid úsáid na gcistí níos casta do na tairbheoirí agus d’fhéadfadh moill ar íocaíocht na sonrasc a bheith mar thoradh air. [Leasú 84]

(51)  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí ginearálta an Rialacháin seo, eadhon feabhas a chur ar éifeachtacht agus cothroime na margaí saothair agus rochtain ar fhostaíocht ardcháilíochta a chur chun cinn, feabhas a chur ar an rochtain ar oideachas, agus ar oiliúint agus ar chúram, agus ar cháilíocht an oideachais agus na hoiliúna sin na nithe sin, cuimsiú sóisialta deiseanna comhionanna, agus an tsláinte a chur chun cinn agus an bhochtaineacht a laghdú dhíothú, maille leis na gníomhaíochta atá le déanamh faoi na sraitheanna Fostaíocht agus Nuálaíocht Shóisialta agus Sláinte, ós rud é nach féidir leis na Ballstáit sin a bhaint amach go leordhóthanach ach gur fearr, ar bhonn scála agus iarmhairtí an Rialacháin seo, is féidir iad a bhaint amach ar a ghnóthú go leordhóthanach agus gur fearr is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta mar a leagtar amach in Airteagal 5 CAE. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a ghnóthú. [Leasú 85]

(52)  Chun eilimintí neamhriachtanacha áirithe den Rialachán seo a leasú, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i ndáil leis na hiarscríbhinní ina bhfuil na táscairí a leasú agus a fhorlíonadh. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n‑áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016(24). Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, gheobhaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus beidh rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bheidh ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

(53)  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún. Na cumhachtaí cur chun feidhme a bhaineann leis an tsamhail don suirbhé struchtúrtha ar fhaighteoirí deiridh, ba cheart í a fheidhmiú i gcomhréir le nós imeachta comhairleach Airteagal 4 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(25), i ngeall ar chineál na samhla sin,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Cuid I

Forálacha ginearálta

Airteagal 1

Ábhar

Leis an Rialachán seo bunaítear Ciste Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+). Tá CSE+ comhdhéanta de thrí shraith: an tsraith atá faoi bhainistíocht chomhroinnte, an tsraith Fostaíochta agus Nuálaíochta Sóisialta agus an tsraith Shláinte.

Leagtar síos leis Rialachán seo cuspóirí CSE+, an buiséad don tréimhse 2021-2027, na modhanna cur chun feidhme, na foirmeacha cistiúcháin ón Aontas agus na rialacha a bhaineann leis an gcistiú sin a sholáthar, agus na rialacha ginearálta is infheidhme maidir le CSE+ faoi Rialachán (AE) .../... [RFC nua] á gcomhlánú. [Leasú 86]

Airteagal 2

Sainmhínithe

1.  Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(1)  ciallaíonn “bearta tionlacain” gníomhaíochtaí a dhéantar sa bhreis ar dháileadh bia agus/nó cúnaimh ábhartha bhunúsaigh chun dul i ngleic leis an eisiamh sóisialta agus an bhochtaineacht a dhíothú, e.g. amhail daoine a chur ar aghaidh chuig seirbhísí sóisialta agus seirbhísí sóisialta agus tacaíocht shíceolaíoch a sholáthar, faisnéis ábhartha a sholáthar faoi sheirbhísí poiblí nó comhairle faoi bhuiséad teaghlaigh a bhainistiú;

(2)  ciallaíonn “tír chomhlachaithe” tríú tír ar páirtí í gcomhaontú leis an Aontas lena gceadaítear di páirt a ghlacadh sna sraitheanna Fostaíocht agus Nuálaíocht Shóisialta agus Sláinte de CSE+, i gcomhréir le hAirteagal 30;

(3)  ciallaíonn “cúnamh ábhartha bunúsach” earraí a riarann ar riachtanais bhunúsacha duine ionas go bhféadfaidh an duine sin a bheatha a chaitheamh go díniteach, e.g. éadach, earraí sláinteachais, lena n-áirítear táirgí sláinteachais do mhná, ábhar scoile;

(4)  ciallaíonn “oibríocht measctha” gníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht ó bhuiséad an Aontais, lena n‑áirítear laistigh de shaoráidí measctha de bhun Airteagal 2(6) den Rialachán Airgeadais, lena gcomhcheanglaítear foirmeacha neamh-iníoctha tacaíochta agus/nó ionstraimí airgeadais ó bhuiséad an Aontais d’fhoirmeacha iníoctha tacaíochta ó institiúidí forbartha nó institiúidí airgeadais poiblí eile, agus ó institiúidí airgeadais tráchtála agus infheisteoirí;

(5)  ciallaíonn “comhtháscairí toraidh láithreacha” comhtháscairí toraidh láithreacha lena léirítear éifeachtaí laistigh de cheithre seachtaine ón lá a fhágann an rannpháirtí an oibríocht (dáta imeachta);

(6)  ciallaíonn “comhtháscairí toraidh is ar bhonn níos fadtéarmaí” comhtháscairí toraidh lena léirítear éifeachtaí sé mhí agus dhá mhí dhéag tar éis do rannpháirtí an oibríocht a fhágáil;

(7)  ciallaíonn “costais a bhaineann le bia agus cúnamh ábhartha bunúsach a cheannach” na costais iarbhír a bhaineann le bia agus cúnamh ábhartha bunúsach a cheannach a sheasann an tairbhí, agus gan sin teoranta do phraghas an bhia agus/nó an chúnaimh ábhartha bhunúsaigh;

(7a)  ciallaíonn comhpháirtíochtaí trasteorann sa tsraith ‘Fostaíocht agus Nuálaíocht Shóisialta’ struchtúir bhuana chomhair idir seirbhísí fostaíochta poiblí, an tsochaí shibhialta nó na comhpháirtithe sóisialta atá lonnaithe in dhá Bhallstát ar a laghad;

(8)  ciallaíonn “faighteoir deiridh” an duine nó na daoine is díothaí a fhaigheann tacaíocht mar a shainítear i bpointe (xi) d’Airteagal 4(1);

(9)  ciallaíonn “géarchéim sláinte” aon ghéarchéim a mheastar coitianta a bheith ina bagairt agus a bhfuil gné shláinte inti a fhágann gur gá do na Ballstáit gníomhú go práinneach faoi dhálaí éiginnteachta;

(10)  ciallaíonn “eintiteas dlíthiúil” aon duine nádúrtha, nó aon duine dlítheanach a chruthaítear agus a aithnítear mar sin faoin dlí náisiúnta, faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí idirnáisiúnta, a bhfuil pearsantacht dhlíthiúil aige agus a fhéadfaidh, ag gníomhú dó ina ainm féin, cearta a fheidhmiú agus a bheith faoi réir oibleagáidí;

(11)  cumhdaíonn “micreamhaoiniú” ráthaíochtaí, micrichreidmheas, cothromas agus cuasachothromas, in éineacht le seirbhísí forbartha gnó tionlacain, e.g. seirbhísí i bhfoirm comhairleoireacht, oiliúint agus meantóireacht aonair do dhaoine agus do mhicrifhiontair ar doiligh dóibh creidmheas a rochtain chun críche gníomhaíochtaí gairmiúla agus/nó gníomhaíochtaí ginte ioncaim;

(12)  ciallaíonn “micrifhiontar” fiontar ag a bhfuil níos lú ná 10 bhfostaí agus ar lú ná EUR 2 000 000 a láimhdeachas bliantúil nó a chlár comhardaithe bliantúil;

(13)  ciallaíonn “na daoine is díothaí” daoine nádúrtha, cibé acu daoine aonair, teaghlaigh nó grúpaí comhdhéanta de na daoine sin iad, lena n-áirítear leanaí agus daoine gan dídean, ar suíodh a ngá le cúnamh de réir na gcritéar oibiachtúil a leag na húdaráis inniúla náisiúnta síos i gcomhairle leis na geallsealbhóirí ábhartha, agus coinbhleachtaí leasa á seachaint, agus a d’fhormheas na húdaráis inniúla naisiúnta sin, critéir a bhféadfaidh eilimintí a bheith ar áireamh iontu lena gceadófar díriú ar na daoine is díothaí i limistéir gheografacha ar leith;

(14)  Ciallaíonn “luach tagartha” luach a úsáidtear chun spriocanna a leagan síos do chomhtháscairí toraidh agus do tháscairí toraidh clárshonracha, agus atá bunaithe ar idirghabhálacha comhchosúla atá ann nó a bhí ann;

(15)  ciallaíonn “fiontar sóisialta” gnóthas de chuid an gheilleagair shóisialta, beag gan beann ar a fhoirm dhlí, nó duine nádúrtha arb é:

(a)  arb é, i gcomhréir lena Airteagail Chomhlachais, lena Reachtanna nó le haon doiciméad dlithiúil eile lenar bunaíodh an gnó agus a bhféadfadh dliteanas teacht as de réir dhlíthe an Bhallstáit ina bhfuil sé lonnaithe, arb é is príomhaidhm sóisialta dó tionchair shóisialta, chomhshaoil san áireamh, intomhaiste, dhearfacha, shóisialta a bhaint amach seachas brabús a ghiniúint chun críocha eile, agus a sholáthraíonn seirbhísí nó earraí lena ngintear sochar sóisialta, agus/nó a úsáideann modhanna táirgthe earraí nó seirbhísí lena gcuimsítear cuspóirí sóisialta;

(b)  a úsáideann a infheistíonn formhór a chuid brabús go príomha chun a phríomhaidhm sóisialta a bhaint amach agus ag a bhfuil nósanna imeachta agus rialacha réamhshainithe leagtha síos aige maidir le haon dáileadh brabús lena n‑áirithítear nach dtagann dáileadh den sórt sin salach ar an bpríomhaidhm sóisialta;

(c)  a bhainistítear ar dhóigh fhiontraíoch, dhaonlathach, rannpháirtíoch, chuntasach agus thrédhearcach, go háirithe trí ról a thabhairt d’oibrithe, do chustaiméirí agus do gheallsealbhóirí a mbíonn tionchar ag a chuid gníomhaíochtaí gnó orthu;

(15a)  ciallaíonn ‘fiontar an gheilleagair shóisialta’ cineálacha éagsúla fiontar agus eintiteas a thagann faoin ngeilleagar sóisialta, amhail comharchumainn, cumainn fhrithpháirteacha, comhlachais, fondúireachtaí agus fiontraíochtaí sóisialta agus cineálacha eile fiontar arna rialú ag dlíthe na mBallstát aonair agus atá bunaithe ar thosaíocht na gcuspóirí aonair agus sóisialta ar chaipiteal, rialachas daonlathach, dlúthpháirtíocht agus athinfheistiú fhormhór na mbrabús nó na mbarrachas;

(16)  ciallaíonn “nuálaíochtaí sóisialta” gníomhaíochtaí, lena n-áirítear gníomhaíochtaí comhchoiteanna, atá sóisialta ó thaobh a gcuspóra agus a riachtanas de araon, go háirithe iad sin a bhaineann le forbairt agus le cur chun feidhme smaointe nua (maidir le táirgí, seirbhísí, cleachtais agus samhlacha) a riarann ar riachtanais shóisialta agus san am céanna a chruthaíonn saghsanna nua caidrimh nó comhair shóisialta nua lena n-áirítear idir eagraíochtaí poiblí, eagraíochtaí an tríú hearnáil ar nós eagraíochtaí deonacha agus pobail agus fiontair an gheilleagair shóisialta, agus dá bharr sin a dhéanann leas na sochaí agus a threisíonn freisin cumas na sochaí chun gníomhú;

(17)  ciallaíonn “tástálacha sóisialta” idirghabhálacha beartais lena dtugtar freagairt nuálach ar riachtanais shóisialta agus a chuirtear chun feidhme ar scála beag agus i ndálaí a fhágann gur féidir a dtionchar a thomhas sula gcuirtear chun feidhme arís iad i gcomhthéacsanna eile, lena n-áirítear i gcomhthéacsanna geografacha agus earnála, nó ar scála níos mó, má bhíonn na torthaí dearfach inchreidte;

(18)  ciallaíonn “príomhinniúlachtaí” an t‑eolas, na scileanna agus na hinniúlachtaí a bhfuil gá ag gach duine leo, i gcéim ar bith den saol, le haghaidh sásamh agus forbairt phearsanta, fostaíochta, cuimsiú sóisialta agus saoránacht ghníomhach. Ag seo réimsí na bpríomhinniúlachtaí sin: litearthacht; teangacha; matamaitice, eolaíocht, teicneolaíocht, na healaíona agus innealtóireacht; gnóthaí digiteacha; meáin; gnóthaí pearsanta, gnóthaí sóisialta agus foghlaim chun foghlama; saoránacht; fiontraíocht; feasacht agus léiriú (idir)cultúrtha agus smaointeoireacht chriticiúil;

(19)  ciallaíonn “tríú tír” tír nach bhfuil ina ball den Aontas Eorpach.

(19a)  ciallaíonn “grúpaí faoi mhíbhuntáiste” grúpaí spriocdhírithe ag a bhfuil leibhéal ard daoine atá buailte leis an mbochtaineacht, leis an idirdhealú nó leis an eisiamh sóisialta nó atá i mbaol na bochtaineachta, an idirdhealaithe nó an eisiaimh shóisialta, lena n-airítear i measc mionlaigh eitneacha amhail na Romaigh, náisiúnaigh tríú tíortha, lena n-áirítear imircigh, daoine scothaosta, leanaí, tuismitheoirí aonair, daoine faoi mhíchumas nó daoine a bhfuil galair ainsealacha orthu;

(19b)  ciallaíonn ‘foghlaim ar feadh an tsaoil’ foghlaim i ngach foirm (foghlaim fhoirmiúil, sheachfhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil) a tharlaíonn ag gach céim den saol, lena n-áirítear oideachas na luath-óige, oideachas ginearálta, gairmoideachas agus gairmoiliúint, ardoideachas, agus oideachas aosach, as a dtagann feabhas ar eolas, scileanna, inniúlachtaí agus féidearthachtaí a bheith rannpháirteach sa tsochaí.

2.  Na sainmhínithe atá in Airteagal [2] de Rialachán (AE) .../... [RFC nua], beidh feidhm acu freisin maidir leis an tsraith de CSE+ atá faoi bhainistíocht chomhroinnte.

2a.  Na sainmhínithe atá in Airteagal 2 de Rialachán (AE) 2018/1046 tá feidhm acu freisin maidir leis an tsraith ‘Fostaíocht agus Nuálaíocht Shóisialta’ agus maidir leis an tsraith ‘Sláinte’ faoi bhainistíocht dhíreach agus indíreach. [Leasú 87]

Airteagal 3

Cuspóirí ginearálta agus modhanna cur chun feidhme

Tacóidh CSE+ leis na Ballstáit, ar an leibhéal náisiúnta, ar an leibhéal réigiúnach agus ar an leibhéal áitiúil, agus leis an Aontas chun sochaithe cuimsitheacha, ardleibhéil fostaíochta d’ardchaighdeán cáilíochta, cruthú post, oideachas agus oiliúint d’ardchaighdeán cáilíochta agus cuimsitheach, comhdheiseanna, an bhochtaineacht - lena n-áirítear bochtaineacht leanaí - a dhíothú, cuimsiú sóisialta agus lánpháirtiú, comhtháthú sóisialta, cosaint shóisialta a bhaint amach agus lucht saothair oilte athléimneach a bheith acu a bheidh ullamh don saol oibre atá le teacht.

Beidh CSE+ i gcomhréir le Conarthaí an Aontais Eorpaigh agus leis an gCairt, ag gnóthú na bprionsabal atá leagtha amach i gColún Eorpach na gCeart Sóisialta, agus ar an gcaoi sin, ag cur le spriocanna an Aontais maidir leis an gcomhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a neartú i gcomhréir le hAirteagal 174 CFAE agus le gealltanas an Aontais agus a Bhallstát chun na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe agus na gealltanais a rinneadh faoi Chomhaontú Pháras a bhaint amach.

Le CSE+ tacófar le beartais na mBallstát, comhlánófar na mbeartas sin agus cuirfear breisluach leo d’fhonn comhionannas deiseanna, rochtain chomhionann ar an margadh saothair, foghlaim ar feadh an tsaoil dálaí oibre cothroma d’ardchaighdeán cáilíochta, cosaint shóisialta, lánpháirtiú agus cuimsiú sóisialta, an bhochtaineacht a dhíothú, lena n-áirítear bochtaineacht leanaí, infheistíocht i leanaí agus daoine óga, neamh-idirdhealú, comhionannas inscne, rochtain ar sheirbhísí bunúsacha agus ardleibhéal cosanta ar shláinte an duine a áirithiú. [Leasú 88]

Cuirfear chun feidhme é:

(a)  faoi bainistíocht chomhroinnte, i gcás na coda sin den chúnamh a fhreagraíonn do na cuspóirí sonracha a luaitear in Airteagal 4(1) (an tsraith de CSE+ atá faoi bhainistíocht chomhroinnte), agus

(b)  faoi bhainistíocht dhíreach agus indíreach i gcás na coda sin den chúnamh a fhreagraíonn do na cuspóirí a luaitear in Airteagail 4(1) agus 23 (an tsraith Fostaíocht agus Nuálaíocht Shóisialta) agus i gcás na coda sin den chúnamh a fhreagraíonn do na cuspóirí a luaitear in Airteagail 4(1) agus (3) agus 26 (an tsraith Sláinte).

Airteagal 4

Cuspóirí sonracha

1.  Le CSE+ tacófar leis na cuspóirí sonracha seo a leanas i réimsí beartais na fostaíochta, an oideachais, na soghluaisteachta, an chuimsithe shóisialta, díothú na bochtaineachta maille leis an tsláinte, agus dá bharr sin rannchuideofar freisin leis an gcuspóir beartais “Eoraip níos sóisialta – Colún Eorpach na gCeart Sóisialta a chur chun feidhme” a leagtar amach in Airteagal [4] de Rialachán (AE) .../... [RFC nua]:

(i)  an fhostaíocht d’ardchaighdeán cáilíochta agus bearta gníomhachtúcháin a dhéanamh níos inrochtana do gach cuardaitheoir poist, go háirithe bearta sonracha do dhaoine óga , go háirithe tríd an Ráthaíocht don Aos Óg a chur chun feidhme, agus daoine atá dífhostaithe agus daoine atá dífhostaithe go fadtéarmach, agus do dhaoine neamhghníomhacha, sa gheilleagar agus grúpaí atá faoi mhíbhuntáiste, dírithe ar na daoine is sia ón margadh saothair, agus fostaíocht, agus an fhéinfhostaíocht, fiontraíocht agus an geilleagar sóisialta a chur chun cinn;

(ii)  institiúidí agus seirbhísí an mhargaidh saothair a nuachóiriú chun riachtanais scileanna a mheasúnú agus iad a dhéanamh amach roimh ré agus chun cúnamh agus tacaíocht thráthúil shaincheaptha a áirithiú don chomhoiriúnú sa mhargadh saothair, d’aistrithe agus do shoghluaisteacht;

(iii)  rannpháirtíocht na mban sa mhargadh saothair agus a ndul chun cinn gairme a chur chun cinn, prionsabal an phá chomhionainn ar obair chomhionann a chur chun cinn, cothromaíocht oibre/saoil níos fearr saoil agus oibre agus a chur chun cinn, ag díriú go háirithe ar thuismitheoirí aonair, lena n-áirítear rochtain ar chúram leanaí san áireamh, atá ar chostas réasúnta, cuimsitheach agus de cháilíocht mhaith, oideachas luath-óige, cúram daoine aosta, agus seirbhísí eile cúraim agus tacaíochta; agus timpeallacht oibre shláintiúil dhea-oiriúnaithe ina gcuirtear atá folláin agus curtha in oiriúint go maith ina dtugtar aghaidh ar rioscaí sláinte san áireamh agus galar, oiriúnú oibrithe, treoshuíomh gairmiúil, fiontar agus fiontraithe d’athruithe agus an t‑aosú chun athrú, agus dul in aois atá gníomhach folláin a chur chun cinn agus sláintiúil;

(iv)  feabhas a chur ar chórais oideachais agus oiliúna ó thaobh cáilíochta, cuimsitheacht, éifeachtachta agus ábharthachta don mhargadh saothair chun sealbhú príomhinniúlachtaí a éascú, scileanna digiteacha san áireamh; chun cuidiú le hinniúlachtaí tábhachtacha a fháil lena n-áirítear scileanna fiontraíochta agus digiteacha agus aitheantas a thabhairt don fhoghlaim neamhfhoirmiúil agus neamhfhoirmeálta, chun ríomhchuimsiú a chur chun cinn agus chun an t-aistriú ón oideachas go hobair a éascú, chun riachtanais shóisialta agus eacnamaíocha a léiriú;

(v)  rochtain chomhionann ar oideachas agus oiliúint ardcháilíochta, inacmhainne agus chuimsitheach, agus críochnú oideachais agus oiliúna den saghas sin, a chur chun cinn, go háirithe do ghrúpaí atá faoi mhíbhuntáiste agus do chúramóirí, ó chéim an oideachais agus an chúraim luathóige luath-óige go dtí céim an oideachais ghinearálta agus an ghairmoideachais go dtí céim an oideachais tríú leibhéal agus, chomh maith leis an oideachais agus na foghlama foghlaim d’aosaigh, éascú ag tabhairt aghaidh ar luathfhágáil na scoile, tabhairt isteach córas dé-oiliúna, printíseachtaí, soghluaisteachta foghlama do chách san áireamh agus inrochtaineacht do dhaoine faoi mhíchumais a chur chun cinn;

(vi)  an fhoghlaim feadh an tsaoil a chur chun cinn, go háirithe deiseanna solúbtha uas-scilithe agus athscilithe do chách a chur chun cinn agus scileanna fiontraíochta agus digiteacha á gcur san áireamh, athruithe agus riachtanais nua scileanna a dhéanamh amach roimh ré ar dhóigh níos cruinne ar bhonn riachtanais an mhargaidh saothair, aistrithe gairme beatha a éascú agus an tsoghluaisteacht ghairmiúil agus rannpháirtíocht iomlán sa tsochaí a chur chun cinn;

(vii)  cuimsiú gníomhach a chothú d’fhonn comhionannas deiseanna, neamh-idirdhealú agus rannpháirtíocht ghníomhach a chur chun cinn agus an infhostaitheacht a fheabhsú, go háirithe do ghrúpaí faoi mhíbhuntáiste;

(viii)  lánpháirtiú fadtéarmach socheacnamaíoch náisiúnach tríú tíortha tír agus pobal imeallaithe, amhail na Romaigh lena n-áirítear imircigh, a chur chun cinn;

(viiia)  idirdhealú i gcoinne pobail imeallaithe amhail na Romaigh a chomhrac agus lánpháirtiú socheacnamaíoch na bpobal sin a chur chun cinn;

(ix)  feabhas a chur ar rochtain chomhionann thráthúil ar sheirbhísí ardcháilíochta, inbhuanaithe, inrochtana agus inacmhainne; córais cosanta sóisialta a , lena n-áirítear seirbhísí i gcomhair rochtain ar thithíocht agus ar chúram sláinte atá duineláraithe agus seirbhísí cúraim gaolmhara; nuachóiriú, a dhéanamh ar institiúidí slándála shóisialta, seirbhísí poiblí fostaíochta, cosaint shóisialta agus córais chun daoine a chuimsiú go sóisialta, lena n‑áirítear rochtain ar chosaint chothrom shóisialta a chur chun cinn, ag díriú go háirithe ar leanaí agus grúpaí faoi mhíbhuntáiste agus na daoine is díothaí; feabhas a chur ar inrochtaineacht lena n-áirítear do dhaoine faoi mhíchumas, ar éifeachtacht agus ar athléimneacht córas sláinte agus seirbhísí cúraim fhadtéarmaigh

(ixa)  an inrochtaineacht do dhaoine faoi mhíchumas a mhéadú d’fhonn a gcuimsiú i bhfostaíocht, in oideachas, agus in oiliúint a fheabhsú;

(x)  lánpháirtiú sóisialta daoine a bhfuil an bhochtaineacht ag cur orthu nó atá i mbaol bochtaineachta nó eisiaimh shóisialta agus/nó eisiamh sóisialta a chur chun cinn, na daoine is díothaí agus leanaí san áireamh;

(xi)  dul i ngleic leis an díth ábhartha trí chúnamh bia agus/nó ábhartha a thabhairt do na daoine is díothaí, bearta tionlacain san áireamh, agus é mar aidhm leo a gcuimsiú sóisialta a áirithiú, le béim á cur ar leanaí i gcásanna leochaileacha.

2.  Leis na gníomhaíochtaí a chuirfear chun feidhme faoin tsraith de CSE+ atá faoi bhainistíocht chomhroinnte agus le baint amach na gcuspóirí sonracha dá dtagraítear i mír 1, tá sé mar aidhm le CSE+ rannchuideoidh CSE+ freisin leis na cuspóirí beartais a liostaítear in Airteagal [4] de Rialachán (AE) .../... [RFC nua], go háirithe iad sin a bhaineann le:

1.  Eoraip níos cliste a bhaint amach, trí scileanna do speisialú cliste a fhorbairt, scileanna do na príomhtheicneolaíochtaí cumasúcháin, aistriú tionsclaíoch, comhar earnálach i leith scileanna agus fiontraíochta, oiliúnú taighdeoirí, gníomhaíochtaí líonrúcháin agus comhpháirtíochtaí idir institiúidí ardoideachais, institiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna, lárionaid, taighde agus teicneolaíochta, lárionaid leighis agus cúraim sláinte agus fiontair agus braislí taighde agus teicneolaíochta, agus tacaíocht do mhicrifhiontair, d’fhiontair bheaga, d’fhiontair mheánmhéide agus don gheilleagar sóisialta agus dlíthe an gheilleagair shóisialta agus creata bunaithe sna Ballstáit á gcur san áireamh;

2.  Eoraip níos glaise agus ar bheagán carbóin a bhaint amach, trí chórais fheabhas ar chur ar na córais oideachais agus oiliúna a fheabhsú is gá chun scileanna agus cáilíochtaí a oiriúnú, feasacht a mhúscailt i measc an phobail faoi fhorbairt agus stíleanna maireachtála inbhuanaithe, gach duine a uas-sciliú, an lucht saothair san áireamh, poist nua ardcháilíochta a chruthú in earnálacha a bhaineann leis an gcomhshaol, leis an aeráid agus le fuinneamh leis an ngeilleagar ciorclach agus an bithgheilleagar.

2a.  Aontas atá níos gaire do na saoránaigh trí bhearta um laghdú bochtaineachta agus um chuimsiú sóisialta agus sonraíochtaí réigiún uirbeach, tuaithe agus cósta á gcur san áireamh d’fhonn dul i ngleic leis an neamhionannas socheacnamaíoch i gcathracha agus i réigiúin;

2b.  faoin tSraith Fostaíocht agus an Nuálaíocht Shóisialta, le CSE+, tacófar le forbairt, cur chun feidhme, faireachán agus meastóireacht ar ionstraimí, ar bheartais agus ar dhlí ábhartha an Aontais , agus cuirfear chun cinn ceapadh beartas fianaise-bhunaithe, nuálaíocht shóisialta agus dul chun cinn sóisialta, i gcomhpháirtíocht leis na comhpháirtithe sóisialta, eagraíochtaí na sochaí sibhialta agus le comhlachtaí poiblí agus príobháideacha (cuspóir sonrach 1); cuirfear soghluaisteacht gheografach dheonach na n-oibrithe chun cinn ar bhonn cothrom agus cuirfear borradh faoi dheiseanna fostaíochta (cuspóir sonrach 2); cuirfidh sé fostaíocht agus cuimsiú sóisialta chun cinn trí infhaighteacht agus inrochtaineacht micreamhaoiniúcháin do mhicrifhiontair agus d’fhiontair an gheilleagair shóisialta a mhéadú, go háirithe do dhaoine leochaileacha (cuspóir sonrach 3);

3.  faoin tsraith Sláinte, tacóidh rannchuideoidh CSE+ le cur chun cinn na sláinte agus le cosc galar, hardleibhéal cosanta do shláinte an duine agus ardleibhéal coisc galar, lena n-áirítear trí ghníomhaíocht choirp agus oideachas sláinte a chur chun cinn, rannchuideofar le héifeachtacht, inrochtaineacht, agus athléimneacht córas sláinte, déanfar cúram sláinte níos sábháilte, laghdófar éagothromaíochtaí sláinte, méadófar ionchas saoil ón mbreith cosnófar saoránaigh ar bhagairtí sláinte trasteorann agus tacófar cothófar cosc galair agus fáthmheas luath, agus cur chun cinn sláinte ar feadh na saolré agus neartófar agus tacófar le reachtaíocht an Aontais maidir le sláinte a bhaineann leis an tsláinte, lena n-áirítear i réimse shláinte an chomhshaoil, agus Sláinte sna beartais uile an Aontais á cothú. Beidh beartas SDG ina dtreoir do bheartas sláinte an Aontais chun a áirithiú go mbainfidh an tAontas agus na Ballstáit amach spriocanna SDG 3 ‘Beatha shláintiúil a áirithiú agus an fholláine a chur cinn do chách ag gach aois’. [Leasú 89]

Airteagal 5

Buiséad

1.  EUR 101 174 000 000 Is é EUR 106 781 000 000 i bpraghsanna 2018 (EUR 120 457 000 000 i bpraghsanna reatha) an t-imchlúdach airgeadais iomlán do CSE+ a bheidh san imchlúdach airgeadais iomlán do CSE+ ann don tréimhse 2021-2027.

2.  EUR 100 000 000 000 i bpraghsanna reatha, nó EUR 88 646 194 590 i bpraghsanna 2018 Is é EUR 105 000 000 000 i bpraghsanna 2018 (EUR 119 222 000 000 i bpraghsanna reatha), a bheidh sa chuid sin den imchlúdach airgeadais atá in áirithe don tsraith de CSE+ atá faoi bhainistíocht chomhroinnte faoin sprioc Infheistíocht le haghaidh Post agus Fáis, agus de sin leithdháilfear EUR 200 000 000 i bpraghsanna reatha, nó EUR 175 000 000 i bpraghsanna 2018, do chomhar trasnáisiúnta lena dtacaítear le réitigh nuálacha, dá dtagraítear in Airteagal 23 (i), leithdháilfear EUR 5 900 000 000 do bhearta a thagann faoin Ráthaíocht Eorpach don Leanbh dá dtagraítear in Airteagal 10a agus leithdháilfear EUR 400 000 000 i bpraghsanna reatha, nó EUR 376 928 934 i bpraghsanna 2018, ina chistiú breise do na réigiúin is forimeallaí arna sainaithint in Airteagal 349 CFAE agus do na réigiúin de leibhéal NUTS 2 a chomhlíonann na critéir atá leagtha síos in Airteagal 2 de Phrótacal Uimh. 6 a ghabhann le hIonstraim Aontachais 1994.

3.  EUR 1 174 000 000 Is é EUR 1 095 000 000 i bpraghsanna 2018 (EUR 1 234 000 000 i bpraghsanna reatha) a bheidh san imchlúdach airgeadais don tsraith Fostaíocht agus Nuálaíocht Shóisialta don tréimshe 2021-2027.

4.  Maidir leis an méid dá dtagraítear i mír 3, seo a leanas a dháileadh táscach:

(a)  EUR 761 000 000 EUR 675 000 000 i bpraghsanna 2018 (EUR 761 000 000 i bpraghsanna reatha) do chur chun feidhme na sraithe Fostaíocht agus Nuálaíocht Shóisialta;

(b)  EUR 413 000 000 EUR 420 000 000 i bpraghsanna 2018 (EUR 473 000 000 i bpraghsanna reatha; nó 0,36 % de CAI 2021-2027) do chur chun feidhme na sraithe Fostaíocht agus Nuálaíocht Shóisialta;

5.  Féadfar na méideanna dá dtagraítear i míreanna 3 agus 4 a úsáid freisin le haghaidh cúnamh teicniúil agus riaracháin chun na cláir a chur chun feidhme, cuir i gcás amhail gníomhaíochtaí ullmhúcháin, faireacháin, rialaithe, iniúchóireachta agus meastóireachta, córais teicneolaíochta faisnéise chorparáideacha san áireamh. [Leasú 90]

Airteagal 6

Comhionannas idir fir agus mná inscne agus comhionannas deiseanna agus neamh-idirdhealú

1.  Déanfar le gach clár a chuirtear chun feidhme faoi CSE + comhionannas inscne a áirithiú le linn a gcuid ullmhúcháin, cur chun feidhme, faireacháin agus meastóireachta. Tacóidh siad freisin le gníomhaíochtaí sonracha atá dírithe ar rannpháirtíocht na mban sa saol oibre agus a bhforbairt ghairmiúil a mhéadú chomh maith le comhréiteach idir an saol oibre agus an saol pearsanta, deiseanna comhionanna do chách a chur chun cinn, gan idirdhealú bunaithe ar ghnéas, ar bhunadh ciníoch nó eitneach, ar reiligiún nó creideamh, ar mhíchumas nó riocht sláinte, ar aois nó ar ghnéaschlaonadh, lena n-áirítear inrochtaineacht do dhaoine faoi mhíchumas freisin i dtéarmaí TFC, lena n-áirítear inrochtaineacht do dhaoine faoi mhíchumas freisin i dtéarmaí TFC, i gcaitheamh a n-ullmhúcháin, a gcur chun feidhme, a bhfaireacháin agus a meastóireachta, agus ar an gcaoi sin, feabhas a chur ar chuimsiú sóisialta agus ar neamhionannais a laghdú.

2.  Tacóidh na Ballstáit agus an Coimisiún freisin le gníomhaíochtaí spriocdhírithe sonracha chun na prionsabail dá dtagraítear i mír 1 a chur chun cinn, laistigh de scóip faoi chuimsiú aon cheann de spriocanna CSE+, lena n‑áirítear an t‑aistriú ó chúram cónaithe/institiúideach go cúram teaghlaigh agus pobalbhunaithe agus rochtain uilíoch do dhaoine faoi mhíchumais a fheabhsú. [Leasú 91]

Cuid II

Cur chun feidhme faoin tsraith de CSE+ atá faoi bhainistíocht chomhroinnte

Caibidil I

Forálacha coiteanna maidir le clársceidealú

Airteagal 7

Comhsheasmhacht agus díriú téamach

1.  Díreoidh na Ballstáit a gcuid acmhainní ón tsraith de CSE+ atá faoi bhainistíocht chomhroinnte ar idirghabhálacha a théann i ngleic leis na dúshláin a shainaithnítear ina gclár náisiúnta um athchóiriú, sa Seimeastar Eorpach agus sna moltaí tír-shonracha ábhartha arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 121(2) CFAE agus le hAirteagal 148(4) CFAE, agus cuirfidh siad san siadsan áireamh na prionsabail agus na cearta a leagtar amach i gColún Eorpach na gCeart Sóisialta, sa Scórchlár Sóisialta faoin Seimeastar Eorpach agus i sonraíochtaí réigiúnacha, agus ar an gcaoi sin, ag rannchuidiú le cuspóirí an Aontais a leagtar amach in Airteagal 174 CFAE i dtaca le comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a neartú agus a bheidh go hiomlán i gcomhréir le Comhaontú Pháras agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe.

Déanfaidh na Ballstáit agus, i gcás inarb iomchuí, déanfaidh an Coimisiún freisin, sineirgíochtaí a chothú agus comhordú, comhlántacht agus comhleanúnachas a áirithiú idir CSE+ agus cistí, cláir agus ionstraimí eile de chuid an Aontais, e.g. Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), an Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (CED), Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI), InvestEU, Eoraip na Cruthaitheachta, Ionstraim na gCeart agus na Luachanna, Erasmus, an Ciste Tearmainn agus Imirce, Creat AE do Straitéisí Náisiúnta maidir le Lánpháirtiú na Romach iar-2020 agus an Clár Tacaíochta um Athchóiriú, lena n‑áirítear an Uirlis Athchóiriúcháin agus an Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil, le linn chéim na pleanála agus chéim an chur chun feidhme ar aon araon. Déanfaidh na Ballstáit agus, i gcás inarb iomchuí, déanfaidh an Coimisiún freisin, sásraí comhordúcháin a optamú chun dúbailt saothair a sheachaint agus dlúthchomhar a áirithiú idir iad na hÚdaráis Bhainistíochta sin atá freagrach as cur chun feidhme, d’fhonn gníomhaíochtaí chur chuige comhtháite, tacaíochta comhleanúnacha cuíchóirithe a dhéanamh.

2.  Leithdháilfidh na Ballstáit méid iomchuí dá gcuid acmhainní ó ESF+ CSE+ faoi bhainistíocht chomhroinnte ar dhul i ngleic leis na dúshláin a shainaithnítear sna moltaí tír-shonracha arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 121(2) CFAE agus le hAirteagal 148(4) CFAE agus sa Seimeastar Eorpach a thagann faoi raon feidhme CSE+ mar a leagtar amach é in Airteagal 4 den Rialachán seo.

3.  Leithdháilfidh na Ballstáit 25 % 27% ar a laghad dá n‑acmhainní ón tsraith de CSE+ atá faoi bhainistíocht chomhroinnte ar na cuspóirí sonracha maidir le heisiamh sóisialta a leagtar amach i bpointí (vii) go (xi x) d’Airteagal 4(1), lena n‑áirítear lánpháirtiú socheacnamaíoch náisiúnach tríú tíortha a chur chun cinn cur chun cinn lánpháirtiú socheacnamaíoch náisiúnaigh tríú tír.

3a.  Laistigh de na cuspóirí sonracha don réimse beartas i dtaca le cuimsiú sóisialta mar a leagtar amach i bpointí (vii) go (x) d’Airteagal 4(1), leithdháilfidh na Ballstáit 5 % ar a laghad dá n-acmhainní CSE + faoi bhainistíocht chomhroinnte ar ghníomhaíochtaí spriocdhírithe arb é is aidhm dóibh Ráthaíocht Eorpach don Leanbh a chur chun feidhme, chun rannchuidiú le rochtain chomhionann leanaí ar chúram sláinte saor in aisce, oideachas saor in aisce, cúram leanaí saor in aisce, tithíocht mhaith agus cothú leordhóthanach.

4.  De bhreis ar an leithdháileadh íosta de 27 % ar a laghad d’acmhainní CSE+ faoi bhainistíocht chomhroinnte ar chuspóirí sonracha mar a leagtar amach i bpointí (vii) go (x) d’Airteagal 4(1), leithdháilfidh na Ballstáit 2 % 3% ar a laghad dá n‑acmhainní ón tsraith de CSE+ atá faoi bhainistíocht chomhroinnte ar an gcuspóir sonrach a leagtar amach i bpointe (xi) bhaineann le haghaidh a thabhairt ar chuimsiú sóisialta na ndaoine is díothaí agus/nó díothú ábharach mar a leagtar amach i bpointí (x) agus (xi) d’Airteagal 4(1), is é sin dul i ngleic le díth ábhartha.

I gcásanna a bhfuil údar cuí tugtha leo, féadfar na hacmhainní atá leithdháilte ar an gcuspóir sonrach a leagtar amach i bpointe (x) d’Airteagal 4(1), is é sin dul i ngleic le díth ábhartha, féadfar iad a chur san áireamh agus comhlíonadh an íos-leithdháilte 2 % a leagtar amach sa chéad fhomhír den mhír seo á fhíorú.

5.  Ballstáit ina bhfuil an ráta de dhaoine óga atá 15 go 29 bliain d’aois agus nach bhfuil i mbun fostaíochta, oideachais ná oiliúna os cionn mheán an Aontais in 2019 de réir sonraí ó Eurostat, leithdháilfidh siad Leithdháilfidh na Ballstáit ar a laghad 10 % 3% dá n‑acmhainní CSE+ ón tsraith atá faoi bhainistíocht chomhroinnte don tréimhse 2021 go 2025 ar ghníomhaíochtaí spriocdhírithe agus ar athchóirithe struchtúracha chun tacú le fostaíocht don aos óg agus leis an aistriú ón scoil go dtí an obair, le conairí ionsar ath-lánpháirtiú san oideachas nó san oiliúint agus le hoideachas an dara deis, go háirithe i gcomhthéacs cur chun feidhme scéimeanna ráthaíochta Ráthaíochta don aos óg.

Ballstáit ag a bhfuil ráta daoine óga idir 15 agus 29 mbliana d’aois nach bhfuil fostaithe, nó nach bhfuil i mbun oideachais ná oiliúna (NEET) atá os cionn mheán an Aontais in 2019 nó i gcás ina bhfuil ráta NEET os cionn 15 % ar bhonn sonraí Eurostat, leithdháilfidh siad 15 % ar a laghad dá n-acmhainní CSE+ faoi bhainistíocht chomhroinnte do na blianta 2021 go 2025 sa chlárthréimhse ar na gníomhaíochtaí thuasluaite agus ar bhearta um athchóiriú struchtúrach, agus tabharfaidh siad aird faoi leith ar na réigiúin a ndéantar difear níos mó dóibh agus ar na héagsúlachtaí eatarthu á gcur san áireamh.

Agus acmhainní CSE+ ón tsraith atá faoi bhainistíocht chomhroinnte do 2026 agus 2027 á gclarsceidealú acu i lár an téarma i gcomhréir le hAirteagal [14] de Rialachán (AE) .../... [RFC nua], leithdháilfidh na Ballstáit ina bhfuil an ráta de dhaoine óga atá 15-29 bliain d’aois agus nach bhfuil i mbun fostaíochta, oideachais ná oiliúna os cionn mheán an Aontais in 2024 de réir nó i gcás go bhfuil ráta NEET os cionn 15% ar bhonn sonraí ó Eurostat, leithdháilfidh siad 10 % 15% ar a laghad dá n‑acmhainní CSE+ ón tsraith atá faoi bhainistíocht chomhroinnte do na blianta 2026 agus 2027 ar na gníomhaíochtaí sin nó bearta le haghaidh athchóiriú struchtúrach.

Na réigiúin is forimeallaí a chomhlíonann na coinníollacha a leagtar amach sa chéad dara agus sa dara tríú fomhír, leithdháilfidh siad 15 % ar a laghad de na hacmhainní ón tsraith de CSE+ atá faoi bhainistíocht chomhroinnte atá acu ina gcuid clár ar na gníomhaíochtaí spriocdhírithe atá leagtha amach sa chéad fhomhír. Cuirfear an leithdháileadh sin san áireamh agus comhlíonadh an íos-chéatadáin ar an leibhéal náisiúnta a leagtar amach sa chéad fhomhír á fhíorú. Ní chuirfear an leithdháileadh sin in ionad cistiú atá riachtanach le haghaidh bonneagair agus forbairt do na réigiúin is forimeallaí.

Agus gníomhaíochtaí dá leithéidí á gcur chun feidhme acu, tabharfaidh na Ballstáit tosaíocht do dhaoine óga atá neamhghníomhach agus dífhostaithe go fadtéarmach agus cuirfidh siad ar bun bearta for-rochtana spriocdhírithe.

6.  Ní bheidh feidhm ag míreanna 2 go 5 maidir leis an leithdháileadh breise sonrach a fhaigheann na réigiúin is forimeallaí agus réigiúin NUTS leibhéal 2 a chomhlíonann na critéir a leagtar síos in Airteagal 2 de Phrótacal Uimh. 6 a ghabhann le hIonstraim Aontachais 1994.

7.  Ní bheidh feidhm ag míreanna 1 go 5 maidir le cúnamh teicniúil: [Leasú 92]

Airteagal 7a

Urraim do chearta bunúsacha

Déanfaidh na Ballstáit agus an Coimisiún urraim do chearta bunúsacha agus do chomhlíonadh na Cairte a áirithiú i gcur chun feidhme na gcistí.

Maidir le haon chostas a thabhaítear do ghníomhaíocht nach bhfuil i gcomhréir leis an gCairt, ní bheidh siad incháilithe i gcomhréir le [hAirteagal 58(2)] de Rialachán(AE) .../... [RFC nua] agus Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 240/2014. [Leasú 93]

Airteagal 8

Comhpháirtíocht

1.  I gcomhréir le [hAirteagal 6] de Rialachán(AE) .../... [RFC nua] agus leis an Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 240/2014, áiritheoidh gach Ballstát, i gcomhar le húdaráis áitiúla agus réigiúnacha, rannpháirtíocht chiallmhar comhpháirtithe sóisialta, eagraíochtaí na sochaí sibhialta, comhlachtaí comhionannais, forais náisiúnta um chearta an duine agus eagraíochtaí ábhartha nó ionadaíocha eile bainteach le clársceidealú agus gnóthú beartas agus tionscnaimh fostaíochta, oideachais, neamh-idirdhealaithe agus an chuimsithe shóisialta a dtugtar tacaíocht dóibh faoi CSE+ faoi bhainistíocht chomhroinnte. Beidh rannpháirtíocht fhiúntach den chineál sin cuimsitheach agus inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas.

2.  Leithdháilfidh na Ballstáit 2% ar a laghad d’acmhainní CSE+ i gcomhair forbairt chumais na gcomhpháirtithe sóisialta agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal náisiúnta i bhfoirm oiliúna, bearta líonrúcháin, agus neartú an idirphlé shóisialta, agus ar ghníomhaíochtaí á ndéanamh go comhpháirteach ag na comhpháirtithe sóisialta. [Leasú 94]

Airteagal 9

Dul i ngleic le díth ábhartha

Na hacmhainní dá dtagraítear in Airteagal 7(4), maidir le cuimsiú sóisialta na ndaoine is díothaí agus/nó díth ábhartha clársceidealófar iad faoi thosaíocht nó faoi chlár tiomnaithe. Socraíodh ag 85%, ar a laghad, an ráta cómhaoinithe don tosaíocht nó don chlár seo. [Leasú 95]

Airteagal 10

Tacaíocht d’fhostaíocht don aos óg

Tacaíocht arna tabhairt i gcomhréir le hAirteagal 7(5), clársceidealófar faoi thosaíocht thiomnaithe nó faoi chlár tiomnaithe í agus úsáidfear í chun tacú leis an gcuspóir sonrach a leagtar amach i bpointe (i) d’Airteagal 4(1). [Leasú 96]

Airteagal 10a

Tacaíocht do Ráthaíocht Eorpach don Leanbh

Tacaíocht arna tabhairt i gcomhréir le hAirteagal 7(3a), clársceidealófar faoi thosaíocht thiomnaithe nó faoi chlár tiomnaithe í a léireoidh an Moladh 2013 ón gCoimisiún Eorpach maidir le hInfheistíocht i Leanaí. Leis sin, tacóidh sé le dul i ngleic le bochtaineacht leanaí agus eisiamh sóisialta laistigh de na cuspóirí sonracha a leagtar amach i bpointe (vii) go (x) d’Airteagal 4(1). [Leasú 97]

Airteagal 11

Tacaíocht do mholtaí tír-shonracha ábhartha

Na gníomhaíochtaí a théann i ngleic leis na dúshláin a shainaithnítear sna moltaí tír-shonracha ábhartha agus sa Seimeastar Eorpach dá dtagraítear in Airteagal 7(2), clársceidealófar iad faoi thosaíocht thiomnaithe amháin nó níos mó aon cheann de na cuspóirí sonracha dá dtagraítear in Airteagal 4(1). Déanfaidh na Ballstáit comhlántacht, comhleanúnachas agus sineirgí le Colún Eorpach na gCeart Sóisialta a áirithiú.

Áiritheofar solúbthacht leordhóthanach ar leibhéal an Údaráis Bhainistithe chun tosaíochtaí agus limistéir le haghaidh infheistíochtaí CSE+ a shainaithint i gcomhréir leis na dúshláin shonracha áitiúla nó réigiúnacha. [Leasú 98]

Airteagal 11a

Forbairt chríochach chomhtháite

1.  Féadfaidh CSE+ tacaíocht a thabhairt don fhorbairt chríochach chomhtháite faoin dá sprioc dá dtagraítear in [Airteagal 4(2)] de Rialachán(AE) .../... [RFC nua] i gcomhréir le Caibidil II de Theideal III sa Rialachán sin.

2.  Déanfaidh na Ballstáit forbairt chríochach chomhtháite a chur chun feidhme go heisiach trí na foirmeacha dá dtagraítear in Airteagal [22] de Rialachán (AE) .../... [RFC nua], agus tacaíocht CSE+ acu chuige sin. [Leasú 99]

Airteagal 11b

Comhar trasnáisiúnta

1.  Féadfaidh na Ballstáit tacaíocht a thabhairt do ghníomhaíochtaí comhair thrasnáisiúnta faoi thosaíocht thiomnaithe.

2.  Is féidir gníomhaíochtaí comhair thrasnáisiúnta a chlársceidealú faoi aon cheann de na cuspóirí sonracha a leagtar amach i bpointe (i) go (x) d’Airteagal 4(1).

3.  Féadfar uasráta cómhaoiniúcháin na tosaíochta sin a mhéadú go 95 % chun an t-uasmhéid 5 % den leithdháileadh náisiúnta ón tsraith de CSE+ atá faoi bhainistíocht chomhroinnte a leithdháileadh ar thosaíochtaí den sórt sin. [Leasú 100]

Caibidil II

Tacaíocht ghinearálta ón tsraith de CSE+ atá faoi bhainistíocht chomhroinnte

Airteagal 12

Raon Feidhme

Tá feidhm ag an gCaibidil seo maidir le tacaíocht ó CSE+ a thugtar faoi phointí (i) go (x) d’Airteagal 4(1) nuair a chuirtear chun feidhme í faoi bhainistíocht chomhroinnte (‘tacaíocht ghinearálta ón tsraith de CSE+ atá faoi bhainistíocht chomhroinnte’). Mar aon leis sin, tá feidhm ag Airteagal 13 freisin maidir le tacaíocht ó CSE+ faoi phointe (xi) d’Airteagal 4(1). [Leasú 101]

Airteagal 13

Gníomhaíochtaí nuálacha nuálacha sóisialta

1.  Tacóidh na Ballstáit le gníomhaíochtaí nuálaíochta sóisialta agus/nó le tástálacha sóisialta, nó neartóidh siad, lena n-áirítear is siúd a bhfuil an chomhpháirt soch-chultúrtha acu, agus feidhm á baint acu as cuir chuige a fheidhmíonn ón mbonn aníos agus atá bunaithe ar chomhpháirtíochtaí idir na húdaráis phoiblí, na comhpháirtithe sóisialta, fiontair de chuid an gheilleagair shóisialta, an earnáil phríobháideach, agus an tsochaí shibhialta, e.g. na grúpaí gníomhaíochta áitiúla a cheapann agus a chuireann chun feidhme straitéisí forbartha atá faoi stiúir an phobail.

1a.  Déanfaidh na Ballstáit a shainaithint, ina gcláir oibríochtúla nó ag céim níos déanaí le linn an chur chun feidhme, réimsí le haghaidh nuálaíocht shóisialta agus turgnaimh shóisialta ar réimsí iad a chomhfhreagróidh do riachtanais shonracha na mBallstát.

2.  Féadfaidh na Ballstáit tacú le méadú scála a dhéanamh ar chuir chuige nuálacha a tástálaíodh ar scála beag (tástálacha sóisialta) agus a forbraíodh (nuálaíocht shóisialta agus turgnaimh shóisialta, lena n-áirítear iad siúd ag a bhfuil comhpháirt shoch-chultúrtha) forbartha faoin tsraith Fostaíocht agus Nuálaíocht Shóisialta agus faoi chlár eile de chuid an Aontais.

3.  Is féidir gníomhaíochtaí agus cuir chuige nuálacha a chlársceidealú faoi aon cheann de na cuspóirí sonracha a leagtar amach i bpointe (i) go (x) d’Airteagal in Airteagal  4(1).

4.  Cinnfidh gach Ballstát ar thosaíocht amháin ar a laghad do chur chun feidhme mhír 1 nó mhír 2 nó do chur chun feidhme gach ceann den dá mhír sin. Féadfar uasráta cómhaoiniúcháin na dtosaíochtaí sin a mhéadú go 95 % chun an t‑uasmhéid 5 % den leithdháileadh náisiúnta ón tsraith de CSE+ atá faoi bhainistíocht chomhroinnte a leithdháileadh ar thosaíochtaí dá leithéidí. [Leasú 102]

Airteagal 14

Incháilitheacht

1.  Sa bhreis ar na costais dá dtagraítear in Airteagal [58] de Rialachán .../... [RFC nua], níl na costais seo a leanas incháilithe faoi thacaíocht ghinearálta ón tsraith de CSE+ atá faoi bhainistíocht chomhroinnte:

(a)  ceannach talún agus réadmhaoine agus soláthar ceannach bonneagair, agus

(b)  ceannach troscáin, trealaimh, agus feithiclí ach amháin i gcás ina bhfuil an ceannach riachtanach bunriachtanach chun cuspóir na hoibríochta a bhaint amach, nó i gcás ina bhfuil na nithe sin go hiomlán dímheasta, nó i gcás inarb é ceannach na nithe sin an rogha is cost-éifeachtúla.

2.  Ranníocaíochtaí comhchineáil i bhfoirm liúntas nó tuarastal arna n‑íoc ag tríú páirtí chun leasa rannpháirtithe oibríochta, féadfaidh siad a bheith incháilithe do ranníocaíochtaí ó thacaíocht ghinearálta ón tsraith de CSE+ atá faoi bhainistíocht chomhroinnte ar choinníoll gur i gcomhréir leis na rialacha náisiúnta, lena n‑áirítear rialacha cuntasaíochta, a thabhaítear na ranníocaíochtaí comhchineáil agus nach mó iad ná an costas a bhí ar an tríú páirtí.

3.  An leithdháileadh breise sonrach a fhaigheann na réigiúin is forimeallaí agus réigiúin NUTS leibhéal 2 a chomhlíonann na critéir a leagtar síos in Airteagal 2 de Phrótacal Uimh. 6 a ghabhann le hIonstraim Aontachais 1994, úsáidfear é chun tacú le baint amach na gcuspóirí sonracha a leagtar amach in Airteagal 4(1) den Rialachán seo.

4.  Comhtháscairí do thacaíocht ghinearálta ón tsraith de CSE+ atá faoi bhainistíocht chomhroinnte Má bhíonn feidhm ag comhaontú comhchoiteann, déanfar iad a chinneadh de réir an chomhaontaithe sin. Mura bhfuil feidhm ag comhaontú comhchoiteann ar bith, ní bheidh a leibhéal níos airde ná 100 % de ghnáth-luach saothair don ghairm nó don saineolais sonrach lena mbaineann sa Bhallstát nó don réigiún mar a léiríodh trí dhoiciméadacht ábhartha a mbeidh údar cuí leis arna soláthar ag an Údarás Bainistíochta agus/nó ag sonraí Eurostat. [Leasú 103]

Airteagal 15

Táscairí agus tuairisciú

1.  Cláir a thairbhíonn de thacaíocht ghinearálta ón tsraith CSE+ atá faoi bhainistiú comhroinnte, bainfidh siad feidhm as táscairí comhchoiteanna aschuir agus torthaí, mar a leagtar amach in Iarscríbhinn 1 nó Iarscríbhinn IIa do ghníomhaíochtaí dírithe ar chuimsiú sóisialta na ndaoine is díothaí laistigh de phointe (x) d’Airteagal 4(1), a ghabhann leis an Rialachán seo chun faireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn sa chur chun feidhme. Féadfar táscairí clár-shonracha agus táscairí gníomh-shonracha a úsáid sna cláir sin freisin.

2.  Is é nialas an bhonnlíne a shocrófar do tháscairí aschuir coiteanna agus clár-shonracha. I gcás ina bhfuil sé ábhartha do chineál na n‑oibríochtaí a fhaigheann tacaíocht, is in uimhreacha absalóideacha a shloinnfear garspriocanna agus spriocluachanna cainníochtaithe carnacha. Is in uimhreacha absalóideacha a shloinnfear luachanna tuairiscithe na dtáscairí aschuir.

3.  Maidir le luach tagartha na gcomhtháscairí toraidh agus na dtáscairí toraidh clár-shonracha ar socraíodh dóibh garsprioc cainníochtaithe carnach do 2024 agus spriocluach do 2029, socrófar é trí úsáid a bhaint as na sonraí is déanaí atá ar fáil nó le foinse faisnéise eile a bhaineann le hábhar. Is in uimhreacha absalóideacha nó i gcéatadán a shloinnfear spriocanna na dtáscairí aschuir coiteanna. Féadfar táscairí toraidh clár-shonracha agus spriocanna gaolmhara a shloinneadh i dtéarmaí cainníochtúla nó cáilíochtúla. Is in uimhreacha absalóideacha a shloinnfear luachanna tuairiscithe na dtáscairí toraidh coiteanna.

4.  Ní dhéanfar sonraí faoi tháscairí na rannpháirtithe a tharchur go dtí go mbeidh gach sonra faoin rannpháirtí i gceist ar fáil a cheanglaítear faoi phointe (1a) d’Iarscríbhinn 1.

4a.  Áireofar leis na sonraí dá dtagraítear i mír 3 measúnú tionchair inscne chun faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme cláir CSE + maidir le comhionannas inscne agus déanfar iad a dhí-chomhbhailiú de réir gnéis.

5.  Nuair a bheidh sonraí ar fáil i gcláir nó i bhfoinsí coibhéiseacha, cumasóidh féadfaidh na Ballstáit do na húdaráis bhainistíochta agus do chomhlachtaí eile a bhfuil sé de chúram orthu sonraí a bhailiú is gá chun monatóireacht agus meastóireacht a dhéanamh ar an tacaíocht ghinearálta ón tsraith de CSE+ atá faoi bhainistíocht chomhroinnte, cumasóidh siad dóibh na sonraí a fháil ó chláir shonraí nó ó chláir choibhéiseacha, i gcomhréir le pointí (c) agus (e) d’Airteagal 6(1) de Rialachán (AE) 2016/679.

6.  Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 38 chun na táscairí in Iarscríbhinn I agus Iarscríbhinn IIa a leasú i gcás ina meastar gur gá sin chun measúnú éifeachtach a dhéanamh ar an dul chun cinn atá déanta i gcur chun feidhme na gclár. [Leasú 104]

Caibidil III

Tacaíocht ó CSE+ chun dul i ngleic le díth ábhartha

Airteagal 16

Raon Feidhme

Tá feidhm ag an gCaibidil seo maidir le tacaíocht ó CSE+ faoi phointe (xi) d’Airteagal 4(1).

Airteagal 17

Na prionsabail

1.  An tacaíocht ó CSE+ a thabharfar chun dul i ngleic le díth ábhartha, ní fhéadfar í a úsáid ach chun tacú le dáileadh bia agus earraí atá i gcomhréir le dlíthe an Aontais maidir le sábháilteacht táirgí tomhaltais.

2.  Is ar bhonn critéir oibiachtúla a bhaineann le riachtanais na ndaoine is díothaí a roghnóidh na Ballstáit agus na tairbhithe an bia agus/nó an cúnamh ábhartha bunúsach atá le tabhairt. Cuirfear gnéithe aeráide agus comhshaoil san áireamh chomh maith sna critéir roghnúcháin do tháirgí bia, agus i gcás inarb iomchuí d’earraí, go háirithe d’fhonn cur amú bia agus plaisteach aon úsáide a laghdú. I gcás inarb iomchuí, roghnófar cineál na dtáirgí bia a bheidh le dáileadh tar éis breithniú a dhéanamh ar an dóigh a rannchuideoidh na táirgí sin aiste bia chothrom a bheith ag na daoine is díothaí.

Is féidir an bia agus/nó an cúnamh ábhartha bunúsach a sholáthar go díreach do na daoine is díothaí nó go hindíreach le dearbháin nó cártaí leictreonacha, ar choinníoll nach féidir iad a fhuascailt ach in aghaidh bia agus/nó cúnamh ábhartha bunúsach, mar a leagtar amach in Airteagal 2(3) agus nach bhfuil siad ag teacht in ionad aon sochar sóisialta atá ann cheana.

Féadfar an bia do na daoine is díothaí a fháil ó úsáid, ó phróiseáil nó ó dhíol na dtáirgí arna ndiúscairt i gcomhréir le hAirteagal 16(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(26), ar choinníoll gurb é sin an rogha is fearr ó thaobh airgid agus nach gcuirtear rómhoill ar sheachadadh na dtáirgí bia ar na daoine is díothaí dá thoradh.

Aon mhéid a ghnóthófar as idirbheart dá leithéid, úsáidfear é chun leas na ndaoine is díothaí a dhéanamh, sa bhreis ar na méideanna atá ar fáil tríd an gclár.

3.  Maidir leis an gcabhair a sholáthraítear faoi chuimsiú na tacaíochta ó CSE+ chun dul i ngleic le díth ábhartha, áiritheoidh an Coimisiún agus na Ballstáit leis go ndéanfar dínit na ndaoine is díothaí a urramú leis agus go gcoscfar stiogmatú na ndaoine sin.

4.  Is féidir Déanfar seachadadh bia agus/nó cúnamh ábhartha a chomhlánú le hatreorú i dtreo seirbhísí inniúla agus i dtreo bearta tionlacain eile a bhfuil cuimsiú sóisialta na ndaoine is díothaí d’aidhm acu. [Leasú 105]

Airteagal 18

Inneachar an tosaíochta

Leagfar amach i dtosaíocht tacaíochta faoi phointe (xi) d’Airteagal 4(1) an méid seo a leanas:

(a)  cineál na tacaíochta;

(b)  na spriocghrúpaí príomha;

(c)  tuairisc ar na scéimeanna náisiúnta nó réigiúnacha tacaíochta.

I gcás cláir atá teoranta don saghas sin tacaíochta agus i gcás na tacaíochta teicniúla gaolmhaire, beidh na critéir maidir le roghnú oibríochtaí ar áireamh sa tosaíocht.

Airteagal 19

Incháilitheacht oibríochtaí

1.  Maidir leis an mbia agus/nó an cúnamh ábhartha bunúsach a sholáthraítear do na daoine is díothaí, féadfaidh an tairbhí é a cheannach, féadfar é a cheannach thar cheann an tairbhí, nó féadfar é a chur ar fáil saor in aisce don tairbhí.

2.  Déanfar an bia agus/nó an cúnamh ábhartha bunúsach a dháileadh saor in aisce ar na daoine is díothaí.

Airteagal 20

Incháilitheacht caiteachais

1.  Ag seo costais incháilithe na tacaíochta ó CSE+ chun dul i ngleic le díth ábhartha:

(a)  na costais a bhaineann le bia agus/nó cúnamh ábhartha bunúsach a cheannach, lena n‑áirítear na costais a bhaineann le hiompar na nithe sin chuig na tairbhithe atá ag seachadadh na nithe sin do na faighteoirí deiridh;

(b)  i gcás nach bhfuil iompar an bhia agus/nó an chúnamh ábhartha bhunúsaigh chuig na tairbhithe atá ag seachadadh na nithe sin do na faighteoirí deiridh cumhdaithe ag pointe (a), na costais a sheasann comhlacht an cheannaigh a bhaineann le bia agus/nó cúnamh ábhartha bhunúsaigh a iompar chuig an iostaí stórala agus/nó chuig na tairbhithe, agus costais stórála ar ráta comhréidh 1 % de na costais dá dtagraítear i bpointe (a) nó, i gcásanna a bhfuil údar cuí tugtha leo, na costais a tabhaíodh agus a íocadh iarbhír;

(c)  na costais riaracháin, iompair agus stórála a sheasann na tairbhithe a dhéanann cúram de dháileadh an bhia agus an chúnaimh ábhartha bhunúsaigh ar na daoine is díothaí ar ráta comhréidh 5 % de na costais dá dtagraítear i bpointe (a); nó 5 % de chostais na dtáirgí bia arna ndiúscairt i gcomhréir le hAirteagal 16 de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013;

(d)  na costais a bhaineann le bailiú, iompar, stóráil agus dáileadh deonachán bia agus le gníomhaíochtaí ardaithe feasachta a bhfuil baint dhíreach acu leo sin;

(e)  costas beart tionlacain a dhéanann na tairbhithe nó a dhéantar thar ceann na dtairbhithe a sheachadann an bia agus/nó an cúnamh ábhartha bunúsach ar na daoine is díothaí ag ráta comhréidh 5 % 5,5% de na costais dá dtagraítear i bpointe (a).

2.  Má thagann laghdú ar na costais incháilithe dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 1 toisc nár chomhlíon an comhlacht atá freagrach as an mbia agus/nó as an gcúnamh ábhartha bunúsach a cheannach an dlí is infheidhme, ní thiocfaidh de sin laghdú ar na costais incháilithe a leagtar amach i bpointí (c) agus (e) de mhír 1.

3.  Ní bheidh na costais seo a leanas incháilithe:

(a)  ús ar fhiacha;

(b)  bonneagar a sholáthar a cheannach;

(c)  costais earraí athláimhe de cháilíocht laghdaithe. [Leasú 106]

Airteagal 21

Táscairí agus tuairisciú

1.  Chun monatóireacht faireachán a dhéanamh ar an dul chun cinn atá déanta i gcur chun feidhme tosaíochtaí lena dtéitear i ngleic le díth ábhartha, úsáidfear comhtháscairí aschuir agus toraidh. Féadfar táscairí clár-shonracha a úsáid sna cláir sin freisin.

2.  Bunófar luachanna tagartha na gcomhtháscairí toraidh agus na dtáscairí toraidh clár-shonracha. Coinneofar ceanglais tuairiscithe chomh simplí agus is féidir.

3.  Faoin 30 Meitheamh 2025 agus faoin 30 Meitheamh 2028, cuirfidh na húdaráis bhainistíochta in iúl don Choimisiún torthaí suirbhé anaithnid struchtúrtha ar fhaighteoirí deiridh a rinneadh an bhliain roimhe sin agus ag díriú freisin ar a ndálaí maireachtála agus ar chineál an díothaithe ábhartha. Beidh an suirbhé sin bunaithe ar an tsamhail a bhunóidh an Coimisiún le gníomh cur chun feidhme.

4.  Glacfaidh an Coimisiún gníomh cur chun feidhme lena mbunófar an tsamhail a bheidh le húsáid don suirbhé struchtúrtha ar fhaighteoirí deiridh i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 39(2) chun coinníollacha aonfhoirmeacha do chur chun feidhme an Airteagail seo a áirithiú.

5.  Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 38 chun na táscairí in Iarscríbhinn II a leasú i gcás ina meastar gur gá sin chun measúnú éifeachtach a dhéanamh ar an dul chun cinn atá déanta i gcur chun feidhme na gclár. [Leasú 107]

Airteagal 22

Iniúchadh

Féadfaidh iniúchadh oibríochta gach céim de chur chun feidhme na hoibríochta sin agus gach leibhéal den slabhra dáilte a chuimsiú, cé is moite de rialú na bhfaighteoirí deiridh, ach amháin má shuitear le measúnú riosca go bhfuil riosca sonrach neamhrialtachta nó calaoise ann. Áireofar san iniúchadh ar oibríochtaí níos mó rialuithe sna céimeanna luatha den chur chun feidhme ionas go bhféadfar, i gcás riosca calaoise, na cistí a atreorú chuig tionscadail eile. [Leasú 108]

Cuid III

Cur chun feidhme faoi bhainistíocht dhíreach agus indíreach

Caibidil I

Rialacha sonracha maidir leis an tsraith Fostaíocht agus an Nuálaíocht Shóisialta

Roinn I

Forálacha ginearálta

Airteagal 23

Cuspóirí oibríochtúla

Tá na cuspóirí oibríochtúla seo a leanas ag an tsraith Fostaíocht agus Nuálaíocht Shóisialta:

(a)  eolas ardcháilíochta anailíseach comparáideach a fhorbairt d’fhonn a áirithiú go bhfuil na beartais arb é is aidhm dóibh na cuspóirí sonracha dá dtagraítear in Airteagal 4 a bhaint amach bunaithe ar fhianaise fhónta agus go bhfuil siad ábhartha do riachtanais, do dhúshláin, agus do dhálaí na dtíortha comhlachaithe;

(b)  éascaíocht a dhéanamh do chomhroinnt faisnéise, d’fhoghlaim fhrithpháirteach, d’athbhreithnithe piaraí agus d’idirphlé éifeachtach agus cuimsitheach i leith beartas sna réimsí dá dtagraítear in Airteagal 4 chun cuidiú leis na tíortha comhlachaithe bearta beartais iomchuí a dhéanamh;

(c)  chun tacú le tástálacha sóisialta sna réimsí dá dtagraítear in Airteagal 4 agus chun méadú a dhéanamh ar acmhainn na ngeallsealbhóirí chun na nuálaíochtaí i mbeartas sóisialta a tástáladh a ullmhú, a dhearadh agus a chur chun feidhme, a aistriú nó a uas-scálú ag díriú go háirithe ar mhéadú tionscadail áitiúla arna bhforbairt ag cathracha, údaráis áitiúla agus réigiúnacha, comhpháirtithe sóisialta, eagraíochtaí na sochaí sibhialta agus gníomhairí soch-eacnamaíocha i réimse an ghlactha agus an chuimsithe shóisialta agus lánpháirtiú náisiúnaigh tríú tíortha;

(d)  seirbhísí tacaíochta sonracha a fhorbairt agus a sholáthar d’fhostóirí agus do chuardaitheoirí poist d’fhonn margaí saothair Eorpacha comhtháite a fhorbairt, seirbhísí amhail ullmhúchán ag an gcéim réamhearcaíochta go cúnamh i ndiaidh an tsocrúcháin, chun folúntais a líonadh i gcás earnálacha, gairmeacha beatha, tíortha, réigiúin teorann nó grúpaí áirithe (e.g. daoine i staideanna leochaileacha);

(da)  tacú le comhpháirtíochtaí trasteorann idir seirbhísí poiblí fostaíochta, an tsochaí shibhialta agus comhpháirtithe sóisialta chun margadh saothair trasteorann agus soghluaisteacht trasteorann ag a bhfuil dálaí leordhóthanacha a chur chun cinn;

(db)  tacú le soláthar seirbhísí EURES chun oibrithe a earcú agus a shocrú i bhfostaíocht inbhuanaithe agus d’ardchaighdeán cáilíochta trí imréiteach folúntas poist agus iarratas, lena n-áirítear trí chomhpháirtíochtaí trasteorann;

(dc)  chun éascaíocht a dhéanamh ar shoghluaisteacht gheografach dheonach oibrithe ag a bhfuil dálaí sóisialta leordhóthanacha agus deiseanna fostaíochta a mhéadú trí mhargaí saothair ardchaighdeáin agus cuimsitheacha san Aontas a fhorbairt, atá ar oscailt agus inrochtana do chách, agus cearta na n-oibrithe ar fud an Aontais á n-urramú;

(e)  tacú le forbairt an éiceachórais mhargaidh lena soláthraítear micreamhaoiniú, mar aon le hinfhaighteacht agus inrochtaineacht do mhicrifhiontair, fiontair an gheilleagair shóisialta agus daoine leochaileacha do mhicrifhiontair atá i gcéim an tionscnaimh agus i gcéim na forbartha, go háirithe iad sin ag a bhfuil daoine leochaileacha fostaithe a fhostaíonn daoine i ndálaí leochaileacha lena n-áirítear grúpaí faoi mhíbhuntáiste;

(f)  tacú le líonrú ar leibhéal an Aontais agus le hidirphlé le geallsealbhóirí ábhartha agus i measc na ngeallsealbhóirí sin sna réimsí dá dtagraítear in Airteagal 4 agus rannchuidiú le cumas institiúideach na ngeallsealbhóirí atá rannpháirteach sin a fhorbairt, lena n‑áirítear na seirbhísí fostaíochta poiblí (SFP), institiúidí slándála sóisialta, an tsochaí shibhialta institiúidí micreamhaoiniúcháin agus institiúidí a sholáthraíonn maoiniú d’fhiontair an gheilleagair shóisialta agus don gheilleagar sóisialta;

(g)  tacú le forbairt fiontar an gheilleagair sóisialta agus le teacht chun cinn margaidh infheistíochta sóisialta, agus dá bharr sin éascaíocht a dhéanamh d’idirghníomhaíochtaí poiblí agus príobháideacha agus do rannpháirtíocht fondúireachtaí agus gníomhaithe daonchairdis sa mhargadh sin;

(h)  treoraíocht a thabhairt faoi fhorbairt infreastruchtúir shóisialta (lena n‑áirítear tithíocht, oideachas agus cúram na luath-óige, cúram do dhaoine aosta, riachtanais inrochtana agus aistriú ó sheirbhísí cúraim bunaithe ar an teaghlach agus ar an bpobal lena n-áirítear riachtanais inrochtana do dhaoine faoi mhíchumais, cúram agus oideachas agus oiliúint leanaí, cúram sláinte agus cúram fadtéarmach) is gá chun Colún Eorpach na gCeart Sóisialta a chur chun feidhme;

(i)  tacú le comhar trasnáisiúnta chun dlús a chur le haistriú réiteach nuálacha, agus chun gur fusa scála na réiteach sin a mhéadú, go háirithe ó thaobh fostaíochta do na réimsí an bhochtaineacht a chomhrac, fostaíocht, scileanna agus cuimsiú sóisialta, ar fud na hEorpa.

(j)  tacú le cur chun feidhme caighdeán ábhartha idirnáisiúnta sóisialta agus saothair i gcomhthéacs leas a bhaint as an domhandú agus as an ngné sheachtrach de bheartais an Aontais sna réimsí dá dtagraítear in Airteagal 4. [Leasú 109]

Airteagal 23a

Díriú téamach agus cistiú

Déanfar an chuid de chlúdach airgeadais CSE+ don tSraith Fostaíocht agus Nuálaíocht Shóisialta dá dtagraítear in Airteagal 5(4)(a) a leithdháileadh thar an tréimhse iomlán ar na cuspóirí sonracha mar a leagtar amach in Airteagal 4(2b) de réir na gcéatadán táscach seo a leanas:

(a)  55% go cuspóir sonrach 1;

(b)  18% go cuspóir sonrach 2;

(c)  18% go cuspóir sonrach 3. [Leasú 110]

Cuid II

Incháilitheacht

Airteagal 24

Bearta incháilithe

1.  Ní bheidh incháilithe chun cistiú a fháil ach ach na gníomhaíochtaí lena saothraítear na cuspóirí dá dtagraítear in Airteagail 3 agus 4 incháilithe chun cistiú a fháil.

2.  Féadfar tacú leis na gníomhaíochtaí seo a leanas leis an tsraith Fostaíocht agus Nuálaíocht Shóisialta tacú leis na gníomhaíochtaí seo a leanas:

(a)  Gníomhaíochtaí anailíseacha, lena n‑áirítear gníomhaíochtaí a bhaineann le tríú tíortha, go háirithe:

(i)  suirbhéanna, staidéir, sonraí staitistiúla, modheolaíochtaí, aicmithe, micrea-ionsamhlaithe, táscairí, tacaíocht d’fhaireachlanna agus do thagarmharcanna ar an leibhéal Eorpach;

(ii)  tástálacha sóisialta lena measúnaítear nuálaíochtaí sóisialta;

(iii)  faireachán agus measúnú ar thrasuí agus ar chur i bhfeidhm dhlí an Aontais;

(b)  Cur chun feidhme beartas, go háirithe:

(i)  comhpháirtíochtaí trasteorann agus seirbhísí tacaíochta i réigiúin trasteorann;

(ii)  scéim soghluaisteachta spriocdhírithe uile-AE do lucht saothair, ar leibhéal an Aontais, chun folúntais a líonadh in áiteanna ar sainaithníodh easnamh ar an margadh;

(iii)  tacaíocht do mhicreamhaoiniú agus d’fhiontair an gheilleagair shóisialta, lena n‑áirítear trí oibríochtaí measctha amhail comhroinnt riosca neamhshiméadrach nó laghdú costas idirbheart, mar aon le tacaíocht chun bonneagar sóisialta agus scileanna a fhorbairt;

(iv)  tacaíocht do chomhar trasnáisiúnta agus do chomhpháirtíochtaí d’fhonn réitigh nuálacha a aistriú agus a mhéadú ó thaobh scála;

(c)  Forbairt cumas Fothú acmhainneachta, go háirithe:

(i)  líonraí ar leibhéal an Aontais a bhaineann leis na réimsí dá dtagraítear in Airteagal 4(1);

(ii)  pointí teagmhála náisiúnta a thugann treoraíocht, faisnéis agus cúnamh a bhaineann le cur chun feidhme na sraithe;

(iii)  riaracháin, institiúidí slándála sóisialta agus seirbhísí fostaíochta tríú tíortha rannpháirteacha atá freagrach as soghluaisteacht lucht saothair a chur chun cinn, institiúidí micreamhaoiniúcháin agus institiúidí a sholáthraíonn maoiniú d’fhiontair an gheilleagair shóisialta nó do ghníomhaithe eile infheistíochta sóisialta eile, agus líonrú freisin;

(iv)  geallsealbhóirí, na gcomhpháirtithe sóisialta agus na ngeallsealbhóirí d’fhonn comhair thrasnáisiúnta;

(d)  Gníomhaíochtaí cumarsáide agus craobhscaoilte, go háirithe:

(i)  foghlaim fhrithpháirteach trí mhalartú dea-chleachtas, cur chuige nuálach, torthaí gníomhaíochtaí anailíseacha, athbhreithnithe piaraí agus tagarmharcanna;

(ii)  treoracha, tuarascálacha, ábhar faisnéiseach, agus clúdach sna meáin a bhain bhaineann leis na réimsí dá dtagraítear in Airteagal 4(1);

(iii)  córais faisnéise a chraobhscaoileann fianaise a bhaineann leis na réimsí dá dtagraítear in Airteagal 4(1);

(iv)  imeachtaí, comhdhálacha agus seimineáir Uachtaránacht na Comhairle; cúnamh teicniúil agus cúnamh riaracháin chun an clár oibre a chur chun feidhme, amhail gníomhaíochtaí ullmhúcháin, faireacháin, rialaithe, iniúchóireachta agus meastóireachta, lena n-áirítear córais teicneolaíochta faisnéise. [Leasú 111]

Airteagal 25

Eintitis incháilithe

1.  Sa bhreis ar na critéir a leagtar amach in Airteagal [197] den Rialachán Airgeadais, beidh feidhm ag na critéir seo a leanas maidir le hincháilitheacht eintiteas:

(a)  Eintitis dhlíthiúla atá bunaithe in aon cheann de na tíortha seo a leanas:

(i)  Ballstát, nó tír nó críoch thar lear atá bainteach leis an mBallstát sin;

(ii)  tír chomhlachaithe;

(iii)  tríú tír a liostaítear sa chlár oibre faoi na coinníollacha a shonraítear i míreanna 2 agus 3;

(b)  Aon eintiteas dlíthiúil a bunaíodh faoi dhlí an Aontais nó aon eagraíocht ábhartha idirnáisiúnta; [Leasú 112]

2.  Go heisceachtúil, eintitis dhlíthiúla atá bunaithe i dtríú tír nach tír chomhlachaithe í, tá siad incháilithe chun páirt a ghlacadh sa Chlár i gcás ina bhfuil sin riachtanach chun cuspóirí gníomhaíochta ar leith a bhaint amach.

3.  I bprionsabal, eintitis dhlíthiúla atá bunaithe i dtríú tír nach tír chomhlachaithe í, ba cheart dóibh costais a rannpháirtíochta a sheasamh.

Airteagal 25a

Rialachas

1.  Rachaidh an Coimisiún i gcomhairle le geallsealbhóirí laistigh den Aontas, go háirithe le comhpháirtithe sóisialta agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta, maidir le cláir fostaíochta agus cláir oibre cuimsithe shóisialta, a dtosaíochtaí agus a dtreoshuíomh straitéiseach agus a gcur chun feidhme.

2.  Bunóidh an Coimisiún na naisc riachtanacha leis an gCoiste Fostaíochta, leis an gCoiste um Chosaint Shóisialta, leis an gCoiste Comhairleach ar Shláinte agus Sábháilteacht ag an Obair, le Grúpa na nArd-Stiúrthóirí don Chaidreamh Tionsclaíoch agus leis an gCoiste Comhairleach ar Shaoirse Gluaiseachta d'Oibrithe d'fhonn a áirithiú go gcoimeádfar ar an eolas iad go rialta agus go hiomchuí faoin dul chun cinn i gcur chun feidhme na gclár sin. Cuirfidh an Coimisiún coistí eile a dhéileálann le beartais, ionstraimí agus gníomhaíochtaí atá ábhartha don tSraith Fostaíocht agus Nuálaíocht Shóisialta ar an eolas freisin. [Leasú 113]

Caibidil II

Forálacha sonracha don tsraith Sláinte

Roinn I

Forálacha ginearálta

Airteagal 26

Cuspóirí oibríochtúla

1.  Ní bheidh incháilithe chun cistiú a fháil ach gníomhaíochtaí lena gcuirtear chun feidhme na cuspóirí dá dtagraítear in Airteagail 3 agus 4.

2.  Tá na cuspóirí oibríochtúla seo a leanas atá ag an tsraith Sláinte:

(-a)  Tacaíocht a thabhairt do straitéis sláinte poiblí don Aontas a bhfuil mar aidhm léi:

(i)  tacaíocht a thabhairt do na Ballstáit sláinte an phobail a chosaint agus a fheabhsú; agus

(ii)  misean sláinte an Aontais a chur chun tosaigh i gcomhréir le hAirteagal 168 CFAE, ina sainítear go n-áiritheofar ardleibhéal cosanta do shláinte an duine i sainiú agus i gcur chun feidhme bheartais agus ghníomhaíochtaí uile an Aontais. [Leasú 114]

(a)  Neartú a dhéanamh ar ullmhacht, ar bhainistiú agus ar fhreagairt i leith géarchéimeanna san Aontas chun na saoránaigh a chosaint ar aghaidh a thabhairt ar bhagairtí sláinte trasteorann. [Leasú 115]

(i)  Neartú a dhéanamh ar ullmhacht, ar bhainistiú agus ar fhreagairt i leith géarchéimeanna

(ii)  Freagairt a thabhairt ar bhagairtí sláinte trasteorann agus géarchéim ann

(iii)  Tacú le cumas saotharlann

(iv)  Dul i ngleic le frithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach

(iva)   Idirghabhálacha dea-dheartha maidir leis an tsláinte phoiblí chun ualach agus tionchar ionfhabhtaithe agus galar tógálach inchoiscthe a laghdú [Leasú 116]

(ivb)   Tacú le forbairt scileanna agus uirlisí don chumarsáid éifeachtach maidir le rioscaí [Leasú 117]

(b)  Córais sláinte a chumhachtú

(i)  Infheistíocht a dhéanamh chun an tsláinte agus cosc galar a chur chun cinn, lena n-áirítear trí fheasacht maidir leis an tsláinte agus cláir oideachais, agus trí ghníomhaíocht choirp a chur chun cinn [Leasú 118]

(ia)  Infheistíocht i bhfáthmheas agus scagthástáil luath [Leasú 119]

(ii)  Tacú le hathrú digiteach na sláinte agus an chúraim sláinte lena dtugtar aghaidh ar riachtanais agus ábhair imní na n-othar agus na saoránach, go háirithe trí naisc a bhunú le cláir lena dtacaítear le litearthacht sna meáin agus scileanna digiteacha [Leasú 120]

(iia)   Seirbhísí poiblí digiteacha a chur chun cinn i réimsí amhail an tsláinte [Leasú 121]

(iib)   Sláine agus cáilíocht faisnéise sláinte a neartú [Leasú 122]

(iii)  Tacú le córas faisnéise sláinte inbhuanaithe de chuid an Aontais a fhorbairt, trédhearcach agus inrochtana a fhorbairt don Aontas, agus cosaint sonraí príobháideacha á háirithiú. [Leasú 123]

(iv)  Tacú le Ballstáit ag a bhfuil eolas inaistrithe aistriú eolais agus tacaíocht cur chun feidhme a bheadh úsáideadh do na próisis athchóiriúcháin náisiúnta, ar mhaithe le córais sláinte níos éifeachtaí, níos inrochtana, agus níos athléimní, níos neamh-idirdhealaithí, níos cuimsithí, agus níos cothroime ina rachfar i ngleic le neamhionannais shóisialta, agus ar mhaithe leis an tsláinte a chur chun cinn ar dhóigh níos fearr agus galair a chosc, agus, go háirithe chun dul i ngleic leis na dúshláin a shainaithnítear sa Seimeastar Eorpach. Áirítear leis sin freisin, tacaíocht a thabhairt do chlárlanna náisiúnta ardcháilíochta lena soláthrófar sonraí inchomparáide. [Leasú 124]

(v)  cuir chuige atá in oiriúint do na dúshláin a bheidh roimh an gcóras sláinte amach anseo a fhorbairt agus a chur chun feidhme.

(va)   Tacú leis an aistriú chuig cúram duineláraithe , garsheirbhísí sláinte agus sóisialta, cúram comhtháite pobalbhunaithe, go háirithe samhlacha eagrúcháin a chur chun cinn atá bunaithe ar obair bhuíne idirghairme agus líonrú ilgheallsealbhóra. [Leasú 125]

(vb)   Rannpháirtíocht na ngeallsealbhóirí ábhartha go léir a áirithiú sna gníomhaíochtaí thuasluaite, ar leibhéal an Aontais agus/nó an leibhéal náisiúnta de réir mar is iomchuí. [Leasú 126]

(vc)   Uirlisí agus straitéisí a fhorbairt agus a chur chun feidhme chun neamhionannais sláinte a chosc agus a chomhrac agus chun cuimsiú sóisialta, cumhachtú saoránach agus rannpháirtíocht an phobail a chur chun cinn. [Leasú 127]

(c)  Tacú le reachtaíocht de chuid an Aontais maidir le sláinte

(i)  Tacú le cur chun feidhme na reachtaíochta maidir le táirgí íocshláinte, rochtain ar na táirgí sin ar fud an Aontais agus feistí leighis [Leasú 128]

(ii)  Tacú le cur chun feidhme reachtaíocht de chuid an Aontais maidir le Measúnú ar Theicneolaíocht na Sláinte (27)

(iii)  Faireachán a dhéanamh ar an dóigh a gcuireann na Ballstáit chun feidhme an reachtaíocht maidir le substaintí de bhunús daonna, agus tacú leo an reachtaíocht sin a chur chun feidhme

(iv)  Tacú le cur chun feidhme na reachtaíochta maidir le tabac

(v)  Tacú le cur chun feidhme reachtaíocht an Aontais maidir le cúram sláinte trasteorann

(vi)  Tacú leis an dá choiste eolaíochta de chuid an Choimisiúin “Sábháilteacht tomhaltóirí” agus “Rioscaí le Sláinte sna Beartais Uile a fhorbairt agus próiseas a bhunú lenar féidir impleachtaí sláinte, ríoscaí comhshaoil agus rioscaí atá ag teacht chun cinn” a mheas agus a chur san áireamh sna beartais go léir [Leasú 129]

(ca)  Tacú le faireachán, cur chun feidhme, agus neartú dlí agus beartas eile de chuid an Aontais a mbaineann impleachtaí sláinte leo chun cuidiú le hardleibhéal cosanta a áirithiú do shláinte an duine, lena n-áirítear, gan a bheith teoranta dóibh, iad sin a bhaineann leis an méid seo a leanas:

(i)  truailliú aeir

(ii)  suaiteoirí inchríneacha agus ceimiceáin eile a bhfuil airíonna dochracha iontu

(iii)  fuíll lotnaidicíde i mbia, in uisce agus san aer

(iv)  bia agus lipéadú bia, lena n-áirítear lipéid ar aigéid thras-saille, lipéadú alcóil, breiseáin agus ábhair teagmhála bia [Leasú 130]

(d)  Tacú le hobair chomhtháite (e.g. Líonraí Tagartha Eorpacha, Measúnú ar Theicneolaíocht na Sláinte agus chun sláinte, cosc galar agus bainistiú galar a chur chun cinn)

(i)  Leanúint de bheith ag tacú leis na Líonraí Tagartha Eorpacha

(ii)  Tacú le forbairt comhair i leith Measúnú ar Theicneolaíocht na Sláinte agus le fothú acmhainní ann agus rialacha nua comhchuibhithe á n‑ullmhú [Leasú 131]

(iii)  Tacú le cur chun feidhme dea-chleachtas nuálach i réimse na sláinte poiblí

(iiia)   Tacú le cur chun feidhme cláir agus dea-chleachtais maidir le hoideachas agus feachtais sláinte gnéis agus atáirgthe do dhaoine óga [Leasú 132]

(iiib)   Tacú le heagraíochtaí na sochaí sibhialta ar leibhéal an Aontais a bhíonn ag plé leis an tsláinte agus le saincheisteanna a bhaineann leis an tsláinte [Leasú 133]

(iiic)  Tacaíocht a thabhairt chun Bord Stiúrtha don tSláinte a chruthú chun na gníomhaíochta faoin tsraith Sláinte a chur chun feidhme. [Leasú 134]

Roinn II

Incháilitheacht

Airteagal 27

Bearta incháilithe

1.  Níl incháilithe chun cistiú a fháil ach ach gníomhaíochtaí a bhaineann leis an tsláinte lena saothraítear na cuspóirí dá dtagraítear in Airteagail  3, Airteagal 4 agus Airteagal 26 incháilithe chun cistiú a fháil. [Leasú 135]

2.  Féadfar tacú leis na gníomhaíochtaí seo a leanas leis an tsraith Sláinte:

(a)  Gníomhaíochtaí anailíseacha, go háirithe:

(i)  suirbhéanna, staidéir, bailiú sonraí, modheolaíochtaí, aicmithe, micrea-ionsamhlaithe, táscairí agus cleachtaí tagarmharcanna;

(ia)   gníomhaíochtaí a dearadh chun faireachán a dhéanamh ar iarmhairtí carnacha sláinte ó fhachtóirí riosca comhshaoil, lena n-áirítear iad sin arna n-eascairt ó éilleáin i mbia, in uisce, san aer agus foinsí eile; [Leasú 136]

(ib)   gníomhaíochtaí lena ndéantar monatóireacht ar iarmhairtí sláinte ó dhlí an Aontais, amhail faireachas cógas agus gníomhaíochtaí den chineál céanna; [Leasú 137]

(ii)  faireachán agus measúnú ar thrasuí agus ar chur i bhfeidhm dhlí an Aontais.

Poibleofar torthaí na ngníomhaíochtaí anailíseacha, chomh luath agus a thabharfar chun críche iad. [Leasú 138]

(b)  Cur chun feidhme beartas, go háirithe:

(i)  comhar agus comhpháirtíochtaí trasteorann, lena n‑áirítear réigiúin trasteorann agus lena n-áirítear cúrsaí a bhaineann le truailliú aeir agus éilliú eile comhshaoil trasteorann; [Leasú 139]

(ii)  tacaíocht do chomhar trasnáisiúnta agus do chomhpháirtíochtaí d’fhonn réitigh nuálacha a aistriú agus a mhéadú ó thaobh scála;

(iii)  Cleachtaí ullmhachta do ghéarchéimeanna sláinte.

(c)  Forbairt cumas, go háirithe:

(i)  trí aistriú, oiriúnú agus cuir i bhfeidhm dea-chleachtas ag a bhfuil breisluach cinnte ar leibhéal an Aontais a dhéanamh idir na Ballstáit; [Leasú 140]

(ii)  líonraí ar leibhéal an Aontais a bhaineann leis na réimsí dá dtagraítear in Airteagal 26, ar bhealach leanúnach agus inbhuanaithe, lena n-áiritheofar gur ann do shochaí shibhialta ghníomhach ar leibhéal an Aontais; [Leasú 141]

(iii)  trí thacaíocht a thabhairt le haghaidh cur chun úsáide, oibriú agus cothabháil bonneagar TF do mhalartú sonraí;

(iv)  pointí teagmhála réigiúnacha, fonáisiúnta agus náisiúnta a thugann treoraíocht, faisnéis agus cúnamh a bhaineann le cur chun feidhme an chláir; [Leasú 142]

(v)  geallsealbhóirí, d’fhonn comhair thrasnáisiúnta;

(vi)  trí chúnamh a thabhairt, i gcomhar le tríú tíortha;

(vii)  trí sholáthar earraí agus seirbhísí i gcás géarchéim sláinte.

(d)  Gníomhaíochtaí cumarsáide agus craobhscaoilte, go háirithe:

(i)  foghlaim fhrithpháirteach trí mhalartú dea-chleachtas, cur chuige nuálach, torthaí gníomhaíochtaí anailíseacha, athbhreithnithe piaraí agus tagarmharcanna;

(ii)  treoracha, tuarascálacha, ábhar faisnéiseach, agus clúdach sna meáin a bhain leis na réimsí dá dtagraítear in Airteagal 26;

(iii)  córais faisnéise a chraobhscaoileann fianaise a bhaineann leis na réimsí dá dtagraítear in Airteagal 26;

(iv)  imeachtaí de chuid Uachtaránacht na Comhairle agus gníomhaíochtaí, comhdhálacha agus seimineáir na n‑imeachtaí sin.

3.  Na gníomhartha dá dtagraítear sa dara mír, ní bheidh siad incháilithe ach a mhéid a thacaíonn siad le cruthú barainneachtaí scála, le feabhsú ullmhachta do ghéarchéimeanna, le cur chun úsáide dea-chleachtas sainaitheanta ard-bhreisluacha, nó a mhéid a fhéachtar lena áirithiú leo go ndéantar rialacha an Aontais sna réimsí dá dtagraítear in Airteagal 26(3) a chur chun feidhme, a fhorchur, a mheasúnú agus a athbhreithniú i gcás inar gá.

Airteagal 28

Eintitis incháilithe agus costais

1.  Sa bhreis ar na critéir a leagtar amach in Airteagal 197 den Rialachán Airgeadais, beidh feidhm ag na critéir seo a leanas maidir le hincháilitheacht eintiteas:

(a)  eintitis dhlíthiúla atá bunaithe in aon cheann de na tíortha seo a leanas:

(i)  Ballstát, nó tír nó críoch thar lear atá bainteach leis an mBallstát sin;

(ii)  tír chomhlachaithe;

(iii)  tríú tír a liostaítear sa chlár oibre faoi na coinníollacha a shonraítear i míreanna 3 agus 4;

(b)  aon eintiteas dlíthiúil a bunaíodh faoi dhlí an Aontais nó aon eagraíocht idirnáisiúnta;

2.  Níl daoine nadúrtha incháilithe.

3.  Go heisceachtúil, eintitis dhlíthiúla atá bunaithe i dtríú tír nach tír chomhlachaithe í, tá siad incháilithe chun páirt a ghlacadh sa Chlár i gcás ina bhfuil sin riachtanach chun cuspóirí gníomhaíochta ar leith a bhaint amach.

4.  I bprionsabal, eintitis dhlíthiúla atá bunaithe i dtríú tír nach tír chomhlachaithe í, ba cheart dóibh costais a rannpháirtíochta a sheasamh.

5.  I gcásanna eisceachtúla, le linn géarchéim arb í bagairt thromchúiseach trasteorann don tsláinte is cúis léi arna sainmhíniú i gCinneadh Uimh. 1082/2013/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(28), féadfar a mheas, ar bhonn eisceachtúil, go bhfuil costais a thabhaítear i dtíortha neamhchomhleachaithe incháilithe ar chúiseanna a bhaineann le cosc a chur ar leathadh rioscaí agus sláinte shaoránaigh an Aontais a chosaint.

Airteagal 29

Rialachas

Rachaidh an Coimisiún i gcomhairle le húdaráis sláinte na mBallstát laistigh den Ghrúpa Stiúrtha um Chur Chun Cinn na Sláinte, Cosc Galar agus Bainistiú Galar Neamhtheagmhálach nó laistigh de ghrúpaí saineolaithe ábhartha eile atá ag an gCoimisiún nó laistigh d’eintitis eile dá leithéidí sin den sórt sin amhail comhlachtaí gairmiúla in earnáil na sláinte, i dtaobh na bpleananna oibre bliantúla atá bunaithe don tsraith Sláinte agus i dtaobh thosaíochtaí, straitéisí, threonna, agus chur chun feidhme na sraithe sin, agus i dtaobh na gné beartais sláinte de bheartais agus de shásraí tacaíochta eile, agus dá bharr sin comhordú agus breisluach foriomlán na nithe sin a mhéadú. Le ceannasaíocht pholaitiúil láidir agus struchtúr rialachais leormhaith atá tiomnaithe don tsláinte, áiritheofar go ráthófar cosaint sláinte agus cur chun cinn na sláinte i bpunanna uile an Choimisiúin, de réir Airteagal 168(1) CFAE. [Leasú 143]

Airteagal 29a

Bord Stiúrtha don tSláinte

1.  Cuirfidh an Coimisiún Bord Stiúrtha don tSláinte (‘an Bord Stiúrtha’) ar bun chun na gníomhaíochta faoin tsraith Sláinte a chur chun feidhme.

2.  Díreoidh an Bord Stiúrtha ar shineirgí a chruthú idir an tsraith Sláinte agus cláir eile ina ndéantar gné na sláinte a chomhtháthú, trí chomhordú agus comhar, trí na hothair agus rannpháirtíocht na sochaí a chur chun tosaigh, agus trí chomhairle agus moltaí eolaíocha a sholáthar. Soláthrófar leis na gníomhaíochtaí sin gníomhaíochtaí sláinte luach-dhírithe, inbhuanaitheacht, réitigh sláinte níos fearr, agus déanfar rochtain a chothú agus éagothromaíochtaí sláinte a laghdú leo.

3.  Soláthróidh an Bord Stiúrtha straitéis agus stiúradh cuimsitheach i bhforbairt na bpleananna oibre faoin tsraith Sláinte.

4.  Beidh an Bord Stiúrtha ina ghrúpa geallsealbhóirí neamhspleách, a bheidh comhdhéanta de ghníomhaithe ó earnálacha ábhartha i réimse na sláinte poiblí, na folláine agus na cosanta sóisialta, le rannpháirtíocht ionadaithe réigiún agus údarás sláinte áitiúil, ionadaithe othar agus saoránach.

5.  Beidh an Bord Stiúrtha comhdhéanta de 15 go 20 duine ardleibhéil a thiocfaidh ó réimsí agus ó ghníomhaíochtaí éagsúla dá dtagraítear i mír 4. Ceapfaidh an Coimisiún comhaltaí an Bhoird Stiúrtha, tar éis glao oscailte ar ainmniúcháin nó ar léiriú spéise nó an dá cheann.

6.  Déanfaidh an Coimisiún Cathaoirleach an Bhoird Stiúrtha a cheapadh as measc a chomhaltaí.

7.  Déanfaidh an Bord Stiúrtha an méid seo a leanas:

(a)  ionchur a sholáthar do phleananna oibre na sraithe Sláinte, tar éis togra ón gCoimisiún;;

(b)  treoirphlean a fhorbairt le haghaidh comhordú stiúrtha agus comhar idir an tsraith Sláinte agus cláir eile ina ndéantar gné na sláinte a chomhtháthú.

Éascófar leis an treoirphlean, infheictheacht agus comhordú na sásraí airgeadais reatha uile a bhaineann le sláinte a áirithiú, agus cabhrú le comhordú stiúrtha agus comhair. [Leasú 144]

Airteagal 29b

Comhar idirnáisiúnta

Déanfaidh an Coimisiún comhar a chothú le heagraíochtaí idirnáisiúnta ábhartha amhail na Náisiúin Aontaithe agus a ngníomhaireachtaí speisialaithe, go háirithe an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO), agus le Comhairle na hEorpa agus an Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD), chun an tsraith Sláinte a chur chun feidhme, d’fhonn éifeachtacht agus éifeachtúlacht gníomhaíochtaí ar leibhéal an Aontais agus gníomhaíochtaí idirnáisiúnta a uasmhéadú. [Leasú 145]

Caibidil III

Rialacha coiteanna is infheidhme maidir leis na sraitheanna Fostaíocht agus Nuálaíocht Shóisialta agus Sláinte

Airteagal 30

Rannpháirtíocht tíortha comhlachaithe sna sraitheanna Fostaíocht agus Nuálaíocht Shóisialta agus Sláinte

1.  Beidh na sraitheanna Fostaíocht agus Nuálaíocht Shóisialta agus Sláinte oscailte do na tíortha comhlachaithe seo a leanas:

(a)  comhaltaí de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa (CSTE) ar comhaltaí iad den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE), i gcomhréir leis na coinníollacha a leagtar síos sa Chomhaontú maidir le LEE;

(b)  tíortha aontacha, tíortha is iarrthóirí agus iarrthóirí ionchasacha, i gcomhréir leis na prionsabail ghinearálta agus na téarmaí agus coinníollacha ginearálta a bhaineann le rannpháirtíocht na dtíortha sin i gcláir de chuid an Aontais arna mbunú sna comhaontuithe réime ábhartha agus sna cinntí ó chomhairlí comhlachais lena mbaineann, nó i gcomhaontuithe eile den chineál céanna, agus i gcomhréir leis na coinníollacha sonracha a leagtar síos sna comhaontuithe idir an tAontas agus na tíortha sin;

(c)  tríú tíortha, i gcomhréir leis na coinníollacha a leagtar síos i gcomhaontú sonrach lena gcumhdaítear rannpháirtíocht na tríú tíortha sin sa tsraith, ar choinníoll

(i)  go n‑áirithítear leis an gcomhaontú cothromaíocht i dtaca le ranníocaíochtaí agus sochair an tríu tír atá rannpháirteach i gcláir an Aontais;

(ii)  go leagtar síos leis an gcomhaontú coinníollacha maidir le rannpháirtíocht sna cláir, lena n‑áirítear ríomh na ranníocaíochtaí airgeadais le cláir aonair nó le sraitheanna clár agus a gcostais riaracháin. Ioncam sannta a bheidh sna ranníocaíochtaí sin i gcomhréir le hAirteagal [21(5)] den [Rialachán Airgeadais nua];

(iii)  nach dtugtar leis an gcomhaontú an chumhacht don tríú tír cinntí a dhéanamh maidir leis an tsraith;

(iv)  go ráthaítear leis an gcomhaontú cearta an Aontais chun bainistíocht fhónta airgeadais a áirithiú agus chun a leasanna airgeadais a chosaint.

2.  Ina cheann sin, beidh an tsraith Sláinte oscailte do thíortha a chuimsítear faoi Bheartas Comharsanachta na hEorpa, i gcomhréir leis na prionsabail ghinearálta agus na téarmaí agus coinníollacha ginearálta a bhaineann le rannpháirtíocht na dtíortha sin i gcláir de chuid an Aontais arna mbunú leis na comhaontuithe réime agus leis na cinntí ó chomhairlí comhlachais lena mbaineann, nó i gcomhaontuithe eile den chineál céanna, agus i gcomhréir leis na coinníollacha sonracha a leagtar síos sna comhaontuithe idir an tAontas agus na tíortha sin.

Airteagal 31

Foirmeacha an chistiúcháin ón Aontas agus modhanna cur chun feidhme

1.  Faoi na sraitheanna Fostaíocht agus Nuálaíocht Shóisialta agus Sláinte, féadfar cistiú a thabhairt in aon cheann de na foirmeacha a leagtar síos sa Rialachán Airgeadais, go háirithe deontais, duaiseanna, soláthar, ranníocaíochtaí, agus íocaíochtaí deonacha le heagraíochtaí idirnáisiúnta a bhfuil an tAontas ina bhall díobh nó a nglacann an tAontas páirt ina gcuid oibre. [Leasú 146]

2.  Déanfar na sraitheanna Fostaíocht agus Nuálaíocht Shóisialta agus Sláinte a chur chun feidhme go díreach, mar a fhoráiltear leis an Rialachán Airgeadais nó go hindíreach leis na comhlachtaí dá dtagraítear in Airteagal [61(1)(c)] den Rialachán Airgeadais.

Agus deontais á ndámhachtain, féadfaidh an coiste meastóireachta dá dtagraítear in Airteagal [150] den Rialachán Airgeadais a bheith comhdhéanta de shaineolaithe seachtracha.

3.  Déanfar oibríochtaí measctha faoin tsraith Fostaíocht agus Nuálaíocht Shóisialta a chur chun feidhme i gcomhréir leis an [Rialachán maidir le InvestEU] agus le Teideal X den Rialachán Airgeadais.

4.  Faoin tsraith Sláinte, féadfar deontais dhíreacha a dhámhachtain gan glao ar thograí, chun gníomhaíochtaí a chistiú a bhfuil breisluach soiléir acu don Aontas agus atá cómhaoinithe ag na húdaráis inniúla atá freagrach as gnóthaí sláinte sna Ballstáit nó sna tríú tíortha atá comhlachaithe leis an gClár, nó ag comhlachtaí den earnáil phoiblí agus ag comhlachtaí neamhrialtasacha, ag gníomhú dóibh ina n‑aonar nó mar líonra, agus sainordú acu ó na húdaráis sin.

5.  Faoin tsraith Sláinte, féadfar deontais dhíreacha a dhámhachtain, gan glao ar thairiscintí, do Líonraí Tagartha Eorpacha atá formheasta mar Líonra ag an mBord de Bhallstáit na Líonraí Tagartha Eorpacha, i gcomhréir leis an nós imeachta um fhormheas a leagtar amach i gCinneadh Cur chun Feidhme 2014/287/AE ón gCoimisiún lena leagtar amach na critéir maidir le bunú agus meastóireacht Líonraí Tagartha Eorpacha agus a gcuid ball agus maidir le héascaíocht a dhéanamh do mhalartú faisnéise agus saineolais faoi bhunú agus meastóireacht líonraí dá leithéidí.

Airteagal 32

Clár oibre agus comhordú

Is leis na cláir oibre Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 38 chun an tsraith Fostaíocht agus Nuálaíocht Shóisialta agus an tsraith Sláinte a chomhlánú trí chláir oibre a bhunú amhail dá dtagraítear in Airteagal [108] den Rialachán Airgeadais a chuirfear na sraitheanna Fostaíocht agus Nuálaíocht Shóisialta agus Sláinte chun feidhme. Leagfar amach leis na cláir oibre sin, i gcás inarb infheidhme, an méid foriomlán arna chur i leataobh le haghaidh oibríochtaí measctha. [Leasú 147]

Cothóidh an Coimisiún sineirgíochtaí idir an tsraithe Sláinte de CSE+ agus an Clár Tacaíochta um Athchóiriú, lena n‑áirítear an Uirlis Athchóiriúcháin agus an Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil, agus áiritheoidh sé comhordú éifeachtach eatarthu.

Airteagal 33

Faireachán agus tuairisciú

1.  Socrófar táscairí lena ndéanfar faireachán ar chur chun feidhme na sraitheanna agus ar an dul chun cinn atá déanta i mbaint amach na gcuspóirí sonracha a leagtar amach in Airteagal 4 agus i mbaint amach na gcuspóirí oibríochtúla a leagtar amach in Airteagail 23 agus 26.

2.  Áiritheofar leis an gcóras tuairiscithe feidhmíochta go mbaileofar ar dhóigh atá éifeachtúil, éifeachtach agus tráthúil na sonraí is gá chun faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme na sraitheanna agus ar na torthaí. Chuige sin, forchuirfear ceanglais chomhréireacha tuairiscithe ar fhaighteoirí cistí ón Aontas agus, i gcás inarb ábhartha, ar Bhallstáit.

3.  Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 38 chun na táscairí in Iarscríbhinn II b agus Iarscríbhinn III a chomhlánú nó a leasú i gcás ina meastar gur gá sin chun measúnú éifeachtach a dhéanamh ar an dul chun cinn atá déanta i gcur chun feidhme na sraitheanna.

3a.  D'fhonn faireachán rialta a dhéanamh ar na sraitheanna agus d'fhonn aon choigeartuithe is gá ar a dtosaíochtaí beartais agus cistiúcháin a dhéanamh, tarraingeoidh an Coimisiún suas tuarascáil tosaigh faireacháin cháilíochtúil agus chainníochtúil lena gcumhdófar bliain amháin agus, ina dhiaidh sin, trí thuarascáil lena gcumhdófar tréimhsí dhá bhliain comhleanúnacha agus cuirfidh sé faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus faoi bhráid na Comhairle iad. Cuirfear freisin na tuarascálacha, mar eolas, faoi bhráid Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus Choiste na Réigiún. Aireofar sna tuarascálacha torthaí na sraitheanna agus a mhéid a cuireadh i bhfeidhm prionsabail an chomhionannais idir mná agus fir, agus an phríomhshruthaithe inscne agus an chaoi ar tugadh aghaidh ar bhreithnithe frith-idirdhealaithe, lena n-áirítear saincheisteanna inrochtaineachta, tríd bhíthin a ngníomhaíochtaí. Cuirfear na tuarascálacha ar fáil don phobal chun cur le trédhearcacht na sraitheanna. [Leasú 148]

Airteagal 34

Leasanna airgeadais an Aontais a chosaint

I gcás ina mbeidh tríú tír rannpháirteach sa chlár le cinneadh faoi chomhaontú idirnáisiúnta, tabharfaidh an tríú tír na cearta agus an rochtain is gá don oifigeach údarúcháin atá freagrach, don Oifig Eorpach Frith-Chalaois (OLAF) agus do Chúirt Iniúchóirí na hEorpa chun go bhféadfaidh gach ceann acu a n‑inniúlachtaí a fheidhmiú go cuimsitheach. I gcás OLAF, beidh an ceart iniúchtaí a dhéanamh, seiceálacha agus iniúchtaí ar an láthair san áireamh, ar na cearta sin, rud dá bhforáiltear le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013.

Airteagal 35

Meastóireacht

1.  Déanfar na meastóireachtaí ar dhóigh atá tráthúil a dóthain chun fónamh don phróiseas cinnteoireachta.

2.  Féadfar Faoi 31 Nollaig 2024, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht eatramhach a dhéanamh mheántéarma ar na sraitheanna ach a mbeidh faisnéis leordhóthanach ar fáil faoina gcur chun feidhme, ach tráth nach faide ná ceithre bliana ó thosach chur chun feidhme na sraitheanna. chun:

(a)  tomhas a dhéanamh ar an dul chun cinn a rinneadh i dtaca le cuspóirí na sraithe a bhaint amach ar bhonn cáilíochtúil agus ar bhonn cainníochtúil;

(b)  aghaidh a thabhairt ar an timpeallacht shóisialta laistigh den Aontas agus ar aon athruithe móra a tugadh isteach le dlí an Aontais;

(c)  a chinneadh cibé acu ar baineadh feidhm éifeachtúil as acmhainní na sraitheanna nó nár baineadh agus chun measúnú a dhéanamh ar a bhreisluach Aontais.

Cuirfear torthaí na meastóireachta lárthéarma sin i láthair Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle. [Leasú 149]

3.  I ndeireadh na tréimhse cur chun feidhme, ach tráth nach faide ná ceithre bliana tar éis dheireadh na tréimhse a shonraítear in Airteagal 5, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht deiridh ar na sraitheanna.

4.  Cuirfidh an Coimisiún torthaí na meastóireachtaí chomh maith lena bharúlacha féin in iúl do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle, do Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus do Choiste na Réigiún.

Airteagal 36

Iniúchtaí

Iniúchtaí ar úsáid na ranníocaíochta ón Aontas arna ndéanamh ag daoine nó eintitis, lena n‑áirítear daoine nó eintitis nach bhfuil sainordú acu ó institiúidí nó ó chomhlachtaí de chuid an Aontais, sin é an bonn a bheidh leis an gcinnteacht fhoriomlán de bhun Airteagal 127 den Rialachán Airgeadais.

Airteagal 37

Faisnéis, cumarsáid agus poiblíocht

1.  Tabharfaidh faighteoirí cistithe ón Aontas aitheantas d’fhoinse an chistithe ón Aontas agus áiritheoidh siad infheictheacht an chistithe (go háirithe nuair a bhíonn na gníomhaíochtaí agus a dtorthaí á bpoibliú) trí fhaisnéis chomhleanúnach, éifeachtach agus spriocdhírithe a sholáthar do shainghrúpaí éagsúla, lena n‑áirítear na meáin agus an pobal.

2.  Cuirfidh an Coimisiún chun feidhme gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide a bhaineann leis na sraitheanna Fostaíocht agus Nuálaíocht Shóisialta agus Sláinte, agus le gníomhaíochtaí agus torthaí na sraitheanna sin. Beidh na hacmhainní airgeadais a leithdháilfear ar na sraitheanna Fostaíocht agus Nuálaíocht Shóisialta agus Sláinte ina gcuidiú freisin maidir le cumarsáid chorparáideach thosaíochtaí polaitiúla an Aontais freisin, a fhad a bhaineann siad sin leis na cuspóirí dá dtagraítear in Airteagail 4, 23 agus 26. [Leasú 150]

Cuid IV

Forálacha críochnaitheacha

Airteagal 38

An tarmligean a fheidhmiú

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 15(6), Airteagal 21(5), Airteagal 32 agus Airteagal 33(3) a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse neamhchinntithe ama amhail ón dáta theacht an Rialacháin seo.

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 15(6), Airteagal 21(5), Airteagal 32 agus Airteagal 33(3) a chúlghairm aon tráth. Cuirfidh cinneadh chun cúlghairme deireadh le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n‑ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 15(6), Airteagal 21(5), Airteagal 32 agus Airteagal 33(3) i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Cuirfear síneadh dhá mhí leis an tréimhse sin ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle. [Leasú 151]

Airteagal 39

An nós imeachta coiste CSE+ faoi bhainistíocht chomhroinnte

1.  Tabharfaidh an Coiste dá dtagraítear in Airteagal [109(1)] de Rialachán (AE) .../... [RFC nua].

2.  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 4 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

Airteagal 40

Coiste faoi Airteagal 163 CFAE

1.  Tabharfaidh an Coiste arna chur ar bun faoi Airteagal 163 CFAE (“coiste CSE+”) cúnamh don Choimisiún.

2.  Ceapfaidh gach Ballstát ionadaí amháin ón rialtas, ionadaí amháin ó eagraíochtaí na n‑oibrithe, ionadaí amháin ó eagraíochtaí na bhfostóirí, ionadaí amháin ón tsochaí shibhialta, ionadaí amháin ó chomhlachtaí comhionannais nó ó fhorais neamhspleácha um chearta an duine i gcomhréir le pointe (c) [d’Airteagal 6(1)] de Rialachán (AE) .../... [RFC nua] agus ionadaí malartach do gach comhalta ar feadh uastréimhse seacht mbliana. Mura mbeidh an comhalta i láthair, beidh sé de theideal ag an ionadaí malartach páirt a ghlacadh sna himeachtaí.

3.  Ar Áireofar sa Choiste CSE+ beidh ionadaí amháin ó gach eagraíocht atá agus lena ndéantar ionadaíocht ar eagraíochtaí d’eagraíochtaí na n‑oibrithe agus ar eagraíochtaí, d’eagraíochtaí na bhfostóirí agus d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta ar leibhéal an Aontais.

3a.  Féadfaidh Coiste CSE+ cuireadh a thabhairt d’ionadaithe ón mBanc Eorpach Infheistíochta agus ó Chiste Eorpach Infheistíochta.

3b.  Déanfar cothromaíocht inscne agus ionadaíocht iomchuí mionlach agus grúpaí eisiata eile ar Choiste CSE+ a choimirciú.

4.  Rachfar i gcomhairle le Coiste CSE+ maidir le húsáid atá sé beartaithe a bhaint as cúnamh teicniúil i gcás tacaíochta ón tsraith de CSE+ atá faoi bhainistíocht chomhroinnt agus maidir le saincheisteanna eile a mbeidh tionchar acu ar straitéisí a chur chun feidhme ar leibhéal an Aontais i ábhartha do CSE+;

5.  Féadfaidh Coiste CSE+ tuairimí a thabhairt maidir leis an méid seo a leanas:

(a)  ceisteanna a bhaineann le rannchuidiú CSE+ le cur chun feidhme Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta, lena n‑áirítear moltaí tír-shonracha agus tosaíochtaí a bhaineann leis an Seimeastar Eorpach (e.g. na cláir náisiúnta um athchóiriú);

(b)  saincheisteanna a bhaineann le Rialachán (AE) .../... [RFC nua] atá ábhartha do CSE+;

(c)  ceisteanna maidir le CSE+ a chuirfidh an Coimisiún faoina bráid seachas na ceisteanna sin dá dtagraítear i mír 4.

Is le tromlach glan na vótaí a caitheadh go bailí a ghlacfar tuairimí Choiste CSE+, agus cuirfear in iúl iad, chun críche faisnéise, do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle, do Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus do Choiste na Réigiún. Cuirfidh an Coimisiún Coiste CSE+ ar an eolas i scríbhinn faoin gcaoi ar chuir sé tuairimí an Choiste san áireamh.

6.  Féadfaidh Coiste CSE+ meithleacha a bhunú do gach ceann de shraitheanna CSE+.[Leasú 152]

Airteagal 41

Forálacha idirthréimhseacha don tsraith de CSE+ atá faoi bhainistíocht chomhroinnte

Rialachán (AE) Uimh. 1304/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(29), Rialachán (AE) Uimh. 223/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(30), nó aon ghníomh arna ghlacadh faoi na Rialacháin sin, leanfaidh d’fheidhm a bheith acu maidir le cláir agus oibríochtaí a dtacaíonn Ciste Sóisialta na hEorpa agus an Ciste um Chabhair Eorpach do na Daoine is Díothaí leo le linn na clárthréimhse 2014-2020.

Airteagal 42

Forálacha idirthréimhseacha faoi na sraitheanna Fostaíocht agus Nuálaíocht Shóisialta agus Sláinte

1.  Tá Rialachán (AE) Uimh. 1296/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(31) agus Rialachán (AE) Uimh. 282/2014 aisghairthe, agus feidhm aige sin amhail ón 1 Eanáir 2021.

2.  Ina theannta sin, féadfaidh imchlúdach airgeadais na sraitheanna Fostaíocht agus Nuálaíocht Shóisialta agus Sláinte na speansais a bhaineann le cúnamh teicniúil agus riaracháin a chumhdach is gá chun an t‑aistriú idir CSE+ agus na bearta a glacadh faoina réamhtheachtaí a áirithiú: an Clár um Fhostaíocht agus um Nuálaíocht Shóisialta agus Clár an Aontais um Shláinte.

3.  Más gá, féadfar leithreasuithe a iontráil sa bhuiséad tar éis 2027 chun na speansais dá bhforáiltear in Airteagal 5(6) [cúnamh teicniúil agus riaracháin] a chumhdach, ionas go mbeifear in ann na gníomhaíochtaí nach mbeidh curtha i gcrích faoin 31 Nollaig 2027 a bhainistiú.

4.  Déanfar athshreabha ó ionstraimí airgeadais arna mbunú leis an gClár um Fhostaíocht agus um Nuálaíocht Shóisialta (EaSI 2014-2020) a infheistiú sna hionstraimí airgeadais atá in “ionú sóisialta” an chiste InvestEU arna bhunú faoi Rialachán (AE)   xxx/xxx.

Airteagal 43

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in/sa ...,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán

IARSCRÍBHINN I(32)

Comhtháscairí do thacaíocht ghinearálta ón tsraith de CSE+ atá faoi bhainistíocht chomhroinnte

Tá gach sonra pearsanta le miondealú de réir inscne (fireann, baineann, ‘neamh-dénártha’). Má tá Mura bhfuil torthaí áirithe ann nach bhfuil intugtha le fáil, ní gá sonraí ina leith a bhailiú agus a thuairisciú. Is féidir suirbhé a dhéanamh ar shonraí pearsanta íogaire ar bhonn anaithnid.

(1)  Comhtháscairí aschuir a bhaineann le hoibríochtaí arb iad daoine a sprioc:

(1a)  Comhtháscairí aschuir maidir le rannpháirtithe

–  Ag seo na comhtháscairí aschuir do rannpháirtithe:

–  daoine dífhostaithe, lena n-áirítear daoine atá dífhostaithe go fadtéarmach*,

–  daoine atá dífhostaithe go fadtéarmach*,

–  daoine neamhghníomhacha*,

–  daoine fostaithe, lena n-áirítear daoine féinfhostaithe*,

–  daoine nach bhfuil i mbun oideachais nó oiliúna (NEET)*,

–  daoine leanaí faoi bhun 30 18 bliain d'aois*,

–  daoine óg idir 18-29 mbliana d’aois *,

–  daoine os cionn 54 bliana d'aois*,

–  daoine ag a bhfuil oideachas meánscoile íochtaraí nó níos lú ná sin (ISCED 0-2)*,

–  daoine a bhfuil oideachas meánscoile uachtaraí (ISCED 3) nó oideachas iar-mheánscoile (ISCED 4) acu*,

–  daoine a bhfuil oideachas treasach (ISCED 5 nó 8) acu*.

Tá an líon iomlán rannpháirtithe le ríomh go huathoibríoch ar bhonn na gcomhtháscairí aschuir a bhaineann le stádas fostaíochta.

(1b)  Comhtháscairí eile aschuir eile

Más rud é nach ó chláir sonraí a bhailítear sonraí na dtáscairí seo, is féidir luachanna na dtáirgí a ríomh ar bhonn meastacháin feasacha ón tairbhí. Is ar bhonn deonach i gcónaí a chuireann na rannpháirtithe na sonraí ar fáil.

–  rannpháirtithe faoi mhíchumas**,

–  rannpháirtithe faoi bhun 18 mbliana d'aois*,

–  náisiúnaigh tríú tíortha*,

–  rannpháirtithe de chúlra eachtrach*,

–  mionlaigh (lena n-áirítear pobal imeallaithe amhail na Romaigh cé is moite den phobal Romach)**,

–  rannpháirtithe ón bpobal Romach**

–  daoine atá gan dídean nó daoine a ndéanann eisiamh tithíochta difear dóibh*,

–  rannpháirtithe ó cheantair thuaithe*.

–  rannpháirtithe ó limistéir gheografacha ina bhfuil leibhéil arda de bhochtaineacht agus d’eisiamh sóisialta*,

–  rannpháirtithe ag aistriú ó chúram institiúideach go cúram teaghlachbhunaithe agus pobalbhunaithe**.

(2)  Ag seo na comhtháscairí aschuir d’eintitis:

–  an líon riarachán poiblí nó seirbhísí poiblí ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach nó áitiúil, a bhfuil tacaíocht á fáil acu,

–  an líon micreaghnóthas, gnóthas beag agus meánmhéide (lena n-áirítear fiontair chomhair agus fiontair shóisialta) a bhfuil tacaíocht á fáil acu.

(3)  Ag seo na comhtháscairí toraidh láithreacha do rannpháirtithe:

–  rannpháirtithe atá ag lorg poist i ndiaidh na rannpháirtíochta*,

–  rannpháirtithe in oideachas/oiliúint i ndiaidh na rannpháirtíochta*,

–  rannpháirtithe a ghnóthaigh cáilíocht i ndiaidh na rannpháirtíochta*,

–  rannpháirtithe i bhfostaíocht, lena n-áirítear féinfhostaíocht, i ndiaidh na rannpháirtíochta*.

(4)  Comhtháscairí toraidh fadtéarmacha do rannpháirtithe:

–  rannpháirtithe féinfhostaithe, lena n-áirítear féinfhostaíocht, sé mhí agus dhá mhí dhéag tar éis na rannpháirtíochta*,

–  rannpháirtithe arbh fhearr a staid sa mhargadh saothair sé mhí agus dhá mhí dhéag tar éis na rannpháirtíochta*.

Tá sé ina íoscheangal na sonraí sin a bhailiú ar bhonn sampla ionadaíoch de na rannpháirtithe laistigh de gach cuspóir sonrach. Tá bailíocht inmheánach an tsampla le háirithiú i gcaoi go bhféadfar na sonraí a ghinearálú ar leibhéal an chuspóra shonraigh. [Leasú 153]

IARSCRIBHINN II

Comhtháscairí don tacaíocht ó CSE+ chun dul i ngleic le díth ábhartha

(1)  Táscairí aschuir

(a)  Luach airgid iomlán an bhia agus na n-earraí arna ndáileadh.

(i)  luach iomlán na tacaíochta bia;

(ia)  luach airgid iomlán an bhia do pháistí;

(ib)  luach airgid iomlán an bhia do dhaoine gan dídean;

(ic)  luach airgid iomlán an bhia do spriocghrúpaí eile.

(ii)  luach iomlán na n-earraí arna ndáileadh:

(iia)  luach airgid iomlán na n-earraí do pháistí;

(iib)  luach airgid iomlán na n-earraí do dhaoine gan dídean;

(iic)  luach airgid iomlán na n-earraí do spriocghrúpaí eile.

(b)  Luach iomlán na tacaíochta bia arna dáileadh (tonnaí).

Den mhéid sin(33) :

(a)  an sciar den bhia nár íocadh ach a iompar, a dháileadh agus a stóráil leis an gclár (in %);

(b)  an sciar den méid iomlán bia arna dháileadh ag na tairbhithe ar táirgí bia iad a cómhaoiníodh le CSE+ (in %).

(2)  Comhtháscairí toraidh(34)

An líon faighteoirí deiridh atá ag fáil tacaíocht bia

–  An líon páistí faoi bhun 18 mbliana d’aois

–  An líon daoine óg atá idir 18 agus 29 mbliana d’aois;

–  An líon faighteoirí deiridh os cionn 54 bliana d’aois,

–  An líon faighteoirí deiridh faoi mhíchumas,

–  An líon náisiúnach tríú tír tíortha;

–  An líon faighteoirí deiridh de chúlra eachtrach, agus mionlaigh (lena n-áirítear pobail imeallaithe amhail na Romaigh) líon na ndaoine le cúlra eachtrach agus mionlach (cé is moite de dhaoine ón bpobal Romach),

–  rannpháirtithe ón bpobal Romach,

–  An líon faighteoirí deiridh atá gan dídean nó a ndéanann eisiamh tithíochta difear dóibh

An líon faighteoirí deiridh atá ag fáil tacaíocht ábhartha

–  An líon páistí faoi bhun 18 mbliana d’aois

–  An líon daoine óg atá idir 18 agus 29 mbliana d’aois

–  An líon faighteoirí deiridh os cionn 54 bliana d’aois

–  An líon faighteoirí deiridh faoi mhíchumas

–  An líon náisiúnach tríú tír tíortha

–  An líon faighteoirí deiridh de chúlra eachtrach, agus mionlaigh (lena n-áirítear pobail imeallaithe amhail na Romaigh) mionlach (cé is moite de dhaoine ón bpobal Romach),

–  rannpháirtithe ón bpobal Romach,

–  An líon faighteoirí deiridh atá gan dídean nó a ndéanann eisiamh tithíochta difear dóibh [Leasú 154]

IARSCRÍBHINN IIa

Táscairí coiteanna i gcomhair tacaíocht CSE+ chun lánpháirtiú sóisialta do na daoine is díothaí a chur chun cinn

Táscairí aschuir

(1)  Líon iomlán na ndaoine a fhaigheann cabhair i leith lánpháirtiú sóisialta.

Ina measc:

(a)  líon na leanaí atá 15 bliana nó níos óige d'aois;

(b)  líon na ndaoine atá 65 bliana nó níos sine d'aois;

(c)  líon na mban;

(d)  líon na ndaoine le cúlra eachtrach agus mionlach (cé is moite de dhaoine ón bpobal Romach);

(e)  rannpháirtithe ón bpobal Romach;

(f)  líon na ndaoine gan dídean. [Leasú 155]

IARSCRÍBHINN IIb

Táscairí don tSraith Fostaíocht agus an Nuálaíocht Shóisialta

1.  Leibhéal na ngnóthachan fógartha de thuiscint níos fearr ar bheartais agus ar reachtaíocht an Aontais

(1)  Líon na ngníomhaíochtaí anailíseacha,

(2)  Líon na ngníomhaíochtaí foghlama frithpháirtí, feasachta agus scaipthe,

(3)  Tacaíocht do na príomhghníomhairí

2.  Leibhéal an chomhoibrithe ghníomhaigh agus leibhéal na comhpháirtíochta idir institiúidí rialtais an Aontais, na Ballstáit agus tíortha comhlachaithe

(1)  Líon na ngníomhaíochtaí anailíseacha,

(2)  Líon na ngníomhaíochtaí foghlama frithpháirtí, feasachta agus scaipthe,

(3)  Tacaíocht do na príomhghníomhairí

3.  Úsáid dhearbhaithe nuálaíochta beartais shóisialta i gcur chun feidhme moltaí tírshonracha sóisialta agus torthaí na tástála beartais shóisialta i gcomhair déanamh beartais

(1)  Líon na ngníomhaíochtaí anailíseacha,

(2)  Líon na ngníomhaíochtaí foghlama frithpháirtí, feasachta agus scaipthe,

(3)  Tacaíocht do na príomhghníomhairí

4.  Líon na gcuairteanna a tugadh ar ardán EURES

5.  Líon na socrúchán do phoist do dhaoine óga a baineadh amach nó a dtugtar tacaíocht dóibh faoin nGníomhaíocht Ullmhúcháin ‘Do chéad phost EURES’ (YfEJ) agus faoi Scéimeanna Spriocdhírithe Soghluaisteachta

6.  Líon na dteagmhálacha pearsanta aonair a rinne comhairleoirí EURES le cuardaitheoirí poist, daoine atá ag athrú a bpost agus fostóirí

7.  Líon na ngnóthas a cruthaíodh nó a comhdhlúthaíodh a thairbhigh de thacaíocht an Aontais

8.  Cion na dtairbhithe a chruthaigh nó a d’fhorbair tuilleadh gnó le micreamhaoiniú ón Aontas, ar tairbhithe iad atá dífhostaithe nó a bhaineann le grúpa faoi mhíbhuntáiste [Leasú 156]

IARSCRÍBHINN III

Táscairí don tsraith Sláinte

An leibhéal d’obair chomhtháite i réimse na sláinte agus úsáid thorthaí an chláir i mbeartais sláinte náisiúnta

1.  An líon othar a bhfuil Líonraí Tagartha Eorpacha ag tacú leo

2.  An líon measúnuithe cliniciúla comhpháirteacha a bhaineann le teicneolaíochtaí sláinte tairbhithe (daoine gairmiúla, saoránaigh, othair) a n-imríonn torthaí an chláir tionchar orthu [Leasú 157]

3.  An líon dea-chleachtas arna n-aistriú measúnuithe cliniciúla comhpháirteacha a bhaineann le teicneolaíochtaí sláinte [Leasú 158]

4.  An méid úsáide a bhaintear as torthaí an chláir i mbeartais náisiúnta sláinte, arna thomhas le suirbhé den saghas “roimhe agus ina dhiaidh” An líon dea-chleachtas arna n-aistriú [Leasú 159]

4a.   An méad a úsáidtear torthaí an chláir i mbeartais sláinte réigiúnacha agus náisiúnta nó uirlisí mar a thomhaistear iad le modhanna bailíochtaithe [Leasú 160]

(1)IO C 62, 15.2.2019, lch. 165.
(2)IO C 86, 7.3.2019, lch. 84.
(3)Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 4 Aibreán 2019.
(4)Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046. ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 (IO L 193, 30.7.2018, lch. 1).
(5)Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 328, 21.12.2018, lch.1).
(6)Treoir (AE) 2018/1972 2018/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena leasaítear Treoir 2012/27/CE maidir le héifeachtúlacht fuinnimh (IO L 328, 21.12.2018, lch. 210).
(7)IO C 484, 24.12.2016, lch. 1.
(8)Moladh ón gComhairle an 3 Deireadh Fómhair 2008 maidir le cuimsiú gníomhach daoine atá eisiata ó mhargadh an tsaothair (IO L 307, 18.11.2008, lch. 11).
(9)http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9302-2015-INIT/ga/pdf.
(10)Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 240/2014 ón gCoimisiún an 7 Eanáir 2014 maidir leis an gcód iompair Eorpach i ndáil le comhpháirtíocht faoi chuimsiú Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa (IO L 74, 14.3.2014, lch. 1).
(11)Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).
(12)COM(2016)0739
(13)Cinneadh Uimh. 1786/2002/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Meán Fómhair 2002 lena nglactar clár gníomhaíochta Comhphobail i réimse na sláinte poiblí (2003-2008) (IO L 271, 9.10.2002, lch. 1).
(14)Cinneadh Uimh. 1350/2007/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2007 lena mbunaítear an dara clár de ghníomhaíocht an Chomhphobail i réimse na sláinte (2008-13), IO L 301, 20.11.2007, lch. 3.
(15)Rialachán (AE) Uimh. 282/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 maidir le tríú Clár a bhunú do ghníomhaíocht an Aontais i réimse na sláinte (2014-2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1350/2007/CE (IO L 86, 21.3.2014, lch. 1).
(16)COM(2018)0051
(17)Cinneadh Cur Chun Feidhme 2014/287/AE ón gCoimisiún an 10 Márta 2014 lena leagtar amach na critéir maidir le bunú agus meastóireacht Líonraí Tagartha Eorpacha agus a gcuid ball agus maidir le héascaíocht a dhéanamh do mhalartú faisnéise agus saineolais faoi bhunú agus meastóireacht líonraí den sórt sin. (IO L 147, 17.5.2014, lch. 79).
(18)Cinneadh 2013/755/AE ón gComhairle an 25 Samhain 2013 maidir le comhlachas na dtíortha agus na gcríoch thar lear leis an Aontas Eorpach (an Cinneadh maidir le Comhlachas Thar Lear) (IO L 344, 19.12.2013, lch. 1).
(19)Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Meán Fómhair 2013 maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n‑aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (Euratom) Uimh. 1074/1999 ón gComhairle (IO L 248, 18.9.2013, lch. 1).
(20)Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 ón gComhairle an 18 Nollaig 1995 maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint (IO L 312, 23.12.1995, lch. 1).
(21)Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle an 11 Samhain 1996 maidir le seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair arna ndéanamh ag an gCoimisiún chun leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint i gcoinne na calaoise agus neamhrialtachtaí eile (IO L 292, 15.11.1996, lch. 2).
(22)Rialachán (AE) 2017/1939 an 12  Deireadh Fómhair 2017 ón gComhairle lena gcuirtear chun feidhme comhar feabhsaithe maidir le bunú Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (‘OIPE’) (IO L 283, 31.10.2017, lch. 1).
(23)Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 maidir leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais trí bhíthin an dlí choiriúil (IO L 198, 28.7.2017, lch. 29).
(24)IO L 123, 12.5.2016, lch. 13.
(25)Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).
(26)Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 922/72 ón gComhairle, Rialachán (CEE) Uimh. 234/79 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1037/2001 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lch. 671).
(27)COM(2018)0051
(28)Cinneadh Uimh. 1082/2013/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 maidir le bagairtí tromchúiseacha trasteorann don tsláinte, agus lena n‑aisghairtear Cinneadh Uimh. 2119/98/CE (IO L 293, 5.11.2013, lch. 1)
(29)Rialachán (AE) Uimh. 1304/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa agus lena n‑aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1081/2006 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lch. 470).
(30)Rialachán (AE) Uimh. 223/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 maidir leis an gCiste um Chabhair Eorpach do na Daoine is Díothaí (IO L 72, 12.3.2014, lch. 1).
(31)Rialachán (AE) Uimh. 1296/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár an Aontais Eorpaigh um Fhostaíocht agus um Nuálaíocht Shóisialta (“EaSI”) agus lena leasaítear Cinneadh Uimh. 283/2010/AE lena mbunaítear Saoráid Mhicreamhaoiniúcháin don Dul Chun Cinn Eorpach le haghaidh fostaíochta agus cuimsiú sóisialta (IO L 347, 20.12.2013, lch. 238).
(32)Na sonraí a thuairiscítear faoi na táscairí a bhfuil * in aice leo, is sonraí pearsanta iad de réir Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) 2016/679. Na sonraí a thuairiscítear faoi na táscairí a bhfuil ** in aice leo, is catagóir speisialta sonraí iad de réir Airteagal 9 de Rialachán (AE) 2016/679.
(33)Is ar bhonn an mheastacháin fheasaigh ó na tairbhithe a ríomhfar luachanna na dtáscairí sin.
(34)Ibid

An nuashonrú is déanaí: 6 Deireadh Fómhair 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais