Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0322(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0181/2019

Внесени текстове :

A8-0181/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/04/2019 - 6.23

Приети текстове :

P8_TA(2019)0355

Приети текстове
PDF 140kWORD 52k
Четвъртък, 4 април 2019 г. - Брюксел
Адаптиране на равнището на годишното предварително финансиране за периода 2021 – 2023 г. ***I
P8_TA(2019)0355A8-0181/2019
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 за адаптиране на равнището на годишното предварително финансиране за периода 2021 – 2023 г. (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0614),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 177 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0396/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 24 януари 2019 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A8-0181/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 159, 10.5.2019 г., стр. 45.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 за адаптиране на равнището на годишното предварително финансиране за периода 2021—2023 г.
P8_TC1-COD(2018)0322

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 177 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  С Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета(3) се определят общоприложимите и общите разпоредби, приложими за европейските структурни и инвестиционни фондове.

(2)  Данните сочат, че годишното предварително финансиране е особено високо в сравнение с изискванията за финансовото управление, произтичащи от изпълнението на оперативните програми. Такъв е по-специално случаят с бюджетните години 2021—2023.

(3)  За да се намали натискът върху бюджетните кредити за плащания в бюджета на Съюза за бюджетните години 2021—2023 и за повече предсказуемост за необходимите плащания и съответно — повече прозрачност в бюджетното планиране и по-организиран профил на плащанията, ставката на годишното предварително финансиране за посочените години следва да бъде намалена.

(4)  Поради това Регламент (ЕС) № 1303/2013 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 134, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, се изменя както следва:

а)  Петото тире се заменя със следното:"

„— 2020 г.: 3 %“;

"

б)  Добавя се следното тире:"

„— 2021—2023 г.: 1 % 2 %.“ [Изм. 1]

"

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1)OВ C 159, 10.5.2019 г., стр. 45.
(2)Позиция на Европейския парламент от 4 април 2019 г.
(3)Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

Последно осъвременяване: 6 октомври 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност