Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0322(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0181/2019

Předložené texty :

A8-0181/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/04/2019 - 6.23

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0355

Přijaté texty
PDF 145kWORD 50k
Čtvrtek, 4. dubna 2019 - Brusel
Úprava ročního předběžného financování na období 2021 až 2023 ***I
P8_TA(2019)0355A8-0181/2019
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o úpravu ročního předběžného financování na období 2021 až 2023 (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0614),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 177 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterým Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0396/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 24. ledna 2019(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A8-0181/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 159, 10.5.2019, s. 45.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. dubna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) .../..., kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o úpravu ročního předběžného financování na období 2021 až 2023
P8_TC1-COD(2018)0322

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 177 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem(2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013(3) stanoví společná a obecná ustanovení použitelná pro ESI fondy.

(2)  Ukazuje se, že stanovená úroveň ročního předběžného financování je ve srovnání s požadavky finančního řízení souvisejícími s prováděním operačních programů velmi vysoká; to platí zejména pro rozpočtové roky 2021 až 2023.

(3)  Aby se zmírnil tlak na prostředky na platby v rozpočtu Unie na rozpočtové roky 2021 až 2023 a zvýšila předvídatelnost požadavků na platby, a tím i transparentnost rozpočtového plánování a řádnost profilu plateb, měla by být míra ročního předběžného financování na tyto roky snížena.

(4)  Nařízení (EU) č. 1303/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ustanovení čl. 134 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 se mění takto:

a)  pátá odrážka se nahrazuje tímto:"

„– 2020: 3 %;“;

"

b)  doplňuje se nová odrážka, která zní:"

„– 2021 až 2023: 1 % 2 %.“ [pozm. návrh 1]

"

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda/předsedkyně předseda/předsedkyně

(1) Úř. věst. C 159, 10.5.2019, s. 45.
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2019.
(3)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).

Poslední aktualizace: 14. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí