Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0322(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0181/2019

Indgivne tekster :

A8-0181/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/04/2019 - 6.23

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0355

Vedtagne tekster
PDF 138kWORD 39k
Torsdag den 4. april 2019 - Bruxelles
Justering af den årlige forfinansiering for årene 2021 til 2023 ***I
P8_TA(2019)0355A8-0181/2019
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår justering af den årlige forfinansiering for årene 2021 til 2023 (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0614),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 177 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på hvis grundlag Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0396/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 24. januar 2019 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A8-0181/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 159 af 10.5.2019, s. 45.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår justering af den årlige forfinansiering for årene 2021 til 2023
P8_TC1-COD(2018)0322

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 177,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013(3) fastsættes de fælles og generelle bestemmelser for de europæiske struktur- og investeringsfonde.

(2)  Meget tyder på, at den årlige forfinansiering er fastsat på et påfaldende højt niveau i forhold til de krav til økonomisk forvaltning, der følger af gennemførelsen af de operationelle programmer. Dette er navnlig tilfældet for regnskabsårene 2021 til 2023.

(3)  For at lette presset på betalingsbevillinger i Unionens budget for regnskabsårene 2021 til 2023 og øge forudsigeligheden med hensyn til betalingskrav og dermed bidrage til mere gennemsigtig budgetplanlægning og en mere velordnet betalingsprofil, bør den årlige forfinansiering for disse regnskabsår reduceres.

(4)  Forordning (EU) nr. 1303/2013 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 134, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013 ændres således:

a)  Femte led affattes således:"

"— 2020: 3 %"

"

b)  Følgende led tilføjes:"

"— 2021 til 2023: 1 2 %." [Ændring 1]

"

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formanden Formanden

(1)EUT C 159 af 10.5.2019, s. 45.
(2) Europa-Parlamentets holdning af 4.4.2019.
(3)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

Seneste opdatering: 14. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik