Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0322(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0181/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0181/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/04/2019 - 6.23

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0355

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 138kWORD 46k
Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 - Βρυξέλλες
Προσαρμογή της ετήσιας προχρηματοδότησης για τα έτη 2021 έως 2023 ***I
P8_TA(2019)0355A8-0181/2019
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά την προσαρμογή της ετήσιας προχρηματοδότησης για τα έτη 2021 έως 2023 (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0614),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 177 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0396/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 24ης Ιανουαρίου 2019(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0181/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια

(1) ΕΕ C 159 της 10.5.2019, σ. 45.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 4 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά την προσαρμογή της ετήσιας προχρηματοδότησης για τα έτη 2021 έως 2023
P8_TC1-COD(2018)0322

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 177,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Αφού ζήτησσαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3) θεσπίζει τις κοινές και τις γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

(2)  Σύμφωνα με στοιχεία, αποδεικνύεται ότι η ετήσια προχρηματοδότηση έχει καθοριστεί σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο σε σύγκριση με τις απαιτήσεις δημοσιονομικής διαχείρισης που προκύπτουν από την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Αυτό ισχύει ιδίως για τα οικονομικά έτη 2021 έως 2023.

(3)  Για να μειωθεί η πίεση που ασκείται στις πιστώσεις πληρωμών στον προϋπολογισμό της Ένωσης όσον αφορά τα οικονομικά έτη 2021 έως 2023, και για να βελτιωθεί η προβλεψιμότητα των απαιτήσεων πληρωμών και, ως εκ τούτου, να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια στον δημοσιονομικό προγραμματισμό και πιο εύρυθμη κατανομή των πληρωμών, το ποσοστό της ετήσιας προχρηματοδότησης για τα εν λόγω έτη θα πρέπει να μειωθεί.

(4)  Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 134 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

α)  Η πέμπτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«— 2020: 3 %»·

"

β)  Προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:"

«— 2021 έως 2023: 1 % 2 %». [Τροπολογία 1]

"

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1)ΕΕ C 159 της 10.5.2019, σ. 45.
(2)Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019
(3)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

Τελευταία ενημέρωση: 6 Οκτωβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου