Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0322(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0181/2019

Esitatud tekstid :

A8-0181/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 04/04/2019 - 6.23

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0355

Vastuvõetud tekstid
PDF 128kWORD 55k
Neljapäev, 4. aprill 2019 - Brüssel
Iga-aastaste eelmaksete korrigeerimine aastateks 2021–2023 ***I
P8_TA(2019)0355A8-0181/2019
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi 4. aprilli 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses iga-aastaste eelmaksete korrigeerimisega aastateks 2021–2023 (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0614),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 177, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0396/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 24. jaanuari 2019. aasta arvamust(1),

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A8-0181/2019),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 159, 10.5.2019, lk 45.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 4. aprillil 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/…, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses iga-aastaste eelmaksete korrigeerimisega aastateks 2021–2023
P8_TC1-COD(2018)0322

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 177,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(1),

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt(2)

ning arvestades järgmist:

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1303/2013(3) on ette nähtud ühised üldnormid, mida kohaldatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide suhtes.

(2)  Tõendite kohaselt on iga-aastased eelmaksed kehtestatud eriti kõrgel tasemel võrreldes rakenduskavade rakendamisest tulenevate finantsjuhtimise nõuetega; see kehtib eelkõige eelarveaastate 2021–2023 kohta.

(3)  Nende aastate iga-aastaste eelmaksete määra tuleks vähendada, et vähendada survet liidu eelarvest tehtavate maksete assigneeringutele eelarveaastatel 2021–2023 ja suurendada maksete vajaduse ennustatavust ning muuta seega eelarve planeerimine läbipaistvamaks ja makseprofiil korrastatumaks.

(4)  Määrust (EL) nr 1303/2013 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 134 lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

a)  viies taane asendatakse järgmisega:"

„— 2020. aastal: 3 %;“;

"

b)  lisatakse järgmine taane:"

„— 2021.–2023. aastal: 1 % 2 %.“ [ME 1]

"

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

…,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

(1)ELT C 159, 10.5.2019, lk 45.
(2) Euroopa Parlamendi 4. aprilli 2019. aasta seisukoht.
(3)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).

Viimane päevakajastamine: 14. aprill 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika