Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0322(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0181/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0181/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/04/2019 - 6.23

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0355

Hyväksytyt tekstit
PDF 133kWORD 42k
Torstai 4. huhtikuuta 2019 - Bryssel
Vuosia 2021–2023 koskevien vuotuisten ennakkomaksujen mukauttaminen ***I
P8_TA(2019)0355A8-0181/2019
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta vuosia 2021–2023 koskevien vuotuisten ennakkomaksujen mukauttamisen osalta (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0614),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 177 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0396/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon 24. tammikuuta 2019 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A8-0181/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 159, 10.5.2019, s. 45.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 4. huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta vuosia 2021–2023 koskevien vuotuisten ennakkomaksujen mukauttamisen osalta
P8_TC1-COD(2018)0322

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 177 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1303/2013(3) vahvistetaan yhteiset ja yleiset säännökset, joita sovelletaan Euroopan rakenne- ja investointirahastoihin.

(2)  Saatujen tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että vuotuisen ennakkomaksun määrä on vahvistettu erityisen suureksi kun sitä verrataan toimenpideohjelmien toteuttamisesta seurauksena oleviin varainhoidollisiin tarpeisiin; tämä koskee etenkin varainhoitovuosia 2021–2023.

(3)  Jotta voitaisiin vähentää unionin talousarvioon sisältyviin maksumäärärahoihin kohdistuvaa painetta varainhoitovuosina 2021–2023 ja jotta voitaisiin parantaa maksumäärärahatarpeen ennustettavuutta ja näin osaltaan lisätä budjettisuunnittelun avoimuutta ja maksuprofiilin hallittavuutta, vuotuisen ennakkomaksun määrää olisi pienennettävä edellä mainittujen vuosien osalta.

(4)  Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 1303/2013 olisi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1303/2013 134 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)  Korvataan viides luetelmakohta seuraavasti:"

”— 2020: 3 %”.

"

b)  Lisätään luetelmakohta seuraavasti:"

”— 2021–2023: 1 % 2 %.” [tark. 1]

"

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1)EUVL C 159, 10.5.2019, s. 45.
(2) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 4. huhtikuuta 2019.
(3)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

Päivitetty viimeksi: 14. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö