Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2018/0322(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0181/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0181/2019

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 04/04/2019 - 6.23

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0355

Téacsanna atá glactha
PDF 130kWORD 38k
Déardaoin, 4 Aibreán 2019 - Brussels
Coigeartú an réamh-mhaoinithe bhliantúil i gcomhair na mblianta 2021 go 2023 ***I
P8_TA(2019)0355A8-0181/2019
Rún
 Téacs comhdhlúite

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 4 Aibreán 2019 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 maidir le coigeartú an réamh-mhaoinithe bliantúil i gcomhair na mblianta 2021 go 2023 (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2018)0614),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 177 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0396/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do thuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 24 Eanáir 2019(1),

–  tar éis di dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach (A8-0181/2019),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) IO C 159, 10.5.2019, lch. 45.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 4 Aibreán 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) …/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 maidir le coigeartú an réamh mhaoinithe bhliantúil i gcomhair na mblianta 2012 go 2023.
P8_TC1-COD(2018)0322

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 177 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa(1),

Tar éis di dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach(2),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)  Is é a leagtar síos le Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(3) na forálacha coiteanna agus ginearálta is infheidhme maidir le Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa.

(2)  Tá le tuiscint ón bhfianaise go socraítear an réamh-mhaoiniú bliantúil ag an-ard i gcomparáid leis na ceanglais bainistithe airgeadais a eascraíonn ó chur chun feidhme na gclár oibríochtúil; is amhlaidh atá go mór mór i gcás na mblianta buiséadacha 2021 go 2023.

(3)  Ar mhaithe le cuid den bhrú a bhaint de leithreasuithe íocaíochta i mbuiséad an Aontais i gcomhair na mblian buiséadacha 2021 go 2023, agus le cur le hintuarthacht na gceanglas íocaíochta, rud a rannchuideoidh le breis trédhearcachta sa phleanáil bhuiséadach, agus rud a chuirfidh ord sa phróifíl íocaíochta, ba cheart ráta an réamh-mhaoinithe bhliantúla a laghdú i gcomhair na mblianta sin.

(4)  Dá bhrí sin, ba cheart Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 a leasú dá réir sin,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Airteagal 134(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 mar a leanas:

(a)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an chúigiú fleasc:"

"— 2020: 3 %";

"

(b)  Cuirtear isteach an fhleasc seo a leanas:"

"— 2021 go 2023: 1 % 2 %." [Leasú. 1]

"

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in/sa …,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán

(1)IO C 159, 10.5.2019, lch. 45.
(2) Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 4 Aibreán 2019 .
(3)Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n‑aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lch. 320).

An nuashonrú is déanaí: 6 Deireadh Fómhair 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais