Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0322(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0181/2019

Pateikti tekstai :

A8-0181/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 04/04/2019 - 6.23

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0355

Priimti tekstai
PDF 142kWORD 39k
Ketvirtadienis, 2019 m. balandžio 4 d. - Briuselis
2021–2023 m. metinio išankstinio finansavimo koregavimas ***I
P8_TA(2019)0355A8-0181/2019
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2019 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl 2021–2023 m. metinio išankstinio finansavimo koregavimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0614),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 177 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0396/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 24 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A8-0181/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)OL C 159, 2019 5 10, p. 45.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. balandžio 4 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/..., kuriuo dėl 2021–2023 m. metinio išankstinio finansavimo koregavimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013
P8_TC1-COD(2018)0322

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 177 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavę nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(2),

kadangi:

(1)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013(3) nustatytos Europos struktūriniams ir investicijų fondams taikomos bendros ir bendrosios nuostatos;

(2)  remiantis duomenimis, metinis išankstinis finansavimas yra itin didelis, palyginti su finansinio valdymo reikalavimais, kylančiais įgyvendinant veiklos programas; tai visų pirma pasakytina apie 2021–2023 biudžetinius metus;

(3)  siekiant sumažinti spaudimą dėl mokėjimų asignavimų Sąjungos biudžete 2021–2023 biudžetiniais metais ir padidinti mokėjimų poreikio nuspėjamumą ir tokiu būdu padidinti biudžeto planavimo skaidrumą ir užtikrinti tvarkingesnį mokėjimų profilį, tų metų metinis išankstinis finansavimas turėtų būti sumažintas;

(4)  todėl Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 134 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)  penkta įtrauka pakeičiama taip:"

„— 2020 m.: 3 proc.“;

"

b)  papildoma šia įtrauka:"

„— 2021–2023 m.: 1 proc. 2 proc.“. [1 pakeit.]

"

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1)OL C 159, 2019 5 10, p. 45.
(2)2019 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento pozicija.
(3)2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

Atnaujinta: 2020 m. balandžio 14 d.Teisinė informacija - Privatumo politika