Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0322(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0181/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0181/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 04/04/2019 - 6.23

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0355

Pieņemtie teksti
PDF 142kWORD 45k
Ceturtdiena, 2019. gada 4. aprīlis - Brisele
Ikgadējā priekšfinansējuma korekcija 2021.–2023. gadam ***I
P8_TA(2019)0355A8-0181/2019
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2019. gada 4. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz ikgadējā priekšfinansējuma korekciju 2021.–2023. gadam (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0614),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 177. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0396/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2019. gada 24. janvāra atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A8-0181/2019),

1.  pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 159, 10.5.2019., 45. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 4. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/..., ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz ikgadējā priekšfinansējuma korekciju 2021.–2023. gadam
P8_TC1-COD(2018)0322

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 177. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(2),

tā kā:

(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013(3) paredz kopīgus un vispārīgus noteikumus, kas piemērojami Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem.

(2)  Pierādījumi liecina, ka ikgadējais priekšfinansējums ir noteikts īpaši augstā līmenī, salīdzinot ar finanšu pārvaldības prasībām, kas izriet no darbības programmu īstenošanas; tas jo īpaši attiecas uz 2021.–2023. budžeta gadu.

(3)  Lai mazinātu spiedienu uz maksājumu apropriācijām Savienības budžetā 2021.–2023. budžeta gadā un uzlabotu maksājumu prasību prognozējamību, tādējādi sekmējot pārredzamāku budžeta plānošanu un sakārtotāku maksājumu profilu, ikgadējā priekšfinansējuma likme minētajos gados būtu jāsamazina.

(4)  Tāpēc Regula (ES) Nr. 1303/2013 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 1303/2013 134. panta 2. punktu groza šādi:

a)  piekto ievilkumu aizstāj ar šādu:"

„— 2020. gadā: 3 %”;

"

b)  pievieno šādu ievilkumu:"

„— 2021. līdz 2023. gadam: 1 %2 %.” [Gr. 1]

"

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

(1)OV C 159, 10.5.2019., 45. lpp.
(2) Eiropas Parlamenta 2019. gada 4. aprīļa nostāja.
(3)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 14. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika