Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0322(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0181/2019

Ingivna texter :

A8-0181/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/04/2019 - 6.23

Antagna texter :

P8_TA(2019)0355

Antagna texter
PDF 133kWORD 45k
Torsdagen den 4 april 2019 - Bryssel
Justering av den årliga förfinansieringen för åren 2021–2023 ***I
P8_TA(2019)0355A8-0181/2019
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller en justering av den årliga förfinansieringen för åren 2021–2023 (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0614),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 177 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0396/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 24 januari 2019(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A8-0181/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 159, 10.5.2019, s. 45.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller en justering av den årliga förfinansieringen för åren 2021–2023
P8_TC1-COD(2018)0322

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 177,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(2), och

av följande skäl:

(1)  I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013(3) fastställs de allmänna och gemensamma bestämmelserna för de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

(2)  Mycket tyder på att den årliga förfinansieringen är fastställd på en påfallande hög nivå i förhållande till de krav på sund ekonomisk förvaltning som följer av genomförandet av de operativa programmen; detta gäller framför allt budgetåren 2021–2023.

(3)  För att minska trycket på betalningsbemyndigandena i unionens budget för budgetåren 2021–2023 och för att förbättra förutsägbarheten i betalningsbehoven och på så sätt bidra till en mer öppen budgetplanering och en mer ordnad betalningsprofil, bör den årliga förfinansieringsnivån för dessa år minska.

(4)  Förordning (EU) nr 1303/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 134.2 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska ändras på följande sätt:

a)  Den femte strecksatsen ska ersättas med följande:"

”— 2020: 3 %”

"

b)  Följande strecksats ska läggas till:"

”— 2021–2023: 1 %. 2 %.” [Ändr. 1]

"

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1)EUT C 159, 10.5.2019, s. 45.
(2)Europaparlamentets ståndpunkt av den 4 april 2019.
(3)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).

Senaste uppdatering: 6 oktober 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy