Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0245(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0356/2018

Predkladané texty :

A8-0356/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 29/11/2018 - 8.7
CRE 29/11/2018 - 8.7
PV 04/04/2019 - 6.24
CRE 04/04/2019 - 6.24

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0472
P8_TA(2019)0356

Prijaté texty
PDF 229kWORD 65k
Štvrtok, 4. apríla 2019 - Brusel
Dočasné obnovenie kontroly na vnútorných hraniciach ***I
P8_TA(2019)0356A8-0356/2018
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/399, pokiaľ ide o pravidlá vzťahujúce sa na dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc (COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0571),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 77 ods. 2 písm. e) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0326/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na príspevky k návrhu legislatívneho aktu, ktoré predložili česká Poslanecká snemovňa, český Senát, grécky Parlament, španielsky Parlament, francúzsky Senát a portugalské Republikové zhromaždenie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0356/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(1);

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Táto pozícia zodpovedá pozmeňujúce návrhy prijaté 29. novembra 2018 (Prijaté texty, P8_TA(2018)0472).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/399, pokiaľ ide o pravidlá vzťahujúce sa na dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc
P8_TC1-COD(2017)0245

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 77 ods. 2 písm. e),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(1),

keďže:

(-1)  Jedným z hlavných úspechov Únie je vytvorenie priestoru, v rámci ktorého je zaručený voľný pohyb osôb cez vnútorné hranice. Riadne fungovanie a posilnenie tohto priestoru založeného na dôvere a solidarite by malo byť spoločným cieľom Únie a členských štátov, ktoré súhlasili s tým, že budú jeho súčasťou. Zároveň je potrebné spoločne reagovať na situácie, ktoré majú závažný dosah na verejný poriadok alebo vnútornú bezpečnosť tohto priestoru alebo jeho častí, a to umožnením dočasného obnovenia kontroly vnútorných hraníc za výnimočných okolností a ako poslednej možnosti, pričom treba tiež posilňovať spoluprácu medzi dotknutými členskými štátmi. [PN 1]

(1)  V priestore, kde sa osoby môžu voľne pohybovať, by malo obnovenie kontroly vnútorných hraníc ostať výnimočným opatrením. O obnovení Keďže dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc by sa má dosah na voľný pohyb osôb, malo rozhodnúť by sa zaviesť len ako o opatrení predstavujúcom opatrenie predstavujúce poslednú možnosť, ktoré sa bude uplatňovať počas obmedzeného obdobia a len do tej miery, v akej je kontrola nevyhnutná a primeraná vzhľadom na zistené závažné ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti. Akékoľvek takéto opatrenie by sa malo odvolať, hneď ako pominú dôvody jeho zavedenia. [PN 2]

(1a)  Migrácia a prekročenie vonkajších hraníc veľkým počtom štátnych príslušníkov tretej krajiny by sa samy osebe nemali považovať za ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti. [PN 3]

(2)  Zistené závažné ohrozenie možno riešiť prostredníctvom rôznych opatrení v závislosti od jeho povahy a rozsahu. Hoci je naďalej zrejmé, že policajné právomoci sa svojou povahou a účelom líšia od kontroly hraníc, členské štáty majú k dispozícii aj policajné právomoci, ako sa uvádza v článku 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc)(2), ktoré pri splnení určitých podmienok možno aplikovať využívať v pohraničných oblastiach. V odporúčaní Komisie o primeraných policajných kontrolách a policajnej spolupráci v schengenskom priestore(3) sa na tento účel pre členské štáty stanovujú usmernenia. [PN 4]

(2a)  Členské štáty by mali pred pristúpením k obnoveniu kontroly vnútorných hraníc uprednostniť alternatívne opatrenia. Predovšetkým by príslušný členský štát mal v prípade, že je to potrebné a odôvodnené, zvážiť na základe posúdenia rizika účinnejšie využívanie a zintenzívnenie policajných kontrol na svojom území vrátane pohraničných oblastí a hlavných dopravných trás, pričom by mal zabezpečiť, aby tieto policajné kontroly nemali za cieľ kontrolu hraníc. Pri riešení ohrození verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti sú veľmi nápomocné moderné technológie. Členské štáty by mali posúdiť, či situáciu možno primerane riešiť posilnením cezhraničnej spolupráce, a to z operačného hľadiska, ako aj z hľadiska výmeny informácií medzi políciou a spravodajskými službami. [PN 5]

(3)  V súlade s ustanoveniami hlavy III kapitoly II Kódexu schengenských hraníc možno ako opatrenie predstavujúce poslednú možnosť dočasne obnoviť kontrolu vnútorných hraníc v prípade závažného ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti, a to na obmedzenú dobu najviac šiestich mesiacov v prípade predvídateľných udalostí (článok 25) a na obmedzenú dobu najviac dvoch mesiacov v prípadoch vyžadujúcich si neodkladné opatrenia (článok 28). Tieto časové rámce sa ukázali ako postačujúce na riešenie závažných hrozieb súvisiacich s najčastejšími predvídateľnými udalosťami, ako sú medzinárodné športové podujatia alebo významné politické udalosti.

(4)  Zo skúseností však vyplýva, že niektoré závažné ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti, ako sú cezhraničné teroristické hrozby alebo osobitné prípady sekundárnych pohybov neregulárnych migrantov v rámci Únie, ktoré odôvodnili obnovenie kontroly hraníc, môžu len zriedka je potrebné obnoviť kontrolu vnútorných hraníc na obdobie dlhšie ako dva mesiace. Iba za výnimočných okolností môžu niektoré závažné ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti pretrvávať aj po uplynutí uvedených dôb maximálneho obdobia šiestich mesiacov, ktoré je v súčasnosti povolené na obnovenie kontroly vnútorných hraníc. Preto je potrebné a odôvodnené nevyhnutné prispôsobiť dĺžku trvania dočasného obnovenia kontroly hraníc súčasným potrebám a zároveň zabezpečiť, aby toto opatrenie nebolo zneužívané a zostalo výnimkou, ktorá sa bude používať len ako posledná možnosť. Na tento účel by sa všeobecná lehota uplatniteľná podľa článku 25 Kódexu schengenských hraníc mala predĺžiť na jeden rok. [PN 6]

(4a)  Akékoľvek odchýlenie od základnej zásady voľného pohybu osôb by sa malo vykladať prísne a koncepcia verejného poriadku predpokladá existenciu skutočného, aktuálneho a dostatočne závažného ohrozenia, ktoré má vplyv na niektorý zo základných záujmov spoločnosti. [PN 7]

(5)  Aby sa zabezpečilo, že tieto kontroly vnútorných hraníc zostanú výnimočným opatrením predstavujúcim poslednú možnosť, členské štáty by mali predložiť posúdenie rizík týkajúce sa plánovaného obnovenia alebo predĺženia kontroly hraníc o viac ako dva mesiace. V posúdení rizík by sa malo posúdiť najmä to, ako dlho môže zistené ohrozenie pretrvávať, a ktoré úseky vnútornej hranice sú dotknuté, a zároveň by sa v ňom malo preukázať, že predĺženie kontroly hraníc je opatrením predstavujúcim poslednú možnosť, pričom všetky alternatívne opatrenia sa ukázali ako nedostatočné alebo sa za také považujú, a vysvetliť, ako môže kontrola hraníc pomôcť pri riešení zisteného ohrozenia. Ak kontrola vnútorných hraníc trvá dlhšie ako šesť mesiacov, V posúdení rizík by sa mala aj retrospektívne preukázať účinnosť a efektivita obnovenia kontroly hraníc pri riešení zisteného ohrozenia a podrobne vysvetliť, ako bol každý susedný členský štát zasiahnutý takýmto predĺžením kontrol konzultovaný a zapojený do stanovenia najmenej zaťažujúcich operačných opatrení. Členské štáty by si mali zachovať možnosť utajiť v prípade potreby všetky poskytnuté informácie alebo ich časť. [PN 8]

(5a)   Ak obnovenie kontroly vnútorných hraníc súvisí s konkrétnymi plánovanými udalosťami, ktorých povaha a trvanie sú výnimočné, ako sú napríklad športové podujatia, mala by byť dĺžka jej trvania veľmi presná, obmedzená a mala by byť spojená so skutočným trvaním podujatia. [PN 9]

(6)  Veľmi dôležitá bude kvalita posúdenia rizík predloženého členskými štátmi, aby bolo možné posúdiť nevyhnutnosť a primeranosť plánovaného obnovenia alebo predĺženia kontroly hraníc. Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž Europol, Európsky podporný úrad pre azyl, Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a Agentúra Európskej únie pre základné práva by mali byť zapojení do tohto posudzovania. [PN 10]

(7)  Právomoc Komisie vydať stanovisko podľa článku 27 ods. 4 Kódexu schengenských hraníc by sa mala upraviť s cieľom zohľadniť nové povinnosti členských štátov týkajúce sa posúdenia rizík vrátane spolupráce s dotknutými členskými štátmi. Ak sa kontrola vnútorných hraníc vykonáva dlhšie ako šesť mesiacov, Komisia by mala byť povinná vydať stanovisko. Aj konzultačný Konzultačný postup stanovený v článku 27 ods. 5 Kódexu schengenských hraníc by sa mal zmeniť tak, aby odrážal úlohu agentúr (Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž a Europolu) Únie a zameriaval sa na praktické vykonávanie rôznych aspektov spolupráce medzi členskými štátmi vrátane prípadnej koordinácie rôznych opatrení na oboch stranách hranice. [PN 11]

(8)  S cieľom zabezpečiť, aby sa revidované pravidlá lepšie prispôsobili výzvam súvisiacim s pretrvávajúcim závažným ohrozením verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti, mala by sa stanoviť možnosť výnimočne predĺžiť kontrolu vnútorných hraníc na viac ako jeden rok šesť mesiacov. V záujme riešenia zisteného ohrozenia by sa okrem predĺženia kontroly mali na danom území zaviesť aj primerané výnimočné opatrenia na vnútroštátnej úrovni, ako je napríklad vyhlásenie výnimočného stavu. V žiadnom prípade by takáto možnosť nemala viesť k ďalšiemu predĺženiu dočasnej kontroly vnútorných hraníc v trvaní dlhšom ako dva roky jeden rok. [PN 12]

(8a)   Nevyhnutnosť a primeranosť obnovenia kontroly vnútorných hraníc by mala byť vyvážená vzhľadom na ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti, ktoré podnieti potrebu takéhoto obnovenia, ako aj alternatívne opatrenia, ktoré možno prijať na vnútroštátnej úrovni alebo úrovni Únie alebo na oboch úrovniach, a vplyv takejto kontroly na voľný pohyb osôb v priestore bez kontroly vnútorných hraníc. [PN 13]

(9)  Mal by sa zmeniť odkaz na článok 29 uvedený v článku 25 ods. 4 s cieľom objasniť vzťah medzi dobami uplatniteľnými podľa článku 29 a článku 25 Kódexu schengenských hraníc. [PN 14]

(10)  Možnosť vykonávať dočasnú kontrolu vnútorných hraníc v reakcii na konkrétne ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti, ktoré pretrváva dlhšie ako jeden rok šesť mesiacov, by mala podliehať osobitnému postupu, ktorý si vyžaduje odporúčanie Rad. [PN 15]

(11)  Na tento účel by Komisia mala vydať stanovisko týkajúce sa nevyhnutnosti a primeranosti takéhoto predĺženia a prípadne o spolupráci so susednými členskými štátmi. Európsky parlament by mal byť o navrhovanom predĺžení bezodkladne informovaný. Dotknuté členské štáty by mali mať možnosť predložiť Komisii pripomienky pred tým, ako Komisia vydá svoje stanovisko [PN 16]

(12)  Vzhľadom na povahu takýchto opatrení, ktoré sa dotýkajú vnútroštátnych výkonných právomocí a právomocí v oblasti presadzovania práva, pokiaľ ide o závažné ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti, by sa vykonávacie právomoci na prijímanie odporúčaní podľa tohto osobitného postupu mali výnimočne zveriť Rade.

(13)  Rada pri zohľadnení stanoviska Komisie môže odporučiť takéto mimoriadne ďalšie predĺženie a prípadne stanoviť ustanoviť podmienky spolupráce medzi dotknutými členskými štátmi s cieľom zabezpečiť, že pôjde o výnimočné opatrenie, ktoré bude prijaté len na také dlhé obdobie, aké je potrebné a odôvodnené, a ktoré je v súlade s opatreniami prijatými na vnútroštátnej úrovni na danom území na účely riešenia toho istého konkrétneho ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti. Odporúčanie Rady by malo byť podmienkou pre akékoľvek ďalšie predĺženie po uplynutí jedného roku, a teda šiestich mesiacov. Odporúčanie Rady by sa malo mať rovnakú povahu, akú má odporúčanie už stanovené v článku 29 bezodkladne postúpiť Európskemu parlamentu. [PN 17]

(13a)  Opatrenia prijaté osobitným postupom v prípade výnimočných okolností ohrozujúcich celkové fungovanie priestoru bez kontroly vnútorných hraníc by sa nemali predlžovať na základe opatrení prijatých v rámci iného postupu na obnovenie alebo predĺženie kontrol na vnútorných hraniciach v zmysle nariadenia (EÚ) 2016/399, ani s nimi kombinovať. [PN 18]

(13b)  Ak sa Komisia domnieva, že si členský štát nesplnil svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zmlúv, ako strážkyňa zmlúv dohliadajúca na uplatňovanie práva Únie by mala v súlade s článkom 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie prijať vhodné opatrenia vrátane predloženia veci Súdnemu dvoru Európskej únie. [PN 19]

(14)  Keďže cieľom tohto nariadenia, teda umožniť vo výnimočných prípadoch predĺženie obnovenia kontroly hraníc na konkrétnom úseku či konkrétnych úsekoch vnútorných hraníc na dobu potrebnú na to, aby členský štát primerane reagoval na pretrvávajúce ohrozenie cezhraničného charakteru, je doplniť súčasné pravidlá o dočasnom obnovení kontroly vnútorných hraníc, nie je ho možné dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov; je potrebné vykonať zmenu spoločných pravidiel zavedených na úrovni Únie. Únia teda môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v uvedenom článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov.

(15)  V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Vzhľadom na to, že toto nariadenie je založené na schengenskom acquis, sa Dánsko v súlade s článkom 4 uvedeného protokolu rozhodne do šiestich mesiacov po rozhodnutí Rady o tomto nariadení, či ho bude transponovať do svojho vnútroštátneho práva.

(16)  Toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES(4); Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané, ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(17)  Toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES(5); Írsko sa preto nezúčastňuje na prijatí nariadenia, nie je ním viazané, ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(18)  Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva pri vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji schengenského acquis(6), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia Rady 1999/437/ES(7).

(19)  Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis(8), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia 1999/437/ES(9) v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/146/ES(10).

(20)  Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis(11), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2011/350/EÚ(12).

(21)  Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady, ktoré sú uznávané najmä Chartou základných práv Európskej únie,

(22)  Nariadenie (EÚ) č. 2016/399 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 2016/399 sa mení takto:

1.  Článok 25 sa nahrádza takto:"

„1. Ak existuje v priestore bez kontroly vnútorných hraníc závažné ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti v niektorom z členských štátov, tento členský štát môže výnimočne a ako opatrenie predstavujúce poslednú možnosť obnoviť na obmedzený čas kontrolu hraníc na celej dĺžke alebo na určitých úsekoch svojich vnútorných hraníc na obmedzenú dobu najviac 30 dní, alebo na predvídateľné trvanie tohto závažného ohrozenia, ak jeho trvanie prekročí 30 dní, ale toto obnovenie kontroly hraníc nesmie prekročiť šesť mesiacov. Rozsah a trvanie dočasného obnovenia kontroly vnútorných hraníc neprekročí mieru, ktorá je nevyhnutne potrebná na zabezpečenie reakcie na závažné ohrozenie.“; [PN 20]

2.  Kontrola vnútorných hraníc sa obnoví len ako posledná možnosť a v súlade s článkami 27, 27a, 28 a 29. Pri zvažovaní prijatia rozhodnutia o obnovení kontroly vnútorných hraníc v súlade s článkami 27, 27a, 28 alebo 29 sa v každom prípade zohľadnia kritériá uvedené v článkoch 26 a 30. [PN 21]

3.  Ak závažné ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti v dotknutom členskom štáte trvá dlhšie, než je doba stanovená v odseku 1 tohto článku, môže tento členský štát po zohľadnení kritérií uvedených v článku 26 a v súlade s článkom 27, ako aj po zohľadnení akýchkoľvek nových skutočností, predĺžiť dobu kontroly svojich vnútorných hraníc na základe rovnakých dôvodov, ako sú dôvody uvedené v odseku 1 tohto článku, na dobu zodpovedajúcu predvídateľnému trvaniu závažného ohrozenia, ktorá neprekračuje šesť mesiacov, a to aj opakovane. [PN 22 a 52]

4.  Celková doba obnovenia kontroly vnútorných hraníc, vrátane všetkých predĺžených dôb kontroly v zmysle odseku 3 tohto článku, neprekročí jeden rok.

Vo výnimočných prípadoch uvedených v článku 27a možno celkovú dobu ďalej predĺžiť najviac na dva roky v súlade s uvedeným článkom.

V prípade výnimočných okolností uvedených v článku 29 možno celkovú dobu predĺžiť najviac na dva roky v súlade s odsekom 1 uvedeného článku.“ [PN 23]

"

1a.  Článok 26 sa nahrádza takto:"

„Článok 26

Kritériá pre dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc

Pred tým, ako sa členský štát rozhodne ako o opatrení poslednej možnosti o dočasnom obnovení kontroly hraníc na jednej jeho vnútornej hranici alebo viacerých jeho vnútorných hraniciach alebo na ich úsekoch, alebo rozhodne o dočasnom predĺžení takéhoto obnovenia, posúdi:

   a) či možno dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc považovať za také, ktoré pravdepodobne dostatočne zmierni ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti;
   b) či opatrenia iné ako dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc, napríklad posilnenie cezhraničnej policajnej spolupráce alebo zintenzívnenie policajných kontrol, môžu pravdepodobne dostatočne zmierniť ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti;
   c) primeranosť dočasného obnovenia kontroly vnútorných hraníc vo vzťahu k ohrozeniu verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti, predovšetkým s ohľadom na:
   i) pravdepodobný dosah akýchkoľvek hrozieb na verejný poriadok alebo vnútornú bezpečnosť, a to aj v nadväznosti na teroristické činy alebo hrozby a tiež vrátane hrozieb, ktoré predstavuje organizovaná trestná činnosť, a
   ii) pravdepodobný dosah dočasného obnovenia kontroly vnútorných hraníc na voľný pohyb osôb v priestore bez kontroly vnútorných hraníc.

Ak členský štát posúdi podľa prvého pododseku písm. a), že dočasným obnovením kontroly vnútorných hraníc nemožno pravdepodobne dostatočne zmierniť ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti, neobnoví kontrolu vnútorných hraníc.

Ak členský štát posúdi podľa prvého pododseku písm. b), že opatrenia iné ako dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc môžu pravdepodobne dostatočne zmierniť ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti, neobnoví ani nepredĺži kontrolu vnútorných hraníc a prijme tieto iné opatrenia.

Ak členský štát posúdi podľa prvého pododseku písm. c), že navrhované obnovenie kontroly vnútorných hraníc nie je primerané ohrozeniu, neobnoví ani nepredĺži kontrolu vnútorných hraníc.“; [PN 24]

"

2.  Článok 27 sa mení takto:

-i)  názov sa nahrádza takto:"

„Postup pri dočasnom obnovení kontroly vnútorných hraníc v prípade predvídateľného závažného ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti“; [PN 25]

"

-ia)  pred odsek 1 sa vkladá tento odsek:"

„-1. V prípade, že v priestore bez kontroly vnútorných hraníc existuje závažné ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti členského štátu, tento členský štát môže ako poslednú možnosť a v súlade s kritériami stanovenými v článku 26 obnoviť kontrolu hraníc na všetkých alebo konkrétnych úsekoch svojich vnútorných hraníc na obdobie najviac 30 dní, alebo ak pretrváva závažná hrozba dlhšie ako 30 dní, na obdobie predvídateľného trvania závažného ohrozenia, ale v každom prípade nie dlhšie ako dva mesiace.“; [PN 26]

"

-ib)  v odseku 1 sa úvodná časť nahrádza takto:"

„1. Na účely odseku -1 príslušný členský štát oznámi túto skutočnosť ostatným členským štátom a Komisii najneskôr štyri týždne pred plánovaným obnovením kontroly alebo v kratšom čase, ak sú okolnosti vyvolávajúce potrebu obnoviť kontrolu vnútorných hraníc známe neskôr ako štyri týždne pred plánovaným obnovením kontroly. Členský štát poskytne na tento účel tieto informácie:“; [PN 27]

"

i)  V odseku 1 sa dopĺňa nové písmeno aa):"

„aa) posúdenie rizík, v ktorom sa posúdi, ako dlho môže zistené ohrozenie pretrvávať a ktoré úseky vnútorných hraníc sú dotknuté, v ktorom sa preukáže, že predĺženie kontroly hraníc je opatrením predstavujúcim poslednú možnosť, a zároveň vysvetlí, ako môže kontrola hraníc pomôcť pri riešení zisteného ohrozenia. V prípade, že kontrola hraníc už bola obnovená na viac ako šesť mesiacov, v posúdení rizík sa takisto vysvetlí, ako predchádzajúce obnovenie kontroly hraníc prispelo k zmierneniu zisteného ohrozenia.

Posúdenie rizík obsahuje aj podrobnú správu o koordinácii medzi dotknutým členským štátom a členským štátom alebo členskými štátmi, s ktorými má spoločné vnútorné hranice, na ktorých sa vykonávala kontrola hraníc.

Komisia poskytne posúdenie rizík podľa potreby Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž a Europolu.“ [PN 28 a 57]

"

ia)  v odseku 1 sa vkladá toto písmeno:"

„ab) akékoľvek iné opatrenia než navrhované obnovenie, ktoré prijal alebo naplánoval členský štát v záujme riešenia ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti, ako aj zdôvodnenie na základe dôkazov, prečo sa alternatívne opatrenia, ako je posilnená cezhraničná policajná spolupráca a policajné kontroly, považovali za nedostatočné;“; [PN 29]

"

ii)  v odseku 1 sa písmeno e) nahrádza takto:"

„e) prípadne opatrenia, ktoré majú prijať ostatné členské štáty, ako bolo dohodnuté pred dočasným obnovením kontroly dotknutých príslušných vnútorných hraníc.“; [PN 30]

"

iii)  posledná veta odseku 1 sa nahrádza takto:"

„Komisia môže podľa potreby požiadať dotknutý členský štát alebo dotknuté členské štáty o dodatočné informácie, a to aj pokiaľ ide o spoluprácu s členskými štátmi zasiahnutými plánovaným obnovením alebo predĺžením kontroly vnútorných hraníc, ako aj dodatočné ďalšie informácie potrebné na posúdenie toho, či ide o opatrenie, ktoré predstavuje poslednú možnosť.“; [PN 31]

"

iiia)  vkladá sa tento odsek:"

„1a. Ak závažné ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti v dotknutom členskom štáte trvá dlhšie ako dva mesiace, tento členský štát môže po zohľadnení kritérií uvedených v článku 26, ako aj po zohľadnení akýchkoľvek nových skutočností predĺžiť trvanie kontroly svojich vnútorných hraníc na základe rovnakých dôvodov, ako sú dôvody uvedené v odseku -1 tohto článku, na obdobie zodpovedajúce predvídateľnému trvaniu závažného ohrozenia, ktoré v žiadnom prípade neprekročí štyri mesiace. Príslušný členský štát to oznámi ostatným členským štátom a Komisii v rámci časovej lehoty uvedenej v odseku 1.“; [PN 32]

"

iiib)  vkladá sa tento odsek:"

„1b. Na účely odseku 1a príslušný členský štát poskytne okrem informácií uvedených v odseku 1 posúdenie rizika, v ktorom:

   i) posúdi, ako dlho by malo zistené ohrozenie pretrvávať a ktorej časti jeho vnútorných hraníc sa týka;
   ii) uvedie predchádzajúce alternatívne kroky alebo opatrenia uskutočnené v záujme riešenia zisteného ohrozenia;
   iii) vysvetlí, prečo alternatívne kroky alebo opatrenia uvedené v bode ii) nezmiernili v dostatočnej miere zistené ohrozenie;
   iv) preukáže, že predĺženie kontroly hraníc je poslednou možnosťou, a
   v) vysvetlí, ako by mohla kontrola hraníc lepšie prispieť k riešeniu zisteného ohrozenia.

Posúdenie rizika uvedené v prvom pododseku obsahuje aj podrobnú správu o uskutočnenej spolupráci medzi príslušným členským štátom a členským štátom či členskými štátmi, ktorých sa zavedenie kontroly hraníc priamo týka, vrátane tých členských štátov, s ktorými má daný členský štát spoločné vnútorné hranice, na ktorých sa kontrola hraníc vykonáva.

Komisia poskytne posúdenie rizika agentúre alebo Europolu a v prípade potreby ich môže požiadať o stanovisko k tejto veci.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 37 prijať delegované akty, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie prostredníctvom prijatia metodiky posudzovania rizík.“; [PN 33]

"

iiic)  odsek 2 sa nahrádza takto:"

„2. Informácie uvedené v odsekoch 1 a 1b sa predložia Európskemu parlamentu a Rade zároveň, ako sa oznámia ostatným členským štátom a Komisii podľa uvedených odsekov.“; [PN 34]

"

iiid)  odsek 3 sa nahrádza takto:"

„3. Členský štát, ktorý predkladá oznámenie, môže v prípade potreby a v súlade s vnútroštátnym právom úplne alebo čiastočne utajiť informácie uvedené v odsekoch 1 a 1b. Takéto utajenie nebráni prístupu ostatných členských štátov, ktorých sa týka dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc, k informáciám prostredníctvom vhodných a bezpečných kanálov policajnej spolupráce a nebráni tomu, aby Komisia informácie sprístupnila Európskemu parlamentu. Postúpenie a manipulácia s informáciami a dokumentmi sprístupnenými Európskemu parlamentu podľa tohto článku musia byť v súlade s platnými pravidlami postupovania utajovaných skutočností medzi Európskym parlamentom a Komisiou a manipulácii s týmito utajovanými skutočnosťami.“; [PN 35]

"

iv)  odsek 4 sa nahrádza takto:"

„4. Po oznámení dotknutého členského štátu podľa odseku 1 odsekov 1 a 1a a s ohľadom na konzultácie stanovené v odseku 5 môže Komisia alebo ktorýkoľvek z ostatných členských štátov bez toho, aby bol dotknutý článok 72 ZFEÚ, vydať stanovisko. [PN 36]

Ak má Komisia na základe informácií uvedených v oznámení alebo akýchkoľvek dodatočných informácií, ktoré prijala, obavy, pokiaľ ide o nevyhnutnosť alebo primeranosť plánovaného obnovenia kontroly vnútorných hraníc, alebo ak sa domnieva, že by bolo vhodné uskutočniť konzultáciu o niektorých aspektoch niektorom aspekte oznámenia, bezodkladne vydá na tento účel stanovisko.“; [PN 37]

Ak kontrola vnútorných hraníc už bola obnovená na dobu šesť mesiacov, Komisia vydá stanovisko. [PN 38]

"

v)  odsek 5 sa nahrádza takto:"

„Informácie uvedené v odseku 1 odsekoch 1 a 1b a každé stanovisko Komisie alebo členského štátu podľa odseku 4 sú predmetom konzultácií vedených Komisiou. Konzultácie prípadne zahŕňajú:

   i) spoločné stretnutia medzi členským štátom, ktorý plánuje obnoviť kontrolu vnútorných hraníc, ostatnými členskými štátmi, najmä tými, ktoré sú priamo zasiahnuté týmito opatreniami a príslušnými agentúrami. Preskúma sa primeranosť plánovaného opatrenia, zistené ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti, ako aj spôsoby, ako zabezpečiť realizáciu vzájomnej spolupráce medzi členskými štátmi. Členský štát, ktorý plánuje obnoviť alebo predĺžiť kontrolu vnútorných hraníc zohľadní pri vykonávaní kontroly hraníc v najvyššej možnej miere výsledky týchto konzultácií Komisiou, ktorých cieľom je v prípade potreby nadviazať vzájomnú spoluprácu medzi členskými štátmi a preskúmať primeranosť opatrení k udalostiam, ktoré podnietili obnovenie kontroly hraníc, vrátane akýchkoľvek možných alternatívnych opatrení a k ohrozeniu verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti;
   ii) prípadné neohlásené návštevy Komisie na príslušných vnútorných hraniciach, v prípade potreby s podporou odborníkov z členských štátov a agentúry, Europolu alebo iných príslušných orgánov, úradov alebo agentúr Únie, s cieľom posúdiť účinnosť kontroly príslušných vnútorných hraníc a súlad s týmto nariadením. Správy z takýchto neohlásených návštev na mieste sa postúpia Európskemu parlamentu.“; [PN 39]

"

3.  Dopĺňa sa nový článok 27a:"

Osobitný postup v prípade, že závažné ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti pretrváva viac ako jeden rok šesť mesiacov. [PN 40]

1.  Vo Za výnimočných prípadoch okolností, ak členský štát čelí tomu istému závažnému ohrozeniu verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti počas dlhšej doby dlhšie, než je doba uvedená v článku 25 ods. 4 prvej vete 27 ods. 1a, a ak sú v záujme riešenia tohto ohrozenia prijaté na danom území aj primerané výnimočné opatrenia na vnútroštátnej úrovni, kontrola hraníc dočasne obnovená v reakcii na toto ohrozenie môže byť ďalej predĺžená v súlade s týmto článkom. [PN 41]

2.  Najneskôr šesť týždňov tri týždne pred uplynutím doby uvedenej obdobia uvedeného v článku 25 ods. 4 prvej vete 1a príslušný členský štát oznámi ostatným členským štátom a Komisii, že má záujem o jej ďalšie predĺženie v súlade s osobitným postupom stanoveným v tomto článku. Toto oznámenie obsahuje všetky informácie požadované podľa článku 27 ods. 1 písm. a) až e) 1b. Uplatňuje sa článok 27 ods. 2 a 3. [PN 42]

3.  Komisia vydá stanovisko k tomu, či navrhované predĺženie spĺňa požiadavky stanovené v odsekoch 1 a 2 a či je nevyhnutné a primerané. Dotknuté členské štáty by mali mať možnosť predložiť Komisii pripomienky pred tým, ako Komisia vydá svoje stanovisko. [PN 43]

4.  Rada pri po náležitom zohľadnení stanoviska Komisie môže ako poslednú možnosť odporučiť, aby príslušný členský štát rozhodol o predĺžení kontroly predĺžil kontrolu svojich vnútorných hraníc na dobu obdobie najviac šesť šiestich mesiacov. Uvedenú dobu možno predĺžiť najviac trikrát, vždy najviac o ďalších šesť mesiacov. Rada vo svojom odporúčaní uvedie aspoň informácie uvedené v článku 27 ods. 1 písm. a) až e). Prípadne určí a 1b a stanoví podmienky spolupráce medzi dotknutými členskými štátmi.“; [PN 44]

"

3a.  V článku 28 sa odsek 4 nahrádza takto:"

„4. Celkové trvanie obnovenia kontroly vnútorných hraníc, ktoré pozostáva z počiatočného obdobia v zmysle odseku 1 tohto článku a jednotlivých predĺžení v zmysle odseku 3 tohto článku, neprekročí dva mesiace.“; [PN 45 a 66]

"

3b.  Vkladá sa nový článok 28a:"

„Článok 28a

Výpočet obdobia, počas ktorého sa obnoví alebo predĺži kontrola hraníc z dôvodu predpokladaného ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti, ak závažné ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti trvá dlhšie ako šesť mesiacov, a v prípadoch vyžadujúcich si neodkladné opatrenia

Akékoľvek obnovenie alebo predĺženie kontroly vnútorných hraníc uskutočnené pred ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] sa zohľadní pri výpočte dĺžky období uvedených v článkoch 27, 27a a 28.“; [PN 46]

"

3c.  V článku 29 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:"

„Pri zvažovaní prijatia rozhodnutia o dočasnom obnovení alebo predĺžení kontroly vnútorných hraníc v súlade s týmto článkom sa v každom prípade zohľadnia kritériá uvedené v článku 30.“; [PN 67]

"

3d.  V článku 29 sa odsek 5 nahrádza takto:"

„5. Týmto článkom nie sú dotknuté opatrenia, ktoré môžu členské štáty prijať v prípade závažného ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti podľa článkov 27, 27a a 28. Celkové obdobie, počas ktorého sú opätovne zavedené alebo predĺžené kontroly na vnútorných hraniciach podľa tohto článku, sa však nepredlžuje na základe opatrení prijatých podľa článkov 27, 27a alebo 28, ani ho nemožno s nimi kombinovať.“. [PN 47]

"

Článok 1a

Toto nariadenie sa vzťahuje na oznámenia členských štátov podľa článku 27 Kódexu schengenských hraníc od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Každé obdobie prebiehajúcich oznámení o obnovení alebo predĺžení kontroly vnútorných hraníc, ktoré uplynie pred ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia], sa musí zohľadniť pri výpočte obdobia uvedeného v článku 28 ods. 4. [PN 69]

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Pozícia Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019.
(2)Ú. v. EÚ L 77, 23.3.2016, s. 1.
(3)C(2017)3349 z 12. 5. 2017.
(4)Rozhodnutie Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43).
(5)Rozhodnutie Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20).
(6)Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.
(7)Rozhodnutie Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích predpisoch k dohode uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis (Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31).
(8)Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.
(9)Rozhodnutie Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích predpisoch k dohode uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis (Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31).
(10)Rozhodnutie Rady 2008/146/ES z 28. januára 2008 o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 1).
(11)Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 21.
(12)Rozhodnutie Rady 2011/350/EÚ zo 7. marca 2011 o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k implementácii, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis, ktoré sa vzťahuje na zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach a pohyb osôb (Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 19).

Posledná úprava: 14. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia